POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2006

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 18

ESTETYKA

Gralińska-Toborek, Agnieszka. Nadawanie nowych znaczeń modernizmowi

Rejniak-Majewska, Agnieszka. Tekstualizm i alegoria przeciw modernistycznym koncepcjom bezpośredniej komunikacji

Kazimierska-Jerzyk, Wioletta. Pozorne czy autentyczne? Trwałe czy możliwe? Piękno sztuki współczesnej w koncepcjach Hansa G. Gadamera i Odo Marquarda

Załuski, Tomasz. Umberto Eco: powtórzenie i pozaestetyczny sens awangardy

U ŹRÓDEŁ EGZYSTENCJALIZMU

Perkowska, Iwona M. Natura człowieka w twórczości Dostojewskiego

Piórczyński, Józef. Poznanie zmysłowe w ujęciu Fryderyka Jacobiego

LOGIKA

Priest, Graham. Odrzucanie: przeczenie a dylematy. Łukowski, P i Rybarkiewicz, D. (tłum.).

Salgueiro, Antonio Blanco. Eksternalizm illokucyjny a uwyraźnienie mocy illokucyjnej wypowiedzi. Maciaszek, J. (tłum.).

Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia z. 44

Analiza i Egzystencja nr 3

Rosenkranz, Sven. Granice poznania a spór między realizmem i antyrealizmem.

Jungel, Eberhard. Śmierć Sokratesa. Śmierć jako oddzielenie ciała i duszy

Przyłębski, Andrzej. Fenomen śmierci w Heideggerowskim myśleniu bycia oraz w filozofii Georga Simmla. Próba porównania

Salamon, Janusz. Śmierć i umieranie w "Papirer" Sorena Kierkegaarda

Szałek, Piotr K. Karla Jaspersa koncepcja śmierci jako sytuacji granicznej

Ziemiński, Ireneusz. Zabójstwo jako akt metafizyczny. Na marginesie dramatu Alberta Camusa "Kaligula"

Chan-Fai Cheung. Fenomen śmierci i umierania - rozważania o mojej śmiertelności.

Skurjat, Krystyna. Kultura jako wartość i jako system wartości

Szczerba, Wojciech. Apokatastaza po Orygenesie - casus Grzegorza z Nyssy

Jarmużek, Tomasz. Rekonstrukcje rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego

RECENZJE

Ziemiński, Ireneusz. Skandal śmierci. [Rec. Jankelevitch, Vladimir. To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci].

Ziemińska, Renata. Czy prawda schodzi ze sceny? [Rec. Lynch, Michael. True to Life. Why Truth Matters].

Analiza i Egzystencja nr 4

Pawliszcze, Jerzy. Parmenidesa kula bytu

Gurczyńska, Katarzyna. Cel wczesnej i późnej filozofii L. Wittgensteina: ten sam, czy inny?

Stegmaier, Werner. Śmierć i myślenie. Krzymiński, Wojciech (tłum.)

Ziemiński, Ireneusz. Samobójstwo estetyczne. Na marginesie Quo vadis H. Sienkiewicza

Hubaczek, Krzysztof. Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji J. Hicka

Brejdak, Jaromir. Zaratustra, adwersarz czy uczeń Jezusa? Porównanie obydwu przesłań

RECENZJE

Ziemiński, Ireneusz. Hermeneutyka jako filozofia pierwsza. [Rec. Przyłębski, A. Hermeneutyczny zwrot filozofii]

Duraj, Jakub; Bonecki, Mateusz. Heidegger nieautentyczny. [Rec. Sipowicz, K. Heidegger: degeneracja i autentyczność] Przyłębski, Andrzej. W poszukiwaniu granic rozumu. [Rec. Horstmann, Rolf-Peter. Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des Deutschen Idealismus]

Przyłębski, Andrzej. Pytać o życie filozoficznie. [Rec. Kuhn, Rolf. Leben. Eine Besinnung].

Adam, Zuzanna. Dwieście lat z Kantem. [Rec. 200 lat z filozofią Kanta. Zwoliński, Z.; Potępa, M. (red.)].

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 50-51

Zygmuntowicz, Dorota. Polis walcząca (według Timajosa i Praw Platona)

Mielczarski, Cyprian. Społeczna i polityczna mysi sofistów - Protagoras, Prodikos, Hippiasz i Antyfont

Konik, Marcin. Muzyka u Boecjusza i w filozofii średniowiecznej

Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi, część trzecia - Traktat o czasie. Karaś, Marcin (tłum.)

Porada, Aleksandra. "Naród" francuski w XVIII wieku

Janeczek, Stanisław. Koncepcja dydaktyki logiki w ujęciu Jeana Alexisa Borelly'ego na tle oświeceniowych reform szkolnych

Heine, Heinrich. Różnorakie pojmowanie historii. Zatorski, Tadeusz (tłum.)

Zatorski, Tadeusz. "Życie nie jest ani celem, ani środkiem; życie jest prawem". O historiozofii Heinricha Heinego

Posłuszny, Jacek. Fryderyk Nietzsche i problem fanatyzmu

Adamski, Dariusz. Nieznany tekst J. I. N. Baudouina de Courtenay

Dr. J.B. [J.I.N. Baudouin de Courtenay]. O mowie i językach

Zotow, Andrzej. Analiza socjalizmu w twórczości Vilfreda Pareto. (Systemy realne). Mazurek, Sławomir (tłum.)

Parszutowicz, Przemysław. Pojęcie rzeczywistości Ernsta Cassirera

Cassirer, Ernst. Pojęcie rzeczywistości. Parszutowicz, Przemysław (tłum.)

Sołoducha, Krzysztof. Pojęcie logiki hermeneutycznej w filozofii Georga Mischa

Soin, Maciej. O polemice Witkiewicza z Wittgensteinem

Sahaj, Tomasz. XIX- i XX-wieczna eugenika społeczna w ujęciu historyczno-filozoficznym

Goćkowski, Janusz. Światopogląd rewolucyjny i kontrrewolucyjny: dwa modele pojmowania socjotechniki całościowej terapii życia międzyludzkiego

Bibliografia zawartości "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" T. l: 1957 -T. 50-51: 2005-2006. Oprac. Andrzej Przymusiała.

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr I

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 9

Colloquia Communia nr 1-2(80-81)

FILOZOFIA NA LITWIE : DIACHRONIA I SYNCHRONIA

Dialogue and Universalism vol. 16

Diametros 7

Hubaczek, Krzysztof. Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka. 1-21.

Kobiela, Filip. Struktura i geneza świata w filozofii przedkrytycznej Immanuela Kanta. 22-36.

Polcyn, Karol. Conceivability, Possibility, and A Posteriori Necessity: on Chalmers’s Argument for Dualism. 37-55.

Wojtysiak, Jacek. Czy normy etyczne są przykazaniami? 56-81.

Judycki, Stanisław. Zachowanie i działanie. 82-97.

