POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1996

 

strona główna

 

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 22

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 27

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 29

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 30

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 31

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 41

Uliński, Maciej. Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa

Gromczyński, Wiesław. Pascal: wiara, fanatyzm, tolerancja

Darowski, Roman. Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku. Próba syntezy

Janeczek, Stanisław. Logika a teoria poznania. Podręczniki logiki w Polsce w dobie reform oświeceniowych na tle europejskim

Kozłowski, Marek. Czy dialektyka zachowuje swą poznawczą wartość także poza filozofią? Kilka uwag o wkładzie Cieszkowskiego w poprawianie Heglowskiej filozofii dziejów

Łukasiewicz, Krzysztof. Obecność Hegla w międzywojennej myśli polskiej

Rosner, Katarzyna. Twórca pojęcia interpretacji hermeneutycznej: Hans-Georg Gadamer czy Rudolf Bultmann?

Potępa, Maciej. Pytanie o podmiot w filozoficznej hermeneutyce

Mazurek, Sławomir. Euroazjatyzm rosyjski - historiozofia i ideologia

Bohun, Michał. Siła i rozpacz. "Rosyjska idea" Konstantego Leontjewa

Soin, Maciej. Wittgenstein i relatywizm

Świerczyński, Maciej. Wittgenstein i solipsyzm

Tomczyk, Jacek. Problematyka języka prywatnego

Dialogue and Universalism vol. 6

Edukacja Filozoficzna nr 21

Edukacja Filozoficzna nr 22

Ethos R. 9, nr 1-2(33-34)

WOBEC POSTMODERNIZMU

Szahaj, Andrzej. Co to jest postmodernizm? 63-78.

Bronk, Andrzej. Krajobraz postmodernistyczny. 79-100.

Boeder, Herbert. Wymiar postmodernizmu. Baran, B. (tłum.). 101-115.

Wierzbicki, Alfred. Postmodernizm, czyli kłopoty z moderną. 116-124.

Morawski, Stefan. Paradygmat filozofowania. Kolek, L. (tłum.). 125-132.

Węcławski, Tomasz. Postmodernizm i teologia. Kilka wstępnych uwag o tym, co jest możliwe. 133-140.

Ziemiński, Ireneusz. Postmodernizm a dylematy człowieka. 141-149.

Grzegorczyk, Andrzej. Postmodernizm przeciwko prawdzie. 150-159.

Bortkiewicz, Paweł. Mentalność sekty a ideologia postmodernistyczna. 160-170.

Życiński, Józef. Apoteoza relatywizmu etycznego w postmodernizmie. 171-183.

Mizińska, Jadwiga. Ponowoczesność a prawo do metafory w refleksji nad kulturą. 184-190.

Chmielewski, Adam. Postmodernizm, czyli o sztuce filozoficznej konwersacji. 191-198.

Salij, Jacek. Europa - błogosławieństwo czy przekleństwo świata? 199-202.

Wojtysiak, Jacek. O życzliwą interpretację wypowiedzi ks. Józefa Tischnera. 284-287.

Wierzbicki, Alfred. "Sprawa Tischnera". 288-292.

Szutta, Natasza. Postmodernizm jako filozofia pluralizmu. [Rec. Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej. Zeidler-Janiszewska, A. (red.)]. 293-297.

Chyrowicz, Barbara. Wolność iirracjonalna - irracjonalność wolna. [Rec. Bauman, Z. Wieloznaczność nowoczesna - nowoczesność wieloznaczna. Bauman, Z. Wolność]. 298-301.

Robaczewski, Arkadiusz. Apologia przypadkowości albo Odo Marquard - klasyk. [Rec. Marquard, O. Rozstanie z filozofią pierwszych zasad]. 302-304.

Ethos R. 9, nr 3-4(35-36)

KLASYCZNE KORZENIE KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Styczeń, Tadeusz. Wolność i prawo - Za czy przeciw życiu? Etyk wobec "nieskuteczności" prawdy. 37-53.

Grygiel, Stanisław. Istnienie poprzedza istotę, czyli lęk przed darem. 54-66.

