POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2008

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 21

BIOETYKA

Kaniowski, Andrzej. Przedmowa

Przyłuska-Fiszer, Alicja. What kind of bioethics do we need? Conclusions from the debate conducted in Poland as regards to experiments on embryonic stem cells

Chyrowicz, Barbara. The Right to Life and Moral Uncertainty

Birnbacher, Dieter. Terminal sedation, euthanasia and causal roles

Ganthaler, Heinrich. Euthanasia and the Right to Life

Quante, Michael. My Body, My Ware-house?

Łuków, Paweł. The Limits of Consent

FILOZOFIA KULTURY

Musielak, Łukasz. Rozpad świata i podmiotu - o problemach człowieka myślącego w kulturze Zachodu

Kozłowski, Marek. "Państwo celów" jako instytucja kultury. Czy krytyka władz podmiotu jest wystarczającą podstawą filozofii kultury?

Łysiak-Łątkowska, Anna. Konteksty zjawiska libertynizmu: kilka uwag badawczych

HISTORIA FILOZOFII

Zbroszczyk, Wojciech. Wpływ Kartezjusza na filozofię Locke`a. Problem intuicji

Cielecki, Piotr. Wolność egoisty

Analiza i Egzystencja nr 7

Poczobut, Robert. Rodzaje samoświadomości

Ziemińska, Renata. Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii

Pacholik-Żuromska, Anita. Znaczenie pojęć dla samowiedzy według Christophera Peacocke’a

Kąkol, Tomasz. Ja z pierwszoosobową perspektywą jako wyznacznik tożsamości osobowej

Derra, Aleksandra. Naturalizm a fakty semantyczne. Rozważania nad semantycznym deflacjonizmem Paula Horwicha

Marvan, Tomáš. Dyskusja Davidson-Quine na temat znaczenia i wiedzy. Krótki przewodnik. Schetz, A. (tłum.)

Pawliszcze, Jerzy. "Teraz" u Parmenidesa: B 8.5

POLEMIKI

Przywara, Paweł. Czy dowód ontologiczny stanowi ostateczny argument przeciw globalnemu sceptycyzmowi? [Polemika z poglądami S. Judyckiego]

Judycki, Stanisław. Bóg i dowód

RECENZJE

Schetz, Adriana. Czy możemy spać spokojnie? [Rec. Dennett, Daniel. C. Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness].

Ziemiński, Ireneusz. Ludwig Wittgenstein jako filozof podmiotowości. [Rec. Gurczyńska, Katarzyna. Podmiot jako byt otwarty. Problem podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina].

Analiza i Egzystencja nr 8

Joanna Górnicka, Racje, motywy, tożsamość moralna Przemysław Gut, Czy możliwa jest wolność bez wolnej woli? Wacław Janikowski, Amoralizm i psychopatia Joanna Trzópek, Wolność egzystencjalna, a psychologiczne rozumienia wolności. Czy psychologii jako nauce dostępne są kategorie egzystencjalnej filozofii? Marcin Cichosz, Znaczenie intencji dla moralnej oceny czynu - stanowisko Daniela Wegnera Dorota Czyżowska, O celu i granicach rozwoju moralnego Sylwia Seul-Michałowska, Zasady moralne prezentowane w blogu nastolatka Renata Ziemińska, Etyka troski i etyka sprawiedliwości Recenzja Ireneusz Ziemiński, Miłość jako racja istnienia, czyli zarys dialogicznej filozofii pierwszej, Rec. z: Marek Szulakiewicz: Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej,Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2006, ss.288. In memoriam: Jacek Wojtysiak, Wojciech Chudy (1947-2007)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 33

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 53

Zygmuntowicz, Dorota. Prawa Platona - status quaestionis

Facca, Danilo. Rozważania na temat recepcji Peri heimarmenes Aleksandra z Afrodyzji w filozofii Renesansu

Traktat o rzeczach następujących po sobie, przypisywany Williamowi Ockhamowi. Część druga - Traktat o miejscu. Karas, Marcin (tłum.)

Starzyński, Wojciech. Kartezjańskie motywy filozofii oczywistości. Analiza hasła "Evidence" Wielkiej Encyklopedii Francuskiej autorstwa François Quesnaya

Stachowiak, Krzysztof. Minima sensibilia w filozofii George’a Berkeleya

Citkowska-Kimla, Anna. Wokół romantycznej idei podmiotowości. O parantelach między niemieckim idealizmem a koncepcjami wczesnych romantyków - Novalisa i Friedricha Schlegla

Hanuszkiewicz, Wojciech. Neokantowski "powrót do Kanta" - próba charakterystyki zjawiska

Soin, Maciej. Zróżnicowanie pojęcia prawdy w dociekaniach Wittgensteina

Krzywiec, Grzegorz. "Idea w poniewierce". Pierwszy artykuł polityczny Romana Dmowskiego

Borzym, Stanisław. Rybarskiego uzasadnienie koncepcji państwa narodowego

Pyszczek, Grzegorz. Rozwój kultury a emocje. Wokół filozofii kultury Leona Petrażyckiego

Łojek, Stanisław. Założycielski projekt nowożytności, czyli o pochodzeniu ostatniego człowieka

Górski, Eugeniusz. Hiszpania a Europa jako problem

Cholewa, Łukasz. Rola cybernetyki w Związku Radzieckim i innych państwach bloku wschodniego w latach 1955-1975

Goćkowski, Janusz. Długie trwanie idei politycznych: ciągłość problemów i ciągłość funkcji

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr III

Colloquia Communia nr 1-2(84-85)

KOBIECOŚĆ?

Dialogue and Universalism No. 1-3

Dialogue and Universalism No. 4-6

Dialogue and Universalism No. 7-8

Dialogue and Universalism No. 9-10

Dialogue and Universalism No. 11-12

Diametros 15

Judycki, Stanisław. Świat zmysłowy i creatio continua. 1-37.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Pojęcie monady w koncepcjach Gottfrieda Wilhelma Leibniza i Immanuela Kanta. 38-56.

Tomaszewska, Anna. Is perception concept-dependent according to Kant? 57-73.

Warzoszczak, Piotr. Modalny realizm i nazwy własne. 74-93.

RECENZJE

Szymczyk, Marta. Singer pokonany? [Rec. Picker, Eduard. Godność człowieka a życie ludzkie]. 94-96.

Zawadzki, Michał. Teologia postmodernistyczna jako szansa dla religii chrześcijańskiej. [Rec. Jaranowski, Marcin. Transcendencja jako ocalenie. Søren Kierkegaard a problem teologii postmodernistycznej]. 97-101.

Żuradzki, Tomasz. Własność jako konwencja. [Rec. Murphy, Liam; Nagel, Thomas. The Myth of Ownership. Taxes and Justice]. 102-110.

