POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1993

 

strona główna

 

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2001

 

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica zeszyt 9

LOGIC AND METHODOLOGY OF XXth CENTURY

Gaudin, Claude. Une "Science des livres" est-elle possible? (Czy możliwa jest "Nauka o książce")

Horbaczewska, Dorota. Some Troubles with Defining Pedagogical Notions (O trudnościach w precyzowaniu pojęć pedagogiki)

Jadacki, Jacek Juliusz. Misunderstundings about Undersianding (Nieporozumienia wokół rozumienia).

Kaczmarek, Janusz. On Thought and Proposition (O myśli i sądzie w sensie logicznym)

Kleszcz, Ryszard. Droit, logique et théorie de 1'argumentation (Prawo, logika a teoria argumentacji)

Lewandowska, Maria. Les aspects pragmatiques de 1'analyse logique des questions (Pragmatyczne aspekty analizy logicznej pytań)

Rosiak, Marek. Is Kazimierz Ajdukiewicz's Critique of Idealism Conclusive? (Zagadnienie konkluzywności krytyki idealizmu przeprowadzonej przez Kazimierza Ajdukiewicza)

Scheffler, Uwe. Conditionals. Based on Strict Entailment (Okresy warunkowe oparte na ścisłym "entailment")

Maryniak, Bogusław. Humanistic Philosophy of Science and Its Main Epistemological Problem (Humanistyczna filozofia nauki i jej główny problem epistemologiczny)

Strawiński, Witold. Atomistic Universes of Individuals (Atomistyczne uniwersa indywiduów)

Urchs, Max. Powerful Paraconsistent Logic (O "mocnych" logikach parakonsystentnych)

Vandcrveken, Daniel; Nowak, Marek. An Algebraic Approach to a Concept of Propo-sition (Algebraiczne ujecie pojęcia "proposition")

Woleński, Jan. Analyticity and Metamathematics (Analityczność i metamatematyka)

Bailhache, Patrice. A la recherche d'un (impossible) démonstrateur intelligent (Poszukiwanie procedury inteligentnego dowodzenia twierdzeń)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica zeszyt 10

FILOZOFIA I EKOLOGIA. W poszukiwaniu nowego stosunku do przyrody", red. Panasiuk, R.; Kaniowski, A. M.

Panasiuk, Ryszard. Człowiek wobec przyrody

CZĘŚĆ I - TECHNIKA A ŚRODOWISKO

Guéry, François. Człowiek i przyroda w erze technicznej

Ferry, Luc. Od panowania nad naturą do naturalizacji człowieka. Uwagi do heideggerowskiej krytyki techniki

Waldenfels, Bernhard. Zasięg techniki

CZĘŚĆ II - ETYKA A OCHRONA ŚRODOWISKA

Birnbacher, Dieter. Ekologia, etyka a nowe formy działań

Guyer, Paul. Kant o obowiązkach dotyczących przyrody

Schäfer, Lothar. Samookreślenie człowieka i jego stosunek do przyrody.

Gregorowicz, Jan. Odpowiedzialność uczonych we współczesnym świecie

CZĘŚĆ III - PRZYRODA W INTERPRETACJI FILOZOFUJĄCYCH BIOLOGÓW I PRZEDSTAWICIELI INNYCH NAUK

Szewczyk, Kazimierz. Jacob von Uexküll: uniwersum życia w miejsce obiektywnego świata astronomów i fizyków

Pobojewska, Aldona. Kosmos - człowiek - ekologia. Biologiczna diagnoza sytuacji człowieka w cywilizacji zachodniej

Mickiewicz-Olczyk, Elżbieta. Socjobiologia versus filozofia. Kilka uwag o realistycznym antropocentryzmie etycznym E. O. Wilsona

Ciszewska, Jadwiga. W kwestii estetyki natury

Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. Problemy teoretycznego przezwyciężania kryzysu ekologicznego w świetle filozofii natury i krytyki społeczeństwa

Vollmer, Gerhard. W poszukiwaniu porządku. Przyrodniczo-filozoficzne rozważania nad ewolucją obrazów świata

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 2

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 9-11

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 12-13

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 16

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 19

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 18

Paetzold, Heinz. Kulturowa dynamika estetyki filozoficznej. Od estetyki niemieckiego idealizmu do estetyki postmoderny. 1-9.

Schmeiser, Leonhard. Technika a podmiot w okresie wczesnej nowożytności. 11-22.

Kałuszyńska, Elżbieta. Logicystyczne modele teorii empirycznej. 23-39.

Cackowski, Zdzisław. Problem zasadniczej funkcji rozumu. 59-70.

Cackowski, Zdzisław. Opowieści ludzkiego losu. 59-70.

Jodkowski, Kazimierz. Kuhnowskie poglądy na kształt i charakter edukacji a krytyczne myślenie. 71-83.

Flis-Jaszczuk, Marianna. Kazimierz Ajdukiewicz's Remarks on the Problem of Comparability in Science. 85-97.

