POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2007

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 19-20

NIETZSCHE - BATAILLE - POSTMODERNIZM red. Banasiak, B. i Grygorowicz, M.

Benisz, Henryk. Sztuka cierpienia w dramacie życia według Nietzschego. Preludium dionizyjskie

Pieniążek, Paweł. Metafora i interpretacja u Nietzschego. Nietzsche et la métaphore Sarah Kofman

Żukowski, Bartosz. Nietzsche - ekstremalna filozofia języka

Kopij, Marta. Romantyzm Nietzschego

Wroński, Jakub. Zagadnienie tworzenia w filozofii Fryderyka Nietzschego

Kostyszak, Maria. Więcej niewiadomych wytrzymać w dziejach myślenia. Dialogi Junga i Heideggera z Nietzschem

Kowal, Grzegorz. "Buddenbrokowie" Thomasa Manna w świetle filozofii Friedricha Nietzschego

Korobczak, Paweł. Nietzsche: zapiski epistemiczne. Esej

Klimek, Paweł. Ślady nadczłowieka w filozofii Georgesa Bataille’a

Matuszewski, Krzysztof. Człowiek - eternizacja hiatusu. Szkic antropologii Georgesa Bataille’a

Bogusławski, Marcin. Homo platonicus - wolny czy zniewolony? Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego

Kwietniewska, Małgorzata. Rzecz w ujęciu Hegla

Analiza i Egzystencja nr 5

Rorty, Richard. Filozofia analityczna a filozofia transformacyjna. Szubka, T. (tłum.).

Szubka, Tadeusz. Dwudziestowieczna filozofia analityczna. O pewnej próbie całościowego ujęcia

Janikowski, Wacław. Normatywna definicja filozofii analitycznej

Gurczyńska, Katarzyna. Człowiek jako byt otwarty. Próba pozytywnej charakterystyki podmiotu na gruncie filozofii psychologii Ludwiga Wittgensteina

Godlewski, Roman P. Trzeci dogmat empiryzmu wyjaśniony, czyli co Donald Davidson miał na myśli, ale jasno tego nie powiedział

Ziemińska, Renata. Epistemologia pragmatyczna Michaela Williamsa

Moroz, Jacek. Koncepcja znaczenia w filozofii Kazimierza Twardowskego

Bołtuć, Piotr. Amerykańska filozofia polityczna. Niedokończona debata

Juruś, Dariusz. Wokół własności. Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej

Saja, Krzysztof. Internalizm motywacyjny Richarda M. Hare’a

RECENZJE

Pacholik-Żuromska, Anita. Filozofia Donalda Davidsona [Rec. Preyer, Gerhard. Donald Davidson’s Philosophy. From Radical Interpretation to Radical Contextualism].

Długosz, Marcin. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji. [Rec. Kasperski, Marek J. Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn].

IN MEMORIAM

Ziemiński, Ireneusz. Profesor Jan Czerkawski (1939-2007).

Szubka, Tadeusz. Filozof postanalityczny Richard Rorty (1931-2007).

Analiza i Egzystencja nr 6

Bołtuć, Piotr. Czy podmiotowość epistemiczna ma znaczenie moralne?

Kwietniewska, Małgorzata. Zwrot w myśli Heideggera

Załuski, Tomasz. Ontologia jako koegzystencjalna analityka "bycia-z"

Theunissen, Michael. Obecność śmierci w życiu. Machnacz, Jerzy i Solinski, Olgierd (tłum.)

Gilardoni, Andrea. Podstawowy fenomen śmierci według Eugena Finka. Między "polis" a "kosmos". Solinski, Olgierd (tłum.)

Haeffner, Gerd. Życie w obliczu śmierci. Filozoficzne rozjaśnienie sytuacji egzystencjalnej. Solinski, Olgierd (tłum.)

Hindrichs, Gunnar. Próba odpowiedzi na pytanie: świat bez śmierci - nadzieja czy obawa? Pacholik-Żuromska, Anita (tłum.)

RECENZJE

Ziemiński, Ireneusz. Mądrość Księgi Rodzaju. [Rec. Grabowski, Marian. Historia Upadku. Ku antropologii adekwatnej]. Czerniawski, Krzysztof. Filozofia bez ontologii. [Rec. Putnam, Hilary. Ethics without Ontology].

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 31-32

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 52

Mielczarski, Cyprian. Nihilizm i prawo silniejszego a praworządność w nauce sofistów

Pawlikowski, Tomasz. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu

Starzyński, Wojciech. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności

Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi, część pierwsza - Traktat o ruchu. Karas, Marcin (tłum.)

Domaradzki, Mikołaj. Sceptyczna a Nietzscheańska krytyka poznania

Soin, Maciej. Problem prawdy w notatkach Wittgensteina z lat 1930-1933

Adamski, Dariusz. "Tu - pomiędzy (sercem a rozumem)". Parada z tekstów Jana Potockiego

Wołodźko, Krzysztof. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną

Piotrowski, Robert. Dwie doktryny cywilizacyjne. Koneczny a Majewski

Czerwińska-Schupp, Ewa. Recepcja myśli Ludwika Gumplowicza w Polsce

Szumera, Grażyna. Teoria narodu według Jana Karola Kochanowskiego

Borzym, Stanisław. Światopogląd Feliksa Młynarskiego

Mróz, Tomasz. Metafizyka - nieznana książka Wincentego Lutosławskiego

Goćkowski, Janusz. Polskie elity polityczne w oglądzie i obrazowaniu Stanisława Wyspiańskiego

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr II

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 10

Colloquia Communia nr 1-2(82-83)

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU FILOZOFII : NAUKA - MEDIA - SZTUKA

Dialogue and Universalism vol. 17

Diametros 11

Malczewski, Jacek. O prywacyjnej koncepcji zła śmierci. 1-9.

Polcyn, Karol. Brian Loar on Physicalism and Phenomenal Concepts. 10-39.

Szutta, Natasza. Utylitaryzm wobec krytyki etyków cnót. 40-60.

Tomaszewska, Anna. The transcendental object and the “problem of affection". Remarks on some difficulties of Kant’s theory of empirical cognition. 61-82.

Werner, Konrad. Co można wiedzieć o człowieku? Analiza pojęcia wiedzy przydatna dla antropologii filozoficznej. 83-110.

