POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1997

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 20

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 21-22, 1996-1997

Jodkowski, Kazimierz. Kreacjonizm a naturalizm nauk przyrodniczych. 11-26.

Giza, Piotr. Filozoficzne i metodologiczne aspekty komputerowych systemów odkryć naukowych. 27-42.

Nowakowski, Andrzej. Główne idee filozofii języka D. Davidsona. 43-60.

Droździkowska-Mieńkowska, Ewa; Mieńkowski, Marek. Filozofia J. R. Searle'a. Rzecz o intencjonalności. 61-74.

Dębowski, Józef. Naoczność i jej rodzaje w ujęciu K.Twardowskiego i L.Blausteina. 75-96.

Jakuszko, Honorata. Idea wychowywania ku wolności w teologii Augusta Hermanna Franckego. 99-113.

Czarnecki, Zdzisław J. Historia i religia. Dwa warianty oświeceniowego historyzmu. 115-131.

Ostrowski, Andrzej. Egzystencja jako "stan" a człowiek wobec własnego istnienia i Boga w myśli S. Kierkegaarda. 133-149.

Kopciuch, Leszek. Idea kryzysu w historiozofii Burckhardta. 151-167.

Kapusta, Andrzej. Między historią a filozofią, czyli Michela Foucault poszukiwanie nowego projektu filozofii. 169-182.

Szkołut, Tadeusz. Tradycja versus twórczość. 183-198.

Bytniewski, Paweł. "Jak słowa łączą się ze światem" - czyli jak być biernym antyfundamentalistą. 199-208.

Niemczuk, Andrzej. Wolność a wartość. 209-219.

Rarot, Halina. Wstęp do filozofii moralnej M. M. Bachtina. 221-239.

Jędrzejewski, Roman. "Niedojrzałość narodowa". Próba porównania myśli S.Brzozowskiego i W. Gombrowicza. 241-253.

Jedynak, Stanisław. Destruam et aedificabo, czyli filozofia techniki Zachodu. 255-270.

Tanalski, Dionizy. Grypa dotarła do Naprawy, czyli o epoce postchrześcijańskiej. 271-278.

Żelazna, Jolanta. Platońska Politeia jako nauka o duszy (na motywach teorii C.G.Junga). 281-292.

Szulakiewicz, Marek. Myślenie fundamentalistyczne, jego destrukcja i próby odnowy. 293-304.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 42

Baczko, Bronisław. Robespierre i Terror

Borzym, Stanisław. Filozofia i ryzyko

Cichowicz, Stanisław. W leibnizjańskim zwierciadle

Domański, Juliusz. O dwu znaczeniach metafory pszczoły

Kłoczowski, Jan Andrzej. "Życie wasze, to cień cienia". Edyp, czyli wiedza tragiczna

Kołakowski, Andrzej. Być człowiekiem

Król, Marcin. Jaką człowiek ma naturę? Liberalny optymizm i liberalny pesymizm

Kuderowicz, Zbigniew. "Filozofia jest dzieckiem swego czasu" - komentowanie Hegla

Mencwel, Andrzej. Dzieło w cieniu

Morawski, Stefan. Przyczynek do sprawy mitologii dnia dzisiejszego (próba namysłu i sporo pytań)

Ogonowski, Zbigniew. Trzy postawy wobec tolerancji. Włodkowic - Modrzewski - socynianie

Panasiuk, Ryszard. "Przyjąłem Spinozę za wzór". Schellinga próba zbudowania metafizyki absolutu

Pomian, Krzysztof. Statystyka, hermeneutyka, polityka

Przełęcki, Marian. Metafizyczna treść muzyki

Siemek, Marek J., Logos i polis. Nowoczesność wobec antycznych wzorców społecznego rozumu

Skarga, Barbara. Kultura europejska i jej imperatywy

Szczucki, Lech. Andrzeja Dudycza pogląd na świat

Święcicka, Krystyna. Natura umysłu w buddyzmie tybetańskim

Tazbir, Janusz. W pogoni za Europą

Walicki, Andrzej. Katolickie imperium Rosji. O genezie i sensie teokratycznej utopii Sołowjowa

Wodziński, Cezary. Nieznośna uciążliwość zła, czyli zło dialektycznie przemyślane

Civitas. Studia z Filozofii Polityki nr 1

KONSTYTUCJA

Bockenforde, Ernst-Wolfgang. Historyczny rozwój i różne znaczenia pojęcia konstytucji

Sadurski, Wojciech. Konstytucyjna kwadratura koła? Przyczynek do teorii liberalnego konstytucjonizmu

Miklaszewska, Justyna. Konstytucyjna rewolucja. Zagadnienie zmiany ustroju w filozofii politycznej Jamesa M. Buchanana

Kaczorowski, Paweł. Państwo w europejskiej tradycji kontynentalnej

Filipowicz, Stanisław. Cud w epoce rozumu

Stawrowski, Zbigniew. Ustrój państwa w ujęciu Hegla

Lipowicz, Irena. Pojęcie państwa w projektach Konstytucji RP

Kulesza, Michał. Model państwa i administracji publicznej. Uwagi na tle projektu Konstytucji RP

Markiewicz, Barbara A. Dlaczego przysięgają?