Tatarkiewicz, Władysław. Czworakie rozumienie klasyczności. 67-80.

Kurdziałek, Marian. Jaką rolę pełniła filozofia w różnych epokach historycznych. 81-105.

Reale, Giovanni. O filozofii starożytnej. Kilka uwag wstępnych. Merecki, J. (tłum.). 106-123.

Bronk, Andrzej; Majdański, Stanisław. Klasyczność filozofii (W rozumieniu szkoły lubelskiej). 129-144.

Filozofia klasyczna to filozofia metafizyczna. Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawia ks. Jaroslaw Merecki. 253-260.

Ziemiński, Ireneusz. Fatalistyczna teologia jansenistów. [Rec. Kołakowski, L. Bóg nam nic nie jest dlużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu]. 275-278.

Etyka t. 29

Apel, Karl-Otto. Uniwersalistyczna etyka współodpowiedzialności

Piłat, Robert. Krzywda i zadośćuczynienie

Grabowski, Marian. Ku realności winy

Ziemiński, Ireneusz. Zarys aksjologii śmierci. Próba filozoficznego opisu sensu śmierci

Domański, Juliusz. Kilka refleksji nie tylko etycznych o tradycji, recepcji i renesansie jako atrybutach kondycji człowieczej

Komorowski, Tomasz. O słabym ja człowieka homeryckiego

Szulińska, Joanna. Pojęcie przeznaczenia i problem wolności w poematach Homera i wierzeniach orfickich

Przybysławski, Artur. Przyczynek do aretologii Plotyna

Duda, Sebastian. Prawo w etosie starego i nowego testamentu

Szatkowski, Seweryn. Zasada nieszkodzenia w etyce medycyny

Filek, Janina. Etyka w szkole - uwagi praktyka

Łuków, Paweł; Markiewicz, Barbara. Lekcja z filozofii politycznej

RECENZJE

Filozofia Nauki nr 1 (13)

Augustynek, Zdzisław. Punkty czasoprzestrzeni

Krysztofiak, Wojciech. Analiza opozycji idealizm-realizm

Rosiak, Marek. Formalizacja ontologii ufundowania

Sierotowicz, Tadeusz. O kosmologicznych tradycjach badawczych

Piątek, Zdzisława. Czy zmiany w kulturze mogą zahamować destrukcję Natury?

Woleński, Jan. Co też oni mówią o semantycznej definicji prawdy?

Wójtowicz, Anna. Logika dla filozofów nauki. [Tarski, Alfred. Wprowadzenie do logiki]

Tarski, Alfred. List do o. Józefa Bocheńskiego

Pluta, Jerzy. Lwowskie prelekcje pamięci Kazimierza Twardowskiego

Kleszcz, Ryszard. Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Pawłowskim

Zawirski, Zygmunt. Nauka i metafizyka (II) 

Filozofia Nauki nr 2 (14)

Heller, Michał/ Filozofia fizyki przed nowym millenium

Czerniawski, Jan. Negatywne skutki przełomu kwanto-relatywistycznego w filozofii przyrody

Łukasik, Andrzej. Pojęcie "obiektywności". Fizyka klasyczna, fizyka kwantowa, filozofia

Sobczyńska, Danuta. Idea komplementarności eksperymentów

Mrozek, Jarosław. Matematyka - narzędzie czy opis? Instrumentalistyczna i realistyczna interpretacja zastosowań matematyki

Sady, Wojciech. Cztery wielkie nurty w metodologii XX wieku

Pietruska-Madej, Elżbieta. Metafizyka w filtrze neopozytywizmu. Śladem kontrowersji: Karl Popper - Koło Wiedeńskie

Misiek, Józef. Kryzys w metodologii - przyczyny choroby i rokowania na przyszłość

Grobler, Adam. Lepsze wyjaśnienie

Kleszcz, Ryszard. Kryteria racjonalności

Lewy, Kazimierz. Dwa wykłady o logicznej konieczności i możliwości

Filozofia Nauki nr 3 (15)

Kałuszyńska, Elżbieta. Perspektywy filozofii nauki

Wójcicki, Ryszard. Języki teorii naukowych

Wybraniec-Skardowska, Urszula. O konceptualizacji wiedzy nieostrej

Strawiński, Witold. Jedność nauki wczoraj i dziś

Zeidler, Paweł. Status poznawczy modeli teoretycznych

Hajduk, Zygmunt. Sposoby uzasadniania teorii metodologicznych

Urchs, Max. Przyczynowość a chaotyczny charakter systemów

Czarnocka, Małgorzata. Modyfikacje klasycznego pojęcia prawdy

Wojtysiak, Jacek. O wyrażeniach egzystencjalnych

Hetmański, Marek. Czy komputer jest podmiotem poznania?

