POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 1999

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica zeszyt 13

HRABIA AUGUST CIESZKOWSKI. W KRĘGU NIEMIECKIEJ I POLSKIEJ TRADYCJI FILOZOFICZNEJ

Kurczak, Justyna. Cieszkowski on the Mission of the Slavic Peoples (Cieszkowski o posłannictwie Słowian)

Kozłowski, Marek. Does Dialectic Retain Its Cognitive Validity also beyond the Realm of Philosophy? Some Remarks Concerning Cieszkowski's Contribution to Correction of Hegel's Philosophy of History (Czy dialektyka zachowuje swą poznawczą ważność także poza filozofią? Kilka uwag o wkładzie Cieszkowskiego w poprawianie heglowskiej filozofii dziejów)

Panasiuk, Ryszard. Cieszkowski und Hegelsche Linke (Cieszkowski i lewica heglowska)

Reitemeyer, Ursula. Philosophische Welt-Interpretation oder Veränderung der Welt durch Philosophie? August Cieszkowskis spekulativer Entwurf der Weltgeschiclite und die Philosophie der Tat (Filozoficzna interpretacja świata czy zmiana świata przez filozofię? Augusta Cieszkow-skiego spekulatywny projekt historii powszechnej i filozofia czynu)

Eidam, Heinz. Die vergessene Zukunft. Anmerkungen zur Hegel-Rezeption in August von Cieszkowskis "Prolegomena zur Historiosophie“ (1838) (Zapomniana przyszłość. Uwagi o recepcji Hegla w Augusta Cieszkowskiego "Prolegomena do historiozofii" (1838))

Wojnowski, Kazimierz. Über das soziale Wesen des Menschen in der Historiosophie von August Cieszkowski (O społecznej istocie człowieka w historiozofii Augusta Cieszkowskiego)

Kuderowicz, Zbigniew. Philosophie und Politik in der polnischen Romantik (Filozofia i polityka w myśli polskiego romantyzmu)

Carewicz, Jan. Der mysteriöse Cieszkowski (Tajemnica Cieszkowskiego)

Borzym, Stanisław. Katholizismus und Cieszkowski. Pseudophilosophische Kontroverse (Cieszkowski a katolicyzm. Pseudofilozoficzne kontrowersje)

Jakubowski, Marek N. Cieszkowski und Hess: Zwei Auffassungen der Geschichte (Cieszkowski i Hess: dwa ujęcia filozofii)

Dietzsch, Steffen. August von Cieszkowski und die Anfange der "Philosophische Gesellschaft“ zu Berlin 1843-1850 (August von Cieszkowski a początki "Philosophische Gesellschaft" w Berlinie, w latach 1843-1850)

Potępa, Maciej. Das Problem des Übergangs von der Theorie zur Praxis. Einige Überlegungen am Beispiel Cieszkowski's Philosophie der Tat (Problem przejścia od teorii do praktyki. Rozważania na przykładzie Cieszkowskiego filozofii czynu)

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 34

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 35

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 36

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 24

Jusiak, Janusz. Filozofia procesu a tak zwany horror metafizyczny. 299-308.

Jakuszko, Honorata. Fenomen deizmu w czasach nowożytnych. 309-314.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 44

Gleason, Abbott. Andrzej Walicki

Pustarnakov, Vladimir. Eśće odin tost v ćest' professora Andreja Valickogo 25 let spustja

Mencwel, Andrzej. Progresizm integralny

Rydzewski, Włodzimierz. Dwie twarze Janusa. Dylematy historii (rosyjskiej) idei

Wodziński, Cezary. Jurodiwyj. Szkic do portretu

Riasanovsky, Nicholas V. Russian Identity and Russian Nationalism: Prolegomena

Scanlan, James P. Dostoevsky on the Existence of God

Rosenthal, Bernice Glatzer. A Nietzschean Source of Stalin's Cultural Revolution

Lazari, Andrzej de. Mikołaj Strachow. (Szkic do portretu)

Mazurek, Sławomir. Liberał naszych czasów. (Szkic o Gieorgiju Fiedotowie)

Styczyński, Marek. Sowietologia fryburska

Szczucki, Lech. Antytrynitarska utopia konsolacyjna. (Jakuba Paleologa Disputatio scholastica)

Tazbir, Janusz. Państwo polskie a Kościół w XVI-XVIII wieku

Garewicz, Jan. Cieszkowskiego O drogach ducha a powstanie styczniowe

Kuderowicz, Zbigniew. Aksjologiczny sens poezji w estetyce Hegla

Panasiuk, Ryszard. Sacrum i polityka. Uwagi o Heglowskiej próbie legitymizacji państwa przez odwołanie do religii i filozofii

Kline, George L. Gustav G. Shpet as Interpreter of Hegel

Kurczewska, Joanna. Pierwsi nacjonaliści polscy i sprawy kobiet

Borzym, Stanisław. Dwa "uniwersalizmy": Jaworskiego i Spanna

Szacki, Jerzy. Nacjonalizm a religia

Król, Marcin. Czy można być konserwatywnym liberałem?