Dębowski, Józef. Sir W. Hamiltona koncepcja wiedzy bezpośredniej i pośredniej. 99-118.

Łukasik, Andrzej. Metafizyka fizyka. 119-127.

Zachariasz, Andrzej L. Koncepcje filozofii w myśli H. Rickerta. 129-154.

Zdybel, Jolanta. Metodologia historyczna R.G. Collingwooda. 155-169.

Niemczuk, Andrzej. Fryderyk Nietzsche o cierpieniu. 171-192.

Klimowicz, Ewa. Spór o kryteria zdrowia psychicznego w świetle etyki. 193-211.

Szkołut, Tadeusz. Literatura i gra w koncepcji estetycznej W. F. Pieriewierziewa. 213-224.

Pękala, Teresa. Antyestetyzm i nowa estetyczność. 225-231.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 38

Skarga, Barbara. Tożsamość pojęcia czy tożsamość bycia. Z lektury Damaskiosa

Domański, Juliusz. Erazma z Rotterdamu List o filozofii ewangelicznej

Dezyderiusza Erazma z Rotterdamu List o filozofii ewangelicznej. Domański, Juliusz (tłum.).

Sousedik, Stanislav. Karel Grobendoncq a ratio status. Prispevek k politicke filosofii ćeskeho baroku

Pomian, Krzysztof. Peiresc, kultura curiosite i Egipt. Pieńkos, Andrzej (tłum.)

Urban, Wacław. Doktorzy filozofii Uniwersytetu Krakowskiego w czasach późnego Odrodzenia i wczesnego Baroku (1561-1630)

Darowski, Roman. Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskiego SJ (1586-1631)

Aduszkiewicz, Adam. Rectitudo i adaequatio - koncepcja filozofii Jana Morawskiego S. J.

Bieńkowski, Tadeusz. Filozofia i filozofowie w jezuickim teatrze szkolnym w Polsce

Cygan, Jerzy M. Bartłomiej Nigrin (ok. 1595-1646): działalność ekumeniczna

Skrzypek, Marian. Gassendi i gassendyzm w polskich środowiskach filozoficznych XVII i XVIII wieku

Wollgast, Siegfried. Bemerkungen zur deutschen Fruhaufklarung und ihrer Periodisierung

Kopania, Jerzy. Problem jedności duszy i ciała w korespondencji Descartesa z księżniczką Elżbietą

Czerkawski, Jan. Rola cogito w filozofii N. Malebranche'a

Balazs, Mihaly. Zwei unitarische Katechismen in Klausenburg 1632

Groot, Aart de. Zwickers Bicherei

Szczucki, Lech. Bibliographica antitrinitaria

Tazbir, Janusz. Rzekome zbory i grobowce braci polskich

Kotońska, Katarzyna. Dwa nieznane listy Jana Crella

Baczko, Bronisław. Rewolucja Francuska wobec spuścizny Oświecenia

Blaszke, Marek. Granice egalitaryzmu. Społeczność Clarens z Nowej Heloizy

Walicki, Andrzej. Koncepcje tożsamości narodowej i terytorium narodowego w myśli polskiej czasów porozbiorowych

Przymusiała, Andrzej. Bibliografia ważniejszych prac Zbigniewa Ogonowskiego

Colloquia Communia nr 1-12(57-68), 1992-1993

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 1

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 2

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 3

Dialogue and Humanism : The Universalist Quarterly vol. 1, nr 4

Edukacja Filozoficzna nr 15

Edukacja Filozoficzna nr 16

Ethos R. 6, nr 1-2(21-22)

Ethos R. 6, nr 3(23)

O ETHOS MŁODYCH

bez tekstów filozoficznych

Ethos R. 6, nr 4(24)

Etyka t. 26

Jankowski, Henryk. Fenomen "Etyki" 1966-1990

Zwoliński, Zbigniew. Istota odpowiedzialności. Warunki formalne i granice

Środa, Magdalena. Sokrates, czyli o godności mędrca

Jadczak, Ryszard. Kazimierz Twardowski o obiektywności i bezwzględności dobra

Jacórzyński, Witold R. Joseph Fletcher i agapizm, czyli "kochaj i rób, co chcesz"

Fletcher, Joseph. Eutanazja

Jacórzyński, Witold; Wichrowski, Marek. Dialog między agapistą a kodeksualistą

Hansen, Grzegorz. Wprowadzenie do etyki biznesu

Szahaj, Andrzej. Richarda Rorty’ego humanizm bez metafizyki i jego etyczno-polityczne implikacje

Rorty, Richard. Moralna tożsamość a prywatna autonomia: przypadek Foucaulta

Piłat, Robert. "Filozofowanie z dziećmi" M. Lipmana jako program etyki dla szkół podstawowych

Pritchard, Michael S. O stawaniu się podmiotem moralnym: od Arystotelesa do Harry’ego Stottelmeiera