Stelmach, Jerzy. Polskie spory o pojęcie prawa

Demokratyczne państwo prawa. Rozmowa z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Zollem

Dialogue and Universalism vol. 7

Edukacja Filozoficzna nr 23

Edukacja Filozoficzna nr 24

Ethos R. 10, nr 1(37)

AUTORYTET - AKCEPTACJA I KONTESTACJA

Styczeń, Tadeusz. Objawiać osobę... Karol Wojtyła: etyk wśród etyków urzeczonych osobą (Mistrz widziany oczyma ucznia). 17-35.

Stróżewski, Władysław. Mała fenomenologia autorytetu. 32-35.

Spaemann, Robert. Kontrowersyjna natura filozofii. Merecki, J. (tłum.). 36-50.

Szostek, Andrzej. Prawda i dialog: między relatywizmem a pluralizmem. 51-63.

Kowalewska, Małgorzata. Autorytet i moc tradycji. [Rec. Arendt, H. Miedzy czasem minionym a przyszłym. 253-259.

Kijewska, Agnieszka. Ite ad Anselmum! (spr. z sympozjum naukowego "Św. Anzelm - biskup i myśliciel", Lublin, KUL 24-26 IX 1996). 291-294.

Zieliński, Andrzej. Wolność w kulturze współczesnej (spr. z V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin, KUL, 20-25 VIII 1996). 271-285.

Mizińska, Jadwiga. Nad "postmodernistycznym" numerem ,,Ethosu" (spr. z dyskusji zorganizowanej przez Lubelski Oddzial PTF oraz Redakcję ,,Ethosu", Lublin 30 X 1996). 295-298.

Ethos R. 10, nr 2-3(38-39)

KAPŁAN W KOŃCU WIEKU - SŁUGA CZY FUNKCJONARIUSZ?

Szkołut, Tadeusz. Prawda i godność osobowa człowieka (polemika z artykułem ks. T. Stycznia Na początku była prawda). 241-242.

Styczeń, Tadeusz. Prawda o osobie: godność osobista wobec godności osobowej. Odpowiedź Tadeuszowi Szkołutowi. 243-254.

Szwed, Antoni. Szkice z filozofii polityki. [Rec. Murawski, K. Filozofia polityki]. 309-313.

Ethos R. 10, nr 4(40)

SZTUKA NA ROZDROŻU

Reale, Giovanni. Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna. Merecki, J. (tłum.). 55-66.

Kiereś, Henryk. Spór o teorię sztuki. 67-80.

Szwed, Antoni. Sorena Kierkegaarda pr6ba przezwyciężenia estetycznego chrześcijaństwa. 169-178.

Ziemiński, Ireneusz. Postmodernizm czyli szaleństwo rozumu. [Rec. Kubicki, Roman. Zmierzch sztuki]. 278-283.

Etyka t. 30

Skarga, Barbara. O cynizmie słów kilka

Głowiński, Michał. O mówieniu cynicznym

Środa, Magdalena. Cynizm jako widowisko

Goldfarb, Jeffrey C. Cynizm jako forma kultury

Janiszewski, Paweł. Klęski jako demoniczna cecha przydana przez Boga elementom świata fizycznego

Misiuna, Bohdan. O wartości ontycznej

Pasek, Bogdan. Podstawowe zagadnienia etyki Mikołaja Bierdiajewa

Filek, Jacek. Filozofia jako etyka

Ślipko, Tadeusz. Czym są i gdzie bytują obiektywne wartości moralne

Lipiec, Józef. Podmiot wobec wartości: od recepcji do kreacji

Górnicka, Joanna. Obojętność i nie-działanie jako przedmiot moralnej oceny

Biernbacher, Dieter. Etyczne zagadnienia transplantacji

Mościskier, Andrzej. Początki moralności?