Ziemiński, Ireneusz. Twoja śmierć. Próba eksplikacji doświadczenia śmierci. 111-141.

RECENZJE

Drwięga, Marek. O początkach kultury z René Girardem. [Rec. Girard, René. Pocztki kultury. Romanek, Michał (tłum.)]. 142-150.

Diametros 12

Chi-Ming Lam. A justification for Popper’s non-justificationism. 1-24.

Famakinwa, J. O. The Liberal Common Good. 25-43.

Kucharski, Jarosław. Negocjacje w świetle etyki kantowskiej. 44-59.

Kuniński, Tomasz. Dobry człowiek a dobry obywatel w ujęciu Polityki Arystotelesa. 60-75.

Rojek, Paweł. Czy tropy są wyłączną własnością teorii tropów? 76-93.

Szuksztul, Robert. Filozofia szkoły z Kioto w świetle krytyki poglądów w Brahmajala Sutcie. 94-111.

Diametros 13

Baranowska, Magdalena. Zarys semantyki średniowiecznej. 1-13.

Białek, Filip. Dogmat. Czy dualizm schemat/nieinterpretowana treść jest sensowny? 14-30.

Dmuchowska, Marta. Samopoznanie w filozofii Śankary i Schopenhauera. 31-39.

Hess, Leopold. Byt i własności według Anzelma z Canterbury. 40-57.

Ziółkowska, Anna. Hermeneutyczna wykładnia sumienia (Heidegger - Ricoeur). 58-90.

RECENZJE

Jaśtal, Jacek J. Problemy etyczne jako wieloaspektowe problemy projektowe. [Rec. Whitbeck, Caroline. Ethics in Engineering Practice and Research]. 91-101.

Szymczyk, Marta. Problemy bioetyczne w refleksji judaistycznej. [Rec. Terlikowski, Tomasz P. Tora między życiem a śmiercią. Bioetyki żydowskie w dialogu]. 102-104.

Diametros 14

Dmuchowska, Marta. Jaźń w stanie głębokiego snu w ujęciu Śankary. 1-11.

Hartman, Jan. Tożsamość etyka, czyli uprawianie etyki jako problem moralny. 12-31.

Hubaczek, Krzysztof. Williama Rowe’a bayesiański argument ze zła przeciwko istnieniu Boga. Próba analizy i oceny. 32-52.

Kobos, Katarzyna. Doświadczenie nowości i nowość doświadczenia. Analiza podstaw metodologicznych teorii doświadczenia zmysłowego ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowych doznań świadomych. 53-67.

Lee, Wendy Lynne. Aristotle’s Ecological Conception of Living Things and its Significance for Feminist Theory. 68-84.

Schetz, Adriana. Alternatywizm w teorii percepcji. 85-104.

Edukacja Filozoficzna nr 43

Edukacja Filozoficzna nr 44

Estetyka i Krytyka nr 12

Ethos R. 20, nr 1-2 (77-78)

Ethos R. 20, nr 3-4 (79-80)

Etyka nr 40

Jaśtal, J. Poczucie satysfakcji moralnej

Sherman, N. Cnota według Kanta: pedanteria czy namiętność?

Kopciuch, L. Przedmiot czucia wartości w etyce Nikolaia Hartmanna

Waśkiewicz, A. Emil, czyli życie obok społeczeństwa

Sajkowski, W. Uczucia moralisty jako podstawa wzorca etycznego honnête homme w traktacie Charlesa-François le Maître de Claville

Niemczyk, F. Wdzięczność jako źródło obowiązków moralnych

Łojek, S. Kim jest megalopsychos?

Janikowski, W. Określenie pojęć internalizmu i eksternalizmu etycznego

Klimczyk, J. Kant, sądzenie i tradycja umowy społecznej

RECENZJE

Hołówka, J. Błąd poznawczy i błąd moralny. [Rec. Einstein, Helena. Biblia w ręku ateisty].

Lazari-Radek, K. de. W poszukiwaniu złotego środka. [Rec. Szutta, Natasza. Współczesna etyka cnót].

Trepkowska, E. Co to takiego: zaufanie? [Rec. Sztompka, Piotr. Zaufanie. Fundament społeczeństwa].

Żuradzki, T. Utylitarystyczna utopia jednego świata. [Rec. Singer, Peter. Jeden świat. Etyka globalizacji].

Szymczyk, M. Pornografia - problem etyczny? [Rec. Ogien, Ruwen. Penser la pornographie].

Bielecka, K. Myślenie mniej boli. [Rec. Arendt, Hannah. Odpowiedzialność i władza sądzenia].

Fenomenologia nr 5

Filo-sofija vol. 7, nr 7

Filozofia Chrześcijańska t. 4

WOBEC TRANSCENCENCJI

Filozofia Nauki nr 1

Tokarz, Marek. Dlaczego nie przekonują nas przekonywające argumenty

Świętorzecka, Kordula. LCG - logika zmian

Brożek, Anna. Kwadrat, zys i Trygław czyli o Jacka Jadackiego koncepcji semantycznej funkcji nazw

Horecka, Aleksandra. Nazwy puste u Tadeusza Kotarbińskiego

Rojek, Paweł. Podobieństwa rodzinne i konkretne uniwersalia

Grygianiec, Mariusz. 'Four-Dimensionalism' - analiza i interpretacja

Eilstein, Helena. Realizm naukowy w wykładzie Statisa Psillosa

Filozofia Nauki nr 2

Paśniczek, Jacek. Teza Ramseya. Nieodróżnialność przedmiotów i własności w logice

Krysztofiak, Wojciech. Logiki drzew derywacyjnych

Czarnecka-Rej, Bożena. Stosowalność logik wielowartościowych

Błaszczyk, Piotr. Eudoxos versus Dedekind

Brożek, Anna; Kasprzyk, Zuzanna. O performatywach i generowaniu

Puczyłowski, Tomasz A. Problem Gettiera a problem uzasadnienia

Jedynak, Anna. Sensowność empiryczna a uzasadnienie

Puczyłowski, Tomasz A. Jeszcze o definicji uzasadnienia

Wszołek, Stanisław. Monografia o analogii oraz o uściślaniu filozofii i teologii

Filozofia Nauki nr 3

Przełęcki, Marian. Wiedza empiryczna a wiara religijna

Bobryk, Jerzy. Antypsychologizm, prowincjonalizm i kognitywizm

Grygianiec, Mariusz. Zasady mereologicznego esencjalizmu

Horecka, Aleksandra. Przedmiot estetyki, jej zadania, metoda i miejsce pośród nauk w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Jedynak, Anna. O mocy predykcyjnej hipotez

