POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2009

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 22

ONTOLOGIA WSPÓŁCZESNA. 60 LAT SPORU O ISTNIENIE ŚWIATA ROMANA INGARDENA

Rosiak, Marek. Wstęp. 3-4.

Półtawski, Andrzej. 5-11.

Nowaczyk, Adam. Urok Platona. Refleksje nad ontologią Romana Ingardena. 13-27.

Jadacki, Jacek. O pewnych walorach nie-dietetycznej ontologii: wyznanie nawróconego anty-ingardenisty. 29-37.

Nowaczyk, Adam. Odpowiedź Jackowi Jadackiemu. 39-40.

Brożek, Anna. Korelaty ontyczne pytań czyli z ontologicznych podstaw protetyki. 41-58.

Piwowarczyk, Marek. Creatio ex nihilo a samoistność świata. 59-71.

Święcki, Paweł M. Konstytuowanie przedmiotu czysto intencjonalnego jako model stwarzania świata. 73-86.

Maciaszek, Janusz. Metafizyka zdarzeń Donalda Davidsona. 87-104.

Kopciuch, Leszek. N. Hartmanna prawa bytu realnego. 105-116.

Żuchowski, Piotr. Whiteheadowskie eternalia i Ingardenowskie czyste jakości idealne - problem związków koniecznych. 117-134.

Jurek, Adam. Koncepcje negatywnych stanów rzeczy (Meinong, Reinach, Ingarden). 135-148.

Wysocki, Michał. Sposób istnienia utworu muzycznego. 149-159.

Rosiak, Marek. W sprawie Heglowskiej kategorii stawania się. 161-172.

Analiza i Egzystencja nr 9

Judycki, Stanisław. Realizm i idealizm: struktura problemu

Dębowski, Józef. "Putnamizacja absolutnie wszystkiego" i jej epistemologiczne reperkusje

Czesna, Ewa. Wittgenstein o wiedzy i pewności obiektywnej

Sikora, Paweł. Kantowska metafizyka percepcji

Walczak, Monika. Wgląd jako element dynamicznej struktury poznania (na podstawie Insight Bernarda Lonergana)

Jonkisz, Jakub. Świadomość i subiektywność we współczesnej filozofii umysłu. Razem czy osobno?

Szymański, Marek. Podstawy abhidharmicznej koncepcji umysłu. Pojęcie świadomości

Miłkowski, Marcin. O tzw. metaforze komputerowej

DEBATA: CZY NATURALIZACJA JEST NADZIEJĄ EPISTEMOLOGII? Dyskusja Okrągłego Stołu na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie, 15-20 września 2008

Ziemińska, Renata. Naturalizacja epistemologii. Wprowadzenie do dyskusji

Woleński, Jan. Naturalizm jako ogólna propozycja epistemologiczna

Miłkowski, Marcin. Naturalizacja epistemologii a normy. Z najnowszych badań

Poczobut, Robert. Naturalizm integracyjny

Judycki, Stanisław. Czy program naturalizacji epistemologii przekracza granice rozumienia?

Żegleń, Urszula. Epistemologia na rozdrożu? Wyzwanie naturalizmu

RECENZJE I SPRAWOZDANIE

Ziemiński, Ireneusz. Czy filozofia jest potrzebna medycynie? [Rec. Roczeń, Robert. Na pograniczu życia].

Szymańska, Katarzyna. Percepcja i działanie jako rozłączne funkcje wzroku. [Rec. Milner, David & Goodale, Melvyn. Mózg wzrokowy w działaniu. Króliczak, Grzegorz (tłum.), Klawiter, Andrzej (przedm.)].

Wodzik, Justyna. Zdolności poznawcze a płeć. [Rec. Kimura, Doreen. Płeć i poznanie. Kamińska, Maja (tłum.)].

Barbarska, Karolina. Kondycja polskiej filozofii, Sprawozdanie z VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Warszawie.

IN MEMORIAM

Pamięci Andrzeja Zabłudowskiego (12 V 1938- 11 XI 2008)

Profesor Leszek Kołakowski (1927-2009)

Analiza i Egzystencja nr 10

Judycki, Stanisław. Filozofia i chrystologia

Misiak, Rafał. Geneza zła w filozofii Sorena Kierkegaarda

Leszczyna, Dorota. Filozofia egzystencjalna w ujęciu Miguela de Unamuno

Brożek, Anna. O stylach filozoficznych i dylematach metodologicznych

DYDAKTYKA FILOZOFII

Grobler, Adam. Projekt podstawy programowej z filozofii: przeciw stereotypom

Smolak, Maciej. Jakiej filozofii uczyć w szkole?

Konopacka, Elżbieta. Różnorodność i znaczenie aktywizujących metod prowadzenia zajęć z filozofii w szkole średniej

Walczak, Paweł. Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii

Kuczyńska, Katarzyna. O kłopotach z dydaktyką filozofii

Kwarciński, Tomasz i Salamucha, Agnieszka. "Mistrz-uczeń" kontra "usługodawca-klient". Refleksje na temat zmiany modelu edukacji

Woźniczka, Maciej. Alternatywność konwencji kształcenia filozoficznego jako wzorzec edukacyjny

Zdunowski, Zbigniew. Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu M. Lipmana Filozofia w szkole

Bołtuć, Piotr. Tajemnice e-learningu w filozofii. Licencjat z filozofii online.

DEBATA: MODEL EDUKACJI FILOZOFICZNEJ: istotne zagrożenia na obecnym etapie wprowadzania filozofii do szkoły, ich źródła i konsekwencje. Dyskusja Okrągłego Stołu na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie, 15-20 września 2008

Pobojewska, Aldona. Model edukacji filozoficznej. List inicjujący

Jedynak, Anna. O nauczaniu filozofii w szkole

Kamińska, Wanda. W dobrym tonie jest być "na nie"?

Woźniczka, Maciej. Głos w dyskusji

Pobojewska, Aldona. Edukacja filozoficzna - niektóre dylematy i środki zaradcze

RECENZJE

Ziemiński, Ireneusz. Rozum zakorzeniony w boskości? [Rec. Mech, Krzysztof. Logos wiary. Między boskością a racjonalnością].

Szubka, Tadeusz. O fundamentalnym problemie metafizyki. [Rec. Wojtysiak, Jacek. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?].

IN MEMORIAM

Profesor Barbara Skarga (1919-2009)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 34

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 54

KU CZCI PROFESORA STANISŁAWA BORZYMA

Skoczyński, Jan. Kilka uwag o świadomości filozoficznej

Skrzypek, Marian. Polskie konteksty filozoficznej miniaturki Diderota

Diderot, Denis. Żale po moim starym szlafroku albo rada dla tych, którzy mają więcej smaku niż majątku

Blaszke, Marek. Hugona Kołłątaja koncepcja religii naturalnej. Francuska wersja Porządku fizyczno-moralnego

Goćkowski, Janusz. Juliusza Słowackiego projekt poprawionej ojczyzny polskiej

Marcinów, Mira; Dobroczyński, Bartłomiej. Spór o filozoficzne podstawy XIX-wiecznej psychiatrii polskiej na przykładzie polemiki Henryka Struvego ze środowiskiem lekarskim

Kosiorek, Paweł. Dualizm, fałszywy monizm, monadologia: próba odpowiedzi na pytanie o status teoretyczny dualizmu psychofizycznego w polemice Witkacego z Whiteheadem