Piłat, Robert. O materiałach do nauczania etyki w szkołach średnich

Stanisławek, Jędrzej. Etyka w szkole podstawowej

Schrade, Ulrich. Etyka. Główne systemy (odpowiedź na krytykę)

DYSKUSJA

Twardowski, Kazimierz. O dostojeństwie uniwersytetu

Kiciński, Krzysztof. Uczciwość intelektualna i niezawisłość poznawcza

Lazari-Pawłowska, Ija. "Nie wyrządzać szkody"

Jankowski, Henryk. Odpowiedzialność za wybór systemu

Grzegorczyk, Andrzej. "Etyka przekazu wiedzy"

Zwoliński, Zbigniew. Naukowiec i uczony

Hołówka, Jacek. Niedyskrecja i manipulacja

Jawłowska, Aldona. Odpowiedzialność jako odpowiedź

Świda-Ziemba, Hanna. Odpowiedzialność a rola społeczna

Środa, Magdalena. Pułapki uczoności

Górnicka, Joanna. Cel uświęca środki?

Bober, Wojciech J. Milczenie naukowca

Jacórzyński, Witold R. Słowa czy czyny?

RECENZJE, PRZEGLĄDY, SPRAWOZDANIA

Filozofia Nauki nr 1

Lejewski, Czesław. Autobiografia

Lejewski, Czesław. Bibliografia

Lejewski, Czesław. Logika, ontologia, metafizyka

Augustynek, Zdzisław. Ewentyzm a punktyzm

Surma, Stanisław J. W duchu Tarskiego: o alternatywach teorio-dowodowej metalogiki

Nowak, Leszek. Metoda zmiennych relewantnych a idealizacja

Woleński, Jan. Samozwrotność i odrzucanie

Cieśliński, Cezary. Semantyka warunków prawdziwości i problem ekstensjonalności

Tempczyk, Michał. Renesans mechaniki klasycznej

Kunicki-Goldfinger, Władysław J.H. Biologia a sens życia

Bobryk, Jerzy. Czy możliwa jest ingerencja wiedzy

Penrose, Roger; Urbaniec, Jacek. Świat fizyczny wyłania się z matematyki

Z Rogerem Penrosem rozmawia Jacek Urbaniec

Ajdukiewicz, Kazimierz. Kategorie syntaktyczne i antynomie logiczne

Filozofia Nauki nr 2-3

Przełęcki, Marian; Jadacki, Jacek J. Fikcje dowolnie bliskie realności. Z Marianem Przełęckim rozmawia Jacek Juliusz Jadacki

Przełęcki, Marian. Operacjonizm

Przełęcki, Marian. O definiowaniu terminów spostrzeżeniowych

Przełęcki, Marian. W sprawie obserwacyjnej definiowalności terminów teoretycznych

Przełęcki, Marian. W sprawie terminów nieostrych

Przełęcki, Marian. Z semantyki pojęć otwartych

Przełęcki, Marian. O identyfikowalności w dziedzinach rozszerzonych

Przełęcki, Marian. Ciągłość pojęciowa przy zmianach teorii

Przełęcki, Marian. O pojęciu genotypu

Przełęcki, Marian. Pojęcia teoretyczne a doświadczenie

Przełęcki, Marian. W sprawie uzasadniania zdań spostrzeżeniowych

Przełęcki, Marian. Interpretacja terminów teoretycznych: w obronie dogmatu empiryzmu

Przełęcki, Marian. Interpretacja systemów aksjomatycznych

Przełęcki, Marian. Problem interpretacji języka empirycznego w ujęciu teorio-modelowym

Przełęcki, Marian. Dwa podejścia do logicznej struktury teorii: teoriomnościowe versus teoriomodelowe

Przełęcki, Marian. O pojęciu zdania analitycznego

Przełęcki, Marian. O pojęciu nieistotnego występowania terminów

Przełęcki, Marian. Analityczność i syntetyczność

Przełęcki, Marian. W sprawie istnienia przedmiotów teoretycznych

Przełęcki, Marian. O świecie rzeczywistym i światach możliwych

Przełęcki, Marian. O tym czego nie ma

Przełęcki, Marian. Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu

Przełęcki, Marian. Argumentacja reisty

Przełęcki, Marian. O pewnych filozoficznych konsekwencjach semantycznej definicji prawdy

Przełęcki, Marian. Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych

Przełęcki, Marian. Prawda

Przełęcki, Marian. Autobiografia

Przełęcki, Marian. Bibliografia

Filozofia Nauki nr 4

Augustynek, Zdzisław. Lokalizacja i rozciągłość

Rayski, Jerzy. Unifikacja praw przyrody

Żytkow, Jan. Automatyzacja odkrycia naukowego: stan i perspektywy

Żabski, Eugeniusz. Algebraiczna semantyka dla nihilistycznych rachunków zdań

Hankała, Andrzej. Wybiórczość poznawcza umysłu w sferze pamięci

Nowak, Leszek. O płynności teorii naukowej. Na marginesie książki Andrzeja Klawitera "Postawa badawcza i struktura wyboru teoretycznego"

