POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2012

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 25

Otlewska, Magdalena. Bóg i cnoty (virtutes) w myśli etycznej Hildegardy z Bingen. 3-16.

Paź, Bogusław. O wielości metod w filozofii Wolffa. 17-58.

Olżewski, Błażej. Idealizm transcendentalny w perspektywie Kantowskiego pojęcia realności. 59-80.

Jochlik, Artur. Czym dla Hegla jest pojęcie, pozorność i zjawisko? 81-99.

Szocik, Konrad. Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla. 101-110.

Smrokowska-Reichmann, Agnieszka. Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa. 111-131.

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek. O rozumowaniach imperatywnych. 133-149.

Sieczkowski, Tomasz. Epistemologiczny ideał wiedzy i jego odrzucenie. 151-170.

Domaradzki, Mikołaj. Miejsce metafor w badaniach nad komunikacją. 171-180.

Grabarczyk, Paweł. W obronie Gumika. Uwagi o Bajkach funkcjonalistów Tadeusza Skalskiego. 181-185.

Analiza i Egzystencja nr 17

Judycki, Stanisław. Natura relacji epistemicznej

Niebrój, Katarzyna. Subiektywne - intersubiektywne - obiektywne w ujęciu G. Fregego

Wawrzyniak, Jan. Czy kompetencja językowa jest wiedzą?

Rogoziecki, Robert. Co to jest zawartość pojęcia? Sądy analityczne i syntetyczne według C. I. Lewisa

Schetz, Adriana. Luka eksplanacyjna a pojęcia własności fenomenalnych. Stanowisko Josepha Levine’a

Sikora, Paweł. Locke’owskie pojmowanie przestrzeni a treść percepcji

Andrzejewski, Adam. Ontologia czterowymiarowa a podróż w czasie. Analiza argumentu Theodore’a Sidera

Analiza i Egzystencja nr 18

Judycki, Stanisław. Filozofia i świat współczesny

Dąbrowski, Andrzej. Radykalna interpretacja intencjonalności w filozofii Martina Heideggera

Kolasa, Dawid. Rola poznania naukowego w filozofii Karla Jaspersa

Swinburne, Richard G. Argument z celowości. Mordarski, Ryszard (tłum.)

Kromolicka, Barbara. Organizująca siła miłości

Kawalec, Anna. <Droga> i drogi w sztuce performance

RECENZJE

Brejdak, Jaromir. Miejsce Boga w filozofii Maksa Schelera. [Rec. Baranowska, Maria M. Bóg w myśli Schelera].

Czajka, Łukasz. Dokąd zaprowadzi nas etyka hermeneutyczna? [Rec. Przyłębski, Andrzej. Etyka w swietle hermenutyki].

Żyszczyński, Radosław. Immanentny Bóg Spinozy. [Rec. Żelazna, Jolanta. Substancja jak światło?]

Perzyński, Andrzej. U źródeł wyobrażeń o współczesności. [Rec. Tylor, Charles. Nowoczesne imaginaria społeczne].

Ratajczak, Mikołaj. Między radykalnym doświadczeniem egzystencji a radykalną polityką. [Rec. Brejdak, Jaromir. Cierń w ciele. Myśl apostoła Pawła w filozofii współczesnej].

Czernecka-Rej, Bożena. Problem jednej filozofii nauk formalnych. [Rec. Hajduk, Zygmunt. Zarys filozofii nauk formalnych].

Analiza i Egzystencja nr 19

HOMO INTERPRETATIVUS. Obraz człowieka w myśli hermeneutycznej. Przyłębski, Andrzej (red.).

Przyłębski, Andrzej. Słowo wstępu

Bronk, Andrzej. Kategoria godności człowieka w świetle hermeneutyki

Dybel, Paweł. Pytanie o człowieka w hermeneutyce Gadamera

Przyłębski, Andrzej. Antropologia hermeneutyczna Wilhelma Diltheya

Małecki, Wiesław. Wilhelm von Humboldt jako prekursor antropologii hermeneutycznej

Brejdak, Jaromir. Majeutyczny autoportret - obraz człowieka w hermeneutycznej praksis Kierkegaarda. Szulc, Aleksandra (tłum.).

Potępa, Maciej. Obraz człowieka w filozofii Schleiermachera

Großheim, Michael. Hermeneutik der Faktizität. Überlegungen im Anschluss an Heidegger

Wierciński, Andrzej. Paula Ricoeura antropologiczna hermeneutyka osoby jako l’homme capable

Dottori, Riccardo. Welterfahrung und Dialog: die zwei Hauptgrundsätze des hermeneutischen Menschen

Lorenc, Włodzimierz. Możliwości i ograniczenia hermeneutycznego ujęcia człowieka

Lang, Hermann. "Daj głos boleści…". Przyczynek do hermeneutycznego podejścia w psychoanalizie, psychoterapii i psychiatrii. Ratajczak, Mikołaj (tłum.)

Fellmann, Ferdinand. Samorozumienie nowoczesnego człowieka w świetle ewolucji. Wejman, Katarzyna (tŁum.)

Wetz, Franz Josef. Człowiek jako niemożliwość. Antropologia fenomenologiczna. Małecki, Wiesław (tłum.)

Adolphi, Rainer. Die macht der herrschenden verstehbarkeit. Über bedingungen eines nicht-trivialen Zusammenhangs von antropologie und hermeneutik.

Analiza i Egzystencja nr 20

Nowaczyk, Adam. Antynomia kłamcy w ujęciu Tarskiego

Chlastawa, Daniel. Uwagi krytyczne o Kazimierza Ajdukiewicza semantycznej krytyce idealizmu subiektywnego

Żuromski, Daniel. Czy neopragmatyzm jest transcendentalizmem? Rozważania na tle filozofii Richarda Rorty’ego i Roberta Brandoma

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Pewność jako perspektywa poznawcza. Anty-nowożytne pojęcie pewności

Skonieczny, Krzysztof. W fabryce pragnienia. Gillesa Deleuze’a i Felixa Guattariego teoria nieświadomego

Szymański, Marek. Związek między filozofią indyjską, koncepcjami zbawczego doświadczenia i medytacją

Wójcik, Bogusław. Wyjaśnienie świadomości a problem scalania

RECENZJA

Wilczewska, Sylwia. Analityczny optymizm. [Rec. Dummett, Michael. Natura i przyszłość filozofii. Iwanicki, Marcin i Szubka,  Tadeusz (tłum.)].

IN MEMORIAM

Sir Michael Dummett (1925-2011).

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 37

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(4)

Golecki, Mariusz J. Three Models of Derivatives’ Regulation. Some Thoughts on the Entanglement between Economic Theory and the Evolution of Law

Kosielińska-Grabowska, Urszula Anna. The Rule of Recognition - a Remedy for the External Uncertainty of Law?

Małecka, Magdalena. Law & Economics as a Theory of Decision Making in Legal Contexts - Decision Theoretical Foundations, Their Misinterpretations and Excessive Claims of Economic Analysis of Law

Mikołajewicz, Jarosław; Skoczylas, Andrzej. Intertemporal Issues in Administrative Law and Concept of Retroactivity in Law

Pieniążek, Marcin. The Phenomenological Basis of Lawyers’ Professional Ethics

Staśkiewicz, Wiesław; Stawecki, Tomasz. Legal Databases and Their Functions in the Process of Interpreting and Applying the Law

Winczorek, Jan. Systems Theory and Puzzles of Legal Culture

Bekrycht, Tomasz. On Legal Theory and Philosophy in Poland and the Polish Section of IVR

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2(5)

Krygier, Martin. Cztery zagadki o rządach prawa: Dlaczego? Co? Gdzie? I kogo to obchodzi? Część II

Paulson, Stanley L. Sedno idei pozytywizmu prawniczego

Firlej, Mikołaj. Prawo spontanicznego porządku - Friedricha A. Hayeka koncepcja regulacji

Gontarski, Waldemar. Aitia - wina arystotelesowska. Zagadnienia definicyjne. Część I

Holocher, Justyna. In dubio contra reo? Sprawa Petera Fechtera

Izydorczyk, Jacek. Kulturowe uwarunkowania stosowania prawa karnego w Japonii

RECENZJE

Stępień, Mateusz; Zajęcki, Maurycy. Metafizyka prawa czy nowy program badawczy w studiach nad kodyfikacjami cesarskiego prawa chińskiego. [Rec. Yonglin, Jiang. The Mandate of Heaven and The Great Ming Code].

IN MEMORIAM

Barankiewicz, Tomasz; Potrzeszcz, Jadwiga. Antoni Kość (1949-2011)

SPRAWOZDANIA

Maśnicki, Jędrzej. Wielopłaszczyznowe badanie nauk prawnych - konferencja naukowa "Prawo i…" Zasadność interdyscyplinarnego ujęcia prawa, 2-3.12.2011 r.

Wojtczak, Sylwia. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa - Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa, 6-9.09.2012 r.

Mikołajczyk-Graj, Katarzyna. Konferencja - Wzorce wykładni konstytucji w Polsce i państwach Europy Środkowo-Wschodniej: doktryna i praktyka, 2.10.2012 r.

Z życia Sekcji Polskiej IVR i "Archiwum"

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 57

Od redakcji

Zachhuber, Johannes. World Soul and Celestial Heat. Platonic and Aristotelian Ideas in the History of Natural Philosophy

Piętka, Dariusz. The Elenctic Proof of Aristotle’s Principle of Non-contradiction

Jakubczak, Krzysztof. Ile nicości potrafimy znieść? Uwagi na temat filozoficznych podstaw dialogu chrześcijańsko-hinduskiego i chrześcijańsko-buddyjskiego

Toczko, Rafał. O stosunku Augustyna do filozofii

Lepri, Valentina. Giordano Bruno Teacher at Wittenberg and the Rar. 51 83

Theis, Robert. "Herauslesen“ versus "Hineinlegen“? Über spekulative Theologie und Religionsphilosophie am Beispiel von Anselm und Kant

Koronkiewicz, Małgorzata. Problem treści niepojęciowej w filozofii Immanuela Kanta

Nowotniak, Justyna. Jakim Kant był psychologiem?

Lisak, Andrzej. Szkoła marburska a czysta teoria prawa Hansa Kelsena

Kisiel, Theodore. Aftermath: Whatever Happened to the Second Volume of Being and Time?

Gadacz, Tadeusz. Dachte Edith Stein thomistisch oder augustinisch?

