POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2005

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 17

Oleksy, Mateusz. O dwuznaczności "zwrotu praktycznego" w filozofii posokratejskiej

Łukowski, Piotr. O co chodzi w paradoksie Protagorasa?

Kaczmarek, Janusz. Uniwersalia a przedmioty ogólne

Zbroszczyk, Wojciech. Idee a problem natywizmu w filozofii Kartezjusza

Arias, Javier Vilanova. Cyrkularność w definiowaniu przez postulaty pojęcia wiedzy logicznej

Gromiec, Włodzimierz. Sen bycia, śmierć bytu

Linek, Ewa. Między racjonalnością a moralnością. O rozważaniach Kołakowskiego nad językiem wiary

Kwietniewska, Małgorzata. Różnica a metafizyka Emmanuela Lévinasa

Frydryczak, Beata. Theodor W. Adorno: pojęcie pięknej natury

Barański, Jarosław. Estetyzacja epistemologiczna a modele symulacyjne - w kontekście modelu anatomicznego Visible Human Project

Szałek, Piotr. Pojęcie energii i jego konsekwencje w psychoterapii

Analiza i Egzystencja nr 1

Judycki, Stanisław. Sceptycyzm i dowód ontologiczny

Gut, Arkadiusz. Fregego krytyka dowodu ontologicznego

Haeffener, Gerd. Problem pojęcia istoty

Jakubowski, Jarosław. Ricoeur a egzystencjalna koncepcja wiecznej teraźniejszości

Błocian, Ilona. Jung i Bachelard. Problem wyobraźni i mitu

Chrudzimski, Arkadiusz. Teoria przedmiotów intencjonalnych kontra teoria przysłówkowa

Koj, Leon; Leszczyńska, Dorota. Czy Parmenides był ewentystą?

Olszewska, Ludmiła. Perdurantyzm a problem zmiany

Ziemińska, Renata. Absolutyzm i pluralizm

RECENZJA

Szubka, Tadeusz. Powrót do racjonalizmu? [Rec. Peacocke, Christopher. The Realm of Reason].

Analiza i Egzystencja nr 2

Promieńska, Halina. Filozofia i etyka wobec pytań o kryterium normalności

Bołtuć, Piotr. Moralność a stronniczość

Janikowski, Wacław. Współczesne argumenty za naturalizmem etycznym

Gut, Przemysław. Zagadnienie wolności osoby ludzkiej w ujęciu Leibniza

Dębowski, Józef. Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm

Heflik, Włodzimierz. Kant i Russell o sądzie

Palczewski, Rafał. O wrażliwości kontekstowej zdań typu "S wie, że P"

Misiak, Rafał. Między teorią poznania a teorią komunikacji. Podstawowe sposoby formułowania pojęcia rozumu we współczesnej filozofii transcendentalnej

Robaszkiewicz, Maria; Ramian, Bartłomiej. Aktywność filozoficzna kobiet w Grecji okresu klasycznego

RECENZJA

Łukasiewicz, Dariusz. Czy Bóg istnieje? [Rec. Craig, William Lane; Sinnott-Armstrong, Walter. God? A Debate between a Christian and an Atheist].

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 30

Colloquia Communia nr 1-2(78-79)

FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Dialogue and Universalism vol. 15

Diametros 3

Klinowski, Mateusz. Możliwe zdarzenia w branching-time. 1-26.

Miłkowski, Marcin; Poczobut, Robert. Czym jest i jak istnieje umysł? 27-55.

Saja, Krzysztof. Hare’a-Horgana-Timmonsa argument przeciwko deskryptywizmowi. 56-74.

Ziemińska, Renata. Eksternalizm a sceptycyzm we współczesnej filozofii anglosaskiej. 75-85.

DYSKUSJE

Lorenc, Iwona. Filozoficzny charakter współczesnej estetyki. 86-94.

Gołębiewska, Maria. Odnowienie estetyki? 95-102.

Kuczyńska, Alicja. "Roszczenia" metafizyczne estetyki. 103-107.

Chmielowski, Franciszek. Filozofia, estetyka, metafizyka. 108-113.

Rewers, Ewa. Estetyka: między filozofią i naukami o kulturze. 114-117.

Dziamski, Grzegorz. Estetyka i metafizyka. 118-120.

Pękala, Teresa. Dyskurs estetyczny - rekapitulacje i prognozy. 121-128.

Piłat, Robert. Dyskusja z tekstem "Czym jest i jak istnieje umysł?" 129-135.

Poczobut, Robert. Rozmaitość umysłów (w odpowiedzi Robertowi Piłatowi). 136-141.

Judycki, Stanisław. Dwa argumenty przeciwko materializmowi. 142-158.

Poczobut, Robert. Mit prostej substancji myślącej (w odpowiedzi Stanisławowi Judyckiemu). 159-168.

Żegleń, Urszula. Głos w debacie na temat: "Czym jest i jak istnieje umysł?" 169-172.

Poczobut, Robert. Głęboki naturalizm (w odpowiedzi Urszuli Żegleń). 173-175.

Klawiter, Andrzej. Myśleć jak filozof, argumentować jak kognitywista. 176-181.

Szubka, Tadeusz. Więcej (scjentystycznego) dymu niż (filozoficznego) ognia. 182-188.

Poczobut, Robert. Szklana pułapka filozofii (w odpowiedzi Tadeuszowi Szubce). 189-192.

Polcyn, Karol. W kwestii związku pomiędzy filozofią umysłu a naukami empirycznymi. 193-197.

Poczobut, Robert. Analiza pojęć to za mało (w odpowiedzi Karolowi Polcynowi). 198-202

POLEMIKI

Kolarzowa, Romana. Błogostan doskonały. O samopoczuciu estetyki uwag kilka. 203-217.

Penczek, Mateusz. Odpowiedź na zarzuty Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka. 218-222.

Woleński, Jan. W odpowiedzi Piotrowi Markiewiczowi. 223-229.

Diametros 4

Dzięgiel, Tomasz. Prawo do własności prywatnej. 1-11.