Krysztofiak, Wojciech. Frege, Husserl, Leśniewski i Heidegger. Bycie w perspektywie analitycznej

Schetz, Adriana. Reprezentacjonizm a problem percepcji

Trypuz, Robert; Garbacz, Paweł. Bity i byty. O pewnym mało znanym zastosowaniu ontologii

Ciesielski, Mieszko. O problemie psychofizycznym w sposób metodologiczny

Filozofia Nauki nr 4

Eilstein, Helena. Uwagi o stosunku scjentyzmu do optymizmu poznawczego

Kawczyński, Filip. O atrybutywnych i referencyjnych użyciach deskrypcji określonych

Kobos, Katarzyna. W obronie realności doświadczenia zmysłowego. Nieredukcjonistyczny funkcjonalizm Davida Chalmersa

Krysztofiak, Wojciech. Spór o ontologię sytuacji jako spór o zasadę kompozycyjności. Argument z metafory

Obolevitch, Teresa. Nauka, filozofia i teologia w Rosji nowożytnej

Pabjan, Tadeusz. Krótka historia nielokalności

Stępnik, Andrzej. Prawa natury, prawa nauki a cuda. Krytyka argumentów Hume'a przeciwko cudom

Wieczorek, Krzysztof A. Dlaczego wnioskujemy niepoprawnie. Teoria modeli mentalnych P. N. Johnsona-Lairda

Folia Philosophica t. 25

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 10

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 11

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 12

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 13

Forum Philosophicum 12/1

Vattanky, John. Proof for the Existence of God in Classical Indian Philosophy

Pawłowski, Miłosz. Traversing the Infinite and Proving the Existence of God

Łukasiewicz, Dariusz. Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano’s Theodicy

Hampton, Alexander J. B. The Conquest of Mythos by Logos: Countering Religion without Faith in Irenaeus, Coleridge and Gadamer

Abram, Anna. The Philosophy of Moral Development

Szałek, Piotr K. The Notion of Conceptualized Experience in John Mcdowell's Mind and World

Zigouras, Jakob. Spinoza and the Possibility of Error

Rosiak, Marek. Existential Analysis in Roman Ingarden's Ontology

Janik, Piotr. Transcendent Action in the Light of C.S. Peirce's Architectonic System

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. The Philosophical Foundations of the Kinematic Atomism of Ruder Josip Boscovich

Hołub, Grzegorz. Personhood in Bioethics

Damianov, Plamen. The Accumulation of Change Depending on the Time Factor

BOOK REVIEWS

Mordarski, Ryszard. [Rec. Dennett, Daniel C. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon].

Pepliński Marek. [Rec. Wielenberg, Erik J. Value and Virtue in a Godless Universe].

Paszyński, Jarosław. [Rec. Kołodziejczyk, Sebastian Tomasz. Granice pojęciowe metafizyki].

Hołub, Grzegorz. [Rec. Biesaga, Tadeusz. Elementy etyki lekarskiej].

Forum Philosophicum 12/2

Sultana, Mark. Bridging the Gulf between Wittgenstein's Works: A Matter of Showing

Thornton, Tim. An Aesthetic Grounding for the Role of Concepts in Experience in Kant, Wittgenstein and Mcdowell

Lando, Giorgio. Tractarian Ontology: Mereology or Set Theory?

Janusz, Robert. Ontology in Astronomy

Gadacz, Tadeusz. The Problem of Evil in Józef Tischner's Philosophy

Andersson, Anna-Karin. The Positive and Negative Rights of Pre-Natal Organisms and Infants/Children in Virtue of Their Potentiality for Autonomous Agency

Tanner, Julia. Intrinsic Value and the Argument from Regress

Darowski, Roman. Philosophy of the Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century

Aszyk, Piotr. Reception of some Aspects of the Hippocratic Medical Ethics in Antiquity

Fischer, Luke. Derrida and Husserl on Time

Murzi, Mauro. A Defence of Pluralism in the Debate about Natural Kinds: Case Study from the Classification of Celestial Objects

Sikora, Piotr. Putnamian Constraints on Pluralistic Theology of Religions

Paszyński, Jarosław. Weisheit als Wissenschaft über Gott nach Thomas von Aquin

Stanjevskiy, Fedor. Une anthropologie à la base d'une pensée religieuse: l'unité de l'homme dans la théologie de Maxime le Confesseur

Chabada, Michal. Les aspects philosophiques de la théologie selon Jean Duns Scot: de la science à la pratique

BOOK REVIEWS

Łukasiewicz, Dariusz. [Rec. Inwagen, Peter van. The Problem of Evil].

Stróżewski, Władysław. [Rec. Siwiec, Marek K. Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza].

Derra, Aleksandra. [Rec. Sikora, Piotr. Słowa i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 5

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 6

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XIX

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4

Kwartalnik Filozoficzny XXXV, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XXXV, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XXXV, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XXXV, nr 4

Lingua ac Communitas vol. 17

Jamroziakowa, Anna. Chimera and Pegasus. The New Media - Hope for Great Art

Korpikiewicz, Honorata. Eingebildetes Unrecht

Król, Remigiusz. Abwege des verlorenen Glaubens im philosophischen Denken von Sartre

Domaradzki, Mikołaj. Cognitive Critique of Generative Grammar

Marciniak, Małgorzata. The Appeal of Literature-to-film Adaptation

Dursun, Yücel. The Onto-theological Origin of Play: Heraclitus and Plato

Wendland, Michał. Der Logos-Begriff im Gedanken Heraklitus von Ephesos im Kontext der Geschichte der Philosophie und der Sprachphilosophie

Dzika, Joanna. Implizites Werten in den Rezensionen - am Beispiel von Metapher und Vergleich

Bączkowski, Bartłomiej. How to Do Things with Contradictions? Some remarks on the pragmatic interpretation of contradictions

BOOK REVIEWS

Kaczmarek, Małgorzata. A new nature of practical philosophy: dialogue and ethics as consolidate interdisciplinary concept of sustainable.

