POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1998

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica zeszyt 12

Przybysławski, Artur. Dialektyka Plotyńska

Gensler, Marek; Jung-Palczewska, Elżbieta. Szkotyzm w Polsce

Jung-Palczewska, Elżbieta. Rodowód nauki nowożytnej

Piórczyriski, Józef. Podstawowe założenia Mistrza Eckharta nauki o moralności

Śliwiński, Tomasz. Fizyka teoretyczna a problem organizmów żywych w filozofii Kartezjusza

Banaszkiewicz, Artur. Pewność jako problem filozoficzny w "Prawidłach kierowania umysłem" Kartezjusza

Potępa, Maciej. Wprowadzenie do teologii młodego Schleiermachera

Kurczak, Justyna. Antynomia: Polska - Rosja w opinii romantycznych polskich słowianofilów

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 28

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 32

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 33

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 23

Tokarczyk, Roman. Kierunki ewolucji doktryn prawa natury. 11-26.

Szyszkowska, Maria. Prawo a moralność w świetle tradycyjnych teorii prawa natury oraz w ujęciu teorii prawa natury o zmiennej treści. 27-34.

Zachariasz, Andrzej L. Prawo naturalne i prawo natury: prawami porządku istnienia czy prawa kultury? 35-52.

Jedynak, Stanisław. Jeszcze o tzw. prawie naturalnym. 53-62.

Symotiuk, Stefan. "Prawo natury" jako "idea regulatywna" etyki Kaniowskiej. 63-72.

Zdybel, Jolanta. A. Maclntyre - spór o pojmowanie prawa naturalnego. 73-86.

Szkołut, Tadeusz. Sztuka i "mądrość śmiechu". Czy artysta ma obowiązki moralne? 87-96.

Kilian, Krzysztof J. Zadania stawiane filozofii przez Karla R. Poppera. 97-112.

Lejman, Jacek. Etologia a problem natury ludzkiej. 113-126.

Rajewski, Maciej. Metody prowadzenia badań terenowych w ujęciu W.H.R. Riversa i A.R. Radcliffe-Browna. 127-154.

Hetmański, Marek. Maszyna Turinga a umysł ludzki. 155-178.

Łukasik, Andrzej. Niels Bohr i zagadnienie obiektywności poznania. 179-200.

Paśniczek, Jacek. Logika przedmiotów intencjonalnych. 201-208.

Kojkoł, Jerzy. Wokół polskiej filozofii narodowej u progu II Rzeczypospolitej. 209-218.

Kwiatkowska, Grażyna E. U źródeł symboliki światła. 219-230.

Żelaniec, Wojciech. Nowe spojrzenie na wolną wolę. 231-244.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 43

Potępa, Maciej. Kant i Hegel. Spór między teorią moralności a teorią etyczności

Gniazdowski, Andrzej. Hermeneutyka polityczna jako poszukiwanie przestrzeni publicznej

Wróbel, Szymon. Czy wymóg indywidualnej autokreacji i ponadjednostkowej solidarności są równie zasadne i równie niewspółmierne?

Maciej, Soin. Paradoks Kripkego

Blaszke, Marek. Galiani i Morellet - spór o wolność handlu zbożem

Bończa-Tomaszewski, Nikodem. Rewolucja, Apokalipsa, Apokatastaza. Eschatologiczne wątki myślenia rewolucyjnego w marksizmie

Czerwińska, Ewa. Zagadnienia narodowościowe w monarchii austro-węgierskiej. Wkład Otto Bauera w rozwiązanie konfliktów narodowych

Rydzewski, Włodzimierz. Syndrom "rosyjskiej idei"

Dobieszewski, Janusz. Rosyjskie syntezy rosyjskiej świadomości

Nikonienko, Witalij Siergiejewicz. Idea rosyjska i rosyjska filozofia. Krzemień, Wiktoria; Mazurek Sławomir (tłum.).

Jermiczow, Aleksander Aleksandrowicz. Filozofia zachodnioeuropejska i filozofia rosyjskiego renesansu. Mazurek, Sławomir (tłum.).