Shlomo Avineri, Herzla droga do syjonizmu. Grajewski Marcin (tłum.)

Bibliografia Andrzeja Walickiego. Na podstawie materiałów autobibliograficznych opracował Andrzej Przymusiała

Civitas. Studia z Filozofii Polityki nr 3

PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ

Rewolucja w Kościele Rozmowa z prof. Stefanem Swieżawskim

Bockenforde, Ernst-Wolfgang. Etos nowoczesnej demokracji a Kościół

Raz jeszcze: Etos nowoczesnej demokracji a Kościół. Polemika między Hermannem-Josefem Spitalem i Ernstem-Wolfgangiem Bockenforde

Mazurkiewicz, Piotr. Kościół i demokracja

Filipiak, Andrzej. Poparcie dla liberalnej demokracji i jej krytyka w "centisimus annus"

Szawiel, Tadeusz. Kościół polski - spojrzenie z zewnątrz

Piekarski, Romuald. Cnoty chrześcijańskie przeciw rzymskim cnotom republikańskim. Państwo a Kościół wedle św. Augustyna

Smurzyński, Marek. Idea przywództwa w filozofii politycznej szyizmu i w Islamskiej Republice Iranu

Państwo - Kościół. Dyskusja redakcyjna Jan Garwicz, Mirosława Grabowska, Helmut Juros, Paweł Kaczorowski, Jakub Karpiński, Justyna Miklaszewska, Agnieszka Nogal, Romuald Piekarski, Wojciech Roszkowski, Remigiusz Sobański, Zbigniew Stawrowski, Tadeusz Szawiel, Edmund Wnuk-Lipiński

Colloquia Communia nr 2(69)

Dialogue and Universalism vol. 9

Edukacja Filozoficzna nr 27

Edukacja Filozoficzna nr 28

Ethos R. 12, nr 1-2(45-46)

Ethos R. 12, nr 3(47)

Ethos R. 12, nr 4(48)

Etyka nr 32

Misiuna, Bohdan. Metafizyczne źródła pesymizmu

Jeżewski, Wojciech. Podstawowe aspekty etyki buddyjskiej

Rodziewicz, Artur. Jedyny Jedynego

Szutta, Natasza. Michaela Slote’a koncepcja czystej etyki cnót

Hartman, Jan. Lokalne lojalności - uniwersalna odpowiedzialność

DYSKUSJA. Wokół bezwstydu

REDAKCJA. Siedemdziesięciolecie profesora Henryka Jankowskiego

Hołówka, Jacek. Sumienie socjalistyczne

Środa, Magdalena. Konflikt, dialog i dobrodziejstwa rozumu

Górnicka, Joanna. Wartość cierpienia

Szawarski, Zbigniew. "Cierpię, więc jestem"

Przyłuska- Fiszer, Alicja. Bioetyka a problemy metodologiczne etyki

Zwoliński, Zbigniew. Fizykalizm jako źródło relatywizmu w etyce

Łuków, Paweł. Praktyka i teoria moralności

Jedynak, Stanisław. Rozdroża aksjologiczne demografii

Bober, Wojciech Jerzy. Komputeryzacja a etyka zawodowa

RECENZJE

Filozofia Nauki nr 1-2

Koj, Leon. O metodę w filozofii

Kleszcz, Ryszard. Co to znaczy "sprawiedliwość"?

Strawiński, Witold. Odmiany scjentyzmu

Wojtysiak, Jacek. Metafizyka w logice

Kowalski, Witold C. Czytać czy nie czytać - oto jest pytanie. W sprawie zasady selekcji publikacji naukowych

Piątek, Zdzisława. Czy koty wymagają naturalizacji? Kilka uwag polemicznych na marginesie eseju T. Skalskiego "Koty, demon, zaklęcia i naturalizacja".

