POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2010

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 23

Brzozowski, Tomasz T. Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego. 3-23.

Krajeński, Patryk. Logos Heraklitejskich paradoksów. 25-33.

Orzechowski, Michał. Rola wątpliwości w filozofii Kartezjusza. 35-60.

Nowakowski, Dawid. Św. Augustyn a paradoks zła. 61-88.

Nierodka, Paweł. "Recens - arche" filozofii J. Bańki. 89-101.

Richert, Sebastian. Próba opisania podmiotowości ponowoczesnej u Zygmunta Barmana. 103-118.

Perkowska, Iwona Magdalena. Fiodor Dostojewski: o ułomności ludzkiego poznania. 119-129.

Rygalski, Andrzej. Frege a Wittgenstein. Uwagi o fiasku korespondencyjnego dialogu. 131-144.

Cieślik, Tomasz S. Renesansowa koncepcja duszy w ujęciu H. C. Agrippy von Nettesheim na podstawie "De Occulta Philosophia". 145-161.

Jeziorski, Marcin. Fenomenologiczna "zasada wszelkich zasad" jako odejście od Kantowskiej koncepcji czysto dyskursywnego charakteru intelektu. 163-171.

Jarzębiak, Joanna. Zarys teologii stoickiej. 173-192.

Śliwiński, Tomasz. Louis De La Forze jako spadkobierca i kontynuator myśli Rene Descartes`a. 193-215.

Gwarny, Małgorzata. Thomasa Paine’a ujęcie doktryny prawnonaturalnej: prawo naturalne wobec rewolucji. 217-235.

Analiza i Egzystencja nr 11

Poczobut, Robert. Wprowadzenie

Judycki, Stanisław. Jak powstaje świadomość ciała?

Kowalska, Małgorzata. Redukcje świadomości i problem trzeciej drogi

Poczobut, Robert. Świadomość jako system względnie izolowany. U podstaw Ingardenowej ontologii umysłu

Hetmański, Marek. Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle

Miłkowski, Marcin. Obliczeniowe teorie świadomości

Żegleń, Urszula. O naturze, rodzajach i sposobie istnienia reprezentacji umysłowych

Kołodziejczyk, Sebastian. Onto-semantyczny wymiar sporu o istnienie treści niepojęciowej

Piłat, Robert. Zakorzenienie umysłu w obiektach abstrakcyjnych

Błaszczyk, Piotr. Liczby rzeczywiste jako przedmiot intencjonalny

Bremer, Józef. Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk

Paprzycka, Katarzyna. Problem indywiduacji i internalizacji działań

RECENZJA I POLEMIKA

Ziemiński, Ireneusz. Spór o istnienie osoby. [Rec. Bremer. Józef. Osoba - fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych].

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. W obronie podmiotu otwartego, Polemika z recenzją I. Ziemińskiego].

Analiza i Egzystencja nr 12

Rabinowicz, Włodek. Utylitaryzm preferencji poprzez zmianę preferencji?

Saja, Krzysztof. Eksperymenty myślowe a utylitaryzm. Odpowiedź na artykuł Włodka Rabinowicza

Rabinowicz, Włodek. Odwracanie ról. Odpowiedź na artykuł Krzysztofa Saji

Szutta, Artur. Czy naturalistyczna etyka jest możliwa?

Kuźniar, Adrian. Naturalizacja języka etycznego w ramach ekspresywizmu, czyli o owocności perspektywy ewolucjonistycznej w metaetyce

Trzópek, Joanna. Etyczny mózg. Czy należy bać się naturalizacji etyki?

Schetz, Adriana. Moralność, psychoanaliza, naturalizm. Kant i Freud o motywacji moralnej

Bronk, Andrzej. Czym zajmuje się filozofia religii?

Posłajko, Krzysztof. Semantyczne założenia sceptycyzmu kartezjańskiego

Głąb, Anna. Sytuacje tragiczne. Próba analizy na podstawie Hekabe Eurypidesa, Rosmersholmu Henryka Ibsena i Klientki Pierre’a Assouline’a

Bogusławski, Marcin M. Homo sacer w świecie chaosu. Szkic o związkach Agambena z Nancym i Serres’em

RECENZJE

Skurzyński, Jarosław. Philosophia perennis. [Rec. Gadacz, T. Historia filozofii XX wieku. Nurty, t.1].

Dąbrowski, Andrzej. O języku filozofii analitycznej. [Rec. Leksykon pojęć filozofii analitycznej.  Prechtl, P. (red.), Bremer, J. (tłum.)].

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 35

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(1)

Pfordten, Dietmar von der. Czym jest Prawo? Cele i środki

Araszkiewicz, Michał. Koherencyjny model rozumowań prawniczych

Dyrda, Adam. Argument "semantycznego ukąszenia" a teoria prawa Jerzego Wróblewskiego

Korycka, Milena. Teoria zasad prawnych Roberta Alexy’ego

RECENZJE I POLEMIKI

Pietrzykowski, Tomasz. W poszukiwaniu Świętego Graala. Andrzej Grabowski o prawniczym pojęciu obowiązywaniu prawa

Grabowski, Andrzej. Postpozytywizm na tropie Świętego Graala? Odpowiedź na krytykę Tomasza Pietrzykowskiego

Bielska-Brodziak, Agnieszka; Tkacz, Sławomir. Monografia Jarosława Wyrembaka "Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia" w perspektywie teoretycznoprawnej

SPRAWOZDANIA

Bekrycht, Tomasz. Konferencja "Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo", 15-16 maja 2010 r.

Greczner, Bartosz. Sesja naukowa poświęcona pamięci doktora habilitowanego Artura Kozaka "Profesjonalna kultura prawnicza", 11-12 czerwca 2010 r.

Soniewicka, Marta. Wydarzenia naukowe w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2009/2010

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 55

TOM DEDYKOWANY PAMIĘCI ZMARŁYCH W 2009 R. LESZKOWI KOŁAKOWSKIEMU I BARBARZE SKARDZE

Od Redakcji

Chirpaz, François. Duch tragizmu (Barbara Skarga in memoriam). Murawska, M. (tłum.)

Drozdek, Adam. Anaxagoras and human rationality

Olech, Adam. Obrona Sokratesa przed krytyką Ajdukiewicza

Blandzi, Seweryn. The Goodness of Light and the Light of Good. Symbolism of Light in Ancient Gnoseology and in Eastern Christianity

Darge, Rolf. Suárez’ Disputationes metaphysicae (1597) und die mittelalterlichen Transzendentalienlehren

Żelazna, Jolanta. The notion of substance in Spinoza’s Ethics and a problem with its interpretation

Zabieglik, Stefan. Wczesna recepcja oświecenia szkockiego w Polsce

Łukasiewicz, Elżbieta. Can common sense knowledge be common? On Thomas Reid’s self-evident truths from the perspective of anthropological linguistics

Theis, Robert. Kants Weg zur Ideenmetaphysik. Prolegomena zur Lektüre der Einleitung und des ersten Buchs der transzendentalen Dialektik

Skrzypek, Marian. Libertynizm filozoficzny Casanovy

Sidorek, Janusz. Edmunda Husserla polemika z relatywizmem i sceptycyzmem. Faza wczesna

Pasterczyk, Piotr. Znaczenie Fenomenologicznych interpretacji Arystotelesa dla genezy fundamentalnej ontologii Martina Heideggera

Leśniewski, Norbert. Perspectivism in Heidegger’s Nietzsche

Kisiel, Theodore. Heidegger and his Heirs

Mazurek, Sławomir. O rzekomym i autentycznym dziedzictwie marksizmu w filozofii rosyjskiego renesansu

Soin, Maciej. Fakty i wartości w dyskusjach analityków

PRZEKŁADY

Aubenque, Pierre. Powstanie pseudo-Arystotelesowskiej teorii analogii bytu. Bartel, Tomasz; Bigaj, Jan; Blandzi, Seweryn; Facca, Danilo (tłum.)

