POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2003

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 15

Maciaszek, Janusz. Znaki logiczne. Granice logiki oraz logiczność teorii i relacji wynikania. Ss. 131.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 28

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 41

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 42

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 48

Zygmuntowicz, Dorota. Metoda diairetyczna w Sofiście Platona (218b-221c)

Bigaj, Jan. Wpływ ewolucyjnej interpretacji platonizmu oraz metody stylometrycznej Wincentego Lutosławskiego (1863-1954) na późniejsze badania nad filozofią starożytną

Burakowski, Dominik. Arystoksenos z Tarentu i problem teoretycznych podstaw muzyki starogreckiej

Starzyński, Wojciech. Teologia boskich atrybutów w Dysputach metafizycznych Francisco Suareza a problem ontoteologii

Posłuszny, Jacek. Przyczynek do psychologii fałszowania wartości. Ressentiment w ujęciu Maxa Schelera

Jagłowski, Mieczysław. Zagadnienie poznania radykalnego w filozofii szkoły madryckiej

Facca, Danilo. Szkoła padewska i problem "nowoczesnego rozumu"

Chrobak, Karol. Teoria wielości rzeczywistości

Tyl, Mirosław. Teoria poznania historyczno-filozoficznego w ujęciu Bogumiła Jasinowskiego

Stancel, Grzegorz. Idea sprawiedliwości w późnej myśli Hermanna Cohena

Sokołowski, Mikołaj. Słowo - idea

Filek, Jacek. Nowy paradygmat myślowy i nowe pojęcie podstawowe

Wróbel, Szymon. Odwracalność procesów umysłowych a odwracalność procesów fizycznych

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 7

Colloquia Communia nr 1(74)

IDEE I LUDZIE DEMOKRACJI. MŁODZIEŻ FILOZOFICZNA LUBLINA (UMCS) I RZESZOWA

Colloquia Communia nr 1(75)

FILOZOFIA PEDAGOGICE - PEDAGOGIKA FILOZOFII

Dialogue and Universalism vol. 13

Edukacja Filozoficzna nr 35

Edukacja Filozoficzna nr 36

Estetyka i Krytyka nr 4

Estetyka i Krytyka nr 5

Ethos R. 16, nr 1-2(61-62)

Ethos R. 16, nr 3-4(63-64)

Etyka nr 36

Glover, Jonathan. "Nie ma znaczenia, czy postąpię tak czy inaczej"

Burakowski, Dominik. Logos i ethos w Pitagorejskiej wizji świata i człowieka

Kruszczyńska, Sabina. Ludzkie życie według Artura Schopenhauera

Górnicka, Joanna. Tożsamość i wola w poglądach Harry’ego G. Frankfurta

Dziedzic, Anna. Edwarda Abramowskiego dwie koncepcje sumienia

Jedynak, Anna. Pluralizm metaetyczny

Kuźniar, Adrian. System naturalnej normatywności Philippy Foot

Skarga, Barbara. Społeczna monada

Rodziewicz, Artur. Tyrania - matka polityki

Michalik, Sebastian. Wojna i władza w filozofii politycznej Hobbesa

Ostolski, Adam. Dyskurs u władzy. Filozofia polityczna Michela Foucaulta

Fijałkowski, Paweł. W kręgu miłośników i lubych. Homoseksualiści w życiu społecznym i kulturze Aten w VI-IV w. p.n.e.

Łamejko, Daria. Macierzyństwo jako wartość filozoficzna i moralna

Klimczyk, Joanna. Bioetyka nie rządzi - rozmowa z Prof. Peterem Singerem

Grzegorczykowa, Renata. O przyznawaniu się do winy i aktach pokrewnych

RECENZJE

Fenomenologia nr 1

Filo-sofija vol. 3, nr 3

Filozofia Nauki nr 1

Tokarz, Marek. Argumentacja i perswazja

Grabarczyk, Paweł. Czy Saul Kripke mógłby być fenomenologiem?

