POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2015


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Analiza i Egzystencja nr 29

Miller, Alexander. Kripkeański Wittgenstein, faktualizm i znaczenie. Łukasik, Adam (tłum.).

Brożek, Anna. Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego.

Bastek, Adam. Richard Gale i problem negacji.

Kłos-Czerwińska, Paulina, Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania.

RECENZJE

Głogowska, Celina. Jak się zachować racjonalnie w obliczu różnicy zdań? [Rec. The Epistemology of Disagreement. Christensen, David & Lackey, Jennifer (eds)].

Korbak, Tomasz. Radykalny enaktywizm a konserwatywna kognitywistyka. [Rec. Hutto, D. D. & Myin, E. Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content].

Analiza i Egzystencja nr 30

Langton, Rae. Seksualny solipsyzm. Musiał, Maciej (tłum.).

Sepczyńska, Dorota. O tolerancji politycznej z punktu widzenia Michaela Walzera.

Ambrożewicz, Zbigniew. Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty).

Staśkiewicz, Hubert. Rozumienie libertarianizmu.

Smrokowska-Reichmann, Agnieszka. Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza.

Analiza i Egzystencja nr 31

Drozdek, Adam. On cyberimmortality.

Łukasiewicz, Dariusz. Continuous creation in the probabilistic world of the theology of Chance.

Smolak, Maciej. Poland), Pierwszy paragraf siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE 7.1, 1234b18-1235b12) - wprowadzenie, przekład i komentarz.

Sobota, Daniel. Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami.

Szaj, Patryk. Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana.

Smerda, Marcin. Śmierć Boga, śmiech człowieka.

Bostrom, Nick. Napad na Pascala. Żuradzki, Tomasz (tłum.).

Analiza i Egzystencja nr 32

Rutkowski, Mirosław. Wartość osobowa.

Sobczak, Krzysztof; Janaszczyk, Agata. Białe kłamstwo w praktyce medycznej z perspektywy wybranych teorii etycznych.

Dryla, Olga. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych

Urbanek, Maciej. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku.

Remisiewicz, Łukasz. Teologia jako nauka formalna.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 1(10)

Buksiński, Tadeusz. Monocentrism and Multicentrism as Legal Theories in the Global Era.

Dyrda, Adam. Why Legal Conventionalism Fails.

Janik, Bartosz; Banaś, Paweł. Some Remarks on the Application of Bayesian Analysis in Law.

Juzaszek, Maciej. Moral Intuitions in the Moral Luck Discourse.

Król, Małgorzata. Some Comments on Abortion Discourse.

Mendecka, Karolina. Carl Schmitt Revisited by the United States and the Terrorist.

Pieniążek, Marcin. On Possible Applications of Paul Ricoeur’s Thought in Legal Theory.

Smolak, Marek. The Method of Reflective Equilibrium in Moral Reasoning.

Wojciechowski, Maciej; Dowgiałło; Rancew-Sikora, Dorota. Emotional Labour of Judges.

RECENZJE

Muszyński, Karol. Can Human Rights be More Than a Burden in the Post-crisis Recovery? [Rec. Economic and Social Rights After the Financial Crisis. Nolan, Aoife (ed.)].

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej nr 2(11)

Berlin, Isaiah; Polanowska-Sygulska, Beata. Między ludzką naturą a esencjalizmem. Fragmenty "Unfinished Dialogue".

Polanowska-Sygulska, Beata. Historia pewnej przedmowy. Na marginesie chińskiego tłumaczenia "Unfinished Dialogue".

ARTYKUŁY

Barut, Arkadiusz. A-podmiotowość władzy - mit i rzeczywistość, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako władza "suwerenna".

Karczewski, Jakub. Postulat jasności prawa w odniesieniu do prawa Unii Europejskiej.

Krotoszyński, Michał. Refleksyjność a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną.

Kruszyńska, Sabina. "L’amie de la liberté": Benjamina Constanta rozważania o wolności.

Pełka, Michał. Debata Fish - Dworkin jako przykład sporu o praktykę interpretacji prawa.

Pietrzykowski, Tomasz. Kant, Korsgaard i podmiotowość moralna zwierząt.

Sielski, Krzysztof. Czy społeczeństwa doby płynnej nowoczesności są otwarte? Dwie wizje: Karl Popper i Zygmunt Bauman.

Zyzik, Radosław. Błąd perspektywy czasu a odpowiedzialność odszkodowawcza.

RECENZJE I POLEMIKI

Grzybowski, Tomasz. Interpretacyjny park jurajski: odpowiedź Agnieszce Choduń.

SPRAWOZDANIA

Snopek, Paweł. Critical Legal Conference 2014 Power, Capital Chaos, University of Sussex, Brighton, Wielka Brytania, 4-6 września 2014.

Rakoczy, Filip. 2nd International Workshop On Law And Ideology Memories Of Struggles, Struggles Of Memories, Sarajevo, 28-29 maja 2015.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej vol. 60

Dr Halina Floryńska in memoriam (1945-2015).

Domaradzki, Mikołaj. Apologetyczna funkcja alegorezy w papirusie z Derveni.

Tiuryn, Tomasz. Przedmiot poznania i definicji. Problem uniwersaliów w ujęciu Boecjusza i Aleksandra z Afrodyzji.

Kostyra, Maciej Sławomir. Acedia jako rozpacz człowieka pozbawionego dumy.

Dumała, Andrzej I. Wiara religijna a wolność człowieka w komentarzu Henryka Tottinga z Oyty do Sentencji Piotra Lombarda.

Papiernik, Joanna. Some Scholastic Terms of Marsilio Ficino’s Theory of Knowledge in the Platonic Theology.

Skrzypek, Marian. Diderot, Balzac et la physiologie de l’amour.

Nalichowski, Jakub. Masowa demokracja państwa socjalnego jako sedno dialektyki rozumu.

Cattaruzza, Serena. Experiment and Scientific Method in Ernst Mach.

Zyzik, Radosław. Ideał społeczny w polityce prawa Leona Petrażyckiego. Perspektywa ewolucyjna.

Dadaczyński, Jerzy. Tendencje w podstawach matematyki na początku XX wieku według Maxime Bôchera.

Czardybon, Barbara. Intuicjonizm krytyczny neookcydentalisty Borysa Jakowienki. Zarys problematyki.

Soin, Maciej. "Nowy Wittgenstein" i jego zwolennicy.

Polanowska-Sygulska, Beata. Dwa pojęcia wolności.

FENOMENOLOGIA I JEJ HEREZJE

Łaciak, Piotr. Fenomenologia transcendentalna i metafizyka.

Lisak, Andrzej. Fenomenologia Husserla a tradycja filozofii transcendentalnej.

Vydrová, Jaroslava. Phänomenologische Kraftlinien des mitteleuropäischen Denkens: Rückgriff auf Texte der tschechischen Philosophin Marie Bayerová.

Lerclercq, Jean. Vie, affectivité et subjectivité : Remarques sur le projet de Michel Henry.

PRZEKŁADY

Mariusz Wiktoryn. Wybór tekstów filozoficznych.

Warnach, Viktor. O metodzie i strukturze metafizyki.

Hanuszkiewicz, Wojciech. Platoński "Świat idei" w ujęciu Hermanna Lotzego.

Lotze, Hermann. Świat idei.

RECENZJE

Skrzypek, Marian. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskiej filozofii w tonacji rapsodycznej. [Rec. Skoczyński, Jan. Glossy i uwagi].

Argument vol. 5, nr 1

PSYCHOFIZYCZNA JEDNOŚĆ LUDZKIEGO JA. Ujęcie porównawcze: filozofia, literatura i sztuka

Jakubczak, Marzenna. Od redakcji. 5-8.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Venieri, Maria. Embodied mind and phenomenal consciousness. 9-24.

Jakubczak, Marzenna. The problem of psychophysical agency in the classical Sāṃkhya and Yoga perspective. 25-34.

Kamińska, Sonia. Franz Kafka’s story The metamorphosis in the light of the theory of intentional object in Franz Brentano and Anton Marty. 35-50.

Kołdrzak, Elżbieta. Plaisir and jouissance. The case of potential and textual reading of Barthes’ theory. 51-58.

