POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

strona główna

KSIĄŻKI FILOZOFICZNE AUTORÓW POLSKICH Z LAT 2017 I 2016

| 2017 | 2016 |

2017

Herer, Michał. Pochwała przyjaźni. Warszawa, WN PWN, 2017. Ss. 115.

Kuźniar, Adrian, Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 367.

Mejbaum, Wacław. Opus nigrum. Sikorski, Cezary; Staroń, Andrzej (red.). Szczecin, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 2017. Ss. 332.

Rutkowski, Mirosław. Granice etyki. Warszawa, Semper, 2017. Ss. 428.

Sobota, Daniel R. Narodziny fenomenologii z ducha pytania : Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch. Warszawa, IFiS PAN, 2017. Ss. 775.

Szołtysek, Adolf Ernest. Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie. Kraków, Impuls, 2017. Ss. 306.

Tarnowski, Karol. Pragnienie metafizyczne. Kraków, Znak, 2017. Ss. 460.

Zdybicka, Zofia Józefa. Partycypacja bytu : próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2017. Ss. 321.

2016

Abramowski, Edward. Pisma filozoficzno-psychologiczne. Dziedzic, Anna (wybór, przedm.,  oprac.); Kruszewski, Wojciech (red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. XXXII+356.

After Rawls. Dańkowski, Dariusz; Krzynówek-Arndt, Anna. Kraków, WAM, 2016. Ss. 338.

Aksiuto, Kamil. Szczęście i wolność : utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla. Pańków, Irena (przedmowa). Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2016. Ss. 372.

Aktualność estetyki Kanta. Kaśkiewicz, Kinga; Schollenberger, Piotr (red.). Toruń, UMK, 2016. Ss. 238.

Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna. Pietrzak, Zbigniew (red.). Wrocław, Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 355.

Andrzejewski, Bolesław. Filozofia słowa : zarys dziejów. Poznań, UAM, 2016. Ss. 305.

Around the Lvov-Warsaw school. Drabarek, Anna (ed.). Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. Ss. 135.

Augustyniak, Piotr. Aporetyczna nieśmiertelność : eseje o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 266.

Baczko, Bronisław. Lumières et l'utopie. 1978.
Światła utopii
. Dłuski, Wiktor (tłum.), Szacki, Jerzy (posł.). (Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła). Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 481.

Balcerowicz, Piotr. Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Cz. 3, Szkoły niebramińskie - adżiwikizm i dżinizm. Warszawa, Dialog, 2016. Ss. 691.

Baranowska, Anna. Demon i opętanie : perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów. Chojnice, Fundacja Fuhrmanna, 2016. Ss. 231.

Barwicka-Tylek, Iwona. Prawda i sens : dialektyka, marksizm, komunizm. Kraków, UJ, 2016. Ss. 336.

Baszczak, Błażej. Dotykanie egzystencji : Jeana-Luca Nancy'ego filozofia dekonstrukcji. Kraków, Eperons-Ostrogi, 2016. Ss. 332.

Bauman, Zygmunt. Obcy u naszych drzwi. Mincer, Weronika (tłum.). Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 135.

Bęben, Dariusz. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patočki. Katowice, UŚ, 2016. Ss. 228.

Bilikiewicz, Tadeusz. Antologia krytyki naukowej Tadeusza Bilikiewicza : historia i filozofia medycyny oraz etyka, historia psychiatrii. Kujawski, Ryszard (wybór tekstów, red., wstęp). Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016. Ss. 223.

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Z zagadnień ontologicznych informatyki. Poznań, UAM, 2016. Ss. 265.

Bremer, Józef. Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce. Kraków, WAM, 2016. Ss. 250.

Bromski, Paweł. Filozofia i etyka polityki : skrypt. Warszawa, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 2016. Ss. 100.

Bucholc, Marta. Piąty wymiar : kulturowa socjologia wiedzy Norberta Eliasa. Warszawa, UW, 2016. Ss. 271.

Buda, Stanisław. Dociekania : w stronę filozofii niesubstancjalnej. Kraków, Aureus, 2016. Ss. 315.

Bylica, Piotr. Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy : problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie. Zielona Góra, IF UZ, 2016. Ss. 250.

Chłodna-Błach, Imelda, Od paidéi do kultury wysokiej : filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę. Lublin, KUL, 2016. Ss. 311.