Kraszewski, Janusz. Wokół sporów we współczesnej filozofii nauki. Geneza stanowiska Larry'ego Laudana

Twardowski, Kazimierz. Psychologia myślenia

Brykczyński, Piotr. W sprawie wykładów Kazimierza Ajdukiewicza

Bobryk, Jerzy. W sprawie "Integracji wiedzy"

Folia Philosophica t. 11

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr VI

Kwartalnik Filozoficzny t. XXI, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXI, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXI, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXI, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 3

Habermas, Jurgen. Three Normative Model of Democracy

Schmitz, Hermann. Leibliche Kommunikation im Ausdruck und in der Gebärde

Potępa, Maciej. Das Problem der Sprache und des Verstehens in der philosophischen Hermeneutik Schleiermachers und Schlegels

Torbicka, Iwona. Zum hermeneutischen Kontext einer Theorie der Stilrezeption

Kubicki, Roman. Einführung in die Grammatik der postmodernistischen Erinnerung. Für Walter Benjamin zur Warnung

Krzyżanowski, Marian. Percipio. Zur Frage der Entstehung der Wirklichkeitsbegriffe

Wilowski, Włodzimierz. Ontological and Metaphysical Interpretation of the Concept of Death in the Philosophy of Heraclitus and Pythagoras

Rohen, Helena. Zur Frage der Kommunikationsmöglichkeiten mit den Schizophren

Maratschniger, Martina. Zur TURBO - Prolog Implementierung der "LEEREN“ Subjekte "PRO“ und "pro“ im Rahmen der NTS ("Natürlichkeitstheoretische Syntax“)

Logic and Logical Philosophy Vol 1

Perzanowski, Jerzy; Pietruszczak, Andrzej. Aim, the scope and editorial policy of the journal. 3-6.

Perzanowski, Jerzy. Locative ontology. Parts I-III. 7-94.

Asenjo, F. G. Continua without sets. 95-128.

Scheffler, Uwe. On the logic of event causation. Part I. Fundamental reflections. 129-155.

Augustynek, Zdzisław. Eventism and pointism. 157-169.

Logos i Ethos nr 1(3)

ROZPRAWY

Held, Klaus. Intencjonalność i spełnienie. 7-

Kaufmann, Arthur. Czy istnieją prawa natury? 21-

Tischner, Józef. Porządek zbawienia. 35-

Judycki, Stanisław. Irracjonalność problemu dusza - ciało. 55-

Mizera, Janusz. Przezwyciężenie relacji podmiotowo-przedmiotowej w myśleniu Martina Heideggera. 67

Filek, Jacek. Medytacje o wolności. 67-

Woźniakowski, Henryk. Potęga metafory w metafizyka, fizyce i polityce. 101-

PORTRETY

Patocka, Jan Curriculum vitae. 113-

Ricoeur, Paul. Jan Patocka a nihilizm. 117-

Patocka, Jan. Człowiek duchowy a intelektualista. 125-

Derrida, Jacques. Herezja, tajemnica i odpowiedzialność: Europa Jana Patocki. 137-

TEKSTY I KOMENTARZE

Tomasz z Akwinu, św. O prawdzie (kwestia 1: artykuł 1 i 2). 161-

Szwed, Antoni. Prawda i struktura rzeczywistości. 171-

Tarnowski, Karol. Problem wiary u św. Tomasza. 175-

Ricoeur, Paul. Aporie doświadczenia czsau. XI księga "Wyznań" św. Augustyna. 183-

Simmel, Georg. Życie i czas. 213-

DYSKUSJE I PUBLIKACJE

Rożdżeński, Roman. Bóg a pierwotna prawda "samego Bycia". 219-

Mizera, Janusz. Heraklit w szponach komputera. 227-

Bobko, Aleksander. Impresje filozoficzno-poetyckie. 229-

Oko, Dariusz. Bóg w codzienności - możliwość spotkania. 231-

Galarowicz, Jan. To, co najbardziej godne myślenia. 235-

Paluchowski, Wojciech. Zarys etyki. 239-

Darowski, Roman SJ. Gustav A. Wetter SJ (1911-1991) a marksizm. 242-

INFORMACJE

Rola Karola Wojtyły - Jana Pawła II w kształtowaniu się krakowskiego środowiska filozoficznego. Dyskusja w XV-lecie Pontyfikatu. 289-

Logos i Ethos 2(4)

ROZPRAWY

Siemianowski, Antoni. Sprawiedliwość. 7-

Czaja, Jacek; Stelmach, Jerzy. W stronę proceduralnej teorii sprawiedliwości. 33-

Rębilas, Krzysztof. Simone Weil - filozofia pragnienia. 43-

Mech, Krzysztof. Wokół religii i dialektyki. 59-

Mukoid, Ewa. Między patetyką a praktyką. Zło w filozofii Ricoeura. 69-

Rożdżeński, Roman. Heidegger a problem tak zwanej jawności bycia. 85-

Bobko, Aleksander. Założenia, zadania i granice neokantyzmu na przykładzie koncepcji filozofii Heinricha Rickerta i Emila Laska. 97-

