POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2013

 

strona główna

polskie czasopisma filozoficzne

polskie książki filozoficzne

polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica nr 26

Komorowski, Marcin. Pojęcie teologii w pismach Platona i Arystotelesa. 3-26.

Kosmulska, Bogna. Metafizyczne określenia w orzeczeniach soborów starożytnego Kościoła - duch czy litera dogmatu? 27-34.

Nowakowski, Dawid. Kalwina koncepcja wolnej woli i usprawiedliwienia. 35-51.

Śliwiński, Tomasz. Geraulda de Cordemoy teoria ruchu materii oraz wyjaśnienie wzajemnych oddziaływań duszy i ciała w oparciu o koncepcję przyczyn okazjonalnych. 53-78.

Szocik, Konrad. Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu. 79-93.

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Heideggerowski zwrot: jedność bycia i nieantropocentryczna filozofia człowieka. 95-112.

Brzozowski, Tomasz T. Deformacja i pozorność dialogu w kontekście quasi-relacji społecznych. 113-130.

Podstawski, Michał. "Ściana jest niema, a drzwi przemawiają" (G. Simmel). Kilka uwag o topografii spotkania. 131-138.

Markiewicz, Alicja. Konsekwencje eksternalistycznego sposobu rozumienia znaczeń wyrażeń językowych oraz treści stanów mentalnych. 139-153.

Analiza i Egzystencja nr 21

Zapffe, Peter W. Ostatni Mesjasz. Trzeciak, Andrzej (tłum.).

Tacik, Przemysław. "Nerwy pańskie tu niewinne" - o problematyce choroby u Friedricha Nietzschego

Lipowicz, Markus. Krytyka nowoczesnych stosunków społecznych jako podstawa ponowoczesnej sztuki życia - egzystencjalny wymiar dzieła Michela Foucault

Staśkiewicz, Hubert. Idea państwa według minarchistów i anarchokapitalistów

Głąb, Anna. Etyka czytania i strategie narracji. Na podstawie powieści Toni Morrison "Umiłowana"

Roś, Joanna. Filozofia a dramat, na przykładzie twórczości Jean Paul Sartre’a

Prusik, Waldemar. Sztuka i mistyka. Ekspresja jako artystyczne doświadczenie absolutu

Broniewska, Marta; Brzoska, Adam; Dalke, Jarosław; Szulc, Aleksandra; Zimmermann, Martyna.. Czym jest szczęście? Analiza zagadnienia na podstawie koncepcji Władysława Tatarkiewicza

RECENZJA

Gryszczuk, Małgorzata. Odkrywając tajemnice egzystencji. [Rec. Piecuch, Czesława. Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa].

Analiza i Egzystencja nr 22

Lazari Radek, Katarzyna de; Singer, Peter. Konsekwencjalizm a tajemnica: obrona ezoterycznej moralności. Jakubiak, Milena i Pawłowski, Marek (tłum. )

Rutkowski, Mirosław. Kryterium genetyczne w sporze o aborcję

Saja, Krzysztof. Minimalizacja cierpienia zwierząt a wegetarianizm

Zarosa, Urszula. Status moralny zwierząt a dwa rodzaje potencjalności

Tokarczyk, Roman. Tortury i egzekucje w etyce kata

Szutta, Artur. Przemoc a obywatelskie nieposłuszeństwo

Janikowski, Wacław. Zasada podwójnego skutku i zasada moralnej symetrii a kwestia legalizacji eutanazji

Wach, Bogna. Próba oceny sytuacji granicznych związanych z chorobą i umieraniem

Jakubiak, Milena. Religia według Hume’a

POLEMIKI

Kąkol, Tomasz. Kilka uwag w sprawie kryterium genetycznego w sporze o (nie tylko) aborcję

Rutkowski, Mirosław. O kryterium genetycznym w sporze o aborcję raz jeszcze. Odpowiedź na zarzuty

Schetz, Adriana. Dlaczego wegetarianin nie jest zainteresowany minimalizacją cierpienia zwierząt

Saja, Krzysztof. Utylitaryzm i welfaryzm a uzasadnienie wegetarianizmu

Analiza i Egzystencja nr 23

Kubok, Dariusz. Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania

Oleś, Rafał. Metoda dialektyczna a funkcje chôrismos w metafizyce Plotyna

Czesna, Ewa; Nowaczyk, Adam. Dwie (anty)filozoficzne "gramatyki" Ludwiga Wittgensteina

Gomułka, Jakub. Wittgenstein i zagadka Anzelma

Moroz, Jacek. Czy Alfred Tarski jest relatywistą aletycznym?

Wawrzyniak, Jan. Filozofia jako diagnoza. Barry Stroud o naturze filozofii i znaczenia

Furman, Marcin.  Epistemologia Rudolfa Hermanna Lotzego. Obiektywność jako epistemiczna ważność

Barnat, Damian. Silne wartościowania i problem tożsamości ludzkiej

Żółkowska, Teresa. Inny (Wykluczony): dyskurs, puste znaczące, emancypacja

RECENZJA

Kosecki, Artur. Neopragmatyzm - geneza, historia, definicja. [Rec. Szubka, Tadeusz. Neopragmatyzm].

IN MEMORIAM

Marian Przełęcki (1923-2013)

Analiza i Egzystencja nr 24

Skorupski, John. Existence

Collier, John. Emergence in Dynamical Systems

Boltuc, Piotr (Peter). Non-Homogenous Moral Space (from Bentham to Sen)

Gomułka, Jakub; Wawrzyniak, Jan. Some Arguments for the Operational Reading of Truth Expressions

Kurtz, Roxann

e Marie. Quinean Ontological Commitment Derailed

Pruss, Alexander. Aristotelian Forms and Laws of Nature

Japola-DesVergnes, Justyna. No more Mad-dog Concept Nativism

Segev, Alon. Uncovering the True “Wealth" of Happiness -Examining the Limitations that Govern Croesus’s Question about Happiness and Aristotle’s Subsequent Reply

Morris, Donald. The Civic Duty to Pay Taxes and the Fair-Share Calculation

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol. 38

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(6)

Linhares, José Manuel Aroso. Pojęcie dowodu jako otwarta rana prawa: niezmiennie błędna aporia?

Bogucki, Olgierd. O sposobach pojmowania twórczego charakteru interpretacji

Ciszewski, Wojciech. System uzasadnienia teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa

Dyrda, Adam. Czy pojęcie prawa jest pojęciem z istoty spornym?

Gontarski, Waldemar. Aitia - wina arystotelesowska. Zagadnienia definicyjne. Część II

Jabłoński, Paweł; Kaczmarek, Przemysław. O trzech granicach władzy prawniczej

Koszowski, Maciej. O lukach w prawie rzadko spotykanych słów kilka

RECENZJE I POLEMIKI

Skuczyński, Paweł. Rozwój edukacji etycznej prawników. [Rec. Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study. Król, Małgorzata (red.)].

SPRAWOZDANIA

Banaś, Paweł; Janik, Bartosz; Skoczeń, Izabela. The Many Faces of Contemporary Philosophy and Theory of Law - konferencja z okazji dziesięciolecia Sekcji Filozofii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 23-24 marca 2013 r.

Chauvin, Tatiana. Prace Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2011-2012

Nagroda Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2(7)

Chauvin, Tatiana. Prawo jako dyskurs o życiu - antropologia dogmatyczna Pierre’a Legendre’a

Grzybowski, Tomasz. Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny (ze szczegolnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda)

Kłodawski, Maciej. Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu prawnego

Michalczak, Rafał. Sztuczne sieci neuronalne w modelowaniu rozumowań prawniczych. O problemach wynikających ze specyfiki prawa

Przygucki, Paweł. Dlaczego rozważa się stosowanie tortur - o kolizji fundamentalnych zasad porządku prawnego

Wojciechowski, Maciej. Rehabilitacja namiętności? Emocje a postulat bezstronności

RECENZJE I POLEMIKI

Polanowska‑Sygulska, Beata. [Rec. Wojtczak, Sylwia. O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa].

Wojtczak, Sylwia. Wiele pytań o normatywność prawa. [Rec. Brożek, Bartosz. Normatywność prawa].

Brożek, Bartosz. O normatywności prawa. Odpowiedź Sylwii Wojtczak.

SPRAWOZDANIA

Chmura, Marta; Łakomy, Jakub. Postanalityczna filozofia prawa, Karpacz 22-25.09.2013 r.

Łysak, Wojciech. Rothbard Summer University, Gandawa, 17-21.09.2013 r.

Stawecki, Tomasz. XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy Human rights , rule of law and the contemporary Social Challenges in Complex Societies, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazylia, 21-26.07.2013 r.

Żuralska, Marta. VI Zjazd Młodych Teoretykow i Filozofow Prawa Refleksyjność w prawie, Warszawa, 12-14.09.2013 r.

Jabłoński, Paweł. Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2012-2013

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 58

Fattal, Michel. Słowa i czyny u Heraklita. O teoretycznych podstawach moralnego działania

Pietrzak, Marcin. Antyfilozofia cynicka w Nigrinosie Lukiana

Blandzi, Seweryn. Filon z Aleksandrii i problem genezy onto-teologii

Szczepański, Jakub. Homo homini deus est - homo homini lupus est. Kilka uwag o naturze ludzkiej według Hobbesa

Sgarbi, Marco. Thomas White, an Aristotelian Response to Scepticism

Włoch, Wojciech. Relacja jednostka-państwo w wybranych nowożytnych teoriach własności

Częścik, Katarzyna Ł. Filozoficzno-ideologiczne podstawy działalności Zakonu Iluminatów w świetle głównych założeń późno-oświeceniowej filozofii Adama Weishaupta

Karalus, Andrzej. The Origins of the Concept of Ideology

Szwed, Antoni. O zasadniczej niesprowadzalności "systemu" Kierkegaarda do systemu Hegla

Domański, Andrzej. Zapomniane źródła i inspiracje psychologii tłumu

Hanuszkiewicz, Wojciech. Ontologiczne założenia Platońskiej teorii idei w ujęciu Hermanna Lotzego

Nelson, Eric S. Naturalism and Anti-Naturalism in Nietzsche

Ambrożewicz, Zbigniew. Destrukcja lub synteza. O dwóch metodach interpretacji filozofii Williama Jamesa

Parszutowicz, Przemysław. On the Transcendental Philosophy in the Light of the Kantian Aggregate-System Opposition

Drozdek, Adam. Scheler: between Striving and Love

Mazurek, Sławomir. Dziedzictwo gnozy w rosyjskiej filozofii religijnej

Zatorski, Tadeusz. Bóg zawiódł. "Dziecinna" teologia Pasji według Mateusza Hansa Blumenberga

Michalska, Anna. Pojęcie paradygmatu oraz ideału nauki w rekonstrukcjach historii wiedzy

Jakubczak, Marzenna. Komparatystyka na gruncie filozofii. Założenia, uprzedzenia i perspektywy

Nalichowski, Jakub. Masowa polityka i marksizm. Z genealogii problemu dialektyki rozumu jako dialektyki masowej demokracji

Stasi, Daniele. Odnowienie semantyczne demokracji. Uwagi na temat filozofii polityki Kelsena i Bobbio

PRZEKŁADY

Husserl, Edmund. Idea filozofii i jej historyczne pochodzenie. Bogaczyk-Vormayr, M. (tłum.)

RECENZJE

Borzym, Stanisław. O sposobach uprawiania historii filozofii. [Rec. Tyl, Mirosław. Filozofia - historia - historia filozofii. Filozoficzne konteksty polskiej historiografii XX wieku].

Iocco, Gemmo. Carl Stumpf and the Philosophical-psychological Debate at the Turn of 19th and 20th Centuries. [Rec. Stumpf, Carl - From Philosophical Reflection to Interdisciplinary Scientific Investigation. Bonacchi, Silvia & Boudewijnse,  Geert-Jan (eds.)].