Leśniewski, Stanisław. Listy do Kazimierza Twardowskiego

Filozofia Nauki nr 3-4

Marciszewski, Witold. Kazimierz Ajdukiewicz i polski spór o uniwersalia

Rosiak, Marek. O niektórych kategoriach ontycznych (Z zagadnień orzekania)

Łagosz, Marek. O pewnych nieporozumieniach dotyczących istnienia

Poczobut, Robert. Sprzeczności doksastyczne a zagadnienie racjonalności przekonań

Chrudzimski, Arkadiusz. Semantyka uprzywilejowanego dostępu

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Dowody komputerowe a status epistemologiczny twierdzeń matematyki

Rzepa, Teresa. W. Witwickiego psychologia zaprzepaszczonych szans

Bobryk, Jerzy. Czego mogą s

ię nauczyć od W. Witwickiego współcześnie psychologowie?

Woleński, Jan. Władysław Witwicki jako filozof

Leśniewski, Stanisław. Podstawy ogólnej teorii mnogości (I)

Tarski, Alfred. List do o. Józefa Bocheńskiego

Folia Philosophica t. 17

Forum Philosophicum t. 4

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr XI

Kwartalnik Filozoficzny t. 27, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. 27, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. 27, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. 27, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 9

Funke, Gerhard. Kant als Persönlichkeit und die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit, wirklich Mensch zu sein

Leser, Norbert. Max Adler als Philosoph

Wisser, Richard. Zur Briefwechsel Martin Heidegger - Karl Jaspers

Rosenthal, Sandra B. Language and Reality: the alien Paths of classical Pragmatism and Rorty

Wiehl, Reiner. Phänomenologie und Dialektik

Schmitz, Hermann. Die Liebe

Birnbacher, Dieter. Tierversuche - Ethische Aspekte

Okochi, Ryogi. Natur und Shizen/Jinen

Bańka, Józef. O dwuświatowej ontologii w "Enneadach" Plotyna

Głombik, Czesław. Bronisław Bandrowski i jego związki z getyngeńskim seminarium filozoficznym

Karolak, Czesław. Problemy odbioru tekstu literackiego w warunkach obcokulturowych

Kosian, Józef. Rozum a intelekt. Wokół pytania: Czy Goethe był umysłem filozoficznym?

Kozłowski, Roman. Wolność fundamentem etyki Kantowskiej

Lipczuk, Ryszard. O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy)

Papiór, Jan. Dekonstrukcjonizm! - i?

Liberkowski, Ryszard. Kantowska krytyka kartezjańskiego cogito

Kazimierczak, Marek. Rehabilitacja filozofii jako teorii poznania w filozofii niemieckiej połowy XIX wieku

Adamiec-Jadwiżak, Małgorzata. Wokół czynów nadobowiązkowych

Sahaj, Tomasz. Wpływ poglądów św. Augustyna na postrzeganie śmierci w kulturze europejskiej

BOOK REVIEWS

Malitowska, Anna. Über die Ethik aus hermeneutischer Sicht. [Rec. Irrgang, Bernhard. Praktische Ethik aus hermeneutischer Sicht].

Logic and Logical Philosophy Vol 7

PARACONSISTENCY. Part I

Perzanowski, Jerzy; Pietruszczak, Andrzej. Preface. 5-6.

Fifty years of parainconsistent logics Jerzy Perzanowski. 21-24.

Opening address: Paraconsistent logic Newton C.A. da Costa. 25-34.

A propositional calculus for inconsistent deductive systems Stanisław Jaśkowski. 35-56.

On the discussive conjunction in the propositional calculus for inconsistent deductive systems Stanisław Jaśkowski. 57-59.

k-transforms in classical and paraconsistent logics Newton C.A. da Costa, Roque da C. Caiero. 63-80.

Jaśkowski's criterion and three-valued paraconsistent logics Alexander S. Karpenko. 81-86.

On the logics related to A. Arruda’s system V1 V. M. Popov. 87-90.

Paraconsistency and analyticity Carlos A. Oller. 91-99.

Nelson's paraconsistent logics Seiki Akama. 101-115.

Paraconsistent logics, conventionalism and ontology Anna Pietryga. 119-130.

Vasiľiev: what did he exactly do? Wojciech Suchoń. 131-141.

Remarks on Vasiľiev's investigations of contradictions Bożena Kuśnierz. 143-148.

Scraping heavens. On Inconsistencies in sciences Max Urchs. 151-165.

Can contradictions be asserted? Manuel Bremer. 167-177.

Heaps and gluts: Paraconsistent logic applied to vagueness Joanna Odrowąż-Sypniewska. 179-193.

Shulga, Helen N. Rational hermeneutics and paraconsistency. 195-209.

