POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2011

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 24

HISTORIA FILOZOFII I FILOZOFIA ANALITYCZNA

Krajewski, Patryk. Od τα oντα do τo oν - mitologiczne źródła greckiego pojęcia bytu. 3-8.

Nowakowski, Dawid. Absolutnie wolny? Wolność człowieka w filozofii Giovanniego Pico Della Mirandoli. 9-18.

Olejnik, Errata Magdalena. De vita coelitus comparanda Marsilia Ficina jako przedstawienie hermetycznych praktyk odnowy człowieka. 19-43.

Śliwiński, Tomasz. Źródła filozofii Descartes’a w myśli św. Augustyna. 45-72.

Piórczyński, Józef. Filozofia tożsamości Schellinga. Pierwsze wersje. 73-88.

Drozdowicz, Zbigniew. Zasady intelektualizmu. 89-103.

Firszt, Dawid. Faktualizm Davida Armstronga. 105-120.

Wodzisz, Rafał. Własności i prawa przyrody w esencjalizmie dyspozycyjnym. 121-136.

Skalski, Tadeusz. Bajki funkcjonalistów. 137-152.

Analiza i Egzystencja nr 13

Drozdek, Adam. Parmenides: życie jest snem bytu.

Pawliszcze, Jerzy. Czy "Jedno" Parmenidesa jest jedno?

Smolak, Maciej. Arystotelesa charakterystyka zniszczalnych substancji.

Cyciura, Piotr. Czy ipsum esse św. Tomasza z Akwinu to istnienie czy egzystencja? 

Kwietniewska, Małgorzata. Fichtego koncepcja państwa i wojny prawdziwej 

ESEJ

Judycki, Stanisław. Uczucia i nieskończoność.

RECENZJA I POLEMIKA

Kąkol, Tomasz. Starożytne łamigłówki a formalna ontologia artefaktów Kilka uwag o książce Pawła Garbacza Logika i artefakty

Mech, Krzysztof. Odpowiedź na recenzję Ireneusza Ziemińskiego.

Analiza i Egzystencja nr 14

Oppy, Graham. Modalne argumenty teistyczne. Łukasik, Adam (tłum.).

Karpiński, Maciej. Wykrzyknik - istnienie - zmiana.

Kozanecka-Dymek, Anna. Stosowalność języka niektórych systemów logiki temporalnej w naukach przyrodniczych.

Dolata, Kamila Maria. Świat wyobraźni Bruno Schulza jako świat możliwy. Próba zastosowania Ecowskiej teorii narracji.

Rolka, Malwina. Nietzsche i Gombrowicz: O ludzkiej potrzebie formowania chaosu.

Piechaczek, Sławomir. Biografia intelektualna Emila Ciorana.

Baszczak, Błażej. Tożsamość człowieka a pojęcie narracji.

RECENZJE

Orzelska, Julita. O cierpieniu. [Rec. Andreoli, V. Zrozumieć cierpienie].

Ziemiński, Ireneusz. Poezja jako narzędzie filozofii. [Rec. Wierzbicki, A. Fotografia rodzinna].

Analiza i Egzystencja nr 15

Przełęcki, Marian. O stosunku do własnego życia.

Łukasiewicz, Dariusz. Analiza i egzystencja w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego i Mariana Przełęckiego.

Przyłębski, Andrzej. Egzystencja oraz analiza. Nowa Fenomenologia jako trzecia droga filozofii europejskiej.

Szubka, Tadeusz. Odnowa filozofii według Hilarego Putnama.

Kołodziejczyk, Sebastian. Problem konceptualizacji doświadczenia metafizycznego.

Pobojewska, Aldona. Co to znaczy filozofować?

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Problem ciała i przyszłość ludzkości, czyli na co komu filozofia w XX wieku

Kleszcz, Ryszard. Pascal a problem sceptycyzmu.

Wawrzyniak, Jan. Paradoks kłamcy.

Analiza i Egzystencja nr 16

Gładziejewski, Paweł. Świadomość fenomenalna a problem intencjonalności. O intencjonalności fenomenalnej

Szymańska, Katarzyna. Czy hipoteza Wielkiej Iluzji jest problemem dla teorii percepcji?

Schetz, Daria. Hipotonia ortostatyczna i zespół zamknięcia a fizjologia świadomości

Zegzuła-Nowak, Joanna. Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego

Boroń, Dominika. Wybór obiektywnej niepewności jako postawa filozofii egzystencji. Søren Kierkegaard i Odo Marquard

Wodzik, Justyna. Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym

RECENZJA I POLEMIKA

Ziemiński, Ireneusz. Summa filozofii chrześcijańskiej. [Rec. Judycki, Stanisław. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej].

Judycki, Stanisław. Bóg i inne osoby - odpowiedź na zarzuty Ireneusza Ziemińskiego.

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 36

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(2)

Polanowska-Sygulska, Beata. Użyteczność a maksymalizacja bogactwa: Filozoficzne zakorzenienie poglądów Chicagowskiej szkoły law & economics

Małęcka, Magdalena. Prawo, ekonomia, ludzkie działanie. Dyskusja nad zastosowaniem ekonomii behawioralnej do analizy prawa

Łakomy, Jakub. Interdyscyplinarność i integracja zewnętrzna nauk prawnych w świetle postmodernistycznej krytyki

Polaczuk, Paweł. Kilka uwag o kontraktowym uzasadnieniu zasad sprawiedliwości Johna Rawlsa

Romanowicz, Marcin. Teoria klaryfikacyjna wykładni prawa jako teoria uzasadnienia. Perspektywa psycholingwistyczna a pozytywistyczna koncepcja wykładni prawa

Zalewska, Monika. Historia pewnego przypisu. Próba rekonstrukcji dyskusji Hansa Kelsena z Jerzym Wróblewskim

RECENZJE I POLEMIKI

Tomza, Anna. Monografia Marcina Matczaka "Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa"

Matczak, Marcin. Odpowiedź na recenzję Anny Tomzy dotyczącą książki "Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa"

SPRAWOZDANIA

Glanc, Magdalena; Widłąk, Tomasz. XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych" Jastrzębia Góra, 19-22 września 2010 r.

Choduń, Agnieszka. Uroczystość Jubileuszu 70. urodzin Profesora Macieja Zielińskiego

Bekrycht, Tomasz. Naukowo-dydaktyczna działalność Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009-2010

Z życia Sekcji Polskiej IVR i "Archiwum"

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2(3)

Krygier, Martin. Cztery zagadki o rządach prawa: Dlaczego? Co? Gdzie? I kogo to obchodzi? Część I

Bunikowski, Dawid. Prawo jako granica w życiu człowieka i państw

Dębska, Hanna. Sytuacja kryzysowa wyzwaniem dla tworzenia prawa

Dudek, Michał. Czy każda kultura zasługuje na obronę? Kilka wątpliwości dotyczących cultural defence i prawa karnego w dobie multikulturalizmu

Skuczyński, Paweł. Czy grozi nam kryzys prawa? Rozważania na tle problemu tzw. roszczenia do słuszności

Stępień, Mateusz. Podtrzymywanie porządku i rozwiązywanie konfliktów u prymatów innych niż człowiek

RECENZJE I POLEMIKI

Peno, Michał. Uwagi o monografii Bartosza Wojciechowskiego Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych

Winczorek, Jan. [Rec. Latour, Bruno. The Making of Law. An Ethnography of the Conseil D’Etat].

SPRAWOZDANIA

Szot, Adam. "Idea słuszności w prawie - przeszłość i teraźniejszość" Sprawozdanie z konferencji z okazji 40-lecia Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS 21 grudnia 2010 r.

Banaś, Paweł; Ciszewski, Wojciech. XXV Światowy Kongres Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej "Law, science and technology", Frankfurt nad Menem, 15-20 sierpnia 2011 r.

Samonek, Aleksandra. Współczesne metody rozumowań prawniczych w dorobku polskiej teorii prawa - podsumowanie V Zjazdu Młodych Teoretyków Prawa "Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością", Kraków, 15-18 września 2011 r.

Zeidler, Kamil. Działalność naukowo-dydaktyczna Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2005-2011

Z życia Sekcji Polskiej IVR i "Archiwum"

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 56

Król, Zbigniew. The Development of the Ancient Theories of Proportions

Mróz, Tomasz. Felicjan Antoni Kozłowski (1805-1870) - pierwszy tłumacz dialogów Platona na język polski

Skowroński, Leszek. Dlaczego konieczne jest nowe polskie tłumaczenie Etyki nikomachejskiej Arystotelesa?

