POLSKIE CZASOPISMA FILOZOFICZNE

gwiazdką * oznaczono czasopisma nie w pełni filozoficzne
w nawiasach kwadratowych po tytule liczba punktów za publikację wg ujednoliconego wykazu czasopism naukowych za lata 2013-2016


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne
po 2001

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

WYKAZ NUMERÓW CZASOPISM FILOZOFICZNYCH WYDANYCH W LATACH 1991-2015

| 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |

| 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |

| 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |

| 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |

| 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |

 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |

 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

 

CZASOPISMA WYDAWANE AKTUALNIE (2017)

Analiza i Egzystencja    [ 10 ]

Od 2005 półrocznik, od 2011 kwartalnik, wydawany w wersji internetowej plus niewielki nakład papierowy.
wnus.edu.pl/aie/pl/

* Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia     [ 8 ]

Od 1976, rocznik, od 2010 półrocznik, teksty z filozofii i socjologii, w językach polskim i obcych.
annales.umcs.lublin.pl/annales_filozofia.php

* Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej     [ 4 ]

Od 2000, rocznik.
pbc.biaman.pl/publication/16302

* Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej     [ 6 ]

Od 2010, półrocznik
archiwum.ivr.org.pl/

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej     [ 10 ]

Od 1957, rocznik.
www.ahf.ifispan.pl/

* Archiwum Historii i Filozofii Medycyny     [ 7 ]

Wydawane od 1924 pod różnymi tytułami, ostatnio półrocznik. Od 2013 brak oznak działalności.
www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/AHIFM/ahifm.html

Argument: Biannual Philosophical Journal     [ 7 ]

Od 2011, półrocznik, teksty w językach angielskim, niemieckim i polskim
www.argument-journal.eu/

* Art Inquiry. Recherches sur les arts     [ 8 ]

Od 1999, rocznik, kontynuacja rocznika Recherches sur les arts. Tematyka to teoretyczne i historyczne zagadnienia sztuk plastycznych, multimediów, filmu, dramatu i muzyki. Kolejne tomy mają charakter zbiorowych prac monograficznych. Artykuły w języku angielskim, a także niemieckim i francuskim.
ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=73

* Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej     [ 13 ]

Od 2010, 3 razy w roku, w całości open access, online (e-book) oraz z opóźnieniem w niewielkim nakładzie drukowanym. AVANT jest dwujęzyczny (j. polski i angielski); koncentruje się na trendach w filozofii nauki i badaniach interdyscyplinarnych.
avant.edu.pl/

* Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny    [ 6 ]

Wydawany od 2006 roku przez Wydział Humanistyczny AH-E w Łodzi, poświęcony szeroko pojętym zagadnieniom z obszarów nauk humanistycznych i społecznych.
www.civitashominibus.ahe.lodz.pl/

* Civitas: Studia z Filozofii Polityki     [ 7 ]

Od 1997, rocznik.
www.civitas.waw.pl/

* Colloquia Communia     [ 3 ]

Numery od 1 do 4 wydane w latach 1979-1981 pod niepoprawnym tytułem "Colloquia Communae". Od 1982 dwumiesięcznik, później wiele numerów łączonych, ostatni zeszyt sygnowany 1-12(57-68), 1992/1993. Teksty z filozofii, socjologii, politologii itp. Wznowiony w zmienionej formule w 1999 jako półrocznik.
www.marszalek.com.pl/coco/

* Człowiek w Kulturze     [ 6 ]

Od 1993, rocznik, poświęcony klasycznie rozumianej filozofii i kulturze.
www.gilsonsociety.pl/czlowiek-w-kulturze/

* Dialogi Polityczne. Polityka, Filozofia, Społeczeństwo, Prawo    [ 7 ]

Od 2003, rocznik bądź półrocznik, zeszyty wydawane nieregularnie.
Brak witryny internetowej.