Salomon, Robert T. Etyka biznesu

Sopot-Zembok, Barbara; Nocoń, Halina. Edukacja regionalna w systemie wychowawczym szkoły podstawowej

RECENZJE

Filozofia Nauki nr 1 (17)

Smith, Barry. Dlaczego nie istnieje filozofia polska

Sierotowicz, Tadeusz. Realizm w kontekście nauki

Krysztofiak, Wojciech. Formalizacja kontrowersji idealizm-realizm

Woleński, Jan. Informacja i semantyka

Placek, Tomasz. Paradoksy ruchu Zenona z Elei a labirynt kontinuum: "Achilles i żółw", "Strzała", "Stadion"

Wojtysiak, Jacek. Trzy koncepcje bytu/przedmiotu

Kuisz, Aleksander. Zasada korespondencji a jedność fizyki

Wołoszyn, Edward. Koncepcja systemu otwartego Ludwiga von Bertalanffy'ego

Łukasiewicz, Jan. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa

Filozofia Nauki nr 2 (18)

Engel, Pascal. Platonizm matematyczny i antyrealizm

Wójcicki, Ryszard. Werystyczne i heurystyczne teorie w nauce

Żabski, Eugeniusz. Jest coś, czego nie ma - czyli próba rozwiązania starej zagadki bytu

Brykczyński, Piotr. Predykaty dyspozycyjne i definicje cząstkowe

Nowak, Grzegorz. Biolog: podmiot i przedmiot poznania

Grabowski, Marian. Ideał prawdy między błahością a doniosłością

Rojszczak, Artur. Od sądów do zdań. Nośnik prawdy a obiektywizacja wiedzy

Ziemińska, Renata. Prawda i pewność

Łukasiewicz, Jan. Dwaj filozofowie nowożytni: Kartezjusz i Kant

Filozofia Nauki nr 3 (19)

Heller, Michał. Osobliwości kosmologiczne i geometria nieprzemienna

Gołosz, Jerzy. O pewnym argumencie na rzecz substancjalizmu

Koj, Leon. Teorie naukowe jako systemy dynamiczne

Ziemińska, Renata. Internalizm i fundamentalizm w epistemologii

Łagosz, Marek. Analiza Fregowskiej kategorii nienasycenia

Biłat, Andrzej. Uwagi o logice własności

Skalski, Tadeusz. Barwne plamy i obrazy albo pochwała Demokryta

Marciszewski, Witold. Formalizm syntaktyczny Jana Łukasiewicza jako model inteligentnego działania

Snihur, Stefan. W sprawie istnienia i statusu ontologicznego przyszłości

Bigaj, Tomasz. Uwagi o logice trójwartościowej

Łukasiewicz, Jan. Logika i problem podstaw matematyki

Filozofia Nauki nr 4 (20)

Przełęcki, Marian. Przekonania jako przedmiot oceny moralnej

Chańska, Weronika. Czy fikcja może być prawdziwa?

Żabski, Eugeniusz. O zasadach dwuwartościowości, sprzeczności i wyłączonego środka uwag parę

Poczobut, Robert. Empirystyczne interpretacje praw logiki

Mrozek, Jarosław. Matematyka i świat

Sierotowicz, Tadeusz. O kosmologicznych tradycjach badawczych. Cz. II

Zabieglik, Stefan. Komputer w pracy filozofa

Chwistek, Leon. Podstawy logiki 

Folia Philosophica t. 15

Forum Philosophicum t. 2

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr IX

Kwartalnik Filozoficzny t. 25, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. 25, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. 25, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. 25, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 7

Simon, Josef. Die Sache des Verstehens

Schmidt, Gerhart. Von der Zeichen-Setzung

Beck, Heinrich. Exigencies of ethics in technical culture: Principles of ethics in concordance with nature

Bolten, Jürgen. Ökonomische Transformation als interkulturelle Kommunikation

Czerwińska, Ewa. Max Adlers Begriff und Verstehen der Religion

Manikowski, Maciej. Some remarks on language-games

Kwiek, Marek. On the Tragic Differend Dilemmas of Lyotard - Dilemmas of Postmodernity

Rewers, Ewa. Is Everything a Discourse (in Linguistics)?

Blok, Zbigniew. Language of Politics and Language of Political Science

Gaweł-Luty, Elzbieta. Psycholinguistic Aspects of the Individuals Communication Process

Szeluga, Adam. Theorien der kommunikatven Kompetenz vom glottodidaktischen Standpunkt aus betrachtet

Lisiecka-Czop, Magdalena. Zur Funktion und Verwendung ausgewählter sprachlicher Mittel in der deutschen Pressesprache

BOOK REVIEWS

Zeidler-Janiszewska, Anna. Zur ästhetischen Transformation der Transzendentalphilosophie. [Rec. Paetzold, Heinz. Ästhetik der neueren Moderne. Sinnlichkeit und Reflexion in der Konzeptionellen Kunst der gegenwart].