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr V

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 12

Colloquia Communia nr 1-2(88-89)

HOMO TANGENS : CIAŁO I DOTYK

Dialogue and Universalism No. 1-2

Dialogue and Universalism No. 3-4

Dialogue and Universalism No. 5-6

Dialogue and Universalism No. 7-8

Dialogue and Universalism No. 9-10

Dialogue and Universalism No. 11-12

Diametros 23

ETYKA WOJNY

Słowo wstępne redakcji. 1-4.

Benbaji, Yitzhak. Dehumanization, lesser evil and the supreme emergency exemption. 5-21.

Lee, Steven P. Humanitarian intervention - eight theories. 22-43

McMahan, Jeff. Pacifism and moral theory. 44-68.

Montague, Phillip. War and self-defense: a critique and a proposal. 69-83.

Steinhoff, Uwe. In Defence of Guerrillas. 84-103.

Syse, Henrik. The Platonic roots of just war doctrine: a reading of Plato’s Republic. 104-123.

INNE ARTYKUŁY

Ambrożewicz, Zbigniew. Feliks Młynarski - indywidualizm i interakcjonizm po polsku. 124-144.

Wołkowski, Piotr. Biologiczne aspekty teorii zdolności językowej Chomsky'ego. 145-161.

Wyrębska, Ewa. Idea metafizyki w filozofii Immanuela Kanta. 162-181.

RECENZJE

Ziemiński, Ireneusz. Filozofia analityczna: między pragnieniem prawdy a pokusą zwątpienia. [Rec. Prechtl, Peter. Leksykon pojęć filozofii analitycznej. Bremer, Józef (tłum.)]. 182-189.

Woleński, Jan. O Historii filozofii Tadeusza Gadacza. [Rec. Gadacz, Tadeusz. Historia filozofii XX wieku. Nurty. Tom II: Neokantyzm. Filozofia egzystencji. Filozofia dialogu]. 190-249.

Diametros 24

INTERPRETACJE DAVIDA HUME'A

Miech, Paweł. Hume’s argument concerning induction - skeptical or explanatory? 1-13.

Nowak, Szymon S. Sing-ing Hume. 14-23.

Pietrzak, Marcin. Problem fundamentu poznania a status etyki. Poglądy Davida Hume’a na naturę sądów moralnych. 24-44.

INNE ARTYKUŁY

Etieyibo, Edwin. Cartesian hyperbolic doubts and the “painting analogy" in the First Meditation. 45-57.

Flis, Mariola. Etyka personalistyczna i poczwórny argument a etyka dyskursu. 58-70.

Kuniński, Tomasz. Problem brudnych rąk. Jak może być złe robienie tego, co słuszne? 71-89.

Polcyn, Karol. The conceivability argument and the intuition of dualism. 90-106.

Skrzypczak, Piotr. Derrida i Wittgenstein: o iterowalności i kierowaniu się regułą. 107-124.

Wróblewski, Michał. Zatarg Jeana Françoisa Lyotarda, czyli o postmodernizmie raz jeszcze. 125-142.

Diametros 25

ETYKA DLA ZAWODÓW

Słowo wstępne Redakcji ICF Diametros. 1.

Chyrowicz, Barbara. Etyka dla nauczycieli etyki. 2-19.

Izdebski, Hubert. Kodyfikacja etyki w służbie publicznej - doświadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej. 20-29.

Kuczewski, Mark G. Teaching biomedical ethics as professionalism in the United States. 30-37.

Lewicka-Strzałecka, Anna. Spór o kształt etycznej edukacji menedżerów. 38-54.

Pyka, Marek. Między normami a działaniem. Praktyczny charakter etyki inżynierskiej. 55-74.

Wawrzyniak, Jan. Opis faktów a ocena - od mitu do oczywistości. 75-91.

Wocial, Lucia D. Nurturing the moral imagination: a reflection on bioethics education for nurses. 92-102.

Żuradzki, Tomasz. Etyka wojny a dopuszczalność zabijania. 103-117.

INNE ARTYKUŁY

Dejnožka, Jan. Dummett's Forward Road to Frege and to Intuitionism. 118-131.

Eksen, Kerem. Inward turn and the Augustinian self. 132-145.

Szubka, Tadeusz. Richard Rorty and the analytic tradition: radical break or partial continuity? 146-158.

Leiter, Brian. Rorty and the philosophical tradition: comment on professor Szubka. 159-163.

Diametros 26

PRAWO DO ŻYCIA

Deckers, Jan. The right to life and abortion legislation in England and Wales: a proposal for change. 1-22.

Gert, Bernard. Moral disagreement concerning abortion. 23-43.

Lizza, John P. Potentiality and persons at the margins of life. 44-57.

McLachlan, Hugh V. Moral rights to life, both natural and non-natural: reflections on James Griffin's account of human rights. 58-76.

Spieker, Manfred. Sozialethische Probleme des Lebensschutzes. 77-95.

Szewczyk, Kazimierz. Decyzje krytyczne w neonatologii i standardy ich podejmowania. 96-135

GLOBALNA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Kuniński, Miłowit. Sprawiedliwość globalna: szlachetny ideał czy rzetelna teoria? 136-153.

Łuków, Paweł. Kim są potrzebujący pomocy? 154-165.

Soniewicka, Marta. Zobowiązania moralne wobec naszych i wobec obcych - komu mamy obowiązek pomagać? 166-187.

Woleński, Jan. Globalizacja i sprawiedliwość. 188-205.

Żuradzki, Tomasz. Granice troski o przyszłe pokolenia. 206-225.