Lemańska, Anna. Eksperymenty komputerowe w matematyce

Łukasiewicz, Jan. Wykłady zjazdowe

Filozofia Nauki nr 4 (16)

Augustynek, Zdzisław. Relacje czasoprzestrzenne

Czerniawski, Jan. Realność efektów relatywistycznych

Gos, Maciej. Modele matematyczne w fizyce współczesnej a podstawowe problemy ontologii czasoprzestrzeni

Kleszcz, Ryszard. Racjonalność logiczna

Engel, Pascal; Nef, Frederic. O tożsamości, nieostrości i istotach przedmiotów

Tarski, Jan. W sprawach wydawniczych

Twardowski, Kazimierz. Teoria sądów 

Folia Philosophica t. 14

Forum Philosophicum t. 1

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr VIII

Kwartalnik Filozoficzny t. 24, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. 24, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. 24, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. 24, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 6

Wisser, Richard. Vom Tanz als Leitfaden Leibhaften Kunst- und Weltverständnis

Szivos, Mihaly. Narration und Prspektive in der Einführung der Hegels "Phänomenologie des Geistes“

Zeidler, Paweł. Questions about Truth, Consensus and Representation in Science in the Postmodern Age

Mason, Alfredo. Political Language and Virtual Reality.

Osman, Anwar M. A.  Arabic Language and Osmosis During the Middle Ages

Ozdowski, Paweł. In defence of Truth. On some versions of Anti-Realism

Zając, Marta. Theatre in Pure Form - a Semiotic Approach

Denka, Andrzej. Lesestrategien und Lesesteuerungstrategien beim Einsatz literarischer Texte

Penzinger, Christine. Anthropomorphismen in der Kommnikation zwischen Mensch und Tier

CHRONICLE

Andrzejewski, Bolesław. Stanisław Lis-Kozłowski (1907-1995)

Logic and Logical Philosophy Vol 4

Varzi, Achille C. Reasoning about space: The hole story. 3-39.

Woleński, Jan. Against truth as coherence. 41-51.

Asenjo, Florencio G. Antinomicity and the axiom of choice. A chapter in antinomic mathematics. 53-95.

Kolany, Adam. A general method of solving Smullyan’s puzzles. 97-103.

Pietruszczak, Andrzej. Mereological sets of distributive classes. 105-122.

Bressan, Aldo. Some answers to Max Urchs’ comments on a paper by A. Bressan. 123-131.

Nowa Krytyka nr 7

Rutkowski, Mirosław. Epistemologiczne przesłanki etyki Dawida Hume’a. 5-

Mizińska, Jadwiga. "Malowany ptak" a "Czarny ptasior". Problem negacji w literaturze. 33-

Zając, Mirosław. Przyczynowość stanów mentalnych. 55-

Tworak, Zbigniew. Logika wobec myślenia. 73-

Żukowska, Aleksandra. W stronę teorii sensu. Szkic konstrukcji. 93-

Żabski, Eugeniusz. Uwagi o antynomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach. 103-

Parfit, Derek. Przeludnienie a jakość życia. 109-

Klossowski, Pierre. Georgesa Bataille’a tęsknota za autentycznością. 137-

Boyer, Regis. Powrót do Kirkegaarda. 145-

Benisz, Henryk. Meandry estetyki Kirkegaarda. 159-

Ziemski, Piotr. Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza. 171-

Mordka, Artur. Transcendencja i sposoby jej poszukiwania w filozofii Karla Jaspersa. 187-