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej t. 58 Suplement

EUGENIUSZ GÓRSKI IN MEMORIAM (1947-2013)

Cerutti-Guldberg, Horacio. Europa del Este y Nuestra América en Diálogo. El Aporte de Eugeniusz Górski

Roldan, Concha. Another Beginning for Conceptual History: From Leibniz to Koselleck. Introduction for Eugeniusz G

Krupecka, Iwona. Imitacja/innowacja. Funkcje autorytetu św. Tomasza z Akwinu w dyspucie w Valladolid (1550/1551)

Facca, Danilo. Kilka uwag na temat przedmiotu metafizyki według Franciszka Suareza

Skrzypek, Marian. Les droits de l`homme et du citoyen dans la philosophie des Lumieres

Marcos, Maximiliano Hernández. Kant’s Criminal Wisdom. A Critical Reconstruction

Krakowiak, Józef Leszek. Metodologiczno-antropologiczna prefenomenologiczność i preabsurdyzm Schopenhauera

Sabik, Kazimierz. Aspekt filozoficzny w recepcji krytycznej Don Kichota Cervantesa w Polsce (1843-1918)

Soriano, Antonio Heredia. A vueltas con la Generación de 1898

Polit, Krzysztof. Socjalizm etyczny młodego Miguela de Unamuno

Miguel, Cirilo Flórez. Pensar a Dios en el siglo XX: el ejemplo de Miguel de Unamuno

García, José Luis Mora. José Luis Cano: poética y sentido moral …desde la amistad…

García, José M. González. Filosofía y Literatura: en torno a Ortega y Gasset

Jagłowski, Mieczysław. Ontologia José Ferratera Mory

Demenchonok, Edward. Latin American Philosophy and Interculturality

Acosta, Yamandú. “Nuestra América". Un programa revolucionario en el siglo XXI

Stefański, Ryszard. Idea et praxis. "Teologia wyzwolenia" a działanie i oficjalna doktryna Kościoła katolickiego

Sikora, Tomasz. Znaczenie praksis w teologii wyzwolenia i w narodnictwie. Zarys analogii

Zamojski, Adam. Tożsamość europejska - źródła naturalne i symboliczne

Mazurek, Sławomir. Iwan Aleksandrowicz Iljin - religia, prawo, osoba

Borzym, Stanisław. Julian Klaczko o przesileniu światopoglądowym

Soin, Maciej. "Krytyczny realizm" w naukach społecznych

Starzyński, Wojciech. Korespondencja Ireny Krońskiej i Jana Patočki jako ważny dokument czesko-polskiego życia filozoficznego

Życiorys naukowy i bibliografia prac Profesora Eugeniusza Górskiego (1947-2013)

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 3, nr 1

THE LEGACY OF ENLIGHTENMENT, Red. Katarzyna Haremska.

Haremska, Katarzyna, Kłoczowski Paweł. Introduction to the Issue. 5-8.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY / ARTICLES AND TREATISES

Elżanowski, Andrzej. Moral Progress: A Present-day Perspective on the Leading Enlightenment Idea. 9-26.

Czyżowska, Dorota. O związkach między rozwojem poznawczym i rozumieniem moralnym. 27-36.

Haremska, Katarzyna. Kapitalizm - narodziny idei. 37-58.

Schweiger, Gottfried. Soziale Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat. Zum normative Gehalt materieller Deprivation. 59-80.

Pyznar, Konrad. Koncepcja realności w późnej filozofii Nietzschego. 81-96.

Lipowicz, Markus. Ponowoczesność jako nowa szansa dla Oświecenia, czyli o konieczności przezwyciężenie nowoczesności. 97-114.

Pyra, Leszek. Powstanie i rozwój filozofii środowiskowej w USA na podstawie poglądów Johna Muira, Aldo Leopolda i J. Bairda Callicota. 115-132.

Bhattacharya, Ramkrishna. The Base Text and Its Commentaries: Problems of Representing and Understanding the Cārvāka/Lokāyata. 133-150.

Farris, Joshua. Pure or Compound Dualism? Considering Afresh the Prospects of Pure Substance Dualism. 151-159.

NAUCZANIE FILOZOFII, WYKŁADY / TEACHING PHILOSOPHY, LECTURING

Filek, Jacek. Podstawowe pytanie etyczne w horyzoncie prawdy, wolności i odpowiedzialności. 161-175.

PRZEKŁADY / TRANSLATIONS INTO POLISH Darge, Rolf. Suareza Disputationes Metaphysicae i średniowieczne teorie transcendentaliów. (tłum. Blandzi, Seweryn). 177-197.

RECENZJE / REVIEWS

Hanuszkiewicz, Wojciech. [Rec. Arendt, Hannah. Wykłady o filozofii politycznej Kanta; Gawlina, Manfred. Grundlegung des Politischen In Berlin. Fichtes späte Demokratie-Theorie in ihrer Stellung zu Antike und Moderne]. 199-204.

Jakubczak, Krzysztof. [Rec. Batchelor, Stephen. Wyznania buddyjskiego ateisty]. 205-208.

Sochacki, Łukasz. [Rec. Czaja, Dariusz. Lekcje ciemności]. 209-216.

NOTY / NOTES

Piekarz, Michał. [Banasiak, Bogdan, Kucner, Andrzej, Wasyluk, Piotr. Demokracja, tolerancja, oświecenie]. 217-218.

Jakubczak, Marzenna. [Cockburn, Cyntia. Anti-militarism. Political and Gender Dynamics of Peace]. 219-220.

Trela, Grzegorz. [Czerwińska-Rydel, Anna. Życie pod psem według Artura Schopenhauera]. 221.

Kłoczowski, Paweł. [Barańska, Jolanta. Prawidłowa kolejność rzeczy]. 222.

Mrówka, Kazimierz. [Pałka, Marta. Książeczka o podróżowaniu]. 223.

SPRAWOZDANIA / REPORTS Jakubczak, Marzenna. Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium filozoficznego "Comparative Methodology in Religious Studies" (Kraków, 23-24 maja 2013). 225-226.

Szwed, Antoni. Międzynarodowy Kongres "Aktualność Kierkegaarda" (Kraków, 10-12 czerwca 2013). 227.

Haremska, Katarzyna. Sprawozdanie ze spotkania dyskusyjnego "Bitwa Idei" - edycja V (Kraków, 16 maja 2013). 228.

Argument: Biannual Philosophical Journal t. 3, nr 2

MARTIN HEIDEGGER - INSPIRATIONS, INTERPRETATIONS, CONTEXTS, Red. Wojciech Hanuszkiewicz

Hanuszkiewicz, Wojciech, Mizera, Janusz. Introduction to the issue. 241-243.

Mizera, Janusz. Uwagi o recepcji I przekładzie tekstów Martina Heideggera w Polsce. 245-252.

ARTICLES AND TREATISES / ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Kamińska, Sonia. Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera. 253-272.

Augustyniak, Piotr. Byt i nicość w myśli Mistrza Eckharta. Początki niemieckiej filozofii woli. 273-284.

Gawlina, Manfred. Anselms Proslogion, "nichts" gegen Nishida und Heidegger?. 285-300.

Woźniak, Cezary. Heideggera myślenie nicości. 301-312.

Piecuch, Joachim. Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy. 313-322.

Jewuła, Artur. The call and the response: Martin Heidegger and Martin Buber on responsibility. 323-338.

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Bycie I świat. Metamorfozy pojęcia “świat" w filozofii Martina Heideggera. 339-356.

Lubecki, Marcin. Kwestia języka w filozofii Martina Heideggera. 357-372.

Bal-Nowak, Maria. Kondycja czasu marnego według Friedricha Hölderlina i jej możliwe transformacje. 373-382.

Murawska, Monika. Fenomenologiczna post-narracja. Szkic o fenomenologii Henriego Maldineya. 383-404.

Yaacob, Solehah. Linguistic argumentation and logic: an alternative method approach in Arabic grammar. 405-428.

Bogaczyk-Vormayr, Małgorzata. In der Gegenwart der Anderen. Norbert Elias über Leben und Sterben in der modernen Gesellschaft. 429-444.

TEACHING PHILOSOPHY, LECTURING / NAUCZANIE FILOZOFII, WYKŁADY

Stekeler-Weithofer, Pirmin. Conceptual thinking in Hegel’s Science of logic. 445-474.

Greisch, Jean. Paul Ricœur: la sagesse de l’incertitude. 475-490.

TRANSLATIONS INTO POLISH / PRZEKŁADY

Willaschek, Markus. “Spontaniczność poznania". Zależność “Analityki transcendentalnej" od rozwiązania trzeciej antynomii. (tłum. Hanuszkiewicz, Wojciech). 491-512.

Stolzenberg, Jürgen. Fichte dzisiaj. (tłum. Adamczyk, Monika, Hanuszkiewicz, Wojciech). 513-526.

REVIEWS AND NOTES / RECENZJE I NOTY

Adamczyk, Monika. [Rec. Chun Lo, Lee. Die Gottesauffassung in Husserls Phänomenologie]. 527-532.

Pyznar, Konrad. [Rec. Barwacz, Maciej. Estetyka życia - wspólne obszary nietzscheańskiej filozofii oraz przekazów buddyzmu zen]. 533-538.

Trela, Grzegorz. [Rec. Kuhn, Thomas, S. The structure of scientific revolutions. 50th anniversary]. 539-543.

REPORTS / SPRAWOZDANIA

Trela, Renata, Trela, Grzegorz. Sprawozdanie z Mind, Language and Action. 36th International Witthenstein Symposium (Kirchberg am Wechsel, Austria, 11-17 sierpnia 2013 roku). 545-552.

Piecuch, Czesława, Wójs, Paweł. Sprawozdanie z Trzeciej Konferencji Jaspersowskiej. W 130. rocznicę urodzin Karla Jaspersa (Kraków, 23-24 października 2013 roku). 553-554.

Bożek, Hubert. Sprawozdanie z III edycji konferencji Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii (Kraków, 19-20 października 2013 roku). 555-559.

Warchala, Michał. Sprawozdanie z sympozjum Nowe oblicza duchowości (Kraków, 28-29 października 2013 roku). 560-561.

Art Inquiry. Recherches sur les arts vol. 15

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 15

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr VIII

Colloquia Communia nr 1(94)

RÓŻNE TWARZE KATALONII (OD FILOZOFII PO KULTURĘ GASTRONOMICZNĄ)

Colloquia Communia nr 2(95)

LOGOS NIEOKREŚLONOŚCI : WOKÓŁ MYŚLI JAKUBA LITWINA

Dialogue and Universalism No. 1

Dialogue and Universalism No. 2

Dialogue and Universalism No. 3

Dialogue and Universalism No. 4

Diametros 35

Burzyk, Mateusz. Psychoanaliza a polityka: stawka podmiotu. 1-20.

Gurczyński, Jacek. Przedmiotowe logiki fikcji. Część III: Teoria przedmiotów abstrakcyjnych E.N. Zalty. 21-48.

Jochlik, Artur. Wykładnia absolutu w systemie Hegla. 49-64.

Marcinkowska-Rosół, Maria. Arystoteles i chaos prekosmiczny (De cael. 3.2, 301a11-20). 65-83.

Philipp, Ryszard. O pewnym eksperymencie myślowym przeciwko determinizmowi woli. 84-92.

Rasiński, Lotar. Critique, Emancipation, Ideology: Marxian Logic of Social Criticism. 93-110.

Sieczkowski, Tomasz. Rorty, religia i demokracja. 111-128.

Szutta, Artur. Metoda refleksyjnej równowagi. Część I: prezentacja metody. 129-149.

RECENZJE

Romaniuk, Adam. Uwagi na temat przekładu książki Habermasa "Między naturalizmem i religią". 150-157.

LISTY I GŁOSY

Kaluziński, Bartosz. Luka w bibliografii. 158.

Diametros 36

Barnat, Damian. Świeckość jako podłoże rozumienia - zarys stanowiska Charlesa Taylora. 1-26.

