POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2000

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 37

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 38

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 25

Pycka, Waldemar. Trzy pojęcia metafilozofii. 9-22.

Mordka, Cezary. O realności (czegoś). 23-36.

MordkaArtur. Człowiek w swym sposobie istnienia. Zarys koncepcji Romana Ingardena. 37-52.

Murat, Mirosław . Bóg i ludzkość w historiozofii Lwa P. Karsawina. 53-68.

Breczko Jacek. Isaaca Bashevisa Singera wizja Boga - wstęp do religii protestu. 69-82.

Kubić, Andrzej. Zagadnienie granic poznania (Quine, Putnam, Nagel). 83-94.

Rarot, Halina. Michaił Bachtin a postmodernizm. O pewnej odmianie filozofii praktycznej. 95-120.

Rajewski, Maciej. Wpływ osiągnięć Williama Riversa na rozwój antropologii. 121-154.

Lejman, Jacek. Filozofia, socjobiologia, przestrzeń. 155-170.

Sak, Jarosław Jerzy. Zagadnienie porządkowania "przestrzeni myślenia" w historii idei medycznych. 171-186.

Kapusta, Andrzej. Intelektualiści i władza. 187-204.

Nowakowski, Andrzej. Intencje i rozumowanie praktyczne. 205-224.

Misztal, Wojciech. Pojęcie moralności w badaniach socjologicznych według Marii Ossowskiej. 225-250.

Kitliński, Tomasz. Psyche a Polis: rozpoznanie porownawcze filozofii polityki Hanny Arendt i Julii Kristevej. 251-262.

Kosior, Krzysztof. Natura etyki buddyjskiej. 263-268.

Dębowski, Józef. Główne sposoby formowania pojęcia poznawczej bezpośredniości. 269-278.

Drabarek, Anna. Tolerancja i odpowiedzialność. 279-286.

Gawor, Leszek. O modernistycznej "etyce stymulacji". 287-294.

Hetmański, Marek. Dlaczego postmodernizm odrzuca prawdę. 295-302.

Muszyński, Zbysław. Granice metafory. 303-310.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 45

Facca, Danilo. "Walcząca" logika B. Keckermanna

Jacyk, Dominika. Próba ustalenia relacji metodologicznych w projektach systemowych G. W. Leibniza i J. H. Lamberta

Ostrowski, Andrzej. O potrzebie lęku. Analiza problemu w filozofii Sorena Kierkegaarda

Sokołowski, Mikołaj. Nihil ex machina w myśli Luigiego Pareysona

Wróbel, Szymon. Antynomia uniwersalizmu i partykularyzmu w antropologii strukturalnej Claude'a Levi-Straussa

Świtkiewicz-Blandzi, Agnieszka. Dzieje filozoficznego i teologicznego sporu wokół doktryny św. Grzegorza Palamasa na tle relacji państwo-kościół w XIV-wiecznym Bizancjum

Szlachta, Bogdan. Henry de Bracton jako filozof prawa i myśliciel polityczny

Potępa, Maciej. Spór komunitaryzmu z liberalizmem

Mazurek, Sławomir. Wydajność i wolność. Kryzys kultury industrialnej w diagnozie Borysa Wyczesławcewa

Grześkowiak-Krwawicz, Anna. Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej

Michalski, Bohdan. Jeszcze raz o znaczeniu filozofii w twórczości S. I. Witkiewicza. Polemika z Janem Błońskim - autorem książki Od Stasia do Witkacego

Michalski, Bohdan. S. I. Witkiewicza krytyka idealistycznej monadologii Jana Leszczyńskiego

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Uwagi w związku z pracą J. Leszczyńskiego Podstawowe pojęcia idealistycznej monadologii

Civitas. Studia z Filozofii Polityki nr 4

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dylus, Aniela. Kłopoty ze sprawiedliwością społeczną

Salij, Jacek. Miłość jako warunek miłosierdzia

Stawrowski, Zbigniew. O dwóch miarach sprawiedliwości

Markiewicz Barbara A. Sprawiedliwość jako aletheia

Kubok, Dariusz. Wczesnogreckie pojęcie dike w kontekście wybranych współczesnych koncepcji sprawiedliwości

Hołówka, Jacek. Jak można poprawić teorię Rawlsa

Miklaszewska, Justyna. Sprawiedliwość libertariańska

Kuniński, Miłowit. Koncepcja sprawiedliwości w koncepcji Friedricha A. von Hayeka

Pawelec, Andrzej. Ontologia sprawiedliwości

Gładziuk, Nina. Filozof jako kartograf. Przypadek Michaela Walzera

DYSKUSJA REDAKCYJNA: Sprawiedliwość. Aleksander Bobko, Aniela Dylus, Jan Garewicz, Nina Gładziuk, Jacek Hołówka, Paweł Kaczorowski, Miłowit Kuniński, Barbara A. Markiewicz, Justyna Miklaszewska, Agnieszka Nogal, Romuald Piekarski, Jacek Salij, Zbigniew Stawrowski, Tadeusz Szawiel, Paweł Śpiewak

Colloquia Communia nr 3(70)