Wesoły, Marian Andrzej. Uczta mędrców czy sofistów? Wokół antyfilozoficznej wymowy dialogu Atenajosa

Domaradzki, Mikołaj. From Etymology to Ethnology. On the Development of Stoic Allegorism

Soares, Alexandre Guimarães Tadeu de. Quelques remarques sur la fondation cartésienne dans La recherche de la vérité de Descartes

Korab-Karpowicz, W. Julian. Sociability versus Conflict. Grotius’s Critique of the Doctrine of Raison d’État

Chirpaz, François. Hume et le procès de la métaphysique

Ziobrowska, Joanna. Wyobrażeniowa poetyka zła w utworach Voltaire’a

Stekeler-Weithofer, Pirmin. Verstand und Vernunft. Entwicklung des Selbstbewusstseins in Hegels Phänomenologie des Geistes

Sołoducha, Krzysztof. Łowca motyli. Hans Lipps - kilka uwag o biografii

Parszutowicz, Przemysław. Substancja jako funkcja. Krytyczne pojęcie substancjalności i problem syntezy a priori

Hogrebe, Wolfram. Mantics and Hermeneutics

Zegzuła-Nowak, Joanna. Henryk Elzenberg a szkoła lwowsko-warszawska. Złożoność wzajemnych relacji

Sepczyńska, Dorota. O osobliwości filozofii polityki

PRZEKŁADY

Chrobak, Karol. Kultura a odpowiedzialność człowieka. Na marginesie eseju Ernsta Cassirera Naturalistyczne i humanistyczne uzasadnienie filozofii kultury

Cassirer, Ernst. Naturalistyczne i humanistyczne uzasadnienie filozofii kultury (Naturalistische und humanistische Begründung der Kulturphilosophie). Chrobak, K. (tłum.)

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 1, nr 1

SUBJECTIVITY AND SELF-KNOWLEDGE, Red. Marzenna Jakubczak

Jakubczak, Marzenna. Editor’s notes: Goal Statements For the Argument. 5-6

Jakubczak, Marzenna. Introduction to the Issue. 7-8

ARTICLES AND TREATISES / ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Sellmer, Sven. The Neophenomenological Theory of Subjectivity as a Tool for Comparative Studies. 9-22.

Chakrabarti, Arindam. Troubles with a Second Self: The Problem of Other Minds in 11th Century Indian and 20th Century Western Philosophy. 23-35.

Jakubczak, Marzenna. The Collision of Language and Metaphysics in the Search for Self-Identity: on “Ahaṃkāra" and “Asmitā" in Sāṃkhya-Yoga. 37-48.

Heflik, Włodzimierz. Subject: Construct or Acting Being? The Status of the Subject and the Problem of Solipsism in Wittgenstein’s Tractatus. 49-67.

Melin, Roger. Animalism and Person as a Basic Sort. 69-85.

Mirek, Ryszard. The Systems of Relevance Logic. 87-102.

TRANSLATIONS INTO POLISH / PRZEKŁADY

Jakubowski, Zbigniew. Eugen Rosenstock-Huessy i jego myśl. 103-114.

Rosenstock-Huessy, Eugen. Pożegnanie z Kartezjuszem. Jakubowski, Zbigniew (tłum.). 115-131.

Kierkegaard, Søren. Księga o Adlerze. Szwed, Antoni (tłum.). 132-141.

REVIEWS / RECENZJE

Szyrwińska, Anna. [Rec. Brandt, Reinhard. Immanuel Kant - Was bleibt?]. 143-145.

Sznajder, Paweł. [Rec. Gadamer, Hans-Georg. Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim]. 146-149.

Jakubczak, Krzysztof. [Rec. Przybysławski, Artur. Buddyjska filozofia pustki]. 150-161.

Rostalska, Agnieszka. [Rec. Samuel, Geoffrey. The Origins of Yoga and Tantra Indic Religions to the Thirteenth Century]. 162-167.

OBITUARIES AND MEMORIES / POŻEGNANIA I WSPOMNIENIA

Zgoda, Leopold. Trud istnienia - wspomnienie o profesorze Jerzym Perzanowskim (1943-2009). 169-174.

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 1, nr 2

TRACING LIMINAL AND BOUNDARY EXPERIENCE IN PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS DISCOURSE, Red. Wojciech Hanuszkiewicz

Hanuszkiewicz, Wojciech. Introduction to the issue. 185-189.

ARTICLES AND TREATISES / ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Bogaczyk-Vormayr, Małgorzata. Veränderung zur Praktike. Kleine Bemerkungen zur Lebensphilosophie des Evagrios Pontikos. 191-209.

Augustyniak, Piotr. Bóg Mistrza Eckharta wobec Nietzscheańskiej krytyki chrześcijaństwa. 211-224.

Szyrwińska, Anna. Die Grundlagen der Normativität bei Kant und Spener. 225-237.

Piecuch, Joachim. Fenomenologia doświadczenia granicznego w ujęciu Józefa Tischnera. 239-258.

Gadacz, Tadeusz. Das Problem des Bösen in der Philosophie Józef Tischners. 259-274.

Szwed, Antoni. Recepcja myśli Sørena Kierkegaarda w filozofii Józefa Tischnera. 275-290.

Idziak, Urszula. Dziedzictwo śmierci - Ricoeur i Derrida. 291-300.

Nowak, Magdalena. The Complicated History of Einfühlung. 301-326. Jacquette, Dale. Enhancing the Diagramming Method in Informal Logic. 327-360.

POLEMICS, DEBATES AND INTERVIEWS / POLEMIKI, DEBATY I WYWIADY

Frenzel, Ivo. Hochkeppel, Willy. Rozmowa z Herbertem Marcusem. 361-375.

REVIEWS / RECENZJE

Blandzi, Seweryn. [Rec. Hanuszkiewicz, Wojciech. Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej]. 377-378.

Urbanek, Maciej. [Rec. ks. Jagiełło, Jarosław. Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger - Plessner)]. 379-385.

Borycki, Tomasz. [Rec. Arendt, Hannah. Heidegger, Martin. Korespondencja z lat 1925-1975]. 386-389.

Hanuszkiewicz, Wojciech. [Rec. Głombik, Czesław. Husserl und die Polen. Frühgeschichte einer Rezeption. Aus dem Polnischen übersetzt von Christoph Schatte]. 390-392. Elert, Kinga. [Rec. Musiał, Łukasz. Żychliński, Arkadiusz (red.). Nienasycenie. Filozofowie o Kafce]. 393-400.

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr VI

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 13

Colloquia Communia nr 1-2(90-91)

PIĘKNO OCALAJĄCE

Dialogue and Universalism No. 1

Dialogue and Universalism No. 2

Dialogue and Universalism No. 3

Dialogue and Universalism No. 4

Diametros 27

KANT I WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA ANALITYCZNA O NATURZE DOŚWIADCZENIA

Słowo wstępne redakcji ICF Diametros. 1-3.

Stevenson, Leslie. Objects of Representation. 4-24.

Hanna, Robert. The Myth of the Given and the Grip of the Given. 25-46.

deVries, Willem A. Sellars vs. McDowell on the Structure of Sensory Consciousness. 47-63.

Norris, Christopher. ‘Second nature’, knowledge, and normativity: revisiting McDowell’s Kant. 64-107.

INNE ARTYKUŁY

Gładziejewski, Paweł. Czy empatia jest symulacją mentalną? Dyskusja z podejściem reprezentacyjnym ugruntowanym w koncepcji neuronów lustrzanych. 108-129.

Gnatek, Zuzanna. Nazwy puste w teorii bezpośredniego odniesienia - koncepcja Davida Brauna i jej słabości. 130-149.

Oczkowska, Żaneta. Związki kultury i gospodarki w pismach Portera i Huntingtona. 150-170.

Olesiak, Jarosław. Knowledge and opinion in Aristotle. 170-184.

Diametros 28

Baumann, Pierre. What does Kripke mean by "a priori?". 1-7

Choińska, Bogna. Hegel Derridy - radykalna krytyka radykalizmu. 8-19.

Chrobak, Karol. O faktach instytucjonalnych. 20-31.

Lazari-Radek, Katarzyna de. Dualizm rozumu praktycznego. 32-51.