Jedynak, Anna. Klasyfikacja rozumowań w świetle teorii pytań

Oleksy, Mateusz. Od realizmu do arealizmu (II). Realizm epistemologiczny przez lingwistyczne okulary

Paprzycka, Katarzyna. Fałszywa świadomość psychologii intencjonalnej. O pewnym dogmacie współczesnej analitycznej filozofii umysłu

Skalski, Tadeusz. Doskonała teoria profesora Prognozy

Kałuszyńska, Elżbieta. Porządek bytu. Samotność ducha

Krajewski, Władysław. Irena Szumilewicz-Lachman (1912-2002)

Filozofia Nauki nr 2

Grygianiec, Mariusz. Reizm liberalny

Krajewski, Władysław. Dwa pojęcia zasięgu prawa nauki

Oleksy, Mateusz. Od realizmu do arealizmu (III). Deflacyjne rozwiązanie problematyki realizmu w filozofii powittgensteinowskiej

Bylica, Piotr. Testowalność teorii inteligentnego projektu

Jodkowski, Kazimierz. Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia

Olczyk, Sławoj. Karl Popper: teoria ewolucji a logika sytuacji

Poczobut, Robert. Emergencja a redukcja, czyli o miejscu umysłu w otwartym wszechświecie

Strawiński, Witold. Popper a emergencja

Szlachcic, Krzysztof. O paradoksach Popperowskiego falsyfikacjonizmu

Gumański, Leon. Jeszcze raz o istnieniu i pokrewnych kwestiach

Filozofia Nauki nr 3-4

Heller, Michał. Idea wiecznych powrotów: od Zawirskiego do dziś

Jedynak, Anna. O relatywizmie językowym

Kosek, Artur Aleksander. Kilka uwag w sprawie pojęcia powszechnika

Kałuszyńska, Elżbieta. Demistyfikacja pojęcia prawdy

Zięba, Włodzimierz. Potrzeby poznawcze a relatywizm

Szubka, Tadeusz. Epistemiczna koncepcja prawdy a relatywizm

Muszyński, Zbysław. O systemie konceptualnym i realizmie zewnętrznym

Grabowski, Marian. Relatywizm a słabość ludzkiego zmysłu prawdy

Ciszek, Mariusz. Petera Singera relatywistyczna koncepcja bioetyki jako krytyka etyki tradycyjnej

Zarębski, Tomasz. Problem relatywizmu w filozofii Stephena E. Toulmina

Derra-Włochowicz, Aleksandra. Czy minimalizm w teorii prawdy prowadzi do relatywizmu?

Witek, Maciej. Jakiej teorii prawdy relatywiści potrzebują?

Grobler, Adam. Uwagi do niektórych uwag na temat moich poglądów

Folia Philosophica t. 21

Forum Philosophicum t. 8

Kolvenbach, Peter-Hans. The Intellectual Dimension of Jesuit Ministries

Słomski, Wojciech. The Philosophy of Culture and European Identity

Biesaga, Tadeusz. Personalism versus Principlism in Bioethics

Ziemiański, Stanisław. Possibility - Actuality - God

Ślipko, Tadeusz. Mariana I. Morawskiego SJ pojęcie filozofii w zastosowaniu do współczesnej dyskusji wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio

Koszteyn, Jolanta. Actio immanens - A Fundamental Concept of Biological Investigation

Pyszka, Stanisław. Ewolucja Katolickiej Nauki Społecznej w latach 1891-2002

Klepacki, Piotr. Wartość miłości czy miłość wartości? W drodze do źródeł świadomości aksjologicznej Maxa Schelera

Salamon, Janusz. John Hick’s Philosophy of Religious Pluralism - A Critical Examination

Mackiewicz, Witold. Nietzscheanische Fäden im Denken von Leszek Kołakowski

Krasnodębski, Mikołaj. Franciszka Gabryla antropologia i teoria poznania

Lisiak, Bogdan. Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem

Bargieł, Franciscus. Georgius Gengell SJ (1657-1727) eiusque ad atheismi quæstionem relatio

Darowski, Roman. Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce

Majchrzak, Henryk. Il problema della libertà in S. Anselmo d’Aosta

BOOK REVIEWS

Kukułka, Tadeusz. [Rec. Grocholewski, Zenon. La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II].

Leśniak, Stanisław. [Rec. Darowski, Roman SJ. Filozofia człowieka. Zarys problematyki - Antologia tekstów].

Biesaga, Tadeusz. [Rec. Ślipko, Tadeusz SJ. Zarys etyki ogólnej].

Wawrzyniak, Jan. [Rec. Bremer, Józef SJ. Ludwig Wittgenstein a religia - wprowadzenie].

Jastrzębska, Elżbieta. [Rec. Bremer, Józef SJ. Elementy logiki].

Kłos, Jan. [Rec. Kowalczyk, Stanisław. Elementy filozofii i teologii sportu].