Gawor, Leszek. Filozofia społeczna Jana Wacława Machajskiego

Sokołowski, Mikołaj. Unde malum? Zagadnienie zła w filozofii Luigiego Payersona i jego współczesne interpretacje

Mazurek, Sławomir. Aleksander Radiszczew - dialektyka oświecenia i początki myśli rosyjskiej

Górski, Eugeniusz. Hiszpania a Europa jako problem (Od pokolenia 98 do schyłku frankizmu)

Sołoducha, Krzysztof. Spotkać rzeczywiste. Problem immanentnej kategoryzacji w logice hermeneutycznej szkoły z Getyngi

Parszutowicz, Przemysław. Historia filozofii jako historia problemu poznania - propozycja Ernsta Cassirera

Soin, Maciej. Filozoficzna socjologia Petera Wincha

Wróbel, Szymon. Stanisław Borzym: pochwała spolegliwości

Piętka, Dariusz. Platon twórcą klasycznej koncepcji prawdy

Skowroński, Leszek. Wstydliwe strony mistrza zdrowego rozsądku, czyli o rożnych sposobach odczytywania Etyk Arystotelesa

Tiuryn, Tomasz. Zagadnienie przedmiotu Kategorii Arystotelesa w interpretacji Boecjusza

Bibliografia prac Stanisława Borzyma (Na podstawie dostarczonych materiałów oprac. Piotr Ziemski)

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr IV

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 11

Colloquia Communia nr 1-2(86-87)

WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA BIAŁORUSKA

Dialogue and Universalism No. 1-2

Dialogue and Universalism No. 3-5

Dialogue and Universalism No. 6-7

Dialogue and Universalism No. 8-9

Dialogue and Universalism No. 10

Dialogue and Universalism No. 11-12

Diametros 19

Chyrowicz, Barbara. Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych. 1-25.

Czarkowski, Marek. Wykorzystywanie wyników badań naukowych w celach sprzecznych z ich założeniami. 26-34.

Dryla, Olga. Problem szkolenia członków komisji bioetycznych. 35-39.

Dulak, Józef. Czy powinniśmy się obawiać terapii genowej? 40-47.

Galewicz, Włodzimierz. O etyce badań naukowych. 48-57.

Klinowski, Mateusz. Zarodki, komórki macierzyste i natura ludzka. 58-65.

Machinek, Marian. Znaczenie argumentacji teologicznej w sporach dotyczących bioetyki. 66-77.

Morciniec, Piotr. Ludzkie zwłoki jako obiekt badawczy: dowolność działań czy normowanie? 78-92.

Nowacka, Maria. Cztery sfery oddziaływania terapii transplantacyjnej: stan obecny i perspektywy. 93-105.

Pawlikowski, Jakub; Sak, Jarosław; Marczewski, Krzysztof. Problemy etyczne i prawne związane z działalnością biobanków. 106-118.

Przyłuska-Fiszer, Alicja; Wójcik, Agnieszka. Problemy metodologiczne badań naukowych w opiece paliatywnej. 119-131.

Suchorzewska, Janina; Raszeja, Stefan. Placebo jako problem etyczny przy ocenie badań klinicznych. 132-136.

Stanisławska-Kloc, Sybilla. Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu). 160-184.

Soniewicka, Marta. Regulacje prawne wobec rozwoju nowoczesnych technik kontroli prokreacji: analiza roszczenia wrongful life. 137-159.

Szewczyk, Kazimierz. Etyczna strona prób klinicznych fazy I w onkologii. 185-207.

Diametros 20

Barnat, Damian. Indywidualizm w filozofii społecznej Charlesa Taylora. 1-36.

Bosek, Leszek. Refleksje wokół prawnych uwarunkowań wspomaganej prokreacji. 37-61.

Machoń, Henryk. Freiheit durch Gott retten? Die Freiheitsproblematik in Schellings Schrift Über das Wesen der menschlichen Freiheit und in den Werken von Wolfhart Pannenberg. 62-76.

Rynkiewicz, Kazimierz. Relevanz des Ansatzes Descartes’ für die "Evolution" der Debatte über das Leib-Seele-Problem. 77-93.

Skrzypczak, Piotr. Sprawiedliwość i prawo w świetle dekonstrukcji. 94-106.

Werner, Konrad. Prawda, stany rzeczy i aspekty. Romana Ingardena ontologia prawdy i jej interpretacje. 107-131.

Żuradzki, Tomasz. Czy można być obojętnym wobec własnych przekonań moralnych? 132-148.

RECENZJE

Leszczyna, Dorota. O żywotności myśli José Ortegi y Gasseta. [Rec.Gaj, Ryszard. Ortega y Gasset]. 149-155.

POLEMIKI

Sikora, Piotr. Putnam, Czerniawski i ontologia, czyli czym jest pluralizm pojęciowy. 156-164.

Diametros 21

Dąbrowski, Andrzej. Znak a intencjonalność. Lairda Addisa argumenty za istnieniem własności aktów mentalnych. 1-13.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Problem samouchwytności ciała - Husserl i Sartre. 14-29.

Judycki, Stanisław. Wszechmoc i istnienie. 30-62.

Klinowski, Mateusz. Przyczynek do zagadnienia przyczynowości zaniechania. 63-77.

Konik, Roman. Wirtualność jako rehabilitacja iluzji. Historia wirtualności: od iluzji do immersji. 78-95.

Kozak, Piotr. Teologia biopolityczna Giorgio Agambena. 96-113.

POLEMIKI

Czerniawski, Krzysztof. Krótko o jedności. Odpowiedź na polemikę Piotra Sikory. 114-118.

Diametros 22

SZPITALNE KOMISJE ETYCZNE

Słowo wstępne redakcji ICF Diametros 1-2.

Agich, George J. The Issue of Expertise in Clinical Ethics. 3-20.

Chevrolet, Jean-Claude; Ricou, Bara. Hospital Clinical Ethics Committees. The Geneva Experience - Switzerland. 21-38.

Dörries, Andrea. The 4-Step Approach. Ethics case discussion in hospitals. 39-46.

Larcher, Vic. The development and function of Clinical Ethics Committees (CECs) in the United Kingdom. 47-63.

Machinek, Marian. Konflikty etyczne u kresu życia w relacji lekarz-pacjent. Refleksja w kontekście projektu powołania szpitalnych komisji etycznych. 64-75.

McLean, Sheila A.M. Clinical Ethics Consultation in the United Kingdom. 76-89.

Ramsauer, Tanja; Frewer, Andreas. Clinical Ethics Committees and Pediatrics. An Evaluation of Case Consultations. 90-104.

Simon, Alfred. Quality Standards for Clinical Ethics Consultation. 105-115.

Updale, Eleanor. The role of Clinical Ethics Committees. 116-123.

Wnuk, Rafał S. Komunikowanie się lekarza z pacjentem - potencjalne źródła konfliktu. 124-133

INNE ARTYKUŁY

Cieśluk, Andrzej. De re i de dicto. 134-150.

Philipp, Ryszard. Czy znaczenia nie są w głowach? - raz jeszcze na temat eksperymentu myślowego "Ziemia Bliźniacza" H. Putnama. 151-159.

Pietras, Alicja. Kilka uwag o postępie w filozofii. 160-171.

RECENZJE

Nawrot, Oktawian; Zajadło, Jerzy. Biojurysprudencja - dom zbudowany na piasku czy na skale? [Rec. Tokarczyk, Roman Andrzej. Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku]. 172-177.