King, Ian W. ‘What to wear?’: Clothing as an example of expression and intentionality. 59-78.

Staniszewska, Elżbieta. The human body: From its instrumentality to its axiological precedence in the contemporary art of design. 79-86.

Wałek, Janusz. Between the ideal and the reality: The human body through the eyes of European artists. 87-98.

Popczyk, Maria. The image of the body-face: The case of Franz X. Messerschmidt and Bill Viola. 99-110.

Milewska, Iwona. Female and male attractiveness as depicted in the Vanaparvan of the Mahābhārata. 111-126.

Romanowicz, Beata. Manifestation of the Kabuki actors’ gender in woodblock prints of the Edo Period. 127-134.

Wachowski, Witold. Płeć kulturowa w rozproszonych systemach poznawczych - możliwości konceptualizacji. 135-150.

Lipowicz, Markus. (Nie)święte ciało - socjologiczny i filozoficzny wymiar okrucieństwa we współczesnym filmie.

x x x

Jakubczak, Krzysztof. Zagadnienie tożsamości bytu w filozofii buddyjskiej. 171-178.

Wawrzyniak, Jan. Miejsce i rola kryteriów w filozofii Wittgensteina. 179-190.

Majcherek, Janusz A. Dylematy i paradoksy etycznego ekstensjonalizmu. 191-210.

Borycki, Tomasz. Spór o korzenie nazizmu. Hannah Arendt i Erica Voegelina koncepcje źródeł zjawiska. 211-228.

Sury, Paulina. Sztuka i przestrzeń. Pawła Florenskiego interpretacja kategorii przestrzenności. 229-242

FILOZOFIA NAUCZANIA

Lee Grosskopf, Wendy. When win-argument pedagogy is a loss for the composition classroom. 243-266.

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

Kasuya, Akiko. Art and the body: The Tatsuno Art Project. 267-274.

OKIEM filozOFFa

Bartula, Piotr. Dwa raporty. 275-284.

RECENZJE KSIĄŻEK I NOTY

Bigaj, Jan. [Rec. Blandzi, Seweryn. Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne]. 285-290.

Kupczak, Rafał. [Rec. Darowski, Roman SJ. Philosophical anthropology. Outline of fundamental problems]. 291-293.

Bożek, Hubert. [Rec. Brożek, Bartosz i Hohol, Mateusz. Umysł matematyczny]. 295-303.

Wieteska, Witold. [Rec. Lévy, Bernard-Henry. De la guerre en philosophie]. 305-311.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. [Rec. Piette, Albert. Existence in the details: Theory and methodology in existential anthropology]. 313-314.

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

Heflik, Włodzimierz i Urbanek, Maciej. X Polski Zjazd Filozoficzny w Poznaniu - 315-317.

Argument vol. 5 nr 2

ESTETYKA MIASTA red. Maria Popczyk

Popczyk, Maria. Od redakcji / Introduction to the Issue. 329-335.

Winskowski, Piotr. The specifics of suburban architecture. 337-358.

Frydryczak, Beata. Is the city a cultural landscape? An attempt to analyze the city from the perspective of landscape aesthetics. 359-371.

Popczyk, Maria. The aesthetics of the city-image. 373-386.

Nieszczerzewska, Małgorzata. Derelict architecture: Aesthetics of an unaesthetic space. 387-397.

Korusiewicz, Maria. Places in placelessness - notes on the aesthetic and the strategies of place-making. 399-413.

Michałowska, Marianna. The city as a construction site - a visual record of a multisensory experience. 415-438.

Staśko-Mazur, Kamila. Soundwalk as a multifaceted practice. 439-455.

x x x

Wawrzyniak, Jan. Paradoks Kripkensteina a nieredukcyjny materializm. 457-475.

Szwed, Antoni. Fideizm Jana Kalwina w doktrynie podwójnej predestynacji. 477-500.

POLEMIKI

Karnat-Napieracz, Anna; Liber, Zbigniew. Odczarować ZWDPF - zespół wrodzonej dezakceptacji płci fenotypowej. 501-518.

RECENZJE I NOTY KSIĄŻKOWE

Sajdek, Wiesława. [Rec. Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. Gomułka, Jakub; Tarnowski, Karol; Workowski, Adam (red.)]. 519-524.

Karnat-Napieracz, Anna. [Rec. Newman, David H. Cień Hipokratesa. Tajemnice Domu Medycyny]. 525-531.

Węgrecka, Aleksandra. [Rec. Skarga, Barbara. Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii] 533-540.

Kłeczek, Magdalena. [Rec. Dennett, Daniel i Plantinga, Alvin. Nauka i religia. Czy można je pogodzić?]. 541-542.

Art Inquiry. Recherches sur les arts vol. 17

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VI, nr 1

Derra, Aleksandra. Feminizm. Tworzenie poprzez zmianę. 11-

PROBLEM PŁCI W NAUCE / GENDER PROBLEM IN SCIENCE

Schiebinger, Londa. Czy feminizm zmienił naukę? Derra, Aleksandra; Kurdubska, Natalia (tłum. ). 21-

Schiebinger, Londa; Klinge, Ineke; Madariaga, Inés Sánchez de; Schraudner, Martina; Stefanick, Marcia. Innowacje genderowe. Studium przypadku: Nauka. Genetyka różnicowania płciowego. Derra, Aleksandra (tłum.). 27-

Derra, Aleksandra. The Human Dream of Power. The Portrait of Science as a Conceptual Heritage of the Modern Era. 40-

SUBJECTIVITY IN-BETWEEN. ON FEMININITY AND MASCULINITY

Rogowska-Stangret, Monika. Of Other Spaces, of Other Times - Towards Feminist Politics of New Materialism. 65-

Adamiak, Marzena. The Grey Zone of Subjectivity. Phenomenology of Feminine Body in Emmanuel Lévinas's Thought. 81-

Więckowska, Katarzyna. An interregnum: masculinity and British fiction at the turn of the century. 107-

PŁEĆ TEGO, CO SPOŁECZNE. NIEWIDZIALNOŚĆ, WYKLUCZENIE, IZOLACJA

Hobson, Dorothy. Gospodynie domowe. Izolacja jako opresja. Bodal, Ewa; Strehlau, Nelly (tłum.). 117-

Kola, Anna. Odkryć ukryte… Praca socjalna w Polsce z perspektywy women’s/gender/feminist studies. 136-

RECENZJE

Bomastyk, Michał. Kobiecość zamknięta w ciele. [Rec. Walter, Natasha. Żywe lalki. Powrót seksizmu]. 157-

Bińczyk, Ewa. Siedem mocnych stron i dwie (pomniejsze) słabości książki "Kobiety (w) nauce". [Rec. Derra, Aleksandra. Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej]. 167-

ARTYSTKI TEGO NUMERU

Lewandowska, Katarzyna. Projekt kuratorsko-artystyczny FEMININE / kobieca kunstkamera. 179-

"Wydaje się, że widzę świat jaskrawiej niż inni…". Z Bogną Burską rozmawia Beata Jurkiewicz 203-216.

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej VI, nr 2-3

DOŚWIADCZENIE - WZMOCNIENIE - ROZSZERZENIE / EXPERIENCE - ENHANCEMENT - EXTENSION

Bergiel-Klon, Monika. Czy neuronauki mogą skorzystać na refleksji filozoficznej?

Gunia, Artur T.  Koncepcje wzmocnienia poznawczego. Próba definicji oraz przegląd metod.

Olender, Jacek. Art and cultural institutions as social extensions of personal self-identity.

KOMENTARZE / COMMENTS

Papanicolaou, Andrew C. What do the neuronal memory “engrams" represent?

Hensel, Witold M. Poetic justice: A commentary on Joseph B. McCaffrey’s The brain’s heterogeneous landscape.

Wachowski, Witold. Uczynić system widzialnym. Rozproszenie poznania jako perspektywa badawcza.

ARTYKUŁY RECENZYJNE / Book reviews

Tuboly, Adam T. Normal Science and Normal Kuhn. [Rec. Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions - 50 Years On.Devlin, William J.; Bokulich, Alisa (eds)].