TOŻSAMOŚĆ PODMIOTU ZBIOROWEGO

Dialogue and Universalism vol. 10

Edukacja Filozoficzna nr 29

Edukacja Filozoficzna nr 30

Ethos R. 13, nr 1-2(49-50)

Ethos R. 13, nr 3(51)

Ethos R. 13, nr 4(52)

Etyka t. 33

Ziemiński, Ireneusz. Obecność i nieobecność śmierci

Hernas, Adam. Kilka uwag w sprawie doświadczenia zła

Weis, Jadwiga. Żałoba i baśnie

Kimber, Richard. Dobro i zło w kinie amerykańskim

Goćkowski, Janusz. Trzy typy dylematów moralnych w świecie uczonych

Ostolski, Adam. Różnorodność bez pluralizmu. O konserwatyzmie Michaela Oakeshotta

ANKIETA: Moralność i polityka

Hennelowa, Józefa. Dwojaki cynizm

Król, Marcin. Moralność i polityka w demokracji

Kamiński, Antoni Z. Interes prywatny i dobro wspólne

Szahaj, Andrzej. O nędzy polityki polskiej i technokratyzmie jako reakcji nań

Woleński, Jan. Polska polityka i moralne standardy demokracji

Wiśniewski, Ryszard. Etyka i polityka

Kaczorowski, Paweł. Moralność i polityka

Skarga, Barbara. Od redakcji

Szawarski, Zbigniew. "Kupi żywe oko". Rozważania o etyce transplantacji

Nawrot, Oktawian. Macierzyństwo zastępcze - aspekty moralno-prawne

REDAKCJA. Etyka w szkole

Środa, Magdalena. Program lekcji etyki dla szkoły podstawowej (kl. 4-6)

Środa, Magdalena. Program lekcji etyki dla gimnazjum (kl. 1-3)

RECENZJE, PRZEGLĄDY, SPRAWOZDANIA

Filozofia Nauki nr 1

Duda, Roman. Integralność matematyki

Mrozek, Jarosław. Powstanie i perspektywy dowodu matematycznego

Gołosz, Jerzy. O tzw. argumencie dziury

Garbacz, Paweł. W stronę Łukasiewicza

Tokarz, Marek. Teoria relewancji

Woleński, Jan. Czy filozof analityczny potrzebuje epistemicznej viagry?

Skalski, Tadeusz. <> i ... pomost ku ludzkiej mowie

Krysztofiak, Wojciech. Prawda i stany rzeczy

Krajewski, Władysław. Zasady metodologiczne na tle historii nauki

Leśniewski, Stanisław. Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka

Filozofia Nauki nr 2

Ingarden, Roman Stanisław. Modalna interpretacja mechaniki kwantowej i klasycznych teorii fizycznych

Poczobut, Robert. Superweniencja. Zarys problematyki

Wójtowicz, Krzysztof. Analiza antyrealizmu modalnego

Tałasiewicz, Mieszko. Komprehencyjna koncepcja racjonalności nauki

Drozdek, Adam. Sieci neuronowe i metodologia nauki

Nowaczyk, Adam. Ajdukiewicza teoria znaczenia z perspektywy lat

Wójcicki, Ryszard. Czy Ajdukiewicz wielkim był?

Piątek, Zdzisława. O <> w kontekście języka raz jeszcze

Leśniewski, Stanisław. Czy prawda jest tylko wieczna, czy też i wieczna i odwieczna?

Filozofia Nauki nr 3-4

Smith, Barry. Achille

Varzi, C. Nisza

Jedynak, Anna. Struktura teorii naukowych i systemów wartości

Czernecka, Bożena. Zasada wyłączonego środka a logika intuicjonistyczna

Woleński, Jan. Czy Leśniewski był filozofem?

Stuchliński, Józef. Systemy dedukcyjne Leśniewskiego - podstawy filozofii i matematyki

Grygianiec, Mariusz. Leśniewski przeciw powszechnikom

Nowaczyk, Adam. Aby tylko uniknąć nieporozumień

Czerniawski, Jan. Filozofia analityczna a metoda fenomenologiczna

Dębowski, Józef. Pomiędzy epistemiczną impotencją a epistemiczną omnipotencją

Štěpán, Jan. Trzy uwagi o filozofii postanalitycznej

Scholz, Heinrich. Mowa i myślenie

Folia Philosophica t. 18

Forum Philosophicum t. 5

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr XII

Kwartalnik Filozoficzny t. 28, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. 28, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. 28, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. 28, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 10

Weisgerber, Bernhard. Sprache als Weltansicht. Zu den Quellen der Sprach - theorie Leo Weisgerbers

Rotter, Krzysztof. Charles Sanders Peirce: von der formalen Logik zur philosophischen Grammatik

Sahaj, Tomasz. The Philosophical Aspects of Death in Contemporary Medicine

Wójcik, Bartosz. Meister Eckhart - der "lesemeister" als "lebemeister". Anhand der Predigt "Quasi stella matutina"

Mizak, Marcin. The Justification of Language Heterogeneity

Marciniak, Małgorzata. Zur musikalischen Interpretation als Kommunikationsmöglichkeit

Żak, Magdalena. Crisis of Culture - Crisis of Communication?

Logic and Logical Philosophy Vol 8

PARACONSISTENCY. Part II

Batens, Diderik. Towards the unification of inconsistency handling mechanisms. 5-31.

