POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1992


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne t. 67

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne t. 68

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne t. 69

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 1

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 3-4

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 6-7

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 14-15

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 17

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 16-17, 1991-1992

TEKSTY FILOZOFICZNE:

Henryk Ogryzko-Wiewiórowski. Rozumienie w koncepcji filozoficznej Edmunda Husserla. 61-75.

Wojciech Misztal. Norma a wartość w koncepcji Czesława Znamierowskiego. 121-129.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 37

Olszewski, Mikołaj. Hermeneutyka Orygenesa, czyli o początkach.

Kijaczko, Stanisław. Krytyka języka nauki i metafizyka "języka świata" w immaterializmie George’a Berkeleya.

Blaszke, Marek. Projekty reform dla Polski dwóch adwersarzy - Mably’ego i Le Mercier de la Rivičre’a.

Potępa, Maciej. Ja - wolność - samowiedza. Filozofia wczesnego Schellinga.

Nowotniak, Justyna. Między początkiem filozofii a jej zasadą. (Fichte i Schelling).

Djakowska, Alina. Dyskurs pseudonimów.

Mazurek, Sławomir. Dwa studia na temat utopizmu. (Mikołaj Bierdiajew: Fiłosofija nierawienstwa; Siemion Frank: Swietwot’mie).

Facca, Danilo. Szymona Birkowskiego komentarz do Timajosa. Dudzińska-Facca, Anna (tłum.).

Kaute, Wojciech. Joachim Lelewel - Michał Bobrzyński. Dwie syntezy dziejów Polski.

Kowalski, Edmund. Poglądy filozoficzne Józefa Kremera..

Kremer, Józef. Autobiografia. Przygotował do druku Edmund Kowalski.

Waśkiewicz, Andrzej. Liberałowie krakowscy o międzywojennej Europie.

Temkin, Hanna. Marks i marksizmy. (Uwagi do Leszka Kołakowskiego Głównych nurtów marksizmu, t. 1-3, Paryż 1976-1978).

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 2, nr 1

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 2, nr 2

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 2, nr 3-4

Edukacja Filozoficzna nr 13

Edukacja Filozoficzna nr 14

Ethos R. 5, nr 1(17)

CZŁOWIEK W STRUKTURACH ZNIEWOLENIA

Chudy, Wojciech. Kłamstwo jako korupcja antropologiczna. 88-95.

Piechowiak, Marek. Na bezdrożach filozofii postępu. [Rec. Krasnodębski, Z. Upadek idei postępu]. 197-208.

Chudy, Wojciech. Metafizyka a metafizyki. Ku diagnozie filozofii współczesnej (sprawozdanie z konferencji naukowej Metafizyka na rozdrożu, X 1991). 224-227.

Wojtysiak, Jacek. Zrozumieć politykę (sprawozdanie z XXXIII Tygodnia Filozoficznego KUL, III199l). 228-232.

Ethos R. 5, nr 2-3(18-19)

DRUGIE "PRZEDWIOŚNIE"

Szkołut, Tadeusz. Idea rosyjska w świetle wizji mesjanistyczno-eschatologicznej. [Rec. O Rossii i russkoj fitosofskoj kulturie. Filosofy russkogo poslieoktiabrskogo zarubieża. Maslin, M. A. (red.)]. 309-315.

Ethos R. 5, nr 4(20)

NORWID DZIŚ

Podrez, Ewa. "Z-organizowanie Patriotyzmu". Między myślą Norwida a filozofią Karola Wojtyły. 107-120.

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr V

Kwartalnik Filozoficzny t. XX, nr 1-2

Kwartalnik Filozoficzny t. XX, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XX, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 2

Wisser, Richard. Vom Sehen der "Ideen“ in der "Wahrheit“ der Wahrheit, oder wie und was Sprache zur Sprache bringt.

Wiehl, Reiner. Gadamers hermeneutischer Erfahrungsbergriff.

Schmitz, Herman. Wissenschaft und Lebenserfahrung.

Beck, Heinrich. The ralation of Europe thought to the "Logos“ and "logic“. A possible contribution to cultural to cultural world integration.