Dialogue and Universalism     [ 9 ]

Od 1995, kwartalnik, kontynuacja, z zachowaniem numeracji tomów, Dialogue and Humanism.
dialogueanduniversalism.eu

Diametros     [ 15 ]

Od 2004, kwartalnik wydawany tylko w wersji internetowej, artykuły w językach polskim i angielskim. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
www.diametros.iphils.uj.edu.pl/ojs

Edukacja Filozoficzna     [ 5 ]

Od 1986, półrocznik.
www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/

* Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL     [ 12 ]

Od 1988, kwartalnik.
www.ethos.lublin.pl/

Etyka     [ 10 ]

Od 1966, rocznik, od 2013 półrocznik.
www.etyka.uw.edu.pl/

Fenomenologia     [ 7 ]

Od 2003, rocznik.
fenomenologia.org.pl/index.php/czasopismo/

Filo-sofija     [ 7 ]

Od 2001, rocznik.
www.filo-sofija.byd.pl/

Filozofia Chrześcijańska     [ 6 ]

Od 2004, rocznik, w monograficznych numerach drukowane są głównie artykuły zamawiane.
www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl/

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne    [ 4 ]

Od 2013, rocznik.
filozofiainauka.ifispan.waw.pl/ 

Filozofia Nauki     [ 15 ]

Od 1993, kwartalnik.
www.fn.uw.edu.pl/

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna    [ 6 ]

Od 2012, półrocznik poświęcony kształceniu w zakresie filozofii, etyki oraz edukacji demokratycznej i prawnej.
http://filozofiapubliczna.amu.edu.pl/

Filozoficzne Aspekty Genezy[ 5 ]

Czasopismo internetowe, wydawane od 2004, poświęcone sporowi ewolucjonizm-kreacjonizm.
www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo

Filozofuj![ - ]

Dwumiesięcznik poświęcony popularyzacji filozofii, publikowany od 2015 w wersjach papierowej i online.
filozofuj.eu/

Folia Philosophica    [ 8 ]

Od 1984 jako rocznik w ramach 14. tomu wydawnictwa ciągłego Prace z Nauk Społecznych, od t. 11, 1993 jako samodzielny rocznik.
www.folia.philosophica.us.edu.pl

Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica    [ 6 ]

Kontynuacja, od nr-u 27(1), Acta Universitatis Lodziensis : Folia Philosophica, wydawanego w latach 1981-2015. Teksty z filozofii praktycznej, filozofii kultury i szeroko pojętej aksjologii, w językach polskim, angielskim i innych.
http://folia-eap.uni.lodz.pl/pl/strona-glowna/

Forum Philosophicum     [ 13 ]

Od 1996, półrocznik, teksty z filozofii religii, pierwotnie w językach kongresowych, od 2011 tylko po angielsku. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
forumphilosophicum.ignatianum.edu.pl

* Humaniora : Czasopismo Internetowe    [ 6 ]

Od 2013, kwartalnik, teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności z takich dyscyplin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, pedagogika, psychologia, socjologia i religioznawstwo.
http://humaniora.amu.edu.pl/

* Humanistyka i Przyrodoznawstwo     [ 7 ]

Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno-Naukowy. Od 1994, teksty z pogranicza nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.
http://uwm.edu.pl/hip/

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny     [ 9 ]

Ukazuje się od 2001, od 2011 kwartalnik
magazynhybris.com/

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych     [ 9 ]

Od 1986 rocznik, od 2016 półrocznik.
http://idea.uwb.edu.pl/

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia     [ 12 ]

Od 2007, kwartalnik.
www.kronos.org.pl/

Kronos Philosophical Journal     [ 6 ]

Od 2012, rocznik.
www.kronos.org.pl/

* Kultura i Społeczeństwo    [ 14 ]

Kwartalnik, od 1957.
www.kulturaispoleczenstwo.pl/

Kultura i Wartości    [ 7 ]

Od 2012, interdyscyplinarny kwartalnik wydawany tylko w wersji internetowej; teksty z filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych - takich m.in. jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia.
http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl/

Kwartalnik Filozoficzny     [ 7 ]

Od 1922 do 1938, po wojnie wydano zeszyty t. XVI, 1, 2, 3, 4, 1946; t. XVII, 1, 2, 3, 4, 1948; t. XVIII, 1,2, 3-4, 1949; t. XIX, 1/2, 3/4, 1950; zlikwidowany w związku z ideologiczną ofensywą stalinizmu. Wznowiony w 1992, publikuje rozprawy, przekłady i recenzje ze wszystkich działów filozofii. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.