DYSKUSJE

Jaśtal, Jacek. Czym nie jest i czego nie rozwiązuje Etyka Bożych Przykazań. 98-109.

Galewicz, Włodzimierz. Trzy absolutności. 110-117.

Kaniowski, Andrzej M. O tym, czy normy są przykazaniami oraz o słabościach stanowiska teistycznego. 118-123.

Chyrowicz, Barbara. Kłopoty z uzasadnianiem norm. 124-128.

Łuków, Paweł. Ex pumice aqua. 129-133.

Woleński, Jan. Kilka uwag w sprawie etyki teistycznej. 134-137.

Judycki, Stanisław. Czy obiektywne dobro i zło są możliwe bez Boga? 138-141

Krzyżewski, Krzysztof. Wprowadzenie do dyskusji. 142-144.

Judycki, Stanisław. Tożsamość i wolna wola. 199-204

Sotwin, Wiesława. Głos w dyskusji: Człowiek jako podmiot w ujęciu psychologicznym. 145-154.

Oleś, Piotr. Do dyskusji dla czasopisma "Diametros". 155-159.

Leder, Andrzej. Głos w dyskusji Człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym. 160-165.

Kofta, Mirosław. Dlaczego potrzebujemy podmiotowości? 166-170.

Bremer, Józef. Głos w dyskusji: Człowiek jako podmiot zachowania w ujęciu psychologicznym. 171-178.

Poczobut, Robert. Treść umysłowa a zachowania intencjonalne. 179-189.

Neckar, Jacek. Jestem podmiotem - a może to złudzenie? 190-192.

Kapusta, Andrzej. Podmiotowość, jaźń, tożsamość. 193-198.

POLEMIKI

Klinowski, Mateusz. A jednak wymierają. Odpowiedź Pawłowi Garbaczowi. 205-209.

Kaszkowiak, Piotr. Pięć uwag do artykułu Mateusza Klinowskiego nt. legalizacji związków partnerskich. 210-219.

Klinowski, Mateusz. Odpowiedź Piotrowi Kaszkowiakowi. 220-227.

Bremer, Józef. Kilka uwag o tożsamości i jedności podmiotu. 228-230.

Diametros 8

Derra, Aleksandra. Filozofia jako opis i terapia. Propozycja Ludwiga Wittgensteina. 1-12.

Gładysiewicz, Iwona. Przezwyciężanie dualizmu kartezjańskiego w świetle problemu "innych umysłów" w ujęciu Ludwiga Wittgensteina. 13-55.

Kuniński, Tomasz. Is Political Life A Happy Life According To Aristotle? 56-67.

Nowara, Piotr. Bolzanowska koncepcja przedstawień bezprzedmiotowych a jej interpretacja w rozprawie O treści i przedmiocie przedstawień Kazimierza Twardowskiego. 68-78.

Podgórska, Elżbieta. Ekonomia i wychowanie jako fundamenty nowego ładu społecznego. Abramowski wobec myśli społecznej Proudhona. 79-98.

RECENZJE

Wawrzynowicz, Andrzej. Heglowska filozofia religii a pojęciowe ramy chrześcijańskiego uniwersalizmu. [Rec. Hegel, G.W.F. Wykłady z filozofii religii, t. 1. Ś. F. Nowicki (tłum.)]. 99-107.

DYSKUSJE

Frysztacki, Krzysztof. Komunitarianizm: obietnice, nadzieje, ograniczenia. 108-119.

Sołdra-Gwiżdż, Teresa. Głos w dyskusji. 120-122.

Przychodzeń, Marek. Głos w dyskusji. 123-126.

Kuniński, Miłowit. Komunitaryzm, czyli o bliskich związkach filozofii politycznej i socjologii. 127-131.

Sadowski, Andrzej. Komunitarianizm jako poważna alternatywa neoliberalizmu. 132-136.

Majer, Andrzej. Głos w dyskusji. 137.

Smagacz, Marta. Komunitarianizm jako model teoretyczno-aksjologiczny. 138-140.

Śliz, Anna. Głos w dyskusji. 141-142.

POLEMIKI

Kościołek, Andrzej. Komunitarianizm: stare pytania w nowej sytuacji. 143-145.

Wódz, Kazimiera. Głos w dyskusji o komunitarianizmie. 146-150.

Diametros 9

EKOLOGIA A ETYKA

Chyrowicz, Barbara. Problem argumentacji z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. 1-22.

Galewicz, Włodzimierz. O dobru drzew i ekologicznej reformie utylitaryzmu. 23-33.

Jaśtal, Jacek. Etyka cnót wobec wyzwań etyki środowiskowej: spór o granice naturalistycznego dyskursu etycznego. 34-50.

Łuków, Paweł. Kantowskie obowiązki względem przyrody - człowiek a pozostałe zwierzęta. 51-73.

Wróblewski, Zbigniew. Przyroda jako norma działania. O ontologicznych podstawach etyki ekologicznej. 74-83.

EKOLOGIA A KONDYCJA CZŁOWIEKA

Gawor, Leszek. Idea zrównoważonego rozwoju jako projekt nowej ogólnoludzkiej cywilizacji. 84-104.

Hull, Zbigniew. Ekofilozofia i środowisko przyrodnicze. 105-115.

Piątek, Zdzisława. Kondycja ludzka jako podstawa instrumentalnego stosunku człowieka do środowiska. 116-125.

Roczeń, Robert. Podmiotowość małp człekokształtnych. 126-135.

Wilkoszewska, Krystyna. Czy istnieje eko-estetyka? 136-142.

EKOLOGIA A SOCJOLOGIA

Frysztacki, Krzysztof. Sprawy środowiska naturalnego przez pryzmat społeczeństwa i socjologii. 143-147.

Leoński, Jacek. Ekologia społeczna Floriana Znanieckiego. 148-152.

Sołdra-Gwiżdż, Teresa. Przyroda a świadomość społeczna. Świat zagrożeń cywilizacyjnych w wyobrażeniach młodzieży. 153-160.

EKOLOGIA A MEDYCYNA

Marczewski, Krzysztof. Zdrowie człowieka w zmieniającym się środowisku - punkt widzenia internisty praktyka. 161-164.

Sak, Jarosław. Rozważania o ekofilozofii: od ekologii do astheneologii. 165-172.

Szewczyk, Kazimierz. O René Dubosie, jego nowej medycynie hipokratesowej i teologii Ziemi. 173-193.

EKOLOGIA A RELIGIA

Łukasiewicz, Dariusz. Judeochrześcijańska koncepcja rzeczywistości a środowisko. 194-211.

Waloszczyk, Konrad. Duchowość ekologiczna - wartości i ograniczenia. 212-229.

Diametros 10

Banicki, Konrad. Stoicka teoria wartości a psychopatologia. Czy ideał apatii ma charakter neurotyczny? 1-21.

Magoński, Maciej. Kategoria różni u Jacquesa Derridy i jej znaczenie w rozważaniach nad zachodnią tradycją filozoficzną. 22-33.