PORTRETY

Murzański, Piotr. Maurice Blondel. 109-

Dumery, Henry. Filozofia działania. 113-

Blondel, Maurice. Działanie. Próba krytyki życia i budowy nauki o praktyce Wprowadzenie. 123-

Blondel, Maurice. List do Georges'a Perrot. 137-

Blondel, Maurice. O ściśle filozoficznym stanowisku w badaniu problemu religijnego oraz o metodzie właściwej do jego podjęcia. 141-

LISTY

Skoczyński, Jan. Listy M. Blondela do M. Zdziechowskiego. 157-

Skoczyński, Jan. Listy M. Blondela do M. Zdziechowskiego. 159-

TEKSTY I KOMENTARZE

Kierkegaard, Soren. Pojęcie niewinności i lęku. 171-

Szwed, Antoni. Wolność i wiara w filozofii S. Kierkegaarda. 179-

Hartmann, Nicolai. O istocie wartości etycznych. 185-

Ricoeur, Paul. Zycie w poszukiwaniu opowieści. 225-

Wolicka, Elżbieta. Homo narrator. 237-

DYSKUSJE I PUBLIKACJE

Höffe, Otfried. Konwersja teorii krytycznej? O teorii patlstwa i prawa Habermasa. 251-

Nowak, Marek. Nowe cuda nie są dozwolone. 265-

Rębilas, Krzysztof. Antycznych Greków umiłowanie Męki Paiiskiej. 275-

Dembek, Jacek. Moralność myślenia. 279-

Szwed, Antoni. Studia metafilozoficzne I Dyscypliny i metody filozofii. 282-

Śliwiński, Piotr. Ks. Zbigniew Wolak Neotomizm a Szkoła Lwowsko-Warszawska. 284-

Różni Autorzy. [Rec. Galarowicz, Jan. Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii. 286-

INFORMACJE

Metaxu. Pomiędzy tym a tym. Ewa Mukoid rozmawia z Paulem Ricoeurem. 297-

Nowa Krytyka nr 4

In memoriam - Jerzy Giedymin. 5-

Poręba, Marcin. Zum Freiheitsproblem im fruhesten systematischen Denken Schellings. 7-

Buchheim, Thomas. Zur Unterscheidung von negativer und positiver Philosophie beim Vernunft an der Faktizitat. 41-

Roguski, Piotr. Filozofia objawienia Schellinga w recepcji MIckiewicza i Krasińskiego. 59-

Kuderowicz, Zbigniew. O stosunku Trentowskiego do filozofii Schellinga. 61-

Pieróg, Stanisław. Dialektyka i Objawienie w historiozofii Augusta Cieszkowskiego. 77-

Czerwińska, Ewa. Filozofia religii Maxa Adlera. 101-

Hadryś, Henryk. Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina. 121-

Bertrand, Michele. Filozof i psychoanaliza. 151-

Popper, Karl R. / Lorenz, Konrad. Przyszłość jest otwarta (część druga). 171-

Kochan, Ewa. Zaproszenie do Wittgensteina. [Rec. Granger, G. G. Invitation a la lecture de Wittgenstein]. 181-

Fiut, Ignacy S. Filozofować "metodą latencyjną". [Rec. Ostasz, L. Droga filozoficznego myślenia].185-

Kochan, Jerzy. Dialektyka i twarz Innego. [Rec. Gadacz, T. Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka heglowskiej wolności ducha]. 189.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 35

EMPIRICAL LOGIC AND PUBLIC DEBATE. Krabbe, Erik C.W.; Dalitz, Renée José; Smit, Pier A. (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 28

POLISH SCIENTIFIC PHILOSOPHY : THE LVOV-WARSAW SCHOOL. Coniglione, Francesco; Poli, Roberto; Woleński, Jan (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 29

Augustynek, Zdzisław; Jadacki, Jacek Juliusz. Possible Ontologies.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 30

GOVERNMENT: SERVANT OR MASTER? Radnitzky, Gerard; Bouillon, Hardy (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 31

CREATIVITY AND CONSCIOUSNESS : PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS. Brzezinski, Jerzy; Nuovo, Santo Di; Marek, Tadeusz; Maruszewski, Tomasz (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 32

FROM ONE-PARTY-SYSTEM TO DEMOCRACY. Frentzel-Zagorska, Janina (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 33

SOCIAL SYSTEM, RATIONALITY, AND REVOLUTION. Paprzycki, Marcin; Nowak, Leszek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 35

EMPIRICAL LOGIC AND PUBLIC DEBATE : ESSAYS IN HONOUR OF ELSE M. BARTH. Krabbe, Erik C.W.; Dalitz, Renee Jose; Smit, Pier A. (eds).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki t. 13

INSPIRACJE POSMODERNISTYCZNE W HUMANISTYCE

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. VII

Bal, Karol. Czy nowy kształt "Ty"? Pojęcie sumienia w etyce późnego Feuerbacha

Uliński, Maciej. Antyfeminizm Fryderyka Nietzschego

Chmielewski, Adam. Czy możliwa jest epistemologia ewolucjonistyczna?