Meheus, Joke. On the acceptance of problem solutions derived from inconsistent constraints. 33-46.

Vanackere, Guido. Preferences as inconsistency-resolvers: The Inconsistency-adaptive Logic PRL. 47-63.

De Clercq, Kristof. Two new strategies for inconsistency-adaptive logics. 65-80.

Malinowski, Grzegorz. Inferential paraconsistency. 83-89.

Ivlev, Yu V. Quasi-matrix logic as a paraconsistent logic for dubitable information. 91-97.

Cerro, Luis Fariñas del; Gasquet, Olivier. Minimal structures for modal tableaux: Some examples. 99-114.

Carnielli, Walter; Marcos, João; Amo, Sandra de. Formal inconsistency and evolutionary databases. 115-152.

Petermann, Uwe. On the practical value of Herbrand disjunctions. 153-180.

Nakamatsu, Kazumi. On the relation between vector annotated logic programs and defeasible theories. 181-205.

Logos i Ethos nr 1(8)

Księdzu Dziekanowi Profesorowi Józefowi Tischnerowi "in memoriam". 3-

Kłoczowski, Jan Andrzej. Ojciec Grzegorz Cottier OP. 4-

Cotter, Georgies OP, Wolność a prawda. 6-

TEKSTY I KOMENTARZE

Tillich, Paul. Moralizmy, moralność: etyka teonomiczna. 23-

Wojewoda, Mariusz. Etyka rozdartego sumienia. 34-

ROZPRAW

Sochoń, Jan. Pogoń za tajemnicami. Mistyczna narracja wobce niewyrażalnego (Plotyn - Bataille). 43-

Grabowski, Marian. Zapomniana wolność Adama. 71-

Tarnowski, Karol. Pragnienie metafizyczne. 88-

Stolarik, Stanisław, Świat naturalny w filozofii Jana Patocki. 102-

Oko, Dariusz. Metoda transcendentalna i samo-korygujący się proces uczenia w ujęciu Bernarda Lonergana. 111-

Gródek, Wojciech Kleofas OFM. Jak należy rozumieć έόν Melissosa. 136-

Drwięga, Marek. Kilka uwag o antropologii św. Augustyna. 151-

Matuzik, Joanna. Na początku był mistyk.... 161-

Oko, Dariusz. Carnap, Wittgenstein i Popper wobec problemu metafizyki. 194-

Oko, Dariusz. Francuski powrót do metafizyki. 201-

Zaucha, Agnieszka. Czytając Kępińskiego. 207-

Łysień, Leszek. Maski zła. 212-

Gielarowski, Andrzej. U źródeł zasady dialogicznej. 216-

Słomski, Wojciech. Filozoficzne portrety. 222-

Bardel, Michał. Siła ducha, na jaką mnie nie stać. 225-

Jacobson, Jakub. "Fajne" świecidełka.  230

Logos i Ethos nr 2(9)

Biesaga, Tadeusz. Norma moralności w etyce czci dla życia Alberta Schweitzera i w etyce godziwego życia Tadeusza Kotarbińskiego. 3-

Oko, Dariusz. Wolność, wartości kreatywność. 23-

Berny, Jan Mariusz. Argumentacja E.L. Mascalla za istnieniem Boga. 53-

Kłoczowski, Paweł. Nawrócenie Brzozowskiego - próba interpretacji. 68-

Prokopski, Jacek A. Kierkegaard - chrześcijaństwo a obiektywne standardy. 82-

Budkowska, Anna. Absurd zła. 93-

Jambor, Mishka. Rodowód zła: głębiej niż struktury zła. 111-

Zuziak, Władysław. Jean Nabert - dojrzewanie świadomości do pragnienia Boga. 129-

Nabert, Jean. Boskość a Bóg. 138-

Kot, Dobrosław. Krytyka zarzutów Romana Ingardena dotyczących idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla. 150-

Kapczyński, Mariusz. O czytaniu świata. 168-

Bobko, Aleksander. W poszukiwaniu nowego "punktu Archimedesowego". 175-

Oko, Dariusz. W obronie człowieka i metafizyki. 181-

Bednarczyk, Jan. Rzeczywistość w swych aspektach zmysłowo spostrzegalnych oraz niespostrzegalnych. 188-

Radoń, Stanisław. Eutanazja a religijność. 191-

Wątorska, Monika. Psychologowie o przełomie tysiącleci. 195-

Nowa Krytyka nr 11

Banasiak, Bogdan. Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko". 5-

Błocian, Ilona. Automatyzm nieświadomości. Wczesna twórczość Carla Gustawa Junga (1902-1912). 65-

Słomski, Wojciech. Miedzy nauka a nie-nauką. 75-

Barański, Jarosław. Intelektualizm etyczny jako estetyka rekonstrukcji poznawczych aspiracji dzieł sztuki. 95-

Drałus, Dorota. Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntere`a. 113-

Stokłosa, Tomasz. Człowiek, śmierć, samorealizacja. 137-

Mejbaum, Wacław. Świat według biskupa Berkeleya. 151-

Dobosz, Artur. Egzystencjalne źródła filozofii Davida Hume`a oraz filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta. 161-