DYSKUSJE I SPRAWOZDANIA

Soniewicka, Marta. Sprawozdanie z debaty Polskiego Towarzystwa Bioetycznego "Jak uregulować kwestię macierzyństwa zastępczego?" 178-197.

Szewczyk, Kazimierz. Edukacja bioetyczna w Polsce - analiza problemu, opis trudności i propozycja zadań na najbliższą przyszłość. 198-226.

Śliwka, Marcin. Wokół testamentu życia - podsumowanie debaty. 227-241.

Edukacja Filozoficzna nr 47

Edukacja Filozoficzna nr 48

Estetyka i Krytyka nr 16

Ethos R. 22, nr 1-2(85-86)

Ethos R. 22, nr 3-4(87-88)

Etyka nr 42

Gadacz, T. Społeczna funkcja filozofii

Szubka, T. Filozofia i jej społeczna rola: rzeczywista i rzekoma

Grobler, A. Róbmy swoje

Jedynak, A. Porozumienie bez przemocy

Chyrowicz, B. Wieża z kości słoniowej czy agora? Społeczne miejsce filozofii dzisiaj. Czy potrzebni są nam "etyczni eksperci"?

Hartman, J. Homo inutilis

ROZPRAWY

Copp, D. Naturalizm moralny i trzy stopnie normatywności

Rabinowicz, W. Relacje wartości

Trepkowska, E. Dwie koncepcje przebaczenia. Przebaczenie jako warunek i jako element procesu naprawy stosunków międzyludzkich

Miech, P. Namiętności a dobre uczucia. Próba obrony stoickiej koncepcji apatii

Łukomska, A. Moralny horyzont myślenia praktycznego

RECENZJE

Miłkowski, M. Podstawy etyki komputerowej. [Rec. Bober, W. Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej].

Raciborski, Ł. Jesteśmy skazani na obcość? [Rec. Waśkiewicz, A. Obcy z wyboru Studium filozofii aspołecznej]

Kasprzyk, Z. Dwa światy Kanta. [Rec. McCarty, R. Kant’s Theory of Action].

Szabat, M. Jaka filozofia śmierci? [Rec. Scherer, G. Filozofia śmierci Od Anaksymandra do Adorno].

KONFERENCJA "Etyka cnót: możliwości i ograniczenia"

Fenomenologia nr 7

Filo-sofija vol. 9, nr 9

Filozofia Chrześcijańska t. 6

OSOBA I RACJONALNOŚĆ

Filozofia Nauki nr 1

Nowaczyk, Adam. Tarskiego pojęcie prawdy zrelatywizowane do języka

Rosiak, Marek. W sprawie (nie)istnienia przedmiotu czysto intencjonalnego

Grabarczyk, Paweł. Eksperymenty myślowe w służbie esencjalizmu

Kijania-Placek, Katarzyna. Anaforyczna interpretacja deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych

Warzoszczak, Piotr. Dwa typy modalnego fikcjonalizmu

Łyczek, Robert. O Pierre'a Duhema realistycznej interpretacji nauki

Zmyślony, Iwo. Kazimierza Ajdukiewicza pojęcie aparatury pojęciowej

Tyburski, Michał. Cyrkumskrypcja: formalizacja rozumowania niemonotonicznego w logice drugiego rzędu

Dziurosz-Serafinowicz, Patryk. Subiektywne prawdopodobieństwo i problem przeliczalnej addytywności

Filozofia Nauki nr 2

Grygianiec, Mariusz. Monizm anomalny i epifenomenalizm

Gęgotek, Joanna. Między fizyką a historią. Miejsce geologii w klasyfikacji nauk

Rzepiński, Tomasz Marek. Modele eksperymentalne w procesie konstytuowania wiedzy medycznej

Kasprzyk, Zuzanna. Realizm moralny a realizm wewnętrzny. Zastosowanie koncepcji realizmu wewnętrznego Hilarego Putnama w metaetyce

Janikowski, Wacław. O prawdziwości zdań analitycznych na gruncie skrajnie empirystycznej teorii znaczenia

Witek, Maciej. Teoria teorii znaczenia

Janikowski, Wacław. Odpowiedź dr. Maciejowi Witkowi

Hess, Leopold. Nazwy własne - fakty i mity

Ciecierski, Tadeusz. Niby-fakty i niby-mity

Hess, Leopold. Odpowiedź na "Niby-fakty i niby-mity"

Tałasiewicz, Mieszko. Nazwy własne a użycie imienne

Filozofia Nauki nr 3

Grygiel, Wojciech P.; Hohol, Mateusz. Rogera Penrose'a kwantowanie umysłu

Trybulec, Marcin. Niewspółmierność a relatywizm językowy

Witek, Maciej. Niedookreślenie językowe z punktu widzenia teorii zwrotnych warunków prawdziwości

Gut, Arkadiusz. Język a myślenie drugiego rzędu (Analiza testów fałszywego przekonania)

Jedynak, Anna. O relatywizmie językowym raz jeszcze

Trybulec, Marcin. Niewspółmierność i konflikt. Odpowiedź na uwagi Anny Jedynak

Brożek, Anna. Wiedeńskie lata Kazimierza Twardowskiego

Filozofia Nauki nr 4

Misiuna, Krystyna. O paradoksach zwiazanych z nieostrością pojęć

Włodarczyk, Adam. Dedukcyjno-nomologiczny model wyjaśniania Hempla a wyjaśnianie w naukach humanistycznych

Andrzejewski, Adam. Kryteria identyczności a procedury indywidualizacyjne

Omyła, Mieczysław. Paradygmat fregowski a teorie sytuacji

Grygianiec, Mariusz. Teoria części czasowych - tezy i argumentacje

Błaszczyk, Piotr. ragmenty ontologii Ingardena. O miejscach niedookreślenia przedmiotu czysto intencjonalnego

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Czy wiedza jest zależna od kontekstu? Kontekstualizm a inwariantyzm praktyczny

Palczewski, Rafał. Kontrastywizm epistemiczny

Kasprzyk, Zuzanna; Kuś, Katarzyna. Problem Fregego-Geacha - semantyczne kłopoty ekspresywizmu

Folia Philosophica t. 27

Forum Philosophicum 14/1

Levy, Sanford S. Philippa Foot's Theory of Natural Goodness

Cowley, Catherine. Philia and Social Ethics

Bowman, Jonathan. Extending Habermas and Ratzinger's Dialectics of Secularization: Eastern Discursive Influences on Faith and Reason in a Postsecular Age

Konior, Jan. The Interplay of Philosophy and Religion in the Chinese Culture

Storck, Thomas. Culture and the Embodiment of Cultural Ideals as Preliminary to a Philosophy of Culture

Dvořák, Petr. The Relational Logic of Franciscus Toletus and Petrus Fonseca

Sultana, Mark. How Does the Akratês Intentionally Do What He Intended Not to without Changing His Mind?

Mazur, Piotr Stanisław. The Dignity of the Person in the Context of Human Providence

Kabay, Paul Douglas. Did God Begin to Exist ex Nihilo

Bielas, Jacek; Abramciów, Rafał. Dimensions of Corporeality. A Metatheoretical Analysis of Anthropologists' Concern with the Human Body

Wilk, Rafał Kazimierz. Personalistic and Utilitarian View of Marriage According to Early Wojtyła

BOOK REVIEWS

Urgacz, Paweł. [Rec. Gadacz, Tadeusz. Historia filozofii XX Wieku. Nurty]

Piwowarczyk, Marek. [Rec. Moskal, Piotr. Religia i prawda]

Salamucha, Agnieszka. [Rec. Zimbardo, Philip G. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil]

Rynkiewicz, Kazimierz. [Rec. Ernst, Gerhard. Einführung in die Erkenntnistheorie]

Forum Philosophicum 14/2

Kołodziejczyk, Sebastian Tomasz. Reference, Description, and Explanation. Where Metaphysics Went Wrong?