http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/kwartalnik-filozoficzny

Lectiones & Acroases Philosophicae     [ 4 ]

Od 2008 rocznik, od 2011 półrocznik, wydawany przez Polskie Forum Filozoficzne, ulokowane w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; publikuje tomy tematyczne poświęcone głównym zagadnieniom filozofii współczesnej i historii filozofii.
www.laph.wuwr.pl/

Lingua ac Communitas     [ 6 ]

Od 1991, rocznik, teksty w językach kongresowych i po polsku.
www.lingua.amu.edu.pl/

* Logic and Logical Philosophy     [ 20 ]

Od 1993 do 2004 rocznik, od 2006 kwartalnik, teksty w języku angielskim. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
www.logika.umk.pl/llp/

Logos i Ethos     [ 8 ]

Międzynarodowy półrocznik wydawany przez Wydział Filozoficzny UPJP II od 1991.
filozofia.upjp2.edu.pl/index.php/czasopismo/1/Logos+i+Ethos/

Nowa Krytyka     [ 6 ]

Półrocznik filozoficzny publikowany od 1991, w wersji papierowej i on-line (wszystkie teksty w plikach pdf są dostępne w Open Access, a pojawiają się z opóźnieniem w stosunku do wersji papierowej).
www.nowakrytyka.pl/

* Organon     [ 10 ]

Od 1964, rocznik, wydawany przez Instytut Historii Nauki PAN.
www.ihnpan.waw.pl/category/organon/

The Polish Journal of Aesthetics

Od 2001 do 2017 wydawane pt. Estetyka i Krytyka.
pjaesthetics.uj.edu.pl/

Polish Journal of Philosophy     [ 10 ]

Od 2007, półrocznik.
www.pjp.edu.pl/

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities     [ 12 ]

Od 1975, 99 tomów do 2010. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
e-mail: kpaprzycka@uw.edu.pl

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki  [ 8 ]

Rocznik, wydawany - nie zawsze regularnie - od 1976; w 1994 tytuł zmieniono na Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki (t. 14-21); w 2013 powrócono do pierwotnego tytułu; przez cały czas zachowano numerację tomów.
http://poznstud.home.amu.edu.pl/

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia     [ 5 ]

Rocznik, w latach 1999-2003 pt. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia, wznowiony pod obecnym tytułem w 2008 r.
Brak witryny internetowej (lipiec 2014).

* Prakseologia     [ 13 ]

Czasopismo poświęcone filozoficznym, teoretycznym i metodologicznym zagadnieniom sprawności działania, z uwzględnieniem etyki życia gospodarczego, wydawane od 1962, przez pierwsze cztery lata jako "Materiały prakseologiczne". Niegdyś kwartalnik, od 1996 rocznik, choć w 2012 ukazały się n-ry 152 i 153.
www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/prakseologia/strona-glowna/

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej     [ 10 ]

Od 1990, półrocznik, w ostatnich latach ukazujący się nieregularnie.
www.ejournals.eu/Principia/

Przegląd Filozoficzno-Literacki    [ 10 ]

Od 2002, kwartalnik.
www.pfl.uw.edu.pl/

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria     [ 11 ]

Od 1992, kwartalnik.
www.pf.uw.edu.pl/

* Przegląd Humanistyczny     [ 12 ]

Pismo o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku, obecnie dwumiesięcznik. Publikuje artykuły z zakresu literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa.
www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl/

* Przegląd Tomistyczny: Filozofia, Teologia, Religia, Kultura Duchowa Średniowiecza[ 12 ]

Wydawany przez Dominikanów w Warszawie od 1984, najpierw pt. Polski Przegląd Tomistyczny, XVI tomów do 2010.
www.it.dominikanie.pl/przeglad/

Rocznik Filozoficzny Ignatianum    [ 3 ]

Od 1988 do 1999 wydawany jako Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, od 2000 do 2011 jako Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Obecnie półrocznik.
ignatianum.edu.pl/rfi