Prokopski, Jacek A. Soren Kierkegard - nadracjonalny paradoks wiary. 183-

Perkowska, Halina. Bóg w filozofii Alfreda N. Whiteheada. 201

Co zostało ze "Szkoły Althusera" - Wywiad z Etienne Balibarem przeprowadzony przez Andrzeja Staronia. 237-

Tokarz, Marek. Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona. [Rec. Lakoff, G.; Johnson, M. Metafory w naszym życiu]. 253-

Kochan, Jerzy. Mcdonaldyzacja świata. [Rec. Ritzer, G. Mcdonaldyzacja społeczeństwa]. 262-

Chmielewski, Adam. Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne? [Rec. Singer, B. PPragmatism, Rights and Democracy]. 266-

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 68

Czeżowski, Tadeusz. Knowledge, Science, and Values.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 69

IDEALIZATION X: THE RICHNESS OF IDEALIZATION. Nowakowa, Izabella; Nowak, Leszek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 70

QUINE. Decock, Lieven; Horsten, Leon (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 71

LOGIC, PROBABILITY AND SCIENCE. Shanks, Niall; Gardner, Robert B. (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 72

ON COMPARING AND EVALUATING SCIENTIFIC THEORIES. Jonkisz, Adam; Koj, Leon (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 73

THE RATIONALITY OF THEISM. de la Sienra, Adolfo García (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 75

STRUCTURALIST KNOWLEDGE REPRESENTATION. Balzer, Wolfgang; Sneed, Joseph D.; Moulines, C. Ulises (eds).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXVI

Dziesięć lat Principiów

Zalewski, Andrzej. Wstęp - filozofia w teorii filmu

Przylipiak, Mirosław. Obiektywizm i procedury obiektywizujące w filmie dokumentalnym

Demby, Łucja. Przeciw “ideologicznemu potworowi". Spór o wrażenie realności w kinie

Ostaszewski, Jacek. Przetwarzanie poznawcze na przykładzie odbioru Laury Otto Premingera

Zalewski, Andrzej. Zapoznane dziedzictwo: czy kognitywna teoria filmu jest kognitywna?

Frąc, Waldemar. Rozpacz racjonalisty. Wokół filozoficznych wymiarów myśli Sergiusza Eisensteina

Ożóg, Maciej. Film personalny w perspektywie fenomenologii percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego

Jakubowska, Małgorzata. Automat psychiczny i duchowy na tle współczesnej audiowizualnej kultury. Próba interpretacji wybranych wątków z teorii kina Gillesa Deleuze’a

Chyła, Wojciech. Kruszenie słowa przez maszyny tekstualne

Loska, Krzysztof. Wojna i prędkość - w stronę estetyki katastrofy - filozofia Paula Virilio

Sitarski, Piotr. Lochy fikcji. MUD-y jako akty mowy

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXVVII-XXVIII

BYT A POZNANIE

Hartmann, Nicolai. Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia?

Noras, Andrzej J. Nicolai Hatmann i marburczycy. Znaczenie pracy "Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia"

Siemek, Marek J. Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności

Chrudzimski, Arkadiusz. Późna teoria intencjonalności Brentana

Łaciak, Piotr. Husserl a idea materialnego a priori

Łagosz, Marek. Sensualizm i tak zwana brzytwa Ockhama

Zabieglik, Stefan. Berkeleya teoria widzenia

Spryszak, Przemysław. Postrzeganie "pośrednie". Analiza wybranych tez Nowej teorii widzenia G. Berkeleya

Heflik, Włodzimierz. Bertrand Russell o sądzie i prawdzie

SPRAWY LUDZKIE, SPRAWY BOSKIE

Leszczyński, Damian. Podmiot, historia, krytyka. Uwagi o filozofii Alaina Renauta

Zawadzki, Andrzej. "Przywrócenie życia słowom". Pisarstwo filozoficzne Bolesława Micińskiego

Żurek, Marcin. O metametodologicznych osobliwościach nauk społecznych w kontekście sporu między realizmem a empiryzmem

Lipszyc, Adam. Między gnostycyzmem a dialogizmem. Kwestia stworzenia jako przedmiot rozbieżności w myśli żydowskiej XX w.

Walther, Helmut. Biedermann i wizjonerzy. O recepcji Feuerbacha u Nietzschego i Wagnera

Tittenbrun, Jacek. Alienacja w myśli Karola Marksa

Plat, Dorota. Gombrowicz w nowej Formie?

Janaszczyk, Dorota. Canguilhem, czyli gdzie zaczyna się normalne

Michalski, Piotr. Platońska niewiedza

Banaszkiewicz, Artur. Mistyka czy filozofia?

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(33)

Ochocki, Aleksander. Dramat i filozofia. 5-20

Kwaterko, Mateusz. Bezsenność Oświeconych. Rok 2440 L.-S. Merciera. 21-37.

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Portret Rousseau. Próba porównania koncepcji "woli powszechnej" z filozofią moralną i historiozofią Kanta. 39-56.

Lubowicka, Grażyna. Możliwy świat podmiotowości. 57-76.

Kozłowski, Michał. Michel Foucault - badanie historyczne a dyskurs emancypacyjny (cz. 1). 77-94.