Cierlikowski, Krzysztof. Problem racjonalności i normatywności w filozofii Jürgena Habermasa. Kraków, Ridero, 2016. Ss. 79.

Ciszek, Mariusz. Wstęp do etyki środowiskowej : główne nurty etyki środowiskowej : etyczne i antropologiczne implikacje kształtowania świadomości ekologicznej i edukacji środowiskowej dla bezpieczeństwa. (Podręcznik akademicki). Warszawa, PTF; Siedlce, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, 2016. Ss. 76.

Citlak, Amadeusz. Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu : psychologia historyczna w szkole lwowsko-warszawskiej. Warszawa, IP PAN, 2016. Ss. 226.

Cnoty : eseje z filozofii kultury. Żardecka-Nowak, Magdalena; Nowak, Witold M. (red.). Rzeszów, URz, 2016. Ss. 216.

Co to jest problem filozoficzny i jak sobie z nim radzić? Kalisz, Barbara (red.). Warszawa, PTF, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej, 2016. Ss. 78.

The concept of explanation. Brożek, Bartosz; Heller, Michał; Hohol, Mateusz (eds). Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 325.

Czajka, Anna. Międzykulturowość i filozofia. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 216.

Czyżewska, Urszula. Fenomen życia w ujęciu astrobiologii : studium biofilozoficzne. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 13). Lublin, KUL, 2016. Ss. 175.

Dąbrowski, Szymon. Pedagogika religii Józefa Tischnera : w poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej. Słupsk, Ak. Pomorska, 2016. Ss. 301.

Dehnel, Piotr. Myśli a sposoby życia : eseje o filozofii współczesnej. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 376.

Doda-Wyszyńska, Agnieszka. Pułapki przedstawienia : filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć. Poznań, WNS UAM, 2016. Ss. 322.

Dominiak, Łukasz; Perlikowski, Łukasz. Sprawiedliwość, tożsamość, racjonalność : wybrane problemy filozofii polityki. Toruń, Fundacja Societas et Ius, 2016. Ss. 356.

Dowgird, Anioł. Kurs filozofii. T. 1, Logika. Jadacki, Jacek (wstęp, posłowie, red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. XII+507.

Dowgird, Anioł. Kurs filozofii. T. 2, Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia moralna. Jadacki, Jacek (wstęp, posłowie, red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 620.

Duchliński, Piotr. Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego : rozważania wstępne. Kraków, WAM, 2016. Ss. 670.

Dybel, Paweł. Psychoanaliza - ziemia obiecana? : z dziejów psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz. 1, Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 261.

Encyklopedia filozofii przyrody. Roskal, Zenon E. (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 416.

Etyka. Cz. 1, Koncepcje etyki. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin KUL, 2016. Ss. 439.

Etyka. Cz. 2, Filozoficzna etyka życia spełnionego. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 633.

Etyka o współczesności, współczesność w etyce. Sepczyńska, Dorota; Jawor, Marek; Stoiński, Andrzej (red.). Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 217.

Feć, Karolina. Nihilizm instynktowny : figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach. Kraków, UJ, 2016. Ss. 269.

Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja (red.). Lublin, Academicon, 2016. Ss. 430.

Filozofia i sztuka. Starzyńska-Kościuszko, Ewa; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 400.

Filozofia w literaturze, literatura w filozofii. 2, Światy możliwe : projekty. Iskra-Paczkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Stanisz, Marek (red.). Rzeszów, URz, 2016. Ss. 230.

Filozofia 2.0 : diagnozy i strategie. Soin, Maciej; Parszutowicz, Przemysław (red.). Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 228.

Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki. Kosiewicz, Jerzy; Małolepszy, Eligiusz; Drozdek-Małolepsza, Teresa (red.). Częstochowa, Ak. im. Jana Długosza, 2016. Ss. 323.

Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu. Spętana, Jolanta; Domagała, Dorota; Drabik-Podgórna, Violetta (red.). Kraków, Impuls, 2015. Ss. 250.

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim, 1897-1967 : antologia. Chudoba, Ewa; Smywińska-Pohl, Anna (wybór i oprac.), Lubelska, Elżbieta (tłum.). Kraków, UJ, 2016. Ss. 181.