Weinert, Friedel. The Modern Synthesis: Einstein and Kant

Darowski, Roman. The Polish Contribution to World Philosophy

Amini, Majid. Omnipotence and the Vicious Circle Principle

McLeod-Harrison, Mark. The Many Ways God Is: Ontological Pluralism and Traditional Christian Theism

Moskal, Piotr. Affective Knowledge of God

Atkinson, Camille E. Is Gadamer's Hermeneutics Inherently Conservative?

Rahimi, Simin. Divine Command Theory in the Passage of History

Buda, Irina-Gabriela. Consciousness and Evolution

Charley, Mejame Ejede. Problematic of Technology and the Realms of Salvation in Heidegger's Philosophy

Rynkiewicz, Kazimierz. Was Verdanken wir Descartes in der Gegenwärtigen Debatte über das Leib-Seele-Problem?

BOOK REVIEWS

Darowski, Roman. [Rec. Janeczek, Stanisław. Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej]

Their, Agnieszka. [Rec. Piątek, Zdzisława. Ekofilozofia]

Duchliński, Piotr. [Rec. Ludwig Wittgenstein "przydzielony do Krakowa". Bremer, Józef; Rothhaupt, Josef (eds)].

Świeżyński, Adam. [Rec. Heller, Michał. Podglądanie Wszechświata]

Rynkiewicz, Kazimierz. [Rec. Ernst, Gerhard. Einführung in die Erkenntnistheorie]

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 8

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 9

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XXI

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1-2(9)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(10)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(11)

Kwartalnik Filozoficzny XXXVII, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XXXVII, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XXXVII, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XXXVII, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae II

MATEMATYKA, FILOZOFIA SZTUKA

Lingua ac Communitas vol. 19

Logic and Logical Philosophy Vol 18, No 1

Ertola, Rodolfo. On univocal connectives. 5-13.

Bondoni, Davide. Peirce and Schröder on the auflösungsproblem. 15-31.

Kachi, Daisuke. Bourne on future contingents and three-valued logic. 33-43.

Tsai, Hsing-chien. Decidability of mereological theories. 45-63.

Skura, Tomasz. The RM paraconsistent refutation system. 65-70.

Rönnedal, Daniel. Counterfactuals and semantic tableaux. 71-91.

Logic and Logical Philosophy Vol 18, No 2

Kamide, Norihiro. Temporal non-commutative logic: Expressing time, resource, order and hierarchy. 97-126.

Kovač, Srećko. First-order belief and paraconsistency. 127-143.

Gruszczyński, Rafał; Pietruszczak, Andrzej/ Space, points and mereology. On foundations of point-free Euclidean geometry. 145-188

Logic and Logical Philosophy Vol 18, No 3-4

Méndez, José M. A Routley-Meyer semantics for Ackermann’s logics of “strenge implication". 191-219.

Rönnedal, Daniel. Dyadic deontic logic and semantic tableaux. 221-252.

Trypuz, Robert; Kulicki, Piotr. A systematics of deontic action logics based on Boolean algebra. 253-270.

Pietruszczak, Andrzej. Simplified Kripke style semantics for some very weak modal logics. 271-296.

Luna, Laureano. Ungrounded causal chains and beginningless time. 297-307.

Uckelman, Sara L. The ontological argument and Russell’s antinomy. 309-312.

Wójtowicz, Krzysztof. Theory of quantum computation and philosophy of mathematics. Part I. 313-332

Logos i Ethos nr 1(26)

Logos i Ethos nr 2(27)

Nowa Krytyka nr 22-23

Polish Journal of Philosophy vol. III, No. 1

Polish Journal of Philosophy vol. III, No. 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 97

IDEALIZATION XIII : MODELING IN HISTORY. Brzechczyn, Krzysztof (ed.).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 21

FUNKCJE UMYSŁU

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. LI-LII

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(22)

LEM I TECHNIKA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(23)

LITERATURA I ETYKA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(24)

RÓŹEWICZ

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(25)

BACZKO

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(69)

TEGO NIE WOLNO PRZEOCZYĆ. Artykuł recenzyjny

Eilstein, Helena. 13 zagadek współczesnej nauki w 10 punktach. 5-26.

ROZPRAWY. VIII Zjazd Filozoficzny: Wcześniej niepublikowane materiały

Kudelska, Marta. Sakszin. Widz a zasada podmiotowości. 27-41.

Dmuchowska, Marta. Samopoznanie w filozofii Śankary - między metafizyką a epistemologią. 43-51.

Kruszyńska, Sabina. Niewiara wiary pospolitej - przypadek Michela Montaigne’a. 53-73.

Kalbarczyk, Tomasz. Wychowanie obywatelskie: między patriotyzmem a kosmopolityzmem. 75-85.

Kilanowski, Marcin. Ku wolności jako odpowiedzialności. 87-102.

Seweryn, Anna. Wybrać siebie, czyli granice liberalizmu. 103-123.

Trzópek, Joanna. Problem woli a współczesna psychologia. 125-143.

WSPOŁCZESNA FILOZOFIA ROSYJSKA na VIII Zjeździe Filozoficznym

Dobieszewski, Janusz. Wprowadzenie. 145-146.

Broda, Marcin. Rosyjskie pytania o Rosję jako problem filozoficzny. 147-175.

Jewdokimow, Dorota. Święci, Idioci i Poeci. Szczególny charakter rosyjskiej myśli filozoficznej. 177-193.

Augustyn, Leszek. Pełnia doświadczenia religijnego a apofatyczność rozumu. Ontologia religijna Siemiona L. Franka. 195-215.

Kurkiewicz, Anna. Byt a konkretne istnienie. Z myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. 217-235.

Kiejzik, Lilianna. Sergiusza Bułgakowa filozofia człowieka jako filozofia wszechjedności. 237-253.

Obolevitch, Teresa. Aleksego Łosiewa filozofia imienia. 255-265.

Rarot, Halina. Problem nihilizmu i jego przezwyciężenia. Mikołaj Bierdiajew i Vittorio Possenti. 267-290.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(70)

TEGO NIE MOŻNA PRZEOCZYĆ. Artykuły recenzyjne

Woleński, Jan. O Historii filozofii Tadeusza Gadacza. 9-49.

Kuderowicz, Zbigniew. Historia filozofii w stylu anegdotycznym . 51-54.

Kowalska, Małgorzata. Historyk filozofii wśród aporii. 55-63.

Piłat, Robert. Powinowactwa myśli i pokrewieństwa duchowe. 65-73.

Czerniak, Stanisław. Pomiędzy podręcznikiem a monografią. 75-81.

ROZPRAWY

Filipczuk, Michał. Sokrates i Polos. Analiza fragmentu (463 B-481 B) Platońskiego Gorgiasza. 83-97.

Warzoszczak, Piotr. Modalny fikcjonalizm a redukcyjna analiza modalności - ścieżka platońska. 99-122.

Wilejczyk, Magdalena. Filozofia prawa Hegla: pozytywizm czy koncepcja prawnonaturalna? 123-136.