Borowicz, Anna. Światopogląd tragiczny u twórców warszawskiej szkoły historyków idei i Zygmunta Baumana. 95-108.

Sojak, Radosław. Konsekwentna niewspółmierność. 109-129.

Dubik, Adam. Hélène Metzger: druga linia oporu epistemologii wobec (neo)pozytywizmu. 131-148.

ROCZNICE

Hołówka, Jacek. E Pluribus Unum. 149-157.

PRZEKŁADY

Bergson, Henri. O grzeczności. Piotr Kostyło (tłum.). 159-165.

POELMIKI O KSIĄŻKACH

Kaniowski, A.M. Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki:

Kozłowski, Marek. Lepsi wśród dobrych, równiejsi wśród równych. Supererogacja - przypomniany wymiar moralności. 167-176.

Kaniowski, Andrzej Maciej. Państwo celów a supererogacja. 176-183.

Gumański, L. Wprowadzenie w logikę współczesną:

Grzegorczyk, Andrzej. Ostrzeżenie przed błędem w podręczniku logiki. 184-187.

Gumański, Leon. Ostatnie słowo skazańca, czyli odpowiedź na "Ostrzeżenie" prof. Andrzeja Grzegorczyka. 188-192.

Grzegorczyk, Andrzej. Jeszcze krótki komentarz do "Ostatniego słowa skazańca" prof. L. Gumańskiego. 192-193.

RECENZJE

Dybel, Paweł. O filozofię bać się nie musimy. [Rec. Skarga, Barbara. O filozofię bać się nie musimy. 195-200.

Pieróg, Stanisław. [Rec. Jadacki, Jacek J. Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej]. 200-202.

Słomski, Wojciech. [Rec. Niżnik, Józef. Arbitralność filozofii]. 203-206.

Woleński, Jan. Filozofia matematyki z Oxford University Press (Clarendon Press). [Rec. Twenty Five Years of Constructive Type Theory. Sambin, Giovanni; Smith, Jan (eds); The Philosophy of Mathematics Today. Schrin, Matthias (ed.); Dalen, Dirk van. Mystic, Geometer, and Intuitionist. The Life of L. Brouwer. vol. 1: The Downing Revolution]. 206-210.

Rosińska, Zofia. Archetypy w nauce. [Rec. Motycka, Alina. Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia]. 210-213.

Ciecierski, Tadeusz. [Rec. Chalmers, David. The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory]. 214-222.

Miłkowski, Marcin. Książka dla wszystkich i dla nikogo - po raz wtóry. [Rec. Nietzsche, Friedrich. To rzekł Zaratustra]. 223-225.

Lipszyc, Adam. Książeczka o tolerancji. [Rec. Walzer, Michel. O tolerancji]. 225-231.

Rutkowska, Ewa. Czy sprawiedliwość polityczna jest możliwa? [Rec. Höffe, Otfried. Sprawiedliwość polityczna. Podstawy krytyki filozofii prawa i państwa]. 231-236.

Sobieraj, Ada. [Rec. Porębski, Czesław. Umowa społeczna. Renesans idei]. 236-241.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(34)

ROZPRAWY. Analiza, obiektywność, realizm

Gutowski, Piotr; Szubka, Tadeusz. Czym jest filozofia analityczna? 5-15.

Woleński, Jan. Realizm, antyrealizm i logika. 17-26.

Sady, Wojciech. Poznawczy status praw logiki w Traktacie logiczno-filozoficznym. 27-36.

Grobler, Adam. Uteoretyzowanie, relatywizm i prawda. 37-45.

Szymura, Jerzy. O stwierdzaniu faktów. 47-67.

Ziemińska, Renata. Antyrealizm i deflacjonizm a pojęcie prawdy. 69-84.

Judycki, Stanisław. Idealizm i spirytualizm. 85-105.

Jadacki, Jacek. Metafizyka naturalna. 107-122.

Koj, Leon. Realność. 123-136.

Gokieli, Marcin. Analityczność w "Dwóch dogmatach empiryzmu". 137-146.

ROZPRAWY. Kontynuacje

Kozłowski, Michał. Michel Foucault - badanie historyczne a dyskurs emancypacyjny (cz. 2). 147-164.

DEBATA. Filozofia a arbitralność

Motycka, Alina. Słowo wstępne: o filozofię pytania pierwsze. 165-166.

Niżnik, Józef. Filozofia jako początek. 167-168.

Rosner, Katarzyna. O trudnościach filozofii współczesnej. 168-173.

Potępa, Maciej. O arbitralności filozofii. 173-183.

Szahaj, Andrzej. Filozofia jako działalność sensotwórcza. 183-189.

Jawłowska, Aldona. Uwagi socjologa o Arbitralności filozofii. 189-197.

Krajewski, Władysław. Nie zgadzam się totalnie. 197-199.

Rosińska, Zofia. Fundator dyskursu. 199-203.

Markiewicz, Barbara. W poszukiwaniu utraconego sensu, czyli o kompleksie Boecjusza. 203-206.

Mackiewicz, Witold. Permanentne samookreślanie się. 206-207.

Tuchańska, Barbara. Niearbitralne uwagi o Arbitralności filozofii Józefa Niżnika. 207-210.