Miszczyński, Ryszard; Tarnopolski, Andrzej. Filozofia a mass media. 12-28.

Święch, Marek. Antropocentryczna wykładnia realizmu wewnętrznego. 29-48.

Ziemiński, Ireneusz. Credo sceptyka. 49-75.

RECENZJE

Sagan, Dariusz. Retoryczna historia Ruchu Inteligentnego Projektu. [Rec. Woodward, Thomas. Doubts about Darwin: A History of Intelligent Design]. 76-85.

Trojanowski, Marek. Afterphilosophie. [Rec. Mróz, Tomasz. Wincenty Lutosławski - polskie badania nad Platonem]. 86-93.

DYSKUSJE

Galewicz, Włodzimierz. Prawda dla chorych. 94-102.

Barbaro, Bogdan de. Prawda dla chorych czy prawda dialogu? 103-110.

Suchorzewska, Janina. Głos w dyskusji. 111-119.

Szewczyk, Kazimierz. Kłamstwo medyczne pozostaje kłamstwem. 120-131.

Sak, Jarosław. Prawda a "sztuka mówienia". 132-137.

Marczewski, Krzysztof. Prawdomówność w medycynie - punkt widzenia lekarza praktyka i potencjalnego pacjenta. 138-142.

Przyłuska-Fiszer, Alicja. Etyka lekarska i cnota prawdomówności. 143-146.

Chyrowicz, Barbara. Prawo do nieinformowania. 147-150.

Szczeklik, Andrzej. Prawda dla ciężko chorego. 151.

Galewicz, Włodzimierz. O argumentach za medycznym kłamstwem. 152-158.

Woleński, Jan. O jakim Bogu mowa? 159-175.

Ziemiński, Ireneusz. Co jest przedmiotem sporu? (Odpowiedź Profesorowi Janowi Woleńskiemu). 176-187.

Chwedeńczuk, Bohdan. Garść uwag o moim położeniu w sporze o Boga. 188-194.

Ziemiński, Ireneusz. Kilka uwag celem rozjaśnienia nonsensownego komunikatu (Odpowiedź Profesorowi Bohdanowi Chwedeńczukowi). 195-197.

Judycki, Stanisław. Dwa aprioryczne dowody na istnienie Boga. 198-215.

Ziemiński, Ireneusz. Czy dowód ontologiczny jest dowodem istnienia Boga? (Uwaga na marginesie rozprawy Profesora Stanisława Judyckiego). 216-218.

Chudy, Wojciech. Głos w dyskusji. 219-222.

Ziemiński, Ireneusz. O łatwości sceptycyzmu, politycznej poprawności i innych kłopotach filozofów (Odpowiedź Profesorowi Wojciechowi Chudemu). 223-225.

Wojtysiak, Jacek. O trudnościach wiary sceptyka i ostrożnej wiedzy teisty. 226-254.

Ziemiński, Ireneusz. O nieskończonej wiedzy o Bogu (Odpowiedź Doktorowi Jackowi Wojtysiakowi). 255-257.

Pepliński, Marek. Głos w dyskusji o naturze sporu. 258-269.

Ziemiński, Ireneusz. O wiedzy świadomej i nieświadomej (Odpowiedź Doktorowi Markowi Peplińskiemu). 270-272.

POLEMIKI

Wojtysiak, Jacek. Dopowiedzenie - na koniec. 279-282.

Chudy, Wojciech. W sprawie kwietniowej dyskusji. 273-278.

Diametros 5

Juruś, Dariusz. The Neo-Aristotelian Defense of Rights, or a Minimal State Approach. 1-20.

Klinowski, Mateusz. Moralność, reprodukcja i homoseksualizm. Krytyczna analiza argumentów przeciwko związkom osób tej samej płci. 21-50.

Orlewski, Bartosz. Prawda, schemat pojęciowy i świat. 51-82.

Szewczyk, Kazimierz. Medycyna i finanse. Czy ekonomiczne racjonowanie świadczeń zdrowotnych jest sprawiedliwe? 83-97.

Zieliński, Wojciech. Krytyczny racjonalizm w etyce życia gospodarczego. 98-115.

RECENZJE

Huber, Steffen. "Über menschliche Freiheit“. Kritische Bemerkungen zu Julian Nida-Rümelins Essaysammlung. [Rec. Nida-Rümelin, Julian. Über menschliche Freiheit]. 116-132.

DYSKUSJE

Kuniński, Miłowit. Czy demokracja jest samowystarczalna, czy też potrzebuje przeddemokratycznych, a nawet transcendentnych podstaw? 133-144.

Legutko, Ryszard. Dwie uwagi na marginesie eseju Miłowita Kunińskiego. 145-147.

Kuniński, Miłowit. Komentarz do uwag Ryszarda Legutki. 148-149.

Stawrowski, Zbigniew. Uwagi do tekstu prof. Miłowita Kunińskiego. 150-154.

Kuniński, Miłowit. Czy uległem uwodzicielskiej sztuce demokracji? (Komentarz do uwag Zbigniewa Stawrowskiego). 155-157.

Porębski, Czesław. Uwagi do tekstu Miłowita Kunińskiego. 158-159.

Porębski, Czesław. Człowiek w społeczeństwie całkowicie otwartym. 160-168.

Kuniński, Miłowit. Osobowości nie w pełni otwarte. (Komentarz do uwag Czesława Porębskiego). 169-170.

Kaczorowski, Paweł. Demokracja i jej transcendencja. 171-176.

Kuniński, Miłowit. Komentarz do uwag Pawła Kaczorowskiego. 177-178.

Miklaszewska, Justyna. Głos w dyskusji. 179-180.

Kuniński, Miłowit. Sposoby uzasadniania demokracji. (Komentarz do uwag Justyny Miklaszewskiej). 181-182.

Nowak-Juchacz, Ewa. Kilka uwag do "Wprowadzenia" Miłowita Kunińskiego. 183-186.

Kuniński, Miłowit. Komentarz do uwag Ewy Nowak-Juchacz. 187-188.