Dąbrowski, Andrzej. Podstawowe rodzaje świadomości we współczesnej filozofii naturalistycznej. 27-46.

Dombrowski, Maciej. Złożona natura złożoności. 47-61.

Grabarczyk, Paweł. Świat jawności całkowitej, czyli o roli prywatności w życiu społecznym. 62-80.

Gurczyński, Jacek. Przedmiotowe logiki fikcji. Część IV: Logika fikcji J. Paśniczka. 81-97.

Kudelska, Marta. Aporie bramińskich systemów filozoficznych. 98-121.

Szutta, Artur. Metoda refleksyjnej równowagi. Część II: Zarzut błędnego koła i problem wiarygodności rozważnych sądów moralnych. 122-146.

Wronarowicz, Piotr. Zwierzęca świadomość ciała - czyją własnością jest ciało zwierzęcia? 147-165.

POLEMIKI

Sieczkowski, Tomasz. Jednak dyskryminacja. Odpowiedź Krzysztofowi Saji. 166-180.

Diametros 37

Choińska, Bogna. "Bez czystego cięcia" - cel (la fin) interpretacji czy kres (la fin) życia? 1-12.

Ciszewski, Wojciech; Dyrda, Adam. Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody. 13-33.

Kiełkowicz-Werner, Magdalena. Indywidualizm a dobro wspólne. Czy myśl amerykańskiego oświecenia może być wciąż aktualna? 34-50.

Klimczyk, Wojciech. Metanarracja mobilizacji. Ponowoczesność jako bezruch? 51-68.

Kuźniarz, Bartosz. Pierwszy krok w chmurach: o teorii siedliska wydarzeniowego Alaina Badiou. 69-84.

Lipowicz, Markus. Czy "śmierć Boga" jest "śmiercią społeczeństwa"? Próba połączenia wybranych aspektów filozofii Fryderyka Nietzschego z filozofią i socjologią Georga Simmla. 85-106.

Misztal, Dawid. Epistemologiczny antropocentryzm Locke’a. 107-126.

Sagan, Dariusz. Wspólnota pochodzenia jako argument w sporze darwinizm-teoria inteligentnego projektu. 127-145.

Szutta, Artur. Metoda refleksyjnej równowagi. Część III: Problem niezgody moralnej, relatywizm i niedookreśloność metody. 146-168.

Żuromski, Daniel. Podmiot i przedmiot poznania jako efekt syntezy transcendentalnej jedności apercepcji w sformułowaniu neopragmatycznym. Stanowisko Roberta B. Brandoma. 169-192.

POLEMIKI

Saja, Krzysztof. O dyskryminacji małżeństw homoseksualnych. Odpowiedź Tomaszowi Sieczkowskiemu. 193-209.

Diametros 38

THE MORAL PHILOSOPHY OF THOMAS AQUINAS AND CONTEMPORARY PRACTICAL ETHICS

Celano, Anthony. The Foundation of Moral Reasoning: The Development of the Doctrine of Universal Moral Principles in the Works of Thomas  Aquinas and his Predecessors. 1-61.

Chanderbhan, Stephen. The Shifting Prominence of Emotions in the Moral Philosophy of Thomas Aquinas. 62-85.

Chappell, Timothy. What Have I Done? 86-112.

Guyette, Fred. Thomas Aquinas and Recent Questions about Human Dignity. 113-127.

Kaczor, Christopher. The Parts of Prudence and Scientific Solutions for Weakness of Will. 128-133.

Lisska, Anthony J. Human Rights Theory Rooted in the Writings of Thomas Aquinas. 134-152.

Pakaluk, Michael. Some Observations on Natural Law. 153-175.

Sweeney, Eileen C. Reasoning about Nature in Virtue, Action and Law: The Path from Principles to Practice. 176-192.

Tollefsen, Christopher. Does God Intend Death? 193-202.

Edukacja Filozoficzna nr 55

Edukacja Filozoficzna nr 56

Estetyka i Krytyka nr 28

Estetyka i Krytyka nr 29

Estetyka i Krytyka nr 30

Estetyka i Krytyka nr 31

Ethos R. 26, nr 1(101)

Ethos R. 26, nr 2(102)

Ethos R. 26, nr 3(103)

Ethos R. 26, nr 4(104)

Etyka nr 46

Głowala, Michał. O zamierzanych pośrednio następstwach działań i zaniechań. G.E.M. Anscombe i tomiści hiszpańscy XVI/XVII wieku

Markwart, Anna; Szymańska, Marta. Dobro jednostki dobrem społeczeństwa czy dobro społeczeństwa dobrem jednostki? George Berkeley i Adam Smith o postrzeganiu i moralności

Wyrębska, Ewa. Nowoczesne społeczeństwo wobec światopoglądowego pluralizmu. Rola religii w społeczeństwie według Jürgena Habermasa

Miksa, Joanna. Religia i granice uprawnień instytucji państwa wobec jednostki w filozofii Immanuela Kanta

Szutta, Natasza. Czy istnieje charakter moralny? Dyskusja z Johna Dorisa sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót

Saja, Krzysztof. Konsekwencjalizm kantowski D. Cummiskeya i D. Parfita a autonomia podmiotu

Kasprzyk, Zuzanna. Naprawdę jaki jest Bernard Williams… Uwagi do tekstu Tomasza Żuradzkiego Internalizm racji do działania a granice relatywizmu

Żuradzki, Tomasz. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę

RECENZJE

Kaczorowski, Paweł. Co z tą wolnością?

Świtalska, Agnieszka. Etyka, prawo i biomedycyna

Matuszewska, Elżbieta. O racjach, osobach i teoriach w czasie

Kapiszewski, Jakub. Naturalizm w etyce

Etyka nr 47

DEBATA

ROZPRAWY

Wasilewska-Roszkiewicz, Paulina. Determinizm genetyczny - definicja, historia i znaczenie dla medycyny i etyki

Domaradzki, Jan. Prawo do niewiedzy a obowiązek wiedzy w opiniach rodzin osób z chorobą Huntingtona

Boratyńska, Maria. Informacja i swobodny dostęp do genetycznych badań prenatalnych a klauzula sumienia i przywilej terapeutyczny

Różyńska, Joanna. Złe geny, "złe życie" i koncepcja krzywdy progowej

Lewandowski, Wojciech. Genetyczne udoskonalanie a moralna doskonałość

Strządała, Agata. Badania genetyczne w aspekcie międzykulturowym. Przypadek Havasupajów

Jedynak, Anna. Poglądy etyczne Profesora Mariana Przełęckiego

RECENZJE

Dziliński, Paweł. [Rec. Churchland, Patricia S. Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o  moralności].

Rogowska-Stangret, Monika [Foucault, Michel. Bezpieczeństwo, terytorium, populacja oraz Narodziny biopolityki],

SPRAWOZDANIA

Fenomenologia nr 11

Filo-sofija vol. 13, nr 20

Filo-sofija vol. 13, nr 21

Filo-sofija vol. 13, nr 22

Filo-sofija vol. 13, nr 23

Filozofia Chrześcijańska t. 10

OSOBA I WOLA

Filozofia i Nauka : Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne t. 1

O czasopiśmie Filozofia i Nauka : Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. 5-

STUDIA I ROZPRAWY

Romaniuk, Adam. Uwagi na temat epistemologii Jürgena Habermasa. 9-

Czerniak, Stanisław. Gernota Böhmego idea końca ery baconiańskiej. 35-

Kościuszko, Krzysztof. O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych. 53-

Michalska, Anna. Problemem wiedzy niejawnej dziś. Perspektywa neurokognitywna. 63-

Gecow, Andrzej. Informacja, formalna celowość i spontaniczność w podstawach definicji życia. 83-

Chodasewicz, Krzysztof. Wieloraka realizacja i życie. 114-

Ługowski, Włodzimierz. Teoretyczne modele ewolucji prebiotycznej. 135-

Wilk, Andrzej. Prawda o przyszłości i pojęcie obliczeń. 149-

Czarnocka, Małgorzata. Silny program szkoły edynburskiej z perspektywy epistemologicznej. 185-

Czarnocka, Małgorzata. Ideał nauki w silnym programie a problem autonomiczności nauki. 215-

Walentowicz, Halina. Filozofia, nauka i studiowanie według Maxa Horkheimera. 225-

Piekarski, Michał. Od analizy do morfologii. Przyczynek do rozważań nad filozoficzną metodą Ludwiga Wittgensteina. 235-

Maciejczak, Marek. Wittgenstein - przykłady błędów językowych. 245-

Bakuła, Sebastian. Problem poznania w Krytyce czystego rozumu Kanta jako teoretyczna propozycja dla współczesnych dyskusji nad poznaniem. 257-

PRZEKŁADY

Horkheimer, Max. Myśl Schopenhauera w relacji do nauki i religii (1971). 273-282.

Filozofia Nauki nr 1

Murawski, Roman. Kilka uwag o dowodzie w matematyce

Koszowy, Marcin. The Methodological Approach to Argument Evaluation: Rules of Defining as Applied to Assessing Arguments

Skrzypulec, Błażej. Pojęcie przedmiotu w koncepcjach scalania wzrokowego

Janikowski, Wacław. Racjonalistyczny pragmatyzm i krytyka empiryzmu w filozofii Roberta B. Brandoma

Horecka, Aleksandra. O funkcjach semiotycznych znaku towarowego (marki)

Paprzycka, Katarzyna. O argumentacji Lowe’a na rzecz koncepcji przyczynowości intencjonalnej i fizycznej

Grygianiec, Mariusz. On E.J. Lowe’s Argument for Brobdingnagian Atomism

Król, Zbigniew. The Implicit Logic of Plato’s Parmenides

Piotrowska, Ewa. Obraz i wizja matematyki Davida Hilberta

Sochański, Michał. Wizualizacje w poznaniu matematycznym a kategoria intuicji przestrzennej

Filozofia Nauki nr 2

Devitt, Michael. The “Linguistic Conception" of Grammars

Gryz, Jarek. The Frame Problem in Artificial Intelligence and Philosophy

Marambio, José Tomás Alvarado. The Relation of Instantiation

Zadeh, Morteza Sedaghat Ahangari Hossein. How Might a Davidsonian Rescue the Normativity of Meaning?

Rostworowski, Wojciech. The Attributive Use and Russell’s Paradigm

Polcyn, Karol. Conceivability, Possibility and Rationality

Giza, Piotr. Maszyny a metoda naukowa

Zarębski, Tomasz. Epistemologiczny status danych zmysłowych i wiedzy bezpośredniej w filozofii George’a Edwarda Moore’a

Kąkol, Tomasz. Ingardenowska ontologia czasu i procesu a prezentyzm

Pabjan, Tadeusz. Filozoficzne idee w fizyce i kosmologii Alberta Einsteina

Pencuła, Mateusz. Cechy, zbiory i możliwe światy

Ajdukiewicz, Kazimierz. Minutiae. Autobiografia i eseje z początku lat dwudziestych

Pogonowski, Jerzy. Cztery monografie Romana Murawskiego

Murawski, Roman. Dowód w matematyce - dziś i jutro

Pencuła, Mateusz. Wprowadzenie do metafizyki analitycznej

Filozofia Nauki nr 3

Jadacki, Jacek. Mowa żałobna nad urną z prochami Mariana Przełęckiego

Brykczyński, Piotr. Aiming at Truth. Part I

Grobler, Adam. Paradoksy potwierdzania a klauzula ceteris paribus

Patro, Katarzyna; Krysztofiak, Wojciech. Umysłowe osie liczbowe. Efekt SNARC. Aspekty filozoficzne

Rzepiński, Tomasz. Wyjaśnianie funkcjonalno-przyczynowe i jego rola w projektowaniu farmakologicznych terapii kardioprotekcyjnych

Dehnel, Piotr. Rozróżnienie mówienia i pokazywania w świetle krytyki koncepcji Russella i Fregego przez wczesnego Wittgensteina

Dębska, Agnieszka. Wnioskowanie na temat intencjonalności działania w ujęciu filozofii eksperymentalnej

Komorowska-Mach, Joanna. Negatywny program filozofii eksperymentalnej a odwołania do intuicji w argumentacji filozoficznej

Filozofia Nauki nr 4

Brykczyński, Piotr. Aiming at Truth. Part II

Grabarczyk, Paweł. O niearbitralnym kryterium posiadania struktury obliczeniowej

Gładziejewski, Paweł. Reprezentacjonizm a wyjaśnianie mechanistyczne w kognitywistyce

Posłajko, Krzysztof. Kto powinien bać się epifenomenalizmu typów?