Gajewski, Krzysztof. Umysł wobec świata : intencjonalność w filozofii Johna Searl’a. Warszawa, IBL PAN, 2016. Ss. 314.

Galarowicz, Jan. Wojtyła - Tischner : kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje. Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 178.

Gałkowski, Stanisław. Długomyślność : wprowadzenie do filozofii wychowania. Kraków, WAM, 2016. Ss. 328.

Gan-Krzywoszyńska, Katarzyna; Leśniewski, Piotr. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). Poznań, UAM, 2016. Ss. 193.

Giedroyc, Jerzy; Kołakowski, Leszek. Listy 1957-2000. Kłoczowski, Paweł (wstęp); Citko, Henryk (oprac., przypisy). Warszawa, Więź; Paryż, Association Institut Littéraire Kultura, 2016. Ss. 377.

Gielarowski, Andrzej. Kryzys kultury, kryzys człowieka : fenomenologiczna krytyka kultury : Husserl, Lévinas, Henry. Kraków, WAM, 2016. Ss. 644.

Goldstein, Piotr. Wizerunek kobiety w filozofii Platona. Kraków, UJ, 2016. Ss. 112.

Gorzka, Kamil; Kasprzyk, Maciej. Filozoficzna i filozoficzno-prawna krytyka totalitaryzmu. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 160.

Gorzka, Kamil; Kasprzyk, Maciej. Przesłania filozoficzne i społeczne w dramatach "Jaskinia filozofów" Zbigniewa Herberta i "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 119.

Grzybek, Grzegorz. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Rzeszów, URz, 2016. Ss. 164.

Gudaniec, Arkadiusz. U podstaw jedności bytowej człowieka : studium z metafizyki osoby. Lublin, KUL, 2016. Ss. 519.

Gutowski, Piotr. Stare i nowe : esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii. Kraków, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2016. Ss. 108.

Hajduk, Zygmunt. Struktury metodologiczne w nauce : słowa klucze filozofii nauki. Lublin, KUL, 2016. Ss. 315.

Helios, Joanna; Jedlecka, Wioletta; Ławniczak, Artur. Aspekty prawne, filozoficzne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt : wybrane zagadnienia. Wrocław, E-Wydawnictwo, 2016. Ss. 152.

Heller, Michał. Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 256.

Heller, Michał; Życiński, Józef [współaut. Hohol, Mateusz; Kwiatek, Łukasz; Pietrucha, Tadeusz; Wołoszyn, Kinga]. Dylematy ewolucji. Wyd. 3. rozszerz. i uzup. Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 328.

Historia filozofii politycznej. Cz. 2. Nowak, Piotr (wstęp, red.). Warszawa, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 1145.

Istnienie, wartość, twórczość : prace dedykowane profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Dańkowski, Dariusz; Duchliński, Piotr (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 347.

Jadacki, Jacek Juliusz. Stanisław Leśniewski : geniusz logiki. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 381.

Janicka, Joanna I. Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta. Siemianowice Śląskie, Leimak, 2016. Ss. 44.

Janikowski, Wacław. Wolna wola i użyteczność : podstawy etyki utylitaryzmu preferencji. Warszawa, Semper, 2016. Ss. 382.

Januszewski, Zbigniew. Mistyka Henryka Elzenberga. Chojnice, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016. Ss. 368.

Język, wartości, działania : szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy współczesnej filozofii, psychologii i semiotyki. Bobryk, Jerzy (red.). Warszawa, Instytut Psychologii PAN, 2016. Ss. 298.
Language, values, actions : the Lvov-Warsaw school and selected problems of modern psychology, semiotics and philosophy. Bobryk, Jerzy (ed.). Warsaw, Institute of Psychology PAS, 2016. Ss. 217.

Jurewicz, Joanna. Fire, death and philosophy : a history of ancient Indian thinking. Warszawa, Elipsa, 2016. Ss. 717.

Kaczmarek, Olga. Inaczej niż pisać : Lévinas i antropologia postmodernistyczna. Warszawa, UW, 2016. Ss. 439.

Kałuża, Maciej. Elementy filozofii absurdu w dramaturgii Alberta Camusa. Kraków, Libron - Filip Lohner, 2016. Ss. 278.

Karl Jaspers : filozof - świadek czasu. Piecuch, Czesława (red.). Kraków, Universitas, 2016. Ss. 311.