Logos i Ethos nr 9

Nowa Krytyka nr 10

Łojek, Stanisław. Człowiek znieczulony czyli : świat w kulturze analgetyku. 5-

Chmielewski, Adam. Sfery sprawiedliwości. 23-

Żiżek, Slavoj. Raduj się swoim narodem, jak sobą samym! 49-

Benisz, Henryk. Genealogia filozoficznego myślenia według Fryderyka Nietzschego. 99-

Brejdak, Jaromir. Philosphia crucis. Studia Heideggera nad Apostołem Pawłem. 125-

Rutkowski, Mirosław. Pragnienia jako motywy. 153-

Nawrot, Liliana. Źródła hermetyzmu i alchemii. 179-

Sieradzka, Agnieszka. Opera, konwencja i postmodernizm. 201-

Dyk, Wiesław; Więckowski, Robert. W kręgu kwantowej teorii grawitacji. 221-

Kochan, Jerzy. Grube książki i milczenie owiec. 231-

Benisz. Henryk. Życiowa mądrość Schopenhauera. [Rec. Schopenhauer, A. Aforyzmy o mądrości życia]. 249-

Dobrowolski, Józef A. Ciągle nieznana filozofia polska. [Rec. Głombik, Cz. Filozof i pamięć]. 258-

Kołodziej, Agnieszka. Wielość teorii. [Rec. Manterys, A. Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych]. 264-

Kochan, Ewa. Rozum, wiara i nihilizm. [Rec. E. Gellnera, E. Postmodernizm, rozum i religia]. 268-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 66

Gumański, Leon. To Be or Not to Be? Is that the Question?

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 67

KAZIMIERZ TWARDOWSKI ON ACTIONS, PRODUCTS AND OTHER TOPICS IN PHILOSOPHY. Brandl, Johannes; Woleński, Jan (eds).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 18

UMYSŁ A RZECZYWISTOŚĆ

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXIII

Schiffmann, Aldona; Stewart, Jon. Słowo wstępne

Cappelørn, Niels Jørgen. Centrum badań nad Kierkegaardem i nowe krytyczne wydanie dzieł Kierkegaarda

Stewart, Jon. Perseusz Heiberga z Z papierów jeszcze żyjącego Kierkegaarda

Markowski, Michał Paweł. Nuda i tożsamoś��|

Świderski, Bronisław. Replika Kierkegaarda

Djakowska, Alina. Jestem Pseudonimem

Fryszman, Alek. Komizm i tragizm ofiary

Kasperski, Edward. Poznanie i sztuka egzystowania u Kierkegaarda

Chojecki, Andrzej. "A jednak nie mogę powiedzieć 'ja'"

Chojnacki, Hieronim. Uwodzicielstwo estetyczne czyli o estetyzacji uwodzicielstwa

Gromczyński, Wiesław. Czy Kierkegaard jest irracjonalistą? Kilka uwag o porównaniu Kierkegaarda z Pascalem

Szwed, Antoni. Komunikacja pośrednia jako podstawowa metoda filozofii egzystencji Kierkegaarda

Chojnacki, Hieronim. Bibliografia polska Sørena Kierkegaarda

Principia t. XXIV-XXV

Derrida, Jacques. Przebaczyć - nieprzebaczalne i nieprzedawnialne.

Łaciak, Piotr. Jacquesa Derridy dehumanizacja fenomenologii

Herrer, Michał. Na granicy wytrzymałości (szkic o transgresjach)

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Polimityczność w filozofii Odo Marquarda

Chmielewski, Adam. Jednostka w przestrzeni moralnej

Wadowski, Jan. Filozofia dramatu jako opis sytuacji granicznych

Działoszyński, Bartosz. Giorgio Colli o Nietzschem i dziejach filozofii

Ricoeur, Paul. Hegel i Husserl o intersubiektywności

Miłkowski, Marcin. Hegel, Nietzsche i konserwatyzm

Chrudzimski, Arkadiusz. Brentano i Meinong. Między obiektywistyczną a epistemiczną teorią prawdy

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1

O marksizmie, sprawiedliwości i moralnych niepokojach. Z Profesorem Henrykiem Jankowskim rozmawia Magdalena Środa. 7-22.

Przełęcki, Marian. Protest przeciw krzywdzie czy pomoc krzywdzonemu? 23-27.

Hołówka, Jacek. Roztropność i etyka. 29-49.

Gadacz, Tadeusz. Samotność. 51-63.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Refleksje nad poglądami Seneki na temat wolności. 65-77.

Boczar, Mieczysław. Zagadnienie podstawy moralności działań ludzkich w myśli etycznej Abelarda. 79-92.

Pelc, Jerzy. Filozofia i eseistyka filozoficzna a naukowe badanie i nauczanie filozofii. 93-120.

Górnicka, Joanna. Cogito jako warunek moralnego dyskursu. Wątki kartezjańskie w filozofii moralnej Franza Brentana. 121-127.