Chmielewski, Adam. Prośba o wyjaśnienie. 189-190.

Kuniński, Miłowit. Komentarz do uwag Adama Chmielewskiego. 191-194.

Suchorzewska, Janina. Medycyna i finanse. 195-201.

Jędrzejczak, Wiesław W. Medycyna i finanse: głos w dyskusji. 202-204.

Kuta, Wojciech. Wszystko dla wszystkich? 205-206.

Hołówka, Jacek. Racjonowanie świadczeń medycznych, czy profilowanie oferty? 207-216.

Sak, Jarosław. Kalkulacja i dystans. 217-222.

Kowalska, Katarzyna. Racjonowanie usług medycznych - spojrzenie ekonomisty. 223-233.

Marczewski, Krzysztof. Etyka na rynku usług medycznych. 234-236.

POLEMIKI

Mróz, Tomasz. Odpowiedź autora. 237-238.

Szewczyk, Kazimierz. Zgoda i sprzeciw. 239-248.

Diametros 6

Hess, Leopold. Heraklit nie oznajmia, ani nie ukrywa, ale wskazuje. 1-18.

Oleksy, Mateusz W. Wiedza jako Prawdziwe Uzasadnione Przekonanie. Czy twierdzy tej wciąż warto bronić? 19-48.

Polcyn, Karol. Physicalism and the Explanatory Gap. 49-69.

Woleński, Jan. Metateoretyczne problemy epistemologii. 70-93.

Szubka, Tadeusz. Czy zmierzch filozofii analitycznej? 94-104.

RECENZJE

Robaszkiewicz, Maria. Hannah Arendt: A Teacher With the Spirit of Socrates. [Rec. Hannah Arendt and Education: Renewing our Common World. Gordon, M. (ed.)]. 109-115.

DYSKUSJE

Lewicka-Strzałecka, Anna. Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej. 116-122.

Pogonowska, Barbara. Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej. 123-126.

Porębski, Czesław. Parę uwag na marginesie artykułu Pani Profesor Anny Lewickiej-Strzałeckiej. 127-128.

Zieliński, Wojciech. Moralność i etyka w działalności gospodarczej. 129-134.

Wiśniewski, Ryszard. Za i przeciw kodyfikacjom etycznym firm. 135-139.

Podrez, Ewa. Głos w dyskusji. 140-142.

Filek, Janina. Głos w dyskusji. 143-146.

Dębowski, Józef. W stronę autonomicznej teorii poznania. 147-164.

Nęcka, Edward. Głos w dyskusji. 165-168.

Gutowski, Piotr. Naturalizm niekonsekwentny czy świadomy swoich ograniczeń? 169-172.

Hetmański, Marek. Rzeczywiste znaczenie naturalizmu w epistemologii. 173-181.

Woleński, Jan. Odpowiedź. 182-184.

Biłat, Andrzej. Czy epistemologia jest nauką? Głos w dyskusji. 185-186.

Hartman, Jan. Mój komentarz do zagajenia prof. Szubki. 187-188.

Woleński, Jan. Bardzo mało ludzi przewidywało w XIX w., że po nim nastąpi wiek XX (St. J. Lec). 189-198.

Piłat, Robert. Kryzys filozofii analitycznej. 199-202.

Ziemiński, Ireneusz. O przyszłości filozofii (nie tylko) analitycznej. 203-208.

Szubka, Tadeusz. Pojęcie filozofii analitycznej, indywidualności filozoficzne i kilka innych spraw. W odpowiedzi niektórym dyskutantom. 209-213.

Grobler, Adam. Uwagi różne. 214-219.

Chmielewski, Adam. Głos w dyskusji nad tekstem Tadeusza Szubki "Czy zmierzch filozofii analitycznej?" 220-234.

Gutowski, Piotr. O tym, że nieprawdą jest, iż według pewnych filozofów wszystko, co ciekawe w filozofii dzieje się w Ameryce, o pojęciu filozofii analitycznej i o potrzebie problemowego spojrzenia na filozofię. 235-239.

Biłat, Andrzej. Głos "scjentysty". 240-243.

Poczobut, Robert. O niezbędności filozofii analitycznej. 244-248.

Miłkowski, Marcin. O rzekomym zmierzchu filozofii analitycznej. 249-254.

POLEMIKI

Garbacz, Paweł. O wymieraniu możliwości w teorii czasu rozgałęzionego. 255-264.

Zieliński, Wojciech. Moralność i etyka w działalności gospodarczej (głos ostatni). 265-267.

Edukacja Filozoficzna nr 39

Edukacja Filozoficzna nr 40

Estetyka i Krytyka nr 7-8

Estetyka i Krytyka nr 9

Ethos R. 18, nr 1-2(69-70)

Ethos R. 18, nr 3-4(71-72)

Etyka nr 38

Kiciński, Krzysztof. Idea konferencji

Kiciński, Krzysztof. Maria Ossowska - człowiek i badacz moralności

Neyman, Elżbieta. Jakby nie … O powołaniu Marii Ossowskiej

Kurczewski, Jacek. Wzór obywatela niezależnego

Nowicka, Ewa. Nauka Marii Ossowskiej a współczesna antropologia

Tokarska-Bakir, Joanna. Cielesność umysłów. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich

Smoczyński, Paweł. Maria Ossowska o pojęciu moralności

Goćkowski, Janusz. Trzy wątki naukoznawcze w twórczości Marii Ossowskiej

Wypowiedzi w dyskusji

Wypowiedzi w panelu

Fenomenologia nr 3

Filo-sofija vol. 5, nr 5

Filozofia Chrześcijańska t. 2

OSOBA I CZAS

Filozofia Nauki nr 1

Żabski, Eugeniusz. Co wiemy o wartościach?