Olender, Jacek. Sense for non-sense. [Rec. Enactive Cognition at the Edge of Sense-Making. Making Sense of Non Sense. Froese, Tom; Cappuccio, Massimiliano (eds.)]. 102-112.

Jakubaszek, Jakub. Skuteczność nauki. [Rec. Afeltowicz, Łukasz; Sojak, Radosław. Arystokraci i rzemieślnicy : Synergia stylów badawczych].

Maj, Krzysztof M. Wprowadzenie do antropologii linii. [Rec. Ingold, Tim. Lines: A Brief History].

Nowakowski, Przemysław. W stronę multimodalności języka. [Rec. Żywiczyński, Przemysław; Wacewicz, Sławomir. Ewolucja języka : w stronę hipotez gesturalnych].

Piekarski, Michał. Frans de Waal i filozofowie. [Rec. Waal, Frans de. Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?].

Brzostek, Błażej. Toksyczny związek: przemocowa nauka i filozofia nieasertywna. [Rec. Dombrowski, Maciej. Filozofia i nauka: trudne związki. Metallmann - Witkiewicz - Gawecki]. 148-154.

PRZEKŁADY

Ziemke, Tom. Czym jest to, co zwiemy ucieleśnieniem?

KOBIETA W NAUCE

Derra, Aleksandra. Nauka-bogini, naczelne i feminizm. Prymatologia jako poszukiwanie natury człowieka

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny nr X

Civitas : Studia z Filozofii Polityki nr 17

Gładziuk, Nina. Piękne okrucieństwo. Przemoc w imaginarium faszystowskim .

Leszczyński, Adam. Modernizacja gospodarcza i przemoc w XX w. .

Nijakowski, Lech. Ludobójcze mikroby i pustynie. O latourowskiej pokusie w genocide studies.

Wonicki, Rafał. Hobbes i Grocjusz o wojnie i przemocy w stosunkach międzynarodowych .

Nogal, Agnieszka. Czy wojna nowego typu może być sprawiedliwa?

Piasecka, Paulina. Narracja terroryzmu: ewolucja komunikatu przemocy .

Kaczorowski, Paweł. Horror politicus w XX wieku. Próba interpretacji wybranych wątków Carla Schmitta teorii partyzanta.

Święcicki, Łukasz. Carl Schmitt o państwie jako monopolu polityczności (a nie przemocy).

Pospiszyl, Michał. Wojna domowa i paradoks władzy suwerennej .

Kwietniewska, Małgorzata. Imperialny splendor - Hegel a Napoleon Bonaparte.

Nowak, Piotr. Przekształcenia chrześcijańskiego ciała i duszy żydowskiej we wczesnym stadium kapitalizmu. Uwagi do Kupca weneckiego Williama Shakespeare’a.

Mazurkiewicz, Piotr. Prawo do sprzeciwu sumienia. O prymacie prawa Bożego nad prawem stanowionym.

Stawrowski, Zbigniew. Klaps jako imperatyw kategoryczny.

RECENZJE I POLEMIKI

Czepiel, Anna. Dobre i złe sposoby obrony wartości rodzinnych - polemika z prof. Zbigniewem Stawrowskim.

Sławiński, Maciej. Miłość, współczucie, patriotyzm: Marty Nussbaum recepta na sprawiedliwą demokrację. [Rec. Nussbaum, Martha C. Political Emotions. Why Love Matters for Justice].

Mordarski, Ryszard. Filozofia w obronie tradycji klasycznego racjonalizmu politycznego. [Rec. Piekarski, Romuald. Machiavelli, makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej].

Molina, Jan. Hybrydowy dyskurs imperium. [Rec. Eltchaninoff, Michel. Co ma Putin w głowie?]..

Bródka, Szymon. Wielcy wiarołomcy. [Rec. Koper, Stanisław. Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL; May, Pedro Pablo G. Wielcy zdrajcy w dziejach świata. Od starożytności po nasze czasy].

Colloquia Communia nr 1(98)

CZŁOWIEK: SŁABOŚĆ I MOC

Colloquia Communia nr 2(99)

PANOPTIKUM FILOZOFICZNE

Dialogue and Universalism No. 1

THE HUMAN BEING. ITS NATURE AND FUNCTIONS Ed. by Christopher Vasillopulos and Panos Eliopoulos

HUMAN NATURE AND SPIRITUALITY

Nicolescu, Basarab. How Can We Enter in Dialogue? Transdisciplinary Methodology of the Dialogue between People, Cultures, and Spiritualities. 9-

Xanthaki, Georgia. Moral and Social Values from Ancient Greek Tragedy. 20-

Eliopoulos, Panos. The Epicurean Views on the Human Soul in Lucretius’ De Rerum Natura. 30-

Ghosh, Raghunath. The Advaita Concept of Contentless Cognition: Some Problems. 38-

Neacșu, Adriana. Between Heaven and Earth: the Human Being in Porphyry’s Conception. 45-

Valmiki, Amita. The Path of Theistic Mysticism: the Only Hope for the Future? 57-

Matsyna, Andrey. The Archaic Perception of Death.an Integrated Model. 68-

Mesaroș, Claudiu. Concordia Doctrinarum or the Concept of Cosmic Harmony in Gerard of Cenad. 78-

Stuparu, Lorena-Valeria. The Religious Dimension of Aesthetic Experience. 86-

Boldișor, Adrian. Myth in the Thought of Mircea Eliade. 99-

Nolasco, Ana. Art, Mythology and Cyborgs.104-

Bracey, Earnest N. The Political and Spiritual Interconnection of Running, Death, and Reincarnation. 112-

Gupta, Sandeep. The Option before Modernity: Change or Perish. 124-

Little, Bruce A. What Is a Human Being: Does It Matter? 137-

Beck, Martha Catherine. "All Human Beings, by Nature, Seek Understanding." Creating a Global Noosphere in Today’s Era of Globalization. 148-

Block, James. Human Nature in the Post-modern Era: toward a Theory of Instinctual Flourishing. 162-

Nizhnikov, Sergey. Spiritual Cognition and Morality. 171-

Azadboni, Ramezan Mahdavi. The Quranic Perspective on Human Dignity: an Existential Interpretation. 179-

Chenari, Yousof Heidari; Azadboni, Ramezan Mahdavi. The Islamic Notion of Fitrah and the Nature of the Human Being. 187-

Kokotsaki, Archontissa. Passions of the Soul and the Humanistic Society in the Theories of Plutarch, Aristotle, the Stoics, Boethius. 195-

HUMAN NATURE, LAW AND JUSTICE

Vasillopulos, Christopher. Aristotle’s Democratic Polis: Explanation or Warning? 203-

Dănișor, Gheorghe. Justice.an Expression of the Human Being’s Essence. 211-

Kaya, Özlem Duva. Being Human among Humans: Plurality in the Divided World. 216-

Tănăsescu, Gabriela. Individualism and Responsibility in the Rationalist Ethics: the Actuality of Spinoza’s Ethics. 222-

Mantzanas, Michail. The Sophists’ Political Art. 231-

Răduică, Ionuț. Hans Blumenberg’s "Great Questions." Freedom within Immanent History. 237-

Alexandru, Ioan. The Issue of Justice Sacredness. 247-

Yotov, Stilian. New Medical Technology and Human Dignity. 251-

Dutra, Delamar José Volpato . Human Rights and the Debate on Legal Positivism. 264-

Dialogue and Universalism No. 2

HUMAN BEING. ITS NATURE AND FUNCTIONS. II Ed. by Christopher Vasillopulos and Panos Eliopulos

HUMAN VALUES

Hrachovec, Herbert. The Socrates Treatment. 7-

Campbell, Jean. Considering Value.What Are the Ways and Means of Its Expression? 18-

Xu, Keqian. Ren Xing: Mencian’s Understanding of Human Being and Human Becoming. 29-

Jihua, Hu. The Classic Mythology and Political Regime. 40-

Boboc, Alexandru. Pluralism of Values and Cultural Communication Today. 49-

Ogbujah, Columbus. Exploring Myths: A Key to Understanding Igbo Cultural Values. 57-

Birondo, Noell. Aristotelian Eudaimonism and Patriotism. 68-

Papaoikonomou, Giorgos. Hannah Arendt on the Relation between Morality and Plurality. 79-