Wiśniewski, Ryszard. Probabilizm etyczny. 129-144.

Szawarski, Zbigniew. Mądrość i sztuka leczenia. 145-160.

Szatkowski, Seweryn. Filozof jako "ekspert moralny". 161-177.

Łuków, Paweł. Klonowanie, tożsamość i dyskryminacja. 179-191.

Jedynak, Stanisław. O banalności intuicji. 193-198.

Kuczyńska, Alicja. Alfabet znaków codzienności. Ciało i ubiór. 199-206.

Rosińska, Zofia. Bierność i aktywność. Z dziejów badań nad recepcją mediów: Leopold Blaustein. 207-218.

Miś, Andrzej. Zasada hierarchii. 219-227.

Lorenc, Iwona. Scena świadomości. Wokół problematyki przedstawienia u Husserla. 229-242.

Puszko, Hanna. Filozof i polityka - przypadek Sartre’a. 243-251.

Markiewicz, Barbara. O sprawach drobnych. 253-258.

Wojciechowski, Krzysztof. Marmurowe kule. 259-266.

Sikora, Adam. Reedukacja . 267-270.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2

KU CZCI BARBARY SKARGI

Szczucki, Lech. O Barbarze (wspomnieniowo i nie tylko). 7-9.

Domański, Juliusz. [List do Barbary Skargi]. 11-14.

Witkowski, Lech. Niezłomność rozumności w kulturze. 15-20.

ROZPRAWY

Baczko, Bronisław. Encyklopedyczne włóczęgi. 21-29.

Panasiuk, Ryszard. O galwanizmie, czyli skutkach, także filozoficznych, pewnego rzekomego odkrycia. 31-45.

Stróżewski, Władysław. Idee i twórczość. 47-61.

Tischner, Józef. Wydarzenie mowy. 63-72.

Kołakowski, Leszek. Dlaczego Cielec? Bałwochwalstwo w obliczu śmierci Boga. 73-80.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Homo religiosus w poszukiwaniu zbawienia. 81-90.

Gadacz, Tadeusz. Bóg w filozofii Franza Rosenzweiga. 91-104.

Chirpaz, François. Pytanie Pascala. 105-114.

Borzym, Stanisław. Schelling a filozofia życia. 115-129.

Wieczorek, Krzysztof. Ku filozofii etycznego a priori. Studium myśli Emmanuela Lévinasa. 131-149.

Migasiński, Jacek. Powrót podmiotu? 151-163.

Potępa, Maciej. Problem podmiotu w filozofii nowożytnej i postmodernistycznej. 165-188.

Tarnowski, Karol. Podmiot jako świadek. 189-202.

Kowalska, Małgorzata. Francuskie widma Hegla. (Zarys problemu). 203-220.

Blandzi, Seweryn. Teologia i filozofia na uniwersytecie w Tybindze. 221-228.

Szawiel, Tadeusz. "Phronesis… nie można zapomnieć". 229-244.

Wodziński, Cezary. Pan Sokrates. Esej o powierzchowności. 245-259.

Środa, Krzysztof. Czy filozofia może się powtórzyć? 261-267.

Środa, Magdalena. O uznanie inności. 269-275.

REFLEKSJE

Sariusz-Skąpska, Izabella. Czytając Po wyzwoleniu… (1944-1956). 277-288.

Rosińska, Zofia. Nad książką Tożsamość i różnica. 289-291

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3

Eilstein, Helena. Pseudoscjentyzm i antyscjentyzm. 5-20.

Szczęsna, Anna. Nauka i postmodernizm. Przypadek pewnej prowokacji. 21-30.

Strawiński, Witold. Krótko o redukcjonizmie. 31-38.

Krajewski, Władysław. Naukowa ontologia. Panorama zagadnień i kierunków. 39-56.

Jadacki, Jacek J. Kłopoty z wartościami. Studium prelogiczne. 57-63.

Grabowski, Marian. Analiza przyświadczenia u J. H. Newmana i jej aktualność. 65-76.

Jodkowski, Kazimierz. Demistyfikacja sporu kreacjonizm-ewolucjonizm . 77-94.

Gęgotek, Joanna. Metafizyka a rozwój nauki. Stanowisko krytycznego racjonalizmu. 95-107.

Stuchliński, Józef Andrzej. Mereologia Leśniewskiego a zagadnienia przyrodoznawstwa. 109-120.

Kinowska, Anna. Davidsona krytyka relatywizmu językowego. 121-140.

PRZEKŁADY

SMART, J. J. C. Skrajny i umiarkowany utylitaryzm. Gałecki, Dariusz (tłum.). 141-152.