Konteksty wartości. Nowotniak, Justyna (red.). Warszawa, SGH, 2016. Ss. 117.

Kasprzyk, Maciej. Kiedy norma prawna przestaje być generalna i abstrakcyjna? Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 125.

Kasprzyk, Maciej. Rozumienie formuły założenia filozoficznego i obszary treściowe założeń istotnych dla koherencji prawa : systematyka prawa i problem jej zawodności. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 126.

Kierkegaard i komunikacja pośrednia = Kierkegaard und die indirekte Mitteilung. Ziobrowski, Jacek (red.). Warszawa, SGH, 2016. Ss. 198.

Kobiety w szkole lwowsko-warszawskiej. Łukasiewicz, Dariusz; Mordarski, Ryszard (red.). Bydgoszcz, UKW, 2016. Ss. 238.

Kołoczek, Łukasz. Być, czyli mieć : próba transpozycji projektu ”Przyczynków do filozofii” Martina Heideggeras. Ss. 347.

Kopytko, Roman. Philosophy and pragmatics : a critical review. Poznań, UAM, 2016. Ss. 234.

Komsta, Monika. Temistiusz : zmierzch psychologii perypatetyckiej. Lublin, KUL, 2016. Ss. 286.

Korczak, Andrzej. Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella. Warszawa-Łódź, Heliodor, 2016. Ss. 358.

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim. Kuliniak, Radosław; Leszczyna, Dorota; Pandura, Mariusz (wyd., wstęp). Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 436.

Kosmosfera : żywa planeta w oceanie Wszechświata : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Dyk, Wiesław; Skrzypczak, Wiesław; Dyk, Tadeusz (red.). Szczecin, USz, 2016. Ss. 159.

Kotowski, Mateusz. Realizm zreformowany : filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej. Wrocław, Oficyna Naukowa PFF, 2016. Ss. 226.

Kowalczyk, Stanisław. Idea duszy : w refleksji filozoficznej. Lublin, KUL, 2016. Ss. 156.

Kowalczyk, Stanisław. Liberalizm : jego dylematy i zagrożenia. Lublin, KUL, 2016. Ss. 145.

Kowalczyk, Stanisław. Światopogląd chrześcijański : problemy wybrane. Lublin, Norbertinum, 2016. Ss. 308.

Kowalska, Marta. Chrześcijaństwo jako filozofia : studium historyczno-literackie pism Orygenesa. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 224.

Król, Remigiusz. Klasyczny ideał wychowania w kręgu wartości tradycyjnych. Warszawa-Łódź, Heliodor, 2015. Ss. 498.

Kurek, Jarosław. Paideia rzymska : model formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza. (Monografie Teologii Politycznej, 3). Warszawa, Redakcja "Teologii Politycznej", 2016. Ss. 167.

Leder, Andrzej. Rysa na tafli : teoria w polu psychoanalitycznym. Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 369.

Lenartowicz-Podbielska, Agnieszka. Chaos czy kosmos? : kulturowa dynamika wartości. Toruń, Adam Marszałek, 2016. Ss. 220.

Leś, Tomasz. Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Kraków, UJ, 2016. Ss. 168.

Logica Marcina Śmigleckiego : wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów. Darowski, Roman; Bargieł, Franciszek (oprac.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 316.

Lorenc, Włodzimierz. Filozofie skończoności. Warszawa, UW, 2016. Ss. 404.

Łagosz, Marek. O świadomości : fenomenologia zjawisk umysłowych. Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 399.

Łażewska, Dorota. Filozofia dla pracujących : wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia. Józefów, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Ss. 205.

Marczyński, Anton. Ciało/mistyka : wstęp do ontologii cielesności. Kraków, Homini, 2016. Ss. 283.

Mariański, Janusz. Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna : mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne). Toruń, Adam Marszałek, 2016. Ss. 527.

Maryniarczyk, Andrzej. Rationality and finality of the world of persons and things. McDonald, Hugh (transl). Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2016. Ss. 177.

Mazur, Tomasz. Kamyk filozoficzny : edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych : współczesność. Warszawa, Stentor, 2016. Ss. 232.

Metafizyka i dekonstrukcja : w poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu. Śnieżyński, Krzysztof; Duchliński, Piotr (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 280.

Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności : (na podstawie korespondencji wzajemnej). Zegzuła-Nowak, Joanna (oprac.). Zielona Góra, UZ, 2016. Ss. 68.

Mordka, Cezary Protagonista : założenia wstępne. T. 1. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 261.

Murzyn, Andrzej. Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana. Katowice, Kraków, Impuls, 2016. Ss. 115.

Niemczuk, Andrzej. Filozofia praktyczna : studia i szkice. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 341.

Niemczyk, Lesław. Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego : analiza przygotowawcza. Rzeszów, UR, 2016. Ss. 140.

Niepomyślane - nie do pomyślenia : rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego. Woźniczka, Maciej; Perek, Marek (red.). Częstochowa, Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2016. Ss. 483.

Nierodka, Paweł. Antropologia recentywistyczna. Cieszyn, Akant, 2016. Ss. 255.

Noras, Andrzej Jan. Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice, UŚ, 2016. Ss. 179.

Nowak, Andrzej W. Wyobraźnia ontologiczna : filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych. Poznań, UAM; Warszawa, IBL PAN Wydawnictwo, 2016. Ss. 414.

Nowak, Andrzej W.; Abriszewski, Krzysztof; Wróblewski, Michał. Czyje lęki?, czyja nauka? : struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych. Poznań, UAM, 2016. Ss. 233.

Nowak, Piotr. Umieram, więc jestem. Warszawa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016. Ss. 443.

Ogólna teoria względności a filozofia : sto lat interakcji. Polak, Paweł; Mączka, Janusz (red.). Kraków, Copernicus Center Press, 2016. Ss. 202.

Oprychał, Urszula. Etyka suficka w ujęciu Dżawada Nurbachsza. Stalowa Wola, KUL, 2016. Ss. 121.

Pacewicz, Artur. Hēdonē : koncepcja przyjemności w filozofii Platona. Wrocław, Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 270.

Panorama współczesnej filozofii. Hołówka, Jacek; Dziobkowski, Bogdan (red.). Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 559.

Papiernik, Joanna. Czy możemy Boga poznać naprawdę? : Marsilio Ficino o duszy ludzkiej. Łódź, UŁ, 2016. Ss. 271.

Pawlus, Tadeusz. Współczesne koncepcje etyki. Olsztyn, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2016. Ss. 223.

Pawłowski, Kazimierz. Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 265.

Pawłowski, Krzysztof Jan. Cudowne i rzeczywiste : o jednoczeniu rozumu, uczuć i woli. Kraków, WAM, 2016. Ss. 210.

Piechowiak, Mirosław. Między Erosem i Agape. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 282.

Piekarski, Romuald. Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka : eseje z filozofii politycznej. Sopot, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki, 2016. Ss. 354.

Piórczyński, Józef. Spór o panteizm : droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej. (Monografie FNP). Toruń-Warszawa, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2016. Ss. 396.

Płotka, Magdalena. Filozofia jako praktyka : myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku. Warszawa, UKSW, 2016. Ss. 333.

Podgórski, Ryszard Adam. Ku socjologii... : filozofia pozytywistyczna w XIX wieku w recepcji Barbary Skargi. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 306.

Podkoński, Robert. Ryszard Kilvington : nieskończoność i geometria. Łódź, UŁ, 2016. Ss. 174.

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Wieczorek, Krzysztof (red.). Chorzów, Videograf, 2016. Ss. 352.

Polak, Marcin. Trauma bezkresu : Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 238.

Pospiszyl, Michał. Zatrzymać historię : Walter Benjamin i mniejszościowy materializm. Warszawa, IBL PAN, 2016. Ss. 220.

Powrót do praktyki : krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku. Roszyk, Maksymilian; Walczak, Marcin (red.). Lublin, Lubelskie Koło Wittgensteinowskie, 2016. Ss. 151.

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej. Hartman, Jan; Szabat, Marta (red.). Warszawa. Wolters Kluwer, 2016. Ss. 311.

Przegalińska, Aleksandra. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 268.

Przewodnik po filozofii języka. Odrowąż-Sypniewska, Joanna (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 606.

Przewodnik po filozofii religii : nurt analityczny. Salamon, Janusz (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 632.

Przewodnik po kognitywistyce. Bremer, Józef (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 784.