Ziemiański, Stanisław. [Rec. Possenti, Vittorio. Filosofia e revelazione. Un contributo al. Dibattito su ragione e fede].

Bremer, Józef. [Rec. Wittgenstein’s Nachlass. The Bergen Electronic Edition].

Słomski, Wojciech. [Rec. Černik, V.; Vicenik, J.; Višnowský, E. Historické typy racionality].

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XV

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXI, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXI, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXI, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXI, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 13

Jäkel, Siegfried. Der klassische Philologe als Protagonist in den Romanen der deutschsprachigen Literatur bei Theodor Fontane, Thomas Mann, Heinrich Mann, Alfred Döblin und Peter Handke

Korpikiewicz, Honorata. The sense of human existence and the end of the universe

Leśniewski, Norbert. Stanisław Brzozowski’s critical hermeneutics

Zielonacka-Lis, Ewa. Encounters... a diversity of encounters

Miller, Dorota. Zum Vergleich der deutschen Anglizismusdebatte in der Medienöffentlichkeit und Linguistik

Marciniak, Małgorzata. Kommunikation im dreisprachigen Deutschunterricht

Makowski, Jacek. Zur Sprache im Nationalismus

Osowski, Robert. Ein Kunstwerk in die Welt setzen. Versuch über Thomas Bernhards Kunstverständnis

Nowak, Karolina. The nature of the subject of research in natural science and in humanistic science

Wendland, Michał. Die Frage nach dem Gegenstand des Sprachausdrucks.

Logic and Logical Philosophy Vol 11-12

PROCEEDINGS OF LOGICO-PHILOSOPHICAL FLEMISH-POLISH WORKSHOPS II-IV and VARIA

Batens, Diderik. Criteria causing inconsistencies. General gluts as opposed to negation gluts. 5-37.

Batens, Diderik; Meheus, Joke; Provijn, Dagmar; Verhoeven, Liza. Some adaptive logics for diagnosis. 39-65.

Christiaens, Wim. A note concerning the place of contradictions in the ontologies of constitution. 67-78.

Hinnion, Roland. About the coexistence of “classical sets" with “non-classical" ones: A survey. 79-90.

Libert, Thierry. ZF and the axiom of choice in some paraconsistent set theories. 91-114.

Malinowski, Jacek. The pragmatic interpretation of utterances. 115-127.

Meheus, Joke. Inconsistencies and the dynamics of science. 129-148.

Odintsov, Sergei P. “Reductio ad absurdum" and Łukasiewicz’s modalities. 149-166.

Perzanowski, Jerzy. A profile of masonic synthesis. 167-189.

Smets, Sonja. In defense of operational quantum logic. 191-212.

Vanackere, Guido. Change in individuals without a name. Contextual indicators & the free change-adaptive logic. 213-230.

Van Bendegem, Jean Paul. Classical arithmetic is quite unnatural. 231-249.

Van Kerkhove, Bart. Vagueness unlimited: In defence of a pragmatical approach to sorites paradoxes. 251-276.

Verhoeven, Liza. Changing one’s position in a discussion - some adaptive approaches. 277-297.

Jacquette, Dale. Conditional intent in the strange case of murder by logic. 301-316.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Gareth evans’s argument against vague identity. 317-339.

Predelli, Stefano. Unbound riches: Comparative adjectives and the argument from binding. 341-348

Logos i Ethos nr 1(14)

Logos i Ethos nr 2(15)

Nowa Krytyka nr 14

Nowa Krytyka nr 15

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 77

Salamucha, Jan. Knowledga and Faith. Świętorzecka, Kordula; Jadacki, Jacek Juliusz (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 78

Jadacki, Jacek Juliusz. From the Viewpoint of the Lvov-Warsaw School.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 79

Such, Jan. Multiformity of Science.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 80

ANALYTIC PHILOSOPHY IN FINLAND. Haaparanta, Leila; Niiniluoto, Ilkka (eds).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 19

ŚCIEŻKI TRANSFORMACJI

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXXIV

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(3)

FEMINIZM

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(4)

BORGES

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(5)

GRECJA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(6)

FILOZOFIA UMYSŁU

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(45)

ROZPRAWY

Nowaczyk, Adam. Co mówi o świecie zasada determinizmu? 7-26.

Paprzycka, Katarzyna. Monizm anomalny Davidsona a problem epifenomenalizmu. 27-43.

Błaszczyk, Piotr. O przedmiocie matematycznym. 45-59.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Garetha Evansa dowód sprzeczności nieostrej identyczności. 61-79.