Diametros 16

Bogaczyk-Vormayr, Małgorzata. Die Ideenschau im Dialog Phaidros (246d-249d). 1-9.

Klinowski, Mateusz. O niemoralności aborcji. Koherencja przekonań, biologiczne człowieczeństwo i słuszne interesy. 10-40.

Rykowska, Anna. O Burge’a sposobach unikania ekwiwokacji eksternalistycznych. 41-62.

Żuradzki, Tomasz. Genetic Engineering and The Non-Identity Problem. 63-79.

RECENZJE

Drwięga, Marek. W poszukiwaniu doskonałości. Natura ludzka i etyka w dobie inżynierii genetycznej. [Rec. Sandel, Michael J. The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering]. 80-91.

Hanuszkiewicz, Wojciech. Nicolai Hartmanna pytanie o transcendencję. [Rec. Hartmann, Nicolai. Zarys metafizyki poznania]. 92-100.

Leszczyna, Dorota. José Ortega y Gasset - prorok brzasku. [Rec. Ortega y Gasset, José. Rozmyślania o Europie]. 101-104

DYSKUSJE

Woleński, Jan. Uwagi o kondycji nauki polskiej. 105-114.

Grobler, Adam. Polityka i obyczaje. 115-117.

Szubka, Tadeusz. Patologie nauki polskiej. 118-121.

Diametros 17

Kukushkina, Volha. Wyrażenia okazjonalne jako wyrażenia funkcyjne w semantyce Gottloba Fregego. 1-29.

Kuniński, Tomasz. Stosunek Sokratesa do prawa w świetle Obrony i Kritona. 30-44.

Soniewicka, Marta. The problem of global distributive justice in Rawls’s The Law of Peoples. 45-59.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Fragmenty koncepcji protofizycznej Immanuela Kanta. 60-69.

RECENZJE

Strawiński, Witold. O możliwości antyredukcjonizmu: uwagi polemiczne. [Rec. Paprzycka, Katarzyna. O możliwości antyredukcjonizmu]. 70-81.

Szyroka, Izabela. Duch ludzki a historia u Diltheya. [Rec. Dilthey, Wilhelm. Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych]. 82-95.

POLEMIKI

Hess, Leopold; Kittel, Maja. Modalny realizm i nazwy własne raz jeszcze. 96-101.

Listy i głosy

Grobler, Adam. Jest dobrze. 102.

Diametros 18

Czerniawski, Krzysztof. Putnam i ontologia, czyli czym jest względność pojęciowa. 1-17.

Kaszkowiak, Piotr. Teizm otwarty: poszukiwanie drogi środka w filozofii religii. 18-40.

Łojek, Stanisław. Od genealogii moralności do moralnego wychowania. Nietzschego poszukiwania cnoty. 41-56.

Pyka, Marek. Odpowiedzialność inżyniera a mechanizm rynkowy. 57-67.

Waligóra, Marcin. Iluzja źródłowości. Derridiańska krytyka teorii doświadczenia fenomenologicznego. 68-87.

RECENZJE

Tomaszewska, Anna. Religijne inspiracje Medytacji Kartezjusza. [Rec. Janowski, Zbigniew. Teodycea Kartezjańska]. 88-93.

Wołkowski, Piotr. Problematycznie o problemach współczesnej fizyki. [Rec. Smolin, Lee. The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next]. 94-103.

POLEMIKI

Warzoszczak, Piotr. Leopold Hess i Maja Kittel o modalnym realizmie i nazwach własnych. 104-122.

Werner, Konrad. Kilka uwag w sprawie Leibniza i możliwych światów. 123-129.

Edukacja Filozoficzna nr 45

Edukacja Filozoficzna nr 46

Estetyka i Krytyka nr 13-14

Estetyka i Krytyka nr 15

Ethos R. 21, nr 1(81)

Ethos R. 21, nr 2(82)

Ethos R. 21, nr 3(83)

Ethos R. 21, nr 4(84)

Etyka nr 41

Sidgwick, H. Intuicjonizm filozoficzny

de Lazari-Radek, K. The Methods of Ethics Henry Sidgwicka, czyli poszukiwanie świeckiej moralności

Schneewind, J. B. Sidgwick i moraliści z Cambridge

Skorupki, J. Trzy metody i dualizm

Crisp, R. Sidgwick i granice intuicjonizmu

Łuków, P. Imperatyw kategoryczny i intuicjonistyczne dziedzictwo Sidgwicka

Kędziora, K. Henry Sidgwick i John Rawls o neutralności normatywnej teorii moralnej

Saja, K. Semantyka moralności a kryteria wyboru teorii metaetycznej

Żurba, M. Filozof i psychoanalityk. O przemianie moralnej: możliwość dopełnienia etyki Arystotelesowskiej przez jedną ze współczesnych teorii psychologicznych

RECENZJE

Miksa, J. Sidgwick wiecznie żywy? [Rec. Henry Sidgwick. Harrison, R. (red.)].

Miłkowski, M. Manifest kognitywistycznego religioznawstwa. [Rec. Dennet, D. Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne].

Kasprzyk, Z. Nieudany projekt. [Rec. Zimmer, R. Moraliści europejscy. Przewodnik].

Szymański, S. Preliminaria do teorii sprawiedliwości. [Rec. Walzer, M. Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu w równości].

Fenomenologia nr 6

Filo-sofija vol. 8, nr 8

Filozofia Chrześcijańska t. 5

OSOBA I CIAŁO

Filozofia Nauki nr 1

Szydłowski, Marek. Program badawczy kosmologii kwantowej

Łukasiewicz, Elżbieta. Czy język to projekt doskonały? Zasada ekonomii w strukturze języka i założeniach programu minimalistycznego

Paprzycka, Katarzyna. O pewnym błędzie logicznym, czyli co paradoks Lewisa Carrolla ma wspólnego z problemem Hume'a

Rykowska, Anna. O wariantach tezy o nieokreśloności odniesienia przedmiotowego

Żabski, Eugeniusz. Notka o paradoksie statku Tezeusza oraz identyczności genetycznej

Strawiński, Witold. O kwantowej nielokalności i światach możliwych: uwagi polemiczne

Bigaj, Tomasz. Świat kwantowy w ujęciu kontrfaktycznym: odpowiedź Witoldowi Strawińskiemu

Ajdukiewicz, Kazimierz. Główne zasady logiki i metodologii. Wykłady z roku 1949/1950 w Uniwersytecie Poznańskim

Filozofia Nauki nr 2

Kałuszyńska, Elżbieta. Język a rzeczywistość matematyczna. Performatywna funkcja języka