Błaszczyk, Piotr; Mrówka, Kazimierz. Euklides i Arystoteles o ciągłości. Część I. Euklides

Gołosz, Jerzy. Jak nie należy rozumieć sporu między absolutyzmem a relacjonizmem

Grygianiec, Mariusz. Problem rozumienia sporu absolutyzm-relacjonizm

Nowak, Leszek. Wybrane pojęcia semiotyczne w koncepcji Kazimierza Ajdukiewicza

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna t. 2, nr 1

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna t. 2, nr 2

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 10

Folia Philosophica t. ENG 28

Folia Philosophica t. ENG 29

Folia Philosophica t. 31

Forum Philosophicum 18/1

Harold, James A. Distinguishing the Lover of Peace from the Pacifist, the Appeaser, and the Warmonger

Valdez, Edgar. Kant, Augustine, and Room for Faith

Patios, Georgios. Kierkegaard’s Construction of the Human Self

Holowchak, M. Andrew. The Fear, Honor, and Love of God: Thomas Jefferson on Jews, Philosophers, and Jesus

Cohen, Yishai. Skeptical Theism and the Threshold Problem

Harper, Leland R. A Deistic Discussion of Murphy and Tracy’s Accounts of God’s Limited Activity in the Natural World

Gasparov, Igor. Substance Dualism and the Unity of Consciousness

Forum Philosophicum 18/2

RUSSIAN PHILOSOPHY

Podbielski, Marcin. A Century of Separation A Note from the Editor

Kantor, Maxim. The Renaissance versus the Avant-Garde

Molostova, Elena S.; Klimova, Svetlana M. “Scientific Atheism" in Action Soviet Sociology of Religion as an Agent of Marxist-Atheist Propaganda from the 1960s to the 1980s

Dekert, Tomasz. Freedom and Kenosis A Reading of Nicolas Berdyaev’s Philosophy of Freedom

Kamenskikh, Aleksey. The Tragedy of Cosmogonic Objectivation in the Valentinian Gnosis and Russian Philosophy Vladimir Solovyov, Lev Karsavin, and Nikolay Berdyaev

Breckner, Katharina. Semyon Frank: An Apotheosis of Democracy in the Name of Personal Service

Nazarova, Oksana. Peter Ehlen’s Christian Reading of Frank’s Russian Religious Philosophy

BOOK REVIEWS

Ziemińska, Renata. [Rec. Aranyosi, István. The Peripheral Mind. Philosophy of Mind and the Peripheral Nervous System].

Humphries, Carl. [Rec. Dearden, Ian. Do Philosophers Talk Nonsense? An Inquiry into the Possibility of Illusions of Meaning].

Borowiecki, Łukasz. [Rec. Kulturen und Werte. Wittgensteins Kringel-Buch als Initialtext. Rothhaupt, Josef G. F.; Vossenkuhl, Wilhelm (eds.)].

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 20/p>

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 21

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 22

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 23

Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych t. XXV

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1(24)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2(25)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3(26)

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4(27)

Kronos : Philosophical Journal vol. II

Kultura i Wartości nr 1 (5)

Kultura i Wartości nr 2 (6)

Kultura i Wartości nr 3 (7)

Kultura i Wartości nr 4 (8)

Kwartalnik Filozoficzny XLI, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny XLI, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny XLI, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny XLI, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae VI, 1

GRANICE NAUKI

Lectiones & Acroases Philosophicae VI, 2

KOLOKWIA PLATOŃSKIE : FAJDROS

Pacewicz, Artur. Wstęp. Recepcja "Fajdrosa" do XVI wieku - zarys. 11-

Wesoły, Marian. Platona "Fajdros": zła i dobra retoryka, potępienie pisma. 29-

Gardeya, Peter. "Fajdros" Platona. 57-

Trabattoni, Franco. "Platońska" interpretacja pierwszej mowy Sokratesa w "Fajdrosie". 81-

Pawliszcze, Jerzy. Ontologia sunagōgē - zbierania u Platona. 109-

Kühn, Wilfried. Jak i czyje pisma krytykuje Platon? Nieezoteryczna interpretacja Platońskiego "Fajdrosa". 121-

Szlezák, Thomas A. Czy Platońska krytyka pisma odnosi się również do jego własnych dialogów. Odnośnie nowej interpretacji "Fajdrosa" 278b 8-e 4. 141-

Zygmuntowicz, Dorota. Co Platon krytykuje w tak zwanej "krytyce pisma"? Ograniczenia i możliwości pisma w kontekście prawno-sądowym. 155-

Mróz, Tomasz. "»Fedros« był dzieckiem pierwszej miłości". Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania "Fajdrosa". 185-

PRZEKŁADY

Aleksandryjczyk, Hermias. Komentarz do "Fajdrosa" 1-13. 203-

Poznański, Adam. Wprowadzenie. 219-

Ficino, Marcilio. Treść oraz komentarz do "Fajdrosa" I-VI. 223-

Schleiermacher, Friedrich. Wprowadzenie do dialogu "Fajdros". 239-

Sapeńko, Roman. Od tłumacza. 263-

Łosiew, Alieksiej F. Fajdros. 267-

RECENZJE

Rosiak, Marek. "Eintopfgericht" czyli epistemo-ontologiczna hermeneutyka socjohistorycznego kształtu. 285-

Lingua ac Communitas vol. 23

Logic and Logical Philosophy Vol 22, No 1

Tkaczyk, Marcin. Negation in weak positional calculi. 3-19.

Ciuni, Roberto; Proietti, Carlo. The abundance of the future. A paraconsistent approach to future contingents. 21-43.

Gołosz, Jerzy. Presentism, eternalism, and the triviality problem. 45-61.

Łukowski, Piotr. Is human reasoning really nonmonotonic? 63-73.

Christopoulou, Demetra. On the synthetic content of implicit definitions. 75-88.

Silvestre, Ricardo Sousa. Paranormal modal logic - Part II: K?, K and Classical Logic and other paranormal modal systems. 89-130.

BOOK REVIEWS

[Rec. Valentin A. Bazhanov, “N.A. Vasil’ev and his Imaginary Logic", ., ISBN 9785883731968. José Veríssimo Teixeira da Mata. 131-135

Logic and Logical Philosophy Vol 22, No 2

MEREOLOGY AND POINT-FREE GEOMETRY. I. Coppola, Cristina and Gerla, Giangiacomo (eds)

Coppola, Cristina; Gerla, Giangiacomo. Special Issue on point-free geometry and topology. An introduction. 139-143.

Bélanger, Mathieu; Marquis, Jean-Pierre. Menger and Nöbeling on pointless topology. 145-165.

Maietti, Maria Emilia. Giovanni SambinWhy topology in the minimalist foundation must be pointfree. 167-199.

Ciraulo, Francesco. Intuitionistic overlap structures. 201-212.

Düntsch, Ivo; Li, Sanjiang. On the homogeneous countable Boolean contact algebra. 213-251.

Logic and Logical Philosophy Vol 22, No 3

MEREOLOGY AND POINT-FREE GEOMETRY. II. Coppola, Cristina and Gerla, Giangiacomo (eds).

Borgo, Stefano. Spheres, cubes and simple. 255-293.

Nenchev, Vladislav. Dynamic relational mereotopology: Logics for stable and unstable relations. 295-325.

Bucalo, Anna; Rosolini, Giuseppe. Topologies and free constructions. 327-346.

Tsai, Hsing-chien. Finitely inseparable first-order axiomatized mereotopological theories. 347-363.

BOOK REVIEWS

Rush, Penelope A. [Rec. Epstein, Richard L. Reasoning in Science and Mathematics: Essays on Logic as The Art of Reasoning Well]. 365-371

Logic and Logical Philosophy Vol 22, No 4

Malinowski, Grzegorz. Identity, many-valuedness and referentiality. 375-387.

Indrzejczak, Andrzej; Zawidzki, Michał. Decision procedures for some strong hybrid logics. 389-409.

Robles, Gemma. Admissibility of Ackermann’s rule δ in relevant logics. 411-427.

Kulicki, Piotr. On minimal models for pure calculi of names. 429-443.

Tsohatzidis, Savas L. Self-reference and the divorce between meaning and truth. 445-452.

Kun, Wu; Brenner, Joseph E. The informational stance: Philosophy and logic. Part I. The basic theories. 453-493.

Logos i Ethos nr 1(34)

Logos i Ethos nr 2(35)

Nowa Krytyka nr 30-31

Kochan, Jerzy. Jubileusz "Nowej Krytyki": trzydzieści numerów pisma i ponad milion gości na stronie internetowej pisma

Tosel, André. Możliwości sformułowania ścisłej idei laickości w warunkach globalizacji

Labica, Georges. O teorii przemocy

Modrzyk, Ariel. Formacja kapitalistyczna jako system marnotrawczy

Kochan, Jerzy K. Marks: praca produkcyjna, uspołecznienie

Szindler, Maciej. Dochód podstawowy z perspektywy ekonomii politycznej Michała Kaleckiego

W 200. ROCZNICĘ URODZIN MICHAIŁA BAKUNINA 1814 - 1876

Udarcew, Siergiej. Michaił Bakunin: uwagi do portretu myśliciela

Borowoj, Aleksiej. Antropodycea Michaiła Bakunina

Szubin, Aleksander. Człowiek trzech stuleci

Duda, Katarzyna. Idea federalizmu w doktrynie Michała Bakunina

Bakunin, Michaił. Katechizm rewolucyjny

Laskowski, Piotr. Negacja i różnica - myśl Bakunina a współczesna włoska filozofia polityczna

Uglik, Jacek. Hercen i Bakunin. Analiza kontekstualna

Angaut, Jean-Christoph. Miejsce filozofii w myśli późnego Bakunina

* * *

Marcuse, Herbert. O pojęciu negacji w dialektyce

Jasiński, Bogusław. Marksowski program przekraczania filozofii a Hegel

Barszczewski, Jakub. Badiou, Eagleton, Žižek ? chrześcijaństwo jako rewolucja

Karpiński, Adam. Marksa uwięźnięcie w kulturze przyczyną utopijności utopii komunistycznej

Czapnik, Sławomir. Krwawe widowisko. Wojna z terrorem w ujęciu ekonomii politycznej komunikowania

Ciereszko, Regina. Koncepcja socjalizmu Zygmunta Baumana w XXI wiek?

Wyczyński, Grzegorz. Materializm historyczny a koncepcja pól społecznych Pierre`a Bourdieu

Pluciński, Przemysław. W poszukiwaniu sensu społecznego wykluczenia

Polish Journal of Philosophy vol. 7, 1

Polish Journal of Philosophy vol. 7, 2

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki t. 22, nr 1

JEDNOSTKA W UKŁADZIE SPOŁECZNYM : PRÓBA TEORETYCZNEJ KONCEPTUALIZACJI

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. 57-58

ARTYKUŁY

Juchacz, Piotr W.; Cern, Karolina M.; Nowak; Ewa. Filozofia publiczna: realistyczna utopia, dynamiczne instytucje i deliberujący obywatele. 5-20.

Nowak, Ewa. Demokracja zaczyna się w umyśœle. Rozwijając osobowość demokratyczną. 23-40.