Rosenthal, Sandra B. Sign and Time: Mead’s Pathway beyond Derrida.

Ogór, Robert. Sinnkonstitution und Sinnverstehen. Zu Alfred Schütz’ phänomenologischer Grundlegung der verstehenden Handlungstheorie in "Der sinnhaften Aufbau der sozialen Welt“.

Ławniczek, Włodzimierz; Torbicka, Iwona. On the so called autonomy of the language.

Andrzejewski, Bolesław; Leśniewski, Norbert. Die Frage der Interlingua in der Philosophie von Władysław M. Kozłowski.

Amengual, Gabriel. Zu einer begrifflichen Bestimmung von "Solidarität“.

Leśniewski, Norbert. Going-outside. Towards the conception of language in the "Being and Time“.

Kästner, Uve. Kreatives Schreiben als Medium interkultureller Reflexion und Mittel effektiven Fremdsprachenerwerbs.

Bakke, Monika. Media Literacy.

Logos i Ethos 2(2)

Tischner, Józef. Sprawa osoby - wstępne przybliżenie. 5-

Gawroński, Alfred. Dwa schematy metafizyki europejskiej. 21-

Peperzak, Adrian. Fenomenologiczne zapiski o różnicy pomiędzy literaturą a filozofią. 29-

Zuziak, Władysław. Polityka a moralność w myśli filozoficznej Jacąuesa Maritaina. 43-

PORTRETY

Otto Friedrich Bollnow. 53-

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Otto Friedrich Bollnow : Hermeneutyczna filozofia poznania i jej antropologiczne konsekwencje. 55-

Rodi, Frithjof. Filozofia hermeneutyczna w późnej twórczości Otto Friedricha Bollnowa. 69-

Bollnow, Otto Friedrich. O pewnej regule hermeneutycznej. 81-

Bollnow, Otto Friedrich. O dziele nie ukończonym O dziele nie do ukończenia. 95-

LISTY

Piecuch, Czesława. Rozdroża przyjaźni filozoficznej (Martin HeideggerI Karl Jaspers listy 1920-1963). 107-

Węgrzecki, Adam. Listy do przyjaciela. 115-

PATOCKA MEMORIAL LECTURES

Kołakowski, Leszek. Iluzje demitologizacji. 125-

TEKSTY II KOMENTARZE

Schopenhauer, Artur. O myśleniu siebie samego. 137-

Nietzsche, Fryderyk. Uczony. 145-

DYSKUSJE I PUBLIKACJE

Drwięga, Marek. Paul Ricoeur "Soi-meme comme un autre". 149-

Jędraszewski, Marek. "Es" jako "Ono" czy jako "To". 160-

Kłoczowski, Jan Andrzej. Jaka filozofia religii? 165-

Antoni, Antoni. Jedna czy wiele fenomenologii?. 169-

Gadacz, Tadeusz. "Nowa" metafizyka czy "nowa" ontologia Kanta? 176-

Galarowicz, Jan. Kontynuacja "Osoby i czynu". 181-

Zuziak, Władysław. Trudności rozumu. 186-

Bremer, Józef David McNaughton, "Moral Vision An Introducton to Ethics. 190-

Rolewski, Jarosław. Kant i Heidegger a problem metafizyki. 192-

INFORMACJE

Nowa Krytyka nr 2

Giedymin, Jerzy. Konwencjonalizm geometryczny i fizykalny. 3-

Rotter, Krzysztof. Fizyka Galileusza a arystotelizm. Przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy. 31-

Tokarz, Marek. Logika świadomych przekonań. 53-

Pałubicka, Anna. Kantowskie formy oglądu zmysłowego a kulturowy charakter doświadczenia. 63-

Kotowa, Barbara. Wartościowanie w badaniach nad kulturą. 77-

Hegel, Georg W. F. Prezentacja systemu Fichtego. 99-

Skrzypek, Marian. Rehabilitacja sceptycyzmu. [Rec. Bogusławski, W.M. Skiepticizm w fiłozofii]. 143-