Rocznik Historii Filozofii Polskiej     [ 4 ]

Od 2008.
www.filozofiapolska.pl/

Roczniki Filozoficzne     [ 14 ]

R.1 (1948), R.2/3 (1949+1950), R.4 (1950); od R.5 (1954-1957) cztery zeszyty rocznie: 1. Metafizyka, Logika, Historia Filozofii; 2. Filozofia Moralna; 3. Filozofia Przyrody i Ochrona Środowiska; 4. Psychologia; od t. 46 (1998) zeszyt Psychologia  wyodrębnia się jako Roczniki Psychologiczne;; od t. 52 (2004) zanika podział wg dyscyplin filozoficznych, a pismo staje się półrocznikiem; od 2012 kwartalnik.
www.kul.pl/rf/

Ruch Filozoficzny     [ 6 ]

Od 1911 do 1914; 1921-1931; t. XIII, 1935-1937; t. XIV, 1938; t. XV, 1939; założony przez Kazimierza Twardowskiego, zeszyty dostępne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Po wojnie t. XVI, 1/2, 3/4, 1948; t. XVII, 1-3, 4, 1949/1950; regularnie wydawany jako kwartalnik od 1958 do dziś.
www.rf.umk.pl/

Scripta Philosophica : Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL   [ 6 ]

Od 2012, rocznik.
http://www.kul.pl/scripta-philosophica,15098.html

Semina Scientiarum     [ 7 ]

Od 2002, rocznik.
seminascientiarum.wikidot.com

ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich     [ 9 ]

Od 2001, rocznik
www.sofia.sfks.org.pl/

* Studia Antyczne i Mediewistyczne     [ 9 ]

Od 1958 do 2000 pt. Studia Mediewistyczne, wydano 35 tomów w 44 zeszytach, pod obecnym tytułem od 2002 (zachowano numerację tomów), rocznik.
www.ifispan.waw.pl/wydawnictwa/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=48

* Studia Elbląskie     [ 5 ]

Od 1999. Czasopismo naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej w Elblągu. Do 2013 ukazało się 12 tomów. Każdy tom zawiera działy: historyczny, teologiczny, filozoficzny oraz dział recenzji, sprawozdań i komunikatów.
e-mail: stefanewertowski@wp.pl

* Studia Ełckie     [ 8 ]

Od 2006 rocznik, od 2013 kwartalnik, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku..
studiaelckie.pl/

* Studia Gdańskie     [ 9 ]

Od 1973 wydawane nieregularnie, od 1998 rocznik, od 2007 półrocznik Archidiecezji Gdańskiej.
www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/

* Studia Humanistyczne AGH     [ 10 ]

Od 2003 rocznik, od 2010 półrocznik, od 2012 kwartalnik. Artykuły w języku polskim i angielskim, z zakresu socjologii, filozofii, religioznawstwa, kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki, psychologii, politologii, literaturoznawstwa, lingwistyki oraz historii.
www.studiahumanistyczne.agh.edu.pl/

* Studia Logica     [ 20 ]

Od 1953 do 1973 wydano 32 zeszyty, początkowo w języku polskim, potem głównie w angielskim. Od tomu 33, 1974, 4 zeszyty rocznie. Od t. 54, 1999, 2 tomy rocznie po 3 zeszyty każdy. Obecnie 4 tomy rocznie, po 3 zeszyty. Zawartość odnotowywana w The Philosopher's Index.
www.studialogica.org/

Studia Metodologiczne[ 3 ]

Początkowo organ Poznańskiej Szkoły Metodologicznej, w latach 1966-1985 wydano 24 zeszyty, 4 kolejne w latach 1991-1993, zeszyt 29 w 1999; zeszyty 30 i 31 ukazały się w 2013.
studiametodologiczne.amu.edu.pl/

Studia Philosophiae Christianae     [ 11 ]

Od 1965 półrocznik, od 2011 kwartalnik, wydawany przez Instytut Filozofii UKSW. Artykuły z zakresu filozofii, recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce filozoficznej. Teksty głównie w języku polskim, część w językach kongresowych.
czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/spch