Łyczek, Robert. Uwagi o okresie warunkowym, implikacji i entailmencie

Tworak, Zbigniew. Samoodniesienie a zagadnienie powstawania antynomii

Hetmański, Marek. Naturalizowanie epistemologii

Trybulec, Barbara. Naturalizm bez normatywności? Głos w obronie epistemologii znaturalizowanej

Zmyślony, Iwo. Filozof nauki czy teoretyk poznania? Przyczynek do badań nad poglądami Michaela Polanyiego

Fijałkowska, Wanda. Holizm vs. redukcjonizm w naukach przyrodniczych

Łyczek, Robert. Filozofia nauki A-Z - z perspektywy Stathisa Psillosa

Filozofia Nauki nr 3-4

Heller, Michał. Granice czasu, przestrzeni i prawdopodobieństwa

Cieśliński, Cezary. Dyskwotacyjna koncepcja prawdy i problem generalizacji

Grudzińska, Justyna. Znaczenie zdań z wieloma kwantyfikatorami

Kołodziejczyk, Sebastian T. Postulat referencji w perspektywie pytania o naturę dyskursu metafizycznego

Wieczorek, Renata. Kontekstualizm i antyrealizm - próba porównania

Grygianiec, Mariusz. Argument z superweniencji a niekonstruktywny naturalizm

Wójtowicz, Krzysztof. Redukcje ontologiczne w matematyce. Część I

Szydłowski, Marek; Tambor, Paweł. Model kosmologiczny (LCDM, CDM) w schemacie pojęciowym efektywnych teorii Wszechświata

Pabjan, Tadeusz. Teoria wielu światów - nauka czy filozofia?

Trypuz, Robert. Setna - prosta teoria norm i działań

Gajewski, Krzysztof. W obronie internalizmu. Searle versus Putnam

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 4/5, 2007/2008

Folia Philosophica t. 26

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 14

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 15

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 16

Fo:pa : kwartalnik literacko-filozoficzny nr 17

Forum Philosophicum 13/1

McDade, John. Simone Weil and Gerard Manley Hopkins on God, Affliction, Necessity and Sacrifice

Rahimi, Simini. Swinburne on the Euthyphro Dilemma. Can Supervenience Save Him?

Rojka, Lubos. Human Authenticity and the Question of God in the Philosophy of Bernard Lonergan

Kureethadam, Joshtrom Isaac. The 'Meditational' Genre of Descartes' Meditations

Ziemiański, Stanisław. Time and Its Philosophical Implications

Derra, Aleksandra. Explicit and Implicit Assumptions in Noam Chomsky's Theory of Language

Rebuschi, Manuel. Czeżowski's Axiological Concepts as Full-Fledged Modalities. We Must Either Make What Is Good, Or Become Revisionists

Mostafa Taqavi; Mohammad Saleh Zarepour. The Strong Version of Underdetermination of Theories by Empirical Data. Comments on Wolenski's Analysis

Świeżyński, Adam. The Evolutionary Concept of Human Death

Laurier, Daniel. Making “Reasons" Explicit. How Normative is Brandom's Inferentialism?

BOOK REVIEWS

Andrzej Bronk and Paweł Kawalec Adam Grobler: Metodologia nauk

Paweł Urgacz Friedrich August von Hayek: Konstytucja wolności

Józef Bremer Ireneusz Ziemiński: Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina

Robert Grzywacz Joanna Barcik, ed.: Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii

OBITUARIES

Bremer, Józef. An Obituary for Professor Jay Frank Rosenberg

Forum Philosophicum 13/2

Moskal, Piotr. Is There a Metaphysical Proof of God's Existence?

Poulsom, Martin. The Pros and Cons of “Intelligent Design"

Stanzhevskiy, Fedor. Towards a Hermeneutics of Religion(s). A Reading of Ricoeur's Readings

Simpson, Robert. Avoiding the Afterlife in Theodicy. Victims of Suffering and the Argument from Usefulness

Saladdin Ahmed What is Sufism?

Paszyński, Jarosław. Weisheit Gottes nach Thomas von Aquin

Grzegorz Hołub Being a Person and Acting as a Person

Machoń, Henryk. Tertium non datur? Der Streit zwischen Idealismus und Dogmatismus in Fichtes Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre

Rynkiewicz, Kazimierz. Eine Skizze der Ontologie der Welt und des Menschen bei Wittgenstein und Ingarden

Grzywacz, Robert. En quel sens la fiction possède-t-elle une fonction cognitive? Le texte à la jonction entre le langage poétique vif et I'action sensée selon P. Ricoeur

Turp, Michael-John. Naturalized Epistemology and the Normative

Ługowska, Danuta. Evolutionary Psychology as the Contemporary Myth

Berg Olsen, Jan-Kyrre. Metaphysics and Time

BOOK REVIEWS

Świeżyński, Adam. [Rec. Heller, Michał. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata].

Ługowska, Danuta. [Rec. Bremer, Józef. Osoba - fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych].

Derra, Aleksandra. [Rec. Ziemiński, Ireneusz. Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina].

Obolevitch, Teresa. [Rec. Alfeyev, Hilarion. The Holy Mystery of the Church. Introduction to the History and Problems in the Debates on the Onomatodoxy].

Urgacz, Paweł. [Rec. Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii polityki].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 7

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XX

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1(5)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2(6)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(7)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(8)

Kwartalnik Filozoficzny XXXVI, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XXXVI, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XXXVI, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XXXVI, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae I

WIARA, WIEDZA, UZASADNIENIE

Lingua ac Communitas vol. 18

Korpikiewicz, Honorata. Pre-hindu Cosmological Principles vs Biodiversity

Dursun, Çiler. The Discourse of Islamism on Islamist Terrorism in Turkey

Król, Remigiusz. The Issue of Value According to Max Scheler and Nicolai Hartmann

Osika, Grażyna. The Communicative Acts as Action

Kabata, Maria. Einige Merkmale über Funktion der Presseartikel-Überschriften

Baranowska, Magdalena. Some Remarks on the Medieval Semantics

Kulczycki, Emanuel. Edward Sapir’s View about International Auxiliary Language

Drzazgowska, Ewa. Soliloquien im Tagebuch. Anhand der Tagebücher 1910-1923 von Franz Kafka

Tomczak, Daniel. Über Friedrich Nietzsches Willen zur Macht und dessen Verständnis bei Stanisław Przybyszewski

Ratajczak, Mikołaj. How Do You Read Philosophy from the Hermeneutical Point of View

BOOK REVIEWS

Piechowiak, Mirosław. A Book for Everyone… but Not for Anyone. [Rec. Yalom, Irvin D. When Nietzsche Wept: A Novel of Obsession].

Piechowiak, Mirosław. An Optimistic Concept of Effective Conversion to Atheism or How to Get Rid of a Phantasmagoria. [Rec. Dawkins, Richard. The God Delusion].