Wiśniewski, Tomasz R. Podmiot i wolność, czyli nierozwiązany problem filozofii Heglowskiej. 137-156.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Historia naturalna według Friedricha Nietzschego. 157-174.

Lubowicz, Hanna. Problematyka widzenia aspektu w filozofii Wittgensteina - wybrane interpretacje. 175-192.

Wodzik, Justyna. Czy Simone de Beauvoir była samodzielną myślicielką? 193-203.

Rostworowski, Wojciech. O dwóch funkcjach deskrypcji. Analiza krytyczna rozumowania Gettiera. 205-219.

Kawczyński, Filip. Założeniowa teoria nazw własnych Searle’a. 221-236.

Schetz, Adriana. O paradoksie irracjonalności. 237-250.

Czernecka-Rej, Bożena. 11 powodów, dlaczego logika intuicjonistyczna nie jest (tak) piękna. 251-266.

Waloszczyk, Konrad. O dosłownej i niedosłownej interpretacji wierzeń religijnych. 267-283.

ESEJ

Godlewski, Roman Piotr. Mowa bez reguł. 285-292.

RECENZJE

Nowaczyk, Adam. Filozofia analityczna. [Rec. Szubka, Tadeusz. Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia]. 293-303.

Ebner, Maria. Odciąć łeb hydrze kontekstualizmu. [Rec. Cappelen, Harman; Lepore, Ernie. Insensitive Semantics: A Defense of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism]. 304-313.

Bednarz, Irena. Historia filozofii z ilustracjami. [Rec. Kenny, Anthony. A new history of western philosophy, t. 4. Philosophy in the modern world]. 314-318.

Jarnicki, Paweł. O pierwszym zbiorowym wydaniu pism teoretycznych Ludwika Flecka i początkach recepcji jego koncepcji w Polsce. 319-336.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(71)

Hołówka, Jacek. Wstęp. 7-11.

Wołczyński, Sławomir. Cechy ludzkie gamet i zygoty. 13-20.

Dulak, Józef. Terapie opierające się na komórkach macierzystych - możliwości, oczekiwania, ograniczenia. 21-50.

Bartnik, Ewa. IPS - indukowalne pluripotencjalne komórki macierzyste - przyszłość medycyny? 51-54.

Zaremba, Jacek. Wskazania do przerwania ciąży ustalane na podstawie wyników diagnostyki prenatalnej. 55-62.

Topolewska, Agata. Opinie o głębokim uszkodzeniu płodu. 63-80.

Elżanowski, Andrzej. Wartość życia podmiotowego z perspektywy nauki. 81-96.

Stępień, Piotr. Granice życia. 97-110.

Babiuch, Marek. Śmierć mózgu jako kryterium śmierci człowieka. 111-122.

Babiuch, Marek; Mikaszewska-Sokołowicz, Małgorzata. Pacjent w przewlekłym stanie wegetatywnym. 123-138.

Ronen, Shoshana. Koncepcja człowieka w judaizmie. 139-155.

Paprocki, Henryk. Status człowieka. Punkt widzenia prawosławia. 157-161.

STANOWISKO KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO

Fragmenty Instrukcji Dignitas personae. 163-167.

Nysler, Łukasz. Filozoficzne aspekty nauczania Kościoła katolickiego w kwestii statusu embrionu ludzkiego. 169-176.

Obirek, Stanisław. Ojciec Jezusa oraz ludzkich dzieci. 177-191.

STANOWISKOP KOŚCIOŁA LUTERAŃSKIEGO

Oświadczenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie dopuszczalności stosowania metody in vitro. 193-194.

Bem, Kazimierz. Kalwinizm i człowiek. 195-200.

Konik, Roman. Wokół historii sporu dotyczącego statusu embrionu ludzkiego. Kontekst teologiczny. 201-216.

Szeroczyńska, Małgorzata. Rodzicielstwo prawne w wypadkach medycznie wspomaganej prokreacji - między genetyką, fizjologią a wolą posiadania dziecka. 217-250.

Kuczyński, Waldemar. Regulacje prawne rozrodu wspomaganego medycznie (ART) - punkt widzenia lekarza. 251-258.

Trzciński, Krzysztof. Człowiek w rozumieniu afrykańskim. 259-282.

Lipiec, Józef. Człowieczeństwo. Esej ekstrapolacyjny. 283-296.

Górnicka, Joanna. Człowieczeństwo jako doświadczenie normatywne. 297-305.

Radkowska-Walkowicz, Magdalena. Sztuczne dziecko. Między niepokojącą obcością a swojską czułością. 307-317.

Paź, Bogusław. Monada, czyli człowiek w Leibnizjańskim świecie. 319-340.

Kowalska, Małgorzata. Między bytem a nicością, między sobą i ludzkością - człowiek według Sartre’a. 341-358.

Leszczyński, Damian. Przypisywanie intencjonalności a natura ludzka. 359-380.

Dziobkowski, Bogdan. Quasi-realizm antropologiczny. 381-391.

Hołówka, Jacek. Retoryka godności. 393-425

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(72)

Piłat, Robert. 150. rocznica urodzin Edmunda Husserla. 11-16.

Husserl, Edmund. Z wykładów na temat: Zasadnicze problemy fenomenologii. 17-36.

Sepp, Hans Reiner. Etos Husserla. 37-53.

Bednarz, Irena. Z publikacji polskich o Husserlu. 55-83.

Bęben, Dariusz. Husserliana: Informacje o seriach wydawniczych, publikacjach z zakresu fenomenologii, czasopismach, organizacjach naukowych. 85-89.

Bęben, Dariusz. Polskie przekłady Husserla, monografie i prace zbiorowe. 91-97.

Bęben, Dariusz. Fenomenologia jako instytucja. 99-113.

ŹRÓDŁA HUSSERLOWSKIEJ FENOMENOLOGII

Chrudzimski, Arkadiusz. Husserl i Brentano. 115-130.

Gut, Arkadiusz. Husserl - Frege. Zwrot antypsychologiczny. 131-162.

Hanuszkiewicz, Wojciech. Spór pomiędzy Husserlem i Natorpem oraz jego znaczenie dla rozwoju fenomenologii i neokantyzmu. 163-179.

RECEPCJA KRYTYCZNA

Miśkiewicz, Wioletta. »…ganz spezielle philosophische Richtung…«. O recepcji fenomenologii Husserla w środowisku Twardowskiego. 181-191.

Bęben, Dariusz. Fink a Husserl. Perspektywy fenomenologii transcendentalnej. 193-209.

Gołębiewska, Maria. Husserl a transcendentalna fenomenologia egzystencji Heideggera. 211-232.

Potępa, Maciej. Teoria intersubiektywności: Husserl a Heidegger. 233-248.

Kowalska, Małgorzata. Egzystencjalistyczna i etyczna rewizja fenomenologii Husserla w myśli Sartre’a i Lévinasa. 249-263.

Lipka, Daniel. Husserl i Derrida. 265-281.

Maciejczak, Marek. Husserl w Fenomenologii percepcji Maurice Merleau-Ponty’ego. 283-303.

Przyłębski, Andrzej. Znaczenie fenomenologii Husserla dla hermeneutyki. 305-318.

NOWE ODCZYTANIE KLASYCZNYCH PROBLEMÓW W FENOMENOLOGII HUSSERLA

Brudzińska, Jagna. O fenomenologii doświadczającej i polach doświadczenia. 319-335.