Mizińska, Jadwiga. Obietnica cierpienia. 207-

Dyk, Wiesław. [Rec. Ługowski, W. Filozoficzne podstawy protobiologii]. 215-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 46

POLITICAL DIALOGUE. Esquith, Stephen L. (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 47

EPISTEMOLOGY AND HISTORY : HUMANITIES AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM AND JERZY KMITA'S APPROACH TO IT. Zeidler-Janiszewska, Anna (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 48

THE SOCIAL PHILOSOPHY OF ERNEST GELLNER. Hall, John A.; Jarvie, Ian (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 49

THE SIGNIFICANCE OF POPPER'S THOUGHT : PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE KARL POPPER: 1902-1994. Amsterdamski, Stefan (ed.).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 15

OBLICZA IDEALIZACJI

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 16

PRZESTRZENIE ŚWIADOMOŚCI : STUDIA Z FILOZOFII LITERATURY

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XV

RUSSELL KONTROWERSYJNY

Logika jako istota filozofii

Kim jest agnostyk?

Demonologia i medycyna

Ryle, Gilbert. Język potoczny.

HEUREZA IDEALIZACYJNA (Szkoła Poznańska)

Nowak, Leszek, Z metafizyki idealizacji

Nowakowa, Izabella. O integralności prawdy

Przybysz, Piotr. Ideał liberalny. Uwagi o zastosowaniach metody idealizacji w teoriach liberalnych

Brzechszczyn, Krzysztof. Metodologiczne osobliwości historii w świetle idealizacyjnej teorii nauki

Chrudzimski, Arkadiusz. W sprawie Ingardenowskiej koncepcji intuicji przeżywania

Łagosz, Marek. O pewnej ekstrapolacji, na której zasadza się Fregowska semantyka zdań

Witek, Maciej. Frege i semantyka języka naturalnego

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(17)

Kowalska, Małgorzata. Gilles Deleuze (1925-1995). 7-11.

Migasiński, Jacek. Emmanuel Lévinas (1906-1995). 13-16.

ROZPRAWY

Bauman, Zygmunt. Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności. 17-32.

Vattimo, Gianni. Nihilizm i postmodernizm w filozofii. 33-45.

Habermas, Jürgen. Moderna - nie dokończony projekt (1980). 46-61.

Potępa, Maciej. Kryzys pojęcia podmiotu w filozofii postmodernistycznej. 63-86.

Rorty, Richard. Filozofia i przyszłość. 87-94.

Czarnocka, Małgorzata. Destrukcja i konstrukcja pojęcia prawdy w poglądach Richarda Rorty’ego. 95-109.

PRZEKŁADY

Davidson, Donald. Szaleństwo prób definiowania prawdy. Łuków, Paweł (tłum.), Piłat, Robert (przejrzał). 111-127.

Nagel, Thomas. Jak to jest być nietoperzem? Romaniuk, Adam (tłum.). 129-141.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Siemek, Marek J. Johann Gottlieb Fichte: Podstawy całkowitej Teorii Wiedzy. 143-157.

RECENZJE

Gniazdowski, Andrzej. [Rec. Reports on Philosophy. Paczkowska-Łagowska, Elżbieta (wyd.)]. 159-163.

Woleński, Jan. [Rec. Tarski, Alfred. Wprowadzenie do logiki]. 163-165.

Markiewicz, Barbara. [Rec. Pinkard, Terry. Hegel’s Phenomenology. The Sociality of Reason]. 165-168.

Dobrowolski, Józef A. [Rec. Głąbik, Czesław. Český novotomismus třicátých let]. 168-171.

Ziemińscy, Renata i Ireneusz. [Rec. Szubka, Tadeusz. Metafizyka analityczna P.F. Strawsona]. 171-175.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(18)

Chrudzimski, Arkadiusz. Świat według Quine’a. 7-23.

Okopień, Krzysztof. Czytanie Husserla czyli fenomenologia do kwadratu. 25-46.

Mazurek, Sławomir. Neopogańska filozofia historii Wasyla Rozanowa. 47-61.

Maciejko, Paweł. Walter Benjamin: pomiędzy teologią historii i historycznym materializmem. 63-88.