Mazurek, Sławomir. Kuzańczyk i Bruno w oczach rosyjskich myślicieli religijnych

Krasicki, Jan. Mikołaj Bierdiajew i problem humanizmu

Matuszczyk, Ewa. Mikołaja Bierdiajewa koncepcja obiektywizacji

Diec, Joachim. Koncepcja kultury Sergiusza Hessena

Jankowicz, Stanisława. Borys N. Cziczerin - istota i cechy narodowego przedstawicielstwa

Civitas. Studia z Filozofii Polityki nr 2

DEMOKRACJA

Przeworski, Adam; Alvarez, Michael; Cheibub, José Antonio; Limongi, Fermando. Co decyduje o trwałości demokracji? Marta Merta(tłum.)

Grabowska, Mirosława. Demokracja - teorie i społeczne nastawienia

Sadurski, Wojciech. Spór o ostatnie słowo: sądownictwo konstytucyjne a demokracja przedstawicielska

Stawrowski, Zbigniew. Platon o demokracji

Walczyk, Mikołaj. Idee polityczne Platona a totalitaryzm czyli o nadużywaniu pewnego pojęcia

Kuniński, Miłowit. Friedricha A. von Hayeka pozytywna krytyka demokracji

Anderson, Brian C. Wolność i rozczarowanie: o myśli Pierre'a Manenta. Łuczkiewicz, Grzegorz (tłum.)

Palaver, Wolfgang. Etyczne granice stosowania zasady większości. O politycznej teologii demokracji. Kaczorowski, Paweł (tłum.)

Rozmowa o demokratycznym państwie prawa P. Kaczorowski, A. Nogal, Z. Stawrowski, T. Szawiel, M. Wyrzykowski

Colloquia Communia nr 1(68)

Dialogue and Universalism vol. 8

Edukacja Filozoficzna nr 25

Edukacja Filozoficzna nr 26

Ethos R. 11, nr 1-2(41-42)

Ethos R. 11, nr 3(43)

Ethos R. 11, nr 4(44)

Etyka nr 31

Rorty, Richard. Etyka bez powszechnych powinności

Chmielewski, Adam. Relatywizm: zagrożenie czy szansa?

Szahaj, Andrzej. O fundamentalizmie i nie tylko

Skarga, Barbara. O bezwstydzie

Szostek, Andrzej. Dobro wspólne: kluczowa kategoria polityczna. Przyczynek do zagadnienia: moralność a polityka

Łuków, Paweł. Maksymy, równość i wrażliwość moralna

Chrudzimski, Arkadiusz. Brentanowska filozofia moralności

Przybył, Bartosz. Percepcja wartości w etyce G.E. Moore’a

Szawarski, Zbigniew. Etyczne aspekty farmakoterapii

Szatkowski, Seweryn. Autonomia pacjenta

Borysiuk, Zbigniew. Relatywizm etyczny

RECENZJE

Filozofia Nauki nr 1 (21)

Jedynak, Anna. Intuicyjne podstawy empirystycznej koncepcji sensu

Tędziagolska, Joanna. Zastosowanie metody superwaluacji do analizy paradoksów związanych z nieostrością

Gos, Maciej. Metody probabilistyczne w semantyce języka naturalnego

Rojszczak, Artur. Dlaczego za nośniki prawdy uważa się obiekty fizyczne?

Skalski, Tadeusz. Koty, demon, zaklęcia i naturalizacja 

Filozofia Nauki nr 2 (22)

Przełęcki, Marian. W sprawie tzw. denotacyjnej koncepcji znaczenia

Bobryk, Jerzy. Homogenizacja, automatyzacja i eksterioryzacja. Wpływ technologii informatycznej na przebieg i organizację procesów poznawczych człowieka

Czerniawski, Jan. Idealizm a natura stosunku intencjonalnego

Olech, Adam. W sprawie pojęć uniwersalnych i transcendentalnych

Betti, Arianna. O prawdzie odwiecznej. Bolzano - Twardowski - Leśniewski

Chrudzimski, Arkadiusz. Fundamentalizm epistemologiczny

Mączka, Janusz. Logiczna baza fizyki

Leśniewski, Stanisław. O podstawach filozoficznych teorii mnogości. [Rec. Bornstein, B. Podstawy filozoficzne teorii mnogości]

Filozofia Nauki nr 3-4 (23-24)

Kałuszyńska, Elżbieta. Uwagi o redukcjonizmie

Krajewski, Władysław. Trzy pojęcia sytuacji w filozofii nauki

Poczobut, Robert. Grahama Priesta parakonsystentna metafizyka zmiany

Szydłowski, Marek; Krawiec, Adam. Złożone zachowanie prostych układów nieliniowych