Cieśliński, Cezary. Dlaczego prawda jest (nie)definiowalna

Grygianiec, Mariusz. Teoria obiektów abstrakcyjnych Edwarda N. Zalty. Analiza i krytyka

Jedynak, Anna. O racjonalizacji języka

Kosek, Artur. Definicja przedmiotu ogólnego

Krysztofiak, Wojciech. Egzystencjalizm z punktu widzenia koncepcji aktów mowy

Labenz, Piotr. Kilka uwag o rachunku cech

Leszczyńska, Dorota. Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu

Jurek, Adam. Między nauką a metafizyką. Rzecz o filozofii przyrody

Żabski, Eugeniusz. O antynomiach

Filozofia Nauki nr 2

Brożek, Anna. O istotnym i nieistotnym występowaniu jakiegoś wyrażenia w innym wyrażeniu

Brykczyński, Piotr. Kazimierza Twardowskiego koncepcja wytworów czynności

Godlewski, Roman Piotr. Znaczenie logiczne a psychologiczne czyli Davidson vs Kuhn (rozprawa z zakresu filozofii analitycznej)

Grygianiec, Mariusz. Genidentyczność a metafizyka persystencji: endurantyzm, perdurantyzm i eksdurantyzm

Paśniczek, Jacek. O logice uprawdziwiaczy

Wójtowicz, Anna. Zasada ekstensjonalności lokalnej i globalnej

Heller, Michał. Chybiona krytyka

Filozofia Nauki nr 3

Gęgotek, Joanna. Geologiczne idee Charlesa Lyella i ich źródła

Golbiak, Jacek; Szydłowski, Marek. Kosmologia klasyczna a kosmologia kwantowa

Grygianiec, Mariusz. W obronie mereologicznego esencjalizmu

Pabjan, Tadeusz. Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga

Polcyn, Karol. Argument z wyobrażalności a strategia pojęć fenomenalnych

Odrowąż-Sypniewska, Joanna; Tałasiewicz, Mieszko. Rzeczywista możliwość czy możliwe urzeczywistnienie? (dialog o pragmatycznej koncepcji nieostrości)

Witek, Maciej. Zgodność z rzeczywistością. Uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy

Filozofia Nauki nr 4

Godlewski, Roman Piotr. Zagadnienie istnienia świata

Żegleń, Urszula. System poznawczy jako system reprezentacyjny

Kuźniar, Adrian; Piotrowski, Jan. O strukturalnej autonomii teorii naukowych i systemów wartości

Jedynak, Anna. O wyjaśnianiu w nauce i etyce raz jeszcze

Wciórka, Wojciech. Argument Mariusza Grygiańca za niepoprawnością definicji przedmiotu ogólnego

Grygianiec, Mariusz. Incendium philosophiae

Olszewski, Adam. Uwagi o dowodzie tezy Churcha

Wójtowicz, Krzysztof. Kilka uwag o tezie Churcha

Folia Philosophica t. 23

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 2

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 3

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 4

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 5

Forum Philosophicum t. 10

Ślipko, Tadeusz. The Anthropological Basis of Human Dignity

Aszyk, Piotr. Limits of Life Shaped by Ethics: A Short Introduction to Tadeusz Ślipko’s Bioethics

Hołub, Grzegorz. Between Pragmatics and Religious Experience. Hugo Tristam Engelhardt’s Concept of Bioethics

Ziemiański, Stanisław. Wchodzenie w byt

Tomasz, Sebastian. Kołodziejczyk Theory of Transcendentals and the Basic Furniture of Mind Hypothesis

Salamon, Janusz. Postructuralist Deconstruction of Meaning as a Challenge to the Discourse of Theism

Koszteyn, Jolanta. Biomolecular Perfection and the "Common Descent“

Mutschler, Hans-Dieter. Ist die Welt Kausal Geschlossen?

Pyszka, Stanisław. The Evolution of Catholic Social Teaching in the Years 1891-2002

Majkrzak, Henryk. Il concetto di legge nella Summa Theologiae di S. Tommaso d’Aquino. Un’indagine filosofica article Plečkaitis, Romanas. The History of Philosophy in Lithuania (I)

Bargieł, Franciscus. Eliae Downarowicz SJ (1625-1669) doctrina socialis in ipsius opusculo "Homo politicus seu civilis“ contenta

Darowski, Roman. Vincent Buczyński SJ (1789-1853) on the Way to a Revival of Thomism

Bremer, Józef. Metafizyczny solipsyzm według "wczesnego“ Ludwiga Wittgensteina

Kobylińska, Zdzisława. Ethos politico nello stato democratio secondo Luigi Sturzo

Machnacz, Jerzy. Gerda Walther. Życie - fenomenologia - mistyka

REPORTS

Prof. Roman Darowski, S.J. On the Occasion of His Seventieth Year

BOOK REVIEWS

Ziemiański, Stanisław. [Rec. Powszechna Encyklopedia Filozofii].

Charchuła, Jarosław. [Rec. Kowalczyk, Stanisław. Filozofia pochylona nad człowiekiem].

Wszołek, Stanisław. [Rec. Heller, Michael. Creative Tension. Essays on Science nad Religion].

Machnacz, Jerzy. Stein, Edith. Jahrbuch].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Tapken, Andreas. Der notwendige Andere. Eine interdisziplinäre Studie im Dialog mit Heinz Kohut und Edith Stein].

Machnacz, Jerzy. [Rec. Reichold, A. Die vergessene Leiblichkeit. Zur Rolle des Körpers in ontologischen und etischen Persontheorie].

Mutschler, Hans-Dieter. [Rec. Lüke, Ulrich. Mensch - Natur - Gott].

Mutschler, Hans-Dieter. [Rec. Rapp, Friedrich. Destruktive Freiheit. Ein Plädoyer gegen die Maβlosigkeit der modernen Welt].

Lenartowicz, Piotr. [Rec. Lambert, Dominique; Resöhazy, René. Comment les pattes viennent au serpent. Essai sur l’étonnante plasticité du vivant].

Ziemiański, Stanisław. [Rec. Mutschler, Hans-Dietrich. Naturphilosophy]

Poznański, Jacek. [Rec. Contemporary Debates in the Philosophy of Science. Hitchcock, Christopher (ed.)].