Olbromski, Cezary Józef. The Category of the “Now" As the Ontological Anticipation of the Historicity

Łukasiewicz, Dariusz. Some Remarks on Husserl’s and Seiferts’s Ontology of Propositions

Błesznowski, Bartłomiej. Demokracja i mit. Leszka Kołakowskiego "jak gdyby" filozofia polityki

Czarnocka, Małgorzata. Richarda Rorty’ego walka z prawdą korespondencyjną a jego wizje filozofii i kultury

PRZEKŁADY

Natorp, Paul. O Metafizyce Arystotelesa, K 1-8, 1065 a 26. Hanuszkiewicz, W. (tłum.)

Natorp, Paul. Tematyka i układ Arystotelesowej Metafizyki. Bigaj, J. (tłum.)

RECENZJE

Borzym, Stanisław. Ukryty potencjał filozoficzności. [Rec. Breczko. Jacek. Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu Kultury paryskiej. Przezwyciężanie katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu].

Skrzypek, Marian. Historia francuskiej niewiary z paradoksalną konkluzją. [Rec. Kruszyńska, Sabina. Zrozumieć niewiarę. Filozoficzne wyznania niewiary w nowożytnej myśli francuskiej].

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 57 Suplement

AFFECTIVITY AND ITS VICISSITUDES IN CONTEMPORARY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Boros, Gábor. On Hume’s Theory of Passions

Kouba, Petr. Critique of Resentment in Reich, Nietzsche, Deleuze and Guattari

Idziak, Urszula. Ludwig Wittgenstein and “Metaphysics as a Kind of Magic"

Kovács, Gábor. Rationality and Affectivity in Politics - the Role of Fear and Hysteria in the Political Thought of István Bibó

Smreková, Dagmar. Le vice et sa signification sociale

Mester, Béla. Affectivity, Hypochondria, and Piles. Biological Reasoning and Metaphors of Illness in the Hungarian History of Ideas

Smoczyński, Rafał. The Agency of Affectivity in Ritual Abuse Moral Panic

Žalec, Bojan. The Case of Slovenia from the Point of View of the Theory of Citizenship

Koubova, Alice. Oneself as a Story

Bartha-Kovács, Katalin. Esthétique du sentiment et langage affectif: quelques aspects de la réfl exion esthétique de Du Bos

Vydra, Anton. L’image et l’affectivité: le problème du sujet dans la notion bachelardienne d’imagination

Brudzińska, Jagna. Affekt und Phantasie im Aufbau personaler Realitäten. Zur emotiven Wirkungsphänomenologie der Lebenswelt

Novotný, Karel. Körperlichkeit und Affektivität

Starzyński, Wojciech. Le cartésianisme de Philosophie et phénoménologie du corps de Michel Henry - entre cogito aff ectif et cogito intellectualiste

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 2, nr 1

PHILOSOPHY AND LITERATURE: GENERATION AND TRANSFORMATION IN GENDER AND POSTDEPENDENCY DISCOURSE, Red. Urszula Chowaniec & Marzenna Jakubczak

Chowaniec, Urszula; Jakubczak, Marzenna. Introduction to the Issue: Conceptualizing Generation and Transformation in Women’s Writing. 5-15.

ARTICLES AND TREATISES / ARTYKUŁY I ROZPRAWY PART I: GENERATION AND TRANSFORMATION IN WOMEN’S WRITING

Phillips, Ursula. Generation, Transformation and Place in Inga Iwasiów’s Novels Bambino (2008) and Ku słońcu (2010). 17-35.

Sokol, Elena. Diverse Voices: Czech Women’s Writing in the Post - Communist Era. 37-57.

Rytkönen, Marja. Memorable Fiction: Evoking Emotions and Family Bonds in Post-Soviet Russian Women’s Writing. 59-74.

Chattopadhyay, Suchorita. Ashapurna Devi’s ‘Women’ - Emerging Identities in Colonial and Postcolonial Bengal. 75-95.

Knotková-Čapková, Blanka. Similarities and Differences in Postcolonial Bengali Women’s Writings: The Case of Mahasweta Debi and Mallika Sengupta. 97-115.

Mukherjee, Prasita. Revolutionizing Agency: Sameness and Difference in the Representation of Women by Rokeya Sakhawat Hossain and Mahasweta Devi. 117-127.

Saxena, Neela, Bhattacharya. Peopling an Unaccustomed Earth with a New Generation: Jhumpa Lahiri’s Supreme Fictional Journey into Human Conditions. 129-150.

PART II: CHANGING PARADIGMS AND STEREOTYPES Wiśniewska, Lidia. Cleopatra - a Queen, a Lover, a Mother: Transformations of the Image. 151-169.

Mukherjee, Bijoy. Experiments and Research Programmes. Revisiting Vitalism / Non-Vitalism Debate in Early Twentieth Century. 171-197.

Łuszczykiewicz, Antonina. Kulturowe stereotypy i uprzedzenia wobec Indusów w twórczości Rudyarda Kiplinga. 199-221.

REVIEWS / RECENZJE

Kukuła, Alicja. [Rec. Martin, Robert. W tytule tej książki są są dwa błędy. Katalog zagadek, problemów i paradoksów filozoficznych]. 223-226.

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 2, nr 2

NON-BEING, NOTHINGNESS AND EMPTINESS, Red. Wojciech Hanuszkiewicz

Hanuszkiewicz, Wojciech. Introduction to the issue. 233-234.

ARTICLES AND TREATISES / ARTYKUŁY I ROZPRAWY Błaszczyk, Piotr. Mrówka, Kazimierz. Podwójna negacja w B 2 poematu Parmenidesa. 235-244.

Blandzi, Seweryn. Gorgiasza meontologia vs. nihilism. 245-263.

Bigaj, Jan. Rola negacji w opisie świata według arystotelesowskiej Metafizyki. 265-291.

Wójcik, Anna. Krótki przegląd najważniejszych kontekstów, w jakich stosuje się kategorię pustki i nieistnienia w klasycznej filozofii konfucjańskiej i daoistycznej. 293-308.

Sajdek, Paweł. Doświadczenie poznania unicestwiającego w myśli adwajty stycznej. 309-316.

Polak, Marcin. Urojone-nic. Pojęcie zasady w Être, monde, imaginaire Stanislasa Bretona. 317-331.

Popczyk, Maria. Fear and Anxiety in the Dimensions of Art. 333-346.

Blažeková, Zuzana. Searching for Own Self: on the Boundary between the Ethical and Religious Stage. 347-361.

Hanuszkiewicz, Wojciech. Problem syntetyczności sądów a priori w ujęciu Hermanna Lotzego. 363-375.

Michalska, Anna. Nauka - dyskurs czy propaganda? Kampania Galileusza w świetle anarchizmu Paula Feyerabenda oraz koncepcji działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa. 377-396.

TRANSLATIONS INTO POLISH / PRZEKŁADY

Furman, Michał. Josiah Royce i Księga Hioba. 397-403.

Royce, Josiah. Problem Hioba. Furman, Michał (tłum.). 405-423.

REVIEWS, NOTES AND REPORTS / RECENZJE, NOTY I SPRAWOZDANIA

Sochacki, Łukasz. [Rec. Russell, Bertrand. Badania dotyczące znaczenia i prawdy]. 425-429.

Kącka, Eliza. [Rec. Sosnowski, Maciej, Artur. Pokochać dialektykę]. 431-438.

Art Inquiry. Recherches sur les arts vol. 14

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr VII

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 14

Colloquia Communia nr 1(92)

CZŁOWIEK RADYKALNY

Colloquia Communia nr 2(93)

FALE KULTURY

Dialogue and Universalism No. 1

Dialogue and Universalism No. 2

Dialogue and Universalism No. 3

Dialogue and Universalism No. 4

Diametros 31

Drwięga, Marek. Niekończące się pragnienie, czyli o fenomenologii życia Renaud Barbarasa. 1-21.

Dudek, Michał. Czy Liberalny Archipelag rzeczywiście nie wymaga praw grupowych? O multikulturalizmie Chandrana Kukathasa. 22-32.

Gładziejewski, Paweł. William Ramsey o psychologii potocznej, racjonalności i pojęciu reprezentacji w naukach kognitywnych. 33-55.

Sendłak, Maciej. Wyglądy, identyczność i przedmioty nieistniejące. 56-87

Szutta, Natasza. Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót. Odpowiedź na zarzuty Gilberta Harmana. 88-112.

Werner. Konrad. Przedmiot badań qua-teorii. 113-132.

DYSKUSJA - ON Elselijn Kingma’s “What is it to be healthy?"

Wiśniewski, Jakub Bożydar. A note on being healthy. 133-135

Kingma, Elselijn. A note on being healthy - reply. 136-137.

DYSKUSJA - ON Gillian Brock’s Global Justice: A Cosmopolitan Account

Holder, Cindy. Justice, Cosmopolitanism and Policy Prescription: Gillian Brock’s "Global Justice". 138-145.

Landesman, Bruce M. Brock’s Cosmopolitanism: Sensible but Incomplete. 146-156.

Brock, Gillian. The Decent Life, Equality, Global Justice and the Role of the State: A Response to Landesman and Holder. 157-174.

RECENZJE

Roman, Adam. O "Epistemologii" Jana Woleńskiego - spojrzenie matematyka. 175-188.

Woleński, Jan. Odpowiedź Adamowi Romanowi. 189-203.

Diametros 32

BIOLOGIA I GENETYKA

Domaradzki, Jan. Genetyka, prywatyzacja ryzyka i polityka kozła ofiarnego. 1-18.

Dryla, Olga. Prawo do niewiedzy a autonomia. 19-36.

Głąb, Anna. Etyczne aspekty klonowania ludzi. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie. 37-61.

Głusiec, Waldemar. Klauzula sumienia dla farmaceutów. Analiza opinii wydanej przez Comitato Nazionale pre la Bioetica. 62-76.

Kawłatow, Gabriela. Patentowanie ludzkich genów. 77-90.

Pawlikowski, Jakub. Ochrona praw dawców w wybranych europejskich biobankach populacyjnych. 91-109.

Szewczyk, Kazimierz. Czy płód jest pacjentem? Medyczne modele relacji kobieta brzemienna - dziecko nienarodzone. 110-130.

Żuradzki, Tomasz. Argument z niepewności normatywnej a etyczna ocena badań naukowych wykorzystujących ludzkie embriony. 131-159.

INNE ARTYKUŁY

Hanusek, Jerzy. Argument Tarskiego i teorie znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. 160-189.

Szutta, Artur. O cnotach obywatelskich na przykładzie koncepcji instrumentalnego republikanizmu Williama Kymlicki. 190-214.

Wasyluk, Piotr. Filozofia dziejów, historiozofia czy filozofia historii? Próba definicji. 215-231.