Adomaityte, Vaiva. Emotions and Ethics. A Conversation with Martha C. Nussbaum and Thomas Aquinas. 92-

HUMAN NATURE

Bazac, Ana. Person for Me, and Object.for the Other? 104-

Gomilko, Olga. The Embodied Mind: From Mind Power to Life Vitality. 116-

Khanduri, Indoo Pandey. The Nature of Human Beings and the Moral Regulation of Passions.123-

Przhilenskiy, Vladimir I. On the Modernization of Humanism. 133-

Bene, Adrián. Nature and Lived Experience in Late Sartre. 143-

Kli, Maria. Human Nature in the Political Philosophy of Modernity. 153-

Sabau, Isabelle. The Impact of Technology on Humanism and Morality. 164-

Matusevych, Tetiana; Bazaluk, Oleg. Cyborg, Mutant, Androgyne: The Future Human Being.What Will It Be Like? (Issues of Philosophy of Education). 175-

Demetrian, Ana-Maria. The Human Character in Times of Conflict in Selected Twentieth Century African American Novels. 182-

HUMAN KNOWING

Ivanova, Anna M. Understanding Others: The Coherentist Method in Intercultural Communication. 191-

Karimov, Artur. Virtue Epistemology as Answer to Skeptical Challenge. 203-

Minnullina, Elina. Objective Knowledge in Communicative Practice. 213-

Yordanova, Svetla Borisova. Manipulations of Questions or Manipulations with Questions. 222-

Jingzhao, Liu; Jie, Guo. The Function of Intentionality in Ideological Cognition and Practical Activities. 229-

CHALLENGES OF THE HUMAN WORLD

Bouzov, Vihren. Globalization and Cosmopolitanism: Some Challenges. 236-

Goryunov, Valery. Redundancy as a Driving Force of Human Existence. 244-

Gilder, Eric. Where Have All the Characters Gone? Understanding the Changing Ethos of Higher Education and the Reclaiming of "Being" in Higher Education via an Analytical Matrix. 256-

Untea, Ionut. From "The Kingdom of Darkness" to "The Pit Beneath the Cave": Leo Strauss’s Critique of "Steady Progress" and the Contemporary Ideal of Sustainable Development. 269-

Apkin, Renat. Human Functions and Human Nature: Radiation Life-Threat. 281-

Dialogue and Universalism No. 3

A TOPOGRAPHY OF HERESIES OR THE ROAD TO RENEWAL? MANY FACES OF CONTEMPORARY PHENOMENOLOGY Editors: George Heffernan, Jean Leclercq, Witold Płotka, Andrzej Przyłębski, and Nicolas de Warren Witold Płotka.

NEW PERSPECTIVES OF CLASSICAL PHENOMENOLOGY

Heffernan, George. Phenomenology of Evidence: Promises, Problems, and Prospects. 9-

Geniusas, Saulius. The Pathos of Time: Chronic Pain and Temporality. 25-

Knies, Kenneth. Crisis and the Limits of Phenomenological Reason. 39-

BETWEEN PHENOMENOLOGY AND HERMENEUTICS

Przyłębski, Andrzej. Neither Heresy nor Renewal: Phenomenology as Permanent Self-correction and Self-improvement. 51-

Lupo, Rosa Maria. Do Phenomenological Heresies Exist? 63-

Menditto, Giuseppe. Blumenberg’s Thinking as a Phenomenological Heresy and the Lifeworld as an Impossible Metaphor. 75-

HEIDEGGER IN THE CONTEXT OF THE PHENOMENOLOGICAL MOVEMENT

Andres, Varga Peter. The Phenomenology and Its History: A Case Study on Heidegger’s Early Relation to Husserl and a Plea for the Historical Method in Phenomenology. 87-

Szulc, Aleksandra. Stein and Heidegger: Two Phenomenologies. 105-

THE QUESTION OF ETHICS IN PHENOMENOLOGY

Wielgus, Margot. Arendt’s Phenomenology: Social-Political Thought and Ethical Life. 115-

Bialer, Olga. Husserl’s Phenomenological Heritage as a Source of Both Innovative Inspiration and Critical Evaluation for Levinas’ Ethics and Buber’s Ecophenomenology. 127-

REALISM AND CONSCIOUSNESS

Maciejczak, Marek. Husserl’s Theory of Consciousness in the Perspective of Autopoietic Systems. 141-

Piekarski, Michał. The Problem of Realism in Andrzej Półtawski’s Phenomenology.151-

GAPS AND BRIDGES BETWEEN CULTURES

Mejame, Charley E. Language and Pure or Rational Ontology. 163-

Hashi, Hisaki. Phenomenology and Buddhist Philosophy on Embodied Cognition.179-

Woźniak, Cezary. Out of Joint? Around Slavoj Žižek’s Thoughts on the Primordial Disturbance in Buddhism. 199-

Dialogue and Universalism No. 4

GESTALT AS STRUCTURE PRINCIPLES IN SCIENCE, ART AND LANGUAGE Ed. by Silvia Bonacchi and Stanisław Czerniak

Bonacchi, Silvia. Some Preliminary Remarks about the Use of the Expression "Gestalt" in the Scientific Debate. 11-

Metz-Göckel, Hellmuth. Gestalt Theory: History, Principle Assumptions and Research Fields. 21-

Facca, Danilo. Some Remarks on Aristotle’s Concept of Form and Its Possible Interpretation in the Light of Contemporary Thought. 37-

Toccafondi, Fiorenza. Phenomenology, Science and Experience. 51-

Martinelli, Riccardo. Wolfgang Köhler on Facts and Values. 61-

Cattaruzza, Serena. Karl Bühler: The Principle of Gestalt. 77-

Parszutowicz, Przemysław. The Influence of Gestalt Theory on Ernst Cassirer’s Phenomenology of Symbolic Forms. 87-

Brudzińska, Jagna. Type as Experiential Structure from a Phenomenological Point of View. 101-

Czerniak, Stanisław. Gestalt Theory and Classical 20th-Century Philosophical Anthropology. Initial Analyses and Questions. 115-

Michalska, Anna. Gestalt and Science. Kuhn’s Model of Scientific Change in the Light of Gestalt Theory. 131-

Agostini, Tiziano; Galmonte, Alessandra. Fruitfulness of the Concept of Perceptual Belongingness. 145-

Biehl-Missal, Brigitte. Finding Form: Gestalt Theory as a Development of Aesthetic Approaches to Organisation and Management. 163-

PHILOSOPHY FOR A MORE HUMAN WORLD

Ujomu, Philip Ogo. Trends in Civilian and Militia Participation in Terrorism and Insecurity in Contemporary Nigeria: A Reflection on Options for Social Order. 173-

Targowski, Andrew. Universalizing or Being Globalized. 195-

Walentowicz, Halina. Global Capitalism and Its Theoreticians. 211-

Diametros 43

SOLIDARNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ W OPIECE ZDROWOTNEJ

ter Meulen, Ruud. Solidarity and Justice in Health Care. A Critical Analysis of their Relationship. 1-20.

Chadwick, Ruth. Response to Ruud ter Meulen. 21-27.

De Grandis, Giovanni. Rescuing Solidarity from Its Carers. A Response to Professor ter Meulen. 28-43.

Fleck, Leonard M. Just Solidarity: The Key to Fair Health Care Rationing. 44-54.

Heyd, David. Solidarity: A Local, Partial and Reflective Emotion. 55-64.

Illingworth, Patricia; Parmet, Wendy E. Solidarity and Health: A Public Goods Justification. 65-71.

Nys, Thomas. Justice and Solidarity: Compound, Confound, Confuse. 72-78.

Zabdyr-Jamróz, Michał. The Veil of Ignorance and Solidarity in Healthcare: Finding Compassion in the Original Position. 79-95.

Załuski, Wojciech. Solidarity: Its Levels of Operation, Relationship to Justice, and Social Causes. 96-102.

INNE ARTYKUŁY

Marcinkowska-Rosół, Maria. Apeiron jako substrat? Najstarsza krytyka monizmu Anaksymandra oraz jej metodologiczne uwarunkowania. 103-117.

Nowak, Szymon. Wittgenstein 1929-1930 - problem dwóch kolorów w tym samym miejscu. 118-136.