Edukacja Filozoficzna nr 49

Edukacja Filozoficzna nr 50

Estetyka i Krytyka nr 17-18

Estetyka i Krytyka nr 19

Ethos R. 23, nr 1(89)

Ethos R. 23, nr 2(90)

Ethos R. 23, nr 3(91)

Ethos R. 23, nr 4(92)

Etyka nr 43

Williams, B. Wewnętrzne i zewnętrzne racje do działania

Żuradzki, T. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu

Łukomska, A. Dlaczego moralność nie może mieć pozamoralnego uzasadnienia

Hołówka, J. Dwie koncepcje moralności

Bucholc, M. Dehumanizujący wymiar obcości i jej etyczna niezbędność. Na marginesie Obcego Georga Simmla

Dudek, M. There must be some way out of here…? O koncepcji prawa wyjścia (right to exit)

Cuypers, S. Autonomia hierarchiczna, samoidentyfikacja i samoocena

Wilejczyk, M. Stanowisko moralne starożytnych cyników, czyli hartowanie duszy nieprzyjemnością, trudem, niewygodą, bólem

Michałowska, M.; Turek, J. Pomoc i czyny obowiązkowe i ponadobowiązkowe w praktyce lekarskiej i bioetyce

Hołówka, T. O aborcji sine ira et studio

RECENZJE

Grochal, A. "Ten Inny", czyli jak (nie) filozofować młotem i toporem. [Rec. Kapuściński, Ryszard. Ten inny].

Kasprzyk, Z. Opus magnum. [Rec. Parfit, Derek. On What Matters].

Miksa, J. Etyki zawodowe nareszcie docenione. [Rec. Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych. Galewicz, Włodzimierz (red.)].

Wyrębska, E. W obronie godności. [Rec. Prauss, Gerold. Moral und Recht im Staat nach Kant und Hegel].

Fenomenologia nr 8

Filo-sofija vol. 10, nr 10

Filo-sofija vol. 10, nr 11

Filozofia Chrześcijańska t. 7

OSOBA I DUSZA

Filozofia Nauki nr 1

Brożek, Bartosz; Olszewski, Adam. Kilka uwag o kryterium Quine'a

Sendłak, Maciej. Spór o niezaktualizowane możliwości

Radzki, Mateusz Marek. Logika i jej zastosowanie w świetle wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina. Ideografia logiczna a język naturalny

Pacholik-Żuromska, Anita. Zagadnienie bezpośredniości dostępu poznawczego do własnych stanów mentalnych

Godlewski, Roman. Wachlarz możliwych odpowiedzi

Bondecka-Krzykowska, Izabela. O związkach informatyki z matematyką

Sady, Wojciech. Jak Max Planck, mechanicysta, zdołał wprowadzić kwanty do fizyki?

Ołeksiuk, Stepan. Impresja i idea u Hume'a

Filozofia Nauki nr 2

Wójcicki, Ryszard. Kryteria racjonalności sporów. Uwagi na marginesie eseju Prof. Mariana Przełęckiego Antyirracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Eilstein, Helena. Uwagi na marginesie artykułu Ryszarda Wójcickiego o kryteriach racjonalności sporów

Wójcicki, Ryszard. Uwagi do Heleny Eilstein

Wójcicki, Ryszard. Replika na uwagi Mariana Przełęckiego do artykułu "Kryteria racjonalności sporów"

Eilstein, Helena. Oksfordzka księga tekstów z nowoczesnej nauki

Góralczyk, Maria. Lista publikacji profesor Heleny Eilstein

Tempczyk, Michał. Wspomnienie o Helenie Eilstein

Łukasik, Andrzej. Mechanika kwantowa a zdrowy rozsądek

Tempczyk, Michał. Widmo końca fizyki

Jedynak, Anna. O biblijnych sprzecznościach i metaforach

Poznański, Edward. Warszawska Szkoła Logiczno-Filozoficzna (1918-1939)

Filozofia Nauki nr 3

Bobryk, Jerzy. Nauka normalna, nauka globalna, fakty instytucjonalne jako cel nauki

Czerniawski, Krzysztof. Argument teoriomodelowy trzydzieści lat później

Michalski, Jakub. Zagadnienie identyczności w Traktacie Wittgensteina

Misiuna, Krystyna. O obliczach sprzeczności

Wilczek, Piotr. Nowy postulat teorii mnogości - aksjomat Leibniza-Mycielskiego

Wolski, Jacek. Miara ilości informacji a jej znaczenie

Garbacz, Paweł. Zagadnienie istnienia artefaktów. Głos w dyskusji

Grygianiec, Mariusz. Eliminatywizm i artefakty

Grygiel, Wojciech P. Teoria superstrun i Lee Smolina kłopoty z fizyką

Filozofia Nauki nr 4

Zeidler, Paweł. Czy można zaobserwować orbitale? O problemie obserwowalności i realności przedmiotów teoretycznych

Krysztofiak, Wojciech. Multi-temporalne struktury obliczeniowe. Indeksowane liczby naturalne w świetle arytmetyki kognitywnej

Tworak, Zbigniew. O pojęciu prawdy w intuicjonizmie matematycznym

Chlastawa, Daniel. Trzy argumenty przeciwko konstruktywizmowi matematycznemu

Gołosz, Jerzy. Czy istnieje upływ czasu?

Kąkol, Tomasz. Przeciw substancjalizmowi

Komorowska-Mach, Joanna. Emergencja - podręcznik dla mało opornych

Poczobut, Robert. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Odpowiedź Pani Joannie Komorowskiej-Mach

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 6/7, 2009/2010

Folia Philosophica t. 28

Forum Philosophicum 15/1

Pouivet, Roger. Moral and Epistemic Virtues: A Thomistic and Analytical Perspective

Strickland, Lloyd. False Optimism? Leibniz, Evil, and the Best of all Possible Worlds

Wilson, Eric. The Ontological Argument Revisited: A Reply to Rowe

Brook, Angus. Heidegger’s Notion of Religion: The Limits of Being-Understanding

Kraft, James. Conflicting Higher and Lower Order Evidences in the Epistemology of Disagreement about Religion

Konior, Jan. Confession Rituals and the Philosophy of Forgiveness in Asian Religions and Christianity

Amini, Majid; Caldwell, Christopher. Does “One Cannot Know" Entail “Everyone is Right?" The Relationship between Epistemic Scepticism and Relativism

Dempsey, Liam; Stoyles, Byron. Comfort in Annihilation: Three Studies in Materialism and Mortality

Shook, John. God’s Divinely Justified Knowledge is Incompatible with Human Free Will

Manikowski, Maciej. The Unknown God and His Theophanies: Exodus and Gregory of Nyssa

Tofighian, Omid. Beyond the Myth / Philosophy Dichotomy. Foundations for an Interdependent Perspective

Charchuła, Jarosław. Hobbes’s Theory of State. The Structure and Function of State as the Key to its Enduring

Cliteur, Paul B. Religion and Violence or the Reluctance to Study this Relationship

Rostworowski, Tadeusz. Autodeterminazione nella visione personalistica di Karol Wojtyła

BOOK REVIEWS

Hope, Vincent. [Rec. Sondhi, Madhuri Santanam. Intercivilizational Dialogue on Peace]

Poznański, Jacek. [Rec. Lekka-Kowalik, Agnieszka. Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki]

Duchliński, Piotr. [Rec. Szubka, Tadeusz. Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia]

REPORTS

Konior, Jan. Venturing into Magnum Cathay, 17th Century Polish Jesuits in China: Michał Boym (1612-1659), Jan Mikołaj Smogulecki (1610-1656), and Andrzej Rudomina (1596-1633)

