POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2002

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 27

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 39

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 40

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 47

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA LECHA SZCZUCKIEGO

Ogonowski, Zbigniew. Lech Szczucki, filozofii historyk niekonwencjonalny

Domański, Juliusz. Kilka uwag w kwestii wydawania łacińskich tekstów postantycznych

Kołakowski, Leszek. "Zaproszenie od Pana Boga na biesiadę. Dialog 17-wieczny"

Skarga, Barbara. Mało znany krytyk Pomponazziego

Tazbir, Janusz. Nowe Lubienieciana

Walicki, Andrzej. "Filozofia narodowa" i początek sporu o samookreślenie i powołanie inteligencji polskiej

Bietenholz, Peter G. Erasmus' New Testament as a Source of Antitrinitarian Arguments

Cavazza, Silvano. Francesco Stancaro in Italia (1539-1543)

Facca, Danilo. Il 'De fato' di Simone Porzio: nota storico-critica

Firpo, Massimo. Eresia e inquisizione in Italia (1542-1572)

Niewohner, Fredrich. Der Gefangene von Budapest - Ignaz Goldziher (1850-1921) zwischen Torah und Koran

Perini, Leandro. A proposito di Niccolo Machiavelli

Pomian, Krzysztof. Paolo Giovio et la naissance du musee

Prosperi, Adriano. Girolamo Pinelli. Un astronomo all'Inquisizione negli anni di Galileo

Schramm, Gottfried. Der Wahrheitsanspruch der heliozentrischen Astronomie von Kopernikus bis Galilei

Sousedik, Stanislav. Utrum eadem propositio de vera in falsam transire possit? Ein Beitrag zu einem wenig bekannten Kapitel der fruhneuzeitlichen Logik

Vasoli, Cesare/ Considerazioni sulla "Prefatione o vero proemio" al "Commento sopra il poema del Reverendo Padre fra Francesco Giorgio

Zambelli, Paola. Dal Cusano ai Bovelles? Note sulle idee e sulle fonti di Johannes Trithemius

Bylina, Stanisław. Utrakwizm w Polsce u schyłku XV wieku

Grzybowski, Stanisław. Wobec islamu

Kurczewski, Jacek. Kuchnia i stół. Z socjologii obyczajów ks. J. Kitowicza

Panek, Jaroslav. Nieznany utwór dramatyczny z pogranicza czesko-niemieckiego jako wyraz myśli społecznej końca XVI wieku

Salwa, Piotr. Świat pogański stary i nowy u włoskich nowelistów XV wieku

Seguenny, Andre. Miejsce idei Tomasza Muntzera w pejzażu religijnym XVI wieku

Skrzypek, Marian. Metafora trzech pierścieni. Od Boccaccia do Lessinga i Jana Potockiego

Urban, Wacław. Primum scribere, deinde philosophari

Wojtyska, Henryk Damian. Jeszcze w sprawie wysłania nuncjusza papieskiego do Polski w 1563 roku. (Instrukcja dla Ciovanniego Francesca Commendone)

Wyczański, Andrzej. Szlachta krakowska - uczestnicy synodów różnowierczych 1560-1570

Kurczewska, Joanna. Mity narodowe, ostatnie przemiany ustrojowe i zacofanie

Szarota, Tomasz. Luteranin Edward Jurgens (1824-1863) - zasłużony dla Polski "innowierca"

Mączak, Antoni. Prolegomena do gratiologii stosowanej

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 6

Colloquia Communia nr 1(72)

PUNKTY WIDZENIA - PROBLEMY SOCJOLOGII WIEDZY : ROZWAŻANIA W KRĘGU MYŚLI ALEKSEGO DE TOCQUEVILLE'A

Colloquia Communia nr 2(73)

IDEE I LUDZIE DEMOKRACJI

Dialogue and Universalism vol. 12

Edukacja Filozoficzna nr 33

Edukacja Filozoficzna nr 34

Estetyka i Krytyka nr 2

Estetyka i Krytyka nr 3

Ethos R. 15, nr 1-2(57-58)

Ethos R. 15, nr 3-4(59-60)

Etyka nr 35

Stachewicz, Krzysztof. O kłopotach etyki z ontologią

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Obowiązki wobec samego siebie a możliwość samozobowiązania

Michalik, Sebastian. Koncepcja wolności ponowoczesnej w twórczości Zygmunta Baumana

REDAKCJA. O dobru

Stróżewski, Władysław. Istnienie i dobro

Przełęcki, Marian. Kilka uwag o idei dobroci

Dembińska-Siury, Dobrochna. Obecność Homerowej tradycji w refleksji o dobru i doskonałości myślicieli greckich w V wieku

Galewicz, Włodzimierz. Fenomenologia Dobra w dialogach Platona

Rodziewicz, Artur. Dlaczego Sokrates modli się do słońca?