Logic and Logical Philosophy Vol 17, No 1-2

TO THE MEMORY OF Alexander Vladimirovich Kuznetsov (1926-1984).

Muravitsky, Alexei Y.; Odintsov, Sergei P. From the Guest Editors. 5-7.

Muravitsky, Alexei Y. Alexander Vladimirovich Kuznetsov. 9-21.

Citkin, Alexander. A mind of a non-countable set of ideas. 23-39.

Muravitsky, Alexei Y. The contribution of A.V. Kuznetsov to the theory of modal systems and structures. 41-58.

Artemov, Sergei; Nogina, Elena. The topology of justification. 59-71.

Bezhanishvili, Guram; Bezhanishvili, Nick; Jongh, Dick de. The Kuznetsov-Gerčiu and Rieger-Nishimura logics. 73-110.

Esakia, Leo; Grigolia, Revaz. Formulas of one propositional variable in intuitionistic logic with the Solovay modality. 111-127.

Maksimova, Larisa. Interpolation and implicit definability in extensions of the provability logic. 129-142.

Rybakov, V. Discrete linear temporal logic with current time point clusters, deciding algorithms. 143-161.

Vakarelov, Dimiter. A modal approach to dynamic ontology: modal mereotopology. 163-183.

Semmling, Caroline; Wansing, Heinrich. From BDI and stit to bdi-stit logic. 185-207.

Logic and Logical Philosophy Vol 17, No 3

Carnielli, Walter; Grácio, Maria Cláudia C. Modulated logics and flexible reasoning. 211-249.

Kovač, Srećko. In what sense is Kantian principle of contradiction non-classical? 251-274.

Stjernberg, Fredrik. Trope theory and atomic objects. 275-281.

BOOK REVIEWS

Tuziak, Roman. [Rec. Brenner, Joseph E. Logic in Reality]. 283-284.

Logic and Logical Philosophy Vol 17, No 4

Materna, Pavel. The notion of problem, intuitionism and partiality. 287-303.

 Z Hitoshi Omori; Toshiharu Waragai. On Béziau’s logic. 305-320.

Sochacki, Robert. Rejected axioms for the “nonsense-logic" W and the k-valued logic of Sobociński. 321-327.

Łukowski, Piotr. Either epistemicism or logic. 329-351.

BOOK REVIEWS

Bondoni, Davide. [Rec. Brady, Geraldine. From Peirce to Skolem. A Neglected Chapter in the History of Logic]. 353-357.

Logos i Ethos nr 1(24)

Logos i Ethos nr 2(25)

Polish Journal of Philosophy vol. II, No. 1

Polish Journal of Philosophy vol. II, No. 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 95

FOLLOWING PUTNAM’S TRAIL : ON REALISM AND OTHER ISSUES. Monroy, María Uxía Rivas; Silva, Celesta Cancela; Vidal, Concha Martínez (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 96

EPISTEMOLOGY AND THE SOCIAL. Agazzi, Evandro; Echeverría, Javier; Rodríguez, Amparo Gómez (eds).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. L

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(19)

RZYM

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2-3(20)

BARBARA SKARGA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(21)

WYOBRAŹNIA ANTROPOLOGICZNA

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(65)

TŁUMACZENIE

Millikan, Ruth Garrett. Intensjonalność. Paprzycka, Katarzyna (tłum.). 5-17.

ROZPRAWY

Eilstein, Helena. Opus magnum Michała Hellera. 19-40.

Chojnacki, Marek. Czego nauczyliśmy się z dyskusji o uzasadnianiu wiedzy. 41-52.

Kubić, Andrzej. Donalda Davidsona radykalna eksterminacja idei schematu pojęciowego. 53-66.

Bartkowiak, Karolina. Norman Malcolm o snach i śnieniu. 67-81.

Mróz, Tomasz. Bertranda Russella spotkanie z Wincentym Lutosławskim. 83-100.

Szocik, Konrad. Krytyka instytucji kościoła i relacji państwo-kościół w filozofii Kierkegaarda. 101-109.

Płotka, Witold. Teoria intencjonalności w Badaniach logicznych Husserla. 111-123.

Zeidler, Paweł. O nie-dualistycznej filozofii Mitterera. 125-135.

Sahaj, Tomasz. Człowiek i śmierć w ponowoczesnym społeczeństwie europejskim. 137-148.

RECENZJA

Chmura, Maja. Co było i już nie jest. [Rec. Ricoeur, Paul. Pamięć, historia, zapomnienie]. 149-157.

Marcinkowska-Rosół, Maria. Rozważania o Parmenidejskim bycie. [Rec. Thanassas, Panagiotis. Parmenides, Cosmos, and Being. A Philosophical Interpretation]. 158-165.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(66)

ROZPRAWY. ŚWIATY MOŻLIWE W LOGICE, NAUCE I FILOZOFII

Bigaj, Tomasz. Słowo wstępne. 5-16.

Paśniczek, Jacek. Światy możliwe i inne. 17-28.

W��jtowicz, Anna. Związki między przedmiotami, sytuacjami a światami możliwymi. 29-45.

Lechniak, Marek. O relacji alternatywności. 47-58.

Wójtowicz, Krzysztof. Dlaczego nie ma matematycznych możliwych światów? 59-77.

Krysztofiak, Wojciech. Modalna arytmetyka indeksowanych liczb naturalnych: możliwe światy liczb. 79-107.

Kuś, Katarzyna; Kuś, Marek. Interpretacja mechaniki kwantowej Everetta w świetle realizmu modalnego Lewisa i semantyki Kripkego. 109-125.

Bigaj, Tomasz. O pewnych wzmocnieniach twierdzenia Bella. 127-146.

Placek, Tomasz. O indywiduach w światach możliwych. 147-168.

Lipski, Piotr;; Placek, Tomasz; Wawer, Jacek. Realne możliwości a modalna demokracja. 169-191.

Filipczyk, Hanna. Uwagi krytyczne o realizmie modalnym Davida Lewisa. 193-210.

Tałasiewicz, Mieszko. Dlaczego nie lubię światów możliwych. 211-216.

POLEMIKI

Wróbel, Szymon. Metafizyk w krainie cyborgów. O książce Roberta Piłata O istocie pojęć. 217-228.

Piłat, Robert. Obrona metafizyki poznania. Odpowiedź na polemikę Szymona Wróbla. 229-236.

RECENZJE. Książki filozoficzne Wydawnictwa WAM z Krakowa

Mikulski, Jacek. Dwieście lat teorii religii. [Rec. Filozofia religii. Od Schleiermachera do Eco. Drehsen, Volker; Gräb, Wilhelm; Weyel, Birgit (oprac.)]. 237-240.

Łukomska, Agata. O duchu etyki. [Rec. Anzenbacher, Arno. Wprowadzenie do etyki]. 241-245.