Przybysławski, Artur. Tales i początki refleksji europejskiej. Kraków, UJ, 2016. Ss. 216.

Przyłębski, Andrzej. Krytyka hermeneutycznego rozumu : preliminaria. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 297.

Psychoanaliza w Polsce 1909-1946. T. 2, Psychoanaliza stosowana, psychoanaliza i filozofia, psychoanaliza i historia. Magnone, Lena (wybór, oprac., wstęp). Warszawa, Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 406.

Rainko, Stanisław. Saga metafizyczna. Warszawa, Książka i Prasa, 2016. Ss. 116.

Rąpała, Jerzy. Teorie mineralnych początków życia : studium filozoficzno-przyrodnicze. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 14). Lublin, KUL, 2016. Ss. 225.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 3, Polemiki z Janem Śniadeckim. Krouglov, Alexei; Kupś, Tomasz (oprac.), Kondrat, Aleksandra (tłum.), Specht, Roman (red.). Toruń, UMK, 2016. Ss. 180.

Rogacz, Dawid. W stronę radykalnego pluralizmu religijnego. Kraków, Libron - Filip Lohner, 2016. Ss. 180.

Rogowska-Stangret, Monika. Ciało - poza innością i tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej. Gdańsk, Terytoria Książki, 2016. Ss. 422.

Rożdżeński, Roman. Ateizm czyli Wiara negatywna : ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych. Kraków, WAM, 2016. Ss. 340.

Rydlewski, Michał. "Żeby widzieć, trzeba wiedzieć" : kulturowy wymiar percepcji wzrokowej. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 310.

Sawicki, Adam. Rosyjska immortologia : śmierć i nieśmiertelność w poglądach myślicieli XVIII-XX wieku. Białystok-Kraków, Prymat, 2016. Ss. 343.

Sawicki, Krzysztof. Zdolności ludzkie i ich urzeczywistnianie w rodzinie : koncepcja Marthy C. Nussbaum. Lublin, KUL, 2016. Ss. 235.

Serafińska, Jurata Bogna. Logos i mit. Mit i logos. Krosno, Armagraf, 2016. Ss. 334.

Sikora, Michał. Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre'a Kojève'a. Warszawa, Scholar, 2016. Ss. 152.

Sikora, Paweł. Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 301.

Sikorski, Cezary. Szkice przeciwko oraz w obronie pojęć. Gdańsk, Fundacja Światło Literatury, 2016. Ss. 390.

Skrzydlewski, Paweł. Osoba w przestrzeni publicznej : wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki. Kraków, WAM, 2016. Ss. 307.

Šmid, Wacław. Umysł projektujący : powstawanie nowej metodologii. Warszawa, CeDeWu, 2016. Ss. 312.

Šmid, Wacław. Umysł odkrywający : rozwój nowej metodologii. Warszawa, CeDeWu, 2016. Ss. 415.

Sobieraj, Tomasz. Pozytywistyczne dylematy : szkice o problemach literatury, filozofii i nauki. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016. Ss. 160.

Sobota, Jacek. Filozofia fantastyki. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 161.

Sochoń, Jan. Człowiek i twórczość : szkice z filozofii kultury. Lublin, KUL, 2016. Ss. 421.

Sośnicka, Joanna. ”Nie warto żyć bezmyślnym życiem” : filozoficzne refleksje nad tym, co ważne. Łódź, PŁ, 2016. Ss. 169.

Stępień, Katarzyna. Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka : studium z filozofii prawa i praw człowieka. Lublin, KUL, 2016. Ss. 379.

Stróżewski, Władysław; Taranczewski, Paweł. Wykłady lubelskie o estetyce. Kraków, UJ, 2016. Ss. 233.

Szczap, Agnieszka. Kobiety i filozofia : kontynuacja esejów subiektywnych. Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ, 2016. Ss. 289.

Sznajder, Paweł. Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu. (Studia z Filozofii Systematycznej, 15). Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 489.

Szołtysek, Adolf Ernest. Filozofia osobowości : wychowanie a zachowanie. Kraków, Impuls, 2016. Ss. 261.

Szwed, Antoni. Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów : wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku. Kęty, Marek Derewiecki, 2016. Ss. 373.

Szwedzik, Adam. Ludzka wolność : w meandrach współczesnych zagrożeń. Kraków, Impuls, 2016. Ss. 127.

