POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2004

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica [poza numeracją]

Glinkowski, Witold. Wolność ku nadziei. Spotkanie z filozofią Tischnera

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 16

Przybysławski, Artur. Astrologia Talesa

Komorowski, Marcin. Proklos jako komentator Platona

Śliwiński, Tomasz. Podstawy fizyki Kartezjusza

Załuski, Tomasz. Kilka uwag o pomysłowości (wit) u Locke’a

Banaszkiewicz, Artur. Pojęcie prawdy transcendentalnej w "Philosophia prima, sive Ontologia" Christiana Wolffa

Oleksy, Mateusz. Śladami solipsyzmu. Medytacja wokół pewnego zagadkowego fragmentu z rozprawy doktorskiej Schopenhauera

Litwin, Radosław. Lew Szestow wobec filozoficznej tradycji Aten

Zalewski, Andrzej. Fenomenologia i kognitywizm: dwa spojrzenia na emocje w odniesieniu do świata sztuki

Szałek, Piotr. Psychoanaliza dzieci według Melanii Klein

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 29

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 43

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 49

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROFESORA MARIANA SKRZYPKA

WOKÓŁ WIEKU XVIII

Baczko, Bronisław. Fikcje dziejowe i dzieje utopii

Tazbir, Janusz. Świat w XVI-XVII wieku

Olszewski, Mikołaj. Czy Rousseau czytał Senekę?

Citkowska-Kimla, Anna. Wczesnoromantyczna historiozofia i filozofia religii Friedricha von Hardenberga (Novalisa). Chrześcijaństwo albo Europa

Porada, Aleksandra. Fenelon i d'Argenson - arystokraci marzą o reformach

Zatorski, Tadeusz. Zabobon oświeceniowy i oświecony, czyli Georga Christopha Lichtenberga psychologia przesądu

Zabieglik, Stefan. Deizm Adama Smitha

Kruszyńska, Sabina. Benjamin Constant i jego dzieło o religii

Constant, Benjamin. O religii z punktu widzenia jej źródła, jej form i rozwinięć

Trzoska, Jerzy. Plany Augusta II Sasa powołania Admiralicji w końcu XVII wieku

I INNE

Huber, Steffen. Metafizyczne określenie osoby ludzkiej w koncepcji wiary rozumnej polskiego antytrynitarza Andrzeja Wiszowatego

Soin, Maciej. Witkiewicz i Bugajew

Łagosz, Marek. Pamięć jako fenomenologiczna podstawa idei czasu

Łaciak, Piotr. Miejsce i funkcja poznania istotnościowego (poznania a priori) w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla

Skibiński, Adam. Radykalny konstruktywizm jako krytyka epistemologii

Karaś, Marcin. Status Ecciesiae indirecte subordinatur. Koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa we współczesnym integryzmie rzymskokatolickim

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 8

Colloquia Communia nr 1(76)

IDEE I LUDZIE DEMOKRACJI : NAUKA I MĄDROŚĆ

Colloquia Communia nr 2(77)

ROSJA - WIELKI NIEZNAJOMY : WYBÓR TEKSTÓW ZE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII I SOCJOLOGII ROSYJSKIEJ

Dialogue and Universalism vol. 14

Diametros 1

Łuków, Paweł. Kanta odkrycie normatywności. 1-31.

Malczewski, Jacek. Eutanazja: z dziejów pojęcia. 35-52.

Nagasawa, Akiko. Świat oczyma Benjamina Nowak-Juchacz, E. (tłum.). 53-60.

Piotrowski, Jan. Return to Ionia. 61-69.

Szutta, Natasza. Status współczesnej etyki cnót. 70-84.

Zamelska, Olga. Anarchizm epistemologiczny a relatywizm Paula K. Feyerabenda. 85-103.

RECENZJE

Chyrowicz, Barbara. Transplantologia wciąż kontrowersyjna. [Rec. Nowacka, Maria. Etyka a transplantacje]. 104-112.

Łukasiewicz, Dariusz. Cierpienie Boga a zło. [Rec. Weinandy, Thomas G. OFMCap. Czy Bóg cierpi]. 113-127.

Penczek, Mateusz. O dobru - dysputy nieco bezładne. [Rec. Tomasz z Akwinu. Dysputy problemowe "O dobru"]. 128-132.

Szyroka, Izabela. O tym jak żyć, gdy żyć nie warto, czyli W poszukiwaniu mądrości życia A. Schopenhauera - recenzja II tomu Parerga i Paralipomena. [Rec.]. 133-142.