Kacperski, Wojciech. Filozofia śmierci. [Rec. Scherer, Georg. Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno]. 246-250.

Maiński, Jakub. Przez słownik do filozofii. [Rec. Ferber, Rafael. Podstawowe pojęcia filozoficzne]. 251-254.

Brykczyńska, Magda. Pojęcie, od którego nie potrafimy się uwolnić. [Rec. White, Nicholas. Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera]. 255-259.

Kobryń, Magdalena. Teologia współkreacji. [Rec. Bracken, Joseph A. SJ. Chrześcijaństwo i proces myślenia, duchowość w zmieniającym się świecie]. 260-363.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(67)

ROZPRAWY

Bankiewicz, Paweł. Umysł wcielony, czyli problem istnienia duszy w świetle koncepcji Antonia Damasio. 5-19.

Filipczuk, Magdalena; Filipczuk, Michał. Kultura, tradycja, przekład w filozofii Alasdaira MacIntyre’a. 21-31.

Łagosz, Marek. Zagadnienie orientacji tensowej myślenia ideologicznego. 33-47.

Mrozek, Jarosław. Tło i znaczenie "kryzysów" w podstawach matematyki. 49-60.

Obolevitch, Teresa. Polemiczne wątki w filozofii wszechjedności Siemiona Franka. 61-70.

Ostrowski, Janusz. Konstrukcja Heglowskiej filozofii prawa. 71-87.

Philipp, Ryszard. Wolność woli a determinizm przyrody w transcendentalizmie Kanta. 89-106.

Piechaczek, Sławomir. Człowiek jako chore zwierzę. Z antropologii E.M. Ciorana. 107-123.

Walentowicz, Halina. Utopia i antyutopia w Szkole Frankfurckiej. 125-146.

Zmyślony, Iwo. Zagadnienie wiedzy niejawnej. 147-163.

DEBATA. Filozoficzne implikacje teorii ewolucji. 165.

Dzik, Jerzy. Czy istnieje inteligentny plan rozwoju życia na Ziemi? 167-179.

Lenartowicz, Piotr. Scenariusze darwinizmu a rekonstrukcje szczątków praczłowieka. 181-196.

Ankieta: Przyrodoznawca i humanista o teorii ewolucji. Uczestnicy: Dzik, Jerzy; Grzegorczyk, Andrzej; Herman, Wojciech; Kowalski, Janusz; Lenartowicz, Piotr SJ; Obirek, Stanisław; Rosińska, Zofia; Zieliński, Andrzej. 197-213.

Rosińska, Zofia; Zieliński, Andrzej. Przyrodoznawca i humanista o teorii ewolucji. 215-221.

ESEJ

Kittel, Maja. O groźnych wytworach czynności psychicznych i jak je zwalczać. Poradnik dla filozofa. 223-233.

RECENZJA

Bednarz, Irena. Amerykanin w Paryżu. [Rec. Schrift, Alan D. Twientieth Century French Philosophy: Key Themes and Thinkers]. 235-242.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(68)

Dziobkowski, Bogdan. Słowo wstępne. 5-7.

Woleński, Jan. Wspomnienia o Quinie. 9-12.

Jadacki, Jacek J. Które idee filozoficzne Quine’a są trwałe? 13-17.

Quine, Willard Van Orman. Fragment The Time of My Life. An Autobiography. Bartkowiak, Karolina (tłum.). 19-37.

Quine, Willard Van Orman. O pojęciu trzeciego dogmatu. Kuś, Katarzyna (tłum.). 39-42.

Quine, Willard Van Orman. Pięć kamieni milowych empiryzmu. Kuś, Katarzyna (tłum.). 43-47.

Bednarz, Irena. Polscy logicy i filozofowie wobec Quine’a. 49-76.

Stanosz, Barbara. Metafilozofia Quine’a. 77-82.

Woleński, Jan. Analityczność, empiryzm, aprioryzm. 83-103.

Szubka, Tadeusz. Pragmatyzm w filozofii Quine’a. 105-116.

Dziobkowski, Bogdan. Naturalizm Quine’a. 117-135.

Grobler, Adam. Quine o tym, co istnieje. 137-145.

Chrudzimski, Arkadiusz. Zobowiązania ontologiczne. 147-162.

Paśniczek, Jacek. Kryterium Quine’a a kryterium Quine’a. 163-170.

Hołówka, Jacek. Byty mentalne. 171-190.

Nowaczyk, Adam. Enigmatyczność odniesienia. 191-205.

Chmielewski, Adam. Idea radykalnej interpretacji. 207-222.

Grabarczyk, Paweł. Od wrażenia do wyrażenia, czyli o niezdeterminowaniu przekładu i względności odniesienia. 223-232.

Cieśliński, Cezary. Quine o prawdzie i analityczności. 233-247.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Policzalne i masowe terminy naturalnorodzajowe. 249-264.

Grudzińska, Justyna. Quine o metareprezentacjach językowych. 265-279.

Wójtowicz, Krzysztof. Filozofia matematyki Quine’a a kwantyfikatory Henkina i Boolosa. 281-293.

Biłat, Andrzej. Logika drugiego rzędu jako ontologia. 295-302.

Ciecierski, Tadeusz; Wilkin, Piotr. Dlaczego logik modalny nie musi przejmować się argumentem Quine’a? 303-318.

Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 1

HISTORIA FILOZOFII Z PERSPEKTYWY POLSKIEJ

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XIV

Roczniki Filozoficzne 56(1)

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROF. DRA HAB STANISŁAWA KICZUKA LISTY GRATULACYJNE I TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE

List gratulacyjny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. prof. dra hab. Stanisława Wilka. 5-

Wielgus, Stanisław. Eximio Servo Almae Matris nostrae. 7-

Tkaczyk, Marcin. Stanisława Kiczuka logika świata realnego. 9-

Tkaczyk, Marcin. Publikacje prof. dra hab. Stanisław Kiczuka. 31-

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI STANISŁAWOWI KICZUKOWI

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek J. Intuicje modalne. 39-

Garbacz, Paweł. O warunkach formalizacji ontologii stanów rzeczy. Studium przypadku. 61-

Herbut, Józef J. M. Bocheńskiego nowa wersja teorii hipotezy religijnej. 85-

Janaczek, Stanisław Ks. Jeszcze raz o "początkach nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego". 101-

Judycki, Stanisław. Cztery motywy idealizmu Kanta i ich krytyka. 123-

Kiereś, Henryk. Realistyczna koncepcja sztuki. 141-

Kwiatkowski, Tadeusz. Semiotyka imion własnych w ujęciu Izydory Dąmbskiej. 153-

Lechniak, Marek. Kilka uwag o relacji alternatywności w semantyce światów możliwych. 171-