KOMUNIKATY

Ivanyk, Stepan. Ukraińcy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. 232-235

POLEMIKI

Czerniawski, Jan. Fizyk ocenia Oświecenie francuskie. 236-240.

Diametros 33

Gurczyński, Jacek. Przedmiotowe logiki fikcji. Cz. I: Semantyki światów możliwych D. Lewisa. 1-19.

Kaluziński, Bartosz. Idea prawdy jako korespondencji w filozofii późnego Wittgensteina. 20-39.

Kuniński, Tomasz. Wokół definicji terroryzmu C.A.J. Coady’ego. 40-57.

Łojek, Stanisław. Heidegger o wartościach, woli mocy i nihilizmie. 58-75.

Makowski, Piotr. Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej Arystotelesa. 76-100.

Markiewka, Tomasz Szymon. Bruno Latour i "koniec" postmodernizmu. 101-119.

Zhu, Jiafeng. Legitimacy as a Mere Moral Power? A Response to Applbaum. 120-137.

RECENZJE

Rosiak, Marek. Awantury i wybryki analitycznej metafizyki. [Rec. Przewodnik po metafizyce Kołodziejczyk, S. (red.)].138-157.

Diametros 34

Gołosz, Jerzy. Na czym polega upływ czasu? 2-21.

Gurczyński, Jacek. Przedmiotowe logiki fikcji. Część II: Teoria przedmiotów nieistniejących T. Parsonsa. 22-33.

Harris, Joshua. Univocity and Analogy: A Comparative Study of Gilbert Ryle and Martin Heidegger. 34-50.

Kittel, Maja; Hess, Leopold. Wolność bez alternatyw. W poszukiwaniu podstaw moralnej odpowiedzialności. 51-78.

Pacholik-Żuromska, Anita. Ewolucja języka myśli. 79-91.

Saja, Krzysztof. O dyskryminacji par jednopłciowych. 92-115

SPRAWOZDANIA

Dryla, Olga. Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna w świetle "Stanowiska" Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. 116-135.

Galewicz, Włodzimierz. Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia? 136-153.

Szewczyk, Kazimierz. Czy rodzice powinni mieć prawo do decydowania o życiu i śmierci krytycznie chorych noworodków? 154-178.

Żuradzki, Tomasz. Niepewność na temat moralnego statusu embrionów ludzkich a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. 179-189.

Edukacja Filozoficzna nr 53

Edukacja Filozoficzna nr 54

Estetyka i Krytyka nr 24

Estetyka i Krytyka nr 25

Estetyka i Krytyka nr 26

Estetyka i Krytyka nr 27

Ethos R. 25, nr 1-2(97-98)

Ethos R. 25, nr 3(99)

Ethos R. 25, nr 4(100)

Etyka nr 45

Środa, M. Czy etyka ma płeć?

Hyży, E. Wybrane etyczno‑polityczne propozycje współczesnego feminizmu globalnego

Sepczyńska, D. Etyka troski jako filozofia polityki

Adamiak, M. Feminizm a fenomenologia - w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości

Cielemęcka, O. Od różnicy do etyki różnicy. Feministyczna filozofia Luce Irigaray

Rogowska-Stangret, M. Feministyczne stawanie się dzieckiem - utopia czy przyszłość?

Pakszys, E. Przekraczanie granic: uwarunkowania sukcesu kobiet w poznaniu

Smywińska, A. W poszukiwaniu prababek - o pierwszych filozofkach z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1897-1939)

Derra, A. Od skromnego świadka do wiedzy usytuowanej. O pożytkach z feministycznych badań nad nauką i technologią

RECENZJE

Cielemęcka, Olga. Dekonstruując mit kobiecości

Musiał, Maciej. Kapitalizm i emocje

Rogowska-Stangret, Monika. Ucieczka przed ostatnim słowem

Środa, Magdalena. Co dalej z demokracją?

Fenomenologia nr 10

Filo-sofija vol. 12, nr 16

Filo-sofija vol. 12, nr 17

Filo-sofija vol. 12, nr 18

Filo-sofija vol. 12, nr 19

Filozofia Chrześcijańska t. 9

OSOBA I WINA

Filozofia Nauki nr 1

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek. Eksperymenty myślowe w nauce

Witek, Maciej. Tacit Mechanisms and Heuristic Theorizing: Comments on Ryszard Wójcicki’s “Is There Only One Truth? An Introduction to the Pragmatic Theory of Knowledge Acquisition"

Koterski, Artur. "Dwa dogmaty" Quine’a jako krytyka logicznego empiryzmu

Krysztofiak, Wojciech. Logiczna składnia liczebnika. Studium kognitywistyczne. Część I

Poręba, Marcin. Poglądy Kanta na matematykę a konstruktywizm

Biłat, Andrzej. Logika modalna a dowód ontologiczny

Grygianiec, Mariusz. Relewancja kauzalna a nominalizm. Kilka uwag na temat ontologii Davidsona

Paprzycka, Katarzyna. O krytyce i pochwale zewnętrznej, o życzliwości interpretacyjnej i ludzkiej - w odpowiedzi Mariuszowi Grygiańcowi

Biłat, Andrzej. Z Przewodnikiem po metafizyce

Kołodziejczyk, Sebastian Tomasz. Odpowiedź na recenzję "Z Przewodnikiem po metafizyce"

Filozofia Nauki nr 2

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek. Eksperymenty myślowe w filozofii

Jonkisz, Jakub. Pojęcie świadomości w kognitywistyce i filozofii umysłu - próba systematyzacji

Nita, Adrian. Leibniz on subject and individual substance

Ziółkowski, Adrian A. O problemach w definiowaniu pojęcia prawa przyrody

Lemańska, Anna. Uwagi o platonizmie matematycznym

Pogonowski, Jerzy. Kilka uwag o intuicji matematycznej

Wójtowicz, Krzysztof. Strukturalizm a realizm obiektowy - rzeczywisty spór?

Pogoda, Patryk. Tomasz z Akwinu monotonicznie

Trepczyński, Marcin. Kwestia o niemonotoniczności w teologii

Zajęcki, Maurycy. O (potrzebie) recepcji negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka

Filozofia Nauki nr 3

Polcyn, Karol. Objects, Their Parts, and Essences

Rzepiński, Tomasz. Ewidencja empiryczna w procesie podejmowania decyzji klinicznych

Warzoszczak, Piotr. Późny Carnap a współczesne spory ontologiczne. Cz. I. Poglądy Carnapa na ontologię a fikcjonalizm

Zmyślony, Iwo. Kategoria wiedzy niejawnej (tacit knowledge) - typowe sposoby rozumienia

Duda, Roman. Uwagi o materii matematycznej i roli pojęć matematycznych

Dadaczyński, Jerzy. Arytmetyka u początku abstrakcyjnego pojmowania geometrii przez Hilberta

Stacewicz, Paweł. Co łączy umysł z teorią liczb?

Mycka, Agnieszka; Mycka, Jerzy. Czy muzyka jest ucieleśnieniem matematyki? Analiza przypadku introitu Statuit

Bocheński, Innocenty Maria. O kategoriach syntaktycznych

Filozofia Nauki nr 4

Dziurosz-Serafinowicz, Patryk. Common Cause Abduction: Its Scope and Limits

Andrzejewski, Adam; Brożek, Anna. Spory rzeczowe i słowne

Warzoszczak, Piotr. Późny Carnap a współczesne spory ontologiczne. Cz. II. Czy Carnap był zwolennikiem epistemizmu?

Zmyślony, Iwo. Michaela Polanyiego koncepcja niejawnych przesłanek nauki

Obolevitch, Teresa. Synteza neopatrystyczna a nauka

Woleński, Jan. Naturalizm i geneza logiki

Semadeni, Zbigniew. Koncepcja idei głębokich epistemicznych i idei głębokich indywidualnych w matematyce

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Uwagi na temat ontologii wirtualnej rzeczywistości

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna t. 1, nr 1

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna t. 1, nr 2

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 9

Folia Philosophica t. 30

Forum Philosophicum 17/1

Goller, Hans. Mortal Body, Immortal Mind : Does the Brain Really Produce Consciousness?

Armour, Leslie. Morality and The Three-fold Existence of God

Schmitt, Yann. Hume on Miracles : The Issue of Question-begging

Tomaszewska, Anna. McDowell and Perceptual Reasons

McLeod-Harrison, Mark. Relaxed Naturalism and Caring About the Truth

BOOK REVIEWS

Bremer, Józef. [Rec. Werhahn, Hans. Das Vorschreiten der Säkularisierung. Erweiterte Neuausgabe]

Werner, Konrad. [Rec. Bremer, Józef. Wprowadzenie do filozofii umysłu]

Szubart, Tomasz. [Rec. Miłkowski, Marcin; Poczobut, Robert. Przewodnik po filozofii umysłu]

Darowski, Roman; Wróblewski, Zbigniew; Koszteyn, Jolanta. In memoriam Piotr Lenartowicz SJ (1934-2012) : Biography, Publications, An Interview with Prof. Piotr Lenartowicz conducted by Zbigniew Wróblewski.

Gielarowski, Andrzej. The 9th Polish Congress of Philosophy (Gliwice-Katowice-Wisła, 17-21 September, 2012) - Report.

Forum Philosophicum 17/2

Jacquette, Dale. Faith as a Mustard Seed

Gustafsson, Daniel. The Beauty of Christian Art

Jonbäck, Francis. How to Be a Friendly Skeptical Theist

Lembke, Martin. Grim, Omniscience, and Cantor’s Theorem

Zhyrkova, Anna. The Philosophical Originality of a Theologian : The Case of a Patristic Author Forgotten and Overlooked by History

Grzesik, Tadeusz. Faith and Conscience-The Surest of Arguments for the Existence of God

BOOK REVIEWS

Bremer, Józef. [Rec. Nagel, Thomas. Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False]

Zhyrkova, Anna. [Rec. Plested, Marcus. Orthodox Readings of Aquinas]

Darovskikh, Andrey. [Rec. Ludlow, Morwenna. Gregory of Nyssa : Ancient and (Post)modern]

SUMMARIES

Darowski, Roman. Roman Darowski: Filozofia Jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 16

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 17

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 18

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 19

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XXIV

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1(20)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2(21)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(22)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(23)

Kronos : Philosophical Journal vol. I

Kultura i Wartości nr 1

Kultura i Wartości nr 2

Kultura i Wartości nr 3

Kultura i Wartości nr 4

Kwartalnik Filozoficzny XL, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XL, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XL, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XL, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae V, 1

Lectiones & Acroases Philosophicae V, 2

METAFIZYKA, FENOMENOLOGIA, REALIZM

Lingua ac Communitas vol. 22

Logic and Logical Philosophy Vol 21, No 1

Shramko, Yaroslav. What is a genuine intuitionistic notion of falsity? 3-23.