KONDYCJA FILOZOFII POLSKIEJ: DAWNIEJ I TERAZ.

Woleński, Jan. Uwagi o kondycji filozofii w Polsce. 144-162.

Jadacki, Jacek J. Uwagi o uwagach Jana Woleńskiego. 163-170.

Grobler, Adam. Kondycja filozofii w Polsce a obyczajowość i polityka. 171-174.

Kolarzowa, Romana. Krajowy rynek filozofii. 175-179.

Gadacz, Tadeusz. Bez zjednoczenia rodowiska niewiele zrobimy. 180-182.

Chmielewski, Adam. W towarzystwie nieboszczyków. 183-196.

Woleński, Jan. Szczerze zazdroszczę Jackowi Jadackiemu… . 197-203.

CZY CZŁOWIEK MUSI BYĆ OKRUTNY?

Galewicz, Włodzimierz. Pytając o okrucieństwo. 205-215.

Dobroczyński, Bartłomiej. Czy człowiek musi być okrutny? 216-224.

Kolarzowa, Romana. Okrucieństwo niejedno ma imię. 225-231.

Leder, Andrzej. Ludzkie, arcyludzkie. 232-239.

Filek, Jacek. Głos w dyskusji o okrucieństwie. 240-242.

Barbaro, Bogdan de. O okrucieństwie: uwagi na temat (i obok) artykułu wprowadzającego Włodzimierza Galewicza. 243-244.

Biesaga, Tadeusz SDB. Usprawiedliwianie okrucieństwa. 245-249.

Wiśniewski, Ryszard. Okrucieństwo moralne. 250-257.

Dobroczyński, Bartłomiej. Psychologiczna geneza okrucieństwa. 258-263.

Diametros 2

Gałkowski, Stanisław. Cnoty i relatywizm. Alasdaira MacIntyre’a próba przekroczenia relatywizmu. 1-17.

Jaśtal, Jacek. Dylematy moralne. Przyczynek do debaty z Plutarchem w tle. 18-38.

Judycki, Stanisław. Czy istnieją rozstrzygające argumenty filozoficzne? 39-56.

Kucner, Andrzej. Nietzsche i Heidegger - dwa doświadczenia nihilizmu. 57-73.

Malczewski, Jacek. Francis Bacon: eutanazja czy opieka paliatywna? 74-81.

Pyka, Marek. Umysł i moralność w filozofii Thomasa Nagela. 82-102.

RECENZJE

Mizera, Janusz. "Bycie i czas". Po dziesięciu latach. [Rec. Heidegger, Martin. Bycie i czas. Baran, Bogdan (tłum.). Wyd. 2]. 103-107.

Szymańska, Beata. Czy zen jest filozofią? [Rec. Kozyra, Agnieszka. Filozofia zen]. 108-113.

DYSKUSJE

Kaniowski, Andrzej M. Filozofia praktyczna Immanuela Kanta - jej siła i słabości. 114-126.

Galewicz, Włodzimierz. O sile i słabościach praktycznego rozumu. 127-131.

Wolicka, Elżbieta. W poszukiwaniu przesłanek metafizycznych: u źródeł moralności. 132-136.

Łuków, Paweł. Komentarz do tekstu Andrzeja M. Kaniowskiego pt. "Filozofia praktyczna Immanuela Kanta - jej siła i słabości". 137-147.

Żelazny, Mirosław. Komentarz do tekstu Andrzeja M. Kaniowskiego pt. "Filozofia praktyczna Immanuela Kanta - jej siła i słabości". 148-149.

Galewicz, Włodzimierz. Czy Achilles ginie pod Troją? 150-154.

Łuków, Paweł. Czy Achilles istniał naprawdę? (1). 155-161.

Galewicz, Włodzimierz. O maksymach, osobach i rzeczach. 162-166.

Łuków, Paweł. Czy Achilles istniał naprawdę? (2). 167-169.

Chyrowicz, Barbara. Bioetyka a metafizyka. 170-183.

Szewczyk, Kazimierz. Debatujmy, poszukujmy, uprawiajmy (uwagi do wypowiedzi prof. Barbary Chyrowicz "Bioetyka a metafizyka"). 184-195.

Galewicz, Włodzimierz. O metafizycznym fundamentalizmie. 196-200.

Przyłuska-Fiszer, Alicja. Bioetyka regulacji i bioetyka teoretyczna. 201-206.

Łuków, Paweł. Przejście od metafizyki i antropologii do metafizyki działania. 207-211.

Szawarski, Zbigniew. Bioetyka a metafizyka. 212-221.