Lo, Lee Chun. Teologia świata i idea Boga. Znaczenie Boga w fenomenologii Husserla. 337-352.

Łaciak, Piotr. Faktyczność transcendentalnej subiektywności a poznanie a priori. 353-370.

Sidorek, Janusz. Ja i horyzont temporalny. 371-390.

Starzyński, Wojciech. Kartezjanizm Husserla w świetle dróg jego interpretacji. 391-408.

Żełaniec, Wojciech. Husserla "naoczność kategorialna": próba analizy. 409-422.

WYBRANE WSPÓŁCZESNE KIERUNKI BADAŃ FENOMENOLOGICZNYCH

Gniazdowski, Andrzej. Przyczynek do fenomenologii świadomości politycznej. 423-449.

Leder, Andrzej. W stronę topologii myślenia. Husserlowskie uprzestrzennienie czasu w diagramach jako model przestrzennej formy teorii. 451-466.

Lorenc, Iwona. Husserl i zwrot estetyczny we współczesnej fenomenologii. 467-485.

Piłat, Robert. Prawda jako wewnętrzna norma sądu. Husserl wobec analitycznych teorii prawdy. 487-507.

Poczobut, Robert. Fenomenologia a naturalizm. 509-525.

Święcicka, Krystyna. Fenomenologia i umysł medytujący. 527-535.

LISTY Z KOMENTARZAMI

Husserl, Edmund. List do Arnolda Metzgera. Gniazdowski, Andrzej (tłum.). 537-543.

Husserl, Edmund; Natorp, Paul. Korespondencja (wybór). Hanuszkiewicz, Wojciech (tłum.). 545-560.

Husserl, Edmund; Twardowski, Kazimierz. Korespondencja w sprawie Ingardena. Miśkiewicz, Wioletta (tłum.). 561-563.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XV

Roczniki Filozoficzne 57(1)

Dziadkowiec, Jakub. Warunki emergencji biologicznej w świetle sporu emergentyzm-redukcjonizm. 5-

Jastrzębski, Andrzej OMI. Osoba a osobowość. Psychologiczne koncepcje osobowości w świetle klasycznej antropologii filozoficznej. 29-

Stanisław Judycki, "Twardy" problem realizmu metafizycznego i współczesny antyrealizm. 49-

Kozanecka-Dymek, Anna. Geneza niektórych systemów logiki temporalnej. 75-

Kukier, Łukasz; Szydłowski, Marek; Tambor, Paweł. Kryterium Akaike: prostota w języku statystyki. 91-

Leszczyna, Dorota. Projekt filozofii witalnej w ujęciu José Ortegi y Gasseta. 127-

Sagan, Dariusz. Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych. 157-

Świeżyński, Adam. Nowożytne przemiany idei samorództwa. 195-

Tkaczyk, Marcin. Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga. 231-

Trypuz, Robert. Przyczynek do analizy wartości poznawczej systemów logiki sprawczości. 257-

Twardowski, Mirosław Ks. "Biosystemizm" M. Mahnera i M. Bungego. 277-

Ziemińska, Renata. Spór relatywizmu z absolutyzmem na temat pojęcia prawdy. 299-

TŁUMACZENIA

Ogyu Sorai. Wyróżnienie Drogi (Bendo). Wybór fragmentów - II. Zięba, Maciej St. (tłum. i oprac.). 315-

RECENZJE

Roszyk, Maksymilian. [Rec. Mosteller, Timothy. Relativism. A Guide for the Perplexed]. 331-

POLEMIKI

Słomka, Marek Ks. Powrót inteligentnego projektanta. Uwagi polemiczne do artykułu Dariusza Sagana "Filtr eksplanacyjny: wykrywanie inteligentnego projektu na gruncie nauk przyrodniczych". 341-

Sagan, Dariusz. Odpowiedź na uwagi polemiczne ks. dra Marka Słomki do mojego artykułu o filtrze eksplanacyjnym. 345-

Roczniki Filozoficzne 57(2)

Bańka, Aleksander R. Klasyczna definicja prawdy w epistemologicznych poglądach Désiré Merciera. 5-

Carroll, William E. Eppur si muove: legenda "sprawy Galileusza". 25-

Czernecka-Rej, Bożena. O pewnym kryterium wyboru poprawnej logiki. Na marginesie uwag Ananda J. Vaidyi. 41-

Lechniak, Marek. Kilka uwag o Leona Koja koncepcji przekonań. 61-

Piwowarczyk, Marek. Charlesa Hartshorne'a teza o ontycznej nadrzędności zdarzenia nad substancją. 75-

Szutta, Natasza. W kierunku przezwyciężenia schizofreniczności nowożytnych teorii etycznych. Etyka cnót versus aretologia. 95-

Tomaszewska, Anna. Kant a problem treści percepcji 117-

TŁUMACZENIA

Swinburne, Richard. Problem zła. Hubaczek, Krzysztof (tłum.) 135-

Stump, Eleonore. Problem cierpienia - perspektywa tomistyczna. Hubaczek, Krzysztof (tłum.). 153-

Inwagen, Peter van. Zawsze, wszędzie i bez względu na osobę niesłusznie jest żywić przekonania oparte na niedostatecznym świadectwie. Teske, Joanna Klara (tłum.). 173-

RECENZJE

Kozanecka-Dymek, Anna. [Rec. Trzęsicki, Kazimierz. Logika temporalna. Wybrane zagadnienia]. 193-

Lechniak, Marek. [Rec. Makinson, David. Od logiki klasycznej do niemonotonicznej. Jarmużek, T. (tłum.)]. 199-

Roszyk, Maksymilian. [Rec. Phillips, Patrick J. J. The Challenge of Relativism: Its Nature and Limits]. 203-

SPRAWOZDANIA

Pietras, Piotr; Szydłowska, Joanna. V Zlot Filozoficzny. Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 29-31 maja 2009 roku. 211-

Roszyk, Maksymilian. VII Ogólnopolskie Forum Filozoficzne Młodych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 16-17 maja 2009 roku. 217-

Ruch Filozoficzny LXVI (1)

Ruch Filozoficzny LXVI (2)

Ruch Filozoficzny LXVI (3)

Ruch Filozoficzny LXVI (4)

Semina Scientiarum nr 8

Koleżyński, Andrzej. Czy nauki przyrodnicze potrzebują filozofii przyrody? 3-6

ARTYKUŁY

Butrymowski, Piotr. Terminy teoretyczne a wymogi empiryzmu w późnej filozofii Rudolfa Carnapa. 7-19

Gałecki, Sebastian. Johna Henry'ego Newmana wizja nauki. 20-44

Gomułka, Jakub. Zagadnienie heterologiczności w pracach Nathaniela Lawrence'a i Gilberta Ryle'a. 45-55

Gomułka, Jakub. Marcin Szafrański, Wittgensteinowska "forma życia" i biologiczne podstawy gramatyki. 56-78

Hohol, Mateusz. Roger Penrose - pitagorejczyk zespolony? 79-90

Hohol, Mateusz. Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych. 91-109

Pospiszyl, Michał. O trzech problemach realizmu naukowego. 110-122

POLEMIKI I RECENZJE

Urbańczyk, Piotr. Freud na kozetce filozofa. 123-128

Warzyc, Michał. Dar, który wciąż jest wyzwaniem. 129-133

Wierbilis, Bartłomiej. John Polkinghorne - racjonalny apologeta metanarracji. 134-139

SPRAWOZDANIA

Adamczyk, Monika. Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Filozoficznego Forum Młodych. 140-144

Pospiszyl, Michał. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej "Wymiary Czasu". 145-148

Stawarz, Małgorzata. Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2008/2009. 149-152

Słupskie Studia Filozoficzne nr 8

ΣΟΦΙΑ nr 9

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 42

Studia Philosophiae Christianae rok XLV, nr 1

JUBILEUSZ PROFESORA EDWARDA NIEZNAŃSKIEGO

Brożek, Anna. O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności

Jadacki, Jacek. Kilka myśli o uzasadnianiu

Maciejczak, Marek. Znaczenie językowe jako fragment pojęciowego modelu świata

Wójtowicz, Anna. Czy maszyny, które ogrywają nas w szachy, myślą?