Schetz, Adriana. Ideomotoryczna teoria działania w ujęciu Williama Jamesa. 137-157.

POLEMIKI

Rosiak, Marek. W sprawie "ontologii kulturowej" Barbary Tuchańskiej. 158-170.

Diametros 44

NOWE TECHNOLOGIE MEDYCZNE A STANDARDOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Dryla, Olga. Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych. 1-19.

Łuczak-Wawrzyniak, Jadwiga; Haberko, Joanna Agnieszka. Dobrodziejstwo nowoczesnych technik wspomaganej medycznie prokreacji czy problem rodziny i dziecka? Uwagi na tle projektu ustawy o leczeniu niepłodności (druk sejmowy 3245). 20-44.

Kapusta, Andrzej. O roli myślenia technologicznego w psychiatrii współczesnej. 45-55.

Nowak, Piotr Grzegorz. Ograniczanie niedoboru narządów. System Aktywnej Rejestracji Dawców jako alternatywa dla polskiej regulacji sprzeciwu. 56-77.

Olejniczak, Marek. Jakiej sprawiedliwości wolno oczekiwać od lekarza? 78-88.

Pawlikowski, Jakub. Ewolucja koncepcji świadomej zgody w kontekście badań naukowych z użyciem ludzkiego materiału biologicznego. 89-109.

SPECIAL TOPIC - JUSTICE AND COMPASSION - HUME'S MORAL PHILOSOPHY AND CONTEMPORARY PRACTICAL ETHICS

Botros, Sophie. Hume, Justice and Sympathy: A Reversal of the Natural Order? 110-139.

van der Cingel, Margreet. Why Compassion Still Needs Hume Today. 140-152.

 Glowienka, Edward W. David Hume: Unwitting Cosmopolitan? 153-172.

Taylor, Jacqueline. Justice, Sympathy and the Command of our Esteem. 173-188

Zagorac, Ivana. Hume's Humanity and the Protection of the Vulnerable. 189-203.

POLEMIKI

Głos, Aleksandra. Solidarity in the legal frames. 204-222.

Diametros 45

ARYSTOTELESOWSKIE ŹRÓDŁA BIOETYKI

Biondi, Paolo. Rachel HaliburtonThinking About End of Life in Teleological Terms. 1-18.

Clark, Stephen R. L. Changing Kinds: Aristotle and the Aristotelians. 19-34.

Olesiak, Jarosław. Necessity and the physicalist account in Aristotle’s Physics. Difficulties with the rainfall example. 35-38.

Cimakasky, Joseph. Ronald PolanskyAristotle and Principlism in Bioethics. 59-70.

INNE ARTYKUŁY

Alichniewicz, Anna; Michałowska, Monika. ART and Age − Gender Stereotypes in Medical Students’ Views. 71-81.

Głos, Aleksandra. Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej. 82-106.

Hanusek, Jerzy. Uwagi o arytmetyce Grassmanna. 107-121.

Jaśtal, Jacek. Konstruktywizm w metaetyce - perspektywa Arystotelesowska. 122-143.

Zabdyr-Jamróz, Michał. Zwyczaje i obyczaje w filozofii prawa Herberta L. A. Harta. 144-164.

Diametros 46

Ambrożewicz, Zbigniew. Filozoficzne korzenie jednostki i osoby. Personalizm i indywidualizm wobec kantyzmu. 1-29.

Nowak, Piotr Grzegorz. Ocena moralna transplantacji ex vivo i handlu ludzkimi organami w świetle etyki Kanta. 30-54.

Nowak, Szymon. Wittgenstein 1929-1930 - problem dwóch kolorów w tym samym miejscu. 55-73. [Przedruk z nr-u 44 ?!]

Paleczny, Przemysław. Searle, Putnam i natura stanów mentalnych. 74-91.

Stelter, Żaneta. Poczucie sensu życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 92-110.

Szutta, Natasza. Edukacja moralna z perspektywy etyki cnót. 111-133.

Urbanek, Maciej. O związku wolności i języka w pojmowaniu filozofii u Karla Jaspersa. 134-150.

DYSKUSJE

DiStefano, Michael J.; Ruger, Jennifer Prah. Reflective Solidarity as to Provincial Globalism and Shared Health Governance. 151-158.

RECENZJE

Kozak, Piotr. Kant i trudny problem pojęć. 159-170.

Edukacja Filozoficzna nr 59

Szmyd, Jan. Czy potrzebujemy jeszcze filozofii?

Mrozek, Jarosław. Socjalizujące funkcje dowodu matematycznego.

Płotka, Witold. Ruch fenomenologiczny jako problem a zagadnienie redukcji.

Andrzejewski, Adam; Zaręba, Marta. Czy filozofia analityczna może stanowić cenną inspirację dla teologii chrześcijańskiej?

Chwedeńczuk, Bohdan. O bezprzedmiotowości teizmu.

Mackiewicz, Witold. Dlaczego wrota Spiżowej Bramy muszą być zamknięte?

Lechowski, Tomasz. Rozwiązania paradoksu loterii.

Wójcik, Arkadiusz. Kilka wybranych koncepcji błędnego koła we wnioskowaniu.

Żabski, Eugeniusz. Wokół antynomii Kanta, czyli krytyka uprzedzonego rozumu.

Iwasiński, Łukasz. Esencjalistyczna koncepcja człowieka u młodego Marksa.

Bartoszewski, Jakub. Mordecaia Roshwalda filozofia troski

Edukacja Filozoficzna nr 60

Pencuła, Mateusz. Mit w antropologii Schopenhauera.

Niemirowski, Tomasz. Co było najpierw: mózg czy umysł?

Chybińska, Alicja. Definicje terminów filozoficznych - na przykładzie terminu istota.

Magner, Elżbieta. Spójnik "ani" a spójnik "i".

Teodorczuk, Piotr. Michał Sobeski - polski badacz metod w estetyce.

Kosecki, Artur. Relacja umysł - ciało w świecie fizycznym.

Zalewska, Anna. Zło radykalne w naturze ludzkiej w ujęciu Jonathana Edwardsa.

Zaręba, Anna. Wolność i egzystencja w filozofii J.-P. Sartre'a.

Wolniewicz, Bogusław. Nota do biogramu Lindenbauma.

Estetyka i Krytyka nr 36 (1/2015)

Plessner, Helmuth. O społecznych uwarunkowaniach malarstwa współczesnego.

Plessner, Helmuth. Socjologiczne obserwacje odnośnie do malarstwa współczesnego.

Chrobak, Karol. Ile sztuka mówi o człowieku? Helmutha Plessnera antropologiczno-społeczne analizy twórczości artystycznej oraz jej recepcji.

Góra, Sylwia. Sztuka odsłaniania w twórczości Francisa Bacona.

Kohlenberger, Helmut. Vorwort zum Endspiel.

Michna, Natalia Anna. Chrystus św. Jana od Krzyża. Salvador Dalí jako ekscentryczny mistyk i postmodernista.

Mikołajczyk, Iwona. Pragmatyka tytułu w pryzmacie dzieł formistów polskich.

Tarnowski, Józef. Heglowsko-platońskie inspiracje pierwszych polskich estetyków akademickich. Część pierwsza: Józef Kremer.

Tendera, Magdalena. Człowiek - kultura - samorozwój. Rozważania wokół książki Izabeli Trzcińskiej O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej.

Trzeciak, Katarzyna. Between Haptics and Kinaesthetics: Body Experience in Some Contemporary Theories of Sculpture.

Chęćka-Gotkowicz, Anna. Muzyka z polskiej księgarni.

Kuchta, Anna. Recenzja tomu poezji Adama Zagajewskiego Asymetria.

Tendera, Paulina. Światłoczułość

Estetyka i Krytyka nr 37 (2/2015)

Verlaine, Paul. In Muted Tone (instead of introduction).

Kłagisz, Mateusz M. Temporal, mystic and religious love: the poetry of the Taliban.

Kot, Agnieszka. Masculine‑feminine fantasies: the phantasmagorias of Hans Bellmer.

Łapińska, Joanna. ‘The most exciting thing is not‑doing‑it’, or Andy Warhol’s ‘Philosophy of Love’ on the basis of Blow Job and My Hustler.