POLEMIKI

Maryniarczyk, Andrzej. O bałamutnej i nierzetelnej recenzji "O dobru". 222-228.

Edukacja Filozoficzna nr 37

Edukacja Filozoficzna nr 38

Estetyka i Krytyka nr 6

Ethos R. 17, nr 1-2(65-66)

Ethos R. 17, nr 3-4(67-68)

Etyka nr 37

Wspomnienie - prof. dr hab. Henryk Jankowski

ROZPRAWY

Markowski, Mieczysław. Krakowska etyka uniwersytecka na tle historycznym

Michałowska, Monika. Spór o predestynację w Renesansie Karolińskim De praedestinatio Jana Szkota Eriugeny

Czubak, Magdalena. Teoria przyjaźni Aelreda z Rivaulx

Bukała, Marcin. Etyka ekonomiczna średniowieczna

Górniak, Adam. Filipa Kanclerza Traktat o synderezie

Pachniak, Katarzyna. Wybrane zagadnienia średniowiecznej etyki muzułmańskiej

Stachewicz, Krzysztof. Martina Heideggera myślenie gruntu etyki

Goćkowski, Janusz. "Uprawidłowienie nazw" w etyce uczonego i dziennikarza

Konstańczak, Stefan. Blaski i cienie odwagi

Misiuna, Bohdan. Afirmacja świata i życia w filozofii taoizmu

Wigura, Karolina; Kuisz, Jarosław. Skąd się bierze kradzież lub akceptacja kradzieży własności intelektualnej?

Łukasiewicz, Dariusz. Kilka uwag do metaetycznych poglądów Kazimierza Twardowskiego

Klimczyk, Joanna. O tęsknocie za tożsamością performatywną

Szymański, Sebastian. Normativity in Hobbes’ Conception of Law

RECENZJE

Fenomenologia nr 2

Filo-sofija vol. 4, nr 4

Filozofia Chrześcijańska t. 1

OSOBA I JEJ RELACJE

Filozofia Nauki nr 1

Heller, Michał. Nieprzemienna unifikacja dynamiki i prawdopodobieństwa

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Strukturalizm jako alternatywa dla platonizmu w filozofii matematyki

Dębowski, Józef. Pułapki komputacjonizmu

Palczewski, Rafał. "Śledzący" kontekstualizm semantyczny, jego źródła i konsekwencje

Ziemińska, Renata. Pojęcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej

Żabski, Eugeniusz. Czy zasada niesprzeczności jest "najpewniejszym

Stuchliński, Józef. Ideał "estetyczny" aksjomatyzacji nauk dedukcyjnych

Sobociński, Bolesław. W sprawie dobrze skonstruowanej aksjomatyki

Filozofia Nauki nr 2

Błaszczyk, Piotr. O przedmiocie matematycznym

Mrozek, Jarosław. Problem matematyczności przyrody

Wójtowicz, Krzysztof. O najważniejszym argumencie na rzecz matematycznego realizmu

Kuś, Katarzyna. Oczekując nieoczekiwanego - Paradoks Niespodziewanego Testu

Magdziak, Marek. Prawda, język potoczny i konteksty sytuacyjne

Żabski, Eugeniusz. O czterech antynomiach semantycznych i ich "rozwiązaniach"

Żełaniec, Wojciech. New Considerations on The 'Liar' Paradox

Grygianiec, Mariusz. Reistyczna koncepcja czasu

Jedynak, Anna. Pragmatyczny aspekt niemonotoniczności

Labenz, Piotr. O Ajdukiewicza argumentacji z analogii między epistemologią a semiotyką

Wójtowicz, Anna. O pewnym argumencie na rzecz ontologii sytuacji

Krajewski, Władysław. Uwagi o formalizacji ontologii. Na marginesie artykułu Mariusza Grygiańca

Zygmunt, Jan. Bibliografia prac naukowych Marii Kokoszyńskiej-Lutmanowej

Filozofia Nauki nr 3-4

Marciszewski, Witold. Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych

Bobryk, Jerzy. Jakie zagadnienia składają się na problem psychofizyczny

Jedynak, Anna. Ciało i umysł w doświadczeniu bezpośrednim

Rączaszek-Leonardi, Joanna. Symbole i dynamika w opisie systemów biologicznych i zjawisk psychologicznych

Schetz, Adriana. Czy można rozwiązać problem umysł-ciało?