Pietruska-Madej, Elżbieta. Przeciw sceptycyzmowi. [Rec. Watkins, J. Nauka i sceptycyzm]. 147-

Niecikowski, Jerzy. Jak z tego wybrnąć? [Rec. Baczko, B. Comment de la Terreur. Thermidor et la Revolution]. 150-

Pałys, Jerzy. Czemuż nie można znieść socjalizmu? [Rec. Rainko, S. Świadomość i krytyka. Studia nad krytycznymi funkcjami świadomości]. 156-

Nowa Krytyka nr 3

Morawski, Stefan. Komentarz do kwestii postmodernizmu. 5-

Sójka, Jacek. Heglizm w filozofii Husserla. 39-

Jadczak, Ryszard. O "poglądzie na świat i życie" wedle Kazimierza Twardowskiego. 57-

Mejbaum, Wacław. Słowo o dwóch listach. 69-

Wojtyga, Lilla. Kłopoty z interpretacją logiki trójwartościowej jako logiki indeterminizmu. 89-

Biłat, Andrzej. Uwagi o języku i gramatyce. Szkic gramatyki formalnej. 101-

Man, Paul de. Epistemologia metafory. 111-

Popper, K.R. / Lorenz. K. Przyszłość jest otwarta (cześć pierwsza). 133-

Parfit, Derek. Problem braku tożsamości. 141-

Kochan, Ewa. Psychoanaliza wśród nauk o człowieku. [Rec. Bertrand, M. Psychanalyse et sciences sociales]. 173-181.

Mejbaum, Wacław. W stronę Kuhna. [Rec. Jodkowski, K. Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe]. 182-

Fiut, Ignacy S. Vindicating Reason. [Rec. Phenomenological Inquiry, t.XIII]. 186-

Kolarzowski, Jerzy. Filozofia a aborcja. [Sprawozdanie z sesji]. 188-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 25

IDEALIZATION III: APPROXIMATION AND TRUTH. Brzezinski, Jerzy; Nowak, Leszek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 26

IDEALIZATION IV: INTELLIGIBILITY IN SCIENCE. Dilworth, Craig (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 27

Stachowski, Ryszard. The Mathematical Soul : An antique prototype of the modern mathematisation of psychology.

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki t. 12

O ZWIĄZKACH TEORETYCZNYCH W FILOZOFII NAUKI I PSYCHOLOGII

Prace z Nauk Społecznych. Folia Philosophica t. 9-10

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. V

Apel, Karl-Otto. Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzielności - postmetafizyczna transformacja etyki Kanta.

Marquard, Odo. Sceptyk. Mowa dziękczynna. (tłum. i oryginał).

Schopenhauer, Artur. O kobietach.

Woleński, Jan. Pięć dróg Akwinaty.

Olech, Adam. W sprawie "jasnego i niejasnego stylu filozofowania" K. Twardowskiego.

Krzysztofiak, Wojciech. Próba formalizacji pojęcia noematu.

Jaśtal, Jacek. Program badań metafizycznych Maxa Schelera.

Juruś, Dariusz. Uwagi o koncepcji czynów R. M. Chischolma.

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. VI

Dummett, Michael. Realizm.

Morawski, Stefan. Postmodernizm - co to za zwierz?

Zalewski, Andrzej. Transcendentzlizm - normatywny, opisowy, krytyczny.

Chmielewski, Adam. Metafizyka Poppera wobec alternatywnych teorii "bogatych ontologii".

Piłat, Robert. Widzialne i niewidzialne. (Szkic o antropologii Hannah Arendt).

Nowicki, Paweł. Człowiek Gombrowicza a filozofia.

Bober, Wojciech Jerzy. Autodestrukcja racjonalizmu w filozofii Leszka Kołakowskiego.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(1)

Woleński, Jan, Przegląd Filozoficzny 1897-1949. 7-17.

Twardowski, Kazimierz, Autobiografia filozoficzna. 19-33.

Rzepa, Teresa. Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej. 35-45.

Skarga, Barbara. Filozofia różnicy. 47-64.

Przełęcki, Marian. Platon o niewyrażalności poznania filozoficznego. 65-79.