Makowski, Piotr. Autonomia w etyce I. Kanta (próba interpretacji historystycznej). 34-64.

Oziębłowski, Mariusz. Granica czy most? O funkcjach rozumienia w hermeneutyce H.-G. Gadamera. 65-77.

Zieliński, Wojciech. W poszukiwaniu filozofii znaczącej (Uwagi na marginesie dyskusji). 78-92.

RECENZJE

Kobos, Katarzyna. Od neuronu do zawrotu głowy. [Rec. Korzeniewski, Bernard. Od neuronu do (samo)świadomości]. 93-99.

Edukacja Filozoficzna nr 41

Edukacja Filozoficzna nr 42

Estetyka i Krytyka nr 10

Estetyka i Krytyka nr 11

Ethos R. 19, nr 1-2(73-74)

Ethos R. 19, nr 3(75)

Ethos R. 19, nr 4(76)

Etyka nr 39

Woleński, Jan. Naturalistyczne uzasadnienie etyki niezależnej (spolegliwego opiekuna)

Przełęcki, Marian. W sprawie realizmu praktycznego

Wiśniewski, Ryszard. Recepcja etyki Tadeusza Kotarbińskiego w Polsce

Dudek, Joanna. Czego się jeszcze można nauczyć od Tadeusza Kotarbińskiego?

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek. Minimalizm etyczny Tadeusza Kotarbińskiego

Buckle, Steven. Peter Singer i utylitaryzm. Nauki płynące od Rousseau i Kanta

Maciejewska, Małgorzata. Czy się porozumiemy? Etyka w dobie różnorodności

Kittel, Maja. (Nie)świadomość zwierząt a ich status moralny. Jak pogodzić etykę z filozofią umysłu?

Środa, Magdalena. Myślenie, które jest rozmową

RECENZJE

Pasierski, T. Filozofia i medycyna - powinowactwo z wyboru?

Chańska, W. Ani wartość, ani jakość

Barcz, M. Czy filozofia może jeszcze odpowiadać na pytania najważniejsze?

Gołembiowski, M. Etyka Kanta w "Przeglądzie filozoficznym"

Klimczyk, J. Powrót do Kanta

Fenomenologia nr 4

Filo-sofija vol. 6, nr 6

Filozofia Chrześcijańska t. 3

TRANSCENCENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W stulecie urodzin Emmanuela Levinasa (1906-1995)

Filozofia Nauki nr 1

Jodkowski, Kazimierz. Epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu

Krajewski, Władysław. Idealizacja, czynniki główne i uboczne

Stępnik, Andrzej. Poppera trzeci świat okiem życzliwego krytyka

NAUKA I RELIGIA

Jodłowski, Kazimierz. Wstęp

Bronk, Andrzej. Religia i nauka: dwie prawdy?

Woleński, Jan. Powrót do teorii dwóch prawd

Bylica, Piotr. Komplementarność nauki i religii

Lenartowicz SJ, Piotr. Wiedza przyrodnicza - nauka - religia a spór pomiędzy monizmem i pluralizmem bytowym

Piotrowski, Robert. Filozofia neokreacjonizmu amerykańskiego. O istocie doktryny inteligentnego projektu

Sagan, Dariusz. Kardynał Schönborn a stanowisko Kościoła katolickiego wobec sporu kreacjonizmu z ewolucjonizmem

Wróblewski, Zbigniew. Metafizyczne pułapki nauki popularnej na przykładzie ewolucjonizmu

Turek, Józef. Możliwości wyjaśnienia kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów

Kiejzik, Lilianna. Rozum a religia w filozofii rosyjskiej

Braun, Marcin. O trzech nieporozumieniach związanych z ewolucjonizmem

Jodkowski, Kazimierz. Rodzaje procesu ewolucyjnego i sens przypadku

Suszko, Roman. Filozofia jako nauka o nauce

Filozofia Nauki nr 2

Cieśliński, Cezary. Deflacjonizm i "niesubstancjalność" prawdy

Derra, Aleksandra. Deflacyjna teoria prawdy Paula Horwicha i jej trudności

Witek, Maciej. Wstęp

Szymura, Jerzy. Kłopoty z pojęciem korespondencji

Szubka, Tadeusz. Dlaczego należy zapomnieć o korespondencyjnej teorii prawdy?

Sierszulska, Anna. Realistyczny minimalizm w kwestii prawdy

Schetz, Adriana. Pluralizm aletyczny a minimalizm

Grobler, Adam. Prawda a wiedza

Magdziak, Marek. Czy pojęcie prawdy jest konstruktywne?

Witek, Maciej. Spór o naturę prawdy z punktu widzenia teorii czynności mowy

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Czy "identyfikacje teoretyczne" są koniecznymi prawdami aposteriorycznymi?

Filozofia Nauki nr 3

Trzęsicki, Kazimierz. Wkład logików polskich w światową informatykę

Trzęsicki, Kazimierz. Leibnizjańskie inspiracje informatyki

Grygianiec, Mariusz. Identyczność osobowa w czasie: konsekwencje esencjalizmu

Łukowski, Piotr. Epistemiczna rola logiki fałszu

Piętka, Dariusz. Kwestia znaczenia w filozofii Platona

Rodzeń, Jacek. Kilka uwag o tzw. pesymistycznej meta-indukcji

Wójtowicz, Anna. Związek między gramatyką, teorią znaczenia a ontologią

Tomczyk, Barbara. Rozmycie granic we współczesnym sporze o realizm naukowy

Pawliszcze, Jerzy. Wojciecha Krysztofiaka Gramatyka dyskursu filozoficznego

Krysztofiak, Wojciech. Metodologiczne problemy filologicznej historii filozofii. Odpowiedź Jerzemu Pawliszcze

Filozofia Nauki nr 4

Grobler, Adam. Profesor Augustynek od strony znanej, lecz rzadziej publicznie omawianej

Gołosz, Jerzy. Redukcjonizm, realizm naukowy i ontologia czasu i przestrzeni. Ontologia Zdzisława Augustynka

Grygianiec, Mariusz. Przeciw ewentyzmowi punktowemu. W hołdzie Profesorowi Zdzisławowi Augustynkowi

Omyła, Mieczysław. Homomorfizm semantyczny a reifikacja sytuacji

Tempczyk, Michał. Supersymetria - nauka czy fantazja

Jedynak, Anna. Konwencjonalizm francuski i jego echa w filozofii polskiej

Wójtowicz, Krzysztof. O nadużywaniu pojęcia możliwości w filozofii matematyki

Tkaczyk, Marcin. Zwroty modalne języka fizyki

Tałasiewicz, Mieszko. Logika i estetyka. Kilka uwag o artykule Anny Wójtowicz Związek między gramatyką, teorią znaczenia a ontologią