Skalski, Tadeusz. Działanie neuronami

Strawiński, Witold. Funkcjonalistyczna koncepcja umysłu a postulat jedności nauki

Świątczak, Bartłomiej. Eksternalizm a problem lokalizacji umysłu

Poczobut, Robert. Wielowymiarowość umysłu (W związku z książką Urszuli Żegleń Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu)

Żegleń, Urszula. Wielowymiarowość umysłu

Poczobut, Robert. O wielowymiarowości umysłu ponownie. W stronę monizmu emergencyjnego

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 1

Folia Philosophica t. 22

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 1

Forum Philosophicum 9

Salamon, Janusz. On Cognitive Validity of Religious Experience

Mutschler, Hans-Dieter. Kann ‘Form’ durch ‘Information’ ersetzt werden?

Heindl, Erich J. Anmerkungen zu Nietzsche unter Berücksichtigung seiner progressiven Paralyse

Ziemiański, Stanisław. Jedna czy wiele dusz?

Koszteyn, Jolanta. Problem pochodzenia dusz ludzkich. Refleksje na temat artykułu Stanisława Ziemiańskiego pt. Jedna czy wiele dusz?

Ziemiański, Stanisław. Kilka uwag w związku z Refleksjami Jolanty Koszteyn

Aszyk, Piotr. Opinie wczesnochrześcijańskich i scholastycznych myślicieli na temat decyzji pacienta o rezygnacji z interwencji medycznych

Ślipko, Tadeusz. Poglądy etyczne Mariana I. Morawskiego SJ

Krasnodębski, Mikołaj. Teoria intelektu możnościowego i jej konsekwencje w kontekście polemiki Tomasza z Akwinu z awerroizmem łacińskim

Majkrzak, Henryk. Il problema dell’immortalità dell’anima in S. Tommaso d‘Aquino

Koszteyn, Jolanta. Plio-Pleistocene Hominids: Epistemological and Taxonomic Problems

Janusz, Robert. Abstrakcja, obiekty i cywilizacja globalna

Lisiak, Bogdan. Alchemia Adama Kochańskiego S.J.

Ślipko, Tadeusz. Ewolucja Katolickiej Nauki Społecznej, ale jaka?

Darowski, Roman. Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879): Precursor of the Renewal of Thomism

Bargieł, Franciscus. Adamus Quirinus Krasnodębski SJ (1628-1702) eiusque philosophicum opus

REPORTS

Bremer, Józef. How Does Mind Exist? Conversation on Cognitive Science, Toruń, December 17, 2003

Darowski, Roman. Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003)

OBITUARIES

Bremer, Józef. An Obituary for Prof. Józef Kałuża

BOOK REVIEWS

Bremer. Józef. [Rec. Janeczek, Stanisław. Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki].

Bremer, Józef. [Rec. Mutschler, Hans-Dieter Naturphilosophie].

Bremer, Józef. [Rec. Lloyd, Dan. Radiant Cool. A Novel Theory of Consciousness].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Edith Stein. Themen - Bezüge - Dokumente. Beckmann, B.; Gerl-Falkovitz, H.-B. (hrsg.)].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Religion: Entstehung - Funktion - Wesen. Waldenfens, Hans (hrsg.)].

Czarnecki, Paweł Stanisław. [Rec. Słomski, Wojciech. Szkice o filozofii polskiej XX wieku].

Czarnecki, Paweł Stanisław. [Rec. Słomski, Wojciech. W stronę człowieka. Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego].

Słomski, Wojciech. [Rec. Kokluchin, Władimirowicz Władimir. Istorija obščestvennych dviženij i političeskich partij].

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XVI

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXII, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 14

Wandschneider, Dieter. Language and thinking

Korpikiewicz, Honorata. Non-verbal communication vs. Awarness

Sahaj, Tomasz. Human for Sale. A Report on Contemporary World

Leśniewski, Norbert. How to Regain the Unity of Logos, Pathos and Ethos

Taborska, Katarzyna. Auto-incarnation as a Communikation Strategy through Marcel Reich-Ranicki’s Writings

Domaradzki, Mikołaj. Kierkegaard’s Theory of Communication

Czyż, Joanna. The Truth or “Usefulness"? The Meaning of the Dilemma for the Pragmatism and the Way to Thinking in the USA

Logic and Logical Philosophy Vol 13

Materna, Pavel. Quine’s criticism of the “First dogma of empiricism". 5-30.

Cogburn, Jon. Tonking a theory of content: an inferentialist rejoinder. 31-55.

Slater, Barry Hartley. Ramseying liars. 57-70.

Goldberg, Nathaniel. McTaggart on time. 71-76.

Brunner, Andreas B.M. First-order anti-intuitionistic logic with apartness. 77-88.

Pietruszczak, Andrzej. The consequence relation preserving logical information. 89-120.