Tuchańska, Barbara. Opozycja kultury i natury a problem historyczności nauki

Przyłuska-Fiszer, Alicja. Metodologiczne i ontologiczne aspekty dyskusji nad aborcją

Jonkisz, Adam. Formalna teoria wartości

Kołodziejczyk, Leszek A. O tzw. ontologicznym dowodzie istnienia Boga, przedstawionym przez św. Anzelma z Canterbury, uwag kilka

Łukasiewicz, Jan. Z "Elementów logistyki"

Folia Philosophica t. 16

Forum Philosophicum t. 3

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr X

Kwartalnik Filozoficzny t. 26, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. 26, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. 26, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. 26, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 8

Greule, Albrecht. Der Mythos von der Spracheinheit im Deutschen. Geschichte des Purismus und die Fremdwortfrage heute

Leser, Norbert. Der Stellenwert der juristischen Hermeneutic im Rahmen der hermeneutischen Gesamterkenntnis

Beck, Heinrich. Judaism, Chrystianity and Islam in a universalistic and dialogical Interpretation

Czerwińska, Ewa. Der Streit um den metodologischen Status und die Erkenntnistheorie der Humanistik - Max Adler contra die Neukanatianer

Frydrychowicz, Stefan. An attempt at a structural approach to the interaction-communication-contact between an adult and a child

Koziel, Renata. Zum kreativen Umgang mit den Texten konkreter Poesie im Fremdsprachenunterricht für Anfänger

Szczerba, Wojciech. The Language of the Septuagint as Window of the Philosophy of the Hebrew Bible

Marciniak, Małgorzata. Das Fenster der Verwundbarkeit. Die Suche nach dem anderen Menschen im Schaffen von Nela Fischer

BOOK REVIEWS

Przygocki, Ireneusz. [Rec. Gadamer i Wrocław. (Gadamer and Breslau). Bal, Karol and Wilk, Jadwiga (eds.)].

Logic and Logical Philosophy Vol 6

SECOND GERMAN-POLISH WORKSHOP ON LOGIC & LOGICAL PHILOSOPHY. Leszko, Robert; Wansing, Heinrich (eds)

Hodges, Wilfrid. Compositionality is not the problem. 7-33.

Mormann, Thomas. Continuous lattices and Whiteheadian theory of space. 35-54.

Nasieniewski, Marek. Is Stoic logic classical?. 55-61.

Pataut, Fabrice. Incompleteness, constructivism and truth. 63-76.

Petermann, Uwe. Theorem proving with built-in hybrid theories. 77-107.

Rosiak, Marek. Some ontological problems concerning predication. 109-131.

Schäfer, Burkhard. Leśniewski-quantifiers and modal arguments in legal discourse. 133-155.

Schantz, Richard. Was Tarski a deflationist? 157-172.

Ullrich, Dirk. A general principle for purely model-theoretical proofs of Gödel’s second incompleteness theorem. 173-185.

Urbański, Mariusz. Some remarks concerning modal propositional logic of questions. 187-196.

Urchs, Max. Making use of logic. 197-207.

Woleński, Jan. Notes on reference. 209-223.

Wolter, Frank. The algebraic face of minimality. 225-240.

Żełaniec, Wojciech. Is “being" predicated in only one sense, after all? 241-258.

Logos i Ethos nr 6

Nowa Krytyka nr 9

Chmielewski, Adam. Relatywizm protagorejski. 5-

Pawłowski, Paweł M. Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem. 31-

Benisz, Henryk. Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego. 41-

Łojek, Stanisław. Utopia Nietzschego? 63-

Deleuze, Gilles. Filozofia Nietzschego. 91-

Barański, Jarosław. Ironia jako estetyczna herezja w "Doktorze Faustusie". 109-

Czakon, Tomasz. Dogmatyzm i polityka. 125-

Kociuba, Maciej. Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach Rene Girarda. 137-

Kochan, Jerzy. Wolność, wolność, wolność. 159-

Hadryś, Henryk. O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa. 173-

Żukrowska, Aleksandra. Volapuk a zasada ekstensjonalności. 189-

Budzan, Tomasz. O tzw. maksymach konwersacyjnych. 197-

Juruś, Dariusz. Proceduralizm probabilistyczny a intuicjonizm. 207-

Szczukiewicz, Piotr. W poszukiwaniu tożsamości. [Rec. Mulhall, S.; Swift, A. Liberals and Comunitarians]. 218-

Brejdak, Jaromir. Człowiek kosmiczny. [Rec. Noty, J. H. Max Scheler. Der Mensch und seine Philosophie]. 223-

Kochan, Ewa. Sprawa tożsamości. [Rec. Descombes, V. To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej].