Janusz, Robert. [Rec. Bremer, Józef W. Wprowadzenie do logiki].

Janusz, Robert. [Rec. Schuppener, Georg; Mačák, Karel. Stanislav Vydra (1741-1804). Zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt].

Charchuła, Jarosław. [Rec. Kowalczyk, Stanisław. Idee filozoficzne postmodernizmu].

Głowacki, Krzysztof; Ignacik, Mateusz Józef. [Rec. Bremer, Józef; Janusz, Robert (red.). Philosophia Rationis Magistra Vitae].

Schuppener, Georg. [Rec. Darowski, Roman. Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 3

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XVII

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIII, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIII, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIII, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIII, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 15

Mackiewicz, Maciej. Autorität als Kraft und Reden als Taten. Zum Wirkungspotenzial der deutschen Bundespräsidenten von Heuss bis Köhler

Chromiec, Elżbieta. (Kultur) Organisationen im Spannungsfeld zwischen Demokratisierung und Multikulturalität

Andrzejewska-Kwiatkowska, Joanna. Modalität. Zur Ausdruckbarkeit der Illokution in deutschen und polnischen Werbespots

Tupaj, Anna. Fachtext-Linguistik: Was macht Fachtexte für Laienrezipienten so schwer verständlich?

Mizak, Marcin. Why Wittgenstein? On family resemblances

Konieczna, Joanna. Einige Anmerkungen zur Phraseologie in zwei Wörterbüchern für Deutsch als Fremdsprache: KdaF und LdaF

Szmagała, Beata. Avicenna’s Metaphysics as the Act of Communication between God and Human Beings

BOOK REVIEWS

Olshansky, Dmitry A. [Rec. From Heidegger to Heidegger and beyond: an Experience of Intellectual Biography].

Logic and Logical Philosophy Vol 14, No 1

PATTERNS OF SCIENTIFIC REASONING

Weber, Erik. Patterns of scientific reasoning: An introduction. 3-5.

Van Bendegem, Jean Paul. The Collatz conjecture. A case study in mathematical problem solving. 7-23.

Sady, Wojciech. The discovery of the law of gravitation from the logical point of view. 25-35.

Smets, Sonja. The modes of physical properties in the logical foundations of physics. 37-53.

Weber, Erik; De Vreese, Leen. The causes and cures of scurvy. How modern was James Lind’s methodology? 55-67.

De Mey, Tim. Tales of the unexpected. Incongruity-resolution in humor comprehension, scientific discovery and thought experimentation. 69-88.

Weber, Erik; Van Bouwel, Jeroen. Coping with inconsistencies: Examples from the social sciences. 89-101.

Malinowski, Jacek. Some remarks on axiomatizing logical consequence operations. 103-117.

BOOK REVIEWS

[Pavel Materna, "Conceptual Systems", Logos Verlag, Berlin 2004 Marián Zouhar. 119-126

Logic and Logical Philosophy Vol 14, No 2

Sayward, Charles. A Wittgensteinian philosophy of mathematics. 129-144.

Sierszulska, Anna. Meinongian extensions of predicates. 145-163.

Brenner, Joseph E. Process in Reality: A logical offering. 165-202.

Malinowski, Jacek. Logic of Simpson paradox. 203-210.

Pietruszczak, Andrzej. Pieces of mereology. 211-234.

Ciuciura, Janusz. On the da Costa, Dubikajtis and Kotas’ system of the discursive logic, D*2. 235-252.

Mruczek-Nasieniewska, Krystyna. P-compatible Abelian groups. 253-263.

BOOK REVIEWS

[Rec. Dunn, J. Michael and Hardegree, Gary M. Algebraic Methods in Philosophical Logic]. 265-267.

Logos i Ethos nr 1(18)

Logos i Ethos nr 2(19)

Nowa Krytyka nr 17

Nowa Krytyka nr 18

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 83

CONFIRMATION, EMPIRICAL PROGRESS, AND TRUTH APPROXIMATION : Essays in Debate with Theo Kuipers, Vol. 2. Festa, Roberto; Aliseda, Atocha; Peijnenburg, Jeanne (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 84

COGNITIVE STRUCTURES IN SCIENTIFIC INQUIRY : Essays in Debate with Theo Kuipers, Vol. 2. Festa, Roberto; Aliseda, Atocha; Peijnenburg, Jeanne (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 86

IDEALIZATION XII: CORRECTING THE MODEL. Jones, Martin R.; Cartwright, Nancy (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 87

Wiegner, Adam. Observation, Hypothesis, Introspection. Nowakowa, Izabella (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 88

KNOWLEDGE CULTURES. Hamminga, Bert (ed.).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XLI-XLII

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1-2(11)

IWASZKIEWICZ

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3-4(12)

ARS POETICA

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(53)

ROZPRAWY

Eilstein, Helena. Czytając Koheleta. 7-26.

Krawcowicz, Barbara. Czy powinniśmy być agnostykami? 27-43.

Łukasiewicz, Dariusz. Boska wiedza pośrednia, wolność i zło. 45-56.

Laufer, Paweł. Kilka uwag co do argumentacji ks. Tadeusza Ślipki w sprawie kary śmierci. 57-66.

Drabarek, Anna. Dlaczego intuicjonizm, a nie racjonalizm? H. Elzenberga rozważania o wartościach. 67-84.

Łuków, Paweł; Żekanowski, Cezary. Pojęcie genu i genocentryczny paradygmat biologii. 85-105.

Gryganiec, Mariusz. Analiza krytyczna pojęcia rzeczy w ontologii ewentyzmu punktowego. 107-120.

Łagosz, Marek. Matematyczny początek świata. 121-133.

Szałek, Piotr. Filozoficzne przesłanki Nicolasa Malebranche’a koncepcji pochodzenia ludzkiej wiedzy. 135-152.

Ciecierski, Tadeusz. O wskazującym użyciu wyrażeń. 153-173.

Dubik, Adam. O aktualności i poznawczej doniosłości normy "racjonalnego krytycyzmu" Karla R. Poppera. 175-184.