Wójtowicz, Anna. W obronie argumentu estetycznego

Ajdukiewicz, Kazimierz. W sprawie determinizmu fizycznego. Recenzja pracy habilitacyjnej dra Z. Augustynka pt. "Determinizm fizyczny"

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 2/3, 2005/2006

Folia Philosophica t. 24

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 6

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 7

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 8

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 9

Forum Philosophicum t. 11

Ślipko, Tadeusz. The Concept of Value in the Ethical Thought of Cardinal Karol Wojtyła

Krąpiec, Mieczysław Albert. Knowledge and Reality

Lenartowicz, Piotr. O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego

Król, Remigiusz. The Origins of Human Being. A Theory of Animation According to Tadeusz Ślipko article

Aszyk, Piotr. The Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz’s Bioethics article Janusz Salamon Philosophical Problems with Disembodied Existence and Survival of Death article

Ziemiański, Stanisław. Ruch unieruchomiony

Potter, Vincent G. Peirce o "substancji" i "fundamentach"

Majkrzak, Henryk. Amore, amicizia e carità in san Tommaso d'Aquino

Gierdojć, Karol. Einführung in die politische Theorie Eric Voegelins

Arzhanukhin, Vladislav. Puti Russkoy Skholastiki

Arzhanukhin, Vladislav. Drogi rosyjskiej scholastyki

Macintosh, Aleksandra. Shestov's Quest for Certainty of Faith

Darowski, Roman. Giuseppe Angiolini SJ (1747-1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej

Darowski, Roman. Giuseppe (Joseph) Angiolini, S.J. (1747-1814), Professor of Philosophy at The Polotsk Academy

Angiolini, Giuseppe. Wykłady filozoficzne do użytku studentów Akademii Połockiej

Bargieł, Franciszek. Ordinatio pro studiis superioribus u jezuitów w połowie XVII wieku

REPORTS

Janusz, Robert. The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow

Darowski, Roman. Prof. Stanisław Ziemiański S.J. On the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday

BOOK REVIEWS

Hołub, Grzegorz. [Rec. Encyclopaedia of Bioethics].

Ziemiański, Stanisław. [Rec. Powszechna Encykopedia Filozofii. Maryniarczyk, Andrzej (red.)].

Bremer, Józef. [Rec. Byt i sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, 14-18 września 2004 roku. Ziemińska Renata; Ziemiński, Ireneusz (red.)].

Leśniak, Stanisław. [Rec. Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. Ziemiański, Stanisław (red.)].

Janusz, Robert. [Rec. Bremer, Józef S.J. Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umysłu a problem świadomości].

Machnacz, Jerzy. [Reci. Edith-Stein-Jahrbuch].

Editors. [Rec. Lisiak, Bogdan SJ. Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku].

Editors. [Rec. Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699). Lisiak, Bogdan (red.)].

Głaz, Stanisław. [Rec. Posacki, Aleksander SJ. L’esperienza tragica come iniziazione: Lev Šestov].

Bremer, Józef. [Rec. Machoń, Henryk. Religiöse Erfahrung zwischen Emotion und Kognition: William James’ Karl Girgensohns, Rudolf Otto und Carl Gustav Jungs Psychologie des religiösen Erlebens].

Lenartowicz, Piotr. [Rec. Koszteyn, Jolanta. Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 4

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XVIII

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIV, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIV, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIV, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIV, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 16

Marciniak, Małgorzata. Kreativität im kommunikativen Zwischenraum: zum Status von Literaturverfilmungen

Mizak, Marcin. Essentialism in Parmenides of Elea

Łukasik, Mateusz. Communicating by the Transgression - Georges Bataille

Jabłoński, Arkadiusz. Procedure honorific modification layer and the Japanese communication environment

Król, Remigiusz. A philosophical discourse upon religious anthropology

Sztajer, Sławomir. How is Religious Discourse Possible? The Constitutive Role of Metaphors in Religious Discourse

Dulla, Aleksandra. Zwischen System und Text: Zum Sondergebrauch komplexer Lexeme in der Bildzeitung

Taborska, Katarzyna. Manners of Communication in Criticism

Logic and Logical Philosophy Vol 15, No 1

Sayward, Charles. What is the logic of propositional identity? 3-15.

Schumann, Andrew. A lattice for the language of Aristotle’s syllogistic and a lattice for the language of Vasiľév’s syllogistic. 17-37.

Tworak, Zbigniew. Analogy and diagonal argument. 39-66.

Urchs, Max. Just lying. 67-89.

BOOK REVIEWS

[Rec. Burdman Feferman, Anita and Feferman, Solomon. Alfred Tarski: Life and Logic]. 91-96.

Logic and Logical Philosophy Vol 15, No 2

Béziau, Jean-Yves. The paraconsistent logic Z. A possible solution to Jaśkowski’s problem. 99-111.

Robles, Gemma; Méndez, José M. Converse Ackermann property and constructive negation defined with a negation connective. 113-130.

Tzouvaras, Athanassios. How effective indeed is present-day mathematics? 131-153.

Pietryga, Anna. Two kinds of unexpected problems in writings on logic. 155-162.

Cantwell, John. The laws of non-bivalent probability. 163-171

Logic and Logical Philosophy Vol 15, No 3

Méndez, José M.; Robles, Gemma. Relevance logics, paradoxes of consistency and the K rule II. A non-constructive negation. 175-191.

Walicki, Michał. Modalities as interactions between the classical and the intuitionistic logics. 193-215.

Timofeeva, Maria K. Introspective and traditional views of language. 217-237.

Mruczek-Nasieniewska, Krystyna. Externally compatible Abelian groups of the type (2,1,0). 239-250.

Kamide, Norihiro. Extended full computation-tree logics for paraconsistent model checking. 251-276.

BOOK REVIEWS

Carnielli, Walter. [Rec. Formal Philosophy. Hendricks, Vincent F. and Symons, John (eds.)]. 277-279.

Logic and Logical Philosophy Vol 15, No 4

Murawski, Roman. Troubles with (the concept of) truth in mathematics. 285-303.

Degen, J. W.; Werner, J. M. Towards intuitionistic dynamic logic. 305-324.

Jago, Mark. Hintikka and Cresswell on logical omniscience. 325-354.

Nowicki, Maciej. Anselm and Russell. 355-368.

Pietryga, Anna. Tarski’s t-scheme as an alleged basis of Montague semantics. 369-379

Logos i Ethos nr 1(20)

Logos i Ethos nr 2(21)

Nowa Krytyka nr 19

Pedagogika Filozoficzna on-line nr 1

ROZPRAWY

Sztobryn, Sławomir. Historia filozofii wychowania w twórczości M. M. Rubinsteina (1878-1953). 1-9.

Walczak, Anna. W sprawie filozofii wychowania. 10-25.

Karkowska, Magdalena. ewolucja koncepcji autorytetu w wybranych filozofiach wychowania. 26-36.

Mordzińska, Aleksandra. Zagadnienia epistemologiczne na gruncie pedagogiki filozoficznej - scjentyzm a postmodernizm. 37-48.