Tarnowski, Karol. Kilka uwag o dobru

Łuków, Paweł. Powinność i dobro. Wątpliwy deontologizm Kanta

Wolak, Paweł. Koncepcja dobrego życia w filozofii politycznej Ronalda Dworkina

Grzegorczyk, Andrzej. Terroryzm i religia

Hołówka, Jacek. Dialog z terrorystami? Po co?

Chańska, Weronika. Powiernicy? Kontrahenci? Misjonarze? Źródła i zakres obowiązków lekarzy

Roczeń, Robert. Ciała bez duszy

Sahaj, Tomasz. Dziecko - przedmiot metafizyczny. Od historii do genetyki

REDAKCJA. On good

Konstańczak, Stefan. Wspomnienie: Richard Mervyn Hare (1919-2002)

RECENZJE

Filo-sofija vol. 2, nr 2

Filozofia Nauki nr 1

Gołosz, Jerzy. Ruch, przestrzeń, czas

Łagosz, Marek. Człowiek miarą Wszechświata? Problem zasad antropicznych w kosmologii

Żabski, Eugeniusz. Próba aksjomatycznego ujęcia przyczynowości relatywistycznej

Bigaj, Jan. Kilka uwag na temat nauk historycznych w klasyfikacji Kazimierza Ajdukiewicza

Brykczyński, Piotr. O pojęciu jedyności i o reformowaniu języka nauki

Krajewski, Władysław. O podstawowym - i niepodstawowych sposobach istnienia

Majer, Ondrej. Teoria zdarzeń sekwencyjnych

Świętorzecka, Kordula. O stosowalności niektórych modalnych reguł inferencji w rozumowaniach pozalogicznych

Ziemińska, Renata. Nozick o wiedzy i sceptycyzmie

Filozofia Nauki nr 2

Bobryk, Jerzy. Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania

Brykczyński, Piotr. Wyrażenia z założoną charakterystyką

Koralewski, Mieczysław. Problemy badawcze semiotyki logicznej w filozofii ekonomii i nauk o zarządzaniu

Wójcicki, Ryszard. Nauczanie logiki. Tezy do dyskusji

Bryniarski, Edward. Rola adekwatności wytworów systemów multimedialnych w kształtowaniu umiejętności myślenia ucznia (Głos w dyskusji nad uniwersyteckim nauczaniem logiki)

Czelakowski, Janusz. Uwagi o teorii mnogości (na marginesie dyskusji o książce prof. Ryszarda Wójcickiego)

Grobler, Adam. Logika jako element kształcenia zintegrowanego. Uwagi na temat projektu podręcznika Ryszarda Wójcickiego

Hołówka, Teresa. O uniwersyteckim nauczaniu logiki

Kawalec, Paweł. Nauczanie logiki a nauczanie sprawności logicznych

Suchoń, Wojciech. Kilka uwag w związku z dyskusją na konferencji "Uniwersyteckie nauczanie logiki"

Trela, Grzegorz. Jakiej logiki studenci potrzebują?

Woleński, Jan. Lech Witkowski jako rzecznik interesu publicznego filozofii polskiej (i w innych rolach też)

Filozofia Nauki nr 3-4

Tokarz, Marek. Argumentacja i perswazja

Oleksy, Mateusz. Od realizmu do arealizmu (I)

Garbacz, Paweł. Relatywna identyczność i nieodróżnialność

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Zmiana, trwanie i nieostrość

Poczobut, Robert. Transformacjonistyczna ontologia umysłu: hylemorfizm redivivus?

Chmielecki, Andrzej. Robertowi Poczobutowi w odpowiedzi

Krysztofiak, Wojciech. Metamatematyka i intensjonalność

Kokoszyńska-Lutmanowa, Maria. Co znaczy "relatywność prawdy"?