Koczanowicz, Leszek. Koncepcja jaźni w filozofii Ch. S. Perice'a

Bezkarność postmodernizmu, bezradność liberalizmu - Rozmowa z Ryszardem Legutko

Lenk, Hans. Interpretacja i interpretator

Friedlaender, Paul. Aletheia

Czartoryski, Adam Jerzy. O pocieszeniu (fragmenty)

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(5)

Haszczyński, Jerzy. Wiara i samobójstwo. 5-24.

Judycki, Stanisław. Co to jest fenomenologia? 25-38

Wodziński, Cezary. Iluzja przezwyciężenia metafizyki. 39-61.

Czerniawski, Jan. Jak rozumieć szczególną teorię względności? 63-71.

Butryn, Stanisław. Epistemologiczne przesłanki stosunku Einsteina do teorii fizycznych. 73-82.

KOMENTARZE

Garewicz, Jan. Glosa do filozoficzności poezji i kłopotów z przekładem tytułów. 83-89.

PRZEKŁADY

Szestow, Lew. Sola fide. Cezary Wodziński (tłum.). 91-115.

Swarliwy Pustelnik i Anioł (Gesta Romanorum). Maria Hołówka (tłum.). 117-119.

ANKIETA PF

Hołówka, Jacek. Czy wartości chrześcijańskie są rozpoznawalne? 121-134.

Warzeszak, Stanisław. Potrójna specyfika wartości chrześcijańskich. 135-137.

Schrade, Ulrich. Wartości chrześcijańskie są obiektywne. 137-145.

Gogacz, Mieczysław. Byt i wartości. 145-149.

Andrzejuk, Artur. Wartości chrześcijańskie a Objawienie. 149-156.

Glanz, Tomasz. Chrystus - źródłem wartości chrześcijańskich. 156-161.

Jadacki, Jacek Juliusz. Co wiemy o wartościach. 161-165.

Cackowski, Zdzisław. Wartości chrześcijańskie nie są uniwersalne. 165-171.

Mizińska, Jadwiga. Stróżowanie swoich braci. 172-176.

Zachariasz, Andrzej L. Wartości chrześcijańskie. Problem nie w poznawalności, ale w aktualności. 176-182.

Woleński, Jan. Trudności z rozpoznawaniem wartości chrześcijańskich. 182-186.

Kunicki-Goldfinger, Władysław J.H. Wartości chrześcijańskie a problem tolerancji. 186-188.

Nieznański, Edward. Czy wartości chrześcijańskie są rozpoznawalne? 188-192.

Grzegorczyk, Andrzej. Wartości w mass-mediach. 193-195.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Milcarek, Paweł. Suma teologiczna Tomasza z Akwinu. 197-211.

RECENZJE

Szymura, Jerzy. [Rec. Hempoliński, Michał. Filozofia współczesna]. 213-220.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(6)

Walicki, Andrzej. Marksizm i "skok do królestwa wolności". 5-24.

Okopień, Krzysztof. Pokraczne dziecko, czyli o grzechu refleksji. 25-47.

Zychowicz, Jacek. Lem wobec projektu oświecenia. 49-57.

Grodziński, Eugeniusz. Dwa eseje z logiki pragmatycznej. 59-69.

Ziemińska, Renata. Intuicja przeżywania. 71-87.

Maciejczak, Marek. Spostrzeżenie i jego przedmiot w Krytyce czystego rozumu Immanuela Kanta. 89-113.

POLEMIKI

Grzegorczyk, Andrzej. Dyskusja z Kazimierzem Ajdukiewiczem. 115-116.

ROCZNICE. 65-lecie Adama Sikory

Kołakowski, Andrzej. Adama Sikory oswajanie historii. 117-118.

Rozmowa z Adamem Sikorą. 119-125.

Kołakowski, Andrzej. Adama Sikory portrety filozoficzne. 125-126.

Niecikowski, Jerzy. Mechanizm perłopława. 126-130.

Zychowicz, Jacek. Śmierć i powrót utopii. 130-135.

Mencwel, Andrzej. Styl to człowiek. 135-138.

PRZEKŁADY

Coreth, Emerith. W kwestii uzasadnienia metafizyki. Blandzi, Seweryn; Poręba, Marcin (tłum.). 139-145.

ANKIETA PF

Hołówka, Jacek. Studenci medycyny o Kodeksie Etyki Lekarskiej. 147-161.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Migasiński, Jacek. Medytacje o pierwszej filozofii Kartezjusza. 163-173.

RECENZJE

Woleński, Jan. [Rec. Galarowicz, Jan. Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii]. 175-190.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(7)

Skarga, Barbara. Racja i bycie. 5-21.