Forum Philosophicum 15/2, 2010

Seigal, Joshua. Skeptical Theism, Moral Skepticism, and Divine Deception

Galetti, Dino. Finding a Systematic Base for Derrida’s Work

Zehnder, David J. The Hermeneutical Keys to William James’s Philosophy of Religion: Protestant Impulses, Vital Belief

Younis, Raymond Aaron. These Ultimate Springs and Principles: Science, Religion and the Limits of Reason

Chen, Xunwu. God and Toleration

Polyard, Michael. Philosophical Implications of Naturalizing Religion

Salamon, Janusz. The Universal and Particular Dimensions of the Holocaust Story and the Emergence of Global Ethics

Conlon, James. Against Ineffability

Palade, Tereza-Brindusa. Why Thinking in Faith? A Reappraisal of Edith Stein’s View of Reason

Obolevitch, Teresa. All-Unity according to V. Soloviev and S. Frank. A Comparative Analysis

Giedrojc, Karol. Die Grundlagen des Modernen Fundamentalismus

BOOK REVIEWS & NOTICIES

Piskorska-Kaczmarek, Justyna. [Rec. Brudny, Michelle-Irène. Hannah Arendt. An Intellectual Biography]

Stanzhevskiy, Fedor. [Rec. Philosophy of Religion. An Almanac. Volumes 1 and 2].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 10, 2010

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 11

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XXII

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1(12), 2010

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2(13)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(14)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(15)

Kwartalnik Filozoficzny XXXVIII, nr 1, 2010

Kwartalnik Filozoficzny XXXVIII, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XXXVIII, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XXXVIII, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae III, 2010

EWOLUCJA, FILOZOFIA RELIGIA

Lingua ac Communitas vol. 20

Logic and Logical Philosophy Vol 19, No 1-2, 2010

PARACONSISTENT LOGIC.  (eds).

Tanaka, Koji; Berto, Francesco; Mares, Edwin and Paoli, Francesco. Guest editors’ introduction. 5-6.

Kamide, Norihiro; Wansing, Heinrich. Symmetric and dual paraconsistent logics. 7-30.

 Hans LyckeInconsistency-adaptive modal logics. On how to cope with modal inconsistency. 31-61.

Moretti, Alessio. The critics of paraconsistency and of many-valuedness and the geometry of oppositions. 63-94.

Straßer, Christian. An adaptive logic framework for conditional obligations and deontic dilemmas. 95-128.

Waragai, Toshiharu; Omori, Hitoshi. Some new results on PCL1 and its related systems. 129-158.

Wong, Paul. Minimising disjunctive information. 159-192.

Logic and Logical Philosophy Vol 19, No 3

Duží, Marie; Materna, Pavel. Can concepts be defined in terms of sets? 195-242.

Brenner, Joseph E. The philosophical logic of Stéphane Lupasco (1900-1988). 243-285.

Logic and Logical Philosophy Vol 19, No 4

Gerla, Giangiacomo; Paolillo, Bonaventura. Whitehead's pointfree geometry and diametric posets. 289-308.

Gruszczyński, Rafał; Pietruszczak, Andrzej. How to define a mereological (collective) set. 309-328.

Zaitsev, Dmitry; Grigoriev, Oleg. Relevant generalization starts here (and here = 2). 329-340.

Robles, Gemma; Méndez, José M.; Salto, Francisco. A modal restriction of R-Mingle with the variable-sharing property. 341-351.

Frankowski, Szymon. Biconsequences. 353-364

Logos i Ethos nr 1(28), 2010

Logos i Ethos nr 2(29)

Nowa Krytyka nr 24-25

Kochan, Jerzy. Filozof wobec zmiany.

Montag, Warren. Dusza więzieniem ciała: Althusser - Foucault

Błesznowski, Bartłomiej. Deleuze/Foucault: Alians filozoficzny/alians polityczny.

Radomska, Marietta. Braidotti / Haraway - perspektywa posthumanizmu.

Bartosiak, Katarzyna. W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze.

Strzałkowska, Magdalena. Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją.

Gruszka, Anna. "Artysta jest z natury lewicowy, a tworzy sztukę z natury prawicową.".

Tanalska, Katarzyna. Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran.

Cielecki, Piotr. Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości w filozofii Alberta Camusa

Słowikowski, Andrzej. Egzystencjalne znaczenie lęku (Kierkegaard, Pilich, Balthassar)

Różanowski, Ryszard. "Rzeczywisty tajny radca" Theodor W. Adorno i "Doktor Faustus: Tomasza Manna.

Banasiak, Bogdan. U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a - David Hume.

Barbaras, Renaud. Dwuznaczność ciała. Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia.

Librett, Jeffrey S. Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią.

Kochan, Tomasz. Ken Wilber - ewolucja świadomości podmiotowej.

Bobako, Monika. Komu służy polityka uznania? O multikulturalizmie Charlesa Taylora.

Kania, Marta Matylda. Cała seria pomyłek

RECENZJE

Tittenbrun, Jacek. Narzucony system, [Rec. Kowalik, T. "www.polskatransformacja.pl"].

Karolczuk, Edward. Imperium jako wróg. [Rec. Hardt, Michael; Negri, Antonio. Imperium].

Morawski, Karol. Zamiast neoliberalnej hegemonii. [Rec. Laclau, E.; Mouffe, Ch. Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej].

Polish Journal of Philosophy vol. IV, No. 1

Polish Journal of Philosophy vol. IV, No. 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 98

Murawski, Roman. Essays in the Philosophy and History of Logic and Mathematics.

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. 53

Nowakowski, Andrzej. O niektórych trudnościach pojęciowych związanych z próbą wykazania fałszywości twierdzenia, że nic nie istnieje. 7-30.

Godlewski, Roman. O teorii interpretacji Donalda Davidsona. 31-48.

Zarębski, Tomasz. O pojęciu języka i roli reguł u późnego Wittgensteina: Cavell versus Pole. 49-66.

Wiertlewska-Bielarz, Jadwiga. O pojęciu użycia w Dociekaniach filozoficznych. 67-84.

Rakoczy, Marek. O pewności jako próba unieszkodliwienia sceptycyzmu. 85-101.

Godlewski, Roman. Jakie warunki musi spełnić dobra teoria obowiązku? 105-111.

Grzegorek, Tomasz . Czy można pozostać niewzruszonym wobec powinności? Internalizm i eksternalizm w filozofii moralności. 113-131.

Zowisło, Maria. Klasyka i awangarda w hermeneutycznej refleksji nad sztuką Hansa-Georga Gadamera i Hansa Blumenberga. 133-155.

Wąchal, Krzysztof. Kultura jako tekst i kontekst w antropologii interpretatywnej Clifforda Geertza. 157-175.

Rasiński, Lotar. Dyskursywna koncepcja władzy. Foucault i Laclau o dyskursie, podmiocie i władzy. 177-192.

Synak-Pskit, Xymena. Derrida i doświadczenie figuratywne: ku semantyce transgresywnej. 191-203.

Cyzman, Marzenna. Ingardenowska teoria imion własnych w świetle sporu o ich semantykę. 203-215.