Shalack, Vladimir. On relational and functional languages. 25-32.

Misiuna, Krystyna. A modal logic of information. 33-51.

Zielonka, Wojciech. Two weak Lambek style calculi: DNL and DNL−∗. 53-64.

Silvestre, Ricardo Sousa. Paranormal modal logic - Part I. The system K? and the foundations of the logic of skeptical and credulous plausibility. 65-95.

BOOK REVIEWS

Angelova, Doroteya. [Rec. Cuts and Clouds: Vagueness, its Nature, and its Logic. Dietz, Richard; Moruzzi, Sebastiano (eds.)].. 97-104

Logic and Logical Philosophy Vol 21, No 2

Materna, Pavel. Science - logic - philosophy. An old problem resuscitated. 107-126.

Rush, Penelope A. Logic or reason? 127-163.

Kaczmarek, Janusz. Two types of ontological structure. Concepts Structures and lattices of elementary situations. 165-174.

Estrada-González, Luis. Models of possibilism and trivialism. 175-205.

Logic and Logical Philosophy Vol 21, No 3

Odintsov, Sergei P.; Speranski, Stanislav O. On algorithmic properties of propositional inconsistency-adaptive logics. 209-228.

Kiślak-Malinowska, Aleksandra. Extended pregroup grammars applied to natural languages. 229-252.

Hanusek, Jerzy. On a non-referential theory of meaning for simple names based on Ajdukiewicz's theory of meaning. 253-269.

Bondoni, Davide. Structural features in Ernst Schröder’s work. Part II. 271-315

Logic and Logical Philosophy Vol 21, No 4

LOGIC, REASONING AND RATIONALITY. Weber, Erik; Wouters, Dietlinde and Meheus, Joke (eds).

Weber, Erik; Wouters, Dietlinde; Meheus, Joke. Introduction. 319-322.

Bjørdal, Frode. Librationist closures of the paradoxes. 323-361.

Freitag, Wolfgang; Zinke, Alexandra. The theory of form logic. 363-389.

Frixione, Marcello; Lieto, Antonio. Representing concepts in formal ontologies. Compositionality vs. typicality effects. 391-414.

Schang, Fabien. Abstract logic of oppositions. 415-438.

Uckelman, Sara L. Interactive logic in the middle ages. 439-471.

Logos i Ethos nr 1(32)

Logos i Ethos nr 2(33)

Nowa Krytyka nr 28

Kochan, Jerzy. Karl Marx i jego czytelnicy

Horkheimer, Max. O pojęciu człowieka

Kochan, Jerzy. Marksizm, neomarksizm, postmarksizm

Baranowski, Mariusz. Popperowska (pseudo)krytyka filozofii Marksa

Juchniewicz, Natalia. Marksowska koncepcja znaku

Nowicki, Florian. Engels, etnografia, matriarchalistyka

Pluciński, Przemysław. Metroengelsizm, czyli o engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem

Kozak, Piotr. Pomiędzy ludem a ludnością. Analiza kategorii populizmu w ujęciu Ernesto Laclau

Kurowicki, Jan. O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem

Tittenbrun, Jacek. Ekonomiczny imperializm G. S. Beckera

Mika, Bartosz. Wszystko co zawsze wiedzieliście o kapitalizmie, ale baliście się tej wiedzy. [Rec. Capitalism or Capitalisms? My Book. Tittenbrun, Jacek (red.)].

Luty, Jerzy. Estetyka zerojedynkowa czyli o życiu żadności i byciu każdym. [Rec. Kurowicki, Jan. Zerowość estetyczna].

Nowa Krytyka nr 29

Marcuse, Herbert. Porażka Nowej Lewicy

Pluciński, Przemysław. Herbert Marcuse, ruchy społeczne i "klęska Nowej Lewicy"

Tosel, André. Filozofia we Francji wobec globalizacji kapitalistycznej

Walentowicz, Halina. Marks, Horkheimer, Bauman, Harman. Globalizacja a problem emancypacji społecznej

Bednarek, Joanna. Marks autonomistów: poza XIX-wieczną episteme

Zbrzezny, Aleksander. Czytelnicy Marksa, czyli powrót do teorii tradycyjnej: św. Jürgen

Wiśniewski, Tomasz Rafał. Materializm historyczny jako teoria realizacji wolności

Kochan, Jerzy. Nowe spory o religię. Bóg umarł, papieże uciekają...

Wiktor, Zbigniew. Istota "chińskiego marksizmu“ i "socjalizmu z chińską specyfiką“

Modrzyk, Ariel. Kategoria własności siły roboczej w kontekście indywidualnego wkładu pracownika w procesie tworzenia bogactwa

Kochan, Tymoteusz. Rewolucja - perspektywy. W poszukiwaniu rewolucyjnego proletariatu

Mika, Bartosz. Korzyść z Marksa w debacie na temat obiektów własności intelektualnej

Szocik, Konrad. Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki

Marzec, Wiktor. Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego jako filozofia polityczności avant la lettre

Sokolski, Michał. Rzecz myśląca maszerująca. Przyczynek do krytyki teorii ideologii tout court

Szwabowski, Oskar. Manifest liberalnej edukacji Marthy C. Nussbaum . [Rec. Nussbaum, M. C. Not for profit. Why democracy needs the humanities].

Karolczuk, Edward. O pracy i obywatelskim dochodzie gwarantowanym. [Rec. Negri, Antonio. Goodbye Mr Socialism. Żaboklicki, K. (tłum.)].

Rymarczyk, Piotr. Wojna i twarze jej ofiar. [Rec. Butler, Judith. Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania? Czarnacka, A. (tłum.)].

Polish Journal of Philosophy vol. 6, 1

Polish Journal of Philosophy vol. 6, 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 100

THINKING ABOUT PROVINCIONALISM IN THINKING. Brzechczyn, Krzysztof; Paprzycka, Katarzyna (eds).

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. 56

Woroniecka, Grażyna. Konstruktywizm a myślenie potoczne - zamiast wprowadzenia. 7-22.

Zwierżdżyński, Marcin K. Teorie konstruowania w socjologii. 23-41.

Chmielewska-Banaszek, Danuta. Teorie i idee konstruktywistyczne w psychologii. 43-63.

Kolasa-Nowak, Agnieszka. Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej. 65-82.

Bińczyk, Ewa. Monitorowanie technonanuki? Uwagi z pozycji (post)konstruktywistycznych. 83-100.

Bujalski, Michał. Meandry wiedzy eksperckiej. Konstruowanie Alkoholowego Zespołu Płodowego FAS. 101-115.

Zwierżdżyński, Marcin K. Konstruktywizm a konstrukcjonizm. 117-135.

Miech, Paweł. "Zły" jako wyzwanie dla etyki. 139-154.

Tacik, Przemysław. Prawa człowieka czy prawa państwa? Filozoficzne refleksje nad podstawowymi dokumentami ONZ. 155-171.

Szymon Wróbel. Efekt interpelacji. 173-186.

Ambrożewicz, Zbigniew. Socjalizm - Apollo w krainie utopii. 187-213.

Chojnacki, Marek. "Sekularyzacja" czy wielość struktur sensu? Pojęcie ograniczonych struktur znaczenia Alfreda Schutza a€pytanie o racjonalność religijną. 215-237.

Marzec, Wiktor. Teoria, praktyka, strategia, historia. O statusie współczesnej filozofii polityczności - casus Laclau i Mouffe. 239-259.

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1-2(33)

GODNOŚĆ LUDZKA I AUTONOMIA

Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(34)

MICHEL HENRY

Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(35)

SZACKI

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(81)

Tego nie można przeoczyć

Woleński, Jan. Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej . 9-48.

Krause, Feliks. List do redakcji. 49-50.

Krause, Feliks. Klejnot polskiej myśli filozoficznej. 51-55.

DYSKUSJE I POLEMIKI

Nowaczyk, Adam. Zaczęło się od Fregego. 57-70.

Wójtowicz, Anna. Czy semantykę sytuacyjną da się zastąpić semantyką przedmiotową? Uwagi na temat artykułu Adama Nowaczyka Zaczęło się od Fregego. 71-81.

Nowaczyk, Adam. Odpowiedź na uwagi Anny Wójtowicz. 83-88.

Selinger, Marcin. Formalna ocena argumentacji. 89-109.

Jedynak, Anna. W sprawie siły argumentacji. 111-125.

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek; Świętorzecka, Kordula. Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu O filozofii analitycznej Andrzeja Dąbrowskiego. 127-137.

Marczuk, Monika. Nasza protegowana, panna de Beauvoir. 139-146.

ROZPRAWY

Tałasiewicz, Mieszko. Podmiot i predykat: filozoficzne podstawy gramatyki kategorialnej. 147-165.

Rostworowski, Wojciech. W obronie zasady domknięcia: polemika z argumentacją Freda Dretskego. 167-183.

Zaręba, Marta. O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań. 185-202.

Kamińska, Paulina. Superweniencja u Donalda Davidsona. 203-219.

Bartkowiak, Karolina. Davidson i Rorty o metaforze. 221-236.

Kaczmarek, Emilia. Feminizm - czy to słowo jeszcze coś znaczy? 237-258.

Wodzik, Justyna. Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu. 259-272.

RECENZJE

Działoszyński, Bartosz. Klasyczne dzieło Rudolfa Carnapa [Rec. Carnap, R. Logiczna struktura świata]. 273-276.

Chmielewski, Adam. Podmiot poznania w strukturach świata. [Rec. Leszczyński, D. Struktura poznawcza i obraz świata]. 277-283.

Koronkiewicz, Małgorzata. Percepcja historyczna filozofii Kanta. [Filozofia Kanta i jej recepcja. Bęben, D. i Noras, A. J. (red.)]. 285-289

xxx

Walicki, Andrzej. List do redakcji. 291.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(82)

IX POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY (Wisła, 17-21 września 2012). Część pierwsza.

Stróżewski, Władysław. O przeświadczeniach. [Wykład inauguracyjny]. 9-28.

Grzegorczyk, Andrzej. Światopoglądowa integracja ludzkiej wiedzy. [Wykład specjalny KNF PAN]. 29-48.

ETYKA

Kasprzyk, Zuzanna. Kontrastywizm i kontekstualizm w metaetyce i teorii decyzji. 49-72.

Kłos, Jan. Pewność zdania a pewność osoby - czyli o strukturze przyświadczenia. 73-86.