Maciejczak, Marek. Percepcyjne normowanie i efekt prototypowy. 185-195.

Janikowski, Wacław. Konstytucja czy identyczność? Krytyka ontologicznej koncepcji Lynne Rudder Baker. 197-206.

POLEMIKI

Grzegorczyk, Andrzej. Psychiczna osobliwość człowieka.

Przełęcki, Marian. Człowiek a zwierzę. Uwagi do książki Andrzeja Grzegorczyka Psychiczna osobliwość człowieka. 207-212.

KRONIKA

Przyłębski, Andrzej. XXV Kongres Filozofii Heglowskiej - Tuluza 2004. 213-214.

Przyłębski, Andrzej. Polsko-niemiecko-włoska konferencja na temat technizacji świata życia - Berlin 2005. 215-216.

TŁUMACZENIA

Strauss, Leo. Czym jest edukacja liberalna? Dąbrowski, Witold (tłum. ). 217-223.

Reschke, Renate. Jaka historia estetyki? Władysław Tatarkiewicz i jego "sześć pojęć". Łabuńska, Aleksandra (tłum.). 225-235.

RECENZJE

Wiśniewski, Ryszard. Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania "Historii filozofii". Głombik, Czesław (red.)]. 237-241.

Jedynak, Anna. Intuicja i indukcja jako podstawa dyskursu etycznego. [Rec. Przełęcki, Marian. Sens i prawda w etyce]. 241-248.

Lorenc, Iwona. Od Derridy po Kanta i Husserla. [Rec. Łaciak, Piotr. Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla]. 248-253.

Uglik, Jacek. Tchórzostwo filozofii. [Rec. Berlin, Isaiah. Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei]. 254-256.

Kaczyński, Maciej. Tworzenie i tożsamość. [Rec. Steiner, George. Gramatyki tworzenia]. 257-260.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(54)

Z HERMENEUTYKI PROBLEMÓW FILOZOFII

ROZPRAWY

Pacewicz, Artur. Relatywizacja dobra w filozofii sofistów? 7-22.

Mołdysz, Robert. Sokrates ateistą? 23-38.

Blandzi, Agnieszka; Blandzi, Seweryn. Dobro światła - światło Dobra. Znaczenie światła w gnozeologii antycznej i w myśli wschodniego chrześcijaństwa. 39-52.

Woszczyk, Agnieszka. Problem związków neoplatonizmu z Platońskimi agrapha dogmata. 53-66.

Jarzębiak, Joanna. Jak możliwa jest wolność? Odpowiedź Chryzypa z Soloi. 67-83.

Pawlikowski, Tomasz. Elementy stoickie i epikurejskie w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu. 85-102.

Żelazna, Jolanta. Pojęcie substancji w Etyce Spinozy i problem jego interpretacji. 103-114.

Piórczyński, Józef. Metamorfozy Selbst. Mistyka, Luter, egzystencjalizm. 115-133.

Banaszkiewicz, Artur. Istnienie jako complementum possibilitatis. 135-147.

Łukasiewicz, Dariusz. O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla. 149-162.

Rolewski, Jarosław. Husserlowski Lebenswelt jako struktura aprioryczna. 163-174.

Soin, Maciej. Wittgenstein o negacji. 175-186.

Facca, Danilo. Antymodernizm i "postmodernizm" we włoskiej neoscholastyce. Cornelio Fabro i Gustavo Bontadini. 187-202.

Leder, Andrzej. Obcość i jedność. Freud a Kantowski warunek syntetycznej jedności apercepcji. 203-220.

Olech, Adam. W sprawie sporu o rolę języka w poznaniu. 221-229.

Kuś, Katarzyna. Iluzje modalne - czy możliwe jest wyobrażenie sobie niemożliwego? 231-246.

KRONIKA

Paź, Bogusław. Wolfius redivivus! 247-252.

TŁUMACZENIA

Zwoliński, Zbigniew. Tezy hermeneutyki Gadamera. 253-262.

Krämer, Hans. Pojęcie doświadczenia hermeneutycznego. Alternatywy wobec Gadamera. Posłowie tłumacza. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). 263-280.

Veredinus, W.J. Parmenidesa koncepcja światła. Łapiński, Krzysztof (tłum.). 281-393.

Ockham. W. Expositio in librum Praedicamentorum Aristotelis. Karas, Robert (tłum.). 295-304.

RECENZJE

Blandzi, Seweryn. Dziedzictwo Herdera. [Rec. Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku. Heinz, Marion; Potępam Maciej; Zwoliński, Zbigniew (red.)]. 305-312.

Ostrowski, Janusz. Wątpienie jest źródłowe. [Rec. Skarga, Barbara. Kwintet metafizyczny]. 312-318.

Drabarek, Anna. Wygaśnięcie demograficzne ludzkości. [Godin, Christian. Koniec ludzkości]. 318-323.

Rożynek, Michał. Jedność mądrości. [Rec. Possenti, Vittorio. Filozofia i wiara]. 323-327.

Pyszczek, Grzegorz. Naród a potęga obyczaju. [Rec. Woroniecki, Jacek. Questio disputata de natione et statu civili / O narodzie i państwie]. 328-332.

Borzym, Stanisław. Z historii idei: studium o Stachniuku. [Rec. Skoczyński, Jan. Neognoza polska]. 332-334.

Ciecierski, Tadeusz. Deskrypcjonizm czy referencjalizm? [Rec. Perry, John. Reference and Reflexivity]. 334-340.

Rojek, Paweł. Sołowjow i tajemnica zła. [Rec. Krasicki, Jan. Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa]. 340-345.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(55)

FILOZOFICZNA DEBATA O CZASIE

Nota redakcyjna. 5.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Uwagi wprowadzające do dyskusji nad książką o czasie. 7-10.

Bytniewski, Paweł. Co metafizycznego jest w czasie? 11-21.

Czarnocka, Małgorzata. Metafizyczność nauki i metafizyczność "fizycznego" czasu. 23-37.

Drabarek, Anna. Mit jako czas skondensowany. 39-45.