POLEMIKI

Grzegorczyk, Andrzej. Dysonans poznawczy. Jak o nim mówić i kto jest jego odkrywcą? 153-165.

Skarga, Barbara. Przeciw inkwizytorom. 167-170.

RECENZJE

Stuchliński, Józef Andrzej. Albert Einstein jako filozof. [Rec. Einstein, Albert. Pisma filozoficzne]. 171-174.

Gałecki, Dariusz. Odczarowywanie realizmu. [Rec. Putnam, Hilary. Wiele twarzy realizmu i inne eseje[. 175-179.

Kinowska, Anna. Relatywizm wiecznie żywy. [Rec. Chmielewski, Adam. Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej]. 180-187.

Jadacki, Jacek J. Analiza pojęcia racjonalności. [Rec. Kleszcz, Ryszard. O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne]. 187-195.

Borzym, Stanisław. Książki o Heideggerze. [Rec. Suchocki, Wojciech. W miejscu sumienia. Śladem myśli o sztuce Martina Heideggera. Woźniak, Cezary. Martina Heideggera myślenie sztuki. Kostyszak, Maria. Martina Heideggera rękodzieło myślenia]. 196-202.

Benisz, Henisz. Człowiek wobec problemu czasu i historii. [Rec. Eliade, Mircea. Mit wiecznego powrotu]. 202-208.

Jaranowski, Marcin. Uświęcenie bliźniego. [Rec. Ferry, Luc. Człowiek-Bóg, czyli o sensie życia]. 208-213.

INFORMACJE

Adres dla Prof. Barbary Skargi. 214-215.

Filozofia Polska XX wieku. 216-220.

Motycka, Alina. Seria Phoeniks. 221.

Czarnawska, Mira Montana. Wydarzenie intelektualne z Essen. 222-224.

Kwaterko, Mateusz. Polsko-francuska konferencja na zamku w Reszlu. 225-226.

Sprostowanie. 227-228

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4

Nowaczyk, Adam. Kto to są relatywiści? 5-18.

Wieczorek, Renata. Antysceptycyzm Ludwiga Wittgensteina - O pewności. 19-34.

Gołębiowska, Maria. Język, tekst i metafora w koncepcjach kognitywistów. 35-54.

Ostrowski, Janusz. Substancja i podmiotowość w myśli młodego Hegla. 55-70.

Maciejczak, Marek. Świadomość intencjonalna w Badaniach logicznych E. Husserla. 71-92.

PRZEKŁADY

Wittgenstein, Ludwig. Notatki do wykładów o «doznaniach prywatnych» i «danych zmysłowych». Pałgan, Paweł; Roguska, Małgorzata (tłum.). 93-128.

DYSKUSJE. O społecznej roli filozofii mówią uczestnicy posiedzenia KNF

Wstęp. 129.

Grzegorczyk, Andrzej. Wizja kondycji ludzkiej we współczesnym świecie. Zagajenie dyskusji. 129-136.

Chmurzyński, Jerzy Andrzej. Czy z "dewiacją" trzeba walczyć? 136-141.

Hołówka, Jacek. Gorsze bywa ważniejsze, lepsze bywa wydumane. 141-145.

Marciszewski, Witold. Esej o Chimerach. 146-151.

Grzegorczyk, Andrzej. Odpowiedź dyskutantom. 151-153.

O PRZEŁOMIE cywilizacyjno-kulturowym w Polsce mówią doktoranci w Szkole Nauk Społecznych

Morawski, Stefan. Wstęp. 155-156. Borowiak, Agnieszka. 157-160. Grzelewska, Kinga. 160-163. Kendziorek, Piotr. 163-165. Kostro, Monika. 165-170. Lubiak, Jarosław. 170-173. Michałowski, Lesław. 173-176. Nowak, Marcin. 176-180. Sobolewska, Justyna. 180-183. Sołtysiak, Michał. 183-184. Trojanowska, Monika. 184-188. Waga, Elżbieta. 188-190.

POLEMIKI

Woleński, Jan. Zawiść czy coś innego? (Przyczynek do polemiki B. Skargi z J. Pelcem). 191-200.

Grzegorczyk, Andrzej. Ogólna wizja nowoczesnych studiów filozoficznych. 201-209.