Mirosław Tyl. Maurycy Straszewski - filozofia dziejów filozofii w poszukiwaniu praw i zasad rozwoju filozofii. 217-237.

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(26)

BORGES I LITERATURA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(27)

JACOBI I INNI

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(28)

ŻYWIOŁY FORMOWANIA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(29)

WALICKI

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(73)

PAMIĘCI PROF. BARBARY SKARGI I PROF. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO

Walaser, Piotr. O autorytecie. 11-15.

Szawiel, Paweł. Barbara Skarga: lojalność wobec samego siebie. 17-19.

Kowalska, Małgorzata. Wspomnienie. 21-23.

Migasiński, Jacek. Wspomnienie. 25-26.

Kurczewska, Joanna. Wspomnienie. 27-30.

Przełęcki, Marian; Jadacki, Jacek; Brożek, Anna. Trójgłos w sprawie metafizyki Leszka Kołakowskiego. 31-46.

CZY BÓG MOŻE LUDZIOM DORADZAĆ?

Hołówka, Jacek. Czy Bóg może ludziom doradzać? 47-51.

Swinburne, Richard. Bóg a moralność. 53-60.

Chyrowicz, Barbara. Bóg i "granice moralności". 61-76.

Grzegorczyk, Andrzej. Drobny komentarz do Swinburne’a. 77-78.

Grzegorczyk, Andrzej. "Ani na górze, ani w Jerozolimie… ale w duchu i w prawdzie". 79-87.

Obirek, Stanisław. Bóg a człowiek. 89-101.

Paprocki, Henryk. Bóg Biblii i Bóg filozofów. 103-116.

Ronen, Shoshana. Najwyższa Istota: Bóg w Biblii Hebrajskiej. 117-137.

Wojtysiak, Jacek. Moralność, Bóg, możliwe światy (w związku z artykułem Richarda Swinburne’a "Bóg a moralność"). 139-146.

ROZPRAWY

Ziemińska, Renata. Spójność starożytnego sceptycyzmu. 147-163.

Danek, Zbigniew. Czy Cycerońska przyjaźń ma charakter racjonalny? 165-184.

Bielecka, Krystyna. Prawda a stany umysłowe. Rozważania nad relacją korespondencji w kontekście problemu racjonalności. 185-196.

Misiuna, Krystyna. O wartości prawdy. 197-216.

Jedliński, Marek. Zarys staroruskiej myśli historiozoficznej. 217-236.

Filutowska, Katarzyna. Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J Schellinga - część 1. 237-253.

Krakowiak, Józef L. Piekło to inni, czyli o niemożności bycia sobą w Przy drzwiach zamkniętych. 255-271.

Franczak, Renata. O potrzebie nauczania filozofii w szkole. Raport z badań. 273-292.

POLEMIKA

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. To jezioro jest głębokie - uwagi do Justyny Grudzińskiej koncepcji jednostkowych złożonych wyrażeń okazjonalnych. 293-299.

RECENZJE

Lorenc, Włodzimierz. Erotyczne usprawiedliwienie ludzkiego istnienia jako sposób uratowania humanistycznego obrazu człowieka. [Rec. Fellmann, Ferdinand. Para. Erotyczne źródła człowieczeństwa]. 301-307.

Ziółkowski, Jarosław. System konstrukcyjny. [Rec. Goodman, Nelson. Struktura zjawiska]. 308-313.

Bednarz, Irena. W stronę filozofii polityki. [Rec. The Cambridge Companion to Leo Strauss. Smith, Steven B. (ed.)]. 314-319.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(74)

FILOZOFIA LUDWIKA FLECKA

Bińczyk, Ewa. Praktyka, laboratorium, czynniki pozaludzkie. Najnowsze modele technonauki oraz wybrane tezy Ludwika Flecka. 9-26.

Derra, Aleksandra. Kobiety jako czynnik przemilczany. Epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji. 27-44.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Kant, Fleck i Wittgenstein o antycypacji. 45-61.

Jarnicki, Paweł. Ludwika Flecka nauka bez prawdy? 63-79.

Rydlewski, Michał. Kultura a relatywizm w perspektywie kontrowersji wokół teoriopoznawczych idei Ludwika Flecka. Kilka uwag polemicznych do tekstu Bogdana Dziobkowskiego "Realizm wewnętrzny a relatywizm". 81-102.

Sady, Wojciech. Kuhn kontra Fleck a Maxwellowska rewolucja w elektrodynamice. 103-131.

ROZPRAWY

Domaradzki, Mikołaj. Platońskie inspiracje Orygenesowskiej hermeneutyki. 133-151.

Drzazgowska, Ewa. Odpowiedniość między językiem i rzeczywistością u Arystotelesa a domniemany psychologizm tego filozofa. 153-174.

Filutowska, Katarzyna. Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J. Schellinga - część 2. 175-191.

Szocik, Konrad. Ludwig Feuerbach - twórca nowoczesnego ateizmu. 193-209.

Koterski, Artur. Neurath i semantyka. 211-234.

Mazur, Tamasz. Współczesna praktyka stoicka. 235-250.

Kawczyński, Filip. Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem "kto?" 251-267.

Jażyński, Marcin. Świadomość w młynie. 269-286.

Zmyślony, Iwo. Pojęcie krytyki artystycznej - geneza, struktura, funkcje, sposoby rozumienia. 287-302.

Ebner, Maria. Konteksty przekonaniowe w Traktacie logiczno-filozoficznym. 303-310.

TŁUMACZENIE

Leonkiewicz, Łukasz. Próba dekonstrukcji klasycznej antropologii filozoficznej w nauce Sergiusza Chorużyja o antropologii synergicznej. 311-325.

Chorużyj, Sergiusz. Człowiek: istnienie, rozszczepiające się na trzy sposoby. 327-360.

Leonkiewicz, Łukasz. Sergiusz Siergiejewicz Chorużyj - fizyk, matematyk, filozof i teolog. 361-363.

Leonkiewicz, Łukasz: Wywiad z Sergiuszem Chorużyjem. 365-383.

RECENZJE

Łyczek, Robert. Epistemologia i etyka. [Rec. Blackburn, Simon. Plato’s Republic. A Biography]. 385-388.

Kawczyński, Filip. Ekofilozof w oczach wyznawców. [Rec. World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski. Skolimowski, Juanita & Skrbina, David (eds). 389-392.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(75)

Odrowąż-Sypniewska, Joanna; Grudzińska, Justyna. Wprowadzenie. 9-15.

NAZWY, DESKRYPCJE, KWANTYFIKATORY

Muszyński, Zbysław. Problem referencji i znaczenia referencyjnego wyrażeń fikcjonalnych w świecie przyczynowej teorii odniesienia. Esej o naturalizacji semantyki. 17-34.

Ciecierski, Tadeusz; Kuś, Katarzyna. Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw. 35-52.

Tałasiewicz, Mieszko. Prolegomena do teorii wyrażeń nominalnych. Rekonstrukcja koncepcji Petera F. Strawsona. 53-75.

Kijania-Placek, Katarzyna. Referencja przeniesiona. 77-97.