Logic and Logical Philosophy Vol 16, No 1

Materna, Pavel. Once more on analytic vs. synthetic. 3-43.

Sayward, Charles. Quine and his critics on truth-functionality and extensionality. 45-63.

Tkaczyk, Marcin. A formal theory of physical necessity. 65-83.

Jarmużek, Tomasz. Construction of tableaux for classical logic: Tableaux as combinations of branches, branches as chains of sets. 85-101.

Logic and Logical Philosophy Vol 16, No 2-3

Kamide, Norihiro; Mouri, Motohiko. Natural deduction systems for some non-commutative logics. 105-146.

Indrzejczak, Andrzej. Modal Hybrid Logic. 147-257.

BOOK REVIEWS

Jarmużek, Tomasz. [Rec. Makinson, David. Bridges from Classical to Nonmonotonic Logic]. 259-262

Logic and Logical Philosophy Vol 16, No 4

Ducheyne, Steffen; Weber, Erik. The concept of causation in Newton’s mechanical and optical work. 265-288.

Tkaczyk, Marcin. Is the ontological proof for God’s existence an ontological proof for God’s existence? 289-309.

Robles, Gemma. Extensions of the basic constructive logic for weak consistency BKc1 defined with a falsity constant. 311-322.

Jui-Lin Lee. Classical model existence and left resolution. 323-352

Logos i Ethos nr 1(22)

Logos i Ethos nr 2(23)

Nowa Krytyka nr 20-21

Polish Journal of Philosophy vol. I, No. 1

Polish Journal of Philosophy vol. I, No. 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 91

ESSAYS IN LOGIC AND ONTOLOGY. Malinowski, Jacek; Pietruszczak, Andrzej (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 93

THE POWER OF ARGUMENTATION. Suárez-Iñiguez, Enrique (ed.).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 94

MORAL PSYCHOLOGY. Tenenbaum, Sergio (ed.).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XLVII-XLVIII

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. XLIX

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(16)

SIEMEK

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(17)

HESSE

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3-4(18)

KOŁAKOWSKI

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(61)

Z HERMENEUTYKI PROBLEMÓW FILOZOFII. ROZPRAWY

Król, Zbigniew. Apologia matematyki pitagorejskiej. 5-20.

Wrotkowski, Wojciech. Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu. 21-32.

Pasterczyk, Piotr. Miniatura platońskiej dialektyki w dialogu Teajtet. 33-47.

Skowroński, Leszek. Zarzut systematycznego błędu interpretacyjnego w tłumaczeniu Etyki nikomachejskiej. 49-66.

Skowroński, Leszek. Jaki sens ma "dobro" w księdze I Etyki nikomachejskiej?. 67-82.

Domaradzki, Mikołaj. Platońskie inspiracje Filońskiej alegorezy. 83-93.

Pawlikowski, Tomasz. Źródła historyczne klasycznej definicji prawdy w sformułowaniach Tomasza z Akwinu. 95-109.

Bartel, Tomasz. Metafizyczna interpretacja definicji: veritas est adaequatio rei et intellectus Tomasza z Akwinu. 111-122.

Milcarek, Paweł. Miejsce Awicebrona w tworzeniu się metafizyki egzystencjalnej. 123-137.

Krokos, Jan. Prawda sumienia. 139-153.

Lisowski, Aleksander. Wpływ filozofii arabskiej na przekształcenie metafizyki w ontologię. 155-169.

Starzyński, Wojciech. Punkt wyjścia i przedmiot metafizyki w ujęciu Suareza. 171-188.

Paź, Bogusław. Zasada racji jako naczelna zasada poznania i bytu w wykładni F.Ch. Baumeistera. 189-205.

Blandzi, Seweryn; Facca, Danilo. Czym właściwie jest podmiot. 207-222.

Łukasiewicz, Dariusz. Podstawy i główne zasady teodycei Bernarda Bolzano. 223-238.

Soin, Maciej. Wittgenstein - prawda i pewność. 239-248.

Blandzi, Seweryn. Aktualność myśli Kantowskiej. 249-264.

Leśniewski, Norbert. "Logika" - ontologia - fenomenologia. Próba interpretacji filozofii Heideggera (1919-1929). 265-280.

Duraj, Jakub. Działaniowy kontekst realizacji znaczeń. 281-290.

Bonecki, Mateusz. Wzajemne uwikłanie poręczności i obecności w kontekście praktycznego rozumienia prawdy u Heideggera. 291-304.

TŁUMACZENIA

Parszutowicz, Przemysław. O dyskusjach Cassirera z Heideggerem. 305-311.

Cassirer, Ernst. Kant a problem metafizyki. Bonecki, Mateusz; Duraj, Jakub; Parszutowicz, Przemysław (tłum.). 313-335.

Gadamer, Hans-Georg. Parmenides Platona i jego oddziaływanie. Łapiński, Krzysztof (tłum. ). 337-349.

RECENZJE

Pyszczek, Grzegorz. Wzloty i upadki intuicji. [Rec. Drabarek, Anna. Intuicja. Poznanie bezpośrednie]. 351-353.

Bała, Maciej. Sumienne bycie człowiekiem. [Rec. Krokos, Jan. Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu]. 354-358.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(62)

TŁUMACZENIE

Wittgenstein, Ludwig. Rozumienie (fragment Gramatyki filozoficznej). Drzazgowska, Ewa (tłum.). 5-30.

ROZPRAWY

Muszyńska, Renata. Transcendentalia. Pierwsze zasady bytu, poznania i przyczynowania. 31-42.

Rosner, Katarzyna. Ingardenowska koncepcja dzieła literackiego dzisiaj: jej doniosłość i jej archaiczność. 43-57.

Filutowska, Katarzyna. Elementy mitologiczne i presokratejskie w filozofii absolutu F.W.J. Schellinga. 59-74.

Posłuszny, Jacek. Niemoc, nienawiść i absolutna prawda. O implikacjach Nietzscheańskiej koncepcji resentymentu. 75-85.