Jedynak, Anna. Terminologiczne i rzeczowe spory w filozofii. 81-89.

Tokarczyk, Roman A. Modelowanie problematyki umowy społecznej. 91-103.

Niewiadomski, Mirosław. Problemy związane z Poppera pojęciem bliskości prawdy. 105-124.

Jodkowski, Kazimierz. Problem irracjonalizmu i relatywizmu Kuhna. 25-130.

Augustynek, Zdzisław. Realizmy: temporalny i spacjalny. 131-147.

Bożeński, Waldemar. Wpółczesne interpretacje problemu czasu i trwania u Descartesa. 149-159.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Legutko, Ryszard. Państwo Platona. 161-175.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(2)

Domański, Juliusz. Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii? Glosa do dziewiątego rozdziału Poetyki Arystotelesa. 5-15.

Poręba, Marcin. Kant i dylematy subiektywizmu. 17-37.

Kasia, Andrzej. Nietzsche: religia i człowiek. 39-58.

Środa, Krzysztof. Eugen Fink o fenomenologicznej redukcji. 59-71.

Markiewicz, Barbara. "Ta stara nudna Europa". Idea europejskiej ojczyzny a filozofia Hegla. 73-79.

Krakowski, Jerzy. Mathesis universalis a struktura filozofii nowożytnej. 81-94.

Strawiński, Witold. Wewnętrzna jedność teorii naukowej. 95-105.

Góralski, Andrzej; Grzegorczyk, Andrzej. Uwagi o stylach tekstów filozoficznych. 107-125.

Krajewski, Stanisław. W obronie zdań samozwrotnych. 127-133.

PRZEKŁADY

Zychowicz, Jacek. Stanley Rosen o "Końcu historii". 135-136.

Rosen, Stanley. Hermeneutyka jako polityka. Jacek Zychowicz (tłum.). 137-152.Zychowicz, Jacek. Wprowadzenie do czytania Kojève’a. 153-155.

Kojève, Alexandre. O wieczności, czasie i pojęciu. Jacek Zychowicz (tłum.). 157-175.

Rozmowa z Maxem Müllerem. Jerzy Łoziński (tłum.). 177-196.

Wodziński, Cezary. Duch rektora, czyli fryburskie egzorcyzmy. Glosa do Rozmowy z Maxem Müllerem. 197-212.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Środa, Magdalena. Etyka Nikomachejska Arystotelesa. 213-221.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(3)

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Arystotelesa charakterystyka substancji w kategoriach ruchu i natury. 5-14.

Poręba, Marcin. O nową interpretację Schellinga. 15-23.

Zychowicz, Jacek. Manicheizm Brzozowskiego. Metafizyka w przestrzeni filozofii kultury. 25-44.

Bigaj, Tomasz. Problem uzasadniania egzystencjalnych założeń teorii (Uwagi na marginesie koncepcji W. V. O. Quine’a). 45-53.

Górnicka, Joanna. Sumienie egoisty. 55-69.

POLEMIKI

Czy potrzebna jest definicja materii? List Heleny Eilstein do Władysława Krajewskiego. 71-79.

List Władysława Krajewskiego do Heleny Eilstein. 81-85.

PRZEKŁADY

Domański, Juliusz. Duch filozofii starożytnej Pierre’a Hadota. 87-92.

Hadot, Pierre. Duch filozofii starożytnej. Wykład inauguracyjny w Collège de France, 18 lutego 1983. Piotr Domański (tłum.). 93-112.

Jonas, Hans. Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości. Piotr Domański (tłum.). 113-132.

SPRAWOZDANIA

Krajewski, Władysław. Filozofia nauki w oblężonym Dubrowniku (20 lat ośrodka międzyuniwersyteckiego). 133-136.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Karłowicz, Dariusz. De Re Publica Marka Tuliusza Cycerona. 137-149.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Enneady Plotyna. 151-163.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(4)

Ajdukiewicz, Kazimierz. Metafizyka jako dążenie do uzyskania ostatecznego poglądu na świat. 5-11.