Grudzińska, Justyna. Zdania z dwoma kwantyfikatorami numerycznymi: mapa interpretacji. 99-110.

King, Jeffrey. Kontekstowo wrażliwe kwantyfikatory i ośla anafora. Grudzińska, Justyna (tłum.). 111-138.

Ludlow, Peter; Segal, Gabriel. O jednorodnej analizie semantycznej deskrypcji określonych i nieokreślonych. Kawczyński, Filip (tłum.). 139-159.

Neale, Stephen. ‘Denotowanie’ Russella: wiek później. Sala, Michał (tłum.). 161-217.

ZNACZENIE I PRAWDA

Szubka, Tadeusz. Inferencjalizm semantyczny a prawda. 219-231.

Kawczyński, Filip. Problemy z pojęciem treści minimalnej. 233-248.

Posłajko, Krzysztof. O niespójności antyrealizmu w kwestii znaczenia. 249-262.

SPRAWOZDANIA Z PRZEKONAŃ

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Sprawozdania w mowie zależnej. 263-275.

Puczyłowski, Tomasz A. Życzliwa interpretacja wypowiedzi a semantyka zdań o wierzeniach. 277-295.

Krzyżanowska, Karolina. Sprawozdania z przekonań w perspektywie filozofii języka i kognitywistyki. 297-319.

AKTY MOWY I KOMUNIKACJA

Gut, Arkadiusz. Kognitywne podstawy komunikacji. 321-337.

Budzyńska, Katarzyna. Argumentacja jako akt mowy. 339-358.

Witek, Maciej. Czynności illokucyjne jako akty interakcyjne. 359-389.

RECENZJE

Rosiak, Marek. Pustka umysłu. [Rec. Przybysławski, Artur. Buddyjska filozofia pustki]. 391-395.

Jokubaitis, Alvydas. Spojrzenie z Wilna. [Rec. Skoczyński, Jan. Wiedza i sumienie. Z badań nad filozofią polską]. 396-399.

Swianiewicz, Jan. Filozofia a spatial turn w historycznych naukach społecznych. [Rec. Schlögel, Karl. W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji geopolityce]. 400-405.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(76)

James, William. Czy istnieje "świadomość"? 9-22.

James, William. Jak dwa umysły mogą wiedzieć tę samą rzecz? 23-28.

James, William. Listy pożegnalne. 29-32.

Bednarz, Irena. Polscy filozofowie, psychologowie i religioznawcy o Williamie Jamesie. 33-62.

ROZPRAWY

Hołówka, Jacek. Realizm bez dedukcjonizmu. 63-87.

Ziemińska, Renata. Pragmatyzm a sceptycyzm. 89-99.

Dziedzic, Anna. "Ja" i nowość. 101-114.

Piróg, Mirosław. W stronę epistemologii mistyki. 115-122.

Klicki, Grzegorz. Metafizyka w pragmatyzmie Williama Jamesa. 123-130.

Kilanowski, Marcin. Metafizyka w filozofii Williama Jamesa? 131-142.

Kreft, Danuta. Pragmatyczna koncepcja prawdy. 143-153.

Stępnik, Andrzej. Williama Jamesa koncepcja prawdy w świetle zarzutów Bertranda Russella. 155-174.

Szubka, Tadeusz. William James versus Edward Moore. Nieudany spór o naturę prawdy. 175-191.

Schetz, Adriana. Williama Jamesa teoria percepcji. 193-202.

Gutowski, Piotr. The Principles of Psychology. Zbiór impresji czy koherentna wizja? 203-217.

Woleński, Jan. Pragmatyzm a filozofia i teoria prawa. 219-231.

Poręba, Marcin. Historia pewnego nieporozumienia. Peirce i James. 233-246.

Dziobkowski, Bogdan. Filozofia jako metoda - James i Wittgenstein. 247-264.

Marzec, Wiktor. William James jako "pośrednik" w amerykańskiej recepcji fenomenologii społecznej Alfreda Schütza. 265-281.

Kawalec, Paweł. Woluntaryzm epistemologiczny Williama Jamesa. Próba rekonstrukcji na gruncie probabilizmu B. van Fraassena. 283-295.

Kostyło, Piotr. Historia korespondencji Williama Jamesa z Henri Bergsonem. 297-314.

Myszkowska, Justyna. Wpływ myśli Williama Jamesa na filozofię religii Stanisława Brzozowskiego. 315-327.

Hintz, Marcin. Wiara religijna jako sapientia pragmatica, czyli Williama Jamesa analiza religii. 329-338.

Pseudo-Hołówka. Religia z postanowienia i z przekonania. 339-362.

Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 2-3, 2009/2010

WIEK XX

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XVI

Roczniki Filozoficzne 58(1)

Księdzu Profesorowi Marianowi Ciszewskiemu SDB w jubileuszowym darze przyjaciele, uczniowie, współpracownicy

TEKSTY OKOLICZNOŚCIOWE

W służbie młodzieży. List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 5-

Janeczek, Stanisław Ks. Ksiądz Profesor Marian Ciszewski SDB - historyk renesansu i wychowawca akademicki. 7-

Janeczek, Stanisław (oprac.). Publikacje ks. prof. Mariana Ciszewskiego SDB. 19-

ARTYKUŁY DEDYKOWANE Ks. Prof. Marianowi Ciszewskiemu SDB

Głąb, Anna. Kartezjańska koncepcja zjednoczenia umysłu i ciała - na podstawie interpretacji Margaret D. Wilson. 27-

Gut, Przemysław. Spinozjańska koncepcja wolności jako działania rozumnego, zgodnego z naturą i cnotliwego. 51-

Gutowski, Piotr. O trzech elementach filozofii Thomasa Reida. 71-

Kiczuk, Stanisław. Uwagi o systemie logiki formalnej skonstruowanym dla logików nieformalnych. 95-

Kłos, Jan. Problem zła a Frédérica Bastiata rewizja nowoczesności. 109-

Kulicki, Piotr. Systemy sylogistyki dowodowej. 139-

Maryniarczyk, Andrzej. Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. 155-

Moskal, Piotr Ks. Zagadnienie rozpoznania religii prawdziwej. 175-

Roskal, Zenon E. Eksperymentalny test ogólnej teorii względności. 187-

Roszyk, Maksymilian. Relatywizm teoretyczny i relatywizm normatywny. 201-

Szałek, Piotr K. Zagadnienie sceptycyzmu w kontekście wpływu myśli Locke'a na filozofię Berkeleya. 229-

Tkaczyk, Marcin. Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury. 247-

ARTYKUŁY

Tupikowski, Jerzy CMF. Prawda i pewność jako węzłowe kategorie epistemologii Jamie L. Balmesa. 263-

Wojciechowski, Eugeniusz. Negacja nazwowa a nieokreśloność i nieostrość nazw. 281-

TŁUMACZENIA

Aleksander z Afrodyzji. O przeznaczeniu. Komsta, Monika A. 291-

Anzelm z Canterbury. O wolności woli. Stefańczyk, Andrzej P. (tłum. i wstęp). 301-

RECENZJE

Besler, Gabriela. [Rec. Szubka, Tadeusz. Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia]. 325-

Jastrzębski, Andrzej OMI. [Rec. Possenti, Vittorio. L'Uomo postmoderno. Tecnica, religione, politica]. 334-

SPRAWOZDANIA I MATERIAŁY

Kulicki, Piotr. Analiza systemowa a filozofia. 345-352.