Pieniążek, Paweł. Nietzsche, poststrukturalizm, nowoczesność. 87-102.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Czy "lepiej jest bez prawdy"? 103-119.

Kalbarczyk, Tomasz. Liberalizm i wychowanie. Richarda Rorty’ego filozofia edukacji. 121-130.

Hensoldt, Agnieszka. Społeczna koncepcja pragmatyzmu. 131-144.

Wieczorek, Renata. Epistemologiczne konsekwencje antyrealizmu. 145-156.

Okołowski, Paweł. Lukrecjusz i Lem: antyreligijność i ascetyczny hedonizm. 157-171.

Gurczyńska, Katarzyna. Solipsyzm wczesnego Wittgensteina. 173-180.

Dąbrowska, Zofia. Próba typologii problemów filozoficznych w sensie Wittgensteina. 181-195.

POLEMIKI

Nowaczyk, Adam. O poważnym i niepoważnym recenzowaniu rozpraw habilitacyjnych (studium przypadku). 197-210.

Ślipko, Tadeusz SJ. O karze śmierci - głos końcowy. 211-222.

Przełęcki, Marian. Problemy etycznego intuicjonizmu. 223-227.

RECENZJE

Czesna, Ewa. Doniosłe nonsensy, czyli mistycyzm Wittgensteina. [Rec. Ziemiński, Ireneusz. Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina]. 229-237.

Bednarz, Irena. Filozofia w Petersburgu. [Rec. Fiłosofija w Sankt-Petersburgie (1703-2003). Sprawoczno-encikłopiediczeskoje izdanje]. 238-243.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(63)

PAMIĘCI WŁADYSŁAWA KRAJEWSKIEGO

Czarnocka, Małgorzata. Nauka - filozoficzne perspektywy. Dedykowane pamięci Władysława Krajewskiego (1919-2006). 7-8.

Krajewski, Stanisław. Moje spory z Ojcem - Władysławem Krajewskim. 9-13.

Such, Jan. Gra zwana nauką. 15-28.

Eilstein, Helena. Popperazzi. 29-51.

Kałuszyńska, Elżbieta. Epistemiczne pojęcie prawdy. 53-72.

Tempczyk, Michał. Atrakcyjność platonizmu w fizyce teoretycznej. 73-78.

Strawiński, Witold. Koncepcja idealizacyjnego prawa nauki w ujęciu Krajewskiego. 79-94.

Ługowski, Włodzimierz. O problemach powstawania życia: fundamentalne czy zakazane? 95-109.

Czarnocka, Małgorzata. Filozofia nauki i jej szkodliwe dychotomie. 111-126.

Butryn, Stanisław. Czynnik podmiotowy w idei ontologicznego realizmu naukowego. 127-138.

Piątek, Zdzisława. Kontrowersje wokół wewnętrznych i zewnętrznych celów rozwoju nauki. 139-151.

Lemańska, Anna. Filozoficzne konsekwencje zasady przyczynowości. 153-161.

Werszowiec-Płazowski, Jan; Suwara, Marek. Determinizm a nauka współczesna. 163-175.

Korpikiewicz, Honorata. Statystyka, przypadek, zdeterminowanie. 177-190.

Zeidler, Paweł. Status ontologiczny orbitali atomowych i molekularnych w kontekście autonomii chemii. 191-201.

Czerniawski, Jan. Czy można żyć bez indukcji? 203-208.

Motycka, Alina. Czy nauka jest demokratyczna? 209-220.

Pakszys, Elżbieta. Feministyczna krytyka wiedzy naukowej i poznania. 221-228.

Sobczyńska, Danuta. Między sztuką a nauką. Dwugłos artysty i uczonego o barwie. 229-243.

CO ZOSTAŁO Z MARKSIZMU?

Walicki, Andrzej. Marksistowska filozofia w PRL w świetle osobistych wspomnień. 247-276.

Kmita, Jerzy. Kilka spostrzeżeń co do roli filozofii marksistowskiej w życiu intelektualnym u nas w latach 1955-1980. 277-281.

Nowak, Leszek. Marksizm dzisiaj. 283-292.

ROZPRAWY

Nowak, Leszek. Pewne parafrazy pojęcia substancji. 293-307.

Nowakowa, Izabella. O trzech interpretacjach prawdopodobieństwa w idealizacyjnej koncepcji nauki. 309-320.

Zygmuntowicz, Dorota. Czy epanorthosis jest nową cnotą polityczną u Platona? 321-329.

Gołębiewska, Maria. Koncepcja istnienia i egzystencji w myśli Kierkegaarda. 331-346.

KRONIKA

Chwedeńczuk, Bohdan. Nad grobem Adama Schaffa. 347-349.

RECENZJE

Dobieszewski, Janusz. Biblia oczami ateisty. [Rec. Eilstein, Helena. Biblia w ręku ateisty]. 351-359.

Zwoliński, Zbigniew. W drodze do Kanta. [Rec. Majmon, Salomon. Autobiografia]. 360-364.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(64)

Dobieszewski, Janusz. Słowo wstępne. 5-6.

Jadacki, Jacek. Przemówienie na otwarcie konferencji. 7-8.

Eliade, Mircea. Dziennik portugalski - fragmenty. 9-39.

ŻYCIE, WYDARZENIA, PRZESŁANIE

Strełkowska, Alla. Życie wybitnego Rumuna. 41-52.

Sieradzan, Jacek. Eliade między mesjanizmem, ksenofobią i faszyzmem. 53-60.

Lazurcă, Marius. Powieści życia - Mircea Eliade jako memoralista. 61-67.

Bednarz, Irena. Autorzy polscy o Eliadem. 69-99.

Bednarz, Irena. Wypisy z encyklopedii o Eliadem. 101-105.

SACRUM, KULTURA, HISTORIA

Bronk, Andrzej. Mircei Eliadego fenomenologia religii. 107-131.

Mikołejko, Zbigniew. Eliade jako homo historicus. 133-153.

Tokarski, Stanisław. Życie post mortem. Humanistyczne przesłanie Mircei Eliadego. 155-189.

Sochoń, Jan. Sacrum czy Bóg? Mircei Eliadego próba uniwersalnego kompromisu. 191-204.

Nowak, Marek. Czy magia i alchemia umrą śmiercią naturalną? 205-225.