Pietruszczak, Andrzej. The axiomatization of Horst Wessel’s strict logical consequence relation. 121-138.

Nasieniewski, Marek. A relational syllogistic. 139-145.

Jarmużek, Tomasz; Pietruszczak, Andrzej. Completeness of Minimal Positional Calculus. 147-162.

BOOK REVIEWS

Carnielli, Walter. [Rec. Mathematics in Art: Mathematical Visualization in Art and Education. Bruter, Claude P. (ed.)]. 163-166.

Logos i Ethos nr 1(16)

Logos i Ethos nr 2(17)

Nowa Krytyka nr 16

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 81

EVANDRO AGAZZI: RIGHT, WRONG AND SCIENCE. Dilworth, Craig (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 82

IDEALIZATION XI: HISTORICAL STUDIES ON ABSTRACTION AND IDEALIZATION. Coniglione, Francesco; Poli, Roberto; Rollinger, Robin (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 85

Wettersten, John. Whewell's Critics. Bell, James A. (ed.).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 20

TEORIA I METODA W BIOLOGII EWOLUCYJNEJ

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXXV-XXXVI, 2003/2004

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXXVII-XXXVIII

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XXXIX

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XL

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(7)

HEGEL I INNI

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(8)

LEIBNIZ

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(9)

HORKHEIMER

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(10)

GOMBROWICZ

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(49)

PAMIĘĆ I PODMIOTOWOŚĆ

Rosińska, Zofia. Wstęp. 5-8.

Rosińska, Zofia. Spór o pamięć. 9-21.

Szałek, Piotr. Pamięć jako akt intencjonalny (trzy teorie psychologiczne). 23-38.

Burek, Aleksandra. Odpominanie prawdy u Platona. 39-52.

Jaworski, Kamil. Zapomnienie w Byciu i czasie. 53-60.

Herbich, Piotr. Koncepcja pamięci w Materii i pamięci Henri Bergsona. 61-75.

Schollenberger, Piotr. Rola pamięci w filozofii Waltera Benjamina. 77-94.

Stępnik, Andrzej. Projekt nowej filozofii a kwestia pamięci w myśli Edwarda Abramowskiego. 95-105.

Bursztyka, Przemysław. Powtórzenia jako doświadczenie egzystencjalne (Freud, Nietzsche, Kierkegaard). 107-123.

Krajewski, Stanisław. Judaizm: przykazanie "Pamiętaj!". 125-136.

Nowak, Marek. "To czyńcie na moją pamiątkę". Anamnesis w teologii katolickiej. 137-145.

Mazur, Tomasz. Między salonem a katedrą. Rzecz o pamięci u Prousta. 147-164.

Herbich, Piotr. Pamięć zbiorowa w Lawie Tadeusza Konwickiego. 165-179.

Kozłowski, Maciej. Fenomen pamięci w filmie - na podstawie Zwierciadła Andrieja Tarkowskiego. 181-187.

Nader, Luiza. "Wystawa ran": przestrzenie pamięci w twórczości Josepha Beuysa. 189-200.

Szałek, Piotr. Fenomen pamięci według Ludwika Binswangera. 201-209.

Pytkowska, Brygida. Pamięć w ujęciu Geralda M. Edelmana. 211-224.

Pytkowska, Brygida. Pamięć a świadomość w ujęciu Henri Eya. 225-240.

Pyszczek, Grzegorz. Pamięć narodowa jako problem filozoficzny. 241-255.

Aleksandrowicz, Dariusz. Racjonalność, indywiduum, działanie. 257-270.

RECENZJE

Rosińska, Zofia. Filozofia parti pris. [Rec. Margalit, Avishai. The Ethics of Memory. 271-276.

Grzegorczyk, Anna. Przestrogi filozoficzne Jerzego Kopani. [Rec. Kopania, Jerzy. Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie]. 277-283.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(50)

ROZPRAWY

Skarga, Barbara. "Na początku było słowo". 5-10.

Domański, Juliusz. Czy filozofia jest tym, czym są filozofowie? 11-25.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Jak filozofia stała się tym, czym jest (Giorgio Colli o losach filozofii). 27-42.

Filutowska, Katarzyna. Problem bytu w filozofii Schellinga w kontek��cie tzw. filozofii narracyjnej. 43-57.

Schetz, Adriana. Reprezentacjonizm i antyreprezentacjonizm w filozofii umysłu. 59-73.

Miłkowski, Marcin. Filozofia jako inżynieria odwrotna: rzecz o naturalizmie Daniela C. Dennetta. 75-89.