Lubiszewski, Dawid. Wyłaniające się prawa fizyki. 52-62.

Szabat, Marta. Archeologia widzialnego i niewidzialnego. 63-81.

Tomaszewska, Anna. Experience and conceptual content in Kant and McDowell. Remarks on “empty thoughts" and “blind intuitions". 82-100.

RECENZJE

Tendera, Paulina. Trzy odsłony ekspresji. [Rec. Sosnowski, Leszek. Sztuka. Retoryka. Fizjognomika. Studium z filozofii ekspresji]. 101-104.

Teske, Joanna Klara. Should not “beauty and pleasure" be complemented with “cognition and communication"? [Rec. Dutton, Denis. The Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution]. 105-114.

Diametros 29

Ambrożewicz, Zbigniew. Lojalność i zbawienie. Josiaha Royce'a droga do utopii. 1-21.

Famakinwa, J. O. Interpreting the right to life. 22-30.

Hensel, Witold. Dwa funkcjonalizmy Hilary’ego Putnama, czyli kawałek historii z morałem. 31-49.

Krysztofiak, Wojciech. Witalistyczno-egzystencjalistyczna interpretacja pierwszej filozofii Wittgensteina. 50-70.

Musioł, Anna. Ernst Cassirer jako historyk myśli i filozof afirmacji nauki. 71-79.

Polcyn, Karol. The two-dimensional argument against materialism and its semantic premise. 80-92.

Sikora, Piotr. Wielość religii a debata realizm/antyrealizm religijny. 93-109.

Szałek, Piotr K. Kant, Hegel and the puzzles of McDowell’s philosophy. 110-123.

RECENZJE

Mudyń, Krzysztof. Out of mind, out of sight. Are minds of Asians and Westerners different? [Rec. Nisbett, Richard E. The Geography of Thought. How Asians and Westerner’s Think Differently... and Why]. 124-127.

Diametros 30

Chlastawa, Daniel. Modalny status zdań matematycznych. 2-12.

Kubalica, Tomasz. Ernst Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia. 13-28.

Sareło, Zbigniew. Dr House - Nietzscheański model estetyzacji moralności. 29-40.

Schetz, Adriana. O tak zwanym problemie prostych umysłów. 41-60.

Steinhoff, Uwe. The guerrilla strikes back: a comment on Yvonne Chiu. 61-75.

Wiśniewski, Jakub Bożydar. Irreducible Holism. 76-92.

Żukowski, Bartosz. Analiza lingwistyczna egzystencjalnej doktryny Berkeleya. 93-108.

Żyznowski, Wiesław. O przedsiębiorcach. Na podstawie tekstów Veblena i Sombarta. 109-121.

Edukacja Filozoficzna nr 51

Edukacja Filozoficzna nr 52

Estetyka i Krytyka nr 20

Estetyka i Krytyka nr 21

Estetyka i Krytyka nr 22

Estetyka i Krytyka nr 23

Ethos R. 24, nr 1-3(93-94)

Ethos R. 24, nr 3(95)

Ethos R. 24, nr 4(96)

Etyka nr 44

Szostek, A. Profesor Ija Lazari‑Pawłowska wobec ludzkiej biedy

Olech, M. Ija Lazari‑Pawłowska o sumieniu moralisty. Granice moralnych kompromisów.

Hołówka, J. Ahimsa i asabijja

Wdowiak, P. O rodzajach tolerancji w filozofii Profesor Iji Lazari‑Pawłowskiej

Czyżewski, M. Tolerancja i nietolerancja: pojęcia i postulaty

Kleszcz, R. Nauczyciel akademicki: neutralność czy aksjologiczne zaangażowanie?

Różni autorzy. Wspomnienia i refleksje

ROZPRAWY

Różyńska, J. Wartość (nie)istnienia

Brylla, D. Palma Dewory Moszego Kordowera jako egzemplifikacja żydowskiej kabalistycznej doktryny etycznej pod postacią imitatio dei

Lipiński, JM. utrzenka horyzontu etycznego polskich pozytywistów. Julian Ochorowicz i Aleksander Świętochowski

RECENZJE

Cielemęcka, Olga. Perspektywa zdolności a sprawiedliwość społeczna

Kostyra, Maciej. Nec Hercules contra plures

Fenomenologia nr 9

Filo-sofija vol. 11, nr 12

WOKÓŁ IDEI FILOZOFICZNYCH I KULTUROZNAWCZYCH JERZEGO KMITY

Filo-sofija vol. 11, nr 13-14

WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ - DZIEDZICTWO IDEI

Filo-sofija vol. 11, nr 15

METAFIZYKA I FILOZOFIA RELIGII

Filozofia Chrześcijańska t. 8

OSOBA I WARTOŚĆ

Filozofia Nauki nr 1

Putnam, Hilary. Argument teoriomodelowy a poszukiwanie realizmu zdroworozsądkowego

Grygianiec, Mariusz. Aksjomatyczne definicje genidentyczności

Grygianiec, Mariusz. Zdarzenia i momenty. Schemat interpretacji nieewentystycznej

Grygianiec, Mariusz. Ewentystyczna definicja rzeczy w świetle argumentu Adriana Kuźniara

Misiuna, Krystyna. O pewnej logice informacji

Machlarz, Artur. O ogólnej definicji pojęcia informacji semantycznej

Gołosz, Jerzy. Upływ czasu i teoria względności

Gurczyński, Jacek. Deflacyjne (redukcyjne) koncepcje przedmiotów fikcyjnych. Przegląd i analiza

Filozofia Nauki nr 2

Pabjan, Tadeusz. Józefa Życińskiego koncepcja pola racjonalności

Polcyn, Karol. Can Perceptual Experiences Justify Beliefs?

Wójtowicz, Krzysztof. Redukcje ontologiczne w matematyce. Część II: Strategie argumentacyjne na rzecz realizmu

Woszczek, Marek. Serie Leibniza i problem dynamiki w kwantowaniu grawitacji

Wieczorek, Krzysztof A. Mechanizmy "staczania się" po równi pochyłej

Hansen, Krzysztof. Argument Petera Ungera za nihilizmem mereologicznym

Wójtowicz, Anna; Trepczyński, Marcin. Logika niemonotoniczna jako sposób wnioskowania w niesprzyjających warunkach

Wójtowicz, Anna. Niemonotoniczna logika niefregowska

Trepczyński, Marcin. Tomasz z Akwinu niemonotonicznie

Andrzejewski, Adam. Problem zmiany a identyczność numeryczna

Paprzycka, Katarzyna. Zarzut epifenomenalizmu jako zarzut zewnętrzny względem monizmu anomalnego

Filozofia Nauki nr 3

Polcyn, Karol. Split Brains

Skrzypulec, Błażej. Odróżnialność a indywidualność

Tworak, Zbigniew. Paradoks znawcy (The Knower Paradox)

Wójtowicz, Krzysztof. Redukcje ontologiczne w matematyce. Część III Zagadnienie rekonstrukcji fragmentów matematyki

Żabski, Eugeniusz. Próba aksjomatycznego ujęcia jaźni

Sady, Wojciech. Odkrywanie elektronu a pytanie o naturę badań naukowych

Polak, Paweł; Hohol, Mateusz. Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka

Chlastawa, Daniel. Bertrand Russell i uniwersalia

Ziemińska, Renata. Samorefutacja i starożytny sceptycyzm

Filozofia Nauki nr 4

Haack, Susan. The Whole Truth and Nothing but the Truth

Haack, Susan. Professor Twardowski and the Relativist Menace

Woleński, Jan. Susan Haack on Twardowski’s Refutation of the Relativity of Truth

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. A Modern Version of Relativism about Truth

Gęgotek, Joanna. On Partial Truths in Science. Some Remarks on Susan Haack’s The Whole Truth and Nothing but the Truth

Wójtowicz, Krzysztof. Status hipotezy kontinuum w świetle koncepcji Woodina

Krysztofiak, Wojciech. Fakty matematyczne w świetle logiki niefregowskiej

Rostworowski, Wojciech. Rigid Designation and Definite Descriptions

Tuchańska, Barbara. Czy potrzebna nam jest opozycja aprioryczne - aposterioryczne?