METODOLOGIA BADAŃ NAD RELIGIĄ

Wasilewski, Jerzy S. Eliadowskie inspiracje, anglosaskie weryfikacje - konfrontacja antropologiczna. 227-252.

Zowisło, Maria. Mircea Eliade - między fenomenologią a hermeneutyką religii. 253-269.

Zaręba, Waldemar. Mircei Eliadego kategoria archetypu - uwagi metodologiczno-semiotyczne. 271-292.

Sieradzan, Jacek. Krytycy Mircei Eliadego. 293-310.

Swianiewicz, Jan. Miejsce historii w metodologii Mircei Eliadego. 311-323.

PRZEŻYCIA RELIGIJNE, MISTYKA

Prokopiuk, Jerzy. Eliade o inicjacji i stowarzyszeniach tajemnych. 325-337.

Marczyński, Anton. Mircea Eliade wobec doktryny światłości mistycznej. 339-349.

Piotrowski, Piotr. Pojęcie nieświadomości w fenomenologii religii Mircei Eliadego. 351-364.

Oişteanu, Andrei. Eliade: od opium i konopi do amfetaminy. Proza fantastyczna. 365-375.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XIII

Roczniki Filozoficzne 55(1)

Brożek, Anna. O kategoriach i kategoryzacjach 5-

Czernecka-Rej, Bożena. Uwagi o Susan Haack rozumieniu filozofii logiki 23-

Herda, Justyna. Neutralistyczna i syntetyczna teoria ewolucji 47-

Hubaczek, Krzysztof. Teodycea bez unde malum? Marilyn McCord Adams odpowiedź na problem zła 71-

Janeczek, Stanisław Ks. Między filozoficzną historią filozofii a historią kultury. Z rozważań nad metodą historii filozofii w Polsce 89-

Januszewski, Ernest. Logiczne i filozoficzne problemy związane z logiką rozmytą 109-

Kiczuk, Stanisław. Logika formalna czy logiki formalne? 129-

Kiwka, Mirosław. Doświadczenie mistyczne w ujęciu konstruktywistycznego kontekstualizmu Stevena T. Katza 159-

Kozanecka, Anna. O rodzajach logik temporalnych 189-

Nieznański, Edward. Aksjomatyczne ujęcie problemu teodycei 201-

Tkaczyk, Marcin. Założeniowe systemy normalnych logik modalnych 219-

Wojtowicz, Krzysztof. O filozofii matematyki Imre Lakatosa 229-

TŁUMACZENIA

Crane, Tim. Czas. Iwanicki, Marcin (tłum.). 249-

Shoemaker, Sydney. Czas bez zmiany. Iwanicki, Marcin (tłum.). 265-

Black, Max. Zasada identyczności rzeczy nieodróżnialnych. Iwanicki, Marcin (tłum.). 285-

RECENZJE

Kiwka, Mirosław. [Rec. Davies, Brian. Wprowadzenie do filozofii religii]. 297-

Koszowy, Marcin. [Rec. Eemeren, Frans H. van; Grootendorst, Rob. A Systematic Theory of Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach]. 303-

Lechniak, Marek. [Rec. The Logic of Time and Modality. Braüner, Torben; Hasle, Per; Ohrstrem, Peter (eds). Synthese 150, 3, 2006]. 309-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Beall, J. C.; Restall, Greg. Logical Pluralism]. 316-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Bonevac, Daniel A. Deduction: Introductory Symbolic Logic. 2nd ed.]. 319-

Wojtysiak, Jacek. [Rec. Rundle, Bede. Why There Is Something Rather than Nothing]. 323

Roczniki Filozoficzne 55(2)

Herda, Justyna. Dialog nauki i wiary - analiza wybranych stanowisk. 5-

Judycki, Stanisław. Co wiemy o istocie dobra? 21-

Kozanecka, Anna. Magdalena Leszczyńska, O wyrażalności niektórych relacji czasowych i własności czasu w języku systemów logiki temporalnej G. H. von Wrighta 43-

Obolevitch, Teresa. Ontologizm, czyli Siemiona Franka polemika z pokantowskim epistemologizmem 67-

Tański, Marek. Kontrowersje wokół racjonalności technologicznej w Dialogach Stanisława Lema. 81-

Tkaczyk, Marcin. Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych. 99-

Wójtowicz, Krzysztof. Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego. Część I. 123-

Krzysztof Wójtowicz, Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego. Część II 139-

TŁUMACZENIA

Sainsbury, Mark. Logika filozoficzna. Iwanicki, Marcin; Odrowąż-Sypniewska, Joanna (tłum.). 155-

RECENZJE

Bronk, Andrzej; Zaręba, Waldemar. [Rec. Nowaczyk, Adam. Poławianie sensu w filozoficznej głębi]. 223

Gretka, Wojciech SDB. [Rec. Krąpiec, Mieczysław A. Dlaczego zło]. 226-

Hajduk, Zygmunt. [Rec. Rzepiński, Tomasz. Problem niedookreślenia teorii przez dane doświadczenia]. 229-

Kaczmarek, Jerzy. [Rec. Bernays, Paul. Philosophie des mathématiques]. 232-

Krysiewicz, Jakub. [Rec. Ben-Ari, Mordechai. Logika matematyczna w informatyce]. 235-

Lechniak, Marek. [Rec. Be all, J. C.; Van Fraassen, Bas C. Possibilities and Paradox. An Introduction to Modal and Many-Valued Logic]. 240-

Lechniak, Marek. [Rec. Martin, John N. Themes in Neoplatonic and Aristotelian Logic: Order, Negation and Abstraction]. 244-

Roszyk, Maksymilian. [Rec. MacIntyre, Alasdair. The Tasks of Philosophy. Selected Essays, Vol. 1]. 251-

Schmidt, Roman. [Rec. Carroll, Noël. Filozofia horroru albo paradoksy uczuć]. 258-

Skrzydlewski, Paweł. [Rec. Toynbee, Arnold. O stosunku historyka do religii]. 264-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Boolos, George S.; Burgess, John P.; Jeffrey, Richard C. Computability and Logic. 4th ed.]. 271-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Lechniak, Marek. Elementy logiki dla prawników]. 276-

Turek, Józef. [Rec. Butryn, Stanisław. Zarys filozofii Alberta Einsteina]. 282-

Zaręba, Waldemar. [Rec. Kawalec, Paweł. Przyczyna i wyjaśnianie. Studium z filozofii i metodologii nauk]. 285-

Zonik, Przemysław. [Rec. Wierzbicka, Anna. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne]. 291-

Żarkowski, Paweł. [Rec. Oaklander, L. Nathan. C. D. Broad's Ontology of Mind]. 295-

DYSKUSJE

Tkaczyk, Marcin. Samokrytyczna uwaga o założeniowych systemach logiki modalnej 305

Ruch Filozoficzny LXIV (1)

Ruch Filozoficzny LXIV (2)

Ruch Filozoficzny LXIV (3)

Ruch Filozoficzny LXIV (4)

Semina Scientiarum nr 6

ARTYKUŁY

Mścisławski, Łukasz. Metodologiczny status modelu inflacyjnego. 2-9.