Logic and Logical Philosophy Vol 5

Drozdek, Adam. Logic and ontology in the thought of Bolzano. 3-18.

Placek, Tomasz. On Brouwer’s criticism of classical logic and mathematics. 19-33.

Faust, Don. The concept of negation. 35-48.

Gundersen, Lars. The master argument and branching time. 49-60.

Gorzka, Cezary. On Russell’s definition of moments of time. 61-74.

Mormann, Thomas. Topological aspects of combinatorial possibility. 75-92.

Placek, Tomasz. Charting the labyrinth of Bell-type theorems. 93-120.

Tuziak, Roman. Finitely many-valued paraconsistent systems. 121-127.

Béziau, Jean-Yves. Logic may be simple. Logic, congruence and algebra. 129-147.

Urchs, Max. Deductive models and practical reasoning. 149-165.

Nowa Krytyka nr 8

Różanowski, Ryszard. Odradek, albo kto się boi Waltera Benjamina? 5-

Matuszewski, Krzysztof. Simulacrum autentycznej komunikacji. Zarys pornoteologii Pierre’a Klossowskiego. 33-

Zamiara, Krystyna. Dylemat: filozofia nauki czy historia nauki - w ujęciu kulturoznawczym. 51-

Rutkowski, Mirosław. Obowiązek a motywacja. 67-

Benisz, Henryk. Filozofia Miłości w "Uczcie" Platona. 85-

Potępa, Maciej. Schleiermacher a Schelling - dwie idee transcendentalizmu. 103-

Piórczyński, Józef. Bohme a Schelling. 125-

Kuźma, Erazm. Presupozycja w odbiorze i interpretacji dzieła literackiego. 137-

Urchs, Max. Presupozycja istnienia. 147-

Besler, Gabriela. Presupozycja w ontologii P. F. Strawsona. 163-

Zuber, Ryszard. Uogólnione presupozycje, asercje i kwantyfikatory. 173-

Tokarz, Marek. Reguły interpretacji wadliwego komunikatu. 195-

Czerwonogóra, Irena. Kilka uwag na temat statystycznej interpretacji mechaniki kwantowej. 205-

Lipiec, Józef. O wyjaśnianiu. [Rec. Mejbaum, W. Wyjaśnianie i wyjaśnienie. Zarys teorii eksplanacji]. 215-

Fiut, Ignacy S. Czy nowe myślenie? [Rec. Vogelmann, B. Nowy realizm]. 218-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 50

THE IDEA OF THE UNIVERSITY. Brzeziński, Jerzy; Nowak, Leszek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 51

KNOWLEDGE AND INQUIRY. Sintonen, Matti (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 52

Eilstein, Helena. Life Contemplative, Life Practical : An Essay on Fatalism.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 53

Ginev, Dimitri. A Passage to the Hermeneutic Philosophy of Science.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 54

IN ITINERE : EUROPEAN CITIES AND THE BIRTH OF MODERN SCIENTIFIC PHILOSOPHY. Poli, Roberto (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 55

REALISM AND QUANTUM PHYSICS. Agazzi, Evadro (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 56/8

IDEALIZATION VIII: MODELLING IN PSYCHOLOGY. Brzeziński, Jerzy; Krause, Bodo; Maruszewski, Tomasz (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 57

EUPHONY AND LOGOS : ESSAYS IN HONOR OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. Murawski, Roman; Pogonowski, Jerzy (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 58

THE POSTMODERNIST CRITIQUE OF THE PROJECT OF ENLIGHTENMENT. Liedman, Sven-Eric (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 59

BEYOND ORIENTALISM. Franco, Eli; Preisendanz, Karin (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 61

REPRESENTATIONS OF SCIENTIFIC RATIONALITY. Ibarra, Andoni; Mormann, Thomas (eds).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 17

MARKSIZM, LIBERALIZM, PRÓBY WYJŚCIA

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej XVI-XVII, 1996/1997

Heidegger, Martin. Rzecz

Weber, Max. Panowanie urzędników a przywództwo polityczne

Ricoeur, Paul. Husserl i Wittgenstein o języku

Man, Paul de. Nietzsche i nowoczesność

Bataille, Georges. Tezy o faszyzmie i śmierci Boga

Łaciak, Piotr. Filozoficzna droga wczesnego Derridy: od fenomenologii ku gramatologii

Piecuch, Joachim. Mistrz Heidegger

Sowiński, Grzegorz. "Bycie i czas" - zamiast recenzji

Olech, Adam. W sprawie polemiki Roman Ingardena z Kazimierzem Ajdukiewiczem

Zieliński, Jacek. Logosofia Filona Aleksandryjskiego

Manikowski, Maciej. Synteza myśli bizantyjskiej: Grzegorz Palamas (1296-1359)