Lind, Georg. Edukacja moralna. Teoria dwuaspektowa. 41-56.

Bonecki, Mateusz. Wiedza naukowa i przedteoretyczna w perspektywie nauk rekonstrukcyjnych Jürgena Habermasa. 57-75.

Malitowska, Anna. Etyka zawodowa. Kompetencje etyczne nauczycieli. 77-92.

Mockus, Antanas. Moralność to nie wszystko: Bogota wsłuchała się także w głosy prawa i kultury. 95-119.

Lohmann, Georg. Różne kultury - dlaczego więc uniwersalne prawa człowieka? 121-139.

Soniewicka, Marta. Zapobieganie chorobom przenoszonym genetycznie - problem "szkody prokreacyjnej". 141-164.

Cern, Karolina M.; Wojciechowski, Bartosz. ŚŒwięty Graal dziedzictwem przyszłoœci, czyli o poszukiwaniu wspólnej kultury prawnej w praŸźródłach prawa unijnego. 165-190.

Kalisz, Anna. Klauzula moralności (publicznej) w prawie polskim i europejskim jako przykład regulacyjnej, ochronnej oraz innowacyjnej funkcji prawa. 191-213.

Juchacz, Piotr W. Analiza normatywna instytucji wysłuchania publicznego. Studium z filozofii publicznej. 217-246.

Kwiek, Marek. Reformy instytucji europejskiego uniwersytetu: napięcia, kolizje, wyzwania. 247-268.

Jabłoński, Paweł; Pichlak, Maciej. Miejsce refleksji krytycznej w instytucjonalnej wiedzy o prawie. 269-295.

Cichoracki, Michał. Instytucje i ich biurokratyzacja : próba rekonstrukcji pewnych hipotez. 297-315.

RECENZJE

Byczyński, Marcin. W poszukiwaniu rzeczywistej wolności. [Rec. Nussbaum, Martha C. Creating Capabilities. The Human Development Approach]. 317-328.

Przegląd Filozoficzno-Literacki 1-2(36)

MODERNIZMY

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(85)

ROZPRAWY

Przełęcki, Marian. O Iwaszkiewiczowskiej wizji świata. 9-14.

Gutowski, Piotr. Józefa Życińskiego koncepcja relacji między religią a nauką. 15-30.

Żuradzki, Tomasz. Ślepy traf a preimplantacyjna diagnostyka genetyczna. 31-46.

Krzemkowska-Saja, Joanna. Czy potrzebujemy pojęcia prawdy emocjonalnej? 47-62.

Andrzejewski, Adam. Zjawisko artyfikacji jako inspiracja dla ontologii dzieł sztuki. 63-76.

Ambrożewicz, Zbigniew. Widzialność niewidzialnego. Las Meninas Diega Velázqueza. 77-102.

Dębicki, Jacek. Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiej. 103-126.

Szocik, Konrad. Traktat o trzech oszustach: Mojżeszu, Jezusie i Mahomecie jako przykład radykalnej krytyki religii pozytywnych. 127-136.

Pencuła, Mateusz. Kłopoty z Feuerbachem. 137-154.

Jochlik, Artur. Sprzeczność logiczna w systemie Hegla. 155-172.

Płotka, Witold. Redukcja transcendentalna jako zapytywanie. Fenomenologia Husserla a problem pytania. 173-190.

Zmyślony, Iwo. Michaela Polanyiego program filozofii postkrytycznej - krytyka metody wątpienia. 191-206.

Wilczewska, Sylwia. Problem wiedzy o Bogu w ujęciu A. Kenny’ego i D.Z. Phillipsa - analiza porównawcza. 207-222.

Trepczyński, Marcin. Tadeusza Bartosia wizja religii. 223-236.

Musiał, Maciej. Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii? O Rortym raz jeszcze. 237-254.

Wójtowicz, Anna; Winkowski, Jan. Jak nie powinno się obliczać stopnia wiarygodności argumentacji. 255-264.

DYSKURS I INTUICJA

Pietras, Alicja; Barcik, Dorota. Dyskurs i intuicja. Wprowadzenie. 265-266.

Noras, Andrzej J. Debata Trendelenburg - Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości. 267-298.

Kubalica, Tomasz. Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu. 299-306.

Ples-Bęben, Marta. Problem intuicji w filozofii Leona Brunschvicga. 307-318.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Rola doświadczenia wewnętrznego w poznaniu - Edmund Husserl a Richard Hönigswald. 319-334.

Pietras, Alicja. Nicolaia Hartmanna projekt syntezy dyskursu i intuicji. 335-350.

Barcik, Dorota. Dialektyka dyskursu i intuicji w filozofowaniu Karla Jaspersa. 351-362.

Kłos, Jan. Myślenie ukryte i wiedza osoby. Na marginesie rozważań Michaela Polanyiego. 363-380.

Rynkiewicz, Kazimierz. Na co stać intuicję i dyskurs? Analiza epistemologiczno-fenomenologiczna w oparciu o myśl Husserla i Foucaulta. 381-402.

RECENZJE

Zaręba, Marta. Bóg w obliczu możliwości. [Rec. Wojtysiak, J. Spór o istnienie Boga]. 403-408.

Izdebska, Anna. Sam na sam z myślą Platona. [Rec. Rodziewicz, A. Idea i forma. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków]. 409-414.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(86)

KOGNITYWISTYKA

Dziobkowski, Bogdan. Wprowadzenie. 9-16.

Brandom, Robert. Jak filozofia analityczna zawiodła kognitywistykę. Komorowska-Mach, Joanna (tłum.). 17-40.

Katz, Yarden. Co poszło źle w sztucznej inteligencji? Rozmowa z Noamem Chomskym. Karczewska, Natalia (tłum.). 41-66.

CZYM JEST KOGNITYWISTYKA?

Szubka, Tadeusz. Filozoficzne złudzenia kognitywistyki. Rorty i Brandom o założeniach i roszczeniach nowej dyscypliny. 71-84.

Leszczyński, Damian. Czy kognitywistyka może coś dać filozofii? 85-102.

Rączaszek-Leonardi, Joanna. Dynamiczne i symboliczne oblicza kognitywistyki: sposoby integracji. 103-132.

Bobryk, Jerzy. Labirynty pojęciowe kognitywistyki. Dwa systemu poznawcze, czy dwa sposoby działania ludzkiego umysłu. 133-150

Miłkowski, Marcin. Wyjaśnianie w kognitywistyce. 151-166.

MASZYNY, JĘZYK, INFERENCJE

Gryz, Jarek. Gdzie jesteś, HAL? 167-184.

Bołtuć, Piotr. BICA jako szansa stworzenia świadomych maszyn. 185-196.

Jażyński, Marcin. Czy inżynier wie, co myśli jego robot? 197-206.

Misiuna, Krystyna. Informacja kognitywna jako obszar badawczy kognitywistyki. 207-230.

Łukowski, Piotr. Logiczna analiza operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona. 231-252.

Budzyńska, Katarzyna. Retoryczne strategie poznawcze. 253-274.

BADANIA EMPIRYCZNE

Semadeni, Zbigniew. Dziecinny egocentryzm poznawczy dotyczący stosunków przestrzennych a kwestia kształtowania się niezmienników w umyśle ludzkim. 275-288.

Pacholik-Żuromska, Anita. Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową. 289-304.

Maciaszek, Patrycja. Fałszywe wspomnienia: jak to się dzieje, że umysł pamięta coś, czego nie było? 305-322.

Szczepanowski, Remigiusz. Metapoznawczy model świadomości emocji i empiryczne dowody na jego wykonalność. 323-338.

Jęczmińska, Kinga. Świadomość dostępu i świadomość fenomenalna. 339-356.

Pietrzak, Zbigniew. Funkcja eksploracji otoczenia w kształtowaniu zdolności do abstrahowania. Ujęcie ewolucjonisty. 357-372.

ANALITYCZNA FILOZOFIA UMYSŁU

Poczobut, Robert. Naturalizowanie jaźni. 373-388.

Tałasiewicz, Mieszko. Zarys naturalistycznej koncepcji intencjonalności. 389-400.

Bremer, Józef. "Pojęcie «bólu» zdobyłeś wraz z językiem". 401-416.

Hołówka, Jacek. Doskonałe halucynacje. 417-439.

Gokieli, Marcin. Przezroczystość i struktura doznań. Michaela Tye’a dyskurs o doznaniach. 445-454.

Grabarczyk, Paweł. Czym się różni kategoryzacja od konceptualizacji? 455-470.

Paprzycka, Katarzyna. Jak obalić Lowe’a obalenie teorii identyczności, czyli co by było, gdyby nie wszystkie neurony zachowały się tak, jak się rzeczywiście zachowały? 471-492.

Kuder, Anna Maria. O "metafizycznym" sceptycyzmie Davida Chalmersa. 493-500.

Dziobkowski, Bogdan. Nonfaktualizm a kognitywistyka. 501-512.

RECENZJE

Grabarczyk, Paweł. Komputacjonizm kontratakuje. [Rec. Miłkowski, M. Explaining the Computational Mind]. 513-516.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(87)

ROZPRAWY

Łętowska, Ewa; Woleński, Jan. Czy prawo zatruwa wolność? 9-26.

Rzewuski, Paweł. Umowa społeczna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 27-42.

Warczok, Tomasz. Konstruktywny spór filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a Bourdieu. 43-58.

Dmuchowska, Marta. Wedantyjska egzegeza. 59-76.

Głąb, Anna. Laboratorium sądu moralnego w Lordzie Jimie Josepha Conrada. 77-102.

Łukowski, Piotr; Maciaszek, Patrycja. Kognitywna interpretacja operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona. 103-118.

ALEKSANDER HERCEN

Kłocińska, Agara. Wprowadzenie. Między nihilizmem a dogmatyzmem. 119-122.

Walicki, Andrzej. Dwa oblicza Hercena: filozofia wolności i "rosyjska idea". 123-136.

Dobieszewski, Janusz. Aleksander Hercen i horyzonty filozofii rosyjskiej. 137-148.

Łucewicz, Ludmiła. Wasilij Zieńkowski o Aleksandrze Hercenie i jego filozofii. 149-164.

Kacprzak, Michał Cyprian. Aleksander Hercen oczami Isaiaha Berlina, czyli liberalna interpretacja filozofii rosyjskiego myśliciela. 165-176.

Uglik, Jacek. Aktualność Hercena. 177-184.

Grącka, Monika. Echa filozofii społecznej Aleksandra Hercena w twórczości pisarza-narodnika Nikołaja Złatowratskiego. 185-198.

Przeciszewska, Maria Magdalena. Inspiracje Hercenowskie w programie agrarnym rosyjskiej Partii Konstytucyjno-Demokratycznej (1905-1914). 199-204.

Herbich, Tomasz. Rosyjska inteligencja postępowa w pismach Stanisława Brzozowskiego. 205-220.

Suławka, Adam Radosław. Idea współpracy polsko-rosyjskiej w myśli politycznej rosyjskiej emigracji w Polsce (lata 1918-1939). 221-238.

Działoszyński, Bartosz. Filozofia pojedynku - Hercen, Puszkin, Lermontow. 239-254.

RECENZJE

Chmielewski, Adam. Poszukiwanie alternatywy. [Rec. Rasiński, L. Dyskurs i władza; Rasiński, L. Śladami Marksa i Wittgensteina]. 255-266.

Święcicka, Krystyna. Powrót do neokantyzmu? [Rec. Hanuszkiewicz, W. Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej]. 267-274.

Uglik, Jacek. O filozofowaniu w Rosji. [Rec. Goerdt, W. Historia filozofii rosyjskieji]. 275-278.

Marszałek, Robert. Sprzed pamięci. [Rec. Juszczak, W. Pani na żurawiach, t. 1-3]. 279-282.