Mordzińska, Aleksandra. Nowe Drogi - pedagogiczne credo Aleksandra Świętochowskiego. 49-58.

Stępkowski, Dariusz. Prakseologiczna koncepcja pedagogiki ogólnej Dietricha Bennera. 59-74.

Czerniawska, Olga. Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze? 75-77.

Reinhard, Karolina. Dobór pedagogiczny - dawne i współczesne rozumienie zagadnienia. 78-90.

Olszak, Małgorzata. Wpływ stereotypów na relacje społeczne (podział, mechanizmy powstawania i funkcje stereotypów). 91-99.

Boużyk, Maria. Metafizyka człowieka - wsparcie dla współczesnej pedagogiki. 100- 110.

Lendzion, Anna. Koncepcja osoby w charakterologii Józefa Pastuszki. 111-130.

Łatacz, Ewa. "Doświadczenie człowieka" według Karola Wojtyły źródłem inspiracji dla wychowania. 131-139.

Świtała, Ireneusz. Personalizm pedagogiczny w ujęciu Luigi Stefaniniego. 140-150.

Mikołajewicz, Wojciech. Buddyjskie pojęcie oświecenia jako możliwa kategoria teleologii pedagogicznej. 151-161.

RECENZJE Bartska, Justyna. [Rec. Gajda, Janusz. Pedagogika kultury w zarysie]. 1-11.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 89

THE LVOV-WARSAW SCHOOL : THE NEW GENERATION. Jadacki, Jacek; Paśniczek, Jacek (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 90

ARITHMETIC AND ONTOLOGY : A NON-REALIST PHILOSOPHY OF ARITHMETIC. Garavaso, Pieranna (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 92

THE SELF-CORRECTING ENTERPRISE : ESSAYS ON WILFRID SELLARS. Wolf, Michael P.; Lance, Mark Norris (eds).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XLIII-XLIV, 2005/2006

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XLV-XLVI

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(13)

FILOZOFIA LITERATURY

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(14)

FILOZOFOWIE-ARTYŚCI

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3-4(15)

BRZOZOWSKI

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(57)

FILOZOFIA I RELIGIA

Nota redakcyjna. 5.

Hryniewicz, Wacław. Bóg jest Polifoniczny. 7-20/

Dorosz, Krzysztof.. Wiara i ekumenizm. 21-29.

Węcławski, Tomasz. W dwu sprawach, a może w jednej. 31-41.

Herbut, Józef. O możliwych postaciach ekumenizmu. 43-46.

Staszak, Roland. Relacje między wiarą a wiedzą. 47-57.

Mikołejko, Zbiegniew. Imperatyw ekumenizmu. 59-69.

Krajewski, Stanisław. Widzenie słonia - uwaga na marginesie książki Hicka. 71-75.

Kalwas, Piotr Ibrahim. Bóg przemawia przez Proroków. 77-83.

Obirek, Stanisław. Wiara a religia. 85-93.

Przełęcki, Marian. Agnostyk czy ateista? 95-98.

W 120. ROCZNICĘ URODZIN TADEUSZA kOTARBIŃSKIEGO

Pelc, Jerzy. Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego. 99-120.

Chwedeńczuk, Bohdan. Ateizm Tadeusza Kotarbińskiego. 121-132.

Miller, Danuta. O poglądach religijnych Tadeusza Kotarbińskiego. 133-137.

Miller, Danuta. Opiekun spolegliwy w koncepcji Tadeusza Kotarbińskiego. 139-147.

Sahaj, Tomasz. Tadeusz Kotarbiński - pionier bioetyki i suicydologii, rzecznik eutanazji i samobójstwa. 149-167.

Jedynak, Anna. Kłopoty z reizmem. 169-184.

KRONIKA

Zientarska, Milena. Rozum i emocje w filozofii współczesnej. 185-201.

RECENZJE

Błaszczak, Błażej. Georg Simmel, czyli spacer z impresjonistą. [Rec. Simmel, Georg. Most i drzwi. Wybór esejów]. 203-208. Strzelecki, Jarosław. Dobry początek jest ważny. [Rec. Hartman, Jan. Wstęp do filozofii]. 208-212.

Blandzi, Seweryn. Niemiecki idealizm w Europie. [Rec. Handbuch Deutscher Idealismus]. 212-220.

KORESPONDENCJA

Brykczyński, Piotr. 221-222.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(58)

ROZPRAWY

Ziemiński, Ireneusz. Śmierć jako problem filozoficzny. 5-18.

Krusiński, Leszek. Marsyliusza z Padwy Defensor pacis w świetle dawnych i współczesnych opinii. 19-33.

Jurewicz, Joanna. Karman a odpowiedzialność. 35-47.

Machlarz, Artur. Fritza Mauthnera krytyka języka i jej konsekwencje dla metodologii nauk o kulturze. 49-66.

Łysiak-Łątkowska, Anna. Giambattista Vico a polska myśl humanistyczna doby oświecenia. 67-82.

Łukaszuk, Marek. Argument mniejszego zła. Próba ujęcia teoriodecyzyjnego. 83-95.

Dehnel, Piotr. F.H. Jacobiego krytyka Kanta i jej znaczenie dla współczesnych sporów o realizm. 97-110.

Hanuszkiewicz, Wojciech. Problem analityczności i syntetyczności sądów w Kantowskim transcendentalizmie w ujęciu Ernsta Cassirera. 111-120.

Sołoducha, Krzysztof. Antycypacyjny charakter odniesienia do świata w logice hermeneutycznej Georga Mischa. 121-135.

Czarnocka, Małgorzata. O niemożliwości naturalizowania epistemologii. 137-153.

Rzepiński, Tomasz. Spór o empiryczną równoważność teorii naukowych. 155-178.

Bińczyk, Ewa; Derra, Aleksandra. Wybrane problemy programu semantycznego Donalda Davidsona. 179-194.

Król, Zbigniew. Pewne problemy epistemologiczne związane z matematyką. 195-202.

POLEMIKI

Nowaczyk, Adam. Sade - nasz współczesny. 203-210.

Kruszelnicki, Michał. "Sieroty" i "pogrobowcy" w filozofii?. 211-229.

RECENZJE

Gołębiewska, Maria. Sztuka przekładu. [Rec. Prace seminarium Edycja naukowa tekstu filozoficznego. Bednarczyk, Andrzej (red.)]. 231-238.

Miś, Andrzej. Maski Foucaulta. [Rec. Eribon, Didier. Michel Foucault. Biografia]. 239-246.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(59)

ROZPRAWY

Bińczyk, Ewa. Obraz, który nas zniewala. 7-25.

Dziobkowski, Bogdan. Realizm wewnętrzny a relatywizm. 27-46.

Florek, Stefan. U źródeł wartościowania. 47-68.

Gralińska-Toborek, Agnieszka. Znaczenie obrazu w koncepcji kultury Aby Warburga. 69-83.