Maciołek, Ryszard. Czy logika formalna jest rodzajem ontologii? 191-

Moskal, Piotr. Koncepcja filozofii religii. 221-

Nieznański, Edward. Algebra pojęć deontycznych. 239-

Rogalski, Andrzej K. Znaczenie modi significandi w średniowiecznych traktatach gramatyczno-logicznych. 253-

Roskal, Zenon E. Koncepcje przestrzeni w nauce i filozofii przyrody. 279-

Turek, Józef. Kosmologiczny kontekst formułowanych współcześnie argumentów teistycznych. 295-

Wierzbicki, Alfred M. Ks. Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka. 315-

Wnuk, Marian. Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy. W kierunku kwantowej logiki życia. 329-

Woleński, Jan. O paradoksie konfirmacji. 355-

Życiński, Józef Abp. Alternatywne wersje ewolucji a problem wszechmocy Boga. 363-

ARTYKUŁY

Czerniawski, Jan. Rewolucja relatywistyczna a ontologia fizyki. 379-

Jastrzębski, Andrzej OMI, Zarys personalistycznej metafizyki Bordena Parkera Bowne'a. 397-

Wojciechowski, Eugeniusz. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw z regułą ekstensjonalności. 417-429.

Roczniki Filozoficzne 56(2)

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI PROF. DRA HAB. EDWARDA IWONA ZIELIŃSKIEGO OFMConv

Tabula gratulatoria. 5-

Kijewska, Agnieszka. Jeden z dawnych mistrzów. Biogram naukowy prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv. 9-

Bibliografia prac prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv (oprac. Agnieszka Kijewska). 23-

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROF. EDWARDOWI I. ZIELIŃSKIEMU OFMConv

Dembiiński, Bogdan. Relacja Jedno-wiele jako filozoficzny fundament metafizyki Proklosa. 33-

Gajda-Krynicka, Janina. Logos: dyskurs czy dowód? Postaci dialektyki platońskiej. 43-

Gensler, Marek. Antoni Andrzejowy - pierwszy szkotysta. 59-

Herbut, Józef. O uzasadnieniach przekonań religijnych. 71-

Janaczek, Ks. Stanisław. Z dziejów dydaktyki logiki w szkołach Komisji Edukacji Narodowej: Claude Buffier SJ. 83-

Judycka, Joanna. Rogera Bacona krytyka średniowiecznych przekładów pism Arystotelesa. 101-

Jung, Elżbieta; Michalowska, Monika. Jak być sprawiedliwym? Ryszarda Kilvingtona komentarz do Etyki Arystotelesa. 117-

Kiczuk, Stanisław. Logika współczesna a matematyka i filozofia. 131

Komsta, Monika A. Późnoantyczne próby obalenia determinizmu: Aleksander z Afrodyzji i Chalcydiusz. 151-

Lizun, Józef OFMConv. Elementy kosmologii światła u Bartłomieja z Bolonii. 165-

Markowski, Mieczysław. Szkotyzm na tle paryskich kierunków filozoficznych i teologicznych przełomu XIII i XIV wieku. 185-

Moskal, Ks. Piotr. Afektywne poznanie Boga. 199-

Olszewski, Mikołaj. Wilhelm z Ware o ludzkich możliwościach poznania nieskończoności Boga. 209-

Prejs, Roland OFMCap. Z dziejów nauczania filozofii w polskiej prowincji kapucynów w XIX wieku. 225-

Sajdek, Paweł. Advaitavedānta - pogląd Maṇḍany. 233-

Salamon, Witold G. OFM. Chronologia, struktura i analiza kwestii Jan Dunsa Szkota o jednostkowieniu z Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis VII, qu.13. 255-

Tkaczyk, Marcin. Temporalna interpretacja logiki modalnej. 273-

Wesoły, Marian. "System analityczny" Platona w relacji krytycznej Arystotelesa. 299-

ARTYKUŁY

Marcinkowska-Rosół, Maria. Myśl jako 'kyklos' (DK 28 B 5) - aspekt refleksji epistemologiczno-metodologicznej Parmenidesa z Elei. 321-

Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. Prophetia Hildegardis. Autorytet Hildegardy z Bingen w sporach między jezuitami i Akademią Krakowską. 343-

TŁUMACZENIA

Stern-Gillet, Suzanne. Augustyn a filozoficzne podstawy szczerości. Majeran, Roman (tłum.) 359-

Gut, Przemysław. Komentarz do tekstu "Prawdy konieczne i przygodne" Gottfrieda W. Leibniza. 387-

Leibniz, Gottfried W. Prawdy konieczne i przygodne. Stefańczyk. Andrzej P. (tłum.) 395-

Pike, Nelson. Boża wszechwiedza a dobrowolne działanie. Iwanicki, Marcin (tłum.) 405-

Plantinga, Alvin. O rozwiązaniu Ockhama. Iwanicki, Marcin (tłum.) 423-

Zagzebski, Linda. Przedwiedza a wolna wola. Iwanicki, Marcin (tłum.) 463-

Ogyū, Sorai. Wyróżnienie Drogi (Bendō). Zięba, Maciej St. (tłum.) 489-

RECENZJE

Kijewska, Agnieszka. [Rec. Reading Ancient Texts, vol. I: Presocratics and Plato. Essays in Honour of Denis O'Brien. Stern-Gillet, Suzanne and Corrigan, Kevin (eds)]. 505-

Tański, Maciej. [Rec. Reading Ancient Texts, vol. II: Aristotle and Neoplatonism. Essays in Honour of Denis O'Brien.  Stern-Gillet, Suzanne and Corrigan, Kevin (eds)]. 510-

Kwaśniak, Bernadetta. [Rec. Cantin, André. Saint Pierre Damien (1007-1072). Autrefois, Aujourd'Hui]. 517-

Czerniawski, Krzysztof. [Rec. Kołodziejczyk, Sebastian T. Granice pojęciowe metafizyki]. 521-

Kawalec, Paweł; Krzemianowski, Rafał. [Rec. Maddy, Penelope. Second Philosophy: A naturalistic method. 528-

Lizut, Rafał. [Rec. Dusek, Val. Philosophy of Technology. An Intruduction]. 534-

Roszyk, Maksymilian. [Rec. Mosteller, Timothy. Relativism in Contemporary American Philosophy]. 542-

Zaręba, Waldemar. [Rec. Nola, Robert; Sankey, Howard. Theories of Scientific Method. An Introduction]. 548-

SPRAWOZDANIA

Majeran, Roman. "700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota". Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008 roku () 555-

Golbiak, Jacek. Czy kosmologia w kryzysie? Kilka uwag z kolokwium w Obserwatorium Astronomicznym w Paryżu, 17-19 lipca 2008 roku. 564-