ODPOWIEDŹ NA POLEMIKĘ

Dąbrowski, Andrzej. O pięknych, ale nie zawsze osiągalnych postulatach i ideałach. Annie Brożek, Jackowi Jadackiemu i Korduli Świętorzeckiej w odpowiedzi. 283-286.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(88)

Dziobkowski, Bogdan. Pięćdziesiąta rocznica śmierci Kazimierza Ajdukiewicza. 9-14.

WSPOMNIENIA O KAZIMIERZU AJDUKIEWICZU

Boska, Barbara. "Wujek". 17-20.

Zieliński, Andrzej. Życie trudne, ale pogodne. 21-26.

MISCALLANEA KAZIMIERZA AJDUKIEWICZA

Ajdukiewicz, Kazimierz. Miscellanea, I. Eseje logiczno-filozoficzne. 28-66.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Miscellanea, II. Autoreferaty. 67-91.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Miscellanea, III. Korespondencja z Kazimierzem Twardowskim. 92-122.

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ W FILOZOFII POLSKIEJ

Nowaczyk, Adam. O twórczości Kazimierza Ajdukiewicza. 123-144.

Bednarz, Irena. O Kazimierzu Ajdukiewiczu w publikacjach autorów polskich. 145-168.

KONWENCJONALIZM I REALIZM

Woleński, Jan. Konwencjonalizm a prawdziwość. 169-182.

Grobler, Adam. Renowacja radykalnego konwencjonalizmu. 183-196.

Szubka, Tadeusz. Płaszczyzny sporu o realizm: Kazimierz Ajdukiewicz i Michael Dummett. 197-212.

Leszczyński, Damian. Czy Ajdukiewicz był realistą? 213-238.

Marciszewski, Witold. Ajdukiewicz alternatywny: pragmatysta i platonik. 239-254.

Gryganiec, Mariusz. Ajdukiewicz przeciw reizmowi. 255-264.

LOGIKA I JĘZYK

Maciaszek, Janusz. Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy. 265-284.

Grabarczyk, Paweł. Dyrektywalna teoria znaczenia jako teoria znaczenia wąskiego. 285-302.

Karczewska, Natalia. Bezbłędna niezgoda a radykalny konwencjonalizm. 303-314.

Nowak, Marek. Zakres i treść nazwy według Kazimierza Ajdukiewicza (zastosowanie związków Galois). 315-330.

Kaczmarek, Janusz. Ontologia i semiotyka pojęcia w sensie logicznym i treści nazw. 331-340.

Kowalik, Łukasz. Logiczny charakter zdań wyobraźniowych, ich semantyka i ontologia. 341-364.

POZNANIE

Jedynak, Anna. Ajdukiewicz: granice racjonalizmu. 365-380.

Nowaczyk, Adam. Zagadnienie uzasadniania. 381-398.

Ziemińska, Renata. Ajdukiewicza eksternalistyczna odpowiedź na sceptycyzm. 399-412.

Chlewicki, Maciej. O tak zwanych nieklasycznych koncepcjach prawdy według Ajdukiewicza. 413-224.

Olech, Adam. O semantycznej i formalnej teorii poznania. Ajdukiewicz - Suszko - Woleński. 425-444.

Schetz, Adriana. Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, McDowell, Davidson. 445-458.

ROZUMIENIE

Jadacki, Jacek. Twórczość i wolność w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza. 459-468.

Hołówka, Jacek. Trzy zasady sprawiedliwości. 469-488.

Kleszcz, Ryszard. Ajdukiewicz: nauki humanistyczne, antynaturalizm, metodologia rozumiejąca. 489-512.

Węsierski, Michał. Wokół logicznej metodologii nauk humanistycznych. 513-530.

Ossowska, Katarzyna. Logiczne podstawy nauczania, czyli rozważania o kulturze logicznej i podstawach rzetelnego myślenia. 531-544

Rocznik Filozoficzny Ignatianum t. XIX, z. 1

Rocznik Filozoficzny Ignatianum t. XIX, z. 2

Roczniki Filozoficzne t. 61, nr 1

Czernecka-Rej, Bożena. Czym jest pluralizm logiczny? (stanowisko J.C. Bealla i Grega Restalla). 5-22.

Jarocki, Jacek. Davida Chalmersa argument z logicznej możliwości istnienia zombi. 23-42.

Mróz, Tomasz. Radiowa adaptacja Platońskich dialogów w przekładzie W. Witwickiego i jej recepcja na seminarium filozoficznym H. Jakubanisa w KUL. 43-71.

Sagan, Dariusz. Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości? 73-91.

Teske, Joanna Klara. Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel. 93-108.

Roczniki Filozoficzne t. 61, nr 2

Duma, Tomasz. Problem prawdy w filozofii Arystotelesa. 5-25.

Wojciechowski, Eugeniusz. Ontologia elementarna i klasyczny rachunek relacji. 27-38.

Iwanicki, Marcin. Daniel Howard-Snyder, Czy Jezus był szaleńcem, złoczyńcą czy Bogiem? A może tylko się pomylił? 39-68.

Wojtysiak, Jacek. W sprawie (nie)boskości nie można się pomylić. W związku z artykułem Daniela Howarda-Snydera Czy Jezus był szale��cem, złoczyńcą czy Bogiem? A może tylko się pomylił? 69-81.

Roczniki Filozoficzne t. 61, nr 3

Rogalski, Andrzej Krzysztof. Gramatyka uniwersalna - Ray Jackendoff versus Noam Chomsky. 5-28.

Ziemińska, Renata. Dwie koncepcje prawdy i dwie wizje świata. 28-41.

Adamczyk, Michał. Nauka i ścisłość, czyli w stronę J.F. Drewnowskiego minimalnej aparatury symbolicznej. 43-59.

Trepczyński, Marcin. Logika teologii objawionej w pismach Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu. 61-76.

Porwolik, Marek. "Piąta droga" św. Tomasza z Akwinu w formalizacjach J.M. Bocheńskiego i P. Weingartnera. 77-99.

Szwed, Antoni. Sørena Kierkegaarda sąd nad Marcinem Lutrem i luteranizmem. 101-124.

Szot, Jan. O niektórych uwarunkowaniach Fregowskiej teorii kwantyfikacji. 125-141.

Wojciechowski, Eugeniusz. Identyczność, pewne zaimki funktorowe i deskrypcje. 125-141.

Jarocki, Jacek. Uwagi polemiczne do tekstu Katarzyny Kuś Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych. 171-178.

RECENZJE

Rafał, Kupczak. [Rec. Szuta, Wiesław. Potrójnie o sumieniu]. 179-180.

Wawrzyniak, Wit. [Rec. Zahavi, Dan. Fenomenologia Husserla]. 180-186.

Wawrzyniak, Wit. [Rec. Łaciak, Piotr. Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla]. 187-193.

Trójczak, Rafał. [Rec. Goczyła, Krzysztof. Ontologie w systemach informatycznych]. 193-198.

Roczniki Filozoficzne t. 61, nr 4

Pasterczyk, Piotr. Pojecie osoby w antropologii Hansa Eduarda Hengstenberga. 5-18.

Savage, Deborah. The Centrality of Lived Experience in Wojtyla’s Account of the Person. 19-51.

Piechaczek, Sławomir. Iluzja buddyjskiego wyzwolenia w myśli Emila Ciorana. 53-72.

Kapias, Michał. Odpowiedzialność narodu za państwo w koncepcjach współczesnych personalistów polskich. 73-91.

Kłos, Jan. Tetrada, czyli czteroelementowy wzorzec przemian kulturowych. 93-115.

Gondek, Paweł. Złożenie z materii i formy jako ontyczna podstawa pluralizmu w filozofii Arystotelesa. 117-135.

Gadomski, Adam. On Some Striking Example of Jan Czochralski, and His Scientific Achievements, Allowing to Underline His Year 2013 in Poland. 137-142.

RECENZJE

Bronk, Andrzej. [Rec. Kobylińska, Zdzisława. Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna]. 151-155.

Głąb, Anna. [Rec. MacIntyre, Alasdair. Bóg - filozofia - uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej]. 156-160.

Szwed, Antoni. [Rec. Kłos, Jan. Freedom as an Uncertain Cause in Graham Greene’s Novels: A Philosophical and Literary Analysis]. 160-164.

Rocznik Historii Filozofii Polskiej t. 6

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

Ruch Filozoficzny LXX (1)

Ruch Filozoficzny LXX (2)

Ruch Filozoficzny LXX (3)

Ruch Filozoficzny LXX (4)

Semina Scientiarum nr 12

O Lwowie, filozofii przyrody i filozofujących inżynierach - rozmowa z dr. hab. Pawłem Polakiem. 5-20

ARTYKUŁY

Ivanyk, Stepan. Mileny Rudnickiej próba rekonstrukcji systemu estetyki Leona Battisty Albertiego. 21-33

Jakubiec, Marek. Problem osobliwości początkowej jako geneza poszukiwania kwantowych teorii powstania wszechświata. 34-48

Cebula, Piotr. Teologia wobec astronomii - ujęcie Bernharda Pünjera. Metodologiczne podstawy recepcji prac astronomicznych Johanna Zöllnera na gruncie teologii w kontekście kontrowersji pomiędzy nauką a religią w Niemczech w XIX wieku. 49-65

Szkonter, Olga. Pasje intelektualne i ich selektywna funkcja w koncepcji poznania naukowego w Personal knowledge Michaela Polanyiego. 66-82

Wilkowska, Maria. A philosophical investigation in machine understanding. The case of implicit meaning. 83-96

Sarosiek, Anna. Próby aplikacji paradygmatu ucieleśnionego umysłu w tworzeniu sztucznej inteligencji. 97-107

POLEMIKI I RECENZJE

Zduńczyk, Adam Antoni. Jedność w wielości, czyli jak mózg kreuje rzeczywistość. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009. 108-115

Surma, Katarzyna. Recenzja książki Semira Zekiego. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009. 116-120

Urbaniec, Magdalena. Piękno nauki. S. Zeki, Blaski i cienie pracy mózgu. O miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, tłum. A. i M. Binderowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków 2009. 121-125

ΣΟΦΙΑ nr 13

Studia Antyczne i Mediewistyczne nr 46

Studia Metodologiczne nr 30

Studia Metodologiczne nr 31

Studia Philosophiae Christianae 49, nr 1

Chaberek, Michał. Czy św. Augustyn był teistycznym ewolucjonistą?

Iemelianova, Ganna. "Prawdziwość" w obszarze dzieła literackiego według kryteriów Romana Ingardena : analiza problemu na przykładzie powieści Wiktora Pelewina "Mały palec Buddy"

Kupś, Tomasz. Czy Immanuel Kant jest prekursorem "ideału osobowości"? : (na marginesie opracowań Franciszka Sawickiego)

Płotka, Witold. Fenomenologia między internacjonalizmem i eksternalizmem : sformułowanie problemu

Sagan, Dariusz. Wyjaśnianie za pomocą praw przyrody jako warunek naukowości w sporze o ewolucję i inteligentny projekt

Trajtelová, Jana. Distance and nearness in the mysticism of Saint John of the Cross : a phenomenological study

Wesserling, Janusz; Nieznański, Edward. On the concept of truth in an intended model of the logic of beliefs

Studia Philosophiae Christianae 49, nr 2

Corner, David. Miracle, coincidence, and supernatural cause

Dąbek, Dariusz. Kryterium prostoty w kosmologiach dedukcyjnych

Dziurosz-Serafinowicz, Patryk. W obronie tak zwanych "pragmatycznych" uzasadnień probabilizmu

Kaczmarek, Piotr. Czy Awerroes był awerroistą?

Kolwas, Szymon. Antropologiczne aspekty idei globalizacyjnych w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego

Kovač, Srećko. Causation and intensionality in Aristotelian logic

Wieczorek, Bartosz. Stan badań nad źródłami myśli Hildegardy z Bingen

Studia Philosophiae Christianae 49, nr 3

Lemańska, Anna. Matematyczność czy matematyzowalność przyrody?