Saja, Krzysztof. Eliminacja etyki a realizm racji. 87-100.

Szutta, Natasza. Dwie strategie dyskusji z sytuacjonistyczną krytyką współczesnej etyki cnót. 101-122.

Światła, Ireneusz M. Etyka jako przestrzeń świata społecznego w perspektywie utylitaryzmu. J.S. Mill i jego filozofia użyteczności. 123-140.

BIOETYKA

Baum, Ewa; Wiertelewska-Bielarz, Jadwiga. Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami? 141-150.

Kania, Witold. "Tak" czy "Nie" dla adopcji embrionów? 151-158.

Wójcik, Bogusław. Czy śmierć mózgu jest śmiercią? O jednym z wątków nieobecnej w Polsce debaty bioetycznej. 159-166.

ETYKA BIZNESU

Gasparski, Wojciech. Ile etyki w etyce biznesu? 167-180.

Gospodarek, Tadeusz. Perspektywa ontologiczna w naukach o zarządzaniu. 181-190.

Olewicz, Tadeusz. Dziennikarz w roli moderatora, czyli o odpowiedzialności ludzi mediów za jakość debaty publicznej. 191-200.

Zboroń, Halina. Zagadnienie wyboru etycznego w ekonomii. 201-218.

FILOZOFIA PRAWA

Malec, Andrzej. O pojęciu odpowiedzialności prawnej. 219-228.

Małecka, Magdalena. Czy zastosowanie teorii decyzji do prawa prowadzi do paradoksu? 229-244.

FILOZOFIA A NAUKI SPOŁECZNE

Kucharewicz, Joanna; Roszkowska, Agnieszka; Trepka-Starosta, Justyna. Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw). 245-256.

Kulas, Piotr. Socjologiczne niekonsekwencje filozofii. Kilka uwag o aporiach teorii społecznej. 257-270.

FILOZOFIA SPOŁECZEŃSTWA I POLITYKI

Kłosiński, Kazimierz A. Racjonalność egzystencjalna ludzkości w XXI wieku. 271-278.

Musiał, Grażyna. Wiodące idee w filozofii społecznej Friedricha Augusta von Hayeka. 279-294.

AKSJOLOGIA

Zuziak, Władysław. Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości? 295-310.

Borowicz, Anna. Metody docierania do aksjologicznego wymiaru rzeczywistości w filozofiach działania Paula Ricoeura i Józefa Tischnera. 311-328.

Wesołowska, Agnieszka. Aksjologiczna interpretacja świadomości egotycznej. Od "ja" transcendentalnego do "ja" aksjologicznego. 329-348.

ESTETYKA

Kawalec, Anna. Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych. 349-362.

Myoo, Sidey. Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii). 363-376.

FILOZOFIA KULTURY

Ilnicki, Rafał. Doświadczenie teowirtualności. 377-388.

FILOZOFIA RELIGII

Korab-Karpowicz, W. Julian. Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone. 389-400.

Waloszczyk, Konrad. O micie rozłamanym w filozofii religii i teologii. 401-410.

Wójtowicz, Marek. Współczesna debata wokół koncepcji woluntaryzmu doksastycznego. 411-424.

FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Czajka, Łukasz. Człowiek jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo. 425-440.

Smrokowska-Reichmann, Agnieszka. Między homo immunologicus a homo repetitivus. Koncepcje antropologiczne Petera Sloterdijka - notatki na marginesie Du mußt dein Leben ändern. 441-454.

FILOZOFIA FEMINISTYCZNA I GENDER STUDIES

Bąk-Zawalski, Aleksandra. Płeć kulturowa w dyskursie literackim Ruth Klüger. 455-464.

FILOZOFIA DIALOGU

Krajewski, Stanisław. Refleksja o filozofii dialogu, a raczej filozofii w innych osobach. 465-466.

Glinkowski, Witold P. Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego. 467-480.

Skorulski, Krzysztof. Poszukiwania początku dialogu: Ebner i Freire. 481-498.

CZŁOWIEK I TRANSCENDENCJA

Woźniak, Cezary. Horror metaphysicus. Transcendencja a pragnienie obecności. 499-508.

Zouhar, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946). 509-514.

Żywiołek, Artur. Transcendentalia Zbigniewa Herberta. Przyczynek do portretu cynika. 515-532.

FILOZOFIA ŚMIERCI

Chyrowicz, Barbara. Nuda Makropulos. 533-548.

Hołówka, Jacek. Śmierć w filozofii i w operze. 549-570.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(83)

IX POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY (Wisła, 17-21 września 2012). Część druga

Urbaniak, Rafał. Abstrakcja bez bytów abstrakcyjnych. [Wykład specjalny pod patronatem "Przeglądu Filozoficznego"]. 7-20.

LOGIKA

Świętorzecka, Kordula. Ontologiczny dowód Gödla z ograniczoną redukcją modalności. 21-34.

Wojciechowski, Eugeniusz. Klasyczny rachunek zdań w semantycznie przejrzystym sformułowaniu. 35-48.

METODOLOGIA I FILOZOFIA NAUKI

Sikora, Marek. Reguły czy hipotezy? Spór o interpretację wyrażeń językowych. 49-58.

Teske, Joanna Klara. Poznawcza koncepcja sztuki i metodologia nauk humanistycznych wobec sprzeczności w dziele sztuki. 59-80.

METAFILOZOFIA

Dziobkowski, Bogdan. Uwagi o metodzie późnego Wittgensteina. 81-92.

Puczyłowski, Tomasz A. O argumentacji odwołującej się do implikatury konwersacyjnej. 93-110.

Zając, Patryk. Próba systematycznej artykulacji metafilozofii Richarda Rorty’ego. 111-116.

EPISTEMOLOGIA

Mordka, Cezary. O możliwości wiedzy emocjonalnej. Zarys stanowiska. 117-134.

Palczewski, Rafał. Wiedza-jak a umiejętność. O lingwistycznym aspekcie sporu intelektualizmu z praktykalizmem. 135-152.

Wieczorek, Renata. Epistemologiczny kontekstualizm inferencyjny i deflacyjna teoria wiedzy. 153-164.

ONTOLOGIA I METAFIZYKA

Kaczmarek, Janusz. Ontologia formalna. Przykład: ontologia w Polsce. 165-176.

Szubka, Tadeusz. Analityczna deflacja ontologii. 177-186.

FILOZOFIA PRZYRODY

Czerniawski, Jan. Protofizyka a istota teorii względności. 187-200.

Jodkowski, Kazimierz. Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm. 201-222.

Gęgotek, Joanna. Geologia a religia. Współczesne spory o spory dawne. 223-234.

EKOFILOZOFIA I FILOZOFIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Hull, Zbigniew. Ekofilozofia - przedmiot i pole problemowe. 235-248.

Ciążela, Helena. Etyka wobec rozwoju cywilizacji współczesnej i generowanych przez nią zagrożeń globalnych. 249-260.

FILOZOFIA JĘZYKA

Buczkowska, Janina. Reprezentacje poznawcze i znaczenia językowe. Niektóre konsekwencje informacyjnej teorii reprezentacji. 261-272.

Kublikowski, Robert. Definicja perswazyjna - niemanipulacyjna czy manipulacyjna? 273-282.

KONTEKSTUALIZM

Roszyk, Maksymilian. Relatywizm w sformułowaniu semantycznym a twardy problem relatywizmu poznawczego. 283-298.

Ziółkowski, Adrian A. Krytyczna analiza badań eksperymentalnych dotyczących kontekstualizmu. 299-314.

FILOZOFIA UMYSŁU I KOGNITYWISTYKA

Dąbrowski, Andrzej. Wpływ emocji na poznawanie. 315-336.

Przybylski, Łukasz. Rozszerzony model percepcji. O roli ciała w przeżyciu percepcyjnym. 337-350.

DYDAKTYKA FILOZOFII

Pobojewska, Aldona. Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu. 351-364.

Walczak, Paweł. Rozmowa sokratyczna: założenia, przebieg, praktyka. 365-380.

Wojcieszek, Krzysztof A. Dydaktyka filozofii w wiekach średnich. Model św. Tomasza z Akwinu. 381-396.

Woźniczka, Maciej. Ocena jakości kształcenia w dydaktyce filozofii. 397-412.

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ

Komsta, Monika A. Aleksander z Afrodyzji: problem relacji między duszą a ciałem. 413-422.

Górniak, Adam. Koncepcje teologii według Bonawentury i Tomasza z Akwinu. 423-440.

Koszkało, Martyna. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota. 441-458.

Michałowska, Monika. Jak wyliczyć cnotę? Ilościowe ujęcie cnót w Kwestiach do Etyki Ryszarda Kilvingtona. 459-474.

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

Drozdowicz, Zbigniew. Racjonalność afirmacji i racjonalność negacji typu kartezjańskiego. 475-488.

Miklaszewska, Justyna. Radykalne Oświecenie a myśl współczesna. 489-504.

Hensoldt, Agnieszka. Maksyma pragmatyczna a dychotomia teorii i praktyki. 505-520.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Doświadczenie wewnętrzne a badanie procesów poznawczych. Psychologia w wybranych programach filozoficznych na początku XX wieku. 521-532.

Lorenc, Włodzimierz. Filozofia hermeneutyczna: perspektywy jej rozwoju. 533-546.

HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ

Konstańczak, Stefan. Tadeusza Czeżowskiego koncepcja etyki naukowej. 547-558.

Zaręba, Marta. Reizm Tadeusza Kotarbińskiego a prakseologiczna koncepcja sprawstwa. 559-576.

FILOZOFIA WSCHODU

Przybysławski, Artur. Pojęcie świadomości uwarunkowanej w filozofii tybetańskiej. 577-584.

Marlewicz, Halina. Co to znaczy tat tvam asi? Zarys hermeneutyki Ramanudży. 585-594.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(84)

Dziobkowski, Bogdan. Trzechsetna rocznica urodzin Jeana-Jacques’a Rousseau. 9-12.

Rousseau, Jaen-Jacques. O pochodzeniu melodii. 13-32.

Rousseau, Jean-Jacques. Badanie dwóch zasad wysuniętych przez pana Rameau. 33-54.

Taranienko, Filip. Rousseau i Rameau. Spór o zasady muzyki. 55-64.

Skowron, Zbigniew. Muzyka w refleksji estetycznej i twórczości Jeana-Jacques’a Rousseau. 65-82.

Bednarz, Irena. Rousseau w refleksji autorów polskich. 83-108.

Fijałkowski, Adam. O francuskojęzycznych wydaniach i ilustracjach Emila Rousseau w XVIII wieku - zmienne kierunki interpretacji. 109-124.