Turowski, Mariusz. Suwerenność i odpowiedzialność. Liberalne i komunitarystyczne poszkiwanie tożsamości jednostki

Żółtański, Krzysztof. Tekst i metafizyka. Rzecz o książce M. Żarowskiego "Tożsamotność. Problem skażenie natury ludzkiej w filozofii Kartezjusza"

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XVIII-XIX

Kant, Immanuel. O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz intelektowi (fragment)

Nowicki, Światosław Florian. Akustyczny model podmiotowości w ujęciu Heglowskim

Brentano, Franz. O pojęciu prawdy

Chrudzimski, Arkadiusz. Od Brentana do Husserla. Ontologia intencjonalności

Davidson, Donald. Komunikacja i konwencje

Polcyn, Karol. Realizm metafizyczny i referencja w świetle poglądów H. Putnama

Chmielewski, Adam. Problem poprawności nazw

Czarnecki, Tadeusz. Wittgenstein o kategorii zdania gramatycznego

Sierszulska, Anna. Dwa pojęca prawdy w filozofii Meinonga

Waismann, Friedrich. Charakter aksjomatu redukowalności

Łojek, Stanisław. O nadczłowieku i pożytkach z nihilizmu

Hartman, Jan. Heurystyka refleksji

Jaśtal, Jacek. After Ethics?

Klemczak, Stefan. Słowo o Edwardzie Zwolskim (1932-1997)

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(21)

Jadacki, Jacek J.; Tałasiewicz, Mieszko; Tędziagolska. O rozumowaniach w nauce. 7-29.

Malinowski, Jacek. Logiki niemonotoniczne. 31-53.

Wójtowicz, Krzysztof. Problem istnienia we współczesnej filozofii matematyki. 55-78.

Rzepa, Teresa. Dlaczego Władysław Witwicki nie odkrył zjawiska dysonansu poznawczego. 79-93.

Kosnarewicz, Elwira. Ideoplastia Juliana Ochorowicza. Historia niespełnionej teorii. 95-104.

Krajewski, Władysław. Blaski i cienie Dialektyki przyrody. W stulecie śmierci Fryderyka Engelsa. 105-118.

Czarnocka, Małgorzata. W poszukiwaniu nowych wizji nauki. Nicholas Rescher - od aproksymacjonizmu do pragmatycznego idealizmu. 119-133.

Strawiński, Witold. Mikroredukcja i jej konsekwencje ontologiczne. 135-150.

PRZEKŁADY

Wittgenstein, Ludwig. Kilka uwag o formie logicznej. Świerczyński, Maciej (tłum.). 151-156.

Gower, Barry S. Konwencjonalizm, wnioskowanie probabilistyczne i metoda naukowa. Jedynak, Anna (tłum.). 157-172.

Jedynak, Anna. Konwencje w naukach empirycznych według Poincaré’ego (Uwagi na marginesie artykułu B. S. Gowera). 173-178.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Niecikowski, Jerzy. Søren Kierkegaard: Bojaźń i drżenie. 179-189.

POLEMIKI

Sady, Wojciech. Bzdury o Wittgensteinie i nie tylko. [Polemika z: Andrzej Zaporowski, Wittgenstein a kultura. Poznań 1996]. 191-195.

Zaporowski, Andrzej. Bzdury o Wittgensteinie i co jeszcze? Odpowiedź Wojciechowi Sademu. 197-201.

RECENZJE

Gos, Maciej. [Rec. Winch, Peter. Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią]. 203-205.

Krajewski, Władysław. [Gell-Mann, Murray. Kwark i jaguar. Przygody z prostotą i złożonością]. 205-207.

Krajewski, Własysław. [Rec. Romanowskaja, Tatiana. Nauka XIX-XX wiekow w kontekstie istorii kultury]. 208-209.

Kołakowski, Andrzej. List do Redakcji. 211.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(22)

Wójcicki, Ryszard. Popperowskie i niepopperowskie teorie w nauce. 7-26.

Placek, Tomasz. Obserwacja kota Schrödingera i dekoherencji. 27-44.

Ostasz, Lech. Jedna logika czy wiele? 45-56.

Witkowska-Maksimczuk, Beata. "Zasada antropiczna". 57-69.

Kałuszyńska, Elżbieta. Przypadek Case Studies. 71-81.

Grobler, Adam. Prawda i racjonalność naukowa po trzech latach. 83-94.