Studia Philosophica Wratislaviensia     [ 10 ]

Od 2006, kwartalnik.
http://spwr.wuwr.pl/

* Studia Sandomierskie. Teologia. Filozofia. Historia     [ 7 ]

Od 1980 jako rocznik, w latach 2004-2010 jako kwartalnik, obecnie dwa zeszyty w roku, naukowe pismo diecezji sandomierskiej.
www.sandomierz.opoka.org.pl/czasop/studia.php

* Studia Semiotyczne     [ 10 ]

Od 1970 wydawane nieregularnie, 29 zeszytów do 2015. Od 2016 jako półrocznik.
http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl/

* Studia Warmińskie     [ 10 ]

Od 1964, rocznik.
www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/

Studia z Filozofii Polskiej     [ 5 ]

Od 2006, rocznik.
www.itbielsko.edu.pl/studia_z_filozofii_polskiej/

Studia z Historii Filozofii     [ 9 ]

Od 2010 rocznik, od 2013 kwartalnik.
www.szhf.umk.pl/

* Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu     [ 5 ]

Tom 1 (2003), tom 2 (2007), tom 3 (2009), od tomu 4 (2010) półrocznik.
www.staff.amu.edu.pl/~skfu/

* Studies in Logic, Grammar and Rhetoric     [ 15 ]

Od 1980, niegdyś wydawane nieregularnie, obecnie kwartalnik.
https://www.degruyter.com/view/j/slgr

Sztuka i Filozofia     [ 10 ]

Od 1989, półrocznik
www.sztukaifilozofia.uw.edu.pl/

Tekstoteka Filozoficzna    [ 2 ]

Od 2012, rocznik, otwarty dla ludzi młodych, którzy rozpoczynają dopiero swoją przygodę z filozofią.
http://tekstotekafilozoficzna.pl/tomy/

* Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja    [ 10 ]

terazniejszosc.dsw.edu.pl/

* Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne     [ 11 ]

Pismo interdyscyplinarne, od 1992, dwa numery rocznie, teksty m.in. z filozofii politycznej i aksjologii
http://www.kozminski.edu.pl/pl/jednostki/transformacje/strona-glowna/

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

Od 1978/1979 rocznik, od 1996 do 2012 półrocznik, publikujący teksty na temat filozoficznych implikacji nauk przyrodniczych i relacji nauka-wiara, a także z zakresu filozofii nauki i historii nauki.
zfn.edu.pl/

* Zagadnienia Naukoznawstwa     [ 10 ]

Od 1965, kwartalnik.
http://www.naukoznaw.pan.pl

* Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego : Nauki Humanistyczne[ 5 ]

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty

* Znak     [ 4 ]

Od 1946, miesięcznik poświęcony problematyce religijnej, społecznej, kulturalnej, filozoficznej, politologicznej i etycznej, w ujęciu przeznaczonym dla szerszej publiczności.
www.miesiecznik.znak.com.pl/


 

CZASOPISMA JUŻ NIE WYDAWANE

Acta Universitatis Lodziensis : Folia Philosophica

Od 1981, rocznik, przez pewien czas wydawany nieco nieregularnie, zlikwidowany w 2015.
www.filozof.uni.lodz.pl/folia/

Acta Universitatis Wratislaviensis : Prace Filozoficzne

40 zeszytów wydawanych nieregularnie w latach 1964-1992. (W 1961 wydano jeden zeszyt pt. Zeszyty Naukowe. Seria A, Nauki Społeczne. Prace Filozoficzne. Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta).
W latach 1992-2006 ukazały się 44 zeszyty Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia

Biuletyn Olimpiady Filozoficznej

Wydawany nieregularnie w latach 1991-1999, łącznie 17 zeszytów.

Człowiek i Przyroda

Półrocznik, pod koniec dwurocznik, wydawany na KUL w latach 1994-2003, łącznie 16 numerów (w tym 4 podwójne).