Szydłowska, Waleria Anna. Egzystencjalizm jako ontologia hermeneutyczna: opowieść człowieka, opowieść bycia. 22-34.

Ziemińska, Renata. Intuicja intelektualna. 35-46.

Nowak, Piotr. Agonizm i antagonizm. 47-58.

Jedynak, Anna. Parametry racjonalności. 59-69.

ROCZNICE: 110 rocznica urodzin Zygmunta Zawirskiego

Zygmunt Zawirski ze Słownika filozoficznego. 71-79.

Synteza filozoficzna Zygmunta Zawirskiego. Czwórgłos w 110 rocznicę urodzin: Jadacki, Jacek J. Życie. 80-82. Jadacki, Jacek J. Poglądy. 82-83. Lisowska, Anna. Logika klasyczna i intuicjonistyczna. 83-88. Jadacki, Jacek J. Procedury teoretyczne. 89-91. Więckowski, Paweł. Aksjomatyzacja i adekwatność. 91-92. Jadacki, Jacek J. Supozycje fizykalne. 92-94. Bigaj, Tomasz. Kauzalizm i determinizm. 94-100. Jadacki, Jacek J. Hipotezy filozoficzne. 100-102. Więckowski, Paweł. Scjentyzm i instrumentalizm. 102-105. Jadacki, Jacek J. Streszczenie. 105-106. Wykaz prac. 106-113.

PRZEKŁADY

Wroniecka, Joanna. Al-Ġazā lī. 115-116.

Al-Ġazā lī. Alchemia szczęścia. Wronecka, Joanna (tłum.). 117-130.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Hołówka, Jacek. Lewiatan Tomasza Hobbesa. 131-162.

RECENZJE

Wodziński, Cezary. [Rec. Bauman, Zygmunt. Nowoczesność i zagłada]. 163-172.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(8)

Czarnocka, Małgorzata. Rozwój koncepcji wiedzy Hilarego Putnama. 5-17.

Niewiadomski, Mirosław. Stopnie potwierdzenia w ujęciu Poppera a stopnie potwierdzenia w ujęciu Carnapa. 19-36.

Wójcik, Wiesław. Mechanizm ewolucji fizyki według Poincarégo. 37-52.

Dybel, Paweł. Kultura i "coś jeszcze". 53-68.

Marszałek, Robert. Heidegger i idealizm niemiecki. 69-92.

Wodziński, Cezary. Hermes i Eros. Impresja hermeneutyczna. 93-107.

PRZEKŁADY

Środa, Magdalena. Mowy Cycerona przeciw Katylinie. 109-111.

Cycero. Pierwsza i czwarta mowa przeciw Katylinie. Piotrowicz, Tomasz (tłum.). 113-131.

ROZMOWY O KSIĄŻKACH: Ochocki, Aleksander. Kryzys i filozofia. Uczestnicy: Migasiński, Jacek; Kołakowski, Andrzej; Wodziński, Cezary; Bielik, Agata; Środa, Krzysztof. 132-149.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Kubikowska, Edyta. Próby Michała Montaigne. 151-162.

Stulecie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 163-164

Roczniki Filozoficzne 41(1)

Roczniki Filozoficzne 41(2)

Roczniki Filozoficzne 41(3)

Roczniki Filozoficzne 41(4)

Ruch Filozoficzny L(1)

Ruch Filozoficzny L(2)

Ruch Filozoficzny L(3)

Ruch Filozoficzny L(4)

Studia Mediewistyczne t. 30

Studia Metodologiczne t. 28

Studia Philosophiae Christianae 29, nr 1

Bejze, Bohdan. Istotne przymioty Boga: koncepcje św. Tomasza z Akwinu w interpretacji F. Van Steenberghena

Gogacz, Mieczysław. Wpływ E. Gilsona na filozofię w Polsce

Hałaczek, Bernard; Ostrowska, Krystyna; Höpflinger, François. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw pro i antyaborcyjnych: polsko-szwajcarskie badania porównawcze I

Nawrocka, Anna. Humanizm koncepcji szczęścia M. T. Cycerona

Wojtczak, Jerzy. Pośmiertne losy duszy w dialogach Platona

Kloskowski, Kazimierz. Ewolucjonizm syntetyczny teorią wielu teorii

Żylicz, Piotr Olaf. Psychologia i religia, cz. I: analiza wybranych zależności

Buczel, Andrzej. Samodzielność jako cecha osobowości

Buczkowska, Janina. Zagadnienie statusu ontycznego embrionu ludzkiego

Lubański, Mieczysław. Wspomnienie o Profesorze Henryku Stonercie

Morawiec, Edmund. Słowo wstępne

Herbut, Józef. Problematyka teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim : skrót wykładu

Biesaga, Tadeusz. Stanisława Kamińskiego badania struktury metodologicznej etyki tomistycznej

Bronk, Andrzej. Filozofia nauki i nauka w ujęciu Stanisława Kamińskiego

Bombik, Mieczysław. Teoria błędów logicznych w ujęciu Stanisława Kamińskiego

Nieznański, Edmund. Stanisław Kamiński jako logik

Abdank-Kozubski, Andrzej. Problem prawdy w wybranych koncepcjach rozwoju nauki

Gogacz, Mieczysław. Właściwy kontekst tomizmu

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Markowski, Mieczysław. [Rec. Wodeham, Adam de. Lectura secunda in librum primum Sententiarum. Wood, R. ed.]