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Konieczność - wolność - demokracja. Na marginesie lektury Spinozy. 89-100.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Poręba, Marcin. F.W.J. Schellinga System idealizmu transcendentalnego. 101-112.

PRZEKŁADY

Quine, Willard Van Orman. Śladami prawdy. Barbara Stanosz (tłum.). 113-126.

KRONIKA

Hołówka, Jacek. Podstęp Alana D. Sokala. 127-138.

RECENZJE

Szahaj, Andrzej. Poznanie w perspektywie konstruktywizmu społecznego. [Rec. Zybertowicz, Andrzej. Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy]. 139-147.

Banaszkiewicz, Artur. Kompleks Empedoklesa. [Rec. Filozofia. Podstawowe pytania. Martens, E.; Schnädelbach, H. (red.), 147-152.

Nerczuk, Zbigniew. [Rec. Reale, Giovanni. Historia filozofii starożytnej; t. I: Od początków do Sokratesa]. 152-156.

Klimowicz, Ewa. Nauka i spór o aborcję. [Rec. Morovitz, Harold J.; Trefil, James S. Jak powstaje człowiek? Nauka i spór o aborcję]. 156-163.

Kosiewicz, Jerzy. Kartezjusz - listy, kobiety i szczęście. [Rec. Descartes, R., Listy do księżniczki Elżbiety]. 163-172.

WSPOMNIENIA

Garewicz, Jan. Rudolf Malter na tle przemian w powojennej filozofii niemieckiej. Wspomnienie pośmiertne. 173-175.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(19)

VI POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY (Toruń 1995) Nota od redakcji. 7-8.

Chudy, Wojciech. Byt czy refleksja? Metafizyczne aspekty periodyzacji dziejów kultury. 9-22.

Rolewski, Jarosław. Problem racjonalności w Kryzysie nauk europejskich Husserla. 23-26.

Wiertlewska, Jadwiga. Obrazowanie metafizyki. Typy rzeczywistości w filozofii Ludwiga Wittgensteina. 27-38.

Herman, Wojciech. Przezwyciężenie metafizyki a problem odpowiedzialności w ujęciu Martina Heideggera. 39-48.

Grzegorczyk, Anna. Filozofia (nie)oczekiwanego. 49-60.

ROZPRAWY

Gos, Maciej. Koncepcja kosmologiczna Roberta Grosseteste’a. 61-72.

Świerczyński, Maciej. Proste przedmioty (Gegenstände) w Tractatus logico-philosophicus Ludwiga Wittgensteina. 73-86.

POLEMIKI

Przełęcki, Marian. Intuicja wartości jako rodzaj poznania. 87-93.

Woleński, Jan. Przeciw nihilizmowi logicznemu. 95-103.

ARCHIWUM

Jadczak, Ryszard. Inspiracje i kontrowersje. Z korespondencji K. Twardowskiego z A. Meinongiem. 105-117.

PRZEKŁADY

Fodor, Jerry i Lapore, Ernest. Czym jest zasada koneksji? Kowalczyk, Marek (tłum.), Szubka, Tadeusz (przejrzał). 119-128.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Nowicki, Światosław Florian. Fenomenologia ducha G.W.F. Hegla. 129-149.

RECENZJE

Kosiewicz, Jerzy. Koncepcja jednostki Stirnera w świetle tragedii Coriolanusa oraz idei nadczłowieka. [Rec. Stirner, Max. Jedyny i jego własność]. 151-159.

Migasiński, Jacek. [Rec. Jaspers, Karl. Wiara filozoficzna]. 159-161.

Malinowski, Jacek. [Rec. Marciszewski, Witold. Sztuka rozumowania w świetle logiki]. 162-163.

Malinowski, Jacek. [Rec. MacNamara, John. Logika i psychologia]. 164-167.

Malinowski, Jacek. [Rec. Woleński, Jan. Matematyka i epistemologia]. 167-171.

Rosłan, Adam. [Rec. Krąpiec, Mieczysław A.; Kamiński, S. Z teorii i metodologii metafizyki]. 171-174.