Mikołejko, Zbigniew. Trzy tezy o Pasji. 91-100.

Bylica, Piotr. Ruch Inteligentnego Projektu. 101-109.

Grabarczyk, Paweł. Od bodźca do moralności. 111-123.

Aleksandrowicz, Dariusz. Racjonalność, ignorancja, głupota. 125-139.

KRONIKA

Grzegorczyk, Andrzej. Leszka Kołakowskiego pytanie o rozum. 141-144.

WSPOMNIENIA

Jedynak, Stanisław. Moje spotkania z filozofią w Warszawie. 145-150.

ROZMAITOŚCI.

Wywiad z Największym Filozofem XX wieku. 151-155.

RECENZJE

Wonicki, Rafał. Filozofia dialogu i emancypacji. [Rec. Rozum jest wolny, wolność - rozumna. Marszałek, Robert; Nowak-Juchacz, Ewa (red.)]. 157-165.

Jadacki, Jacek J. Roman Ingarden redivivus. [Rec. Rosiak, Marek. Spór o substancjalizm. Studia z ontologii Ingardena i metafizyki Whiteheada]. 165-175.

Kamińska, Anna. Czy może istnieć czująca myśl? [Rec. Wiedza a uczucia.  Motycka, Alina (red.)]. 175-181.

Frątczak, Anna. W stronę przeszłości, w stronę przyszłości. [Rec. Borzym, Stanisław. Przeszłość dla przyszłości]. 181-186.

SPIS ARTYKUŁÓW opublikowanych w "Przeglądzie Filozoficznym - Nowa Seria" w nr. 1-50 (1992-2004). 187-202.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(51)

KRYTERIA NAUKOWOŚCI

Sady, Wojciech. Dlaczego odkrycie promieni X przez Roentgena było naukowe? 7-20.

Koterski, Artur. Demarkacja domowym sposobem. 21-26.

Jodkowski, Kazimierz. Zalety i wady wieloaplikacyjnego kryterium demarkacji Wojciecha Sadego. 27-36.

Sagan, Dariusz. Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe’ego koncepcji nieredukowalnej złożoności. 37-54.

Jodkowski, Kazimierz. Punktualizm w perspektywie I. Lakatosa kryteriów postępu i degeneracji programu badawczego. 55-64.

Mrozek, Jarosław. Dwa oblicza matematyki, czyli co sprawia, że matematyka jest nauką. 65-71.

Nowak, Leszek. Pewne uogólnienie Popperowskiego kryterium demarkacji. 73-80.

Woleński, Jan. Nauka i nienauka: Problem demarkacji. 81-95.

Tuchańska, Barbara. Kryteria naukowości. Nauka-nienauka czy raczej my-inni? 97-112.

Rosner, Katarzyna. Dwie odmiany konstruktywizmu, czyli spór o status poznawczy historiografii. 113-125.

Sojak, Radosław. Demarkacja w teorii, w historii i w praktyce. Punkt widzenia socjologii wiedzy naukowej. 127-140.

Kleszcz, Ryszard. Problem osobliwości nauk społecznych. 141-162.

Bylica, Piotr. Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii. 163-175.

Wróbel, Szymon. Rewolucja, demarkacja, psychologia. 177-194.

RECENZJE

Grudzińska, Justyna. [Rec. Baker, Stephen J. A Speech-Act Theoretic Approach]. 195-198.

Dubik, Adam. O blaskach i cieniach kognitywistycznej wersji "filozofii umysłu". [Rec. Żegleń, Urszula. Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu]. 198-204.

Pyszczek, Grzegorz. W walce ze złem. [Rec. Drabarek, Anna. Etyka umiaru. Ideał człowieka i jego szczęścia w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej]. 204-207.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(52)

Kant, Immanuel. O obowiązkach wobec samego siebie w ogóle. 7-19.

Kant, Immanuel. O świadomości samego siebie i egoizmie. 21-24.

Kant, Immanuel. O rzekomym prawie kłamania z miłości bliźniego. 25-29.

Kant, Immanuel. Apologia zmysłowości. 31-48.

Jacobs, Wilhelm G. Dwa stulecia filozofii Immanuela Kanta (1804-2004). 49-60.

Frank, Manfred. Główna myśl Kanta. 61-75.

Asmuth, Christoph. Przełom transcendentalny w filozofii Kanta. 77-86.

Poręba, Marcin. Kantowskie pojęcie metafizyki. 87-96.

Kuliniak, Radosław. Wpływ ustaleń systemowych Johanna Heinricha Lamberta na ewolucję projektów metafizycznych Immanuela Kanta w latach 1765-1781. 97-110.

