POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1991


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica zeszyt 8

MENSCH - NATUR - KOSMOS

Muller, Robert. Travail et nature dans l'antiquité. A propos de la distinction entre les metiers serviles et les metiers liberaux.

Guyer, Paul. Kant on Duties Regarding Nature.

Panasiuk, Ryszard. Über die Aktuatität der romantischen Naturphilosophie.

Wartenberg, Thomas E. Feuerbach's Anthropological Materialism.

McBride, William L. Sartre and Problems in the Philosophy of Ecology.

Wälde, Martin. Wilhelm Schapps narrative Phänomenologie.

Stockler, Manfred. Towards a Modern Philosophy of Nature (Seven Theses).

Gromczyński, Wiesław. Some Remarks on the Philosophy of Ecology.

Nowicka-Włodarczyk, Ewa; Włodarczyk, Włodzimierz C. Moral Aspects of Some Health Ideologies.

Pobojewska, Aldona. Kosmos - Mensch - Ökologie. Ethnologische Diagnose der Situation des Menschen in westlichen Zivilisation.

Metzinger, Thomas. Kriterien für eine Theorie zur Lösung des Leib-Seele-Problems.

Bartels, Andreas. Meaning and the Heritage of Formalism - The Relevance of Mathematical Philosophy to the Modern Philosophy of Nature/

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne t. 65

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne t. 66

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 36

Domański, Juliusz. Metafizyka Arystotelesa i fizyka pierwszych filozofów. (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki).

Migasiński, Jacek. Metafizyka: szkic typologii pojęcia.

Schrade, Ulrich. Panorama współczesnej metafizyki

Lubomirski, Andrzej. Heinrich Scholz: metafizyka logicyzmu.

Kowalska, Małgorzata. Pojęcia bytu i nicości w filozofii J. P. Sartre'a.

Skarga, Barbara. Kilka słów w obronie metafizyki.

Batóg, Tadeusz. Locke i Leibniz o podstawach matematyki.

Jakuszko, Honorata. Egzystencjalna utopia Gottfrieda Arnolda.

Kwietniewska, Małgorzata. Koncepcja episteme we wczesnych pismach Michela Foucault.

Kurczak, Justyna. Utopia słowiańska romantycznych słowianofilów polskich.

Bartyzel, Jacek. Doktryna konserwatywna Wincentego Kosiakiewicza.

Becker, Reinhold. Simmla teoria towarzyskości. Sidorek, Janusz (tłum.).
[Towarzystwo Simmlowskie]. Borzym Stanisław (tłum.).

Colloquia Communia nr 1-3 (54-56)

REALIZM - ANTYREALIZM

LARRY LAUDAN I JEGO FILOZOFIA NAUKI

INNE

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 1

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 2

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 3-4

Edukacja Filozoficzna nr 11

Edukacja Filozoficzna nr 12

Ethos R. 4 nr 1-2(13-14)

MICKIEWICZ NASZ WSPÓŁCZESNY

Ethos R. 4 nr 3-4(15-16)

KRYZYS TEOLOGII MORALNEJ

Styczeń, Tadeusz SDS. Osoba ludzka: wolność przeciw naturze? Wprowadzenie do sympozjum. 15-24.

Styczeń, Tadeusz SDS. Sumienie a Europa czyli Gdyby Ojciec Święty zaprosił Arystotelesa na Synod Biskupów Europy 1991. 156-170.

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr IV

Lingua ac Communitas Vol 1 (october 1991)

Apel, Karl-Otto. Communication and ethics: a transcendental-pragmatic perspective.

Andrzejewski, Bolesław. Auf der Suche der ursprünglichen Menschennatur.

Przyłębski, Andrzej. Die Aussprechbarkeit des Seins. Rickerts Vermittlungsversuch zwischen Heidegger und Carnap.

Jamroziakowa, Anna. The symbolic consciousness and the postmodern communication practice.

Torbicka, Iwona. Reinterpretation der neokantianischen Voraussetzungen der Stilkonzeption von E. Panofsky.

Moryń, Mariusz. Bedeutungskategorien und Begründung der Sprache in der phaenomenologischen Philosophie von Edmund Husserl.

Guczalski, Krzysztof. Wittgenstein on proper names - do we use proper names without a fixed meanind?

Lis-Kozłowski, Stanisław. Idee der Verständigung und des Bundes der Nationen in Mittel-Ost-Europa. Zum polnischen und tschechischen Gedanken des XIX. und XX. Jahrhunderts.

Mizińska, Jadwiga. Einverständnis mit sich selbst.

Miś, Andrzej. Warum wollen wir und müssen andere verstehen?

Greule, Albrecht. Aufgaben und Probleme der modern deutschen Sprachpflege.

Karolak, Czesław. Deutschlehrwerke in Polen vor kulturrelativierenden Aufgabe.

Prokop, Izabela. Sprachliche Realisierung des Hetero-stereotyps in schriftlicher und mündlichen Äußerungen.