Herer, Michał. Stawanie się kapitalizmu. 85-102.

Kazimierska-Jerzyk, Wioletta. Epigonizm jako problem teorii sztuki. 103-119.

Kloc-Konkołowicz, Jakub. Prymat rozumu praktycznego w drugiej Krytyce Immanuela Kanta. 121-138.

Kobiela, Filip. Typy przedmiotów czasowo określonych w ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena. 139-152.

Nawrot, Oktawian. Wczesne chrześcijaństwo a kwestia uczłowieczenia płodu. 153-168.

Rejniak-Majewska, Agnieszka. Przestrzeń, ciało i znaczenie w sztuce minimalistycznej - interpretacje. 169-185.

Sieczkowski, Tomasz. Poznanie i jego przedmiot w kontekście episteologicznym. 187-201.

Smrokowska-Reichmann, Agnieszka. Jürgena Habermasa koncepcja sprawiedliwości i solidarności w przestrzeni języka. 203-220.

Zięba, Włodzimierz. Metafizyczny wymiar myśli Rorty’ego. 221-240.

RECENZJE

Kąkol, Tomasz. W sprawie uzasadnienia dualizmu antropologicznego. [Rec. Judycki, Stanisław. Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego]. 241-246.

Pawlikowski, Tomasz. Świat ludzkich wartości. [Rec. Moutsopoulos, Evanghélos. L’univers des valeurs, univers de l’homme. Recherches axiologiques]. 246-249.

Schetz, Adriana. Krytyka deflacyjnej koncepcji prawdy. [Rec. Witek, Maciej. Prawda, język i poznanie z perspektywy deflacjonizmu]. 250-255.

Lewestam, Karolina. Kształtując sumienie. [Rec. Szawarski, Zbigniew. Mądrość i sztuka leczenia]. 256-259.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(60)

Mill, John Stuart. O teizmie (fragmenty). 7-32.

Jadacki, Jacek J. Które idee filozoficzne Johna Stuarta Milla są trwałe? 33-37.

Shapiro, J. Salwyn. John Stuart Mill: pionier demokratycznego liberalizmu w Anglii. 39-70.

Bednarz, Irena. Polscy filozofowie o J.S. Millu. 71-107.

ROZPRAWY

Harris, Emma. Edukacja Johna Stuarta Milla w świetle współczesnych mu kontrowersji i praktyk edukacyjnych. 109-125.

Kuniński, Miłowit. John Stuart Mill - liberał zakochany w Platonie. 127-139.

Jedynak, Anna. O próbie uprawomocnienia indukcji. 141-154.

Wójtowicz, Krzysztof. Filozofia matematyki J.S. Milla. 155-168.

Grudzińska, Justyna. Czy imiona własne są wyjątkowe? 169-180.

Dziobkowski, Bogdan. Czy J.S. Mill był deskrypcjonistą? 181-191.

Górnicka, Joanna. Uczucie jako sankcja moralna u Davida Hume’a i Johna Stuarta Milla. 193-205.

Łuków, Paweł. Jak są możliwe obowiązki moralne, czyli J.S. Mill o naturze moralności. 207-218.

Bober, Wojciech J. Utylitaryzm a wrażliwość społeczna i moralna. 219-226.

Koryś, Piotr. Ekonomia polityczna równości i wolności. 227-240.

Szarzec, Katarzyna. J. S. Milla model homo oeconomicus. 241-256.

Środa, Magdalena. Mill i kobiety: między wolnością a równością. 257-268.

Kuźniar, Adrian. Między przymusem a tolerancją. 269-278.

Nogal, Agnieszka. Przestrzeń publiczna. 279-287.

Hołówka, Teresa. Przeciw tyranii mas. 289-299.

Hołówka, Jacek. Fałszywa demokracja. 301-319.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XII

Roczniki Filozoficzne 54(1)

Breś, Jerzy. Wartości w perspektywie epistemologii ewolucyjnej Konrada Lorenza 5-

Głąb, Anna. Alvina Plantingi ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi 19-

Karas, Marcin. Ziemia jako część Wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu 41-

Kiczuk, Stanisław. Uwagi o implikacji materialnej 69-

Kwarciński, Tomasz. Możliwości czy dobra pierwotne? Dyskusja Amartyi Sena z Johnem Rawlsem na temat właściwej przestrzeni sprawiedliwości 81-

Obolevitch, Teresa. Związek metafizyki i epistemologii w myśli W.S. Sołowjowa 107-

Pabjan, Tadeusz. Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga 125-

Sagan, Dariusz. Teleologiczne wyjaśnienie nieredukowalnej złożoności układów biochemicznych 139-

Twardowski, Mirosław Ks. Nielsa Bohra koncepcja życia 161-

Wojtysiak, Jacek. O zasadzie racji dostatecznej 179

TŁUMACZENIA

Warfield, Ted A. Kompatybilizm i inkompatybilizm: wybrane argumenty (przeł. Małgorzata Polanowska i Marcin Iwanicki) 217-

RECENZJE

Besler, Gabriela. [Rec. Gut, Arkadiusz. Gottlob Frege i problemy współczesnej filozofii]. 241-

Marek Lechniak) [Rec. Possibility and Reality. Metaphysics and Logic, Rott, Hans; Horak, Vitezslav (eds)]. 253-

Marek Lechniak) [Rec. Misiuna, Krystyna. Pojęcie prawdy w języku naturalnym]. 257-

Artur Pacewicz) [Rec. Kubok, Dariusz. Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei]. 266-

Dominik Stanny) [Rec. Rybak, Mirosława. Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw]. 275-

Marcin Tkaczyk) [Rec. Hughes, G. E.; Cresswell, M. J. A New Introduction to Modal Logic]. 279-

Marcin Tkaczyk) [Rec. Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy logiki modalnej]. 283-

DYSKUSJE I SPRAWOZDANIA

Grobler, Adam. Jakiej filozofii uczniowie potrzebują? Odpowiedź na krytykę Piotra Marciszuka projektu nowej podstawy programowej z filozofii 289-

KOMU I PO CO POTRZEBNA JEST DZIŚ FILOZOFIA PRZYRODY? Punkty widzenia dyskutowane podczas VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Szczecinie, 17 września 2004 roku oraz wypowiedzi zebrane po Zjeździe (Część 2).

Jan Czerniawski (299-302), Grzegorz Nowak (302-305), Jan Pleszczyński (306-309), Marek Szydłowski (310-311), Zenon E. Roskal (312-315), Michał Tempczyk (315-318), Anna Latawiec (319-322), Anna Lemańska (322-325), Danuta Ługowska (326-328), Teresa Grabińska (329-334), Antoni Szczuciński (334-337), Janusz Mączka (338-342), Grzegorz Bugajak (342-345), Honorata Korpikiewicz (345-348), Wiesław Dyk (349-350), Józef M. Dołęga (351-352), Zbigniew Wróblewski (352-354), Antoni Skowroński (355-359).