Koleżyński, Andrzej. Kosmologiczna strzałka czasu. 10-23.

Grygiel, Wojciech P. Rogera Penrose'a koncepcja mechaniki kwantowej. 24-44.

Obolevitch, Teresa. Między nauką a metafizyką: filozofia rosyjskiego kosmizmu. 45-58.

Szymański, Łukasz. Embrion ludzki - pytanie o status. 59-78.

Gomułka, Jakub. Wittgenstein: historia gramatyki a metafizyka. Uwagi na marginesie książki "Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina" Macieja Soina. 79-98.

Górka, Hanna. O pszczelarzach, chemikach i błądzących logikach - błędy logiczne w wypowiedziach i definicjach. 97-116

POLEMIKI I RECENZJE

Cichocki, Tomasz. Przewidzieć Wszechświat. 117-121.

Polak, Paweł. Gaja - owocne pomyłki. 122-128.

SPRAWOZDANIA

Niestrój, Maja. Koło Naukowe Filozofii PAT - Sekcja 137. 129-133.

Sułowski, Artur. Teologia - nauka, wspólne poszukiwanie rozumienia. 134-141.

Sak, Mariusz. Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Bycie we (Wszech)świecie. Nauka, kultura, życie". 142-144.

Kupiec, Barbara. Sprawozdanie z XI Krakowskiej Konferencji Metodologicznej: Prawa przyrody. 145-150.

Jurkiewicz, Piotr. Sprawozdanie z Seminarium Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. 151-154.

Słupskie Studia Filozoficzne nr 6

ΣΟΦΙA nr 7

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 40

Studia Philosophiae Christianae 43, nr 1

Maciejczak, Marek. Dwie teorie języka : Ludwig Wittgenstein (1889-1951) i Martin Heidegger (1889-1976)

Wawrzyniak, Jan. Dlaczego język potoczny? : kilka uwag o roli pojęcia języka potocznego w filozofii Ludwiga Wittgensteina

Herman, Wojciech. Heidegger a problem języka

Żuromski,Daniel. Czy argument z języka prywatnego mówi nam coś o tym, jak nie powinniśmy myśleć o społecznych praktykach językowych?

Capelle, Philippe. Qu'est-ce que la "phénoménologie française"?

Sareło, Zbigniew. Problem przezwyciężenia kryzysu cywilizacyjnego w poglądach Leszka Kołakowskiego

Bała, Maciej. Filozofia mistyki

Kornacka, Katarzyna. Teoria prawa naturalnego w "Dialogu" Wilhelma Ockhama : "Ratio et voluntas"

Lemańska, Anna. Filozofia przyrody a wyniki nauk przyrodniczych

Łyskawka, Anna. O deifikacji człowieka

Moń, Ryszard. Współczesne dyskusje na temat stosunku faktów moralnych do zasad moralnych

Porwolik, Marek. Operacja konsekwencji a operacja domknięcia - przerzucane mosty

Puczyłowski, Tomasz. O wypowiedziach jako źródle przekonań

Sadowski, Ryszard F. Hansa Jonasa koncepcja subiektywności

Świeżyński, Adam. Przestrzenne modele samotności

Wrzos, Olga. Wypowiedzi dokonawcze czy dokonania wypowiadalne?

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Dzwonkowska, Dominika. Sprawozdanie z konferencji "Współczesne formy krytyki metafizyki", UKSW, Warszawa 14 listopada 2006

Grzybowski, Jacek. [Rec. Babiński, Jarosław. Udowodniony Bóg? : filozofia i wiara w kulturze uzasadnień]

Studia Philosophiae Christianae 43, nr 2

Nieznański, Edward. Logika deontyczna w systemie S5

Capelle, Philippe. Phénoménologie et vie chez Michel Henry

Drozdek, Adam. Solovyov on beauty

Wieczorek, Krzysztof. Inspiracje Hume'owskie w etyce szkoły Brentanowskiej

Bunikowski, Dawid. Zasady moralne w myśli Davida Hume'a

Grzeliński, Adam. Miejsce etyki w systemie filozoficznym Dawida Hume'a

Jaśtal, Jacek. Teoria idealnego obserwatora a problem relatywizmu

Pyka, Marek. Obecność Hume'a we współczesnej debacie metaetycznej

Baldy, Aleksandra. Przyczynek do Ch. S. Peirce'a koncepcji znaku

Bugajak, Grzegorz. "Rozum a wiara" - problem separacji dyscyplin

Couillaud, Bruno. Pourquoi enseigner la logique des trois opérations?