Świat osoby : personalizm Czesława S. Bartnika. Guzowski, Krzysztof; Barth, Grzegorz (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 261.

Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei. Struzik, Elżbieta (red.). Katowice, Wacław Walasek, 2016. Ss. 330.

Tokarski, Jan. Obecność zła : o filozofii Leszka Kołakowskiego. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 361.

Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa. Stanisz, Piotr; Barankiewicz, Tomasz; Barszcz, Tomasz; Potrzeszcz, Jadwiga (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 212.

Truchlińska, Bogumiła. Od Witelona do Karola Wojtyły : z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 303.

Trzęsicki, Kazimierz. Semiotyka i logika : dla kognitywistów. Białystok, UB, 2016. Ss. 725.

Uglik, Jacek. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli Projekt rosyjskiej filozofii otwartej. Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 211.

Urbaniak, Rafał. Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej. Lublin, Academicon, 2016. Ss. 235.

Veritas in caritate : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC. Tkaczyk, Marcin; Krupa, Marzena; Jaworski, Krzysztof (red.). Lublin, KUL, 2016. Ss. 598.

Vorbrich, Krzysztof Konstanty. The philosophical aspects of the Copernican controversy in England between 1543 and 1727 : from Robert Recorde to Isaac Newton. Miłkowski, Tadeusz (foreword). Warsaw, Museum of the History of the Polish Popular Movement, 2016. Ss. XXV+298.

W trosce o człowieka : paradygmaty stare i nowe. Szymczyk, Monika; Grzywacz, Robert (red.). Kraków, WAM, 2016. Ss. 330.

Włodarczyk, Rafał. Ideologia, teoria, edukacja : myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków, Impuls, 2016. Ss. 329.

Wodzik, Justyna. Czy kobieta istnieje? : spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem we współczesnej myśli feministycznej. Warszawa, Książka i Prasa, 2016. Ss. 194.

Wodziński, Cezary. Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania. Traktat Gorgiasza : Perí tou mī óntos ī Perí fýseōs = (o naturze albo o niebycie). Utopia EUdaimoni : fragmenty. Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie, 2016. Ss. 204.

Wojnowski, Konrad. Pożyteczne katastrofy. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 462.

Wolniewicz, Bogusław. Filozofia i wartości. 4. Warszawa, UW, 2016. Ss. 329.

Wolność jako odpowiedzialność : Jackowi Filkowi na siedemdziesiąte urodziny. Drwięga, Marek; Strzelecki, Radosław (red.). Kraków, UJ, 2016. Ss. 318.

Wolsza, Kazimierz. Rozjaśniać egzystencję : eseje z filozofii człowieka. Opole, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2016. Ss. 279.

Wójtowicz, Marek. Zakład Pascala : argumentacja i działanie. Katowice, UŚ, 2016. Ss. 286.

Wróbel, Szymon. Filozof i terytorium : polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka. Warszawa, IFiS PAN, 2016. Ss. 414.

Wróblewski, Michał. Hegemonia i władza : filozofia polityczna Antonia Gramsciego i jej współczesne kontynuacje. Toruń, UMK, 2016. Ss. 423.

Wśród ludzi, rzeczy i znaków : Krzysztofowi Pomianowi w darze. Kołakowski, Andrzej; Mencwel, Andrzej; Migasiński, Jacek; Rodak, Paweł; Szpakowska, Małgorzata (red.). Warszawa, UW, 2016. Ss. 604.

Zarosa, Urszula. Status moralny zwierząt. Warszawa, WN PWN, 2016. Ss. 276.

Zbrzezny, Aleksander. Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna. Kraków, Universitas, 2016. Ss. 432.

Znaczenie filozofii Oświecenia : człowiek wśród ludzi. Grabowska, Barbara; Grzeliński, Adam; Żelazna, Jolanta (red.). Toruń, UMK, 2016. Ss. 432.

Żuk, Grzegorz. Edukacja aksjologiczna : zarys problematyki. Lublin, UMCS, 2016. Ss. 322.

Życie wieczne : eschatologia filozoficzna : wokół książki Ireneusza Ziemińskiego. Przanowski, Mateusz (red.). Kraków, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów, 2016. Ss. 870.

 

2017 14