Roczniki Filozoficzne 54(2)

PRACE DEDYKOWANE PROFESOROWI ZYGMUNTOWI HAJDUKOWI SDS

Hajduk, Zygmunt. Między filozofią przyrody a filozofią nauki. Zarys autobiogramu: studia, badania, dydaktyka, praca organizacyjna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 7-

Bibliografia prac prof. dra hab. Zygmunta Hajduka. 17-

Dąbek, Dariusz. Czynnik empiryczny w kosmologii Edwarda Artura Milne’a. 31-

Heller, Michał; Mączka, Janusz. Początki filozofii przyrody w Ośrodku Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. 49-

Jodkowski, Kazimierz. Antynaturalizm teorii inteligentnego projektu. 63-

Korpikiewicz, Honorata. Kosmoekologia: człowiek w kosmicznym środowisku. 77-

Kwiatkowski, Tadeusz. W sprawie pojęcia logiki klasycznej. 87-

Latawiec, Anna. Świat wirtualny jako nowy przedmiot filozofii przyrody. 119-

Lemańska, Anna. Filozofia przyrody a filozofia Boga. 133-

Łukomski, Julisław. Związek filozofii przyrody z naukami przyrodniczymi w ujęciu ks. Zygmunta Hajduka. 143-

Motycka, Alina. Rozważania dotyczące statusu teorii naukowej. 163-

Pleszczyński, Jan. Ewolucyjna teoria poznania a kognitywistyka. 175-

Rzepiński, Tomasz. Formułowanie problemów badawczych w nauce a uteoretyzowanie danych doświadczenia. 199-

Such, Jan. Miejsce teorii względności w obszarze wiedzy ludzkiej. 219-

Szydłowski, Marek; Golbiak, Jacek. Filozoficzny wybór między zasadą indyferentyzmu a zasadą szczególnego dostrojenia. 231

Tempczyk, Michał. Czy Bóg jest matematykiem? 255-

Turek, Józef. Wyjaśnianie antropiczne w kosmologii. 267-

Woleński, Jan. Metalogika i teorie empiryczne. 299-

Zeidler, Paweł. Miejsce filozofii chemii w filozofii przyrodoznawstwa. 313-

Życiński, Józef. Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna. 335-

ARTYKUŁY

Kozanecka, Anna. O denotacji zdań. 351-

Lechniak, Marek. Wielowartościowość a pojęcia epistemiczne. 375-

Łagosz, Marek. Strzałka czasu a niektóre interpretacje mechaniki kwantowej. 391-

Wójcicki, Ryszard. Empiryczne sposoby uznawania zdań. (Na marginesie teorii Ajdukiewicza). 413-

RECENZJE

Hajduk, Zygmunt. [Rec. Rodzeń, Jacek. Czy sukcesy nauki są cudem? Studium filozoficzno-metodologiczne argumentacji z sukcesu nauki na rzecz realizmu naukowego]. 429-

Lechniak, Marek. [Rec. 8 Bridges between Formal and Mainstream Epistemology. Hendricks, Vincent F. (ed.)]. 432-

Schmidt, Roman. [Rec. Stępień, Antoni B. Dwa wykłady. Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna. Przyczynek do zagadnienia stosunku między teorią bytu (przedmiotu) a logiką]. 438-

Stępień, Antoni B. [Rec. Errata et corrigenda]. 442-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Goble, Lou (ed.)]. 442-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Woleński, Jan. Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm]. 447-

DYSKUSJE I SPRAWOZDANIA

Woleński, Jan. Odpowiedź ks. Marcinowi Tkaczykowi 453-

Besler, Gabriela. Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, "Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas". Leusden- Utrecht (Holandia), 15-17 grudnia 2005 roku. 456-

Ruch Filozoficzny LXIII (1)

Ruch Filozoficzny LXIII (2)

Ruch Filozoficzny LXIII (3)

Ruch Filozoficzny LXIII (4)

Semina Scientiarum nr 5

RACJONALNOŚĆ WIARY

Obolevitch, Teresa. Od redakcji. 2-5.

Górka, Hanna. Mniej więcej o tym, jak dałam się uprowadzić. 6-22.

Ślusarz, Robert. Czy wiarę w racjonalność wiary można uzasadnić? 23-68.

Gomułka, Jakub. Problematyczność modelu abdukcyjnego - reguła teizmu. 69-89.

Załuski, Wojciech. O postawach religijnych z punktu widzenia teorii gier. 90-106.

Rudkouski, Piotr. Próba określenia statusu epistemologicznego tzw. dowodów kosmologicznych św. Tomasza na istnienie Boga. 107-119.

POLEMIKI I RECENZJE

Workowski, Adam. Naturalista na manowcach wiary. 120-134.

Dobrzyński, Adam. O granicach wiary i niewiary. 135-145.

Michalczyk, Piotr. Miłoszowy argument z pragnienia. 146-154.

Cebula, Piotr. Zrozumieć Fregego. 155-160.

SPRAWOZDANIA

Kwater, Ewa. Sprawozdanie z debaty "Religia a nauka". 161-166.

Kwater, Ewa. Panel dyskusyjny "Zło a prawa przyrody". 167-174.

ΣΟΦΙΑ nr 6

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 39

Studia Philosophiae Christianae 42, nr 1

Lubański, Mieczysław. Józef Bocheński - życie i dzieło

Nieznański, Edward. "Prima via" św. Tomasza w formalizacji Ojca Bocheńskiego

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek. Analiza "analizy"

Policki, Korneliusz. "Credo" jako system

Parys, Jan. Logika i wiara w ujęciu Ojca Józefa Marii Bocheńskiego

Świętorzecka, Kordula. Arystotelesa modalny rachunek nazw w ujęciu o. J.M. Bocheńskiego

Krokos, Jan. Logika a ontologia : uwagi na marginesie poglądów Józefa M. Bocheńskiego

Fabisiak, Magdalena. Labirynty wolności i konieczności u Leibniza

Filutowska, Katarzyna. Problem filozofii narracyjnej w myśli Schellinga

Jarosz, Krzysztof. Absolutność wymagań etycznych Alberta Schweitzera

Kąkol, Tomasz. Analiza formalna wybranych dowodów na jedyność Boga u świętego Tomasza z Akwinu

Sadowski, Ryszard F. Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem psychofizyczny

Wiśniewska, Wioletta. Fryderyka Nietzschego krytyka wykształcenia niemieckiego : (na podstawie eseju F. Nietzschego "Dawid Strauss jako wyznawca i pisarz")

Zawadzka, Sylwia. Elementy racjonalizmu w empiryzmie Johna Locke'a

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Klimski, Tadeusz. Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji filozoficznej pt. "Stefan Swieżawski - osoba i dzieło" z dnia 11 kwietnia 2005

Wrzos, Olga. Sprawozdanie z sesji Konwersatorium Filozoficznego Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na temat: "Wokół problemu sumienia"