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 60

MARX'S THEORIES TODAY. Panasiuk, Ryszard; Nowak, Leszek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 62

IN THE WORLD OF SIGNS. Jadacki, Jacek Juliusz; Strawińsky, Witold (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 63

IDEALIZATION IX : IDEALIZATION IN CONTEMPORARY PHYSICS. Shanks, Niall (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 64

PRAGMATIC IDEALISM. Wüstehube, Axel; Quante, Michael (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 65

THE TOTALITARIAN PARADIGM AFTER THE END OF COMMUNISM. Siegel, Achim (ed.).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XX

Mizera, Janusz. Torowanie bezdroży bezgruntu. W drodze do innego początku

Heidegger, Martin. Kilka uwag do głównego stanowiska debaty teologicznej na temat : "Problem nieobiektywizującego myślenia i mówienia w dzisiejszej teologii"

Heidegger, Martin. Zwrot.

Marx, Werner. Śmierć i język

Heidegger, Martin. Aletheia (Heraklit, fragment 16)

Heidegger, Martin. Logos (Heraklit, fragment 50)

Bröcker, Walter. Heidegger i logika

Heidegger, Martin. Przygotowanie do słuchania słowa poezji

Heidegger, Martin. Słowo do poezji Hölderlina

Heidegger, Martin. Identyczność i różnica.

Zasada identyczności.

Onto-teo-logiczny charakter metafizyki.

Mizera, Janusz. Czekanie na Boga

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXI-XXII

Z KLASYKÓW XX WIEKU

Brentano, Franz. O powodach zniechęcenia w dziedzinie filozofii

Hartmann, Nicolai. Byt duchowy: podstawowe określenia ontologiczne

Deleuze, Gilles. Platon i pozór

OŚWIECENIE I JEGO GRANICE

Zatorski, Tadeusz. Lessing i teologowie, czyli wszystko już było

Strube, Werner. Teoria wzniosłości Mendelssohna albo jak pisać historię estetyki

Szulakiewicz, Marek. Przeszłość i przyszłość filozofii transcendentalnej

Łaciak, Piotr. Dekonstruktywizm - teoria gry źródłowej czy pojęciowej?

Kwiek, Marek. Filozofia a nauka i literatura w ponowoczesności. Kilka uwag

Sowiński, Grzegorz. Między książką a księgą

Mróz, Piotr. Fenomenologia uczuć. Szkic o egzystencjalistycznym redukcjonizmie

Stanek, Łukasz. Logika i mistyka o nieskończoności. O myśleniu Jana Dunsa Szkota i Mistrza Eckharta

STUDIA HERAKLITEJSKIE

Jones, H. Heraklit - fragment 31

Reeve, C. D. C. Ekpyrosis i nadrzędność ognia u Herklita

Mondolfo, Rodolfo. Świadectwo Platona i Arystotelesa odnoszące się do Ekpyrosis u Heraklita

Kirk, Geoffrey Stephen. Ekpyrosis u Heraklita: kilka uwag

Hartman, Jan. J.-F. Lyotard (1924-1998). W obronie jego Kondycji ponowoczesnej

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(25)

O człowieku i zwierzęciu, Marksie i żałobie. Z Jacquesem Derridą rozmawiają Małgorzata Kowalska i Jerzy Niecikowski. 5-15.

Kozak, Jarosław. Józef (Innocenty Maria) Bocheński. W poszukiwaniu racjonalnego ładu świata. (W trzecią rocznicę śmierci). 17-36.

Wójtowicz, Anna. O problemie eliminowalności. 37-46.

Koterski, Artur. Popper i Koło Wiedeńskie. 47-72.

Chrudzimski, Arkadiusz. Wilfrida Sellarsa krytyka "mitu danych". 73-90.

Szahaj, Andrzej. Neopragmatyzm Hilarego Putnama. 91-107.

Panasiuk, Ryszard. Podzwonne dla marksistowskiego komunizmu. 109-123.