Komorowska-Mach, Joanna. O pochodzeniu pojęć

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 8

Folia Philosophica t. 29

Forum Philosophicum 16/1

TRUTH, REALITY, AND RELIGION: NEW PERSPECTIVES IN METAPHYSICS

Watzka, Heinrich. A New Realistic Spirit : The Analytical and the Existential Approaches to Ontology

Gilbert, Paul. Voilà pourquoi je ne suis pas "ontologue"

Favraux, Paul. La pertinence de l'ontologie pour la théologie

Charmetant, Eric. Contemporary Naturalism and Human Ontology : Towards a Different Essentialism

Bremer, Józef. Aristotle on Touch

Walsh, Terrance. Bonum est causa mali : A Problem and an Opportunity for Metaphysics in the Thought of Thomas Aquinas and Hegel

Carroll, Anthony J. Disenchantment, Rationality and the Modernity of Max Weber

Karuvelil, George. Religious Experience : Reframing the Question

Caruana, Louis. Universal Claims

Forum Philosophicum 16/2

Marczuk, Jan Zbigniew. Dennett’s Account of Mind versus Kim’s Supervenience Argument

Jagiełło, Jarosław. Logos und Glaube im “secular age." Zur Religionsphilosophischen Aktualität des Ebner’schen Denkens

Manolopoulos, Mark. Today’s Truly Philosophical Philosopher of Religion

Rynkiewicz, Kazimierz. Der Glückliche Weg zum Erfolg Eines Tugendhaften

Lovering, Rob. Does Ordinary Morality Imply Atheism? A Reply to Maitzen

Baldwin, Eric. On Buddhist and Taoist Morality

Kłańska, Maria. Spinoza und Seine Philosophie im Schaffen der Deutschsprachigen Dichterin Rose Ausländer

BOOK REVIEWS

Kupczak, Rafał. [Rec. The Contribution of Polish Science and Technology to World Heritage. Stasiewicz-Jasiukowa Irena (ed.)].

Rynkiewicz, Kazimierz. [Rec. Vossenkuhl, Wilhelm. Die Möglichkeit des Guten. Ethik im 21. Jahrhundert].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 12

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 13

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 14

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 15

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XXIII

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1(16)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2(17)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(18)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(19)

Kwartalnik Filozoficzny XXXIX, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XXXIX, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XXXIX, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XXXIX, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae IV, 1

KOLOKWIA PLATOŃSKIE : PROTAGORAS

Lectiones & Acroases Philosophicae IV, 2

WILLIAM JAMES : PRAGMATYZM I KONSEKWENCJE

Lingua ac Communitas vol. 21

Logic and Logical Philosophy Vol 20, No 1-2

LOGIC IN COGNITIVE SCIENCE. Malinowski, Jacek and Palczewski, Rafał (eds).

Malinowski, Jacek; Palczewski, Rafał. Logic in cognitive science. 3-5.

Pease, Alison; Aberdein, Andrew. Five theories of reasoning: Interconnections and applications to mathematics. 7-57.

Trypuz, Robert; Kulicki, Piotr. A norm-giver meets deontic action logic. 59-72.

Wiśniewski, Andrzej. Propositions, possible worlds, and recursion. 73-79.

Allwein, Gerard; Yang, Yingrui; Harrison, William L. Qualitative decision theory via channel theory. 81-110.

Finn, Victor K.; Mikheyenkova, Maria A. Plausible reasoning for the problems of cognitive sociology. 111-137.

Łupkowski, Paweł. A formal approach to exploring the interrogator's perspective in the Turing test. 139-158.

Raclavský, Jiří; Kuchyňka, Petr. Conceptual and derivation systems. 159-174.

Urbański, Mariusz. Logic and cognition. Two faces of psychologism. 175-185

Logic and Logical Philosophy Vol 20, No 3

Indrzejczak, Andrzej. Admissibility of cut in congruent modal logics. 189-203.

Degen, Josef Wolfgang. Socrates did it before Gödel. 205-214.

Tkaczyk, Marcin. On xiomatization of Łukasiewicz's four-valued modal logic. 215-232.

Sochacki, Robert. Refutation systems for a system of nonsense-logic. 233-239.

Robles, Gemma; Méndez, José M. A class of simpler logical matrices for the variable-sharing property. 241-249.

Tsai, Hsing-chien. More on the decidability of mereological theories. 251-265.

BOOK REVIEWS

Carnielli, Walter. [Rec. Schröder, Ernst. Parafrasi Schröderiane]. 267-272.

Logic and Logical Philosophy Vol 20, No 4

Slater, Hartley. Back to Aristotle! 275-283.

Frankowski, Szymon. Syntactic properties of p-consequence. 285-295.

Studer, Thomas. Justification logic, inference tracking, and data privacy. 297-306.

Świętorzecka, Kordula. Some remarks on formal description of God's omnipotence. 307-315.

Cyzman, Marzenna. “Lying, poets tell the truth …". “The logical status of fictional discourse" by John Searle - a still possible solution to an old problem? 317-326.

Bondoni, Davide. Structural features in Ernst Schröder's work. Part I. 327-359.

Logos i Ethos nr 1(30)

Logos i Ethos nr 2(31)

Nowa Krytyka nr 26-27

Kochan, Jerzy. Postkolonializm czy wciąż neokolonializm?

Bobako, Monika; Grobelna, Dorota. Filozofia, kolonializm i "Minaret", który nie powstał

Turowski, Mariusz. Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej)

Andrade, Luis Martinez. Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego. Rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej

Bobako, Monika. Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy

Studenna, Marta. Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka

Bakuła, Bogusław. Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj

Koczanowicz, Leszek. My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna

Kochan, Jerzy. Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku

Szczepaniak, Monika. Marsjasz w Falludży. Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym

Majewska, Ewa. Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach

Nowak, Andrzej W. Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące "zewnętrze"

Turowski, Mariusz. Europocentryzm - technologia i ontologia kolonizacji Kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym C. B. Macphersona

Eagleton, Terry. Postkolonializm i "postkolonializm"

Balibar, Étienne. Europa : kryzys i kres?

Marcuse, Herbert. Morderstwo nie jest bronią polityczną

Pluciński, Przemysław. Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy

Rymarczyk, Piotr. Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? Kultura masowa w świetle Marcuse`owskiej koncepcji spontanicznej sublimacji

KlaKlasy społeczne to mit! - z DAWIDEM OSTEM rozmawia Przemysław Pluciński

"Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi czy jest wyzysk?" z JACQUESEM RANCIEREM rozmawia Nicolas Truong

Polish Journal of Philosophy vol. V, No. 1

Polish Journal of Philosophy vol. V, No. 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 99

Brożek, Anna. Theory of Questions Erotetics through the Prism of its Philosophical Background and Practical Applications.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 101

SCIENTIFIC REALISM AND DEMOCRATIC SOCIETY : THE PHILOSOPHY OF PHILIP KITCHER. Gonzalez, Wenceslao J. (ed.).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. 54-55

Augustyniak, Piotr. Anamnezą poza metafizykę duszy. Transcendentalny sens teorii idei w Fedonie Platona. 7-24.

Wawrzynek, Karin; Sebesta, Jadwiga. Światło w kontekście filozofii paradoksu Mikołaja Kuzańczyka. 25-36.

Czardybon, Barbara. Fenomenologia boskości Siemiona L. Franka. 37-53.

Sobota, Daniel. Miejsce Heideggera w dziejach filozofii. 55-73.

Gołosz, Jerzy. "Thank Goodness That’s Over". 73-97.

Godlewski, Roman. Doświadczenie a świat fizyczny. 101-106.

Szubart, Tomasz. Johna L. Austina krytyka fundamentalizmu w świetle eksternalizmu epistemologicznego. 107-132.

Wróbel, Szymon. Problem władzy moralnej. Specyfika wyjaśnienia funkcjonowania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera. 135-175

Wilejczyk, Magdalena. O władaniu sobą. Etyka człowieka (nie)opanowanego. 177-189.

Cern, Karolina M.; Wojciechowski, Bartosz. O koniecznych związkach między dyskursem prawnym a moralnym. 191-221.

Dryla, Olga. Zasada poufności w genetyce klinicznej. 223-243.

Rogóż, Dominik. Ponowoczesność i Inność. 247-266.

Załęski, Paweł. Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu. 267-283.

Smrokowska-Reichmann, Agnieszka. Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa. 285-304.

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(30)

HOBBES

Przegląd Filozoficzno-Literacki 2-3(31)

FILOZOFIA BIOLOGII

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(32)

CIAŁO

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(77)

80-LECIE ANDRZEJA WALICKIEGO

Dobieszewski, Janusz. Jubileusz profesora Andrzeja Walickiego. 9-13.