Wójtowicz, Krzysztof. Teoria obliczeń kwantowych - argument w sporze o aprioryczny status matematyki?

VIII POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY - FILOZOFIA PRZYRODY

Dąbek, Dariusz. Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych

Leciejewski, Sławomir. Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych

Łukasik, Andrzej. Atomizm dawniej i dziś. O niewspółmierności ontologicznej klasycznego i kwantowo-mechanicznego pojęcia elementarnych składników materii

Marek-Bieniasz, Anna. Genocentryczny paradygmat rozumienia przyrody i jego zasadność w R. Dawkinsa interpretacji ewolucji

Turek, Józef. Problem wyboru najlepszego wyjaśniania filozoficznego faktów naukowych

Wróblewski, Zbigniew. Natura - cele naturalne - wartości i normy. Analiza argumentu teleologicznego w ujęciu praktycznej filozofii przyrody

RECENZJE

Dziuba, Andrzej F. [Rec. Peeters, Marguerite A. La mondialisation de la revolution culturelle occidentale. Concepts-clefs, mecanismes operationnel].

Dziuba, Andrzej F. [Rec. Piekarski, Romuald. Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót].

Karaś, Karolina. [Rec. Bauman, Zygmunt. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie].

Perzyński, Andrzej. [Rec. Darowski, Roman. Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów].

SPRAWOZDANIA

Haft-Szatyńska, Marta. Sprawozdanie z konferencji: Styczeń - Ślipko - Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce, UKSW - 19.03.2009.

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 12: Współczesne kontrowersje wokół początków życia UKSW - 13.05.2009.

Kobyliński, Andrzej. Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium z cyklu Dziedzictwo współczesnej Etyki, UAM - 10.12.2008.

Lipski, Dawid. Sprawozdanie z II Sympozjum: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć?

Malinowski,Grzegorz. Sprawozdanie z konferencji Philosophy, Phenomenology, Sciences, Husserl-Archives, Leuven 1-4.04.2009.

Studia Philosophiae Christianae rok XLV, nr 2

Nieznański, Edward. Filozofia jako system okresów warunkowych

Świętorzecka, Kordula. Elementy klasycznej teorii zasad bytu

Gałaj, Andrzej. Czy niezmienność Boga polega na absolutnym wykluczeniu zmian?

Bobryk, Jerzy. Polska tradycja w filozofii i psychologii świadomości

Buczkowska, Janina. Kilka uwag o przedmiocie reprezentacji

Rosiak, Marek. O intendowaniu i byciu intendowanym

Maciejczak, Marek. Odniesienie świadomości do rzeczy według Husserla

Furman, Marcin. Aporia poznania jako transcendentalny fundament świadomości

Barcik, Dorota. Karla Jaspersa ujęcie związku świadomości z przedmiotem

Stępnik, Andrzej. Klasyczna definicja wiedzy a świadomość posiadanych przekonań

Bankiewicz, Paweł. Johna Searle’a opis intencjonalności pragnień

Święcki, Paweł. Ontyczne podstawy intencjonalności poznania i chcenia : podejście Tomaszowe

Jonkisz, Jakub. Wąskie, szerokie i rozszerzone rozumienie subiektywności w zagadnieniu świadomości

Kobos, Katarzyna. Przedmiot czy przedmioty spostrzeżeń wobec zróżnicowania percepcji na odrębne modalności zmysłowe

Markiewicz, Piotr. Kamuflaż, antykamuflaż i granice świadomości

Drozdek, Adam. Florensky's proof of the existence of God

Kornacka, Katarzyna. Racjonalność woli jako dominanta strukturalna myśli etycznej Wilhelma Ockhama

Krokos, Jan. O filozofię troszczyć się należy

Pabjan, Tadeusz. Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII

RECENZJE

Lemańska, Anna. [Rec. Turek, J. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych]

Porwolik, Marek. [Rec. Rivenc, François; Sandu, Gabriel. Entre logique et langage]

Świeżyński, Adam. [Rec. Ayala, Francisco J. Dar Karola Darwina dla nauki i religii]

Szałata, Kazimierz. [Rec. Kowalczyk, Stanisław. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej]

Wójtowicz, Marek. [Rec. Scherer, Georg. Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno]

Poznański, Jacek. Sprawozdanie z konferencji "Biological Evolution - Facts and Theories. A Critical Appraisal 150 Years after The Origin of Species", Papieski Uniwersytet

Szałata, Kazimierz. Filozofia kryzysu : międzynarodowa konferencja naukowa w Genewie Kazimierz Szałata Filozofia na Uniwersytecie Letnim w Chartres

Studia Philosophica Wratislaviensia IV, 1

Drałus, Dorota. Przedmowa Redaktora. 7

ARTYKUŁY

Żardecka-Nowak, Magdalena. Filozofia polityki i społeczeństwo ponowoczesne. 11

Seweryn, Anna. Problem wyboru a liberalny model człowieka w dobie globalizacji. 21

Sluga, Hans. Problem politycznosci: Carl Schmitt i Hannah Arendt. 43

Joseph W. Bendersky Hobbesowska antropologia, wieczny wróg i teoria państwa: Intelektualne powinowactwa Carla Schmitta i Zygmunta Freuda. 59

Rasch, William. Carl Schmitt i nowy porządek świata. 71

Łojek, Stanisław. Leo Straussa utopia "powrotu" jako antynowożytna antyutopia. 77

Zagalak, Michał. Henryk Elzenberg: Ojczyzna i bohaterstwo. 95

PRZEKŁADY

Chmielewski, Adam. Dlaczego powinniśmy być nietolerancyjni? 111

MacIntyre, Alasdair. Tolerancja i dobra konfliktu. 115

Chmielewski, Adam. Dwa unilateralizmy. 131

Kleinfeld, Gerald. Zderzenie dwóch unilateralizmów. 135

RECENZJE

Drałus, Dorota. Projekt egalitarnego liberalizmu. [Rec. Kelly, P. Liberalizm]. 154

Chmielewski, Adam. Rozumność obywateli. [Rec. Zardecka-Nowak, M. Rozum i obywatel. Idea rozumu publicznego oraz koncepcja jednostki we współczesnej filozofii polityki]. 162

Czapnik, Sławomir. O niepewności w płynnym świecie. [Rec. Bauman, Z. Płynne czasy. Życie w epoce niepewności]. 166

Pacewicz, Artur. O metafizyce, kulturze i religii. [Rec. Kronos nr 2(6), 2008]. 173

Chmielewski, Adam. Platon czytany w Niemczech. [Rec. Trojanowski, M. Platon jako führer. Polityczny platonizm w Niemczech 1918-1945]. 180