Leder, Andrzej. Granica świadomego w Badaniach logicznych Husserla. 125-139.

Woleński, Jan. O postmodernizmie (krytycznie), cz. 2. 141-160.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Hołówka, Jacek. Johna Stuarta Milla System logiki. 161-183.

DYSKUSJA nad książką: Schaff, Adam. Moje spotkania z nauką polską

Hübner, Piotr. Kilka refleksji o rządzeniu nauką. 185-192.

Grzegorczyk, Andrzej. Logika rewolucji i polski sprzeciw. 193-203.

RECENZJE

Krajewski, Władysław. Fatalizm w teorii, choć nie w praktyce. [Rec. Eilstein, Helena. Life Contemplative, Life Practical. An Essay on Fatalism]. 205-207.

Benisz, Henryk. Filozoficzna egzystencja Nietzschego. [Rec. Jaspers, Karl. Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii]. 207-212.

Mrówczyński, Piotr. [Rec. Lyotard, Jean-François. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy]. 212-215.

Calvo, Marta K. Paroksyzmy melancholii i podejrzliwości. [Rec. Zeidler-Janiszewska, Anna. Między melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej]. 216-221.

Raube, Sławomir. Od semiotycznych abstrakcji do filozoficznej nadziei. [Rec. Semiotyczne olśnienia. Szkice o teorii A.J. Greimasa. Grzegorczyk, Anna (red.)]. 221-225.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(26)

Nowaczyk, Adam. Czy Tarski zdefiniował pojęcie prawdy? 5-30.

Gut, Arkadiusz. Czy Brentano stworzył zadowalającą teorię sądu? 31-50.

Rosner, Katarzyna. Czy kartezjanizm Chomsky’ego daje się utrzymać? 51-61.

Wójcik, Wiesław. Realizacja programu Leibniza w dziejach nauki nowożytnej. 63-77.

Zamiara, Krystyna. Między filozofią nauki a historią nauki. Współczesne kontrowersje. 79-85.

Kotowa, Barbara. Epistemologia jako światopogląd nauki. 87-95.

Hajduk, Zygmunt. Temporalność epistemologii formą naturalizmu. 97-104.

Walczak, Monika. Algorytmizowalność reguł heurystycznych. (Trudności z algorytmizowaniem odkryć naukowych). 105-114.

Skarbek, Janusz. Koncepcja poznania w Szkole Lwowsko-Warszawskiej oraz w filozofii Henryka Elzenberga. Zbieżności i różnice. 115-125.

Czarnocka, Małgorzata. Tworzenie wiedzy, wolność, psychoanaliza kulturowa. 127-138.

Tulibacki, Witold. Uwagi o naturalizmie. 139-147.

Wrzosek, Wojciech. Konstruktywistyczne rozumienie interpretacji humanistycznej. 149-156.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Kołakowski, Andrzej. Światopogląd i filozofia. Wilhelm Dilthey: O istocie filozofii. Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycznych. 157-165.

PRZEKŁADY

Szlezák, Thomas Alexander. Ustna dialektyka a pisemna zabawa: Fajdros. Szulińska. Joanna (tłum.). 167-181.

RECENZJE

Wójtowicz, Krzysztof. Między matematyką a filozofią. [Rec. Gödel, Kurt. Collected Works, Vol. 1-3]. 183-190.

Jadacki, Jacek J. Logika fikcji. [Rec. Paśniczek, Jacek. The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic]. 190-196.

Szulińska, Joanna. Nowa interpretacja dialogów Platona. [Rec. Szlezák, Thomas Alexander. Czytanie Platona]. 197-201.

Magrel-Femiak, Joanna. Człowiek w świetle psychologii i filozofii. [Rec. Maciuszek, Józef. Obraz człowieka w dziele Kępińskiego]. 201-206

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(27)

CZĘŚĆ I. Analiza rozumienia

Dąmbska, Izydora. O pojęciu rozumienia. 5-10.

Jadacki, Jacek J. Nieporozumienia wokół rozumienia. 11-19.

Wellmer, Albrecht. Rozumienie i interpretowanie. 21-42.

Howell, Robert. Literatura i interpretacja. 43-52.

Berenson, Frances M. Emocje i racjonalność. 53-62.

Brudzińska, Jagna. Rozumienie i podmiotowość. Przyczynek do "transcendentalnej hermeneutyki" Edmunda Husserla. 63-77.