Konarzewska, Aleksandra. Studencka laurka. 15-19.

Czardybon, Barbara. Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera. 21-36.

Kiejzik, Lilianna. Sergiusz Bułgakow i Lew Szestow, czyli o przyjaźni spóźnionej. 37-46.

Kornat, Marek. Marksizm a totalitaryzm. Wokół stanowiska Andrzeja Walickiego. 47-61.

Miroshnychenko, Vadim. Na drodze do Bogoludzkiego uzasadniania kultury: S.L. Frank a neokantyzm. 63-80.

Obolevitch, Teresa. Linie rozwoju apofatyzmu w filozofii rosyjskiej XX wieku (Georgij Fłorowski, Siemion Frank i Lew Karsawin). 81-93.

Ostrowski, Andrzej. Filozof wobec kłamstwa koniecznego - analiza problemu na przykładzie filozofii L. Szestowa. 95-108.

Rarot, Halina. Problem rosyjskiej filozofii religijnej. 109-126.

Uglik, Jacek. Radykalny humanizm Aleksandra Hercena - próba komentarza. 127-136.

Zuber, Małgorzata. Opowiedzieć Rosję. Trzy pokusy. 137-149.

Żyłko, Bogusław. Gustaw Szpet jako historyk filozofii rosyjskiej. 151-165.

ROZPRAWY

Rodziewicz, Artur. Prolegomena do teologii retoryki. 167-185.

Izdebska, Anna. Pitagorejska metafizyka liczb w arabskim komentarzu Proklosa do Złotego poematu. 187-199.

Juchniewicz, Natalia. Estetyka prawa a symbol Lewiatana u Hobbesa. 201-217.

Chlewicki, Maciej. Kant, Fichte i wczesny Hegel o religii moralnej. 219-232.

Okołowski, Paweł. Państwo prawa w ujęciu Stanisława Lema. 233-253

ESEJE

Kowalska, Małgorzata. Klucze do filozofii nowożytnej, czyli Jacka Migasińskiego podręcznik dla nieokreślenie zaawansowanych. 255-267.

Wojciechowski, Krzysztof. Aksjologiczna matrioszka. O pewnych prawidłowościach w postrzeganiu wartości. 269-282.

RECENZJE

Bednarz, Irena. Bycie (właściwe) i czas (odpowiedni). [Rec. Heidegger und der Nationalsozialismus]. 283-287.

Miklaszewska, Justyna. Historia filozofii politycznej - między realizmem a idealizmem. [Rec. Korab-Karpowicz, W. J. Historia filozofii politycznej: od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy]. 288-292. /> *** Wspomnienie o Katarzynie Łańcuckiej. 293-294.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(78)

WOKÓŁ ŚWIADOMEGO UMYSŁU DAVIDA CHALMERSA

FalFalkowski, Mateusz. Świadomość, umysł, filozofia. 9-12.

Jażyński, Marcin. Qualia w chińskim pokoju. Obliczanie i świadomość fenomenalna. 13-25.

Miłkowski, Marcin. Jak udawać dualistę, wprowadzając epicykle do funkcjonalizmu? 27-45.

Ciechanowski, Leon. Mechanika kwantowa a Świadomy umysł. 47-60.

Poręba, Marcin. Jak to jest być Chalmersem, który ma rację? 61-77.

Gokieli, Marcin. Czy życia można nauczyć się z książek? 79-87.

ROZPRAWY

Wciórka, Wojciech. Monizm, aspekty i relatywizacja predykatów. 89-105.

Wiewiór, Przemysław. Francisa Bacona hermeneutyka praw przyrody. Eksperyment jako środek interpretacji natury. 107-121.

Dehnel, Piotr. O nowej interpretacji Traktatu logiczno-filozoficznego Ludwiga Wittgensteina. 123-144.

Murawski, Roman. Filozofia matematyki i logiki w lwowskiej szkole matematycznej. 145-162.

Zmyślony, Iwo. Geneza koncepcji nauki Michaela Polanyiego - krytyka ideału obiektywistycznego. 163-180.

Płotka, Witold. O intencjonalności i reprezentacji. 181-194.

Zarębski, Tomasz. Intersubiektywność i obiektywność w kontekście inferencjalizmu. 195-211.

Puczyłowski, Tomasz A. O argumencie z niewiedzy i logice sceptycyzmu. 213-227.

Misiuna, Krystyna. Czy istnieją niepoznawalne prawdy? 229-244.

Rostworowski, Wojciech. Vanna McGee przykład z wyborami prezydenckimi: ekwiwokacja? 245-259.

Gurczyńska-Sady. Konstruktywizm i dekonstrukcja podmiotu a tak zwany stan nadmiaru we współczesnej humanistyce. 261-276.

POLEMIKA

Bożek, Anna. Kilka uwag na marginesie artykułu Filipa Kawczyńskiego Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem "kto?" 277-284.

Kawczyński, Filip. Problemy z pojęciem konkluzywności - w odpowiedzi na komentarz Anny Brożek. 285-295.

WSPOMNIENIE

Łapicki, Andrzej; Szaniawski, Klemens. Jak wywiad, to wywiad. 297-307.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(79)

FILOZOFIA RICHARDA RORTY'EGO

Rorty, Richard. Autobiografia intelektualna. 9-41.

Rorty, Richard. Prawda bez korespondencji z rzeczywistością. 43-61.

Wywiad z Richardem Rortym: Biografia i filozofia. 63-74.

Szubka, Tadeusz. Wilfrid Sellars a Richard Rorty. Przyczynek do biografii intelektualnej. 75-82.

Roszyk, Maksymilian. Filozofia Rorty’ego i problem uniwersalistycznego relatywizmu prawomocnościowego. 83-100.

Wróblewski, Michał. Ideologie, słowniki, metafory i krytyka postmodernistycznego mieszczańskiego liberalizmu. 101-119.

Kola, Adam F. Rorty ‒ Konfucjusz: merytokracja w poszukiwaniu humanizmu i uniwersalnej ramy odniesienia. 121-136.

Hołówka, Jacek. Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii. 137-162.

ROZPRAWY

Przełęcki, Marian. Pascal - po latach. 163-171.

Dąbrowski, Andrzej. O filozofii analitycznej - zapewne nie po raz ostatni. 173-191.

Horecka, Aleksandra. O pojęciu wartości estetycznej w dziełach przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. 193-208.

Tałasiewicz, Mieszko. Podmiot i predykat: krytyka koncepcji Petera F. Strawsona. 209-226.

Jadacki, Jacek. W sprawie odróżnienia podmiotu od orzecznika. 227-230.

Kuś, Katarzyna. Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych. 231-253.

Sobota, Daniel. Kim jest Dasein? 255-271.

RECENZJE /> Murawski, Roman. W świecie robotów i teologów - pokusy matematyki. [Rec. Krajewski, S. Czy matematyka jest nauką humanistyczną?]. 273-277.

Gęgotek, Joanna. Czytając filozofów w towarzystwie filozofów. [Rec. Ajdukiewicz, K. Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (wyd. 2)]. 278-281.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr nr 4(80)

Dziobkowski, Bogdan. Trzechsetna rocznica urodzin Davida Hume’a. 9-13.

Hume, David. O pisaniu esejów. 15-18.

Hume, David. O uprzedzeniach moralnych. 19-23.

Hume, David. O średniej pozycji w życiu. 25-29.

Hume, David. O zuchwalstwie i skromności. 31-33.

Hume, David. O miłości i małżeństwie. 35-38.

Bednarz, Irena. Hume w publikacjach filozofów polskich. 39-66.

SCEPTYK CZY NATURALISTA?

Hołówka, Jacek. Czym są "matters of fact"? 67-86.

Woleński, Jan. Hume i naturalizm. 87-98.

Leszczyński, Damian. Antynaturalizm Hume’a. 99-117.

Ziemińska, Renata. Sceptycyzm umiarkowany Davia Hume’a. 119-136.

Dziobkowski, Bogdan. David Hume - sceptyk czy naturalista? 137-150.

PRZYCZYNOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, WOLNA WOLA

Łagosz, Marek. Hume’owska ontologia umysłu a problem następstwa czasowego przyczyny i skutku. 151-166.

Chlewicki, Maciej. Podstawy przyczynowości: nawyk czy pierwotna własność umysłu? 167-180.