* Człowiek i Światopogląd

Pierwotny tytuł Zeszyty Argumentów, ukazały się nr-y 1-5, 1962; 1(6)-5/6(10/11), 1963; 1(12)-6(17), 1964; 1(18)-6(23), 1965; 1(24)-6(29), 1966; 1(30)-6(35), 1967. Po zmianie tytułu dwumiesięcznik w 1968, miesięcznik od 1969 do 1989; ostatni zeszyt błędnie numerowany: jest 11-12(126-127), 1989, powinno być 11-12(286-287).

Dialectics and Humanism : The Polish Philosophical Quarterly

Kwartalnik wydawany w języku angielskim przez IFiS PAN w latach 1973-1990.

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly

Wydano: vol. 1, 1-3/4, 1991; vol. 2, 1-3/4, 1992; vol. 3, 1-4, 1993, vol. 4, 1(13)-5(17), 1994.

Estetyka

Rocznik, red. nacz. Władysław Tatarkiewicz, ukazały się zeszyty I, 1960; II, 1961; III, 1962 i IV, 1963.

Estetyka i Krytyka

Od 2001, od 2011 kwartalnik, od 2018 przekształcone w The Polish Journal of Aesthetics.

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny

Kwartalnik ukazujący się w latach 2005-2008, wydano łącznie 17 numerów.

Heksis : biuletyn poświęcony problemom filozofii, twórczości, terapii i zdrowia

Kwartalnik wydawany od 1995 do 2000.

Humanitas : z zagadnień filozofii i kultury współczesnej

Wydawane nieregularnie w latach 1978-1989, łącznie 13 tomów.

Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
od t. 12
Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce

Od 1961, wydawane nieregularnie, 15 tomów do 1971.

Mediaevalia Philosophica Polonorum

Od 1957, rocznik, w pewnych latach półrocznik, po wydaniu t. 37 w 2008 pismo przestało się ukazywać.

Myśl Filozoficzna

Od 1951 do 1957, marksistowski dwumiesięcznik, łącznie wydano 29 zeszytów.

* Myśl Współczesna

Od 1946 do 1951, łącznie wydano 67 zeszytów.

Przegląd Filozoficzny

Kwartalnik, kontynuacja czasopisma wydawanego w latach 1897-1939, zdygitalizowane zeszyty dostępne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Po wojnie ukazały się zeszyty t. XLII, 1946; t. XLIII, 1-4, 1947; t. XLIV, 1-3 i 4, 1948; t. XLV, 1-2 i 3-4, 1949. Pismo zlikwidowano w związku z ideologiczną ofensywą stalinizmu.

Reports on Philosophy

Wydano zeszyty 1 (1977), 2 (1978), 3 (1979), 4 (1980), 5 (1981), 6 (1982), 7 (1983), 8 (1984), 9 (1985), 10 (1986), 11 (1987), 12 (1988), 13 (1989), 14 (1991), 15 (1995), 16/17 (1997), 18 (1998), 19 (1999), 20 (2000), 21 (2003), 22 (2004).

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział (Sectio) F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Rocznik, 1946-1973, zdygitalizowane zeszyty zob. http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/annales.php.

Słupskie Studia Filozoficzne

Od 2002 do 2012, rocznik.
www.ssf.apsl.edu.pl/

Studia Estetyczne

Od t. I, 1964 do t. 23, 1986/1990, rocznik.

Studia Filozoficzne

Od 1957 dwumiesięcznik, od 1962 kwartalnik, od 1969 dwumiesięcznik, od 1972 miesięcznik, w 1990 kwartalnik; ostatni numer 4(293), 1990.

Studia Philosophica

Wydano cztery zeszyty: 1935, 1937, 1939-1946 i 1949-1950.

Sygnały Semiotyczne

Ukazały się n-ry 1, 1992 i 2, 1993.

* Życie i Myśl

Od 1950 do 1999, miesięcznik.

Toruński Przegląd Filozoficzny

Wydano t. 1 (1997), t. 2 (1999), t. 3/4 (2001), t. 5/6 (2003), t. 7/8 (2007), t. 9 (2009).

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Filozoficzne

Ukazały się zeszyty 1 (1972), 2 (1972), 3 (1973), 4 (1974), 5 (1975), 6 (1976).

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia

3 zeszyty wydane w latach 1960, 1968 i 1969.