Ruch Filozoficzny LXV (1)

Ruch Filozoficzny LXV (2)

Ruch Filozoficzny LXV (3)

Ruch Filozoficzny LXV (4)

Semina Scientiarum nr 7

Heller, Michał. Wszystkim, którzy chcą być filozofami. 3-4

ARTYKUŁY

Gałecki, Sebastian. Development of Doctrine J.H. Newmana a Progress of Scientific Research Programs Lakatosa oraz darwinowski ewolucjonizm. 5-19

Koleżyński, Andrzej. Emergencja w fizyce ciała stałego: nowa moda czy konieczność? 20-34

Krzykawska, Martyna. Życiowe problemy - czyli o tym, co dla biologa najważniejsze. 35-48

Madej, Anna. Wybrane wartości jako kategorie badawcze w nauce z punktu widzenia myśli M. Hellera. 49-61

Midura, Adam. Anarchia czy metoda. Filozofia matematyki a praktyka naukowa w Polsce dwudziestolecia międzywojennego. 62-71

Piechowicz, Robert. Problem Boga urojonego z punktu widzenia teorii argumentacji. 72-81

Stawarz, Małgorzata. Punkt wyjścia filozoficznych rozważań Mariana Smoluchowskiego na temat przypadku i prawdopodobieństwa. 82-95

Stawarz, Małgorzata. Starożytnych zmagania z nieskończonością. Od Pitagorasa do Eudoksosa. 96-108

SPRAWOZDANIA

Koleżyński, Andrzej. Sprawozdanie z konferencji naukowej. 109-115

Madej, Anna. Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2007/08. 116-120

Słupskie Studia Filozoficzne nr 7

ΣΟΦΙΑ nr 8

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 41

Studia Philosophiae Christianae 44, nr 1

Nieznański, Edward. Sprawa oczywistości zasad racji bytu

Porwolik, Marek. Propozycja aksjomatyzacji koncepcji Absolutu jako pierwszej przyczyny sprawczej inspirowana formalizacjami O. Bocheńskiego

Świeżyński, Adam. Początek jako kategoria filozoficzna

Szałata, Kazimierz. Filozofia na pierwszych Zjazdach Filozofów Polskich

Mylik, Mirosław. Spór o koncepcję historii filozofii w Polsce

Szczepkowska, Weronika. Teoria przyczynowania celowego w pismach Arystotelesa i Tomasza z Akwinu

Borkowski, Paweł. Podstawowe pojęcia filozofii politycznej Arystotelesa

Tkaczyk, Marcin. W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdań predykatywnych

Kmiecikowski, Waldemar. Rola uczuć w Ingardenowskiej etyce

Jastrzębski, Andrzej. Huberta Hermansa koncepcja "self" : próba analizy filozoficznej

Torończak, Edward. Filozoficzno-pedagogiczne implikacje wyboru podstawowego człowieka

Ciszek, Mariusz. Problem pochodzenia człowieka z perspektywy ewolucjonizmu teistycznego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Świętorzecka, Kordula. [Rec. Nieznański, Edward. Sformalizowana ontologia orientacji klasycznej]

Tomanek, Roman. [Rec. Świętorzecka, Kordula. Odwzorowane w językach sformalizowanych klasyczne koncepcje zmiany sytuacji i rzeczy]

Świeżyński, Adam. [Rec. Heller, Michał. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata]

Wieczorek, Bartosz. [Rec. Ricken, Friedo. Filozofia religii]

Chrzanowski, Maciej. [Rec. Bolewski, Jacek. Mit i prawda kultury : z inspiracji René Girarda]

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 11: Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata", UKSW, 14.12.2007

Kozłowski, Dawid. Sprawozdanie z wykładu prof. A. Mcintosha "Time's arrow - information, entropy and DNA", UKSW, 16.04.2008

Studia Philosophiae Christianae 44, nr 2

Buczkowska, Janina. Znaczenie językowe a wiedza o świecie : analiza pojęcia znaczenia w kontekście poznawczych funkcji języka

Meller, Jacek. Etyczny aspekt reklamy leków OTC

Maciejczak, Marek. Pojęcie modelu świata

Piłat, Robert. Pojęciowa warstwa osobistego modelu świata

Rosiak, Marek. Husserlowska koncepcja czystej świadomości - próba krytyki immanentnej

Bakuła, Sebastian. Koncepcja logiki w "Traktacie logiczno-filozoficznym" Wittgensteina

Chądzyński, Arkadiusz. Pojęcie porządku ontologicznego Arona Gurwitscha a koncept modelu świata

Dąbrowski, Andrzej. Umysł ucieleśniony a kategoryzacja

Kapusta, Andrzej. Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację

Kittel, Maja. Kognitywistyczna teoria świadomości Axela Cleeremansa a spór o pojęciowy charakter treści mentalnej

Markiewicz, Piotr. Percepcyjne modelowanie informacji sensorycznej

Piekarski, Michał. Intencjonalność w "Traktacie" Wittgensteina

Przywara, Paweł. Świadomość (ani umysł) nie jest modelem świata

Filipek, Magdalena. Elementy absolutne w fizyce w kontekście filozofii Maxa Plancka

Szałata, Kazimierz. Autonomiczność i zadania filozofii wokół filozoficznych debat lat 1935-1936

Wojewoda, Mariusz. Pluralizm i problem dialogu międzykulturowego w interpretacji Charlesa Taylora

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Tomczyk, Jacek. Sprawozdanie z interdyscyplinarnych warsztatów "Swoistość człowieka? - język", UKSW, 23-25.06.2008

Jeżewski, Marek. [Rec. Granice Europy - granice filozofii : filozofia a tożsamość Rosji]

Studia Philosophica Wratislaviensia III, 1

ARTYKUŁY

Miller, David. Wychodząc z justyfikacyjnego uzależnienia. 9

Szlachcic, Krzysztof. Karla Poppera filozofia nauki a konwencjonalizm. O pewnej filozoficznej krucjacie. 19

Szczypel, Jan. O uzasadnieniu epistemicznym i o racjonalizmie. 41

Rykowska, Anna. O nieuchwytności odniesienia przedmiotowego w Donalda Davidsona teorii znaczenia. 61

Łagosz, Marek. Problem egzystencjalnego zaangażowania logiki. 79

PRZEKŁADY

Hensoldt, Agnieszka. Émile Boutroux o kontyngencji praw natury. 107

Boutroux, Émile. O kontyngencji praw natury. Podsumowanie. 111

Leszczyński, Damian. Alexandre Koyré: historia idei przeciw socjologii wiedzy. 127