Folia Philosophica t. 20

Forum Philosophicum t. 7

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 2

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XIV

Kwartalnik Filozoficzny t. XXX, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXX, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXX, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXX, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 12

Wisser, Richard. Unterschied und Veränderung. Momente "kritisch-krisischer“ Anthropologie, oder:Vom menschlichen Unterwegssein. Strukturelles und Tendenzielles

Mackiewicz, Maciej. Die Frage nach der Wahrheit. Zu ethisch-philosophischen Grundpositionen Richard von Weizsäckers

Hanus, Anna. Dialogische Kommunikation in Frage gestellt. Zur Dialogkonstitution bei Thomas Bernhard

Miller, Dorota. Humor als Kommunikationsfaktor. Kommunizieren im Alltag und in der Literatur

Smykała, Marta. Gesellschaft und Sprache Spezifik der interkulturellen Kommu-nikation im Übersetzungsprozess touristischer Werbetexte

Mac, Agnieszka. Internet im Fremdsprachenunterricht als Medium zur Förderung neuer Lernkultur

Marciniak, Małgorzata. Künstlerische kommunikation als Weg zum Erreichen einer Größeren Wortschatzplastizität beim Übersetzen und Dolmetschen

Struk, Jerzy. Versuch einer Analyse der Theodizee von Richard Swinburne

Szwabe, Joanna. The Not So Skewed Corpora. Why use a corpus for a language study?

CHRONICLE

Schick, Johannes. Neues Licht auf alte Fragen - Anachronismen und ihre Bedeutung für ein zukünftiges Philosophieren

BOOK REVIEWS

Adam Szeluga. [Rec. Szczodrowski, Marian. Steuerung fremdsprachlicher Kommunikation].

Prechtl, Peter. [Rec. "Denkformen - Lebensformen". Bericht über die Tagung des Engeren Kreises der AGPD in Hildesheim, 3.-6. Oktober 2000].Logos i Ethos nr 1(12)

Logic and Logical Philosophy Vol 10

THIRG GERMAN-POLISH WORKSHOP ON LOGIC & LOGICAL PHILOSOPHY. Anna Gomolińska, Max Urchs and Heinrich Wansing (eds).

Czarnecki, Tadeusz. G.E. Moore on logical possibility. 7-19.

Gomolińska, Anna. Derivability of rules from rule complexes. 21-44.

Kahle, Reinhard. Structured belief bases. 45-58.

Łukowski, Piotr. A deductive-reductive form of logic: General theory and intuitionistic case. 59-78.

Łukowski, Piotr. A deductive-reductive form of logic: Intuitionistic S4 modalities. 79-91.

Murawski, Roman. Truth vs. provability - philosophical and historical remarks. 93-117.

Paśniczek, Jacek. Equating categorially names and quantifiers within first-order logic. 119-129.

Prusińska, A.; Szczerba, L. Geometry as an extension of the group theory. 131-135.

Stelzner, Werner. Compatibility and relevance: Bolzano and Orlov. 137-171.

Sturm, Holger. The true bisimulations for 'since' and 'until'. 173-183.

Wansing, Heinrich. Seeing to it that an agent forms a belief. 185-197.

Westerhoff, Jan. Defining ontological categories in an expansion of belief dynamics. 199-210.

Woleński, Jan. Metalogical properties, being logical and being formal. 211-221.

Wolski, Marcin. Notes on the geometry of logic and philosophy. 223-232.

Logos i Ethos nr 2(13)

Nowa Krytyka nr 13

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXXII-XXXIII

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(1)

NIETZSCHE

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(2)

SOŁOWIOW

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(41)

ROZPRAWY

Nowaczyk, Adam. Carnap i Heidegger o metafizyce, czyli gdy dwóch mówi to samo… . 5-15.

Wójtowicz, Krzysztof. Obiekty wyższych rzędów a zobowiązania ontologiczne. 17-33.

Nieznański, Edward. Ontologiczne podstawy logiki Arystotelesa. 35-43.

Malinowski, Jacek. Semantyka algebraiczna a mechanika kwantowa. 45-53.

Butryn, Stanisław. Dialogowa koncepcja genezy mechaniki kwantowej. 55-64.

Wójtowicz, Krzysztof. Kilka uwag o problemie niezależności w matematyce. 65-82.

Palczewski, Rafał. Iteracje epistemiczne - zarys problematyki. 83-99.

Tałasiewicz, Mieszko. Pragmatyczna koncepcja nieostrości. 101-113.

Ciecierski, Tadeusz. Bar-Hillel o semantyce i pragmatyce wyrażeń okazjonalnych. 115-132.

Strawiński, Witold. Brytyjski emergentyzm. 133-142.

Wieczorek, Renata. Hilarego Putnama ostateczne (?) przezwyciężenie sceptycyzmu. 143-155.