Żelazny, Mirosław. Kant i rozbiory Polski. 111-124.

O'Neill, Onora. Kant: Racjonalność jako rozum praktyczny. 125-145.

Łuków, Paweł. Kanta odkrycie normatywności. 147-165.

Ameriks, Karl. Kant i problem motywacji moralnej. 167-182.

Gokieli, Marcin. Cele działań i środki do nich prowadzące w perspektywie Kantowskiej analizy imperatywów hipotetycznych. 183-190.

Buksiński, Tadeusz. Imperatyw kategoryczny: osobowy, prawny, polityczny. 191-211.

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Wolność, prawodawstwo i wzajemny przymus: intersubiektywny charakter pojęcia wolności u Kanta na podstawie Metafizyki moralności. 213-226.

Heinz, Marion. Pierwotna syntetyczna jedność apercepcji jako podstawa pojęcia i sądu u Kanta. Rozważania w nawiązaniu do Klausa Reicha. 227-141.

Schönrich, Gerhard. Eksternalizacja ducha? Kantowska uzualistyczna teoria reprezentacji. 243-261.

Frank, Manfred. Kant i problem świadomości siebie. 263-274.

Siemek, Marek J. Filozofia transcendentalna Kanta w perspektywie Fichteańskiej. 275-286.

Dybel, Paweł. Freud i Kant. Dwie koncepcje podmiotu i Ja. 287-302.

Przyłębski, Andrzej. Kant i hermeneutyka. 303-318.

Danz, Christian. Historia religii jako historia kościoła. Uwagi dotyczące Kantowskiej interpretacji dziejów chrześcijaństwa. 319-331.

Piątkowska-Magnone, Lena. Krytyka czystego pożądania. Powrót do Kanta Sadem Jacques’a Lacana. 333-346.

Chlewicki, Maciej. Empiryczny realizm Immanuela Kanta. 347-361.

RECENZJE

Kupś, Tomasz. Wprowadzenie do filozofii Kanta. [Rec. Klemme, Heiner F. Immanuel Kant]. 363-366.

Kornacka, Barbara. Kant rozebrany. [Rec. Kant’s Metaphysics of Morals: Interpretative Essays. Timmons, Mark (red.)]. 366-370.

Reports on Philosophy No. 22

Roczniki Filozoficzne 52(1)

Roczniki Filozoficzne 52(2)

Ruch Filozoficzny LXI (1)

Ruch Filozoficzny LXI (2)

Ruch Filozoficzny LXI (3)

Ruch Filozoficzny LXI (4)

Semina Scientiarum nr 3

WOKÓŁ TWIERDZENIA GÖDLA

Olszewski, Adam. Od redakcji. 3-8.

Furman, Tomasz. Życie "Pana Warum". 9-23.

Obolevitch, Teresa. Motywy filozoficzne w twórczości Kurta Gödla. 24-37.

Brożek, Anna. Hilbert a Gödel: prawda i dowód w matematyce. 38-70.

Wroński, Leszek. Twierdzenia Gödla - dowody. Czy arytmetyka jest w stanie dowieść własną niesprzeczność? 71-79.

Piechowicz, Robert. Dlaczego twierdzenia Gödla inspirują filozofów? 80-86.

Tomaszewska, Anna. Twierdzenie Gödla a filozofia umysłu. W sprawie pewnej dwuznaczności argumentu Lucasa. 87-100.

Rojek, Paweł. Antynomia Russella i twierdzenie Gödla jako logika absolutnego. 101-110.

Polak, Paweł. Podmiot a system aksjomatyczny. 111-122.

Załuski, Wojciech. O dwóch aksjomatach teorii zbiorów w kontekście sporu o hipotezę continuum. 123-149.

Philipp, Ryszard. Twierdzenia Gödla a niemechaniczność umysłu (cz. I).150-165.

POLEMIKI I RECENZJE

Piechowicz, Robert. (Nie)zupełna teoria Gödla. 166-169.

Piesko, Maria. Dla kogo? 170-172.

Furman, Tomasz. Dylematy Dawsona. 173-176.

Brożek, Anna. Komentarz do przypisów. 177-182.