Koyré, Alexandre. Perspektywy dla historii nauki. 131

Koyré, Alexandre. Narodziny nowożytnego przyrodoznawstwa. 139

Szlachcic, Krzysztof. Ian Hacking i filozofia nauki eksperymentalnej. 145

Hacking, Ian. Niejedności nauk. 149

RECENZJE

Chmielewski, Adam. Reprezentacja i konstrukcja. [Rec. Sikora, M. Problemy reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej]. 182

Jarnicki, Paweł. Nowe wydanie prac Ludwika Flecka z teorii poznania. [Rec. Fleck, L. Psychosocjologia poznania naukowego. 'Powstanie i rozwój faktu naukowego' oraz inne pisma z filozofii poznania]. 184

Wróbel, Marcin. David Casacuberta o umyśle. [Rec. Casacuberta, D. Umysł, czym jest i jak działa]. 198

Studia Philosophica Wratislaviensia III, 2

ARTYKUŁY

Walicki, Andrzej. Rosyjscy inspiratorzy koncepcji wolności Isaiaha Berlina. 9

Taho-Godi, Aza Aleksy. Fiodorowicz Łosiew - sylwetka filozofa. 41

Kiejzik, Lilianna. Aleksy Łosiew - zesłany w XX wiek. 53

Kiejzik, Lilianna. Przyjaźń Sergiusza Bułgakowa z Pawłem Floreńskim w kontekście ich nauki o Sofii-Mądrości Bożej. 61

Garajewa, Galina F. Swoistości gnoseologii Pawła A. Florenskiego. 75

PRZEKŁADY

Kiejzik, Lilianna. Słowo od autorki przekładu. 95

Łosiew, Aleksy. Filozofia rosyjska. 97

RECENZJE

Uglik, Jacek. Humanistyka bez dogmatu. [Rec. Walicki, A. Zarys myśli rosyjskiej: od oswiecenia do renesansu religijno-filozoficznego]. 128

Mróz, Tomasz. Władysław Tatarkiewicz w trzech odsłonach. [Rec. Głombik, Cz. Obecność filozofa. Studia historyczno-filozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu]. 132

Manikowski, Maciej. Fenomenologiczny neoplatonizm. Pseudo-Dionizy Areopagita i Edyta Stein. [Rec. Stein, E. Drogi poznania Boga. Studium o Dionizym Areopagicie i przekład jego dzieł]. 140

Chmielewski, Adam. Fenomenologia polityczna? [Rec. Gniazdowski, A. Polityka i geometria. Fenomenologia Edmunda Husserla a problem demokracji]. 144

Studia Philosophica Wratislaviensia III, 3

Paź, Bogusław. Capax realitatis: Mieczysław Albert Krapiec OP. 9

ARTYKUŁY

Hudzik. Jan P. Po metafizyce o metafizyce i realizmie świata stanowionego. 21

Szymański, Sławomir. Dialektyka pozoru. 45

Maciejewska, Małgorzata. Rozmowa ponad różnica: argumentacja czy empatia? 59

Pancewicz-Puchalska, Magdalena. Inny - etyka - dekonstrukcja. Niemożliwy dar Jacquesa Derridy. 73

PRZEKŁADY

Włodarczyk, Rafał. O porządku apologii. Krótkie wprowadzenie. 95

Novak, David. Talmud jako źródło dla filozoficznego namysłu, 97

Stepkowski, Dariusz SDB. Filozofia praktyczna Herbarta. 113

Herbart, Johann F. Ogólna filozofia praktyczna. 121

RECENZJE

Kostaś, Justyna. Roztropność i dobro trudne. [Rec. McInerny, D. The Difficult Good. A Thomistic Approach to Moral Conflict and Human Happiness]. 150

Barańska, Edyta. Nie wyrządzajmy gwałtu myśleniu Arendt. [Rec. Kristeva, J. Geniusz kobiecy. Hannah Arendt. Biografia]. 157

Chmielewski, Adam. Fundamenty etyki: między teorią i rozumieniem. [Rec. Stachewicz, K. Problem ugruntowania moralności. Studium z etyki fundamentalnej]. 162

Leszczyński, Damian. Realizm, antyrealizm i nowe nazwy dla starych idei. [Rec. Brock, S.; Mares, E. Realism and Anti-Realism]. 169

POLEMIKI I INTERWENCJE

Paź, Bogusław. O kulturze śmierci dziś. Post scriptum do biogramu o. Profesora Krąpca. 176

Studia Philosophica Wratislaviensia III, 4

Pietrzak, Zbigniew. Pamięci Profesora Andrzeja Siemianowskiego. 9

ARTYKUŁY

Bułyczew, Jurij J. O swoistości filozofii rosyjskiej. Próba charakterystyki typologiczno-kulturowej. 15

Iljin, Nikołaj (Malczewskij). "Rosyjskie duchowe siły! Gdzie one sa?". Fatalna kwestia Mikołaja Strachowa. 35

Dobieszewski, Janusz. "Komunistyczne" rozterki Mikołaja Bierdiajewa. 55

Krasicki, Jan. Eschaton i zło: Mikołaj Bierdiajew. 69

Mazurek, Sławomir. Idea zbawienia powszechnego w rosyjskiej filozofii religijnej. 89

Kuty, Marta. Koncepcja podmiotowosci Mikołaja Bierdiajewa. 105

PRZEKŁADY

Brzeziński, Bartłomiej. Od tłumacza. 127

Bierdiajew, Mikołaj. O samobójstwie. Studium psychologiczne. 131

Krasicki, Jan. O dwóch takich, co "niczyi" byli (A.A. Jermiczow i N.A. Bierdiajew). 151

Jermiczow, Aleksandr A. "Zawsze byłem niczyim człowiekiem..." (Mikołaj Bierdiajew). 155

RECENZJE

Krasicki, Jan. Filozofia Wszechjedności. [Rec. Ostrowski, A. Sołowjow. Teoretyczne podstawy filozofii Wszechjednosci]. 172

Kiejzik, Lilianna. Światło Sofii. [Rec. Sergeev, M. Sophiology in Russian Orthodoxy. Solov’ev, Bulgakov, Losskii and Berdiaev]. 178

Kiejzik, Lilianna. Polacy i Rosjanie - wzajemne spojrzenia. [Rec. de Lazari, A.; Riabow, O. Russkije i poljaki głazami drug druga]. 180

Chmielewski, Adam. Semiotyka Charlesa S. Peirce’a: sukces czy porażka? [Rec. Michaluk, T. Sem(e)iotyka Charlesa S. Peirce’a jako zwiniecie systemu filozoficznego. Próba oceny formalizacji semeiotyki dokonanej przez Maxa Bensego]. 183

Studia z Filozofii Polskiej t. 3

Sztuka i Filozofia nr 32

Sztuka i Filozofia nr 33

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 42

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 43

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIV, z. 1 (175)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIV, z. 2 (176)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIV, z. 3-4 (177-178)