Schetz, Adriana. Minimalistyczna koncepcja prawdy i znaczenia: stanowisko Paula Horwicha. 157-170.

Czarnocka, Małgorzata. Filozofia nauki a kategoria podmiotowości. 171-187.

Dębowski, Józef. Główne pojęcia poznania bezpośredniego i drogi ich formowania. 189-199.

POLEMIKI I DYSKUSJE

Grzegorczyk, Andrzej. Czy i jak formalizować filozofię? 201-207.

Jarmużek, Tomasz; Nowicki, Maciej. O pewnych niekonsekwencjach w tropieniu konsekwencji. 209-217.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(42)

Dembińska-Siury, Dobrochna. Profesor Andrzej Kasia (wspomnienie). 7-10.

Kasia, Andrzej. Straszenie Sokratesa. 11-15.

ROZPRAWY

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Noc jako droga ku prawdzie. 17-33.

Rosner, Katarzyna. Narratywizm w filozofii historii a fenomenologia. 35-43.

Ziemiński, Ireneusz. "Człowiek wolny nie myśli o śmierci…" - próba interpretacji. 45-61.

Walentowicz, Halina. Max Horkheimer o dziejach indywiduum w kulturze europejskiej. 63-75.

Ochocki, Aleksander. Komizm i historia u Hegla. 77-94.

Szumilewicz, Piotr. Filozofia - niedokończony projekt. 95-112.

Kruszyńska, Sabina. Dwa oblicza nowożytnej idei postępu. 113-127.

Prokopski, Jacek A. Filozofia paradoksu: Kierkegaard, Pascal, Kant. 129-143.

Torzewski, Wojciech. Świadomość historyczna - źródło hermeneutyki w myśli Wilhelma Diltheya. 145-158.

Maciejczak, Marek. Czas i historia w fenomenologii Edmunda Husserla. 159-177.

Adamiak, Marzena. Foucault i perypetie podmiotu. 179-200.

Zarębski, Tomasz. Jurysprudencyjny model argumentacji: S. E. Toulmin. 201-222.

Grudzińska, Justyna. Znaczenie zdań z nazwami pustymi. 223-241.

POLEMIKI I DYSKUSJE. Repliki na uwagi A. Grzegorczyka pt. Czy i jak formalizować filozofię?

Jadacki, Jacek. Odpowiedź. 243-249.

Koj, Leon. Barwność oceny i meritum sprawy. 251-255.

Grzegorczyk, Andrzej. Rekontra. 257.

RECENZJE

Przełęcki, Marian. [Rec. Chwedeńczuk, Bohdan. Przekonania religijne]. 259-266.

Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia hermeneutyczna. [Rec. Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Logos życia. Filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya]. 266-270.

Migasiński, Jacek. Świadomość jako nieświadomość. [Rec. Leder, Andrzej. Nieświadomość jako pustka]. 270-274.

Chudy, Wojciech. Hegla duch fragmentaryczny. [Rec. Żelazny, Mirosław. Heglowska filozofia ducha]. 274-281.

Mach, Jakub. O kłopotach z tłumaczeniem na język polski literatury prozorpicznej. Uwagi na marginesach Osób Roberta Spaemanna [Rec. Spaemann, Robert. Osoby. O różnicy między czymś a kimś]. 281-285.

* Informacje Redakcji. 287-292

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(43)

Z FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ

Drozdek, Adam. Diogenes z Apolonii. 5-17.

Burakowski, Dominik. Ontologiczny wymiar pitagorejskiej proporcji harmonicznej. 19-28.

Zygmuntowicz, Dorota. Sztuka odkrywania miary w Polityku Platona. 29-40.

Bigaj, Jan. Arystotelesowska "metafizyka" jako umiejętność definiowania. 41-53.

Sahaj, Tomasz. Gladiatorzy i filozofowie. Studium praktyk fizycznych i umysłowych. 55-70.

Fattal, Michel. Od hermeneutyki kosmosu do ontologii Umysłu. Czy Heraklit i Plotyn są przyszłością naszego rozumu? 71-79.

Nowaczyk, Adam. Anzelma z Canterbury dowód ontologiczny. Próba analizy. 81-91.

Pawlikowski, Tomasz. Problematyka dróg do poznania istnienia Boga zawartych w Sumie teologii Alberta Wielkiego. 93-104.

Surzyn, Jacek. Wilhelma Ockhama dowód na istnienie Boga. 105-123.