Łagosz, Marek. Zbiór nieskończony w sensie Dedekinda - próba interpretacji ontologicznej. 81-90.

Gryganiec, Mariusz. Indywiduum. 91-100.

Mudyń, Krzysztof. O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka. 101-112.

Grzegorczyk, Anna. Pochwała fenomenologii. 113-126.

CZY METAFIZYKA POTRZEBUJE EPISTEMOLOGII?

Stuchliński, Józef Andrzej. Czy epistemologia jest w metafizyce potrzebna? 127-133.

Ciecierski, Tadeusz. Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli. 135-142.

Grudzińska, Justyna. Problemy oznaczania w kontekstach epistemicznych. 143-162.

Grudzińska, Justyna. Intensjonalizm a ekstensjonalizm. Porównanie dwóch programów semantycznych. 163-180.

Stacewicz, Paweł. Czy informatykom uda się skonstruować maszyny autonomiczne? 181-193.

Syska, Dariusz. O regułach używania wyrażeń. 195-206.

Wieczorek, Renata. Rzeczywistość wedle Hilarego Putnama. 207-221.

Wieczorek, Renata. Wizja prawdy wedle Putnama. 223-232.

POLEMIKI

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. O pragmatycznej koncepcji nieostrości - krytycznie. 233-239.

KRONIKA

Hiż, Henryk. Wspomnienie o przyjacielu (Mieczysławie Choynowskim). 241-243.

Choynowski, Mieczysław. Czy filozofia jest nauką? 245-268.

Wendland, Zbigniew. Z czym filozofia dwudziestego wieku weszła w wiek dwudziesty pierwszy? 269-294.

RECENZJE

Mosz, Jakub. "Nowe drogi filozofii". [Rec. Kosiewicz, Jerzy. Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii]. 295-298.

Rosińska, Zofia. Merleau-Ponty: nobilitacja nieustannej medytacji. [Rec. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia percepcji]. 299-305.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(46)

FILOZOFIA I RELIGIA

Eilstein, Helena. Kainowie. 5-16.

Krawcowicz, Barbara. Kara w judaizmie rabinicznym. 17-32.

Pawłowski, Kazimierz. Idea Logosu w filozofii chrześcijańskiej II i III wieku. 33-47.

Tobota, Dorota. Transcendencja Boga jako czystego aktu w ujęciu Tomasza z Akwinu. 49-57.

Łysiak-Łątkowska, Anna. Postawa religijna Jana Śniadeckiego w świetle epoki Oświecenia. 59-70.

Mikołejko, Zbigniew. Czy Bóg Feuerbacha umarł? 71-80.

Uglik, Jacek. Prawosławie i katolicyzm w myśli Fiodora Dostojewskiego. 81-88.

Zimniak-Hałajko, Marta; Hałajko, Jurij. Przygody gnozy według Erika Voegelina. 89-100.

Przełęcki, Marian. O religijnym sensie istnienia. 101-112.

Grzegorczyk, Andrzej. Komentarz do recenzji Mariana Przełęckiego. 113-116.

Jadacki, Jacek J. W sprawie demistyfikacji religii. 117-130.

TŁUMACZENIA

Remaud, Olivier. Foucault i Spinoza - pytanie o władzę. Kozłowski, Michał (tłum.). 131-144.

RECENZJE

Ziemiński, Ireneusz. [Rec. Tarnowski, Karol. Wiara i myślenie]. 145-150.

Ostolski, Adam. [Rec. Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutic. Wierciński, Andrzej (ed.)], 150-153.

Kozłowski, Michał. Hiob oświecony. [Rec. Baczko, Bronisław. Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła]. 153-157.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(47)

ROZPRAWY

Kałuszyńska, Elżbieta. Jak być realistą. 5-16.

Schetz, Adriana. Umysł i ciało wedle Thomasa Nagela. 17-36.

Dziobkowski, Bogdan. Dwa naturalizmy. 37-49.

Jacórzyński, Witold. O wiatrakach i czarodziejach: obłęd z perspektywy późnego Wittgensteina. 51-70.

Lenartowicz-Podbielska, Agnieszka. Jak możliwa jest "filozofia pierwsza czynu"? Bachtin i jego ontologia. 71-82.

Drzazgowska, Ewa. Bachtin i Heidegger - problem innego. 83-97.

Szumlewicz, Piotr. O samotnym Bogu - rozważania wokół Hobbesowskiego Lewiatana. 99-118.