INTERPRETACJE

Godoń, Rafał. Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne. 125-138.

Miksa, Joanna. Emil jako projekt przebudowy wspólnoty politycznej poprzez wychowanie. 139-156.

Rotkiewicz, Halina. Jean-Jacques Rousseau a kategoria "innego". 157-172.

Brykajło, Dominika. Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau. 173-182.

Bacławski, Jarosław. Wola powszechna i jej stabilność według koncepcji J.J. Rousseau. 183-192.

Hołówka, Jacek. Reguły polityczne i moralne. 193-208.

Ostrowski, Janusz. Polityka i religia w myśli Rousseau. 209-224.

Kawalec, Anna. Pomiędzy naturą a kulturą - widowiska według Jeana-Jacques’a Rousseau. 225-240.

Czerzniewska, Jolanta. Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau. 241-258.

Sadurska-Duffy, Ewa. Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji. 259-272.

Kamińska, Janina; Szybiak, Irena. Idee wychowawcze Jeana-Jacques’a Rousseau w przepisach dla szkół Komisji Edukacji Narodowej. 273-280.

Sadowski, Maciej A. Projekty ustrojowe dla Korsyki i Polski jako konkretyzacja republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej. 281-296.

KONFRONTACJE

Kucharczyk, Janusz. Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w filozofii Rousseau. 297-316.

Walentowicz, Halina. Jan Jakub Rousseau - prekursor konceptu dialektyki oświecenia. 317-326.

Popowicz, Kamil. Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka. 327-334.

Kilanowski, Marcin. O granicach wolności i groźbie tyranii. J.J. Rousseau i jego krytycy. 335-348.

Wodzik, Justyna. Mary Wollstonecraft i feministyczna krytyka Emila J.J. Rousseau. 349-362.

Szumlewicz, Katarzyna. Braterska umowa społeczna, czyli filozofia Jana Jakuba Rousseau w ujęciu Carole Pateman. 363-372.

Pasterczyk, Piotr. Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda. 373-388.

Stępnik, Andrzej. Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk. 389-402.

Rocznik Filozoficzny Ignatianum t. XVIII

Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 4-5, 2011/2012

OŚWIECENIE

Roczniki Filozoficzne 60(1)

Karas, Marcin. Kosmologia Bedy Czcigodnego (VIII wiek). 7-

Bremer, Józef SJ. Dwa obrazy świata: manifestujący się i naukowy. 27-

Czesna, Ewa. Rola obrazów religijnych według Wittgensteina. 51-

Malec, Grzegorz. Teologiczne dylematy Karola Darwina. 67-

Wojciechowski, Eugeniusz. Słaba asercja. 87-

Obojska, Lidia. Algebraiczne aspekty mereologii nieekstensjonalnej. 105-

RECENZJE

Tupikowski, Jerzy CMF. [Rec. Dec, Ignacy Ks. Transcendencja człowieka w przyrodzie. Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły]. 125-

Krajewska, Anna. [Rec. Teichmann, Roger. Nature, Reason and the Good Life. Ethics for Human Beings]. 128-

Roszyk, Maksymilian. [Rec. Cappelen, Herman; Hawthorne, John. Relativism and Monadic Truth]. 135-

Roczniki Filozoficzne 60(2)

Wasyluk, Piotr. Między optymizmem i pesymizmem dziejowym - Jacques’a Maritaina koncepcja realizmu historiozoficznego. 5-

Trzepizur, Justyna. Odmiany wolności w ujęciu Johna Locke’a. 25-

Czesna, Ewa. Niejasności w Wittgensteinowskim ujęciu wiary religijnej. 47-

Kublikowski, Robert. Rozum - wiedza - wiara. Dynamika znaczeń. 71-

Świeżyński, Adam. The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event". 89-

Wojciechowski, Eugeniusz. Funktory asercji i koniunkcji sekwencyjnej. 109-

TŁUMACZENIA

Inwagen, Peter Van. Co wie o przyszłości istota wszechwiedząca? Iwanicki, Marcin (tłum.). 125-

Zagzebski, Linda. Traf religijny. Teske, Joanna Klara (tłum.). 141-

RECENZJE

Bronk, Andrzej SVD. [Rec. Kotkowska, Elżbieta. Ku metodzie integralnej w teologii fundamentalnej. Sposoby konstruowania interdyscyplinarnych działań w poszukiwaniu locorum theologicorum. Zastosowanie i weryfikacja na przykładzie życia i twórczości Simone Weil]. 163-

DYSKUSJE

Kiczuk, Stanisław. O niektórych prawach logiki i zasadach ogólnej teorii bytu. 171-

Gadomski, Adam. Dyskusja wybranego zagadnienia z zakresu pogranicza filozofii i nauk szczegółowych na jednym wybranym przykładzie oparta. 181-

Roczniki Filozoficzne 60(3)

Merecki, Jarosław SDS. Some Remarks on the Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and Karol Wojtyla. 5-

Walerich, Elżbieta. Ogólna charakterystyka idei w wykładni Malebranche’a. 15-

Kijewska, Agnieszka. Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek - promotor neoplatonizmu boecjańskiego. 35-

Anzulewicz, Henryk. David de Dinanto redivivus. Znaczenie badań ks. prof. Mariana Kurdziaka nad Dinantczykiem w kontekście mediewistyki europejskiej. 53-

Judycka, Joanna. Księdza Profesora Mariana Kurdziałka edycja krytyczna pism Dawida z Dinant 73-

CYMELIA

Kurdziałek, Marian Ks. Średniowieczne pretomistyczne koncepcje stosunku filozofii do teologii: Myśl świętego Augustyna 87-

RECENZJE

Dziadkowiec, Jakub. [Rec. Pietras, Alicja. W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii]. 127-

SPRAWOZDANIA

Kulczycki, Mateusz. In memoriam. Sesja z cyklu "Mistrzowie", poświęcona pamięci ks. prof. Mariana Kurdziaka. Lublin, KUL, 26 listopada 2010 roku. 135-

Roczniki Filozoficzne 60(4)

Tom dedykowany śp. Arcybiskupowi Profesorowi Józefowi Życińskiemu

TEKSTY WSPOMNIENIOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

Śp. Arcybiskup Profesor Józef Życiński W poszukiwaniu sensu. List Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego. 9-

Nie uznawał drogi na skróty. Słowo JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 13-

"Wobec obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną" (Kol 4, 5-6). Słowo Dziekana Wydziału Filozofii KUL. 17-

Słomka, Marek Ks. Sylwetka naukowa Arcybiskupa Profesora Józefa Życińskiego. 21-

Kemp, Kenneth W. “With Friends Like Those, Who Needs Enemies": How Aggressive Atheism Impedes the Acceptance of Evolutionary Biology. 29-

Wierzbicki, Alfred M. Ks. Kultura chrześcijańska wobec pluralizmu kultur. 41-

ARTYKUŁY DEDYKOWANE ŚP. ARCYBISKUPOWI PROFESOROWI JÓZEFOWI ŻYCISKIEMU

Dziadkowiec, Jakub. Whiteheadowskie inspiracje filozofii Józefa Życińskiego. 55-

Głąb, Anna. "Cierpię, więc jestem". Problematyka teodycealna w tekstach abpa Józefa Życińskiego. 77-

Golbiak, Jacek; Hereć, Monika. Topologiczne i metodologiczne aspekty modeli kosmologii kwantowej. 101-

Gut, Arkadiusz; Gut, Przemysław. Inne umysły. 123-

Hajduk, Zygmunt. Metodologiczna charakterystyka relacji między teorią i doświadczeniem. 147-

Herda, Justyna. Richarda Dawkinsa koncepcja uniwersalnego darwinizmu a próby naturalistycznego wyjaśniania kultury. 181-

Hołda, Miłosz Ks. Pasja łączenia - katolicka teologia naturalna Józefa Życińskiego 195-

Jaromi, Stanisław OFMConv. Kościół a ewolucja - zasady dialogu. 219-

Kawalec, Paweł. Moderately Pluralistic Methodology. 233-

Kotowicz, Wojciech Ks. Józefa Życińskiego meta-przedmiotowe ujęcie relacji między nauką a religią. 249-

Lekka-Kowalik, Ewa Agnieszka. Filozoficzny kontekst nauki. 261-

Lemańska, Anna. Matematyka a przyroda w ujęciu ks. abpa Józefa Życińskiego. 283-

Piwowarczyk, Marek. Kłopoty z pojęciem wiecznej teraźniejszości. 297-

Wojtysiak, Jacek. Panenteizm. W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa Hartshorne’a i innych przedstawicieli "zwrotu panenteistycznego". 313-

Wróblewski, Zbigniew. O pewnej próbie obrony wyjaśniania teleologicznego. 339-

TŁUMACZENIA

Życiński, Józef M. Pole racjonalności i prawa przyrody. Kotowicz, Wojciech. 361-

Ruch Filozoficzny LXIX (1)

Ruch Filozoficzny LXIX (2)

Ruch Filozoficzny LXIX (3-4)

Semina Scientiarum nr 11

Od redakcji. Wstęp. 3-4

ARTYKUŁY

Bażyk, Albert Przemysław. Krata podwójna: próba opisu wydarzeń przyszłych za pomocą narzędzi logicznych. 5-34

Dziadkowiec, Jakub. Poszukiwanie sensu we Wszechświecie emergentnym. 35-63

Sajdek, Zofia. Dlaczego Popper nie był kryptoindukcjonistą. 64-91

Ivanyk, Stepan. Mirona Zaryckiego koncepcja relacji matematyki i estetyki. 92-106

Farnik, Łucja. Księdza profesora Kazimierza Waisa propozycja zharmonizowania nauki i wiary w kwestii pochodzenia człowieka.107-127

Figas-Skrzypulec, Justyna. Kreacjonizm i Inteligentny Projekt poza granicami Stanów Zjednoczonych - zarys sytuacji. 128-157

Rożko, Karolina. Rozwój teorii powstawania planet wok��ł pulsarów. 158-176

POLEMIKI I RECENZJE

Czaja, Maksymilian. Przewodnik po świecie filozofii. 177-182

Biel, Katarzyna. Nadawanie sensu doświadczeniom. 183-187

SPRAWOZDANIA

Figas-Skrzypulec, Justyna. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Człowiek i Wszechświat - Wschód, Zachód, Południe". 188-195