Kotowa, Barbara. Tożsamość filozofii a jej funkcjonowanie w kulturze. 210-218.

Mizińska, Jadwiga. Maleńka książeczka o wielkim problemie, czyli o tym, jak w wadzie dostrzec zaletę. 218-224.

Hartman, Jan. Arbitralność rozumu vs. arbitralność widzimisię. (Trzecia wojna niemiecko-amerykańska). 224-233.

Słomski, Wojciech. O podstawach filozofowania. 233-237.

Chmielecki, Andrzej. Racjonalność filozofii. 237-249.

Piłat, Robert. Meandry metafilozofii. 249-261.

Gołębiewska, Maria. O arbitralności filozofowania. 261-265.

Kitliński, Tomasz. Arbitraż pomiędzy... 265-266.

Czarnawska, Mira Montana. Filozofia jako działalność umysłu ludzkiego. 266-273.

Hetmański, Marek. Filozofia a globalność. 273-279.

Butryn, Stanisław. Arbitralność filozofii a jej główna funkcja. 279-284.

Czarnocka, Małgorzata. Kilka uwag w sprawie arbitralności filozofii. 284-290.

Ługowski, Włodzimierz. Skąd brać neutralnych arbitrów? 290-292.

Motycka, Alina. O arbitralności filozofii. 292-299

ROCZNICE

Hołówka, Jacek. Doctrina multiplex, veritas una. 301-314.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(35)

PSYCHOTERAPIA - nauka, rzemiosło czy twórczość

Aleksandrowicz, Jerzy W. Psychoterapia a filozofia. 5-17.

Bomba, Jacek. Kwestia tabu w psychoterapii. 19-24.

Dziekanowski, Czesław. Wgląd. 25-29.

Grzesiuk, Lidia. O roli zrozumienia przez pacjenta własnych problemów. 31-35.

Orwid, Maria; Widelska, Kinga. Wspólna przestrzeń. Spotkanie i dialog w psychoterapii, pokrewieństwa z filozofią dialogu. 37-45.

Rosińska, Zofia. Psychoterapia - graniczny przypadek hermeneutyki. 47-59.

Sokolik, Zbigniew. Psychoterapia a psychoanaliza. 61-70.

Szałek, Piotr. Wilhelm Reich i Melania Klein, dwie perspektywy psychoterapeutyczne. 71-89.

Guzek, Andrzej. "Archives of Psychiatry and Psychoterapy" - pierwszy polski kwartalnik psychiatryczny w języku angielskim. 91-92.

FILOZOFICZNE PROBLEMY W PSYCHOLOGII

Bielik-Robson, Agata. Wolność: spełniona zależność. Psychoanalityczna wykładnia pojęcia uwarunkowania. 93-107.

Dybel, Paweł. Podmiot nieświadomości. Pojęcie podmiotu w psychoanalizie Jacques’a Lacana na tle tradycji kartezjańskiej. 109-123.

Easthope, Anthony. Lacanowska interpretacja Kartezjusza. 125-136.

Flader, Dieter. O roli metaforyki w języku teoretycznym Z. Freuda. 137-147.

Haase, Ulrich. Fenomenologia i psychoanaliza. 149-165.

Hodge, Joanna. Mała historia ciała. Przyczynek do projektu badawczego: czas i ciało. 167-184.

Kobierzycki, Tadeusz. O spostrzeganiu wzruszeń ludzkich. 185-194.

Turlejska-Lis, Maria. Konsekwencje psychologiczne traumatycznego stresu - teoria psychoformatywna Roberta J. Liftona. 195-204.

Rosner, Katarzyna. Pojęcie narracji we współczesnych reinterpretacjach psychoanalizy Freuda (Roy Schafer, Donald P. Spence). 205-218.

Szulińska, Joanna. Eckharta Ruschmanna Doradztwo filozoficzne. 219-228.

Ruschmann, Eckhart. Doradztwo filozoficzne (fragmenty Wstępu). 229-240.

Ziemski, Piotr. Trzy uwagi na marginesie rozprawy Kazimierza Twardowskiego Psychologia wobec fizjologii i filozofii. 241-251.

INTERPRETACJE

Guzek, Andrzej. St. I. Witkiewicz (Witkacy) - przegrana walka o tożsamość? 253-264.

Kalemba, Zofia. Dwie koncepcje ludzkiej psychiki, czyli czego nas uczy historia pewnej miłości do trochę zezowatej dziewczynki. 265-270.

Wais, Jadwiga. Droga królewny i droga wiernego Henryka. 271-277.

WSPOMNIENIE

Pelc, Jerzy, Nad trumną Janusza Krajewskiego. 279-282.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(36)

Z HISTORII ONTOLOGII I METAFIZYKI

Drozdek, Adam. Anaksagoras: kosmos i nieskończoność. 5-16.

Bigaj, Jan. Zależność esencjalnego i egzystencjalnego rozumienia bytu od orzecznikowego lub podmiotowego użycia spójki zdaniowej. 17-24.

Górniak, Adam. Filipa Kanclerza koncepcja transcendentaliów. 25-40.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Gramatyk i rzeczywistość. Significatum per se w filozofii języka Boecjusza z Dacji. 41-51.