Markowski, Mieczysław. [Rec. Swieżawski, Stefan. Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu]

Milcarek, Paweł. [Rec. Klimski, Tadeusz. Jedno i byt: analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści)]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Stein, Edith. Einführung in die Philosophie]

Jabłoński, Arkadiusz. [Rec. Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii człowieka]

Dołęga, Józef M. [Rec. Fragmenty filozoficzne, seria 4: Logika, praktyka, etyka, przesłanie filozofii Tadeusza Kotarbińskiego, księga pamiątkowa ku uczczeniu osiemdziesięciotlecia filozofii Tadeusza Kotarbińskiego. Gasparski, W. Strzałecki, A. (red.)]

Lemańska, Anna. [Rec. Heller, Michał. Nowa fizyka i nowa teologia]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Kocinski, E.; Orlow, S. Filosofskije problemy biołogii w SSSR (1920-1960)]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Harvey, P.; Pagel, M. The comparative method in evolutionary biology]

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Brack, A.; Raulin, F. L'evolution chimique et les origines de la vie]

Ślaga, Szczepan W. [Rec. Physics and chemistry of comets". Huebner, W. F. (ed)]

Wójcik, Joanna. [Rec. Smith, J. M. Problemy biologii]

Bejze, Bohdan. Cykl wykładów "Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?"

Kloskowski, Kazimierz. Sprawozdanie z pobytu w Czecho-Słowackiej Akademii Nauk w maju 1992 r.

Witkowski, Jarosław. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1991

Studia Philosophiae Christianae 29, nr 2

Ślaga, Szczepan W. Myśl filozoficzna bpa Michała Klepacza, I

Biesaga, Tadeusz. Świadomościowe i osobowe warunki odpowiedzialności

Geras, Gościmierz. Refleksje psychologiczne Sołżenicyna w Archipelagu Gułag

Hałaczek, Bernard; Höpflinger, François. Die Abtreibungsfrage im Kontext bio-psychclogischer Ausstattung

Ostrowska, Krystyna; Höpflinger, François. Etyczno-religijne uwarunkowania postaw pro- i antyaborcyjnych (polsko-szwajcarskie badania porównawcze, III)

Siek, Stanisław; Bielecki, Jan; Marcysiak, Iwona. Wpływ pozytywnych emocji na niektóre procesy pamięci i uwagi

Kowalczyk, Stanisław. Argumentacja antropologiczna w filozofii Boga

Gogacz, Mieczysław. Antropologiczne i etyczne podstawy ochrony przyrody

Pamięci Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Klimski, Tadeusz. [Rec. Dłubacz, Włodzimierz. Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa]

Machnacz, Jerzy. [Rec.Gabel, Michael. Intentionalitat des Geistes]

Gogacz, Mirosław. Podstawy etyki

Biesaga, Tadeusz. [Rec. Blandino, G.  i in. Un discussion sur le ethica del felicitate]

Andrzejuk, Artur. [Rec. Gogacz, Mieczysław. Ku etyce chronienia osób: wokół podstaw etyki]

Skobel, Stanisław. [Rec. Thévenot, Xavier. La bioethique, Début et fin de la vie]

Rutowski, Tadeusz. Rola filozofii i nauk szczegółowych w światopoglądzie racjonalnym

Szczyrba, Sławomir. Introdukcje filozoficzne - i co dalej? (wokół nowego wprowadzenia do filozofii)

Pikus, Tadeusz. [Rec. Artigas, Mariano. Ciencia, razón y fe]

Lubański, M. [Rec. Grabińska, Teresa. Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej]

Lubański, Mieczysław/ [Rec. Gliński, B. A. Fiłosofskije i socialnyje problemy informatiki]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. M. Berra, Tim. Evolution and the Myth of Creationism: a Basic Guide to the Facts in the Evolutio Debate]

Żylicz, Piotr Olaf. Psychologia i religia, cz.II w stronę chrześcijańskiej psychologii

Siek, Stanisław; Bielecki, Jan; Bazylak, Józef. Postawy religijne młodzieży i ich związki z syndromami zachowań badanych testem MMPI

Ostrowska, Krystyna. [Rec. Porowski, M. Kamień i chleb: studium z dziedziny polityki penitencjarnej]

Sygnały Semiotyczne nr 2

Sztuka i Filozofia nr 6

Sztuka i Filozofia nr 7

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 15

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXVIII/XXIX, z. 1-8 (109-118)