Gryganiec, Mariusz. O wątpliwościach Hume’a w odniesieniu do tożsamości osobowej. 181-188.

Grzeliński, Adam. Granice mechaniki umysłu. Hume’owska eksplikacja pojęcia woli. 189-202.

Łukomska, Agata. "Samorzutność". Hume o wolności 203-209.

RELIGIA, ETYKA, ESTETYKA

Hołówka, Teresa. Hume o zabobonie. 211-219.

Wojtysiak, Jacek. Davida Hume’a "O cudach". Analiza krytyczna. 221-241.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Anscombe krytyka Hume’a "O cudach". 243-255.

Jakubiak, Milena. Racjonalność przekonań religijnych - argument moralny. 257-271.

Górnicka-Kalinowska, Joanna. Odpowiedzialność moralna w doktrynie Davida Hume’a. 273-284.

Klicki, Grzegorz. Pojęcie cnoty moralnej w etyce Davida Hume’a. 285-294.

Ziemiński, Ireneusz. Prawo do samobójstwa: stanowisko Davida Hume’a. 295-315.

Makowski, Piotr. "Gilotyna" Hume’a. 317-334.

Bandura, Agnieszka. Dwie estetyki Davida Hume’a. 335-345.

Kawalec, Anna. Hume’a rozwiązanie paradoksu tragedii. 347-358.

KONTYNUACJE I NAWIĄZANIA

Brykczyński, Piotr. Hume’a teoria przedmiotów zewnętrznych i Quine’a maksyma identyfikacji nieodróżnialnych. O tym, co się zmienia. 359-378.

Schetz, Adriana. Hume, Fodor i kognitywistyka. 379-392.

Jażyński, Marcin. Hume, metafora mózgowa i myślenie życzeniowe. 393-406.

Spryszak, Przemysław. Nelson Goodman jako krytyk Davida Hume’a i Hume jako krytyk Goodmana. 407-417.

Misiuna, Krystyna. Sceptycyzm Hume’a i problem indukcji. 419-435.

Kawalec, Paweł. Mechanika życia społecznego. Metodologiczne podstawy Davida Hume’a teorii pieniądza. 437-448.

Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie t. XVII

Roczniki Filozoficzne 59(1)

Leszczyński, Damian. Zdrowy rozsądek i sceptycyzm. 5-

Wojciechowski, Eugeniusz. Rachunek nazw z listami. 35-

TŁUMACZENIA

Aaserud, Finn. Nauka przekierowana: Niels Bohr, filantropia, i narodziny fizyki jądrowej (fragmenty). Twardowski, Mirosław ks. (tłum.). 51-

RECENZJE

Czernecka-Rej, Bożena. [Rec. Burdman-Feferman, Anita; Feferman, Solomon. Alfred Tarski. Życie i logika. Golinska-Pilarek, Joanna; Srebrny, Marian (tłum.)]. 79-

Czyżewska, Urszula. [Rec. Exploring the Origin, Extent, and Future of Life: Philosophical, Ethical, and Theological Perspectives. Bertka, Constance M. (ed.)]. 84-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Skoczyński, Jan; Woleński, Jan. Historia filozofii polskiej]. 90-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Leksykon pojęć filozofii analitycznej. Prechtl, Peter (red.); Bremer, Józef (tłum.)]. 97-

Tkaczyk, Marcin. [Rec. Makinson, David. Od logiki klasycznej do niemonotonicznej. Jarmużek, T. (tłum.)]. 105-

SPRAWOZDANIA

Kawalec, Anna. Tożsamość w kontekstach. O sytuacji sztuki i estetyki we współczesności. II Polski Kongres Estetyki "Konteksty Sztuki - Konteksty Estetyki". Warszawa, 21-23 września 2010 roku. 113-

POLEMIKI

Warzoszczak, Piotr. Wojtysiak o pytaniu Leibniza. 125-

Wojtysiak, Jacek. Kwestia logicznie poprawnej i merytorycznie trafnej para­frazy pytania Leibniza - w odpowiedzi Polemiście (i Recenzentom). 137-147.

Roczniki Filozoficzne 59(2)

TEKSTY WSPOMNIENIOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

Dąbek, Dariusz. Ksiądz Profesor Józef Turek - uczony, pedagog, duszpasterz. 7-

Hajduk, Zygmunt. Ostatnia książka Józefa Turka. 31-

Słomka, Marek. Aksjologiczny wymiar pracy i odpoczynku w perspektywie ewolucyjnej. 43-

Turek, Józef. Metodologiczne ograniczenia procedur unaukowienia teologii. 53-

ARTYKUŁY DEDYKOWANE ŚP. KSIĘDZU PROFESOROWI JÓZEFOWI TURKOWI

Dąbek, Dariusz. Zastrzeżenia wobec kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego Wybuchu. 73-

Garbacz, Paweł. Uogólniona opozycja monizm-pluralizm. 91-

Heller, Michał; Mączka, Janusz. Kilka uwag o uprawianiu historii kosmologii. 103-

Herda, Justyna. Walczący ateizm brytyjski - Richarda Dawkinsa krytyka wiary religijnej i Boga. 115-

Kawalec, Paweł. Nauka, mądrość, autonomia. 131-

Kłos, Jan. Między nauką i religią - uwagi na marginesie pewnej tradycji. 141-

Leciejewski, Sławomir. Antropizm w kosmologii (od wielkich liczb do idei multiświata). 165-

Lemańska, Anna. Spór o nieskończoność Kosmosu. 189-

Leśniak, Piotr. Problem doświadczenia na gruncie empiryzmu konstrukcyjnego. 207-

Moskal, Piotr. Struktura apologii religii katolickiej. 225-

Piersa, Henryk. Analogia w fizyce. 239-

Pleszczyński, Jan. Komunikacja: natura i kultura. 257-

Rzepiński, Tomasz. Proces wyjaśniania a rewizja wiedzy na przykładzie odkrycia zjawiska kardioprotekcji. 277-

Szydłowski, Marek; Tambor, Paweł. Koncepcja wszechświata oscylacyjnego w kosmologii - krytyczny punkt widzenia. 301-

Wojtysiak, Jacek. O możliwych strategiach teologa wobec nauki. 325-

Zeidler, Paweł. O niektórych problemach naturalizacji filozofii nauki na przykładzie sporu o realizm. 345-

Życiński, Józef. Rola determinacji odgórnej i konwergencji biologicznej w ewolucji Wszechświata. 367-

RECENZJE

Jarocki, Jacek. [Rec. Chalmers, David. Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej]. 379-

Kijewska, Agnieszka. [Rec. Olszewski, Mikołaj. Dominican Theology at the Crossroads. A Critical Edition and Study of the Prologues to the Commentaries on Peter Lombard's Sentences by James of Metz and Hervaeus Natalis, t. 2]. 388-

Łukaszewska-Haberkowa, Justyna. [Rec. Kienzle, Beverly Mayne. Hildegard of Bingen and her Gospel Homilies. Speaking New Mysteries]. 394-

Szuta, Wiesław. [Rec. Filozofia autorska: propozycje. Kolokwia filozoficzne II. Materiały z cyklu spotkań "Kolokwia filozoficzne", Złoty Potok k. Częstochowy, 10-11 grudnia 2009. Zalewski, Andrzej (red.)]. 396-398.

Ruch Filozoficzny LXVIII (1)

Ruch Filozoficzny LXVIII (2)

Ruch Filozoficzny LXVIII (3)

Ruch Filozoficzny LXVIII (4)

Semina Scientiarum nr 10

Stawarz, Małgorzata. Od redakcji. 3-4

Heller, Michał. Semen - Ziarno. 5-6

Polak, Paweł. Garść wspomnień po latach. 7-9

DZIESIĘCIOLECIE CZASOPISMA SEMINA SCIENTIARIUM

Brożek, Anna. Filozofia nowej muzyki - rediviva. 10-20

Janusz, Robert. Moc sterowania matematycznego. 21-30

Koleżyński, Andrzej. The concepts of an atom and chemical bond in physics and chemistry: the role of approximations. 31-39

WOKÓŁ FILOZOFII W NAUCE

Kurek, Łukasz. Superweniencja psychofizyczna. 40-56

Lamża, Łukasz. W kierunku ilościowej teorii wzrostu złożoności światła. 57-77

Marek, Natalia. Radykalny behawioryzm jako filozofia nauki. 78-91

RECENZJE

Drążkiewicz, Kamil. Filozofia umysłu - początek czy koniec? 92-97

Sokołowska, Joanna. Dlaczego ewolucja stworzyła myślenie? 98-102

SPRAWOZDANIA

Ciaćma, Patrycja. Sprawozdanie z dyskusji panelowej. Świadomość: duch czy maszyna?103-105

Słupskie Studia Filozoficzne nr 10

Mikołajczyk, Hubert T. Thomistic inspirations of Gabriel Marcel's philosophical anthropology

Pietras, Alicja. Nie-dualizująca filozofia Josefa Mitterera jako współczesna wersja heglizmu

Smoleń-Starowieyska, Justyna. Rickert a Hegel. Inspiracje i krytyka

Rymar, Dariusz. Heglowskie inspiracje platońskim Parmenidesem

Wendland, Michał. Jaką funkcję pełni język w filozofii G.W.F. Hegla?