Sokolski, Michał. Love as subversion: the long afterlife of the romantic ideal.

Tendera, Paulina; Czakon, Dominika; Michna, Natalia Anna. On sexuality, carnality and desire: philosophical reflections on the film The Monk.

Trzeciak, Katarzyna. Sculptural object of desire: eroticism in Michel Leiris’s Aurora

Estetyka i Krytyka nr 38 (3/2015)

Marciniak, Magdalena. To Destroy or to Reform? Controversies on Plato’s Antitheatrical Attitude.

Mikołajczyk, Iwona. "Vers à l’austère". Sztuka peryferyjna a rytm i forma w malarstwie formistów polskich.

Obirek, Stanisław. Two Concepts and One Memory. An Attempt to Reconsider Religion and Culture in the Light of Memory.

Ronen, Shoshana. The Guide for the Perplexed by Maimonides: Transfigurations of a Book.

Rybkowska, Alicja. Nowa Rzeczowość w perspektywie teorii awangardy Petera Bürgera.

Tratnik, Sebastian K. Conception of the Thing-in-itself in the Theory of Dialectical Materialism.

Zegzuła-Nowak, Joanna. Wpływ szkoły lwowsko-warszawskiej na poglądy estetyczne Stanisława Ossowskiego i Mieczysława Wallisa.

Paśniewska, Joanna. Kondycja współczesnego artysty wobec wartości awangardowych.

Polit, Krzysztof. O kontrowersjach estetyki współczesnej raz jeszcze.

Tendera, Paulina. Manifest do narodu w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia.

Estetyka i Krytyka nr 39 (4/2015)

Krupiński, Janusz. Światło i ciemność - Czarne kwadraty Kazimierza Malewicza.

Michna, Natalia Anna. Apologeci światła, czyli o metodzie neoimpresjonistycznej w sztuce.

Rubiś, Wojciech. Big Bang i filozofia emanacyjna.

Stasiowska, Justyna. Pop rozebrany przez swoich zalotników - performance Double Vision jako synteza światła i dźwięku.

Sury, Paulina. Mistyka i metafizyka światła. Szkic z myśli Pawła Florenskiego.

Tendera, Paulina. Associations of the Hegelian Philosophy of Art with the Tradition of the Metaphysics of Light.

Czakon, Dominika; Michna, Natalia Anna. Światło w sztuce Tadeusza Kowalskiego. Wywiad z synem artysty Karolem Kowalskim.

Rubiś, Wojciech; Tendera, Paulina. OR - moc światła.

Tendera, Paulina. Szkic - sprawozdanie z otwarcia galerii ASP w Krakowie.

Ethos R. 28, nr 1(109)

Ethos R. 28, nr 2(110)

Ethos R. 28, nr 3(111)

Ethos R. 28, nr 4(112)

Fenomenologia nr 13

CZY ŻYJEMY W JEDNYM I TYM SAMYM ŚWIECIE?

Filo-sofija vol. 15, nr 28/I

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ: OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI

Łukasiewicz, Dariusz; Mordarski, Ryszard. Kazimierz Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki - wstęp.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Chlewicki, Maciej. Ajdukiewiczowska obrona klasycznej koncepcji prawdy.

Sendłak, Maciej. Ajdukiewicz przeciwko idealizmowi. Pojęcie istnienia a spory metafizyczne.

Kosecki, Artur. Metoda parafrazy w sporze o realizm. Analiza porównawcza poglądów Michaela Dummetta i Kazimierza Ajdukiewicza. 

Krzemkowska-Saja, Joanna. Kazimierza Ajdukiewicza spojrzenie na emocje.

Dobosz, Artur. Kazimierza Ajdukiewicza pogląd na rolę wnioskowania redukcyjnego w twórczości naukowej.

Lechniak, Marek. Ajdukiewicza próby odpowiedzi na pytanie o uzasadnienie praw logiki a współczesne dyskusje nad uzasadnieniem dedukcji.

Maciołek, Ryszard. Kazimierza Ajdukiewicza postulat logizacji dydaktyki i nauczania.

Czarnota, Kazimierz. Jak uczyć logiki - postulaty Kazimierza Ajdukiewicza i ich realizacja.

Maciołek, Ryszard. Kazimierza Ajdukiewicza projekt nauczania logiki.

Kmiecik, Andrzej. Uwagi Ajdukiewicza o nauczaniu logiki w kontekście pojęcia przeszkody epistemologicznej w sensie Gastona Bachelarda.

Horecka, Aleksandra. Geneza i rozwój Ajdukiewiczowskiej teorii pytań. Erotetyka Kazimierza Ajdukiewicza a erotetyki Bernarda Bolzana, Kazimierza Twardowskiego i Romana Ingardena.

Chybińska, Alicja. Problematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza.

Samsel, Karol. Kategoria syntaktyczna znaków przestankowych (w kontekście analizy kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza).

Konstańczak, Stefan. Kazimierz Ajdukiewicz o naukowości etyki.

Łukasiewicz, Dariusz. Ajdukiewicz o światopoglądzie i jedności filozofii.

Mordarski, Ryszard. Ajdukiewicz o przekonaniach religijnych.

PRZEKŁADY

Horecka, Aleksandra. Od tłumacza - Bernarda Bolzana Wissenschaftslehre §§ 145 i 163.

Bolzano, Bernard. Wissenschaftslehre §§ 145, 163. Horecka, A. (tłum.).

Stawski, Filip. Od tłumacza - Johna Searle’a naturalizm biologiczny.

Searle, John. Naturalizm biologiczny. Stawski, F. (tłum.).

Pokora, Igor. Od tłumacza - Daniel C. Dennett o granicach natury moralnej w dociekaniach naukowych.

Dennett, Daniel C. Jak chronić ludzką godność przed nauką? Pokora, Igor (tłum.).

Konstańczak, Stefan. [Rec. Connelly, John. Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956. Rodkiewicz, W. (tłum.)].

Filo-sofija vol. 15, nr 28/2

FILOZOFIA HISTORII. GRANICE I MOŻLIWOŚCI

Filo-sofija vol. 15, nr 29

Z PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII. Tom I: IDEA SOLIDARNOŚCI

Filo-sofija vol. 15, nr 30

Filo-sofija vol. 15, nr 31

W POSZUKIWANIU TWÓRCZEGO ŹRÓDŁA

Filozofia Chrześcijańska tom 12

OSOBA I SAMOTNOŚĆ. MIĘDZY CODZIENNOŚCIĄ A MISTYKĄ

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne t. 3

O III tomie czasopisma Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. 5-

Habermas, Jürgen. Rozdział książki Nachmetaphysisches Denken II "Od obrazów świata do świata życia". 11-

STUDIA I ROZPRAWY

Derossi, Giorgio. Wymiar percepcyjny w fenomenologii doświadczalnej i w nauce. 39-

Czerniak, Stanisław. Antropologia filozoficzna Arnolda Gehlena jako model krytyki społeczeństwa. 57-

Michalski, Rafał. Geneza języka w perspektywie antropologicznej - stanowiska Arnolda Gehlena i George’a Herberta Meada. 77-

Piątek, Zdzisława. O banalności dobra rozumianego jako dobro własne istot żywych. 95-

Czarnocka, Małgorzata. Podmiotowość w neokantyzmie. 119-

Mazurek, Mariusz. Modele teoretyczne. 141-

Mazurek, Mariusz. Deflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza. 159-

Gecow, Andrzej. Droga do modelu ewolucji struktury. III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia. 171-

PROBLEMY POSZERZANIA POZNANIA I NAUKI

Bytniewski, Paweł; Muszyński, Zbysław. Problemy poszerzania poznania i nauki. 205-

Sojak, Radosław. Pozwólcie jej latać wysoko. O przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami nad nauką. 209-

Michalska, Anna. Nauka i racjonalność na gruncie teorii działań komunikacyjnych. 223-

Bytniewski, Paweł. Trzy modele nieciągłego procesu historii nauk - Bachelard, Canguilhem, Foucault. 241-

Muszyński, Zbysław. Umysł rozszerzony, poznanie rozszerzone, "nauka rozszerzona". 265-