Roczniki Filozoficzne 58(2)

Kubiak, Adam P. Przyczynek do krytyki tendencji naukocentrycznych we współczesnej ochronie przyrody. 5-

Kulicki, Piotr. Minimalne empiryczne podstawy teorii bytu a modele dla logiki nazw. 29-

Lechniak, Marek. Zastosowanie systemów pośrednich między S4 A S5 w kontekstach epistemicznych. 41-

Lewandowski, Wojciech. Odpowiedzialność za nieistniejących? 61-

Płotka, Magdalena. Wątki egidiańskie i tomistyczne w koncepcji esse Jana Wersora. 81-

Przywara, Paweł. Problem mentalese. 97-

Szutta, Natasza. Normatywność pojęcia przyjaźni i jego miejsce we współczesnych teoriach etycznych. 125-

Szydłowski, Marek; Tambor, Paweł. Prostota modelu kosmologicznego a złożoność Wszechświata. 153-

Trzęsicki, Kazimierz. Logika temporalna w informatyce. 181-

Wierzbińska, Greta. Ludwiga Wittgensteina krytyka pierwszego twierdzenia Godla. 207-

Wojciechowski, Eugeniusz. Modalny rachunek nazw. 237-

TŁUMACZENIA

Aleksander z Afrodyzji. Szkolne teksty dotyczące duszy. Komsta, Monika (tłum.). 255-

Plantinga, Alvin. W obronie ekskluzywizmu religijnego. Iwanicki, Marcin (tłum.). 263-

RECENZJE

Duma, Tomasz ks. [Rec. O poznawaniu. Z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Henryk Kiereś]. 291-

Roszyk, Maksymilian. [Rec. Rorty, Richard; Engel, Pascal. What's the Use of Truth? Savidan, Patrick (ed.)]. 295-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Handbook of the History of Logic, t. 5: Logic from Russell to Church. Gabbay, Dov M.; Woods, John (eds)]. 300-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Nasieniewski, Marek. Wprowadzenie do logik adaptywnych]. 308-

SPRWOZDANIA

Czyżewska, Urszula. Szkoła letnia "Living with a Star: Basics in Space Life Sciences". Centrum Fizyki w Bad Honnef (Niemcy), 23-28 sierpnia 2009 roku. 313-320.

Ruch Filozoficzny LXVII (1)

Ruch Filozoficzny LXVII (2)

Ruch Filozoficzny LXVII (3)

Ruch Filozoficzny LXVII (4)

Semina Scientiarum nr 9

TEORIA EWOLUCJI Polak, Paweł. Od redakcji.

ARTYKUŁY RECEPCJA DARWINIZMU NA ZIEMIACH POLSKICH

Butrymowski, Piotr. Hohol, Mateusz Romualda. Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji

Sieńko, Dorota. Ewolucjonizm Tadeusza Garbowskiego (1869-1940).

Stawarz, Małgorzata. Uwagi Ludwika Żychlińskiego w kwestii teorii ewolucji.

Szkonter, Olga. Próba rekonstrukcji poglądów Benedykta Dybowskiego w kwestii teorii ewolucji Darwina.

WOKÓŁ TEORII EWOLUCJI

Ks. Cebula, Piotr. Reakcja myśli teologicznej Uniwersytetu Jeneńskiego wobec rodzącego się darwinizmu Ernsta Haeckla.

Hohol, Mateusz. Moralność w świetle nauk ewolucyjnych.

Kwiatek, Łukasz. Od zmysłów do samoświadomości. Ewolucyjne śledztwo Petera Gärdenforsa.

RECENZJE

Borkowska, Dominika. Czas jest rzeczywisty, a ewolucja jest twórcza.

SPRAWOZDANIA

Hohol, Mateusz. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Road to Reality with Roger Penrose: Physics and Philosophy.

Kwiatek, Łukasz. Sprawozdanie z Seminarium z Filozofii Przyrody za rok akademicki 2009/2010.

Słupskie Studia Filozoficzne nr 9

Mikołajczyk, Hubert T. Transcendentalizm bliżej życia. Z dziejów recepcji Kanta

Wiertlewska-Bielarz, Jadwiga. Specyfika pojęcia narzędzia w koncepcji Wittgensteina i Heideggera

Płotka, Magdalena. Rozum a wolność. Potępienie z 1277 r. i jego konsekwencje dla filozofii

Olżewski, Błażej. Problem intencjonalności poznania w filozofii George'a Berkeleya

Musioł, Anna. Logiczno-aprioryczny charakter krytyki poznania wobec problemu metafizyki w ujęciu Ernsta Cassirera a dualizm filozofii Kanta

Kubalica, Tomasz. Neokantowska geneza pojęcia wartości logicznej Gottloba Fregego

Furman, Marcin. Nicolaia Hartmanna pojęcie rzeczy samej w sobie

Orlewski, Bartosz. Kontekstualizm epistemologiczny a neopragmatyzm

Płotka, Witold. Granice rozumu w fenomenologii Edmunda Husserla

Pietras, Alicja. Kill Bill Quentina Tarantino jako przykład filmu postmodernistycznego

Zarzycka, Paulina. Problem wolności w społeczeństwie japońskim

Blandzi-Maszycka, Karolina. Wolność w bajkowym świecie alternatywnym - czy jest możliwa?

RECENZJE

Konstańczak, Stefan. [Rec. Bartula, Piotr. Jako w niebie tak i na ziemi. August Cieszkowski Redivivus].

Pacholik-Żuromska, Anita. [Rec. Peacocke, Christopher. Truly Understood].

Żuromski, Daniel. [Rec. Brandom, Robert B. Reason in Philosophy: Animating Ideas].

Choińska, Bogna. [Rec. Hermeneutyczna tradycja filozofii. Mikołajczyk, H.T. i Rembierz, M. (red.)].