ΣΟΦΙΑ nr 4

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 37

Studia Philosophiae Christianae 40, nr 1

JUBILEUSZ 85-lecia urodzin księdza profesora TADEUSZA ŚLIPKO

Bartnicki, Roman. Słowo Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Podrez, Ewa. Ksiądz Profesor Tadeusz Ślipko - życie i działalność naukowa

Sareło, Zbigniew. Moralność filozofowania

Dec, Ignacy. Etyczny wymiar kreowania społeczeństwa wiedzy

Półtawski, Andrzej. Zmysły a "dane zmysłowe"

Moń, Ryszard. Ontologiczne podstawy moralności

Pawłowski, Kazimierz. Tajemnica Sokratesa : kwestia statusu ontycznego wartości moralnych

Podrez, Ewa. Aksjologiczne podłoże związków etyki z polityką

Kobyliński, Andrzej. Moralność autonomiczna i etyka wiary

Zuziak, Władysław. Granice nauki - granice etyki - w poszukiwaniu wspólnej perspektywy

Biesaga, Tadeusz. Dobro pacjenta celem medycyny i podstawą etyki medycznej

Niemiec, Henryk. W obliczu eutanazji

Koczanowicz, Leszek. Bachtin i Foucault o estetyzacji życia

Jeziorska, Janina. Metoda biograficzna w nauczaniu etyki

Andrzejuk, Andrzej. Tomistyczna teoria relacji osobowych

Hanafi, Hassan. From orientalism to occidentalism

Stępień, Tomasz. Nowe ujęcia w rozumieniu człowieka w Warszawskiej Szkole Tomizmu Konsekwentnego

Wojcieszek, Krzysztof A. Ludzkie stawanie się : nowe zastosowanie dla starej tomistycznej teorii

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Krasnodębski, Mikołaj. [Rec. Krajski, Stanisław. Filozofia społeczna w "Przeglądzie Powszechnym" w latach 1884-1939]

Sadowski, Ryszard F. [Rec. Flanagan, Owen J. The problem of the soul : two visions of mind and how to reconcile them]

Wilk, Rafał Kazimierz. [Rec. Węgrzecki, Adam. Zarys filozofii]

Babiński, Jarosław. Sprawozdanie z sympozjum "Spór o chrześcijański charakter filozofii" UKSW, 4 listopada 2003

Andrzejuk, Artur; Stępień, Tomasz. Sprawozdanie z pobytu w UKSW Prof. dr. Hassana Hanafiego

Andrzejuk, Artur. Tomizm konsekwentny na Międzynarodowym Kongresie Tomistycznym w Rzymie

Studia Philosophiae Christianae 40, nr 2

Słowo od Redakcji

Hajduk, Zygmunt. Ksiądz Profesor Mieczysław Lubański : bibliografia (1994-2004). Wartościowanie i wartości w nauce

Samodualność i wyjaśnianie Michał Heller

Krajewski, Władysław. Filozofia przyrody w Europie i w Polsce

Olszewski, Stanisław. Kołowa skala czasu z punktu widzenia mechaniki kwantowej w ujęciu Schrödingera

Ślipko, Tadeusz. Deontologia : jej dzieje i miejsce w systemach etycznych

Trąbka, Jan. Nowa świadomość

Ziemiański, Stanisław. Nauki przyrodnicze a filozofia Boga

Życiński, Józef. Pluralistyczna ontologia przyrody w ujęciu George'a F.R. Ellisa

Dołęga, Józef M. Słowo o informacji

Hałaczek, Bernard. Globalizm ewolucjonizmu

Morawiec, Edmund; Mazanka, Paweł. Krytyka filozofii klasycznej w XVII wieku

Nieznański, Edward. Dostateczna racja istnienia świata

Tempczyk, Michał. Nowa matematyka chaosu

Wnuk, Marian. Kwant życia - hipotezy na temat elementarnej jednostki życia

Mikucki, Kazimierz. Problem obecności nauki w niektórych wersjach klasycznego sposobu uprawiania filozofii w Polsce

Sochoń, Jan. Powrót do religii ponowoczesnych filozofów

Buczkowska, Janina. Pojęcia i znaczenia : kilka uwag na temat językoznawstwa kognitywnego

Latawiec, Anna. Uwagi w sprawie wirtualności

Lemańska, Anna. O przestrzeni

Bugajak, Grzegorz. Kilka uwag o "postulowanej ontologii" teorii naukowych

Kukowski, Jarosław. Ontologia teorii fizykalnych a ontologia rzeczywistości

Ługowska, Danuta. Analiza założeń antropologicznych leżących u podłoża modeli terapeutycznych

Porwolik, Marek. Zbiory rozmyte a nazwy nieostre

Studia Semiotyczne XXV

Sztuka i Filozofia nr 24

Sztuka i Filozofia nr 25

a

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 34

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 35

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XL, z. 1 (159)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XL, z. 2 (160)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XL, z. 3 (161)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XL, z. 4 (162)