Górniak, Adam. Wiara i rozum według Wilhelma z Auxerre. 125-130.

Wieczorek, Bartosz. Symboliczny świat Hildegardy z Bingen. 131-149.

Czubak, Magdalena. Natura i władze duszy według Aelreda z Rievaulx. 151-165.

Wróblewska, Katarzyna. Paradygmaty joachimizmu. 167-182.

Boczar, Mieczysław. Problematyka heksaemeralna w komentarzach Bonawentury i Tomasza z Akwinu do Lombardowych Sentencji. 183-203.

Dumała, Andrzej. Porządek przyczyn w Compendium divinorum Heimeryka de Campo. 205-216.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Pojęcie konstrukcji u Jana z Głogowa. 217-222.

RECENZJE

Bacia, Bartosz. Platon jako teolog. [Rec. Albert, Karl. Platon und die Philosophie des Altertums. Betrachtungen zur Geschichte der Philosophie]. 223-229.

Skoczyński, Jan. Eseje filozoficzne Jana Krasickiego [Rec. Krasicki, Jan. Przeciw nicości]. 229-232.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(44)

ROZPRAWY

Borzymowska, Anna M. Bertrand Russell i Ludwig Wittgenstein: Historia przyjaźni. 5-22.

Wójtowicz, Anna. Problem ekstensjonalności w Traktacie Ludwiga Wittgensteina. 23-38.

Borzymowska, Anna M. Wokół teorii typów: Russell, Wittgenstein. 39-56.

Dziobkowski, Bogdan. Czy Wittgenstein był kantystą? 57-67.

Miłkowski, Marcin. Dlaczego Wittgenstein nie był dualistą? 69-83.

Soin, Maciej. Wittgenstein w kwestii prawdy. 85-99.

Wiertlewska-Bielarz, Jadwiga. Koncepcja obrazu w Dociekaniach filozoficznych. 101-112.

Schetz, Adriana. Thomasa Nagela koncepcja pojęć mentalnych a Ludwiga Wittgensteina krytyka języka prywatnego. 113-122.

Rykowska, Anna. Czy niemożliwość istnienia języka prywatnego wskazuje jednoznacznie, iż język musi być fenomenem społecznym? 123-137.

Poręba, Marcin. Wittgenstein i filozofia matematyki. 139-152.

Hołówka, Jacek. Solipsyzm bez podmiotu. 153-170.

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Etyka Wittgensteinowska? 171-186.

Krawcowicz, Barbara A. Ludwig Wittgenstein i religia. 187-206.

RECENZJE

Bigaj, Jan. Wielka symfonia platońska z wiodącym motywem autonormatywności idei jako Prawdy. [Rec. Blandzi, Seweryn. Platoński projekt filozofii pierwszej]. 207-210.

Borzym, Stanisław. Kontynuacja ważnego przedsięwzięcia. [Rec. Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Zeszyt drugi]. 210-212.

Jadacki, Jacek. Polska tradycja filozoficzna. [Rec. Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Zeszyt drugi]. 212-214.

Roczniki Filozoficzne 50(1)

Roczniki Filozoficzne 50(2)

Roczniki Filozoficzne 50(3)

Ruch Filozoficzny LIX (1)

Ruch Filozoficzny LIX (2)

Ruch Filozoficzny LIX (3)

Semina Scientiarum nr 1

ARTYKUŁY

Brożek, Bartosz. Nauka w poszukiwaniu logiki. 2-14

Janusz, Robert. Dlaczego informatyka poszukuje filozofii? 15-23

Załuski, Wojciech. O Karla R. Poppera skłonnościowej interpretacji prawdopodobieństwa. 24- 33

Polak, Paweł. Rozwój pojęcia nieskończoności. Dialog pomiędzy filozofią a matematyką. 34-42

Brożek, Anna. Rozwój nauki a filozofia nowej muzyki. 43-51

SPRAWOZDANIA

Schoen-Żmijowa, Aleksandra. Sympozjum "Nauka w poszukiwaniu filozofii". 52-53

Szczerbińska, Małgorzata. Sprawozdanie z Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody. 54-56

Słupskie Studia Filozoficzne nr 4

ΣΟΦΙΑ nr 2

Studia Philosophiae Christianae 38, nr 1

Krokos, Jan. Pytanie w filozofii Tomasza z Akwinu

Nieznański, Edward. Logiczne racje istnienia dostatecznej racji bytu

Tempczyk, Michał. Mechanizmy chaosu

Wójtowicz, Krzysztof. Platonizm Gödla a "quasi-empiryzm" Quin'a - próba porównania