Szymańska, Beata. Milczenie jako przedmiot wypowiedzi. 79-88.

Zaborowski, Robert. Rozumienie logos. Presokratycy - Platon. 89-113.

CZĘŚĆ II. Wzory interpretacji

Domański, Juliusz. Lutacjusz Katulus. Epizod z dziejów przekładu, naśladownictwa i współzawodnictwa w literaturze rzymskiej. 115-132.

Borowicz, Anna. Leszek Kołakowski o kulturze i micie. 133-151.

Moniuszko, Antoni. Ogarniające słowo. 153-158.

Szulińska, Joanna. O roli platońskiego dialektyka. 159-174.

Calvo, Marta K. Rozumienie jako autopoietyczna samoobserwacja. 175-184.

Rymkiewicz, Wawrzyniec. Lektura jako spięcie. 185-200.

Sady, Wojciech. O szklanej muchołapce, w której uwięził nas Sokrates. 201-204.

Aleksandrowicz, Dariusz. Charakter narodowy, wzory zachowań i kultura narodowa. 205-223.

Bielecki, Marek W. Rozumienie sieci neuronowych. 225-234.

PROPEDEUTYKA FILOZOFII

Rymkiewicz, Wawrzyniec. Martin Heidegger: Bycie i czas. 235-247.

RECENZJE

Ziemski, Piotr. [Dembowski, Bronisław. Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej]. 249-251.

Ambroziak, Konrad. Quine, Willard Van Orman. Od bodźca do nauki. Stanosz, Barbara (przeł.). 251-256.

Miłkowski, Marcin. [Śpiewak, Paweł. W stronę wspólnego dobra]. 256-258.

Śliwiński, Tomasz. [Böhme, Gernot. Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. Domański, P. (przeł.), Czerniak, S. (przedm. i red.)]. 259-263.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria n nr 4(28)

ANKIETA na temat Encykliki Fides et Ratio.

Chwedeńczuk, Bohdan. 7-8. Dembowski, Bronisław. 8-12. Gadacz, Tadeusz. 12-18. Gałkowski, Jerzy W. 18-22. Grzegorczyk, Andrzej. 22-31. Hołówka, Jacek. 31-36. Morawski, Stefan. 36-39. Nieznański, Edward. 39-44. Salij, Jacek. 45-47. Stanosz, Barbara. 47-50. Środa, Magdalena. 50-52. Woleński, Jan. 52-54. Życiński, Józef. 54-56.

ROZPRAWY

Ronen, Shoshana. Prawda i perspektywizm u Nietzschego. 57-70.

Benisz, Henryk. Estetyka Nietzschego jako nowa filozofia człowieka. 71-88.

Pieniążek, Paweł. Nietzsche - Wola nieznanego. 89-105.

Mazur, Tomasz. Rozumienie czy interpretacja filozofii Nietzschego? 107-119.

Miłkowski, Marcin. Heroizm idylliczny - Epikur w oczach Nietzschego. 121-135.

Kwiatkowski, Waldemar. Uwagi o bezdrożach profetycznego myślenia w filozofii Nietzschego. 137-151.

Kwiatkowski, Stanisław. Kierkegaard i Nietzsche - męstwo bycia poza dobrem i złem. 153-173.

Przybysławski, Artur. Paula de Mana lektury Nietzschego. 175-184.

PRZEKŁADY

Man, Paul de. Retoryka perswazji (Nietzsche). Przybysławski, Artur (tłum.). 185-195.

Nehamas, Alexander. Immanentny i transcendentny perspektywizm u Nietzschego. Przybysławski, Artur (tłum.). 197-214.

Wohlfart, Günter. O milczeniu - Nietzsche i Kierkegaard. Boncela, Anna (tłum.). 215-222.

RECENZJE

Gromadzki, Stanisław. Poza fikcją filozofii interpretacji. [Rec. Markowski, Michał Paweł. Nietzsche. Filozofia interpretacji]. 223-229. Sieczkowski, Tomasz K. Ofiara Nietzschego. [Rec. Jaspers, Karl. Nietzsche]. 229-234.