Polak, Paweł. Znaczenie refleksji historycznej dla współczesnej filozofii przyrody : zarys przykładowego programu badawczego

Raniszewska-Wyrwa, Agnieszka. Myśl etyczno-medyczna Władysława Biegańskiego (1857-1917)

Świętorzecka, Kordula. Towards Leibnizian Possibility : Formal Frame of Modal Theory of Individual Concepts

Dziadkowiec, Jakub. Uwagi polemiczne do koncepcji kosmosu chtonicznego

Roskal, Zenon E. Uroki świata tellurycznego, czyli o korekcie kosmosu chtonicznego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Pawlik, Andrzej. [Rec. Schröder, Winfried. Athen und Jerusalem : die philosophische kritik am Christentum in Antike und Neuzeit]

Żołobowska, Teresa. [Rec. Reszetnikow, W. P. Dlaczego niebo jest ciemne : jak jest skonstruowany wszechświat].

Andrzejuk, Izabella; Płotka, Magdalena. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Filozofia na polskim uniwersytecie na obczyźnie", dedykowanej profesorowi

Saganek, Magdalena; Płotka, Magdalena. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Stan badań nad filozofią polską", poświęconej porf. Wiktorowi Wąsikowi w 50. rocznicę śmierci

Kleśta, Aleksandra. Sprawozdanie z konferencji "Filozoficznie o doświadczeniu", Warszawa, 16.04.2013 r.

Studia Philosophiae Christianae 49, nr 4

Wierciński, Andrzej. Introduction

Bowler, Michael. An Existencial Conception of Culture

Ramsey, Eric;Singleton, Kimberly. Mytho-Poetic Contributions to Hermeneutics and the Philosophy of Communication

Helenius, Timo. Reflections on Poetic Work : Heidegger and Ricoeur

Hanly, Peter. Marking Silence : Heidegger and Herder on Word and Origin

Yates, Christopher. Poetizing and the Question of Measure

Perez, Gustavo Gomez. Heidegger and Merleau-Ponty : Art And the Bodily Emergence of Meaning

Santos-Vieira, Miguel. Fusing the Horizons : Heidegger, Nietzsche and the Time of the «Augenblick»

Morrison, Alexandra. Heidegger and the Finitude of the Work of Art

Brencio, Francesca. Foundation and Poetry : Heidegger as a Reader of Hölderlin

Studia Philosophica Wratislaviensia VIII, 1

ARTYKUŁY

Boruszewski, Jarosław. Zasada racji dostatecznej w kontekście semantycznej kontrowersji realizm-antyrealizm. 7

Piwowarczyk, Marek. Przedmiot trwający w czasie a proces. 25

Gryżenia, Kazimierz. Prawo stanowione a moralność w państwie demokratycznym. 37

Płoszczyniec, Antoni. "Śmierć Boga" w filozofii Fryderyka Nietzschego. 51

Szabat, Marta. Podmiot jako podstawa relacji etycznej w myśli Emmanuela Lévinasa. 67

Skorupka, Alfred. Dwie etyki niezależne: etyka opiekuna spolegliwego a etyka prostomyślności. 81

PRZEKŁADY

Voegelin, Eric. Symbolizacja ładu. 101

SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI DAMIANA LESZCZYŃSKIEGO STRUKTURA POZNAWCZA I OBRAZ ŚWIATA

Chmielewski, Adam. Trzy postacie transcendentalizmu. 113

Grobler, Adam. Rysy na imponującej "Strukturze". 125

Szubka, Tadeusz. Naturalizacja transcendentalizmu i argumenty transcendentalne. 133

Roszyk, Maksymilian. Kilka uwag o zagadnieniu relatywizmu. 141

Leszczyński, Damian. Struktura świata i obraz poznania. 159

RECENZJE

Pająk, Marek. Platon i Arystoteles w filozofii Erica Voegelina. [Rec. Voegelin, Eric. Platon; Voegelin, Eric. Arystoteles]. 191

Konik, Roman. Estetyka in statu nascendi. [Rec. Stavru, Alessandro. Il potere dell’apparenza. Percorso storico-critico nell’estetica antica]. 207

Studia Philosophica Wratislaviensia VIII, 2

Nalichowski, Jakub. Czy demokracja jest przemocą? 7

Nowak, Andrzej W. Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym. 17

Nysler, Łukasz. W stronę pragmatycznego konserwatyzmu. 35

Morawski, Karol. Populizm, gniew, lewica. Wobec neoliberalnej hegemonii. 45

Bobako, Monika. Polityczne upodmiotowienie kobiet - (jeszcze jeden) paradoks liberalnej demokracji. 55

Turowski, Mariusz. Korzenie liberalno-demokratycznego antyegalitaryzmu. Kilka uwag o idei własności i praw obywatelskich w teorii politycznej Johna Locke’a. 67

Jakubowska, Iwona. Czy jesteśmy obywatelami jednego świata? Uniwersalizacja i partykulacja światowej gospodarki w perspektywie przemian globalizacyjnych. 89

Liszka, Katarzyna. W stronę innego uniwersalizmu. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka. 97

Kropiwnicki, Maciej. Dylematy uniwersalizmu. Badiou, Agamben, Žižek, czyli trialog neopauliński. 107

Andrzejewski, Łukasz. Wszechobecna polityczność. Próba wprowadzenia do filozofii obrazu Jacques’a Rancière’a. 129

Konik, Roman. W kręgu pojęć wizualnych. Kategoria disegno. 149

RECENZJE

Baszczak, Błażej. Wspólnota jako ontologia. [Rec. Nancy, Jean-Luc. Rozdzielona wspólnota]. 167

Musioł, Anna. O dyspucie Cassirera z Heideggerem w szwajcarskim Davos. [Rec. Gordon, Peter E. Continental Divide. Heidegger, Cassirer, Davos]. 171

Chodasewicz, Krzysztof. Autodynamizm natury. [Rec. Filozofia przyrody - dziś (Philosophy of Nature Today), Ługowski, W. i Lisiejew, I.K. (red.)]. 177

Studia Philosophica Wratislaviensia VIII, 3

Sikora, Paweł. Teoria danych zmysłowych A.J. Ayera i jej aporie. 7

Sendłak, Maciej. Teorie metafizyczne światów niemożliwych. 17

Sagan, Dariusz. Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu. 43

Lisowska, Urszula. Kategoria bezbronności jako podstawa nowego paradygmatu etycznego - Martha C. Nussbaum a dziedzictwo Henry’ego Sidgwicka. 61

Sawicki, Adam. Buntowniczy charakter myśli Lwa Szestowa. 83

Konrad SZOCIK, Fichteańskie "Wissenschaftslehre" i filozofia wiary jako czynniki generujące ateistyczny charakter idealizmu 93 PRZEKŁADY

Walerich, Elżbieta. Rola utworu "Des vraies et des fausses idees" w nowożytnych debatach epistemologicznych. 109

Arnauld, Antoine. O prawdziwych i fałszywych ideach (fragmenty). 119

POLEMIKI

Kotowski, Mateusz. Komentarz do artykułu Mateusza Machaja "Czy ekonomia jest nauką empiryczną?" 127

Machaj, Mateusz. Ekonomia - sztuka czy nauka? 133

RECENZJE

Krasicki, Jan. Janusza Dobieszewskiego spotkania w kręgu myśli rosyjskiej. [Rec. Dobieszewski, Janusz. Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej]. 141

Chmielewski, Adam. Demokracja i deliberacja. [Krzynówek, Anna. Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną]. 145

Studia Philosophica Wratislaviensia VIII, 4

ARTYKUŁY

Kąkol, Tomasz. Idealizm transcendentalny dziś? Od Kantowskiej metafizyki substancji i czasu w "Krytyce czystego rozumu" do sporu o istnienie świata. 7

Węcławski, Michał. O jedność w rozmaitości. Z filozofii społecznej Feliksa Konecznego. 19

Wróblewski, Igor. Czy Rodericka Chisholma koncepcja "nieporuszonego poruszyciela" rzeczywiście jest tak niezrozumiała, jak się wydaje? 39

Lewicki, Mikołaj. Wartość i Inny. Wokół antropologiczno-aksjologicznych wątków "Bytu i nicości" Jean-Paula Sartre’a. 49

Wróblewski, Michał. Sieci, wiązania, naddeterminacja i wyzwanie technonauki - Bruno Latour, Ernesto Laclau i Chantal Mouffe w poszukiwaniu nowej filozofii społecznej i politycznej. 63

Głąb, Anna. Wolność w zdeterminowanym świecie? Wątki etyczne w twórczości literackiej George Eliot. 79

PRZEKŁADY

Chrobak, Karol. Odpowiedzialność filozofii. Kilka uwag na marginesie mowy göteborskiej Ernesta Cassirera. 105

Cassirer, Ernst. Pojęcie filozofii jako problem filozofii. Wykład inauguracyjny [Göteborg, październik 1935]. 113

SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI KSZYSZTOFA SZLACHCICA FILOZOFIA NAUK EMPIRYCZNYCH PIERRE’A DUHEMA

Jedynak, Anna. Dzisiejsza recepcja Pierre’a Duhema. 127

Tempczyk, Michał. Filozofia Pierre’a Duhema po stu latach. 137

Wójcicki, Ryszard. Na marginesie "Filozofii nauk empirycznych" Pierre’a Duhema. 145

Chmielewski, Adam. Przedmiot i jego obraz. Realistyczna reinterpretacja filozofii nauki Pierrre’a Duhema. 151

Leszczyński, Damian. Kilka uwag o realistycznej interpretacji filozofii Pierre’a Duhema. 157

Szlachcic, Krzysztof. Wielkość i ograniczenia Duhemowskiej filozofii nauk empirycznych. 167

RECENZJE

Wewiór, Przemysław. Odwołana Apokalipsa. [Rec. Lilla, Mark. Bezsilny Bóg: religia, polityka i nowoczesny Zachód]. 205

Zarych, Maciej. Liberalna sztuka rządzenia. [Rec. Foucault, Michael. Narodziny biopolityki]. 211

Chmielewski, Adam. Liberalizm i utylitaryzm: inspiracje i kontynuacje. [Małek, Monika. Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla: współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera]. 219

Bogusławski, Marcin M. Filozofia w szkole. [Rec. Filozofia - edukacja interaktywna. Metody - środki - scenariusze. Pobojewska, Aldona (red.)]. 223

Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, English Edition 2013

HISTORY OF PHILOSOPHY

Pacewicz, Artur. Wisdom - Knowledge - Belief. The Problem of Demarcation in Plato’s “Phaedo". 11

Domaradzki, Mikolaj. Lucius Annaeus Cornutus’ Ethnographic Investigations Into Mythology. 25

METAPHYSICS

Piwowarczyk, Marek. On the Difference Between Inseparability and Dependence. 43

Małecki, Wojciech; Wall, David. Narrative Necessity. 61

EPISTEMOLOGY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE

Judycki, Stanisław. Arguments in favour of Global Antirealism. 75

Rosiak, Marek. The Truth - a Correspondence, Coherence or Unconcealment? 91

Piłat, Robert. Truth as Internal Norm of the Statement. 103

Kotowski, Mateusz. Toulmin’s Evolutionary Theory of Scientific Development: The Study of a Failure. 121

ETHICS AND PHILOSOPHY OF POLITICS

Kearney, Richard. Forgiveness at the Limit: Impossible or Possible? 143

Lisowska, Urszula. How to appear to be perceived ethically - Martha Nussbaum’s ethical conception from the perspective of political aesthetics. 157

Leszczyński, Damian. Positive basis of negative freedom. Notes on Isaiah Berlin's concept. 175

Mills, Jon. Civilization and its Fate. 195

Nicholas, Jeffery L. Toward a Radical Integral Humanism: MacIntyre’s Continuing Marxism. 223

Carpenter, Andrew N. Historical Materialism, Ideological Illusion, and the Aristotelian Heart of Marx’s Condemnation of Capitalism. 243