Rymkiewicz, Wawrzyniec. Podpis Rousseau. 13-30.

Środa, Krzysztof. Jan Patočka - filozof sokratyczny. 31-45.

Falkiewicz, Andrzej. Człowiek teatralny. 47-73.

Markiewicz, Barbara. Filozofia praktyczna w warunkach nowej techniki. 75-82.

POLEMIKI

Chwedeńczuk, Bohdan. O autonomii dobra. 83-88.

Milcarek, Paweł. Wokół tak zwanej etyki teistycznej. 89-92.

PRZEKŁADY

Kahn, Charles H. Byt u Parmenidesa i Platona. Dariusz Karłowicz, Paweł Paliwoda (tłum.). 93-116.

ANKIETA PF. Praworządność a polityka. 117-121.

Kurczewski, Jacek. Dobra sprawa i zły spór. 123-125.

Wiatr, Jerzy. Kultura sporu politycznego. 125-129.

Świda-Ziemba, Hanna. Racjonalność sporów politycznych. 129-135.

Jankowski, Henryk. Zasady sporu rzetelnego. 136-140.

Stanosz, Barbara. Dojrzała demokracja a państwo ideologiczne. 140-142.

Wyrobisz, Andrzej. Fałszywe założenia. 142-144.

Ziembiński, Zygmunt. Co to jest praworządność? 144-147.

Hołówka, Teresa. Egzaltacja i kompromis. 147-152.

Filar, Marian. Dobra i zła wiara. 152-155.

Kiciński, Krzysztof. Stereotypy w polemikach politycznych. 155-162.

Toeplitz, Zuzanna. Polityka mnie zasmuca. 162-164.

P., Anastazja. Hipoteza socjobiologiczna. 164-169.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Kasia, Andrzej. O państwie Bożym przeciw poganom ksiąg XXII św. Augustyna. 171-190.

Boczar, Mieczysław. Sic et Non Piotra Abelarda. 191-202.

RECENZJE

Miś, Andrzej. [Rec. Eliade, Mircea. Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem]. 203-207.

Przegląd Tomistyczny t. V

Alberyk z Reims. Filozofia ("Philosophia"). Kuczyński, Leszek (tłum.). 135-153.

Giovanni Pica della Mirandola. Mowa ("Oratio"). Kuczyński, Leszek (tłum.). 155-173.

Kuczyński, Leszek. Komentarz do Mowy Giovanniego Pica della Mirandola. 175-191.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie t. IV, 1991-1992

Roczniki Filozoficzne 39-40(1), 1991/1992

Roczniki Filozoficzne 39-40(2), 1991/1992

Roczniki Filozoficzne 39-40(3), 1991/1992

Roczniki Filozoficzne 39-40(4), 1991/1992

Ruch Filozoficzny XLIX (1)

Ruch Filozoficzny XLIX (2)

Ruch Filozoficzny XLIX (3-4)

Studia Mediewistyczne t. 28

Studia Mediewistyczne t. 29

Studia Metodologiczne t. 27

Studia Philosophiae Christianae 28, nr 1

Gogacz, Mieczysław. Droga myślowa do filozoficznego zidentyfikowania człowieka.

Grabińska, Teresa. Determinizm i redukcjonizm w świetle matematyki współczesnej.

Kloskowski, Kazimierz. Syntetyczna teoria ewolucji a neutralizm i punktualizm.

Latawiec, Anna. Symulacja w świetle teorii gier

Lemańska, Anna. Uwagi o pojęciu zbioru.

Machnacz, Jerzy. H. Conrad-Martius i E. Stein, uczennice E. Husserla a filozofia arystotelesowsko-tomistyczna

Maryniarczyk, Andrzej. Z dziejów badań nad systemem metafizyki klasycznej.

Olszewski, Stanisław. Time Topology for Some Classical and Quantum Non-Relativistic Systems.

Błaszczyk, Beata. Problem znaczenia w filozofii L. Wittgensteina.

Noras, Andrzej. Stosunek Nicolai Hartmanna do postulatu filozofii bezzałożeniowej.