Sikora, Paweł. Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu

Gałamaga, Adam. Das spannungsverhältnis zwischen recht und moral bei Gustav Radbruch

Furman, Marcin. Hermeneutical sphere between familiarity and strangeness

Gluchman, Vasil. Reflections of lévinas's and sartre's ethics in slovak lutheran ethics

Ples, Marta. Podmiot czy inne? O koncepcji kobiecości Simone de Beauvoir

Olech, Małgorzata. Sumienie warunkiem aksjologicznej tożsamości podmiotu w filozofii Józefa Tischnera

Ibek, Paweł. Ateistyczna koncepcja Michela Onfraya

Gluchman, Vasil. Human dignity in current bioethics discussions

Nowacka, Maria. Medical sense of the thesis on the psychophysical unity of man

RECENZJE

Konstańczak, Stefan. [Rec. Сапенько, Роман. Искусство рекламы в современной культуре].

Moniuszko, Łukasz. [Rec. Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych. Galewicz, Włodzimierz (red.)].

Grabowski, Mariusz. [Rec. Mazur, Piotr. Koncepcja człowieka w New Age].

ΣΟΦΙΑ nr 11

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 44

Studia Philosophiae Christianae 47, nr 1

Zdybicka, Zofia. Ateizm - zagrożeniem dla osoby ludzkiej

Maryniarczyk, Andrzej. U źródeł narodzin nowożytnych ontologii

Moskal, Piotr. Problem aksjologii religii

Tupikowski, Jerzy. Realizm prawdy a poznawcza nośność sądów egzystencjalnych

Nieznański, Edward. World models in formalized systems of theodicy

Maciejczak, Marek. Tożsamość a rozumienie siebie

Mazanka, Paweł. The need for the cultivation of classical philosophy

Wiszniowska-Majchrzyk, Marta. "Onegdaj w nocy Wieczność oczy me ujrzały" czyli o angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku

Piętka, Dariusz. Muzyczność literatury: Leśmian i inni… Jan Sochoń Kwestia intuicji intelektualnej w metafizyce

Studia Philosophiae Christianae 47, nr 2

Krokos, Jan. Is phenomenology metaphysics?

Bała, Maciej; Skurzak, Joanna. "Doświadczenie niedoświadczalnego" w filozofii liturgii Jean-Yves Lacoste’a

Andrzejuk, Artur. Mistyka miłości Bożej w pismach św. Bernarda z Clairvaux

Moń, Ryszard. Correlations between phenomenology and metaphysics in French philosophy

Szczyrba, Sławomir. Wiara religijna a sąd egzystencjalny

Pawliszyn, Mirosław. Przyczynek do rozmowy na temat problemu pewności

Karaś, Antoni. Struktura aktu moralnego w ujęciu Mieczysława Krąpca

Pedryc, Agnieszka. Relacja między duszą a ciałem w ujęciu Mieczysława A. Krąpca

Dzwonkowska, Dominika. Pozytywistyczne ujęcie relacji filozofii do nauk przyrodniczych

Grzybowski, Jacek. Religia jako więź - zwodnicza nadzieja polityki

Andrzejuk, Izabella. Rola przyjaźni w wychowaniu człowieka

Studia Philosophiae Christianae 47, nr 3

Barański, Jarosław. The plastic body as an epistemological figure of biotechnological utopia

Buczkowska, Janina. An attempt at the categorization of the limits of science

Czarnocka, Małgorzata. Reprezentowanie jako symbolizowanie a dostęp poznawczy

Grabowski, Marian. Utopie poznawcze w świetle naukowego obiektywizmu

Naturalizm nauk przyrodniczych - mit czy utopia? Anna Lemańska

Démuth, Andrej. Problems of interdisciplinarity : metaphysical and methodological issues Slávka Démuthová

Hroncová, Petra. The therapeutic aspect of philosophical lived-body concept. Application into the area of medical praxis

Jobczyk, Krystian. "Skolemizacja" języka a pluralizm interpretacji

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

 Sprawozdanie z konferencji 46th International Congress on Medieval Studies Magdalena Płotka

 Kupczak, Rafał. [Rec. Janaczek, S. Antropologia]

Zawadzka, Sylwia. [Rec. Kuczyński, Tadeusz. Istnienie Świata? Czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników?]

Studia Philosophiae Christianae 47, nr 4

Świętorzecka, Kordula. Discreteness of time and change Johannes Czermak

Gratzl, Norbert. Hilbert and Bernays on definite descriptions

Krokos, Jan. Racjonalność nauki : Racjonalność Utopii

Marciszewski, Witold. On advancing frontiers of science : a pragmatist approach

Nieznański, Edward. On notions of assertion, knowledge and opinion in epistemic logic

Weingartner, Paul. Presuppositions of classical logic : presuppositions of classical physics

Wójtowicz, Krzysztof. On (some) presuppositions in mathematics

Woleński, Jan. The problem of philosophical assumptions and consequences of science

Zecha, Gerhard. Utopias in ethics : common visions, scientific conceptions, meta-scientific assumptions

Studia Philosophica Wratislaviensia VI, 1

POŻEGNANIA

LLuty, Jerzy. Denis Dutton (1944-2010). 7

ARTYKUŁY

Magdziak, Marek. O pewnej logicznej analizie pojęć konieczność i istnienie. 13

Michalski, Jakub. Analiza i przedmioty proste w Traktacie Wittgensteina. 21

Warzoszczak, Piotr. Antyrealizm modalny: instrumentalizm vs. fikcjonalizm. 31

Drofiszyn, Marcin. Ontologiczne założenia logiki etycznej. 51

Piwowarczyk, Marek. Z badań nad problemem inherencji. Na marginesie Edwarda Jonathana Lowe’a ontologii czterokategorialnej. 61

Żuchowski, Piotr. O koncepcji związku przyczynowo-skutkowego Hume’a raz jeszcze. 77

Schönecker, Dieter. Textvergessenheit w badaniach historyczno-filozoficznych. 93

PRZEKŁADY

Stasikowski, Sławomir. Od tłumacza. 115

Wolff, Christian. Myśli rozumne o Bogu, świecie i duszy ludzkiej, tudzież wszelkim bycie w ogóle. 119

RECENZJE

Ziemińska, Renata. Czy Pirron był sceptykiem? Nowe interpretacje starożytnego sceptycyzmu. [Rec. The Cambridge Companion to Ancient Scepticism. Bett,  Richard (ed.)]. 169

Żuchowski, Piotr. Estetyka jako probierz ontologii. [Rec. Mordka, Artur. Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna]. 177

Pacewicz, Artur. Platon a zło. [Rec. Skrzypek-Faluszczak, Jadwiga. Ocalenie od zła w filozofii Platona]. 181

ARCHIWALIA

Mojsisch, Burkhard; Schmidt, Klaus J. Nowo odnaleziony list Hegla z 22 marca 1826 roku. 191

WYKŁADY I SYMPOZJAbr /> Bartyzel, Jacek. Filozofia polityki: prolegomena. 199

Studia Philosophica Wratislaviensia VI, 2

Jarnicki, Paweł. Wstęp. 5

ARTYKUŁY

Sady, Wojciech. O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych. 15

Szlachcic, Krzysztof. O nowym ujęciu naukowości badań przyrodniczych. Uwagi o propozycji Wojciecha Sadego. 31

Balicki, Bogdan. Nauka/nienauka - zagadka czy problem? (polemika z referatem Wojciecha Sadego). 45