Trybulec, Barbara. Fenomenologia a kognitywistyka - dwie metody analizy podmiotu poznania perspektywa współpracy i problemy. 281-

Kołtun, Aleksandra. "Nauka rozszerzona" - agory, laboratoria, maszyny społeczne. 301-

Koronkiewicz, Małgorzata. Realizm Charlesa Sandersa Peirce’a i antyrealizm Richarda Rorty’ego. 317-

FILOZOFIA BIOLOGII, FILOZOFIA PRZYRODY. W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JOHNA BURDONA SANDERSONA HALDANE’A

Ługowski, Włodzimierz. Filozofia biologii, filozofia przyrody. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Johna Burdona Sandersona Haldane’a. 333-

Łagosz, Marek. Historia naturalna a historia społeczna. Szkic porównawczy. 335-

Uchmański, Janusz. Matematyczność biologii. 345-

Lemańska, Anna. Ewolucja jako realizacja projektu? 353-

Chodasewicz, Krzysztof. J. B. S. Haldane i sformułowania warunków doboru. 359-

Gecow, Andrzej. Od genetyki populacyjnej Haldane’a wieku XX, do informacji biologicznej i dziedzicznej Jabłonki dziś. 369-

PRZEKŁADY

Horkheimer, Max. Zagadnienia kształcenia akademickiego (1952 r.). 379-

Gehlen, Arnold. Przyczynek do teorii filogenezy ludzkiej mowy. 393-

Filozofia Nauki nr 1 (89)

Hanzel, Igor. Idealizations, Ceteris Paribus Clauses, Idealizational Laws, and All That

Sikora, Marek. Roy Bhaskar and Ian Hacking. The Problem of Scientific Realism in the Light of Philosophical Reflection on the Laboratory

Kawczyński, Filip. Modal Difficulties with Singular Propositions.

Wałęga, Przemysław. What Does It Mean to Reason Qualitatively?

Machlarz, Artur. Pragmatyczny sens relewancji jako atrybutu informacji.

Palczewski, Rafał. O aletycznej naturze wiedzy.

Filozofia Nauki nr 2 (90)

Boghitoi, Bogdan. Extending the Mind Conservatively.

Moldovan, Andrei. The Availability Principle and Truth-Value Judgements.

Skrzypulec, Błażej. Relational Construction of Visual Objects.

Wójtowicz, Krzysztof. Abstrakcyjna teoria modeli - semantyczne ujęcie logiki.

Barcz, Michał. Przeciw naturalizacji filozofii działania.

Rożko, Karolina. Dwa modele reprezentacji liczb. Umysłowa oś liczbowa oraz umysłowa wiązka osi liczbowych.

Koterski, Artur. Nauka, rasizm i postrasizm.

ARCHIWALIA

Dąmbska, Izydora. Pojęcie modelu i jego rola w naukach

Filozofia Nauki nr 3 (91)

Trybulec, Barbara. Gdzie przebiegają procesy poznawcze? Teza umysłu rozszerzonego i jej internalistyczna krytyka.

Krysztofiak, Wojciech. Logiczna składnia liczebnika. Część II: Formatowanie i przetwarzanie liczebnikowych struktur głębokich.

Wójtowicz, Krzysztof. Inspiracje empirystyczne w filozofii matematyki. Część I.

Szczepiński, Rafał. Logiki relewantne i informacja.

Sikora, Marek. Problem jedności nauki w świetle sporu o realizm.

Gazda, Małgorzata. Pochodzenie życia. Krytyka teorii świata RNA w świetle badań laboratoryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów.

Jobczyk, Krystian. Putnam i jego argument teoriomodelowy. Polemiczne uwagi do Jana Woleńskiego krytyki antyrealizmu semantycznego.

Woleński, Jan. W odpowiedzi Krystianowi Jobczykowi.

Filozofia Nauki nr 4 (92)

Cieśliński, Cezary. Problemy minimalizmu.

Trójczak, Rafał; Trypuz, Robert; Kulicki, Piotr. Ontologia praw naukowych w kontekście reprezentacji i udostępniania wyników badań naukowych.

Komorowska-Mach, Joanna. Przypisywanie sobie emocji - wyrażanie czy wykrywanie? Elementy detektywistyczne w modelu neoekspresywistycznym.

Pacholik-Żuromska, Anita. The Role of Attention in the Perceptual Model of Self-Knowledge.

Wójtowicz, Krzysztof. Inspiracje empirystyczne w filozofii matematyki. Część II.

Miszczyński, Ryszard. Fregego krytyka arytmetyki formalnej w Grundgesetze der Arithmetik.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Antynomie teorii mnogości.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna ???

Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12

Folia Philosophica t. 33

Folia Philosophica t. 34

Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica nr 27(1)

Forum Philosophicum 20/1

Kabay, Paul. Nonetheism: A Non-atheistic Account of a Non-existent God.

Kucharski, Paul. Speaking Rationally About the Good : Karol Wojtyła on Being and the Normative Order.

Harper, Leland. Epistemic Deism Revisited.

Jonbäck, Francis. How to Be a Very Friendly Atheist Indeed.

Bremer, Józef. Mental Disorder or Creative Gift? The Cognitive Scientific Approach to Synesthesia.

BOOK REVIEWS

Darowski, Roman. [Rec. Gorczyca, Jakub. Zarys etyki fundamentalnej : być dla drugiego].

Lechniak, Marek. [Rec. Stanley, Jason. Know How].

Forum Philosophicum 20/2

SHARING IN THE LOGOS

Pappas, Jack Louis. Otherwise than Identity, or Beyond Difference : Maximus the Confessor and the Hypostatic-Transfigurement of Fundamental Ontology. 125-137.

Monroe, Ty. I Know You Above All; I Know You Not : St. Maximus the Confessor on Divine and Human Knowledge and Love.

Dewhurst, Emma Brown. The Ontology of Virtue as Participation in Divine Love in the Works of St. Maximus the Confessor.

Shepardson, Douglas A. Maximus and Socrates on Trial : A Historic-Literary Consanguinity of Rebellion.

Joyce, Cullan. Unity, Interdependence, and Multiplicity in Maximus the Confessor : An Engagement with Heidegger’s Topology

BOOK REVIEWS

Zhyrkova, Anna. [Rec. Karamanolis, George E. The Philosophy of Early Christianity].

Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 21

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 28

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 29

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 30

Hybris : Internetowy Magazyn Filozoficzny nr 31

Idea : Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych nr XXVII

FILOZOFIA XVII WIEKU

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 1 (32)

PREZENTACJE

Quinzio, Sergio. Dziennik proroczy.

Quinzio, Sergio. Vocabor Petrus.

Quinzio, Sergio. Mysterium iniquitatis.

Orłowska, Paulina. Sergio Quinzio: chronologia życia.

ESEJE

Jünger, Ernst. O końcu ery historii.

Goldberg, Oskar. Tragedia grecka.

Goldberg, Oskar. Bogowie Greków.

Goldberg, Oskar. Rzeczywistość Hebrajczyków.

Goldberg, Oskar. Religia niegdyś i dziś.

Goldberg, Oskar. Problem niewszechmocy Boga i Amalek.

Goldberg, Oskar. O liczbach w Biblii.

Goldberg, Oskar. Biologia przyszłości.

Frank, Siemion. Filozofia starotestamentalnej rzeczywistości.

Caspary, Adolf. Człowiek jako twórczy pierwiastek w historii ewolucji.

Unger, Erich. Mit i rzeczywistość Nie wiesz o nim tego, co najważniejsze. Korespondencja Tamary Fuchs i Jacoba Taubesa.

Serafin, Andrzej. Teologia polityczna Oskara Goldberga.

Taubes, Jacob. Zwrot ku mitowi.

Lawrence, D.H. Wstęp do Smoka Apokalipsy Frederica Cartera.

Tacik, Przemysław. Prawo, ciało, sprawiedliwość. Hiob.

Świderski, Bronisław. Profecja w literaturze polskiej XX wieku albo dwa motywy Christiana Skrzyposzka.

Suttanipāta. Zbiór sutt z Kanonu Palijskiego (fragmenty).

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Tichy, Rafał. Transgresje Augusta Cieszkowskiego.

Cieszkowski, August. Ojcze nasz (fragmenty).