Logos i Ethos 1(1)

Heller, Michał. Uczestniczenie w prawdzie. 5-

Rożdżeński, Roman. Heideggerowskie ujęcie metafizyki jako onto-teologii. 17-

Mizera, Janusz. Husserl i Heidegger - dwie wersje fenomenologii. 29-

Galarowicz, Jan. Człowieczeństwo a moralność w filozofii Karola Wojtyły. 55-

Bobko, Aleksander. Problem szczęścia w filozofii krytycznej Immanuela Kanta. 75-

TEKSTY I KOMENTARZE

Heidegger, Martin. Onto-teo-logiczna struktura metafizyki. 85-

Jędraszewski, Marek. Między "Totalité et Infini" a "Autrement qu'etre ou au dela de l'essence". Korespondencja Emmanuela Levinasa z Simonem Decloux.. 99-

Korespondencja między Emmanuelem Levinasem i Simonem Decloux. 111-

DYSKUSJE I PUBLIKACJE

Jędraszewski, Marek. J. P. Sartre: Cahiers pour une morale. 121-

Jędraszewski, Marek. J. P. Sartre: Vérité et existence. 127-

Tarnowski, Karol. Filozofia dramatu i nadziei. 132-

Kłoczowski, Jan Andrzej. Horror Kołakowskieg. 144-

Skoczny, Włodzimierz. Na drogach zintegrowanej kultury. 148-

Rodzeń, Jacek. O ewolucji bez konfliktów. 151-

INFORMACJE

Wydział Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej - prezentacja. 164

Nowa Krytyka nr 1

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 21

PROBABILITY AND RATIONALITY. Eells, Ellery; Maruszewski, Tomasz (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 22

THE SOCIAL HORIZON OF KNOWLEDGE. Buczkowski, Piotr (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 23

ETHICAL DIMENSIONS OF LEGAL THEORY. Sadurski, Wojciech (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 24

ADVANCES IN SCIENTIFIC PHILOSOPHY : ESSAYS IN HONOUR OF PAUL WEINGARTNER ON THE OCCASION OF HIS 60THBIRTHDAY. Schurz, Gerhard; Dorn, Georg J.W. (eds).

Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica t. 8

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. III

Stróżewski, Władysław. O urzeczywistnianiu wartości.

Uliński, Maciej. "Powinien - może". O kłopotach z "powinnością konkretną".

Maryniarczyk, Andrzej. Elementy "systemu" metafizyki.

Lorenc, Iwona. Absolut ukryty, czyli o współczesnej filozofii sztuki.

Matuszewski, Krzysztof. Klossowski - Deus sive visione.

Banasiak, Bogdan. Dekonstrukcyjna lektura gramatologiczna.

Przybysz, Piotr. Postmodernizm - kultura utraconej szansy.

Placek, Tomasz. Sposoby istnienia w czasie według R. Ingardena i A. N. Whitheada.

Bytniewski, Paweł. Wahanie Kartezjusza.

Heidegger, Martin. Sztuka i przestrzeń. (Woźniak, Cezary (tłum. i wprow.).

Hyppolite, Jean. Logika a egzystencja. Rozprawa o logice Hegla. (tłum. i oryginał).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. IV

Apel, Karl-Otto. Semiotyka transcendentalna a prawda. Znaczenie konsensualnej teorii prawdy Perice'a we współczesnej dyskusji na temat prawdy.

Chirsholm, Roderick. Co to jest argument transcendentalny? Leszczyński, Jan (tłum. i oryg. komentarz).

Leszczyński, Jan. Szkic mojej filozoficznej drogi.

Morawski, Stefan. Czy romantyzm jest dzisiaj żywy?

Stróżewski, Władysław. Czy tak musi być?

Lipiec, Józef. W oczekiwaniu nowych systemów.

Marciszewski, Witold. Indywidualizm jako filozofia przyszłości.

Pieniążek, Paweł. Levinasa próba przezwyciężenia metafizyki: ślad i Inny.

Stankiewicz, Elżbieta. Człowiek w perspektywie transcendencji. Impresje na temat Boga i religii w filozofii H. Elzenberga.

Kucia, Marek. Myślenie w kategoriach powołania. Powołanie uczonego - nieobecna kategoria myślenia o nauce.

RECENZJE I NOTY

Reports on Philosophy No. 14

Ruch Filozoficzny XLVIII (1)

Ruch Filozoficzny XLVIII (2)

Ruch Filozoficzny XLVIII (3-4)

Studia Metodologiczne t. 25

Studia Metodologiczne t. 26

Studia Philosophiae Christianae 27, nr 1

Hałaczek, Bernard. Australopithecus afarensis z Hadar i Laetoli.

Jaroszyński, Piotr. Paradoks brzydoty.

Knappik, Georg J. Die immerwährende Schöpfung als fundamentaler Seinsvorgang.

Lubański, Mieczysław. Zagadnienie natury myślenia matematycznego.

Rożdżeński, Roman. Heidegger a problem źródła podstawowego pojęcia metafizyki.

Hałaczek, Bernard. Doktorat Honoris Causa prof. E. Bone Działalność naukowa Profesora Boné.

Boné, Edouard, Wkład uniwersytetów katolickich w problematykę etyki życia.