Wonicki, Rafał. Tożsamość narodowa a zjednoczenie Europy. 119-135.

TŁUMACZENIA

Kant, Immanuel. Wprowadzenie do metafizyki moralności. Sosnowska,  Paulina i Drzazgowska, Ewa (tłum.). 137-151.

RECENZJE

Wonicki, Rafał. Czy możliwa jest realistyczna utopia? [Rec. Rawls, John. Prawo ludów]. 153-161.

Piwowarczyk, Tomasz. Od aprioryzmu do quasi-empiryzmu. [Rec. Wybór tekstów. Współczesna filozofia matematyki]. 161-165.

Klimczyk, Joanna. Półprzewodnik po feminizmie. [Rec. Bator, Joanna. Feminizm, psychoanaliza, postmodernizm. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali"]. 165-172.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(48)

ROZPRAWY

Czarnocka, Małgorzata. O realizmie we współczesnej filozofii nauki. 5-20.

Olszewska, Ludmiła. Problemy z przeszłością - o niektórych zagadnieniach sporu o realizm semantyczny. 21-36.

Koterski, Artur. Jak być krytycznym racjonalistą. 37-47.

Paczkowski, Przemysław. Platon i Stara Akademia a rozwój nauk matematycznych w IV w. p.n.e. 49-59.

Świątczak, Bartłomiej. Przekonania jako przyczyny zachowań. Dyskusja z koncepcją Freda Dretskego. 61-77.

Zarębski, Tomasz. Specyfika argumentów naukowych według S. E. Toulmina. 79-92.

Tworak, Zbigniew. Zapomniana antynomia Russella. 93-107.

Grudzińska, Justyna. O roli intuicji językowych w sporze Russella i Strawsona. 109-123.

Ciecierski, Tadeusz. O pojęciu sądu logicznego. 125-144.

Tałasiewicz, Mieszko. Rodzaje niejednoznaczności opisu składniowego wyrażeń. 145-154.

RECENZJE

Miś, Andrzej. Filozofia irracjonalności. [Rec. Dodds, Eric R. Grecy i irracjonalność]. 155-160.

Zoppa, Jarosław. Spuścizna Terroru. [Rec. Milewska, Monika. Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne]. 160-165.

Reports on Philosophy No. 21

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. X, 2002/2003

Roczniki Filozoficzne 51(1)

Roczniki Filozoficzne 51(2)

Roczniki Filozoficzne 51(3)

Ruch Filozoficzny LX (1)

Ruch Filozoficzny LX (2)

Ruch Filozoficzny LX (3)

Ruch Filozoficzny LX (4)

Semina Scientiarum nr 2

ARTYKUŁY

Piechowicz, Robert .Bliskość znaczeń a zagadnienia porozumienia językowego. 2-8

Poznański, Jacek. Filozoficzne aspekty teorii chaosu. 9-20

Skrobot, Łukasz. Spór o atom - droga do mechaniki kwantowej. 21-29

Brożek , Anna. Russell i Gödel - filozofowie, paradoksy i broda Platona. 30-44

Obolevitch, Teresa. Nauka w poszukiwaniu metafizyki. Myśl Sołowjowa. 45-50

Załuski, Wojciech. Konwencjonalizm francuski a "konwencjonalizm" K. R. Poppera. 51-60

POLEMIKI I RECENZJE

Senderecka, Magdalena. Umysł w maszynie? 61-66

Piechowicz, Robert. Tajemnica Cantora. 67-69

Piesko, Maria. Biografia Turinga. 70-72

SPRAWOZDANIA

Polak, Paweł. Konferencja: Filozofia przyrody ks. prof. Kazimierza Kłósaka. 73-78

Skrobot, Łukasz. Sprawozdanie z I części Krakowskiej Konferencji Metodologicznej. 79-82

Brożek, Anna. Sprawozdanie z Seminarium z Metafizyki. 83-87 Szczerbińska, Małgorzata. Sprawozdanie z Seminarium Naukowego z Filozofii Przyrody. 88-92

ΣΟΦΙΑ nr 3

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 36

Studia Philosophiae Christianae 39, nr 1

Dadaczyński, Jerzy. Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 1

Moń, Ryszard. Specyfika etyki polskiej XX wieku

Wesserling, Janusz. Dwa semantyczne ujęcia logiki drugiego rzędu z identycznością