Marek-Bieniasz, Anna. Fundamentalizm naukowy Richarda Dawkinsa i jego krytyka

Woźniak, Cezary. Wittgenstein i Heidegger: dwie koncepcje języka przezwyciężającego metafizykę

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Dańczak, Andrzej. [Rec. Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg? : argumenty naukowców i teologów]

Pawlikowski, Tomasz. [Rec. Moutsopoulos, Evangelos A. L'univers des valeurs, univers de l'homme : recherches axiologiques]

Wątróbski, Adam. [Rec. Ward, Keith. Bóg : przewodnik błądzących]

Wieczorek, Bartosz. [Rec. Jaeger, Werner Wilhelm. Teologia wczesnych filozofów greckich]

Zawadzka, Sylwia. [Rec. Morawiec, Edmund; Mazanka, Paweł. Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej : podstawowe zagadnienia z metafizyki]

Dominik, Karolina; Malinowski, Łukasz; Wasilewski. Krzysztof. Sprawozdanie z konferencji "Hume dzisiaj" 06.12.2006, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Chudzik, Joanna; Sobocińska, Dorota; Waleszczyński, Andrzej. Sprawozdanie z konferencji: "Jeden za drugiego - Lévinas filozofem więzi społecznej"

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z Sympozjum Filozoficznego we Lwowie "Filozofia dla teologów"

Mazanka, Paweł; Tomanek, Roman. Refleksje o "Radykalnej ortodoksji" Johna Milbanka : sprawozdanie z konferencji "Belief and metaphysics", 15-18 września 2006, Hiszpania, Granada

Kościukiewicz, Dominika. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej pt."Chrześcijaństwo wobec współczesnych problemów globalnych"

Studia Philosophica Wratislaviensia II, 1

ARTYKUŁY

Czerkawski, Andrzej. Najlepszy czy najgorszy z możliwych światów? Studium porównawcze systemów filozoficznych G.W. Leibniza i A. Schopenhauera. 9

Rasiński, Lotar. Krótka historia ,,hegemonii'', czyli o niemarksowskim marksizmie. 21

Krasicki, Jan. Paradoksy ,,wolnej'' teokracji - W. Sołowjow. 37

Nysler, Łukasz. Natura ludzka - jaźń - indywidualność. Filozoficzno-antropologiczne i etyczne podstawy koncepcji demokracji Johna Deweya. 55

Turowski, Mariusz. Liberalizm - między ideologią a metapolityką. 77

Załuski, Tomasz. Więź do zawiązania: polityka nie-samowystarczalności według Jean-Luc Nancy'ego. 87

Zdybel, Jolanta. Sieć i władza. Aksjologiczny przyczynek do teorii sieci i rozważań o globalizacji. 105

PRZEKŁADY

Pacewicz, Artur. Pseudo-Ksenofont o demokracji w Atenach w V w. p.n.e. 123

Pseudo-Ksenofont. O sposobie rządzenia Ateńczyków. 139

Kruszyńska, Sabina. Wolność i religia według Benjamina Constanta. 141

Constant, Benjamin. O religii z punktu widzenia jej źródła, form i rozwinięć. 151

Nalichowski, Jakub. Perspektywy ściślejszej integracji europejskiej. 165

Habermas, Jürgen. Dlaczego Europa potrzebuje konstytucji. 167

RECENZJE

Pezdek, Krzysztof. Etyka polityczna Simona Critchleya. [Rec. Critchley, Simon. Nieustające żądanie. Etyka polityczna]. 186

Pancewicz-Puchalska, Magdalena. Emmanuel Levinas - relacja z czasem, relacja z istnieniem [Rec. Levinas, Emmanuel. Istniejący i istnienie]. 193

Konik, Roman. Homo politicus contra homo religiosus. Teologia polityczna jako próba łączenia dwu porządków [Rec. Teologia polityczna]. 202

Makarewicz, Maciej. Filozofia z kluczem, czy klucz do filozofii? [Rec. Höfe, Otfried. Mała historia filozofii]. 206

Studia Philosophica Wratislaviensia II, 2

Przedmowa Redaktora Naczelnego. 7

RICHARD RORTY 1931-2007

Postel, Danny. Richard Rorty: ostatnie słowa. 11

Szahaj, Andrzej. Richard Rorty (1931-2007). Wspomnienie. 17

ARTYKUŁY

Nowak, Witold M. Utracona całosc. Problem rozczłonkowania w Alasdaira MacIntyre’a krytyce kultury nowoczesnej. 25

Drałus, Dorota. MacIntyre i anatomia moralnosci patriotycznej. 45

Roszyk, Maksymilian. Historyzm i uprawomocnienie. Alasdaira MacIntyre’a historystyczna koncepcja uprawomocnienia. 61

Machura, Piotr. MacIntyre a Gadamer. 79

Stachewicz, Krzysztof. Czy virtue ethics zrehabilitowała we współczesnej etyce cnote? Uwagi historyczno-systematyczne. 97

Birnbacher, Dieter. Etyczna ocena różnic dotyczących praktyk eutanazyjnych w Holandii i Niemczech. 109

Majcherek, Janusz A. Eugenika a egalitaryzm. 119

Liszka, Katarzyna; Włodarczyk, Rafał. Pomiędzy L´evinasem a Arendt. Odpowiedzialność, sprawiedliwość, władza sadzenia w aplikacjach Alaina Finkielkrauta. 129

PRZEKŁADY

Roszyk, Maksymilian. Od tłumacza. 145

MacIntyre, Alasdair. Relatywizm moralny, prawda i uprawomocnienie. 147

Chmielewski, Adam. Od tłumacza. 167

MacIntyre, Alasdair. Sporne koncepcje sprawiedliwości i racjonalności. 169

Liszka, Katarzyna. Gdyby nie Rawls. Michaela Walzera "odpowiedź" na "Teorie sprawiedliwości". 185

Walzer, Michael. Przestrzenie sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości. 189

RECENZJE

Chmielewski, Adam. Wolność, powinność, polityka. [Rec. Zdybel, Jolanta. Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MaIntyre’a]. 214

Martewicz, Jakub. Najnowsze kompendium filozofii polityki. [Rec. Szahaj, Andrzej; Jakubowski, Marek N. Filozofia polityki]. 220 Leszczyński, Damian. O wolności i o granicach filozofii politycznej. [Rec. Hayek, Friedrich August von. Konstytucja wolności]. 223

Drałus, Dorota. Debata o demokracji. [Rec. Shapiro, Ian. Stan teorii demokracji]. 230

Chmielewski, Adam. Radykalne zło, religia i polityka w filozofii Kanta i Tischnera. [Rec. Bobko, Aleksander. Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera]. 232

Studia Semiotyczne XXVI

Studia z Filozofii Polskiej t. 2

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 2

MÓZG I JEGO UMYSŁY

Sztuka i Filozofia nr 30

Sztuka i Filozofia nr 31

Toruński Przegląd Filozoficzny t. 7-8

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 40

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 41

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIII, z. 1 (171)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIII, z. 2 (172)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIII, z. 3-4 (173-174)