KRONIKA

Pelc, Jerzy. Spojrzenie na minione sześćdziesięciolecie: tajne studia, profesorowie filozofii, postawy wobec władz, instytucje naukowe. Odpowiedź na pytania Jacka J. Jadackiego. 211-233

Reports on Philosophy No. 19

Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie t. VIII

Roczniki Filozoficzne 46-47(1), 1998/1999

Roczniki Filozoficzne 47(2)

Roczniki Filozoficzne 47(3)

Ruch Filozoficzny LVI (1)

Ruch Filozoficzny LVI (2)

Ruch Filozoficzny LVI (3-4)

Słupskie Studia Filozoficzne nr 1

Studia Elbląskie t. 1

Studia Metodologiczne t. 29

Studia Philosophiae Christianae 35, nr 1

Kloskowski, Kazimierz. Does biotechnology need bioethics?

Koszteyn, Jolanta; Lenartowicz, Piotr. O terminach opisujących przekaz informacji pomiędzy organizmami

Kubiak, Władysław. Różnorodność i jednostkowienie relacji kategorialnych

Gogacz, Mieczysław. Glosa do tematu pokoju : Jego Ekscelencji księdzu biskupowi profesorowi doktorowi hab. Bohdanowi Bejze z gratulacjami na dzień jubileuszu

Milcarek, Paweł. Problematyka aktu istnienia w komentarzu Dominika Bañeza do "Sumy Teologii" św. Tomasza

Buczkowska, Janina. Uwagi o pojęciu informacji

Lemańska, Anna. Chaos deterministyczny - rewolucja w nauce?

Chmieliński, Łukasz. Imre Lakatosa ujęcie problemu zmiany w nauce

Latawiec, Anna. Philosophical and theological ramifications resulting from human embryos cloning

Bielecki, Jan. Refleksja nad etycznymi problemami w terapii mowy

Ługowska, Danuta. Odejście od paradygmatu biomedycznego jako źródło leczenia alkoholizmu

Paszkowska, Monika. "Uwolniony, wyruszam samotny", czyli buddyzmu odpowiedź na śmierć

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Mazanka, Paweł. [Rec. Morawiec, Edmund. Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej]

Krasnodębski, Mikołaj. [Rec. Suma teologiczna. T. 35 : Słownik terminów. Andrzejuk, Artur (oprac.)]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Synowiecki, Adam. Przyrodoznawstwo - dzieło ludzi i cząstka kultury]

Bugajak, Grzegorz. [Rec. Gribbin, John. In search of the big bang : the life and death of the universe, 2 ed.]

Więckowski, Robert. [Rec. Tempczyk, Michał. Teoria chaosu a filozofia]

Jazgier, Marek. Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", ATK, 23.XI.1998 r. Cz. 2

Czartoszewski, Jacek W.; Skowroński, Antoni. Sprawozdanie z konferencji "Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w problematyce filozoficznej i teologicznej", ATK, 22.X.1998

Czartoszewski, Jacek W. Wykłady ks. prof. dr Andrzeja M. Woźnickiego (University of San Francisco) na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

Baczyńska, Monika. Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej konferencji "Sztuczna inteligencja", Siedlce, 16-17 września 1998 r.

Ługowska, Danuta. Sprawozdanie z konferencji poświęconej problemom współczesnej tanatologii "Tanatos '98"

Mazanka, Paweł. Sprawozdanie z XX Światowego Kongresu Filozoficznego, Boston 1998

Studia Philosophiae Christianae 35, nr 2

Brożyna, Anna. Struktura definicji dejktycznej

Lemańska, Anna. Zagadnienie istnienia obiektów matematycznych

Mazanka, Paweł. Zmiana w klasycznej koncepcji racjonalności a sekularyzm

Wolsza, Kazimierz. Maxa Müllera koncepcja doświadczenia transcendentalnego

Hałaczek, Bernard. Postmodernizm rejestracją współczesności

Stoś, Jarosław. Kryzys teologii spekulatywnej w późnym średniowieczu i próby jej odnowy

Milcarek, Paweł. Metafizyka Arystotelesa wobec istnienia i realności bytu

Benedikt, Antoni. Galileusz o problematyce matematycznego przyrodoznawstwa w "Dialogu o dwu najważniejszych układach świata Ptolemeuszowym i Kopernikowym"

Mylik, Mirosław. Uwagi o zainteresowaniu osobą i myślą G. Bruna w Polsce

Buczkowska, Janina. Information as the basis for representation

Moń, Ryszard. Etyka Jaquesa Lacana

Palenčár, Marián. O problemie świadomości śmierci

Ługowska, Danuta. Zmiana jakości relacji w leczeniu alkoholizmu

Łapiński, Jacek. "Pradzieje" homo technicus

Moń, Ryszard. Humanizm według Emmanuela Lévinasa

Panek, Marek. Epistemologiczne podstawy filozofii Gabriela Marcela

Tomanek, Roman. Argument ontologiczny na gruncie logik modalnych

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Balzer, Wolfgang; Dawe, Chris M. Models for genetics]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Rose, Steven Peter Russell. Lifelines : biology beyond determinism]