Sareło, Zbigniew. Filozofia zła w filmach grozy

Tomczyk, Jacek. Antropologia filozoficzna i przyrodnicza w poszukiwaniu istoty człowieka

Pezdek, Krzysztof. Problematyka celowości w filozofii Henryka Bergsona

Breś, Jerzy. Naturalizm we współczesnej filozofii nauki

Polowczyk, Paweł Łukasz. Kognitywna teoria metafory w filozofii Nelsona Goodmana

Latawiec, Anna. Chance and the Frankenstein's syndrome

Mazanka, Paweł. Natural theology of Descartes and modern secularism

Stępień, Tomasz. Remarks on Neoplatonism as a synthesis of ancient thought

Andrzejuk, Artur. Avicenne et Thomas d'Aquin : les sources arabes de la concepcion existentielle de l'être

Milcarek, Paweł. Awicenniańskie początki nauki o transcendentaliach

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Moń, Ryszard. [Rec. Comte-Sponville, André. Mały traktat o wielkich cnotach]

Sadowski, Ryszard F. [Rec. Levy, David J. Hans Jonas : the integrity of thinking]

Sadowski, Ryszard F. [Rec. Baker, Lynne Rudder. Persons and bodies : a constitution view]

Krasnodębski, Mikołaj. [Rec. Darowski, Roman. Filozofia człowieka]

Kobyliński, Andrzej. [Rec. Lungagnani, Vincenzo. Biotechnologie : norme e regolamenti]

Andrzejuk, Izabella; Łażewski, Eryk' Krasnodębski, Mikołaj. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii

Więckowski, Robert. Sprawozdanie z VI konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata", zorganizowanej przez Katedrę Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych WFCH UKSW w dniu 20.11.2002 r.

Andrzejuk, Artur; Stępień, Tomasz. Sprawozdanie z wizyty delegacji UKSW w ośrodkach naukowych Egiptu

Sareło, Zbigniew. Europejskie spotkanie etyków w Brukseli

Stoś, Jarosław. Jedenasty Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej, Porto, 26-31 sierpnia 2002

Studia Philosophiae Christianae 39, nr 2

Maciejczak, Marek. O dziele i postawie filozoficznej Profesora Półtawskiego

Piłat, Robert. "A gdzie to jest w tekście?"

Maciejczak, Marek. "Teraz mogę być już spokojny o Pana i Pana rodzinę"

Ślipko, Tadeusz. Patriotyzmu etos, granice i praktyczne zadania

Węgrzecki, Adam. Antropologiczny sens bycia sobą

Jakubik, Andrzej. Poznanie chorego w psychiatrii

Dołęga, Józef M. Analiza pojęcia symbolu

Chrudzimski, Arkadiusz. Metafizyczny realizm

Maciejczak, Marek. Edmunda Husserla próba nadania filozofii naukowego charakteru

Piłat, Robert. Dostojewski i problem przebaczenia

Sidorek, Janusz. Świadomość czasu w świetle Rękopisów z Bernau

Judycki, Stanisław. Głębia i kontyngencja fenomenu : fenomenologia i filozofia XX wieku

Krokos, Jan. Kardynała Wojtyły koncepcja świadomości

Lemańska, Anna. Kilka uwag o zdeterminowaniu przyrody

Podrez, Ewa. Etyka i polityka - otwarte pytania

Sochoń, Jan. Wolność w liberalizmie - dawniej i dziś

Dadaczyński, Jerzy. Ontologiczne i poznawcze założenia teorii mnogości Georga Cantora Cz. 2

Lejzerowicz, Magda. Koncepcja jaźni George'a Herberta Meada a teoria innego Alfreda Schütza

Krasnodębski, Mikołaj. Zagadnienie pożądania w antropologii Franciszka Gabryla (1866-1914)

Tomczyk, Jacek. Trzy płaszczyzny nieporozumień taksonomicznych

Więckowski, Robert. Ku ontologii obiektów kwantowych

Olszewski, Stanisław. Czesław Białobrzeski: fizyk i filozof : (wspomnienie w 50. rocznicę śmierci)

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Babiński, Jarosław. [Rec. Mazanka, Paweł. Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej]

Andrzejuk, Izabella; Łażewski, Eryk. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 1

SUBIEKTYWNOŚĆ A ŚWIADOMOŚĆ

Toruński Przegląd Filozoficzny t. 5-6

Sztuka i Filozofia nr 22-23

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 32

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 33

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIX, z. 1-2 (155-156)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XXXIX, z. 3-4 (157-158)