Sojak, Radosław. Zdroworozsądkowe wyjaśnienia. [Rec. Woolpert, Lewis. Nienaturalna natura nauki. Dlaczego nauka jest pozbawiona zdrowego rozsądku?]. 174-179.

Gadacz, Tadeusz. O liberalnej utopii, czyli o utopii społeczeństwa liberalnego. [Rec. Rorty, Richard. Przygodność, ironia i solidarność]. 180-186.

Rędzio, Anna M. Liberalizm - koniec wartości? [Rec. Macedo, Stephen. Cnoty liberalne]. 186-192.

Kołakowski, Andrzej. [Krasicki, Jan. Eschatologia i mesjanizm]. 192-194.

Gos, Maciej. [Rec. Stiepanowa, A. S. Filosofia drevniej stoi]. 195-196.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(20)

Dybel, Paweł. Samouwiedzenie w lustrze. 7-18.

Bator, Joanna. Psychoanaliza Freuda i feminizm - dwie hermeneutyki kultury. 19-41.

Benisz, Henryk. O poszukiwaniu sensu życia. 43-60.

Pasamonik, Barbara. Kategoria nieświadomości w neognozie i psychoanalizie. 61-70.

Szulżycka, Alina. Zaufanie, rutyna, refleksja: Kategorie psychoanalityczne w teorii strukturacji. 71-88.

Kanoza, Robert SS. CC. Heideggerowska interpretacja Platona. 89-110.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Kołakowski, Andrzej. Wykłady z filozofii dziejów Georga Wilhelma Friedricha Hegla. 111-127.

PRZEKŁADY

Hegel, G. W. F. Fragmenty na temat Religii ludowej i chrześcijaństwa (1793-1794). Gadacz, Tadeusz (tłum.). 129-134.

ARCHIWUM

Grzegorczyk, Andrzej. Stosunki polsko-ukraińskie a filozofia. 135-146.

Ossowski, Stanisław. Propedeutyka filozofii. 147-172.

RECENZJE

Dybel, Paweł. [Rec. Freud, Sigmund. Objaśnianie marzeń sennych]. 173-175.

Kosiewicz, Jerzy. Niepewność i ryzyko wiary. [Rec. Wust, Peter. Niepewność i ryzyko]. 176-182.

Borzym, Stanisław. Rozum transwersalny Wolfganga Welscha. [Rec. Welsch, Wolfgang. Vernunft. Die zeitgenößischte Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft]. 182-203.

Szubartowicz, Przemysław. [Rec. Schopenhauer, Artur. Sztuka prowadzenia sporów, czyli dialektyka erystyczna]. 204-207.

Pawlak, Józef. [Rec. Głombik, Czesław. Tomizm czasów nadziei]. 207-209.

Patyjewicz, Lucyna. [Rec. Bernard, Jean. Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy - nowe obowiązki człowieka]. 210-217.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie t. VI, 1995/1996

Roczniki Filozoficzne 43-44(2), 1995/1996

Roczniki Filozoficzne 44(1)

Roczniki Filozoficzne 44(3)

Roczniki Filozoficzne 44(4)

Ruch Filozoficzny LIII (1)

Ruch Filozoficzny LIII (2)

Ruch Filozoficzny LIII (3)

Ruch Filozoficzny LIII (4)

Studia Philosophiae Christianae 32 nr 1

Kloskowski, Kazimierz. Poglądy filozoficzne profesora Szczepana Witolda Ślagi

Łomnicki, Adam. Sympozjum wokół ewolucji i początków życia na Ziemi Czy darwinowska teoria doboru naturalnego jest dogmatem współczesnej biologii? : uwagi o socjologicznych aspektach współczesnych nauk ścisłych niestosowanych

Kuźnicki, Leszek. Problem eukariogenezy w świetle badań nad ewolucją i filogenezą pierwotniaków

Życiński, Józef. Ewolucyjna wizja przyrody a XIX-wieczny teizm

Heller, Michał. Kosmologiczne znaczenie ewolucji biologicznej

Wnuk, Marian. Życie ze światła : biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia

Lubański, Mieczysław. Ewolucja, komunikacja, czas

Hałaczek, Bernard. Laudacje : w poszukiwaniu początków życia ludzkiego

Krajewski, Władysław; Morawiec, Edmund. Moje spotkanie z ks. Szczepanem Ślagą

Hajduk, Zygmunt. Kontrowersje metametodologiczne dotyczące usprawiedliwiania teorii metodologicznych

Klimski, Tadeusz. Wzmianki o prawdzie w tekstach Honoriusza z Autun

Kloskowski, Kazimierz. Różnorodność i jedność życia

Latawiec, Anna. Naturalne i sztuczne w świetle rozważań o sztucznej inteligencji

Lemańska, Anna. Determinizm przyrodniczy a chaos deterministyczny

Łukomski, Julisław. Przyrodnicze i filozoficzne aspekty teorii abiogenezy w publikacjach ks. Szczepana Ślagi

Nieznański, Edward. Czasowe relacje między bytami

Rutowski, Tadeusz. Redukcjonizm czy antyredukcjonizm? : refleksje dotyczące poglądów ks. prof. Sz. W. Ślagi

Szczyrba, Sławomir. Był między nami... odszedł : ks. prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga (1934-1995)

Życiński, Józef. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych (Łk 24,5) : homilia ks. biskupa Józefa Życińskiego, ordynariusza diecezji tarnowskiej, wygłoszona 21 grudnia 1995 r. podczas pogrzebu ks. profesora Szczepana Witolda Ślagi, w bazylice MB Bolesnej w Limanowej

Dołęga, Józef M. Słowo Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK na pogrzebie Ś.P. prof. dra hab. Szczepana Witolda Ślagi, Limanowa, 20,XII.1995 r.

Kloskowski, Kazimierz. Pożegnanie

Latawiec, Anna. Ś.P. ksiądz profesor Szczepan Ślaga : wspomnienie M. L. Pozostał testament naukowy

Bombik, Mieczysław. Z sympatią księdzu profesorowi Szczepanowi Śladze

Gogacz, Mieczysław. Przeszedł w inny wymiar istnienia

Łastowski, Krzysztof; Podrez, Ewa. Moje spotkania z księdzem profesorem Szczepanem Ślagą

Ługowska, Danuta. Prof. dr hab. Szczepan W. Ślaga (1934-1995)

Hałaczek, Bernard. Obiektywizm subiektywności w mentalizmie Rogera Sperry

Dołęga, Józef M. Z zagadnień metateoretycznych i merytorycznych ekofilozofii

Przechowski, Mirosław. Stefana Amsterdamskiego filozofia porządku świata

Mazanka, Paweł. O epistemologicznych podstawach zaniku wiary religijnej

Chrudzimski, Arkadiusz. Transcendentalizm Kanta i Husserla

Śleszyński, Dariusz. Uwagi dotyczące zagadnienia empiryczności w psychologii fenomenologicznej

Siek, Stanisław; Marcysiak, Iwona M. Obciążenie stresem i poziom lęku u nauczycieli zagrożonych bezrobociem

Bejze, Bohdan. Wykłady otwarte z filozofii Boga i religii w Akademii Teologii Katolickiej

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Sareło, Zbigniew. Sprawozdanie z konferencji naukowej "Moralność i etyka w ponowoczesności"

Grochowska, Alicja. Sprawozdanie z Sympozjum na temat: Wybrane problemy prania mózgu ATK, 15 grudnia 1995 r.

Mylik, Mirosław; Mazanka, Paweł. Wkład pracowników naukowych ATK w Warszawie w VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995

Marcysiak, Iwona. Sprawozdanie z konferencji: osobowość a aktywność twórcza

Bejze, Bohdan. O realnym bycie językiem jasnym

Tomaszewski, Tadeusz. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody w roku akademickim 1994

Przechowski, Mirosław. [Rec. Barrow, John D. Teorie wszystkiego : w poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia]

Bugajak, Grzegorz. [Rec. Davies, Paul. About time : Einstein's unfinished revolution]

Bugajak, Grzegorz. [Rec. Gribbin, John. Schrödinger's kittens]

Bafia, Stanisław. [Rec. Seńko, Władysław. Jak rozumieć filozofię średniowieczną]