ΣΟΦΙΑ nr 10

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 43

Studia Philosophiae Christianae 46, nr 1

Krokos, Jan. Ksiądz Profesor Michał Heller doktorem honoris causa UKSW

Lubański, Mieczysław. Laudacja Promotora ks. prof. dr hab. Mieczysława Lubańskiego

Życiński, Józef. Słowo ks. abpa prof. Józefa Życińskiego

Heller, Michał. Konieczność i przypadek w ewolucji Wszechświata

Wszołek, Stanisław. Matematyka i metafizyka : krótki komentarz na temat hipotezy matematyczności świata

Lemańska, Anna. Prawda a matematyka

Kijowski, Jerzy. Trudności współczesnej fizyki mikroświata i próby ich przezwyciężenia

Tałasiewicz, Mieszko. Wyobrażenia w nauce i w teologii

Moń, Ryszard. Ocena wkładu Davida Rossa w zrozumienie powinności

Świeżyński, Adam. Cud jako proste działanie ze strony Boga. Filozoficzna propozycja Davida Cornera

Mikucki, Kazimierz. Próba ogólnego opisu zjawiska opętania i jego filozoficznej interpretacji

Borkowski, Paweł. Indywidualna prewencja jako istotna cecha ustroju paternalistycznego

Jastrzębski, Andrzej. Dwie wizje człowieka? Porównanie koncepcji bytu ludzkiego Bordena Parkera Bowne’a oraz Mieczysława Alberta Krąpca

Jobczyk, Krystian. Twierdzenie Gödla a wiara i rozum - czyli w poszukiwaniu nowych uzasadnień

Karas, Marcin. Kosmologia dojrzałego średniowiecza

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Kupczak, Rafał. [Rec. Stasiewicz-Jasiukowa, I. Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego]

Jobczyk, Krystian. [Rec. Kozłowski, R. Wewnętrzny nauczyciel człowieka : eseje z teologii egzystencjalnej]

Perzyński, Andrzej. [Rec. Wierzbicki, Piotr. Zapis świata : Traktat metafizyczny]

Świeżyński, Adam. [Rec. Grabowski, Marian. Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce]

Szałata, Kazimierz. [Rec. Radziszewski, Idzi Benedykt Pisma]

Malinowski, Łukasz; Dominik, Karolina; Wasilewski, Krzysztof. Sprawozdanie z Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki"

Jobczyk, Krystian. Sprawozdanie z konferencji Kontrowersje wokół człowieka : Mózg-psychika: dylematy współczesnej filozofii medycyny

Świeżyński, Adam. Sprawozdanie z konferencji "Przyrodoznawstwo - Filozofia - Teologia. Obszary i perspektywy dialogu". UKSW, Warszawa, 13-14.10.2009 r.

Grzybowski, Jacek. Historia, Uniwersytet, Przyszłość. Filozofia Boga i religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Studia Philosophiae Christianae 46, nr 2

Janeczek, Stanisław. Koncepcja logiki w wielkiej encyklopedii francuskiej : studium z historii recepcji

Kucharski, Dariusz. Sceptycyzm i dyskusja z nim w filozofii George’a Berkeleya i Thomasa Reida

Nieznański, Edward. Trzecia droga z podwójną kwantyfikacją

Świeżyński, Adam. Is chance an ‘element’ of miracle? In search for common aspect of miraculous and chance events

Murawiec, Sławomir. Leki psychotropowe drogą do zrozumienia połączenia między umysłem a mózgiem

Kapusta, Andrzej. Karla Jaspersa projekt psychopatologii

Sak, Jarosław. Psyche i soma : "Co" choruje w człowieku?

Barański, Jarosław. Medykalizacja zachowań społecznych, czyli o utopii szczęśliwej duszy

Milcarek, Paweł. Charakterystyczne elementy metafizyki Awerroesa w łacińskiej wersji jego komentarza do księgi Z Metafizyki Arystotelesa

Święcki, Paweł. Pożądanie a intelekt według św. Tomasza z Akwinu

Szocik, Konrad. Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej

Gryżenia, Kazimierz. Nowożytny spór o abstrakcję

RECENZJE

Orzeszek, Piotr. [Rec. Nieznański, E.; Świętorzecka, K.; Tomanek, R. U podstaw analizy filozoficznego dyskursu z wykorzystaniem interpretacji Władysława Tatarkiewicza]

Porwolik, Marek. [Rec. Declés, Jean-Pierre; Djioua, Brahim. Florence Le Priol, Logique et Langage: déduction naturelle]

Porwolik, Marek. [Rec. Sider, Theodore. Logic for Philosophy]

Szałata, Kazimierz. [Rec. Ślipko, Tadeusz. Bioetyka]

Świeżyński, Adam. [Rec. Barnes, Michael Horace. Understanding Religion and Science. Introducing the Debate]

Świeżyński, Adam. [Rec. Démuthová, Slávka. Keď umiera dieťa. Praktická tanatológia I]

Duchliński, Piotr. [Rec.Szubka,  Tadeusz. Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia]

Karaś, Karolina. [Rec. Kołakowski, Leszek. Herezja]

Studia Philosophica Wratislaviensia V, 1

Studia Philosophica Wratislaviensia V, 2

Studia Philosophica Wratislaviensia V, 3

Studia Philosophica Wratislaviensia V, 4

Studia Semiotyczne XXVII

Pelc, Jerzy. Od wydawcy: "W czterdziestolecie Polskiego Towarzystwa Semiotycznego". 5-26.

Przełęcki, Marian. O rozumieniu wypowiedzi niedosłownych. 27-35.

Pelc, Jerzy. O poczuciu nierozumienia. 37-43.

Zawisławska, Magdalena. Metafora w języku naukowym - na przykładzie nauk przyrodniczych. 45-55.

Spychalska, Maria. O nieostrości raz jeszcze. 57-69.

Pawłowski, Adam. Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka. 71-80.

Jurewicz, Joanna. Powstawanie pojęć ogólnych i abstrakcyjnych w myśleniu archaicznym - na przykładzie rygwedyjskiego pojęcia ámhas. 81-92.

Sulich, Agnieszka. Odwzorowanie wiedzy w nazwach pierwiastków chemicznych. 93-133.

Kieraś, Witold. Schwyzertüütsch, bambara i języki bezkontekstowe. 135-149.

Derwojedowa, Magdalena. Konstrukcje nieciągłe w języku naturalnym. 151-166.

Zaporowski, Andrzej. Opis zagęszczony a kryzys przedstawienia - przypadek antropologiczny. 167-176.

Dydel-Wróblewska, Grażyna. Język do celów akademickich. Unikanie osobistego zaangażowania w tekstach naukowych.177-184.

Budzyńska, Katarzyna. Magdalena Kacprzak, Komunikacja poza słowami. 185-216.

Dębowska, Kamila. Model pragma-dialektyczny a rozumowanie abdukcyjne. 217-236.

Brożek, Anna. Semantyczno-kategorialna struktura pytań. 237-263.

Śmiglecki, Marcin. Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna? Głowala, Justyna (wybór, tłum. z łac.). 265-287.

Głowala, Justyna. Marcin Śmilecki i prawda jako przedmiot logiki. Komentarz do przekładu "Czy logika jest teoretyczna czy praktyczna?". 289-291.

Pietryga, Anna. Leibniza "lingua characteristica" i jej współczesne odpowiedniki. 293-305.

Horecka, Aleksandra. Pojęcie znaku ikonicznego w dziełach wybranych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej: Kazimierza Twardowskiego, Tadeusza Witwickiego, Stanisława Ossowskiego, Mieczysława Wallisa i Leopolda Blausteina. 307-352.

Derra, Aleksandra. Wpływ późnego Wittgensteina na metody badań nad językiem. 353-373.

Studia z Filozofii Polskiej t. 5

Studia z Historii Filozofii nr 1

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 4

Sztuka i Filozofia nr 36

Sztuka i Filozofia nr 37

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 46

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 47

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVI, z. 1 (183)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVI, z. 2 (184)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVI, z. 3-4 (185-186)