Morawski, Karol. Zamiast liberalnej hegemonii. [Rec. Laclau, E.; Mouffe, C. Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej]. 185

Studia Philosophica Wratislaviensia IV, 2

ARTYKUŁY

Sady, Wojciech. Ludwig Wittgenstein o myśli i świecie. 7

Ronen, Shoshana. Wittgenstein i Nietzsche o etyce. 17

Gurczyńska, Katarzyna. Związek duszy z ciałem w późnych filozoficznych dociekaniach Ludwiga Wittgensteina. 39

Karas, Dawid. Gry filozoficzne ze zwierzętami: studium pewnego przypadku. 51

Chodasewicz, Krzysztof. Problem zwierzęcej świadomości. 67

Okołowski, Paweł. Wolna wola na gruncie materializmu Lukrecjusza i Lema. 79

Piekarski, Adam. Problem metody w filozofii Bergsona. 91

Skrzypulec, Błażej. Czy idealizm Fichtego jest antyrealizmem w ujęciu Dummetta? 103

Jarnicki, Paweł. Metafory dyskursu intertekstualności. Analiza onomazjologiczno-kognitywna. 111

Wróbel, Marcin. Jezuiccy i świeccy astronomowie. 133

PRZEKŁADY

Pietrzak, Zbigniew. Mechanika i teologia - dwa aspekty jednej wiedzy i rzeczywistości. 153

Boyle, Robert. Rozważania fizyczno-teologiczne o możliwości zmartwychwstania. 163

Szlachcic, Krzysztof. Gaston Milhaud (1858-1918) - zapomniany współtwórca przełomu modernistycznego. 181

Milhaud, Gaston. Rola matematyki w nauce. 183

Leszczyński, Damian. Konrad Lorenz i epistemologia ewolucyjna. 207

Lorenz, Konrad. Nauka Kanta o aprioryczności w świetle współczesnej biologii. 217

Zahorodna, Katarzyna. Materializm eliminacyjny w ujęciu Paula M. Churchlanda. 243

Churchland, Paul M. Materializm eliminacyjny a postawy propozycjonalne. 251

RECENZJE

Zarzycki, Roland. Egzystencjalizm Ludwiga Wittgensteina. [Rec. Zieminski, I. Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina]. 274

Leszczyna, Dorota. Medytacje o Ortedze y Gassecie. [Rec. Ortega y Gasset, J. Medytacje o Don Kichocie]. 281

Studia Philosophica Wratislaviensia IV, 3

Chmielewski, Adam. Leszek Kołakowski. 1927-2009. 9

ARTYKUŁY

Dutton, Denis. Pożytki z fikcji. 17

Teske, Joanna. Filozofia nauki i sztuki z perspektywy metodologii Karla Poppera. 27

Rymar, Dariusz. Dzieło sztuki jako portret ducha. 53

Konik, Roman. Antropologia obrazu. Przyczynek do historii obrazu. 71

Dobrowolski, Robert. Hip-hopowe ucieleśnienia Richarda Schustermana. 81

Trochimska-Kubacka, Beata. Krytyka kantowskiej koncepcji estetycznego uczucia w ujęciu Hermanna Cohena. 95

Nalepa, Agnieszka. Melancholia religijna w pismach Sørena Kierkegaarda i filmach Ingmara Bergmana. 107

Czerkawski, Andrzej. Moralność w sztuce. 121

Luty, Jerzy. Pojęcie czasu u Becketta i Cage’a. 133

PRZEKŁADY

Leszczyński, Damian. Od filozofii nauki do teorii wyobraźni. 149

Bachelard, Gaston. Chwila poetycka i chwila metafizyczna. 155

Czernik, Tomasz. Estetyka ekspresjonistyczna George’a Santayany. 161

Santayana, George. Czym jest estetyka. 165

RECENZJE

Siatkowska-Białecka, Magda. Piekno rzeczy jako źródło wrażenia wolności. [Rec. Schiller, F. "Kallias, czyli o pieknie" w: Kallias, czyli o pieknie. Kaskiewicz, K.; Michalski, R. (red.)]. 172

Krasicki, Jan. Rosyjska eschatologia. [Rec. Sawicki, Adam. Poprzez bunt i pokorę. Zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich. Fiodorow- -Bułgakow-Niesmiełow-Karsawin-Bierdiajew]. 175

Chmielewski, Adam. Piękno i ewolucja. [Rec. Dutton, Denis. The Art Instinct]. 180

Szlachcic, Krzysztof. Pochwała dobrej roboty. Piec tomów serii Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego. [Rec. Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem : podstawowe pojęcia i poglądy. Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowosci?, Kazimierz Jodkowski (red.). Giberson, Karl W.; Yerxa, Donald A. O gatunkach powstawania : w poszukiwaniu opowieści o stworzeniu. Behe, Michael J. Czarna skrzynka Darwina : biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Sagan, Dariusz. Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych]. 185

Chmielewski, Adam. Podmiotowość rozproszona. [Rec. Gurczynska, Katarzyna. Podmiot jako byt otwarty : roblematyka podmiotowosci w póznych pismach Wittgensteina]. 193

Studia Philosophica Wratislaviensia IV, 4

ARTYKUŁY

Narecki, Krzysztof. Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu. 7

Zygmuntowicz, Dorota. Powstanie i upadek Kallipolis w "Państwie" Platona: granice politycznej wizji. 21

Kaputa, Tomasz. Platońska metoda diairesis w dialogach "Sofista" i "Polityk". 37

Woszczyk, Agnieszka. Koncepcja ἀληθὴς ἄνθρωπος w "Enneadach" Plotyna. 62

Paczkowski, Przemysław. Klasyczna filozofia grecka wobec problemu wolności i wolnej woli. 71

PRZEKŁADY

Gajda-Krynicka, Janina. Wprowadzenie. 87

Gorgiasz z Leontinoi. O niebycie albo o naturze. 101

Komorowska, Joanna. Plutarcha z Cheronei "Platonicae Quaestiones": wprowadzenie do problematyki. 107

Plutarch z Cheronei. Quaestiones platonicae I. 115

Pacewicz, Artur. Galen o naturze wiedzy medycznej. 119

Galen z Pergamonu. O szkołach dla początkujących. 127

Stępkowski, Dariusz. Herbart i Platon. 141

Herbart, Johann F. Rozważanie o podstawach systemu Platońskiego. 155

RECENZJE

Leszczyński, Damian. Lekcja filozofii starożytnej. [Rec. Gerson, Lloyd P. Ancient epistemology]. 181

Pacewicz, Artur. Interpretacje starożytnej myśli sokratycznej. [Rec. Socratica 2005. Rosetti, L.; Stavru, A. (cur.)]. 187

Mróz, Tomasz. Postęp bez rozboju, ale i badania bez postępu. [Rec. Sajdek, Wiesława. Postęp bez rozboju. Podstawy teorii dynamizmu społecznego w filozofii Augusta Cieszkowskiego]. 192

Krasicki, Jan. Pragmatyzm i egzystencja. [Rec. Kijaczko, Stanisław. John Dewey i idea filozofii pragmatystycznej]. 206

Studia z Filozofii Polskiej t. 4

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 3

Sztuka i Filozofia nr 34

Sztuka i Filozofia nr 35

Toruński Przegląd Filozoficzny t. 9

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 44

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 45

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLV, z. 1 (179)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLV, z. 2 (180)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLV, z. 3-4 (181-182)