Sachnowski, Michał. Zaskakująca kariera pewnego wynalazku. 95-108.

POLEMIKI

Uliński, Maciej. Freud i feminizm - glosa do artykułu Joanny Bator. 109-114.

PRZEKŁADY

Themerson, Stefan i Russell, Bertrand. Korespondencja. Sady, Małgorzata (tłum.). 115-136.

PORPEDEUTYKA FILOZOFII

Niecikowski, Jerzy. Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra. 137-146.

RECENZJE

Kloc-Konkołowicz, Jakub. [Rec. Habermas, Rorty, Kołakowski. Stan filozofii współczesnej]. 147-155.

Benisz, Henryk. Czyżby koniec tajemnicy Nietzschego? [Rec. Köhler, Joachim. Tajemnica Zaratustry. Fryderyk Nietzsche i jego zaszyfrowane przesłanie. Biografia]. 155-161.

Kloc-Konkołowicz, Jakub. [Rec. Eco, Umberto. Nieobecna struktura]. 161-167.

Nalepa, Monika. J. G. Fichte, Zamknięte państwo handlowe i inne pisma - kontrowersyjny projekt polityczny. [Rec. Fichte, Johann Gottlieb. Zamknięte państwo handlowe i inne pisma]. 167-178.

Marszałek, Robert. [Rec. Fichte Studien. Beiträge zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie, Nr. 7 - Subjektivität]. 179-186.

Stecko, Samanta. [Bloom, Allan. Umysł zamknięty. O tym, jak szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów]. 186-193.

Przyłuska-Fiszer, Alicja. Dworkin i interpretacja sporu o przerywanie ciąży. [Rec. Dworkin, Roland. Life’s Dominion. An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom]. 193-202.

Pomorska, Joanna: [Rec. Scopus]. 202-208.

Sojak, Radosław. Tożsamość błazna. [Rec. Szahaj, Andrzej. Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm]. 208-218.

Lorenc, Włodzimierz. Sympozjum "Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej w XX wieku: podmiot - poznanie - dyskurs". 219-220.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(23)

ADRESY ku czci Juliusza Domańskiego

Swieżawski, Stefan. 9-10, Stróżewski, Władysław. 11. Korolec, Jerzy B. 13. Szczucki, Lech. 15-16. Skarga, Barbara. 17-19. Garewicz, Jan. 21-22.

ROZPRAWY

Blandzi, Seweryn. Źródła ejdetyki Platona. 23-40.

Gajda-Krynicka, Janina. Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii-harmonii. 41-65.

Wesoły, Marian. Platon i Arystoteles w ocenie Kanta. 67-78.

Nerczuk, Zbigniew. Traktat O Niebycie Gorgiasza z Leontinoi. 79-94.

Czanawska, Mirosława. Dwa podejścia do Platona. 95-105.

Olesiński, Dariusz. Epistemologiczne uwarunkowania koncepcji Absolutu - Arystoteles a Plotyn. 107-115.

Karłowicz, Dariusz. Detronizacja filozofii. 117-130.

Markowski, Mieczysław. Początki etyki na Uniwersytecie Erfurckim. 131-136.

Olszewski, Mikołaj. Narodziny i ewolucja pojęcia miłości Bożej. 137-154.

Świtkiewicz, Agnieszka. Próba rekonstrukcji myśli Grzegorza Palamasa w artykule B. Krivocheine’a pt. Asketiczeskoje i bogosławskoje uczenije sw. Grigorija Palamy. 155-166.

PRZEKŁADY

Gomperz, Heinrich. Platona system filozoficzny. Agnieszka Świtkiewicz (tłum.). 167-172.

Szlezák, Thomas Alexander. Forma dialogu a ezoteryka. Szulińska, Joanna (tłum.). 173-186.

Gaiser, Konrad. Enigmatyczny wykład Platona O Dobru. Środa, Krzysztof (tłum.). 187-218.

Krämer, Hans. Platońska teoria pryncypiów w świetle filozofii transcendentalnej. Kubikowska, Edyta (tłum.). 219-230.

Wasiljewa, T. W. Niepisana filozofia Platona. Kunicka, Anna (tłum.). 231-246.

RECENZJE

Kosiewicz, Jerzy. Pojęcie filozofii od antyku do odrodzenia. [Rec. Domański, Juliusz. Metamorfozy pojęcia filozofii]. 247-255.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(24)

ADRESY ku czci prof. Janiny Kotarbińskiej

Nowaczyk, Adam. Mistrzyni analizy i prostoty. 9-10.

Krajewski, Władysław. O Janinie Kotarbińskiej. 11-13.