Świtkiewicz-Blandzi, Agnieszka. Metafizyka światła Grzegorza Palamasa. 53-67.

Surzyn, Jacek. Spór o realną różnicę istoty i istnienia w bycie stworzonym. 69-85.

Łagosz, Marek. Pewne Ockhamowskie sposoby wykazywania nieistnienia. 87-103.

Drozdek, Adam. Bolzano i ontologia zdań w sobie. 105-116.

Noras, Andrzej J. O potrzebie filozofii systematycznej. 117-123.

Maciejczak, Marek. Relacja świadomość - przedmiot realny w ujęciu Edmunda Husserla. 125-133.

Bielecki, Marek W.; Calvo, Marta K. Od rzeczywistości snu do rzeczywistości jawy. Refleksja nad światem. 135-143.

Ziemiński, Ireneusz. Współczesne wersje dowodu ontologicznego (N. Malcolm, A. Plantinga, N. Rescher). 145-164.

PRZEKŁADY

Pareyson, Luigi. Doświadczenie religijne a filozofia. (Fragmenty). Sokołowski, Mikołaj (tłum.). 165-175.

Szlezák, Thomas Alexander. Uwagi na temat dyskusji wokół ustnej filozofii Platona. Radziejowska, Ida; Blandzi, Seweryn (tłum.). 177-198.

RECENZJE

K., M. Barbara Skarga - doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 199-200.

Grzegorczyk, Andrzej. Alienacja według Schaffa. [Rec. Schaff, Adam. Alienacja jako zjawisko społeczne. 201-205.

Blandzi, Seweryn. [Rec. Hartmann, Nicolai. Wprowadzenie do filozofii]. 205-207.

Przegląd Tomistyczny t. VIII

Tatarzyński, Ryszard. Krakowski anonimowy komentarz do Metafizyki w formie kwestii z 1423 roku. Wstęp i edycja I Księgi. 183-196.

Jan Szkot Eriugena, Komentarz do Ewangelii według św. Jana (3, 1-3). Kijewska, Agnieszka (tłum.). 197-208.

Kijewska, Agnieszka. Eriugena - egzegeta. 209-244.

Olszewski, Mikołaj. Początki sporu o praktyczność czy teoretyczność teologii. 245-260.

Bartoś, Tadeusz OP. Teologiczne drogi orzekania o Bogu w komentarzu Tomasza z Akwinu do De diuinis nominibus Pseudo-Dionizego Areopagity. 261-275.

Zega, Włodzimierz. "Philosophia, philosophus, philosophicus, philosophor": Thomas d’Aquin sur la philosophie. 277-286.

Kurylewicz, Gabriela. Philosophy as Music According to St. Thomas Aquinas. 287-299.

Domański, Juliusz. Arystotelesowski paradygmat nauki a historia. Dwa przykłady z XIII wieku. 301-310.

Włodek, Zofia. Ecce propter ista et alia consimilia conceditur studium philosophicum: Mowa uniwersytecka Franciszka z Brzegu z 1425 roku. 313-323.

Seńko, Władysław. O paryskiej edycji łacińskiego przekładu dzieła Mojżesza Majmonidesa znanego pod tytułem Dux neutrorum. 325-336.

Juliusz Domański, [Rec. Legutko, R. Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona]. 459-467.

Zega, Włodzimierz. Słownik błędów i nieścisłości. [Rec. Św. Tomasz z Akwinu. Suma teologiczna, t. 35: Słownik terminów. opracował Andrzejuk, Artur (oprac.), Gogacz, Mieczysław (przedm.)]. 478-484.

Jadacki, Jacek Juliusz. Uroczystość wręczenia dyplomu honorowego członka Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu. 487-494.

Reports on Philosophy No. 20

Roczniki Filozoficzne 48(1)

Roczniki Filozoficzne 48(2)

Roczniki Filozoficzne 48(3)

Ruch Filozoficzny LVII (1)

Ruch Filozoficzny LVII (2)

Ruch Filozoficzny LVII (3-4)

Słupskie Studia Filozoficzne nr 2

Studia Elbląskie t. 2

Studia Mediewistyczne t. 34-35

Studia Philosophiae Christianae 36, nr 1

Bombik, Mieczysław. Tradycyjna metodologia nauk a współczesna filozofia nauki

Brożek, Anna. Definicja dejktyczna jako sposób nadawania znaczeń wyrażeniom

Piętka, Dariusz. Pojęcie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania w ujęciach Kazimierza Ajdukiewicza i Stanisława Kamińskiego

Lubański, Mieczysław. Kazimierz Kloskowski (1953-1999) : sylwetka naukowa

Kloskowski, Kazimierz. Dokąd ewolucjo - dokąd kreacjo?