Dadaczyński, Jerzy. Składowa konceptualistyczna w przedfregowskich podstawach matematyki

Śpiewak, Rafał. Kazimierza Ajdukiewicza i Romana Ingardena teorie pytań

Świeżyński, Adam. "Śmierć z wyboru" - filozoficzny aspekt samobójstwa

Borkowski, Paweł. Trwanie i upadek państw : cykl życia społeczności politycznych według Antonia Rosminiego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ślipko, Tadeusz. [Rec. Darowski, Roman. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku]

Czarny, Janusz. [Rec. Kiwka, Mirosław. ABC filozofii]

Wolsza, Kazimierz. [Rec. Coreth, Emerich. Gott im philosophischen Denken]

Pawliszyn, Mirosław. [Rec. Heschel, Abraham Joshua. Człowiek nie jest sam : filozofia religii]

Panek, Marek. [Rec. Dadaczyński, Jerzy. Filozofia matematyki w ujęciu historycznym]

Kobyliński, Andrzej. [Rec. Concetti, Gino. La pillola del giorno dopo]

Łepko, Zbigniew. [Rec. Weizsäcker, Ernst Ulrich von. Eine neue Politik für die Erde : die globale Partnerschaft von Wirtschaft und Ökologie]

Świeżyński, Adam. [Rec. Szewczyk, Kazimierz. Dobro, zło i medycyna : filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej]

Wilk, Rafał Kazimierz. [Rec. Pytając o człowieka : myśl filozoficzna Józefa Tischnera]

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", UKSW, 21.11.2001 r.

Studia Philosophiae Christianae 38, nr 2

Maciejczak, Marek. Franza Brentana próba nadania filozofii charakteru naukowego

Mikucki, Kazimierz. Spór o typ doświadczenia w bazie wyściowej filozofii : Kazimierz Kłósak i tomizm egzystencjalny

Świętorzecka, Kordula. O pewnych formalnych założeniach semantycznych niektórych sformalizowanych argumentów ontologicznych

Mazanka, Paweł. Karola Marksa krytyka religii i jej wpływ na nowożytny sekularyzm

Stoś, Jarosław. Ars vivendi et ars moriendi w pismach Jakuba z Paradyża

Lemańska, Anna. Kilka uwag o zagadnieniu prawdy w matematyce

Dyk, Wiesław. Między zoologiczną koncepcją człowieka a antropologiczną wizją zwierzęcia

Świeżyński, Adam. Tadeusza Wojciechowskiego koncepcja śmierci człowieka

Wolański, Napoleon; Siniarska, Anna. Możliwości adaptacyjne człowieka a problemy bioetyczne środowiska jego życia

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Bugajak, Grzegorz. [Rec. Newton, Roger G. Thinking about physics]

Panek, Marek. [Rec. Dadaczyński, Jerzy. Matematyka w oczach filozofa]

Tomanek, Roman. [Rec. The Blackwell guide to philosophical logic]

Mazanka, Paweł. [Rec. Welte, Bernhard. Czym jest wiara? : rozważania o filozofii religii]

Moń, Ryszard. [Rec. Williams, Bernard Arthur Owen. Moralność : wprowadzenie do etyki]

Andrzejuk, Artur. [Rec. Stępień, Antoni Bazyli. Studia i szkice filozoficzne. T. 1 i 2]

Łażewski, Eryk. [Rec. Hadot, Pierre. Czym jest filozofia starożytna?]

Babiński, Jarosław. Sprawozdanie z sympozjum "O Bogu w filozofii i w religii", UKSW, 9.04.2002 r.

Więckowski, Robert. Sprawozdanie z konferencji "Myśl filozoficzna Księdza Profesora Kazimierza Kłósaka w XX rocznicę śmierci", UKSW, 5.06.2002 r.

Nowik, Andrzej Marek. Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Filozofii przy Kole Naukowym Studentów Filozofii UKSW w Warszawie w roku akademickim 2001

Szałata, Kazimierz. Dziesięć lat Międzyuczelnianego Konwersatorium etyki "Medycyna na miarę człowieka"

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z XLIV Tygodnia Filozoficznego "Człowiek wobec piękna"

Sztuka i Filozofia nr 21

a

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 30

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 31

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVIII, z. 1-2 (151-152)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVIII, z. 3 (153)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXVIII, z. 4 (154)