Jadacki, Jacek J. Garść wspomnień o Janinie Kotarbińskiej. 14-19.

Hołówka, Jacek. Rozmowa o etyce i prakseologii. 20-23.

ROZPRAWY

Kotarbińska, Janina. Idealizm. 25-36.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Neopragmatyzm a Peirce. 37-48.

Grzegorczyk, Andrzej. Kapłan i błazen - w nowej rzeczywistości. 49-66.

Tomasini, Alejandro. Dowody aprioryczne na istnienie Boga. 67-85.

Jedynak, Anna. Potwierdzalność jako znaczenie zdań. 87-98.

Nalepa, Monika. Johna Rawlsa liberalizm bez ideologii. 99-121.

Werner, Mateusz. O nihilizmie europejskim i źródłach ponowoczesności. 123-135.

POLEMIKI

Woleński, Jan. O postmodernizmie (krytycznie) - część pierwsza. 137-154.

PRZEKŁADY

Ritter, Joachim. Moralność i etyczność. Uwagi na temat dyskusji Hegla z Kantowską etyką (fragment). Paweł Dybel (tłum.). 155-166.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Kołakowski, Andrzej. August Comte: Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej. 167-174.

KRONIKA

Woleński, Jan. Polska na III Kongresie GAP. 175-177.

Grzegorczyk, Andrzej. Kroniki lwowskie. 179-182.

RECENZJE

Kapeniak, Szymon K. [Rec. MacIntyre, Alasdair. Dziedzictwo cnoty]. 183-192.

Fronczewska, Katarzyna. [Rec. Bergson, Henri. Śmiech. Esej o komizmie]. 192-195.

Muchowicz, Andrzej. Pedagogika św. Tomasza z Akwinu. [Rec. Kalka, Krzysztof, Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu]. 195-197.

Śliwiński, Tomasz. [Rec. Descartes, R. Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku]. 197-201.

Łukasiewicz, Krzysztof. Między modernizmem a postmodernizmem. [Rec. Simmel, Georg. Filozofia pieniądza]. 202-209.

Hołówka, Jacek. Dwa spojrzenia. [Rec. Kołakowski, Leszek. Świadomość religijna i więź kościelna: Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym XVII wieku]. 209-214.

Przegląd Tomistyczny t. VI-VII

Domański, Juliusz. Profesor Marian Plezia (26 II 1917 - 3 XI 1996). Próba charakterystyki twórczości. 507-519.

Reports on Philosophy No. 16/17

Roczniki Filozoficzne 45(1)

Roczniki Filozoficzne 45(2)

Roczniki Filozoficzne 45(3)

Ruch Filozoficzny LIV (1)

Ruch Filozoficzny LIV (2)

Ruch Filozoficzny LIV (3)

Ruch Filozoficzny LIV (4)

Studia Mediewistyczne t. 32

Studia Philosophiae Christianae 33 nr 1

Buczkowska, Janina. Postulat przedjęzykowego istnienia przedmiotu

Kubiak, Władysław. Klasyfikacja relacji w tomizmie konsekwentny

Szyndler, Lech. Zagadnienie cnót intelektualnych w perspektywie "słowa serca"

Kałuszyńska, Elżbieta. Wprowadzenie w problematykę seminarium

Kałuszyńska, Elżbieta. Modele zjawisk

Zeidler, Paweł. O modelach teoretycznych układów empirycznych w kontekście sporów o teorię reprezentacji

Dyskusja 8 grudnia 1995 r.

Kałuszyńska, Elżbieta. O modelach bez reprezentowania

Krajewski, Władysław. Model to obiekt idealny

Dyskusja 16 lutego 1996 r.

Bejze, Bohdan. Czy z filozoficznej koncepcji Boga można wysnuć dyrektywy moralne?

Andrzejuk, Artur. Funkcjonowanie uczuć i sprawności w podejmowaniu decyzji

Drozdek, Adam. Teologia Berkeley'a

Lemańska, Anna. Praktyczna filozofia przyrody alternatywą klasycznej filozofii przyrody?