Słupskie Studia Filozoficzne nr 11

Mikołajczyk, Hubert T. Z dziejów metafizyki po Kartezjuszu

Furman, Marcin. Rozumienie jako dyskurs hermeneutyki

Sareło, Zbigniew. Koncepcja judaizmu w filozofii Maksa Josepha

Kornacka, Katarzyna. Krytyczny optymizm - filozofia zła Eliezera Berkovitsa

Górzna, Sylwia. "Inny" w filozofii Emmanuela Lévinasa

Baszczak, Błażej. Zakazana reprezentacja, niewyrażalność i milczenie. Jean-Luc Nancy i estetyzacja Zagłady

Ibek, Paweł. Czy wątpienie może być podstawą wiary w Boga? Człowiek religijny w myśli Tomáša Halíka

Pastuszek, Artur. Oswajanie atopii - fantasmagoryczna i polityczna moc estetyki

Choińska, Bogna. "całkowicie uśpiony świat...". Nowe Lacanowskie interpretacje snów

Florek, Stefan. Intuicyjne i krytyczne myślenie moralne w kontekście jego filogenezy i neuropsychologii

Michalski, Rafał. Wolność i uznanie w filozofii prawa Hegla

Żuromski, Daniel. Argument przeciwko możliwości języka prywatnego w kontekście społecznego podmiotu poznania

Broszkiewicz, Paulina. Charlesa Sandersa Peirce'a koncepcja znaku względem Peirce'owskiego pragmatyzmu

Gluchman, Vasil. Idea of humanity in David Hume’s moral philosophy

Olech, Małgorzata. Filozoficzny aktywizm podstawą etyki pracy Stanisława Brzozowskiego

Zegzuła-Nowak, Joanna. Immanentyzm George’a Berkeleya w świetle polemiki Henryka Elzenberga z Kazimierzem Ajdukiewiczem

RECENZJE

Podborączyńska, Anna. [Rec. Vandyshev, Valentin; Slomski, Wojciech. Logic. Introduction].

Moniuszko, Łukasz. [Rec. Mysłek, Wiesław. Etyka zawodowa. Uwarunkowania, konteksty, zastosowania].

Fornal, Karolina. [Rec. Konstańczak, Stefan. Etyka pielęgniarska].

Fornal, Karolina. [Walczak, Paweł. Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych].

Konstańczak, Stefan. [Rec. Choińska, Bogna. Sztuka jako wartość wobec kryzysu kultury europejskiej : poglądy estetyczne Herberta, Olędzkiej-Frybesowej i Czapskiego].

ΣΟΦΙΑ nr 12

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 45

Studia Philosophiae Christianae 48, nr 1

Mikucki, Kazimierz. Problem sposobu poznania duszy ludzkiej według Kazimierza Kłósaka

Kieliszek, Zdzisław. Człowiek - podmiot sam w sobie, który nie umiera całkowicie, czyli o tym, co "przeoczył" Immanuel Kant

Otlewska, Magdalena. Struktura człowieka w "Scivias" Hildegardy z Bingen

Stępień, Tomasz. Czy dusza ludzka jest indywidualna? Kontrowersje wokół rozumienia duszy w starożytnym neoplatonizmie niechrześcijańskim

Stępnik, Andrzej. Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewolucyjnego w badaniach nad umysłem

Śnieżyński, Krzysztof. Nieśmiertelność duszy - stara filozoficzna idea w obszarze współczesnego społeczeństwa konsumenckiego

Urbańska-Bożek, Maria. Problem nieśmiertelności duszy ludzkiej w nauce Arystotelesa w świetle koncepcji intelektu Aleksandra z Aleksandrii

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Slodičkowa, Monika. Dorota ZapisekUdział Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Jezus z Nazaretu w kontekście teologicznym i religioznawczym"

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów, 19-20 maja 2011 r.

Andrzejuk, Izabella. Sprawozdanie z konferencji "Geneza państwa a problem filozofii politycznej", 28 marca 2011 r.

Świętorzecka, Kordula. [Rec. Pawłowski, Kazimierz. Zarys logiki. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych]

Czernecka-Rej, Bożena. [Rec. Piesko, Maria. Nieobliczalna obliczalność]

Studia Philosophiae Christianae 48, nr 2

Duma, Tomasz. Egzystencjalne podstawy prawa naturalnego według Mieczysława A. Krąpca

Krokos, Jan. "Philosopie als Strenge Wissenschaft" a Husserlowski projekt odrodzenia filozofii

Kucharski, Dariusz. "Common sense" jako uzasadnienie Berkeleyowskiej tezy immaterialistycznej

Michałowicz, Łukasz. Źródła filozoficzne "Doktora Faustusa" Thomasa Manna

Piekarski, Michał. Fenomenologiczny projekt Ludwiga Wittgensteina

Probucka, Dorota. Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a

Świeżyński, Adam. Wonderment and delight : an outline of the phenomenology of the miracle as an extraordinary event

Waleszczyński, Andrzej. Pojęcie troski we współczesnej etyce

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Kaczmarek, Piotr. [Rec. Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore. Kijewska, Agnieszka (red.)]

Karpiński, Piotr. [Rec. Przewodnik po metafizyce. Kołodziejczyk, S.T. (red.)]

Karpiński, Piotr. Sprawozdanie z Konferencji "Przyroda - Człowiek - Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego", Lublin, 10 lutego 2012 r.

Kłosowicz, Sylwia. Sprawozdanie z konferencji "Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii", UKSW, Warszawa, 23-24 września 2011 r.

Wasilewska-Zembrzuska, Katarzyna; Płotka, Magdalena. Filozofia na IV Kongresie Mediewistów Polskich

Studia Philosophiae Christianae 48, nr 3

Borkowski, Paweł. Koncepcja najlepszego ustroju politycznego według Arystotelesa

Hrehovà, Helena. Perspektywa antropologiczna a etyczny dynamizm życia według Marii Zambrano

Krokos, Jan. Obiektywność i prawdziwość sumienia

Kucharski, Dariusz. Natura przedmiotu spostrzeżenia zmysłowego w ujęciu Thomasa Reida

Łagosz, Marek. Koncepcja czasu Wilhelma Ockhama w świetle niektórych ustaleń współczesnej filozofii czasu

Mamełka, Tomasz. Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza : analiza porównawcza

Piłat, Robert. Dynamiczny model umysłu

Rozmarynowska, Karolina. Sytuacja graniczna jako moment doświadczenia siebie w ujęciu Karla Jaspersa

Wesserling, Janusz. Równoważnościowa sprowadzalność formuł logiki niefregowskiej do kwantyfikatorowej postaci normalnej

Studia Philosophiae Christianae 48, nr 4

Moń, Ryszard. The importance of substantial ethical issues : is the diagnosis made by Tadeusz Styczeń correct?

Cebula, Adam. "Wolność w prawdzie" czy "wolność z prawdy"? : Tischer i Styczeń o encyklice "Veritatis Splendor"

Podrez, Ewa. Godność jako podstawa (aksjologiczno-normatywna) relacji międzyosobowych w ujęciu księdza Tadeusza Ślipki

Rozmarynowska, Karolina. Znaczenie innego w doświadczeniu wartości

Grzybek, Grzegorz. Pożądania, porzeby, pragnienia : refleksja inspirowana poglądami Józefa Tischnera

Nierodka, Paweł. Józef Tischner w sporze o społeczną naturę człowieka : "Homo sovieticus" a "Homo solidaritus"

Drabarek, Anna. Dlaczego personalizm nie jest i nie może stać się filozofią niedzielnego popołudnia

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Barníková-Magganaris, Zuzanna. [Rec. Hrehovà, Helena. Etická rozprava o cnosti a dobrokráse : aretologicko-filokalistické reminiscencje]

Krokos, Jan. [Rec. Zawojska, Teresa. Od epistemologii do historiozofii : poglądy filozoficzne Wojciecha Dzieduszyckiego] Hałaczkiewicz, Agnieszka. [Rec. Vetulani, Jerzy. Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice]

Ganowicz-Bączyk, Anita. Sprawozdanie z obrad Sekcji Ekofilozofii i Zrównoważonego Rozwoju w ramach IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Wiśle

Liberski, Arkadiusz. "Bóg, człowiek, natura. Filozoficzno-kulturowe perspektywy dialogu" : Warszawski Dzień Filozofii 2012

Studia Philosophica Wratislaviensia VII, 1

Woszczyk, Agnieszka. Relacja: Jedno (hen) - różność (heterotēs) - byt w "Ennedach" Plotyna. 7-

Zieliński, Jacek. Relacyjna funkcja Logosu według Filona z Aleksandrii. 17-

Głowala, Justyna. Rozum i natura relacji w etyce. Ordinatio u Akwinaty. 39-

Głowala, Michał. Co wyrażają predykaty relacyjne? Jan od św. Tomasza oraz Nartłomiej Mastri i Bonawentura Belluto o czterech typach realności relacji. 57-

Iremadze, Tengiz. Filozofia autorefleksji Johannesa Petriziego. 71-

Otlewska, Magdalena. Stwórca i stworzenie - komentarz do biblijnego opisu stworzenia (Gen. 1-2) w "Liber divinorum operum" Hildegardy z Bingen. 79-

Röd, Wolfgang. Wilhelm Dilthey a filozofia hermeneutyczna. 93-

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek. Uogólnione pojęcie rozumowania. 105-

Leszczyński, Damian. Pozytywna podstawa wolności negatywnej. 121-

PRZEKŁADY

Czapla, Paweł; Manikowski, Maciej. Wprowadzenie do "Traktatu kosmologicznego" Pseudo-Dionizego Areopagity. 143-

Pseudo-Dionizy Areopagita. Traktat kosmologiczny. 145-

Tański, Maciej. Wstęp do przekładu "O duszy" Alberta Wielkiego. 151-

Albert Wielki. O duszy. 155-

Głowala, Michał. Kajetan i Jan od św. Tomasza: trzy teksty o rozumności, wartości moralnej i o tożsamości sprawności. Wstęp do przekładu. 167-

 Tomasz de Vio (Kajtean). Komentarze do "Summy teologicznej" św. Tomasza z Akwinu, I-II, kwestia 55. 171-

Jan od św. Tomasza. Kurs teologiczny do "Summy teologicznej" św. Tomasza, I-II, dyskusja 14: O istocie cnoty w ogólności

RECENZJE

Krasicki, Jan. Od nihilizmu do chrześcijaństwa. [Rec. Rarot, Halina. Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność idei ficzno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu]. 193-

Fingas, Bartosz. Natura sporów filozoficznych w ujęciu MacIntyre’a. [Rec. Maclntyre, Alasdair. Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych. Etyka, Genealogia i Tradycja]. 203-

Michałowski, Paweł. Przez filozofię do świadomego umysłu. [Rec. Chalmers, David. Świadomy umysł]. 211-