Kuźnicki, Leszek. Wkład ks. prof. dr hab. Kazimierza Kloskowskiego do poznania struktury współczesnego ewolucjonizmu i hipotez powstania życia

Wspomnienia: Maciej Bała Roman Bartnicki Józef M. Dołęga Jan Uchwat Ludwik Kostro Mieczysław Gogacz Anna Latawiec Ireneusz Werbiński Ewa Podrez Roman Tomanek Zbigniew Łepko Jan Krokos Danuta Ługowska Paweł Szczepkowski Adam Stopa

Gogacz, Mieczysław. Glosa do tematu cnót

Wieczorek, Bartosz. Jedność religii według dialogu "De pace fidei" Mikołaja z Kuzy

Terlikowski, Tomasz Piotr. Bóg Lwa Szestowa

Ptaszek, Robert T. Spór o przedmiot religii w polskiej filozofii współczesnej

Hałaczek, Bernard. Man between biological and theological thinking

Lemańska, Anna. Uwagi o przedmiocie matematyki

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Więckowski, Robert. Sprawozdanie z trzeciej konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", UKSW, 15.11.1999 r.

Mazanka, Paweł. Sprawozdanie z sympozjum: "Fides et ratio, w rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje", KUL, 9-10.12.1999

Bielecki, Jan. Sprawozdanie z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

Sareło, Zbigniew. [Rec.Schnarrer,  Johannes Michael. Norm und Naturrecht verstehen : eine Studie zu Herausforderungen der Fundamentalethik]

Sareło, Zbigniew. [Rec. Moń, Ryszard. Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości : potrzeba i możliwości koncepcji E. Lévinasa]

Ługowska, Danuta. [Rec. Trąbka, Jan. Gnoza to znaczy wiedza]

Czarny, Janusz. [Rec. Dec, Ignacy. Dlaczego miłość? : filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela]

Krasnodębski, Mikołaj. [Rec. Andrzejuk, Artur. Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu]

Studia Philosophiae Christianae 36, nr 2

Od redakcji

Glemp, Józef. Czcigodny Księże Profesorze!

Bartnicki, Roman. Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mazanka, Paweł. Ksiądz profesor Edmund Morawiec - życie i działalność naukowa

Bafia, Stanisław. Nauka o wieczności świata w "Glosae super Platonem" Bernarda z Chartres

Besler, Gabriela. Tomizm egzystencjalny M.A. Krąpca a filozofia analityczna P.F. Strawsona - wzajemna krytyka

Dembowski, Bronisław. Encyklika "Fides et ratio" i problem dialogu

Dołęga, Józef M. Filozofia nauk o ochronie środowiska i kultura ekologiczna

Hajduk, Zygmunt. Związek nauki z filozofią w metanauce Henryka Mehlberga

Herbut, Józef. Wiedza zdroworozsądkowa

Krąpiec, Mieczysław A. Starzenie się - dojrzewaniem człowieka

Krokos, Jan. Wolność a poznanie

Lubański, Mieczysław. Składowa zachowawcza i postępowa w nauce

Łach, Jan. Wyznanie wiary zapisane w Liście do Rzymian 1,3-4

Majdański, Stanisław. Metafizyka klasyczna: transcendentalia, konwertibilia i reduplikatywy : (refleksje meta-metafizyczne)

Mazanka, Paweł. Filozofia Kartezjusza a nowożytny sekularyzm

Nieznański, Edward. Über die Rolle des Zufalls in der Welt des allmächtigen Gottes

Sochoń, Jan. Europejska wieża Babel? : o tożsamości kultury polskiej

Stoś, Jarosław. Krytyka metody scholastycznej oraz schola mystica w pismach Jakuba z Paradyża

Szczyrba, Sławomir. Kilka uwag o intellectus fidei i filozofii chrześcijańskiej na marginesie encykliki "Fides et ratio" Jana Pawła II

Ślipko, Tadeusz. Konstytucja apostolska "Ex corde Ecclesiae" a aktualny status uniwersytetu katolickiego

Zdybicka, Zofia J. Drogi poznania Boga według "Fides et ratio"

Seidl, Horst. Kritische Bemerkungen zu Husserls Schrift "Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie"

Sztuka i Filozofia nr 18

Geuss, Raymond. W odpowiedzi Paulowi de Manowi

Man, Paul de. Odpowiedź Raymondowi Geussowi

Man, Paul de. Hegel o wzniosłości

Łaciak, Piotr. Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla

Blanchot, Maurice. Śmiech bogów

Chalier, Catherine. Zakaz przedstawiania

Moutsopoulos, Evanghelos. Alternatywne procesy w twórczości artystycznej

Michałowska, Marianna. Odnowienie pamięci - fotografia wobec nowych mediów

Załuski, Tomasz. i

Sapkowska, Agata. Wieczność i trzy gesty błazna (Pascal, Nietzsche, Simone Weil)

Borowska, Ewa. Synowie Heraklesa

Meszka, Dagmara; Zielnicki, Robert. Wokół książki Nuda w kulturze

RECENZJE I NOTY

Boncela, Anna. Afirmacja Bergsona

Dziamski, Grzegorz. Sztuka w świecie ponadnarodowych korporacji

Kapusta, Andrzej. Antropologia - aksjologia - współczesność

Stancel, Grzegorz. Oręż słowa

Szumlewicz, Katarzyna. Spojrzenie, które zdejmuje zły czar

Tyboń, Barbara. Portrety Edyty Stein

Zawojski, Piotr. Estetyka nowych mediów

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 26

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 27

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVI, z. 1 (143)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVI, z. 2 (144)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVI, z. 3 (145)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVI, z. 4 (146)