AESTHETICS

Chmielewski, Adam. Political Aesthetics and the Urban Change. 289

Studia z Filozofii Polskiej t. 8

Studia z Historii Filozofii nr 1(4)

Studia z Historii Filozofii nr 2(4)

Studia z Historii Filozofii nr 3(4)

Studia z Historii Filozofii nr 4(4)

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 7, nr 1

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 7, nr 2

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 32

Mróz, Teresa. On Legal Interpretation of Basic Consumer Rights. 9-

Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Interpretation of Declarations of Will by Parties to Civil-Law Agreements. 25-

Sieńczyło-Chlabicz, Joanna; Zawadzka, Zofia. The Principle of Proportionality as a Method of Limiting the Privacy of Public Officials. 43-

Bagan-Kurluta, Katarzyna. Qualification of Concepts and its Problems in Cases with Foreign Element in Poland and the United Kingdom. 67-

Dziemianowicz, Małgorzata Anna. Interpretation of Negative Prerequisites for Dissolving Marriage by Divorce - Comments in the Light of Directives of the Supreme Court. 75-

Perkowski, Maciej; Gruszewska, Ewelina. Interpretation of Bilateral Treaties for the Promotion and Protection of Foreign Investments. 89-

Katarzyna, Ewa; Pietrzyk, Marta. Interpretation of Administrative Legal Norms Demonstrating Strong Relations with Civil Law Which Aim Environmental Protection. 111-

Miruć, Alina. Limits of the Prohibition of Using Personal Data of Social Assistance Beneficiaries. 123-

Huzarska, Joanna. Direct Coercion in Psychiatrics - Interpretation of Legal Regulations as Amended in June 2012. 139-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 33

Pahl, Bogumił. Principles of Legal Interpretation of a Normative Definition of the Term “Building Structure" for the Needs of the Imposition of a Real Estate Tax in Poland. 9-

Dowgier, Rafał. The Purposive Interpretation of Polish Tax Law. 25-

 Popławski, Mariusz. Legal Interpretation of Polish Tax Law Based on the Institution of Remuneration of Excess Payment - Selected Issues. 39-

Liszewski, Grzegorz. Evolution of the Rules Pertaining to the Issuing of ‘Official’ Interpretations of Tax Laws in Poland. 51-

Teszner, Krzysztof. A Hearing in the Tax Proceeding Appeal - Interpretation of the Rules by the Tax Authorities. 63-

Dumas, Anna; Pietrasz, Piotr. Judicial Interpretation of the Tax Law Provisions and Protection of the Subjective Rights of Taxpayers - In the Light of Art. 153 of the Act on Proceedings Before Administrative Courts in Poland. 77-

Selected Problems of Enacting and Interpretation of Local Law at the Level of Local Self-Government in Poland. 101-

Piszcz, Anna. Purposive Interpretation of the Term “Undertaking" as Defined Under Polish Antitrust Law - Some Observations. 113-

Etel, Maciej. Acquisition and Loss of the Public Law Status of Entrepreneur - Interpretation Problems of Public Commercial Law in Poland. 127-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 34

Gałuskina, Ksenia; Sycz, Joanna. Latin Maxims and Phrases in the Polish, English and French Legel Systems - The Comparative Study. 9-

Górska-Poręcka, Bożena. The Role of Teacher Knowledge in ESP Course Design. 27-

Jendrych, Elżbieta. Developments in ESP Teaching. 43-

Kordić, Ljubica; Cigan, Vesna. Teaching and Learning Foreign Languages for Legel Purposes in Croatia. 59-

Łachacz, Olga; Mańko, Rafał. Multilingualism at the Court of Justice of the European Union: Theoretical and Practical Aspects. 75-

Łuczak, Aleksandra. Scaffolding the Writing Component of the English for Law Syllabus at University. 93-

Matijašević, Miljen. Functionalist Approach to Teaching Legal Translation. 113-

Perkowska, Magdalena; Jurgielewicz, Emilia. The Problem of Language in the Procedure for Granting Refugee Status. 129-

Piecychna, Beata. Legal Translation Competence in the Light of Translational Hermeneutics. 141-

Piszcz, Anna. A Few Notes on the Language of EU Antitrust Law in English-Polish Translation. 161-

Potocka, Dorota; Sierocka, Halina. HE ESP Teacher as Researcher. 175-

Vyushkina, Elena G. International Competitions For Law Students: The Development of Communicative and Professional Competences. 189

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 35

Milewska, Anna Justyna; Jankowska, Dorota; Cwalina, Urszula; Więsak, Teresa; Citko, Dorota; Morgan, Allen; Milewski, Robert. Analyzing Outcomes of Intrauterine Insemination Treatment by Application of Cluster Analysis or Kohonen Neural Networks. 7-

Krętowska, Małgorzata. Dipolar Tree Ensemble With and Without Adjustment to Competing Risks: Application to Medical Data. 27-

Milewski, Robert; Milewska, Anna Justyna; Więsak, Teresa; Morgan, Allen. Comparison of Artificial Neural Networks and Logistic Regression Analysis in Pregnancy Prediction Using the In Vitro Fertilization Treatment. 39-

Duda, Dorota; Krętowski, Marek; Bézy-Wendling, Johanne. Computer-Aided Diagnosis of Liver Tumors Based on Multi-Image Texture Analysis of Contrast-Enhanced CT. Selection of the Most Appropriate Texture Features. 49-

Ćwiklińska-Jurkowska, Małgorzata M. Performance of Resampling Methods Based on Decision Trees, Parametric and Nonparametric Bayesian Classifiers for Three Medical Datasets. 71-

Wietlicka-Piszcz, Magdalena. The Stability of Gene Selection in Microarray Experiments. 87-

Malinowski, Paweł; Milewski, Robert; Ziniewicz, Piotr; Milewsk, Anna Justyna; Czerniecki, Jan; Wołczyński, Sławomir. Classification Issue in the IVF ICSI/ET Data Analysis: Early Treatment Outcome Prognosis. 103-

Golińska, Agnieszka Kitlas. Poincaré Plots in Analysis of Selected Biomedical Signals. 117-

Predko-Maliszewska, Anna; Predko-Engel, Agnieszka; Goliński, Maciej. The Evaluation of Skeletal Age Based on Computer-Supported Methods in Comparison to the Atlas Method. 129-

Goliński, Maciej; Golińska, Agnieszka Kitlas. Ruby vs. Perl - the Languages of Bioinformatics. 143-

Krzyżak, Michalina; Maślach, Dominik; Skrodzka, Martyna; Florczyk, Katarzyna; Szpak, Anna; Pędziński, Bartosz; Sowa, Paweł; Szpak, Andrzej. Joinpoint Regression Analysis of Potential Years of Life Lost Due to Main Causes of Death in Poland, Years 2002-2011. 157-

Sierocka, Aleksandra; Woźniak, Bożena; Iltchev, Petre; Marczak, Michał. Hospital Statistics as a Tool for Obtaining Data Necessary in the Healthcare Entity Management Process. 169-

Pędziński, Bartosz; Sowa, Paweł; Pędziński, Waldemar; Krzyżak, Michalina; Maślach, Dominik; Szpak, Andrzej. Information and Communication Technologies in Primary Healthcare - Barriers and Facilitators in the Implementation Process. 179-

Iltchev, Petre; Sierocka, Aleksandra; Gierczyński, Sebastian; Marczak, Michał. The Knowledge of Medical Professionals from Selected Hospitals in the Lubelskie Province about Diagnosis-Related Groups Systems. 191-

Półjanowicz, Wiesław; Mrugacz, Grzegorz; Szumiński, Michał; Latosiewicz, Robert; Bakunowicz-Łazarczyk, Alina; Bryl, Anna; Mrugacz, Małgorzata. Assessment of the Effectiveness of Medical Education on the Moodle e-Learning Platform. 203-

Sztuka i Filozofia nr 42

Sztuka i Filozofia nr 43

Tekstoteka Filozoficzna nr 2

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 52

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 53

ELEMENTY HISTORII MATEMATYKI

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIX, z. 1 (195)

Jasiński, Andrzej H. Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce?

Mucha, Janusz; Łuczaj, Kamil. Polska w świecie "krążących umysłów". Ilościowa analiza struktury zatrudnienia zagranicznych uczonych

Nahotko, Marek. Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce

Zarycki, Tomasz. Polskie nauki społeczne w świetle hipotezy peryferyjnej dualności

Kuszmiruk, Anna. [Rec. Bińczyk, Ewa. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki]

Errata do tekstu P. Bylica, "Darwinizm i koncepcja wieloświata a religijne wyjaśnienie racjonalnego porządku i poznawalności przyrody", Zagadnienia Naukoznawstwa 48.3, 2012, 185-204.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIX, z. 2 (196)

Konstańczak, Stefan. Retoryka dominacji - polityczne sterowanie nauką

Przegrocki, Andrzej; Jabłecka, Julita. Rada badawcza jako agent i pryncypał - przykład relacji agencji w polityce naukowej

Koszowy, Marcin; Budzyńska, Katarzyna; Yaskorska, Olena. Kryteria poprawności technik komunikacyjno-poznawczych

Kawalec, Paweł. [Rec. Docherty, D.; Eyton, D.; Hughes, A.; Pearce, S. Growing Value. Business-University Collaboration for the 21st Century].

Kawalec, Paweł. [Rec. Polska: raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny. Weresa. M. A. (red.)].

Lipski, Piotr. Sprawozdanie z konferencji: Etyka w badaniach naukowych i szkolnictwie wyższym, 5-6 listopada 2012, Toruń

Wodzisz, Rafał. Sprawozdanie z konferencji: SILFS Postgraduate Conference in Logic and Philosophy of Science, 29-31 maj 2013, Urbino (Włochy)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIX, z. 3 (197)

Wacek, Paweł. Modelowanie relacji między infrastrukturą transportu a innowacyjnością w kontekście rozwoju gospodarczego

Tabaszewski, Robert Krzysztof. Nagrody i odznaczenia państwowe jako ekstraordynaryjna forma wyróżniania osiągnięć naukowych w dziedzinie innowacyjności

Pyzik, Ewelina. Społeczna odpowiedzialność biznesu - PR czy społecznikostwo?

Kopeć, Natalia. Bariery współpracy uczelni i przedsiębiorstw w lubelskim środowisku naukowym

Sawicki, Konrad. Jak wychować naukowca? Propozycja sposobu organizacji procesu wychowania

Kawalec, Anna. [Rec. Barbara, Tuchańska. Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności].

Krzemianowska, Justyna; Krzemianowski, Rafał. [Rec. Szymański, Mirosław J. Socjologia edukacji. Zarys problematyki].

Brożek, Anna; Jadacki, Jacek Juliusz. Sylwetka intelektualna Profesora Mariana Przełęckiego

Karczewska, Anna; Wodzisz, Rafał. Sprawozdanie z konferencji: 4th Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy. SOPhiA 2013, 12-14 wrzesień 2013, Salzburg (Austria)

Zagadnienia Naukoznawstwa t. XLIX, z. 4 (198)

Kawalec, Paweł. Założenia umiarkowanie pluralistycznej metodologii

Szydłowski, Marek; Krawiec, Adam; Tambor, Paweł. Idea of Dynamic Universe - Thought Styles in Cosmology

Kawalec, Paweł. Cartwright’s Approach to Invariance under Intervention

Wodzisz, Rafał. [Rec. Responsible Innovation: Managing the Responsible Emergence of Science and Innovation in Society. Owen, Richard; Bessant, John; Heintz, Maggy (red.)]

Krzemianowski, Rafał. [Rec. Klichowski, Michał. Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się. Melosik, Z. (przedm.)]

Kawalec, Paweł. [Rec. Gerring, John. Social Science Methodology: A Unified Framework. Wyd. 2].

Kawalec, Anna. [Rec. Media Convergence - Approaches and Experiences. Szczepaniak, Renata (red.)].