Rosiński, Franciszek M.; Bęben, Wojciech. Człowiek w społeczeństwie plemiennym (na przykładzie Arapeszów).

Höpflinger, François. Zależność liczby urodzeń od ilości zakładanych rodzin w krajach zachodnioeuropejskich.

Höpflinger, François. Prokreacyjne decyzje a "wartość" dzieci.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Andrzejuk, Artur. [Rec. Terruwe, A. A.; Baars, C. W. Integracja psychiczna: o nerwicach i ich leczeniu].

Gogacz, Mieczysław. Wychowanie filozoficzne.

Lemańska, Anna. Uwagi w sprawie istnienia przedmiotów matematycznych.

Łepko, Zbigniew. Etyka ekologiczna Konrada Lorenza.

Ślipko, Tadeusz. [Rec. Volf, Miroslav. Zukunft der Arbeit - Arbeit der Zukunft: der Arbeitsbegriff bei Karl Marks und seine theologische Wertung].

Szałata, Kazimierz. [Rec. Dembowski, Bronisław. O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej].

Ślaga, Szczepan W. [Rec.Zhi, Fang Li; Xian, Li Shu. Creation of the Universe].

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Ruse, M. Philosophy of Biology]

Studia Philosophiae Christianae 27, nr 2

Gogacz, Mieczysław. Podstawy odmian koncepcji Boga.

Latawiec, Anna. Czy istnieje teoria symulacji i czy symulacja jest teorią?

Mączka, Janusz. Epistemologiczne podstawy ewolucji nauki w ujęciu C. F. von Weizsäckera.

Miszczyński, Ryszard. Intuicjonistyczna koncepcja języka matematyki.

Ślaga, Szczepan W. Teleonomia organizacji biosystemów.

Życiński, Józef. Elementy platonizmu ontologicznego w Whiteheadowskiej filozofii Boga.

Lubański, Mieczysław. Doktorat Honoris Causa o prof. Innocentego Bocheńskiego.

Bocheński, Innocenty Maria. O współczesnym stanie i zadaniach teologii filozoficznej.

Maryniarczyk, Andrzej. Uwarunkowania logicznej charakterystyki języka metafizyki.

Krajski, Stanisław. Metoda analogii jako metoda poznania Boga w ujęciu "Compendium theologiae" Tomasza z Akwinu.

Jadczak, Ryszard. Kazimierz Twardowski wobec metafizyki Gustawa Theodora Fechnera.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Maryniarczyk, Andrzej. [Rec. Lotze, Johannes B. Die Grundbestimmungen des Seinvollzogen als transzendentale Erfahrung: Einheit, Wahrheit, Gutheit, Heiligkeit, Schönheit].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Bernet, R.; Kern, I.; Marbach, E. Edmund Husserl - Darstellung seines Denkens].

Olszewski, Tomasz. Wspomnienie o Księdzu Doktorze Marcetim Molskim.

Rożdżeński, Roman. Heidegger a problem istoty nauki.

Dołęga, Józef M. [Rec. The Philosophy of Science of Ruder Bošković - Proceeding of the Symposium of the Institute of Philosophy and Theology, Zagreb 1987].

Lubański, Mieczysław . [Rec. Zabierowski, Mirosław. Status obserwatora w fizyce współczesnej].

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Kloskowski, Kazimierz. Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego: studium biofilozoficzne] .

Ostrowska, Krystyna. Psychologiczne skutki prawnej dopuszczalności aborcji.

Psychologiczne poglądy Kazimierza Twardowskiego Teresa Rzepa.

Wójcik, Dobrohna. [Rec. Hałaczek, Bernard; Ostrowska, Krystyna. Uwarunkowania dzietności kobiet w Polsce].

Hałaczek, Bernard. "Oddolna" antropologia filozoficzna P. Teiharda de Chardin i J. Monoda.

Rosiński, Franciszek M. Morfologia, środowisko i rewalidacja osób z trisomią 21

Sztuka i Filozofia nr 4

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 13

Wigner, Eugene P. Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych.

Dembek, Jacek CSsR. Komentarz do artykułu Wignera.

Penrose, Roger. Platońska rzeczywistość pojęć matematycznych.

Heller, Michał. Dwie książki i dwóch autorów.

Wolak, Zbigniew. Filozofia przyrody Maritaina a szczególna teoria względności.

Rodzeń, Jacek SDB. Davida Bohma filozofia ukrytego porządku.

Włodarczyk, Jacek. Rola podmiotu poznającego w Popperowskiej teorii świata nr 3

Budzik, Stanisław. Czy św. Augustyn był prekursorem teorii ewolucji?

Skoczny, Włodzimierz. Dziedzictwo fizykoteologii we współczesnej myśli chrześcijańskiej.

Czerniawski, Jan. O nadużywaniu fizyki w metafizyce [dyskusja]

Heller, Michał. O filozofujących fizykach i fizykujących filozofach [dyskusja]

Czerniawski, Jan. Komentarz [dyskusja]

KRÓTKIE INFORMACJE

Z DZIAŁALNOŚCI OBI

RECENZJE

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXVII, z. 1 (105)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXVII, z. 2 (106)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXVII, z. 3-4 (107-108)