Kloskowski, Kazimierz. [Rec. Dyk, Wiesław. Rola praw biologicznych w wyjaśnianiu ewolucyjnym]

Łepko, Zbigniew. [Rec. Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens : ganzheitliches Denken der Natur in Wissenschaft und Wirtschaft]

Słomski, Wojciech. [Rec. Böhme, Gernot. Antropologia filozoficzna : ujęcie pragmatyczne]

Sareło, Zbigniew. [Rec. Kobyliński, Andrzej. Modernità e postmodernità" : l'interpretazione cristiana dell'esistenza al tramonto dei tempi moderni nel pensiero di Romano Guardini]

Paszowska, Monika. [Rec. Pöppel, Ernst; Edingshaus, Anna-Lydia. Mózg - tajemniczy kosmos]

Kosiewicz, Jerzy. [Rec. Mylik, Mirosław. Filozoficzne podstawy sportu]

Grochowski, Andrzej. [Rec. Krzyżanowski, Janusz. Drogi i bezdroża rozwoju psychopatologii i terapii]

Krokos, Jan. Sprawozdanie z dziesiątej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK

Moń, Ryszard. Sprawozdanie z jedenastej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK

Mazanka, Paweł; Tomanek, Roman. Sprawozdanie z dwunastej sesji Konwersatorium Filozoficznego pracowników ATK

Mazanka, Paweł. Sprawozdanie z sympozjum "Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia", ATK 20.04.1999

Sztuka i Filozofia nr 16

Man, Paul de. Znak i symbol w estetyce Hegla

Łaciak, Piotr. Pismo o idealność i transcendentność

Pieniążek, Paweł. Dwie genealogie: Nietzsche/Foucault

Ziarek, Krzysztof. Ethos codzienności: Heidegger o poezji i języku

Banasiak, Bogdan. "Mały, bierny chory" czy wielki, bogaty geniusz?

Roussel, Raymound. W jaki sposób napisałem niektóre z mych książek

Lorenc, Iwona. Gry językowe a ‚inne’ przedstawienia w koncepcji Lyotarda

Helm, Robert Meredith. Tradycja neoplatońska w sztuce El Greca

Grzeliński, Adam. Idealny charakter piękna w teorii Shaftesbury’ego

Teusz, Leszek. Erozja wyobraźni religijnej we współczesnej kulturze

Rainko, Stanisław. Pytanie o filozofię

Lewańska, Ariadna. O naturze i interpretacji utworu muzycznego

Niedźwiecki, Maciej. Dystans i dotyk: ‚kryzys widzenia’

RECENZJE

Rzepiński, Tomasz. Kłopoty z relatywizmem

Kępski, Piotr. Interpretacja Nietzschego

Wiśniewski, Mikołaj. Gaston Bachelard - fenomenolog twórczej wyobraźni

Sztuka i Filozofia nr 17

Levinas, Emmanuel. Egzotyzm

Deleuze, G.; Guattari, F. Percept, afekt i pojęcie

Gołębiewska, Maria Kamp jako postawa estetyczna

Bawoł, Dariusz. O tendencjach antyhumanistycznych w prozie współczesnej

Rosiak, Ewa. O zabawie logiką w literaturze

Pawłowska-Jądrzyk, Brygida. Makabreska wobec ciężaru i lekkości sumienia

Łaciak, Piotr. Pojęcie a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne’a

Banasiak, Bogdan. A teraz jestem zwierzęciem w menażerii Vincennes. Zamknięty świat de Sade’a - zamek i więzienie

Sade, D. A. F. Historia mego uwięzienia. Z listów Markiza de Sade do żony pisanych w Vincennes

Pajor, Magdalena. Przemoc jako kategoria filozoficzno-artystyczna

RECENZJE I NOTY

Dobieszewski, Janusz. Radzieckie dyskusje estetyczne lat dwudziestych

Pańków, Julia. Myśl estetyczna dzisiaj

Herbich, Piotr. (Wakacyjna) podróż Hansa-George Gadamera

Pacuła, Krzysztof. Przesądy Roberta Nisbeta

Ziemiński, Ireneusz. Sztuka intuicją bytu?

Stancel, Grzegorz. Narracja końca narracji

Słomski, Wojciech. Początek nowej serii wydawniczej

Kreczmar, Tomek. Pięć pism moralnych Umberta Eco

Toruński Przegląd Filozoficzny t. 2

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 24

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 25

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXV, z. 1 (139)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXV, z. 2 (140)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXV, z. 3-4 (141-142)