Reports on Philosophy No. 18

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie t. VI, 1997/1998

Roczniki Filozoficzne 46(1)

Roczniki Filozoficzne 46(3)

Ruch Filozoficzny LV (1)

Ruch Filozoficzny LV (2)

Ruch Filozoficzny LV (3)

Ruch Filozoficzny LV (4)

Studia Mediewistyczne t. 33

Studia Philosophiae Christianae 34, nr 1

Kubiak, Władysław. Koncepcje relacji kategorialnej bazujące na jej identyfikacji metafizycznej

Krokos, Jan. W poszukiwaniu istoty prawdy

Nieznański, Edward. Entwurf einer formalisierten Theorie der Seinskategorie

Gogacz, Mieczysław. Tematyka sporów filozoficznych wśród uczonych szkoły pałacowej Karola Wielkiego trwałym zespołem problemów filozofii europejskiej

Niepsuj, Jerzy. Pozytywistyczne zakwestionowanie metafizyki

Moń, Ryszard. Między tomizmem a heglizmem : rzecz o etyce B. Quelquejeu

Porębski, Stanisław A. Jakub z Paradyża i filozofia w Polsce w XV wieku

Brudzińska, Jagna. Psychologia fenomenologiczna Edyty Stein w świetle dziejów nowożytnej myśli psychologicznej

Taczanowski, Stefan. Termodynamiczno-informacyjne podłoże dobra i zła

Papuziński, Andrzej. Przyczyny współczesnego kryzysu ekologicznego jako problem filozoficzny

Marek-Bieniasz, Anna. Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze w świetle ewolucji

Liszewski, Dariusz. Etyka środowiska i jej dylematy

Łapiński, Jacek. Człowiek - technika - ekonomia

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Andrzejuk, Artur. Sprawozdanie z sympozjum : "Antropologiczne podstawy etyki zawodowej"

Andrzejuk, Izabella; Klimski, Tadeusz. Sprawozdanie z udziału Akademii Teologii Katolickiej w Festiwalu Nauki

Andrzejuk, Artur; Niepsuj, Jerzy. Sprawozdanie z szóstej sesji konwersatorium filozoficznego pracowników naukowych wydziału filozofii chrześcijańskiej ATK na temat: "Pozytywistyczne zakwestionowania metafizyki"

Niepsuj, Jerzy. Sprawozdanie z uroczystego pożegnania z Warszawską Akademią Teologiczną i wręczenia honorowych odznaczeń Panu profesorowi dr hab. Mieczysławowi Gogaczowi

Przetakiewicz, Wojciech. Pożegnanie Pana Profesora Mieczysłąwa Gogacza

Gogacz, Mieczysław. Podziękowanie za odznaczenia

Porębski, Stanisław A. Dziesiąty Międzynarodowy Kongres Filozoficzny Erfurt 25-30 sierpnia 1997

Kozubski, Andrzej. Doktorat "honoris causa" dla George'a V. Coyne'a, S.J

Krokos, Jan. [Rec. Leksykon filozofii klasycznej. Herbut, Józef (red.)]

Porębski, St. [Rec. Markowski, Mieczysław. Dzieje Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1317-1525]

Porębski, Stanisław A. [Rec. Wydział Teologiczny w Krakowie 1397-1997 : księga jubileuszowa. Piech, S. (red.)]

Sareło, Zbigniew. [Rec. Schnarrer, Johannes Michael. Gemeinwohl und Gessellschaftsordnung (The common good in our changing world)]

Kobylińska, Zdzisława. [Rec. Spampinato, Alfio. L'economia senza etica e'diseconomia : l'etica dell'economia nel pensiero di don Luigi Sturzo]

Kobylińska, Zdzisława. [Rec. Sturzo, Luigi. Il manuale del buon politico]

Niepsuj, Jerzy. [Rec. Gogacz, Mieczysław. Osoba zadaniem pedagogiki : wykłady bydgoskie]

Lemańska, Anna. [Rec. Heller, Michał. Uchwycić przemijanie]

Lemańska, Anna. [Rec. Penrose, Roger. Makroświat, mikroświat i ludzki umysł]

Studia Philosophiae Christianae 34, nr 2

Buczkowska, Janina. Niektóre aspekty systemowego rozumienia języka

Hałaczek, Bernard. W poszukiwaniu pierwszego człowieka

Kubiak, Władysław. Kategorie fundamentów relacji kategorialnych

Łepko, Zbigniew. Spór o testament F. Bacona

Wolsza, Kazimierz. Hipoteza istnienia Boga w dyskursach teistycznych

Drozdek, Adam. Bóg Platona

Krokos, Jan. Metody fenomenologiczne i ich aktualność : zarys problemu

Kohlenberger, Helmut. Zadanie teologii

Stoś, Jarosław. Doktryna mistyczna "De theologia mystica" Jana Gersona : ogólne tło historyczno-doktrynalne