Jarmużek, Tomasz. Różne oblicza czasu i ich wspólny fundament. 47-55.

Kobierzycki, Tadeusz. O filozofii mistycznej czasu dnia i nocy. 57-67.

Kostyszak, Maria. Czas jako wzajemność między człowiekiem a światem. 69-77.

Król, Zbigniew. Czas a matematyka. 79-85.

Leider, Andrzej. Poza metafizykę. 87-90.

Motycka, Alina. Czasowy i pozaczasowy wymiar archetypu. 91-97.

Pasieka, Paweł. Krótka historia czasu według Emila Jana Jakuba Rousseau. 99-107.

Potępa, Maciej. Zagadka czasu. 109-117.

Sak, Jarosław J. Oblicza czasu w medycynie. 119-122.

Szczerba, Wojciech. Apokatastaza u Grzegorza z Nyssy. 123-134.

Wolińska, Anna. Struktura procesu interpretacji w semiotyce C.S. Peirce’a a problem nieodwracalności czasu. 135-143.

Zygmuntowicz, Dorota.. O Platońskiej i Nietzscheańskiej wiedzy tragicznej. 145-158.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Kilka uwag do głosów w dyskusji wyrażonych na piśmie. 159-167.

ROZPRAWY

Łagosz, Marek. Problemy statusu ontycznego czasu. 169-187.

Brykczyński, Piotr. Uwagi o Wittgensteina koncepcji "gry językowej". 189-201.

Sahaj, Tomasz. Czym jest śmierć i czy filozofom warto ją badać? 203-213.

ESEJE

Rosłan, Adam. Cóż po człowieku, czyli przyczynek do pytania o siebie samego. 215-226.

Nowaczyk, Adam. Obrona Heraklita, czyli apoteoza absurdu. 227-235.

Brykczyńska, Maria. Dlaczego chemik nie jest artystą? 237-239.

Marciszewski, Witold. O jednomyślności filozoficznej i atrakcyjności filozofii. 241-243.

RECENZJE

Dubik, Adam. Piękny umysł. [Rec. Miller, Geoffrey. Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka]. 245-151.

Schetz, Adriana. Doświadczenie związku przyczynowego. [Rec. Searle, John R. Mind a Brief Introduction]. 251-256.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(56)

Sartre, Jean Paul. Fenomenologia spojrzenia (z L'Être et le néant). 7-25.

Sartre, Jean Paul. W obronie intelektualistów. 27-40.

Jean Paul Sartre udziela wywiadu. Michel Foucault odpowiada Sartre’owi. Wyjaśnienie Michela Foucault. 41-56.

Sartre, Jean Paul. Zeszyty o moralności (fragmenty). 57-77.

ROZPRAWY

Cohen-Solal, Annie. Sartre i komunizm. 79-86.

Kowalska, Małgorzata. Demokracja według Sartre’a i współczesna koniunktura ideologiczna]. 87-96.

Bednarz, Irena. Na temat Sartre’a w Polsce w latach 1948-1969. 97-121.

Louette, Jean-François. O Sartre’owskim zaangażowaniu (Słowa). 123-153.

Schoenwaelder Kuntze, Tatjana. Skazani na wolność. 155-164.

Tuzowa, Tamara. Sartre: "Bycie jest tym, na co się ważymy". 165-177.

Kozłowski, Michał. Jak umknąć Sartre’owi? 179-185.

Ostrowski, Janusz. Sartre i pokolenie Kojève’a. 187-197.

Król, Remigiusz. Idea Boga w filozofii Sartre’a. 199-211.

Jędraszewski, Marek. Trudny ateizm Sartre’a. 213-230.

Bogusławski, Marcin. Egzystencjalizm Sartre’a a tomizm egzystencjalny. 231-250.

Jacórzyński, Witold. Szaleniec mówi prawdę - koncepcja obłędu u Sartre’a. 251-264.

Schoenherr-Mann, Hans-Martin. Sartre jako prekursor etyki odpowiedzialności. 265-273.

Rosiński, Tomasz. Powinność i egzystencja. O pryncypiach Sartre’owskiej etyki . 275-288.

Włoczewska, Agnieszka. Formalne i filozoficzne aspekty teatru Sartre’a. 289-304.

Górnicka, Joanna. Kości zostały rzucone - Sartre oglądany na nowo. 305-310.

Loba, Mirosław. Piekło to powtórzenie. 311-315.

Hołówka, Jacek. Piekło to życie w prawdzie. 317-331.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XI, 2004/2005

Roczniki Filozoficzne 53(1)

Roczniki Filozoficzne 53(2)

Ruch Filozoficzny LXII (1)

Ruch Filozoficzny LXII (2)

Ruch Filozoficzny LXII (3)

Ruch Filozoficzny LXII (4)

Semina Scientiarum nr 4

Grygiel, Wojciech P. Od redakcji. 3-4

ARTYKUŁY

Piechowicz, Robert. O (nie)możliwościach logiki w badaniu języka naturalnego. 5-12

Karolczak, Cezary. O pewnych ideach teorii typów. 13-35

Philipp, Ryszard. Twierdzenia Gödla a niemechaniczność umysłu (cz. II). 36-48

Obolevitch, Teresa. D.I. Mendelejewa filozofia nauki. 49-62

Czapla,. Krzysztof Władysław Natanson - fizyk i filozof. 63-82

Mścisławski, Łukasz. Dziwne twierdzenie z teorii kwantów. 83-93

Klinowski, Mateusz. Dlaczego geometria przestrzeni fizycznej nie jest sprawą konwencji? 94-104

Rudziewicz, Agnieszka. Eugenika a osiągnięcia współczesnej genetyki. 105-123

Galilei, Galileo. Gwiezdny Posłaniec. K. Czapla (tłum.). 124-135

ESEJ

Szymański, Łukasz. Furia Francese a Scientia Negativa. 136-153

POLEMIKI I RECENZJE

Piechowicz, Robert. Wittgenstein językoznawcą. 154-156

Piechowicz, Robert. Renesans retoryki? 157-158

Brożek, Anna. Logika z duszą. 159-162

Wereszka, Mariola. Neurobiologia liczb. 163-166

Gałecki, Sebastian. Więcej pytań niż odpowiedzi. 167-173

SPRAWOZDANIA

Obolevitch, Teresa. Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2003/2004. 174-177