Moń, Ryszard. Pragnienie jako miłość : porównanie dwóch koncepcji filozoficznych

Mylik, Mirosław. Sophie Germain - zapomniana prekursorka pozytywizmu

Pawlikowski, Tomasz. Zagadnienie "conceptiones universales" w tekstach św. Tomasza z Akwinu

Marcysiak, Iwona M.; Siek, Stanisław. Poziom empatii i obciążenia stresem studentów AWF

Marcysiak, Iwona M.; Siek, Stanisław. Zapotrzebowanie na stymulację a poziom lęku

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Klimski, Tadeusz; Andzejuk, Artur. Sprawozdanie z sympozjum naukowego ku czci Prof. Mieczysława Gogacza, zorganizowanego przez Specjalizację Historii Filozofii w ramach cyklu "Filozofia w tekstach św. Tomasza z Akwinu" w dniu 20 listopada 1996 roku

Sareło, Zbigniew. Etyka, rozum, racjonalność : doroczne spotkanie "Societas Ethica"

Sareło, Zbigniew. "Re - thinking Professional Ethic" : pierwsze doroczne spotkanie "European Ethics Network"

Lubański, Mieczysław. [Rec. Łyko, Zachariasz. Zarys filozofii chrześcijańskiej]

Sareło, Zbigniew. [Rec. Weiler, Rudolf. Herausforderung Naturrecht: beitrege tur Erneuerung und Anwendung des Naturrechts in der Ethik]

Sańko, Dariusz. [Rec. Kloskowski, Kazimierz. Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej]

Dyk, Wiesław. [Rec. Mejbaum, Wacław. Wyjaśnienie i wyjaśnianie : zarys teorii eksplanacji]

Lemańska, Anna. [Rec.Batóg, Tadeusz. Dwa paradygmaty matematyki : studium z dziejów i filozofii matematyki]

Studia Philosophiae Christianae 33 nr 2

Biesaga, Tadeusz. Julii Annas konfrontacja etyki starożytnej ze współczesną

Buczkowska, Janina. O odniesieniu wyrażeń językowych do rzeczywistości

Hałaczek, Bernard. Filozofia - nauką zadumy i rozumienia, szkołą teologicznego myślenia

Kubiak, Władysław. Charakterystyka relacji kategorialnych

Mazanka, Paweł. Niektóre sposoby rozumienia terminu "doświadczenie"

Ślipko, Tadeusz. Wolność warunkiem czy skutkiem wartości?

Butryn, Stanisław. Idea matematyczności przyrody a problem jedności nauk przyrodniczych

Kiepas, Andrzej. Racjonalność i etos nauki w obliczu ryzyka ekologicznego

Milcarek, Małgorzata. Zagadnienia antropologiczne w "Scivias" św. Hildegardy z Bingen

Terlikowski, Tomasz Piotr. Życie i dzieło Jana Franciszka Drewnowskiego

Wilk, Rafał Kazimierz. Zasadnicze wymiary relacji międzyludzkich oraz ich zagrożenia w ujęciu Karola Wojtyły

Wolsza, Kazimierz. Problematyka transcendentaliów w interpretacji J.B. Lotza

Pagór, Krzysztof. Czy Kołakowski jest nam do czegoś potrzebny?

Marcysiak, Iwona M.; Siek, Stanisław; Malinowska, Emilia. Obciążenie stresem i poziom lęku młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu uczącej się w szkole średniej

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Bp Bohdan Bejze laureatem Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów

Bugajak, Grzegorz. Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", ATK, 16.04.1997 r.

Mazanka, Paweł. "Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej?" : sprawozdanie z Sympozjum filozoficznego w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie

Milcarek, Paweł. Sprawozdanie z drugiej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Mylik, Mirosław. Sprawozdanie z trzeciej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Moń, Ryszard. Sprawozdanie z czwartej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Buczkowska, Janina; Lemańska, Anna. Sprawozdanie z piątej sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Krokos, Jan; Moń, Ryszard. 50-lecie Wydziału Filozofii KUL

Bejze, Bohdan. Ks Prof. Józef Szuleta (1908-1997)

Tomanek, Roman. [Rec. Swinburne, Richard. The Christian God]

Twardowski, Jacek. [Rec. Popper, Karl Raimund. Wszechświat otwarty : argument na rzecz indeterminizmu]

Buczkowska, Janina. [Rec. Podmiot i przedmiot. Grabińska, T. i Zabierowski, M. (red.)]

Lemańska, Anna. [Rec. Mioduszewski, Jerzy. Ciągłość : szkice z historii matematyki]

Przechowski, Mirosław. [Rec. Umierać bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej]

Latawiec, Anna. [Red. Človek medzi životom a smrt'ou]

Mylik, Mirosław. [Rec. Mazanka, Paweł. W kierunku religijności autentycznej : Bernharda Weltego filozofia religii]

Czajkowska, Anna. [Rec. Lipman, Matthew; Sharp, Ann M.; Oscanyan, Frederick S. Filozofia w szkole]

Sztuka i Filozofia nr 13

Sztuka i Filozofia nr 14

Toruński Przegląd Filozoficzny t. 1

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 20

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 21

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIII, z. 1-2 (131-132)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIII, z. 3 (133)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIII, z. 4 (134)