Taczanowski, Stefan. O niedostrzeganych aspektach logicznych dobra i zła

Marcysiak  Iwona M.; Siek, Stanisław. Postawy wartościujące rosyjskich i polskich dziewcząt w wieku 16-17 lat

Baczyńska, Monika. Rozważania wokół aspektów biologicznych i cybernetycznych sieci neuronowych

Gałaj, Andrzej. Czy prywatywna identyfikacja zła rozwiązuje jego zagadnienie?

Gruszecki, Lech. Nota o zakładzie Pascala

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Klimski, Tadeusz; Panek, Marek. Sprawozdanie z siódmej sesji Konserwatorium Filozoficznego ATK

Panek, Marek; Buczkowska, Janina. Sprawozdanie z ósmej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Tomanek, Roman. Sprawozdanie z dziewiątej Sesji Konwersatorium Filozoficznego ATK

Bugajak, Grzegorz; Latawiec, Anna. Sprawozdanie z konferencji nt. "Między filozofią przyrody a ekofilozofią", zorganizowanej w ATK w dn. 19.11.1997 roku

Lemańska, Anna. [Rec. Aczel, Amir D. Wielkie twierdzenie Fermata]

Sareło, Zbigniew. [Rec.Schnarrer,  Johannes Michael. Arbeit und Wertewandel im postmodernen Deutschland : eine historishce, ethisch-systematische Studie zum Berufs und Arbeitsethos]

Kozubski, Andrzej. [Rec. Granice nauki. Heller, Michał; Mączka, Janusz; Urbaniec, Jacek (red.)]

Rożdżeński, Roman. [Rec. Węgrzecki, Adam. Zarys fenomenologii podmiotu]

Jazgier, Marek. [Rec. Dennett, Daniel C. Natura umysłów]

Paszowska, Monika. [Rec. Gillon, Raanan. Etyka lekarska : problemy filozoficzne]

Korpikiewicz, Honorata. [Rec. Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś. Pakszys, Elżbieta i Sobczyńska, Danuta (red.)]

Tempczyk, Michał. [Rec. Przełęcki, Marian. Poza granicami nauki : z semantyki poznania naukowego]

Mylik, Mirosław. [Rec. Kosiewicz, Jerzy. Bóg, cielesność i przemoc]

Sztuka i Filozofia nr 15

Przełęcki, Marian. O przeżyciach metafizycznych

Kuczyńska, Alicja. Odłamki rozbitych luster

Borzym, Stanisław. Novalisa filozofia życia

Wohlfart, Guenter. Narodziny tragedii Nietzschego

Działoszyński, Bartosz. Fryderyka Nietzschego rozmyślania o muzyce

Herer, Michał. Od melancholii do wiary

Płonowska-Ziarek, Ewa. Retoryka i porażki i dekonstrukcja

Doda, Agnieszka. Przyszłość we wstecznych lusterku. Inspiracje McLuhanowskie

Garrell, Jean G. Prawo musi być

Jabłoński, Maciej. W sprawie pojęcia "prawdy" w muzyce

Szyszkowska, Małgorzata. Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorna

RECENZJE I NOTY

Adamkiewicz, Małgorzata. Maszyna do mieszkania?

Dobieszewski, Janusz. Dwuznaczność katastrofizmu

Dziamski, Grzegorz. Sztuka po końcu sztuki

Milewska, Sylwia. Propozycja współczesnej aksjologii

Morawiec, Arkadiusz. Transgresja marginesu

Mordka, Cezary. Rorty i postmodernizm

Przybysz, Piotr Jan. Estetyka otwarta

Trojanowska, Ewa. Człowieku - kim jesteś i jaki jest sens twego bycia?

Zeidler-Janiszewska, Anna. Obraz między kontekstami

Woyciechowska, Teresa Danuta. Spuścizna Mieczysława Wallisa

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 22

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 23

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIV, z. 1 (135)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIV, z. 2 (136)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIV, z. 3 (137)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIV, z. 4 (138)