Jarnicki, Paweł. W sprawie wystąpienia Wojciecha Sadego. O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych. 51

Sady, Wojciech. Odpowiedź moim rzeczniko-krytykom. 57

PRZEKŁADY

Jarnicki, Paweł. Początki anglojęzycznej recepcji L. Flecka. 71

Kuhn, Thomas S. Słowo wstępne. 75

Baldamus, Wilhelm. Ludwik Fleck i rozwój socjologii nauki. 81

Cohen, Robert S.; Schnelle, Thomas. Wstęp. 103

ARCHIWALIA

Jarnicki, Paweł. Kłopoty z przedwojenną recepcją koncepcji Ludwika Flecka. 129

Przedwojenne recenzje książki Ludwika Flecka. 137

RECENZJE

Derra, Aleksandra. Sprawa Hedfors, czyli o tym, co Ludwik Fleck robił w Buchenwaldzie. Niechętnie przedstawiana historia pewnego oskarżenia. 171

Bińczyk, Ewa. Seria udanych zastosowań. Historia nauk biomedycznych interpretuje oraz aplikuje epistemologię Ludwika Flecka. 177

Szlachcic, Krzysztof. O życiu i dziele Ludwika Flecka. [Rec. Penser avec Fleck - Investigating a Life Studying Life Sciences. Fehr, Johannes; Jas, Nathalie; Löwy, Ilana (eds), "Collegium Helveticum Hefte" 7 (2009)]. 183

Jarnicki, Paweł. Trzeci tom fleckowski. [Rec. Fleck, Ludwik. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa. Werner, S.; Zittel, C.; Schmaltz, F. (red.)]. 187

POŻEGNANIA

Tarnówka, Józef F. ks. Filozof wolności w służbie prawdy i przyjaciel człowieka. Pamięci ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010).

Studia Philosophica Wratislaviensia VI, 3

ARTYKUŁY

Szubka, Tadeusz. Filozofia analityczna a pragmatyzm. 5

Michaluk, Tomasz. Rozwój i znaczenie teorii relacji w systemie filozoficznym i semeiotyce C.S. Peirce’a. Niektóre implikacje znaku jako relacji triadycznej. 37

Zięba, Włodzimierz. Co motywuje nas do troski o daleką przyszłość? 51

Mróz, Tomasz. Bertranda Russella spotkania z filozofią polską (L. Chwistek, W. Lutosławski, S. Themerson ). 71

Zienkiewicz, Dariusz. Demokratyczny styl myślowy a nauki przyrodnicze - podążając za myślą L. Flecka. 83

Remisiewicz, Łukasz. Jak filozofia empirystyczna zmienia myślenie socjologa na temat religii. 109

PRZEKŁADY

Wiewiór, Przemysław. Wstęp tłumacza do Zasad filozofii Przyrody Johna Locke’a. 123

Locke, John. Zasady filozofii przyrody. 137

RECENZJE

Krasicki, Jan. Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego. [Rec. Dziedzic, Anna. Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego]. 157

Alechnowicz, Iwona. Gra w rzeczy. [Rec. Przyłębski, A. Etyka w swietle hermeneutyki]. 161

WYKŁADY I SYMPOZJA

Hołówka, Jacek. Status ludzkiego ciała, człowieka i osoby. 167

Contents. 185

Studia Philosophica Wratislaviensia VI, 4

ARTYKUŁY

Wróbel, Marcin. Trzy teorie umysłu. 7

Kubalica, Tomasz, Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa. 23

Szachniewicz, Monika. Kognitywne zamknięcie a problem umysł-cialo w filozofii Colina McGinna. 37

Sagan, Dariusz. Problem religijnego charakteru teorii inteligentnego projektu. 55

Kotowski, Mateusz. Analiza krytyczna koncepcji ewolucyjnego rozwoju nauki Stephena Toulmina. 75

Dombrowski, Maciej. Stanisław Ignacy Witkiewicz o nauce. 97

Chrobak, Karol. Leon Chwistek o relacyjności i dynamice pojęcia rzeczywistości. 111

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Pojęcie "bycia ku śmierci" a ewolucja koncepcji nicości w filozofii Martina Heideggera. 123

Andrzejewski, Łukasz. Dwie polityki świętego Pawła. 137

PRZEKŁADY

McGinn, Colin. W jaki sposób nie można rozwiązać problemu psychofizycznego. 153

WYKŁADY I SYMPOZJA

Sikora, Marek. Problem reprezentacji poznawczej we współczesnej refleksji nad nauką. 175

RECENZJE

Krasicki, Jan. Sergiusza Bulgakowa filozofia Wszechjedności. [Rec. Kiejzik, Lilianna. Sergiusza Bulgakowa filozofia Wszechjedności]. 191

Pacewicz, Artur. Myśl sokratyków we współczesnych interpretacjach. [Rec. Studies in Ancient Socratic Literature. Rosetti, L.; Stavru, A. (eds.)]. 197

Lisowska, Urszula. O cnocie i emocjach. [Rec. Jaśtal, Jacek. Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót]. 201

Chunderbalsingh, Renata. W poszukiwaniu granic muzyki: przypadek Cage'a. [Rec. Luty, J.John Cage. Filozofia muzycznego przypadku]. 205

Studia z Filozofii Polskiej t. 6

Studia z Historii Filozofii nr 2

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 5

Sztuka i Filozofia nr 38-39

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 48

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 49

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVII, z. 1 (187)

Bytniewski, Paweł. Michel Foucault: nauki niedojrzałe i ich epistemologia

Bobryk, Jerzy. Daimonion Sokratesa, neuroza Kierkegaarda, szaleństwo Nietzschego. Psychologia twórczości naukowej, metodologia badań naukowych

Michalska, Anna. Siateczkowy model rozwoju nauki a struktura racjonalnego działania

Olbromski, Cezary Józef. Intersubiektywność świadomości a Edmunda Husserla czas intermonadyczny: ujęcie w ramach kategorii «teraz»

Stelmach, Michał. Charakter i podstawy "metanauki" Ludwiga Wittgensteina

Rzepiński, Tomasz. Spór o status poznawczy hipotezy uszkodzeń reperfuzyjnych we współczesnej kardiologii

Kościuszko, Krzysztof. Zreformujmy behawioryzm! (Głos w debacie mind-body)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVII, z. 2 (188)

Walczak, Monika. Intuicja jako typ poznania, wiedzy i dyspozycji

Zmyślony, Iwo. Geneza koncepcji nauki Michaela Polanyi’ego - obrona autonomii nauki

Kuszyk-Bytniewska, Mariola. Epistemocentryzm jako epistemologiczna przeszkoda nauk społecznych

Woroniecka, Grażyna. W stronę racjonalistycznej utopii : wspomnienie o Januszu Goćkowskim, 183-190.

Hałas, Elżbieta. Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej

Kisiel, Przemysław. Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J. Goćkowskiego

Chmielewska-Banaszak, Danuta. O pasji naukowej i pożytkach z niej płynących

Hübner, Piotr. Życie intymne uczonych

Kapralski, Sławomir. Romowie i historia : metahistoryczne problemy historiografii grupy mniejszościowej

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVII, z. 3 (189)

Maxwell, Nicholas. Zagrożenie nauką bez cywilizacji: od wiedzy do mądrości

Kościuszko, Krzysztof. Pytania do Maxwella

Czarnocka, Małgorzata. W sprawie Nicholasa Maxwella projektu przejścia od wiedzy do mądrości

Michalska, Anna. Od empiryzmu zorientowanego na cele do racjonalności kooperacyjnej. Uwagi na temat projektu filozoficznego Nicholasa Maxwella

Strawiński, Witold. Funkcja i cele nauki - zarys problematyki metodologicznej

Bytniewski, Paweł. Funkcje i cele nauk humanistycznych: komplementarność czy sprzeczność?

Butryn, Stanisław. Albert Einstein o nauce, jej funkcjach i celach

Walentowicz, Halina. Max Horkheimer o relacjach między filozofi ą i nauką w dobie kryzysu kulturowego

Michalska, Anna. Pojęcia wartości i celu nauki w świetle teorii aktów mowy Jürgena Habermasa

Walczak, Monika. Stanisława Kamińskiego poglądy na cel nauki

Czarnocka, Małgorzata. Cele nauki a ludzkie potrzeby

Kościuszko, Krzysztof. Czy nauka jest możliwa jako metafizyka?

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVII, z. 4 (190)