Moń, Ryszard. [Rec. Grygiel, Stanisław. Kimże jest człowiek? : szkice z filozofii osoby]

Czartoszewski, Jacek W. [Rec. Philippe, Marie-Dominique. O miłości]

Szczyrba, Sławomir. [Rec. Carrithers, Michael. Dlaczego ludzie mają kultury : uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Bernard, Jean. La bioéthique : un exposé pour comprendre : un essai pour réfléchir]

Dziuba, Andrzej F. [Rec. Working Group on the determination of brain death and its relationship to human death, 10-14 December 1989]

Studia Philosophiae Christianae 32 nr 2

Klimski, Tadeusz. Życie i działalność naukowa Profesora Mieczysława Gogacza

Andrzejuk, Artur; Klimski, Tadeusz. Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza

Milcarek, Paweł. Metafizyka tomizmu konsekwentnego : (próba charakterystyki)

Kubiak, Władysław. Charakterystyka relacji osobowych w ujęciu Gogacza

Andrzejuk, Artur. Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki

Szyndler, Lech. "Mowa serca" w ujęciu Mieczysława Gogacza

Lubański, Mieczysław. Cybernetyka a rozwój nauki

Gogacz, Mieczysław. Metafizyka św. Tomasza ochroną katolickiej kultury współczesnej

Bugajak, Grzegorz. Początek świata w nauce i religii - w poszukiwaniu możliwości syntezy

Kaczmarek, Jerzy. Źródła poznania nauk przyrodniczych w neoracjonalizmie frankofońskim

Latawiec, Anna. The notion of simulation - philosophical aspects

Marcysiak, Iwona M.; Siek, Stanisław. Postawy rodzicielskie i poziom lęku matek dzieci nieśmiałych

Podrez, Ewa. Historia etyki : portret własny

Andrzejuk, Artur. Nowe książki prof. Mieczysława Gogacza

Andrzejuk, Artur. Osobowa perspektywa dla uczuć w traktacie Mieczysława Gogacza o rozpaczy i nadziei

Bańkowski, Krzysztof. Tomizm konsekwentny na tle odmian tomizmu

Prokop, Marek M. Jacques Maritain a filozofia chrześcijańska

Hałaczek, Bernard. Między pluralizmem (postmodernizmu) a uniwersalizmem (ekoetyki)

Dyk, Wiesław. Między biologią a etyką

Sandner, Jan. Problemy "ekologii" w skali globalnej

Moń, Ryszard. Źródła konfliktów moralnych i próby ich usuwania

Zuziak, Władysław. Georgesa Bastide'a filozofia wartości

Chrudzimski, Arkadiusz. Transcendentalizm Kanta i Husserla

Mylik, Mirosław. O koncepcji filozofii ks. bpa K. Kowalskiego : (w jubileusz 100-lecia jego urodzin)

Chaim, Władysław. Umiejscowienie poczucia kontroli a nasilenie potrzeb, lęku i mechanizmów obronnych

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Dołęga, Józef M. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK : sprawozdanie Dziekana WFCH ATK (1993-1996) wygłoszone na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 2 VII 1996

Mazanka, Paweł. Czy warto jeszcze filozofować? : sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego z okazji 10 rocznicy śmierci ks. prof. Stanisława Kamińskiego

Krokos, Jan; Tomanek, Roman. Sprawozdanie z pierwszej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Sareło, Zbigniew. [Rec. Fraling, Bernhard. Sexualethik : ein Versuch aus christlicher Sicht]

Bugajak, Grzegorz. [Rec. Dunbar, Robin. The trouble with science]

Lemańska, Anna. [Rec. Stewart, Ian. Liczby natury: nierealna rzeczywistość matematycznej wyobraźni]

Kukowski, Jarosław. [Rec. Penrose, Roger. Nowy umysł cesarza : o komputerach, umyśle i prawach fizyki]

Sztuka i Filozofia nr 11

Sztuka i Filozofia nr 12

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 18

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 19

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXII, z. 1 (127)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXII, z. 2 (128)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXII, z. 3 (129)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXII, z. 4 (130)