Studia Philosophica Wratislaviensia VII, 2

Domaradzki, Mikołaj. Lucjusz Anneusz Kornutus i etnograficzna egzegeza mitu. 7-

Głowala, Justyna. O naturze wiedzy praktycznej. Rozważania Gotfryda z Fontaines i G.E.M. Anscombe. 27-

Furman, Marcin. Stanowisko Friedricha Trendelenburga wobec heglowskiej dialektyki. 43-

Schudy, Hanna. Motywacja podmiotu moralnego jako relacja między normą moralną a działaniem w etyce środowiskowej Dietera Birnbachera. 57-

Heflik, Włodzimierz. Natura relacji w świetle Traktatu Wittgensteina. 79-

Wadowski, Jan. Między dobrem a złem. Agatologia w kontekście rozumu i wiary. 101-

Baszczak, Błażej. W poszukiwaniu Innego: Jacques’a Derridy filozofia podmiotu. 123-

Mazur, Piotr S. Klasyczna koncepcja prowidencji ludzkiej jako podstawa politologii. 139-

RECENZJE

Ambrożewicz, Zbigniew. Odnaleźć Bogoczłowieka. O eseistyce Jana Krasickiego. [Rec. Krasicki, Jan. Po "śmierci Boga". Eseje eschatologiczne]. 157-

Czarnecki, Michał J. Konsekwencje oświecenia. [Voegelin, Eric. Od oświecenia do rewolucji]. 165-

Morawski, Karol. Populizm, polityka i polityczność - Laclau i Mouffe. [Rec. Laclau, Ernesto. Rozum populistyczny. Mouffe, Chantal. Polityczność]. 173-

Krasicki, Jan. Ontologia i literatura. [Olędzki, Mirosław. Mowa niezależna i mowa pozornie niezależna w powieści w kontekście zasad gatunku. Przypadek twórczości Józefa Weyssenhoffa]. 181-

Bukowczyk, Piotr. Wreszcie krytyczna analiza praw człowieka w polskiej literaturze naukowej. [Bała, Paweł; Wielomski, Adam. Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych]. 193-

Studia Philosophica Wratislaviensia VII, 3

Trochimska-Kubacka, Beata. Wprowadzenie. Obecność pojęcia wyobraźni w myśli filozoficznej - zarys historyczny. 7-

Gajda-Krynicka, Janina. Początek filozofii. Od logosu do mitu. 29-

Rymar, Dariusz. Aporetyka mitu i sztuki w Platońskiej dialektyce. 45-

Trochimska-Kubacka, Beata. Recepcja Kantowskiej koncepcji wyobraźni i estetyki wzniosłości na wybranych przykładach. 73- Błocian, Ilona. Pojęcie nieświadomości a obraz groty w badaniach nad wyobraźnią G. Bachelarda. 91-

Dolata, Kamila. Gastona Bachelarda sposób rozumienia porządku wyobraźni i jej Obrazów. 105-

Olejarczyk, Anna. Między grotą a jaskinią. Lektura eseju Bachelarda z perspektywy platońskiej. 117-

Kwiatkowska, Ewa. O powinowactwie obrazu i mitu w kontekście zwrotu ikonicznego. 139-

PRZEKŁADY

Wunenburger, Jean-Jacques. Mit i myśl. 167-

RECENZJE

Chmielewski, Adam. T. H. Green: epistemologia i filozofia polityczna. [Rec. Grygieńć, Janusz. Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej] 173-

Studia Philosophica Wratislaviensia VII, 4

Hensoldt, Agnieszka. C.S. Peirce - prekursorfilozofii analitycznej? 7-

Kilian, Krzysztof J. Lakatosowska periodyzacja twórczości Feyerabenda. 21-

Pezdek, Krzysztof. Bergsonowska krytyka naukowych metod poznania rzeczywistości. 45-

Kotowski, Mateusz. Jak dowodzić realności przedmiotów teoretycznych? 59

Czarnocka, Małgorzata; Mazurek, Mariusz. Modele a metafory. 77-

Czarnocka, Małgorzata. Uzupełnienie: O analogii. 97-

Kazibut, Radosław. Pseudolaboratorium -protolaboratorium - nauki laboratoryjne. Zasada intersubiektywnej powtarzalności i odtwarzalności jako kryterium demarkacji. 105-

Machaj, Mateusz. Czy ekonomia jest nauką empiryczną? 123-

Michaluk, Tomasz. Czy prawda jest reprezentacją w cyfrowej semiosferze (Internecie)? Podstawy metodologiczne w badaniach fenomenu semiosfery. 137-

Małek, Monika. Problem udoskonalania człowieka w świetle osiągnięć nauk medycznych i technicznych. 149-

PRZEKŁADY

Chakravartiy, Anjan. Selektywny sceptycyzm: realizm w stosunku do przedmiotów teoretycznych, realizm strukturalny, semirealizm. 163-

RECENZJE

Chmielewski, Adam. Ideały i praktyki. [Rec. Machura, Piotr. Ideał człowieka-filozofa w koncepcji Alasdaira Maclntyre'a]. 195-

Żyszczyński, Radosław. Immanentny Bóg Spinozy. [Rec. Żelazna, Jolanta. Substancja jak światło?]. 199-

Piórkowska, Agata. Czy można oddzielić historię od historyka? O problemach związanych z tworzeniem historii. [Rec. Marou,  Henri Irénéé. O poznaniu historycznym]. 207-

Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, English Edition 2012

Chmielewski, Adam. Editor’s Foreword. 7

HISTORY OF PHILOSOPHY

Pacewicz, Artur. The Concept of the Good (tagathon) in Philosophy before Plato. 11

Woszczyk, Agnieszka. The conception of alethēs anthrōpos in Plotinus’ Enneads. 27

Głowala, Michał. Coming to a Conclusion and significatum propositionis according to Gregory of Rimini. 39

EPISTEMOLOGY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

Leszczyński, Damian. What is ‘Naive Realism’? 55|

Sady, Wojciech. The Early Wittgenstein on Thought and World. 71

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. The Relationship between Soul and Body in Wittgenstein’s Late Philosophical Investigation. 81

Miller, David. Overcoming the Justificationist Addiction. 93

Szlachcic, Krzysztof. Conventions, Styles of Thinking and Relativism. Some Remarks on the Dispute between I. Dąmbska and L. Fleck. 105

Sikora, Marek. Constructivism and Realism on the Status of Scientific Facts. Bruno Latour versus Ian Hacking. 125

ETHICS AND PHILOSOPHY OF POLITICS

Bendersky, Joseph W. Hobbesian Anthropology, the Interminable Enemy, and State Theory: Intellectual Convergences in Carl Schmitt and Sigmunt Freud. 143

Sluga, Hans. Pluralism of the Political. From Carl Schmitt to Hannah Arendt. 155

Łojek, Stanisław. Leo Strauss’s Utopia of ‘Return’ as an Anti-Modern Anti-Utopia. 171

Drałus, Dorota. MacIntyre and the Anatomy of Patriotic Morality. 187

Roszyk, Maksymilian. Historicism and Justification. Alasdair MacIntyre’s Historicist Conception of Justification. 203

Żardecka-Nowak, Magdalena. Political Philosophy and Postmodern Society. 221

Zdybel, Jolanta. Net and Power. Axiological Contribution to Net Theory and Reflection on Globalization. 231

AESTHETICS

Chmielewski, Adam. Duty and Beauty. Evolutionary Ethics in Relation to the Darvinian Aesthetics. 249

Konik, Roman. The Anthropology of Picture. The Reason to History of Picture. 267

Teske, Joanna K. The Methodology of the Humanities and Karl R. Popper’s Philosophy of Science and Art. 275

Studia z Filozofii Polskiej t. 7

Studia z Historii Filozofii nr 3

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 6, nr 1

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 6, nr 2

Sztuka i Filozofia nr 40

Sztuka i Filozofia nr 41

Tekstoteka Filozoficzna nr 1

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 50

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 51

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVIII, z. 1 (191)

Czarnocka, Małgorzata; Mazurek, Mariusz. Metafory w nauce

Kazibut, Radosław. Alchemia pomiędzy pseudonauką a nauką. Studium historyczno-metodologiczne

Zmyślony, Iwo. Kłopoty z wiedzą niejawną (tacit knowledge) w poglądach Michaela Polanyiego

Błachut, Arkadiusz. [Rec. Teece, David J. Dynamic capabilities & strategic management - Organizing for innovation and growth]

Żegleń, Urszula M. Profesor Michał du Vall (1952-2012) - sylwetka.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVIII, z. 2 (192)

Strzałecki, Andrzej. Sprawność osobowości : kontrowersje wokół ogólnego czynnika osobowości twórczej

Kawalec, Paweł. Automated Science

Przegląd Piśmiennictwa

Kotowa Barbara. Jerzy Kmita (1931-2012)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVIII, z. 3 (193)

Bińczyk, Ewa. Praktyka laboratoryjna i warunki jej stabilności. Wokół stanowisk Pawła Zeidlera oraz Iana Hackinga

Bylica, Piotr. Darwinizm i koncepcja wieloświata a religijne wyjaśnienie racjonalnego porządku i poznawalności przyrody

Osińska, Veslava. Wizualizacja paradygmatów badawczych

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

śKRONIKA

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLVIII, z. 4 (194)

Kubiak, Adam; Wodzisz, Rafał. Scientific essentialism in the light of classification practice in biology - a case study of phytosociology

Rekowski, Witold; Przyłuska-Fiszer, Alicja; Różyńska, Joanna; Fijałkowska, Barbara. Środowiskowe przyzwolenie na łamanie zasad dobrej praktyki badawczej w opinii społeczności akademickiej

Sagan, Dariusz. Zdolność przewidywania jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt

Dąbrowski, Karol. [Rec. Wierzbicki, Andrzej P. Techne: Elementy niedawnej historii technik informacyjnych i wnioski naukowoznawcze]

DEBATA zorganizowana przez Komitet Naukoznawstwa PAN pt. "Czy nauka w Polsce jest innowacyjna?", 17 czerwca 2011, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki: Białoń, Lidia; Wróbel, Andrzej; Abriszewski, Krzysztof; Olechnicka, Agnieszka; Drewniak, Dariusz; Kawalec, Paweł; Niedbalska, Grażyna; Gasparski, Wojciech; Dąbrowa-Szefler, Małgorzata; Białecki, Ireneusz; Stefaniak, Barbara.

Grzegorczyk, Andrzej. Errata do artykułu Andrzeja Grzegorczyka "Filozofia logiki i formalna LOGIKA NIESYMPLIFIKACYJNA"