Obolevitch, Teresa. Sprawozdanie z Seminarium z Metafizyki za rok akademicki 2003/2004. 178-180

Polak, Paweł. IV Sympozjum w Pasierbcu. 181-184

Słupskie Studia Filozoficzne nr 5

ΣΟΦΙΑ nr 5

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 38

Studia Philosophiae Christianae 41, nr 1

Bombik, Mieczysław. Nowy eksperymentalizm a wartość eksperymentalnego uzasadnienia w naukach empirycznych

Moń, Ryszard. Doniosłość powinności ontycznej

Piwowarczyk, Roman. La place du livre Λ dans la théologie d'Aristote

Brożek, Anna. Optymalizacja terminologii naukowej : (na przykładzie terminologii muzykologicznej)

Magner, Elżbieta. Koniunkcja w ekstensjonalnej logice, a spójnik międzyzdaniowy "i" w języku naturalnym

Dziekan, Marek. Działalność przekładowa w Domu Mądrości (Bajt al-Hikma) w Bagdadzie

Prokop, Marek P. Al-Kindi i jego filozofia pierwsza

Łażewski, Eryk. Istnienie i istota przypadłości w "De ente et essentia" św. Tomasza z Akwinu

Szyndler, Lech. Zagadnienie "continuatio intellectus cum homine" w "Commentarium magnum in Aristotelis de Anima Libros" Awerroesa

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Czarnecki, Stanisław. [Rec. Vojtov, A.G. Filosofiâ : učebnoe posobie dlâ aspirantov]

Kornacka, Katarzyna. [Rec. Łagosz, Marek. Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia]

Krasnodębski, Mikołaj. [Rec. Stępień, Tomasz. Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka]

Latawiec, Anna. [Rec. Ślęczek-Czakon, Danuta. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych]

Lemańska, Anna. [Rec. Mrozek, Jarosław. Status poznawczy matematyki]

Lemańska, Anna. [Rec. Molski, Rafał. Rozmyślania o filozofii matematyki]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Tugendhat, Ernst. Egozentrizität und Mystik : eine anthropologische Studie]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Biser, Eugen. Gott im Horizont des Menschen]

Świeżyński, Adam. [Rec. Heller, Michał. Filozofia przyrody : zarys historyczny]

Świętorzecka, Kordula. [Rec. Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy logiki modalnej]

Andrzejuk, Artur. Sprawozdanie z sympozjum: "Średniowieczna filozofia arabska i jej wpływ na kulturę filozoficzną Europy", UKSW, 5.12.2003

Kobus, Marcin. Sprawozdanie z sesji "Wspomnienie piątej rocznicy śmierci ks. prof. dr hab. Kazimierza Kloskowskiego", Warszawa, 13 października 2004 r.

Andrzejuk, Izabella; Łażewski, Eryk; Zhmura, Natallia. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 3

Studia Philosophiae Christianae 41, nr 2

Szczyrba, Sławomir. Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005)

Pawłowski, Kazimierz. Platońska analogia Dobro - Słońce w aspekcie epistemologicznym

Porwolik, Marek. Nazwy nieostre

Wójtowicz, Anna. Ontologia sytuacji, argument "slingshot" i logika niefregowska

Sadowski, Ryszard F. Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem psychofizyczny

Policki, Korneliusz. Teoria relacji Gergonne'a a sylogistyka Arystotelesa

Polowczyk, Paweł Łukasz. Niewspółmierność systemów językowych

Kukowski, Jarosław. Ontologia teorii fizykalnych a ontologia rzeczywistości. Cz. 2

Turzyniecki, Kazimierz. Rok 2005 - Światowy Rok Fizyki - rok Einsteina

Kobyliński, Andrzej. Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Klimski, Tadeusz. "Świdnickie Studia Teologiczne" 1(2004) : nowe czasopismo naukowe wyrazem intelektualnego obrazu nowej Diecezji Świdnickiej

Lemańska, Anna. [Rec. Hajduk, Zygmunt. Filozofia przyrody - filozofia przyrodoznawstwa : metakosmologia]

Lemańska, Anna. [Rec. D'Addio, Mario. The Galileo case : trial, science, truth]

Machnacz, Jerzy. [Rec. Pfeiffer, Alexandra Elisabeth. Hedwig Conrad-Martius : eine phänomenologische Sicht auf Natur und Welt]

Wilk, Rafał Kazimierz. [Rec. Peperzak, Adrian Theodor. Elements of ethics]

Wilk, Rafał Kazimierz. [Rec. Crosby, John F. Personalist papers]

Półtawski, Andrzej. Moja wizja filozofii

Nałęcz, Karol; Porwolik, Marek; Wrzos, Olga. Sprawozdanie z seminarium na temat: "Moja wizja filozofii"

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie ze spotkania jubileuszowego zorganizowanego z okazji 80-tej rocznicy urodzin ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego, UKSW, 22.02.2005

Andrzejuk, Izabella; Zhmura, Natallia; Łażewski, Eryk. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 5

Klimska, Krystyna. Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej 25 rocznicy śmierci historyka filozofii i filozofa Étienne Gilsona, zorganizowanej przez Katedrę Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej WFCH UKSW w dniu 11.01.2005 r.

Purski, Paweł. Sprawozdanie z konferencji "Oblicza Jana Pawła II"

Dąbrowski, Igor. Sprawozdanie z rocznej działalności Koła Nauowego Studentów Filozofii

Wasilewska, Katarzyna. Filozofia na VII Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej

Sztuka i Filozofia nr 26

Sztuka i Filozofia nr 27

a

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 36

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 37

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLI, z. 1 (163)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLI, z. 2 (164)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLI, z. 3-4 (165-166)