Mochnacka-Ławacz, H.; Opatowska, M.; Rachlewicz, M.; Pankowski, J.; Żbikowski. M. Aktualne problemy ekologii człowieka.

Mieczysław Gogacz. Dialog i pokój.

Kirpluk, A. Rozumienie zjawiska przyjaźni w filozofii Arystotelesa i współczesnej fenomenologii.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Evolutionary Biology at the crossroads: a Symposium at Queens College].

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Zotin, A. I. Thermodynamic Bases of Biological Processes: physiological Reactions and Adaptattons].

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Küppers, Bernard-Olaf. Geneza informacji biologicznej: filozoficzne problemy powstania życia].

Ślaga, Szczepan W. [Rec., Elżbieta, Pietruska-Madej. Odkrycie naukowe - Kontrowersje filozoficzne].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Ströker, E.; P. Janssen, Phänomenologische Philosophiae].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Lexikon der philosophischen Werke].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Die Trennung von Natur und Geist].

Krokos, Jan. [Rec. Biesaga, Tadeusz. Dietricha von Hilderbranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki]

Studia Philosophiae Christianae 28, nr 2

Hałaczek, Bernard. Pamięci profesora Kłósaka Ksiądz Kłósak - polskim Teilhardem de Chardin.

Ślaga, Szczepan W. Szkic do portretu Kazimierza Kłósaka.

Rutowski, Tadeusz. Wartość argumentacji na istnienie Boga z przyczynowości sprawczej według ks. Kłósaka.

Wciórka, Ludwik. O tak zwanym argumencie biologicznym na istnienie Boga.

Kloskowski, Kazimierz. Profesora Kazimierza Kłósaka koncepcja kreacjonizmu.

Mazierski, Stanisław. Zakres stosowalności fizycznej zasady przyczynowości.

Skoczny, Włodzimierz. Zagadnienie nieskończoności przestrzennej wszechświata w filozofii radzieckiej.

Gadacz, Tadeusz. Ks. Kłósaka spór z materializmem i jego znaczenie.

Wojciechowski, Tadeusz. Geneza duszy ludzkiej w ujęciu Kazimierza Kłósaka.

Dołęga, Józef M. Poznawanie relacji przez człowieka a zagadnienie hominizacji według K. Kłósaka.

Nowaczyk, Jan. Profesor Kazimierz Kłósak wobec kwestii racjonalności bytu.

Życiński, Józef. Ewolucja pojęcia racjonalności w epistemologii.

Lubański, Mieczysław. Z rozważań nad charakterystyką filozoficzną badań naukowych, I.

Wójcik, Wiesław. Rola i miejsce dowodu na istnienie Boga w kartezjańskim projekcie nauk.

Klimski, Tadeusz. Jedność jako modus essendi bytu według kwestii 1 De Veritate.

Knappik, Georg J. Kosmogenese als Urschöpfung und Fortgesetzte Erschaffung.

Rosiński, Franciszek M. 100 lat badań nad praczłowiekiem (Homo erectus).

Lemańska, Anna. Matematyka - metamatematyka - filozofia matematyki.

Gogacz, Mieczysław. Wokół pojęcia zjawiska biologicznego Anna Latawiec Wyrazy czci i refleksja nad więzią między naukami.

DWIE ROCZNICE w działalności biskupa Bohdana Bejze.

Sympozjum Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich poświęcone religii w życiu społecznym.

Cykl filozoficznych wykładów o poznaniu Boga.

Tomanek, Roman. Sympozjum poświęcone pamięci ks. prof. Stanisława Kamińskiego (Warszawa 9 kwietnia 1992 r. ATK).

Kloskowski, Kazimierz. Międzynarodowa Konferencja na temat: Baer a współczesna biologia Tartu (Estonia) 28 luty - 02 marzec 1992.

Stonert, Henryk. Wokół języka i komunikacji.

Ślaga, Szczepan W. Nowe czasopismo z filozofii biologii.

Ślaga, Szczepan W. Postępy i przyszłe kierunki badania abiogenezy.

Sygnały Semiotyczne nr 1

Sztuka i Filozofia nr 5

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 14