Andrzejuk, Artur. Filozofia na II Kongresie Mediewistów Polskich

Moń, Ryszard. Sprawozdanie z konferencji "Odpowiedzialność w nauce", Salzburg, 24-28.08.2005

Wasilewska, Katarzyna. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: "Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia. Kultura. Problemy przetrwania"

Listkowska, Bożena. "Etyka wobec dylematów moralnych współczesności" : przedstawiciele Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW na konferencji naukowej w Akademii Bydgoskiej

Budzyńska, Katarzyna. [Rec. Rescher, Nicholas. Common-sense : a new look at an old philosophical tradition]

Łącki, Paweł. [Rec. Hittinger, Russell. The first grace : rediscovering the natural law in a post-Christian world]

Zembrzuski, Michał. [Rec. Krasnodębski, Mikołaj. Dusza i ciało : zagadnienie zjednoczenia duszy i ciała w wybranych tekstach Tomasza z Akwinu oraz w filozofii tomistycznej]

Studia Philosophiae Christianae 42, nr 2

Klimski, Tadeusz. Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Mieczysława Gogacza

Grocholewski, Zenon. Szanowny Panie Profesorze

Klimski, Tadeusz; Andrzejuk, Artur. Wykaz publikacji Profesora Mieczysława Gogacza za lata 1996-2006

Dziekan, Marek M. Między Wschodem a Zachodem : filozofia arabska w koncepcji Zakiego Nadżiba Mahmuda (1905-1993)

Krajski, Stanisław. Metafizyka w ujęciu Mieczysława Gogacza - perspektywy badań

Krasnodębski, Mikołaj. O realistyczną filozofię wychowania : idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice

Maciejczak, Marek. Myślenie i język

Pełka, Dawid. Pedagogika jako dyscyplina filozoficzna w ujęciu Mieczysława Gogacza

Stępień, Tomasz. Problem przyczynowania sprawczego w ujęciu Mieczysława Gogacza w kontekście "drugiej drogi" św. Tomasza z Akwinu

Szyndler, Lech. Doprecyzowanie zagadnienia "verbum interius" (słowo wewnętrzne) w pismach św. Tomasza z Akwinu

Wieczorek, Bartosz. Racjonalizacja pojęcia natury w pismach Alaina z Lille

Wojcieszek, Krzysztof A. Być ojcem, być matką... : odkrywanie natury rodzicielstwa w tomizmie konsekwentnym

Tomczyk, Jacek. "O rozdzielności płaszczyzn" - polemiki ciąg dalszy

Grzegorzewska, Małgorzata. Dickens, Darwin i pułapki debaty o stworzeniu świata

Filipek, Magdalena. Koncepcja trzech światów Maxa Plancka

Nieznański, Edward. Prima via św. Tomasza w formalizacji E. Nieznańskiego

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Gondek, Agnieszka. "Początki narodowego piśmiennictwa w Polsce. Gertruda Mieszkówna (1025-1108) i jej manuskrypt" : sprawozdanie z sympozjum naukowego 26 kwietnia 2006

Andrzejuk, Izabella; Zhmura, Natalia; Łażewski, Eryk. Sprawozdania z posiedzeń Katedr Historii Filozofii. Cz. 4

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z wykładu prof. Artura Andrzejuka pt. "Czy polityka może mieć sumienie?"

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Wielcy ludzie Emigracji - ocalić od zapomnienia": Ks. Stanisław Bełch (1904-1989) - "człowiek z wizją"

Wasilewska, Katarzyna. Konferencja naukowa "Myśl Ibn Chalduna jako czynnik zbliżenia między cywilizacjami"

Mażewski, Łukasz. Sprawozdanie z prezentacji na XII Targach Książki Katolickiej książki prof. dr hab. Artura Andrzejuka "Gertruda Mieszkówna i jej Modlitewnik"

Dąbrowski, Igor. Sprawozdanie z rocznej działalności Koła Naukowego Studentów Filozofii

Szelenberger, Karolina; Dąbrowski, Igor M. Sprawozdanie ze Studenckiej Sesji Naukowej pt. "Filozoficzna wizja państwa"

Lipski, Dawid. Sprawozdanie z Tygodnia Filozoficznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sareło, Zbigniew. [Rec. Wilhelm Ockham. Dialog. Cz. 1]

Moń, Ryszard. [Rec. Tugendhat, Ernst. Wykłady o etyce]

Babiński, Jarosław. [Rec. Grzybowski, Jacek. Miecz i pastorał : filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy : Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri]

Dańczak, Andrzej. [Rec. Grant, Edward. Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej : w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym]

Studia Philosophica Wratislaviensia I, 1

ARTYKUŁY

Sikora, Marek. Konstruktywizm i realizm wobec statusu faktów naukowych. Bruno Latour a Ian Hacking. 11

Szlachcic, Krzysztof. Konwencje, style myślenia i relatywizm. Kilka uwag o sporze I. Dąmbska - L. Fleck. 27

Konik, Roman. Estetyka jako nauka filozoficzna. Uwagi o obecnym stanie dyskusji. 47

Prokopski, Jacek Aleksander. Świadomość i skończoność w filozofii Sartre’a, L´evinasa i Bubera. 57

Pacewicz, Artur. Koncepcja Dobra w filozofii przedplatońskiej. 87

Głowala, Michał. ‘Significatum propositionis’ i dojście do wniosku u Grzegorza z Rimini. 101

Leszczyński, Damian. Miedzy wątpieniem a wiarą. Próba charakterystyki renesansowego sceptycyzmu. 115

PRZEKŁADY

Nerczuk, Zbigniew. Traktat "Przeciw retorom" Sekstusa Empiryka. 135

Sekstus Empiryk. Przeciw retorom II. 139

Golański, Adam. Reichenbach o wizualizacji geometrii. 149

Reichenbach, Hans. Wizualizacja nieeuklidesowej geometrii. 151

Popper, Karl R. Czy księżyc może rzucić światło na drogi Parmenidesa? 161

RECENZJE

Zarębski, Tomasz. W stronę epistemologii. [Rec. Woleński, J. Epistemologia]. 170

Lorenz, Andrzej. Świadomość jako interpretacja schematyczna. [Rec. Lenk, H. Bewusstsein als Schemainterpretation]. 174

Chmielewski, Adam. Wielość relatywizmów? [Rec. Majcherek, J. Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku]. 184

Chlebosz, Mirosław. Wokół Kanta. [Rec. Filozofia przedkrytyczna Kanta. Paź, B. (red.)]. 190

Szczypel, Jan. Czy możliwa jest filozofia naukowa? [Rec. Krajewski, W. Współczesna filozofia naukowa: metafilozofia i ontologia]. 194

Studia z Filozofii Polskiej t. 1

Sztuka i Filozofia nr 28

Sztuka i Filozofia nr 29

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 38

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 39

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLII, z. 1 (167)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLII, z. 2 (168)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLII, z. 3 (169)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLII, z. 4 (170)