ANTYKWARIAT

Goldberg, Oskar. Joga i tybetańskie nauki tajemne.

RECENZJE I POLEMIKI

Licatese, Giuseppe Perconte. Przekraczanie otchłani.

Dobieszewski, Janusz. Abrahama Heschla filozofia człowieka.

Gadacz, Tadeusz. Teilhard de Chardin a katolicyzm.

Gałkowski, Juliusz. Uczelnie bez mistrzów są puste.

Engelking, Wojciech. Zemsta słabych? Na marginesie Prześnionej rewolucji Andrzeja Ledera.

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 2 (33)

PREZENTACJE

Boltanski, Luc; Chiapello, Ève. Nowy duch kapitalizmu - Duch kapitalizmu - Ewolucja problematyki zarządzania od lat 60. do lat 90. - Jakie wyzwolenie? - Jaka autentyczność?

Kuźniarz, Bartosz. Zła nieskończoność i wahadło krytyki. O kapitalizmie według Luca Boltanskiego.

Tyszka-Drozdowski, Krzysztof. Ten wesoły miesiąc maj.

Kozłowski, Michał. Boltanskiego stawki socjologiczne.

Boltanski, Luc; Esquerre, Arnaud. Kolekcjonerstwo jako nowa forma kapitalizmu. Kapitalizacja przeszłości i jej skutki.

ESEJE

Meillassoux, Quentin. Odejmowanie i skurcz. W związku z uwagą Deleuze’a o Materii i pamięci.

Hägglund, Martin. Materializm radykalnego ateisty - krytycznie o Meillassoux.

Johnston, Adrian. Odwet Hume’a - À Dieu, Meillassoux?

Toscano, Alberto. Przeciw spekulacji albo krytycznie o krytyce krytyki: uwagi o Po skończoności Quentina Meillassoux (za Collettim).

Skalski, Piotr. Zarys teorii subtrakcji.

ZBIGNIEW KUDEROWICZ (1931-2015).

Skoczyński, Jan. Wspomnienie.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Otorowski, Michał. W poszukiwaniu mitu założycielskiego.

Czartoryski, Adam Jerzy. Historia litewska.

ANTYKWARIAT

Tyszka-Drozdowski, Krzysztof. Sarmaci kontra roboty

RECENZJE I POLEMIKI

Rutkowski, Krzysztof. Niewidzialny. Ksiądz Stanisław Chołoniewski.

Kryj, Dorota. Filozofia antysalonu.

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 3 (34)

PREZENTACJE

Suchan, Jarosław. Atlas nowoczesności.

Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku.

LEKCJA INTERPRETACJI

Graczyk, Piotr. Sala Neoplastyczna w Łodzi.

Woynarowski, Jakub. Taksydermia.

Chlanda, Marek. Uwagi na temat Sali Neoplastycznej.

Bosacki, Piotr. Krótko o unizmie Władysława Strzemińskiego.

Sobczyk, Marek. Trzy do pięciu do ośmiu.

ESEJE

Mackay, Robin. Nick Land - antyhumanistyczny eksperyment.

Land, Nick. Sztuka jako rebelia. Zagadnienie estetyki u Kanta, Schopenhauera i Nietzschego.

Land, Nick. Ze śmiercią w aliansach. Uwagi o Tanatosie i produkcji pragnień.

Graczyk, Piotr. Nick Land i hiperprawica deleuzjańska.

Lingis, Alphonso. Społeczeństwo rozczłonkowane.

Malik, Suhail. Powód, by zniszczyć sztukę współczesną.

Groys, Boris. Poza różnorodnością: kulturoznawstwo i jego postkomunistyczny Inny.

Groys, Boris. Sztuka w epoce biopolityki: od dzieła sztuki do dokumentacji sztuki.

Groys, Boris, Towarzysze czasu.

Boym, Svetlana. Anioł historii. Nostalgia i nowoczesność.

Markowska, Barbara. Sztuka jako pole walki.

Muzyczuk, Daniel. Torpeda i jej ogon.

Toscano, Alberto; Kinkle, Jeff. Granice znanego świata, czyli propozycja nowego spojrzenia na mapowanie poznawcze.

Osborne, Peter. Gdziekolwiek albo wcale.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Werner, Mateusz. Sześć własności awangardy.

Morawski, Stefan. O słabościach praxis neoawangardowej i niedostatkach teorii awangardy.

ANTYKWARIAT

Didi-Huberman, Georges. Tragedia kultury: Warburg i Nietzsche .

RECENZJE I POLEMIKI

Rogacki, Henryk Izydor. Prelekcje nowojorskie, czyli Wykłady o Shakespearze W.H. Audena.

Księżopolska, Irena. Bostończycy: kuszenie ofiarą.

Kronos : Metafizyka-Kultura-Religia 4 (35)

PREZENTACJE

Gusin, Michał. Chaosmos Guattariego.

Guattari, Félix. Schizochaosmoza.

Dosse, François. Gilles Deleuze i Félix Guattari - biografie skrzyżowane.

Deleuze, Gilles. Pragnienie i przyjemność.

Rudnicki, Cezary. Deleuze i Guattari o dwóch zagrożeniach.

ESEJE

Voltaire. Rozmowa kapłona z pulardą.

Skrzypek, Marian. Miejsce Voltaire’a w "sporze o zwierzęta".

Dolecki, Marcin. Refleksje nad istnieniem.

Kostyło, Piotr. Alain Badiou o współczesnej filozofii francuskiej.

Rybicka, Dorota. Granice moralności. Durkheim i Bergson o relacji jednostki ze społeczeństwem.

Graczyk, Piotr. Mistycyzm otwartości kontra dialektyka zamknięcia.

Zuckert, Catherine H. O doniosłości różnicy między tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Analiza Platońskiego Eutyfrona.

Tokarski, Jan. O Notatkach Nicoli Chiaromontego.

Otorowski, Michał. Kilka uwag o ostatecznej wersji Rękopisu Jana Potockiego.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Tyszka-Drozdowski, Krzysztof. Swianiewicz o Sorelu.

Swianiewicz, Stanisław. Psychiczne podłoże produkcji w ujęciu Jerzego Sorela.

ANTYKWARIAT

Blumenberg, Hans. Rygoryzm prawdy.

RECENZJE I POLEMIKI

Tercz, Jakub. Pięćdziesiąt lat psychoz Lacana.

Tokarski, Jan. Tocqueville i granice demokracji.

Graczyk, Piotr. Ustanowienie nierówności.

Dobieszewski, Janusz. Wokół polskich spraw rosyjskich.

Maslin, Michaił. Andrzej Walicki jako historyk filozofii rosyjskiej.

Kronos : Philosophical Journal vol. IV

Kultura i Wartości nr 13

Kultura i Wartości nr 14

Kultura i Wartości nr 15

Jakuszko, Honorata. Dyskusje wokół Oświecenia

ARTYKUŁY TEMATYCZNE

Janeczek, Stanisław. Rola oświecenia chrześcijańskiego w kulturze wieku XVIII.

Szymańska-Lewoszewska, Marta. Irlandzki patriotyzm George’a Berkeley’a w latach 1734-1753.

Stefaniuk, Tomasz. Religia naturalna i krytyka objawienia w poglądach Matthew Tindala.

Grzeliński, Adam. Słownik historyczny i krytyczny Pierre’a Bayle’a i jego brytyjscy czytelnicy.

Pietrzak, Zbigniew. O możliwościach i ograniczeniach matematyzacji nauk biologicznych w XVII i XVIII wieku.

Kupś, Tomasz. Między Oświeceniem a scholastyką. Wybrane problemy recepcji filozofii Kanta w polskiej filozofii na początku XIX wieku i perspektywy nowych badań.

Sikora, Paweł. Transcendentalizm Kanta a problem konceptualizmu we współczesnej filozofii percepcji.

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Szymański, Kamil. "Trwałość - nietrwałość - globalizacji", Wrocław, 23 października 2015.

Kultura i Wartości nr 16

Krawczyk, Marcin. Poza absolutyzm i relatywizm. Anty-antyetnocentryzm Richarda Rorty’ego.

Rojek, Krzysztof. Kontrfaktyczna interwencja jako teoretyczne i praktyczne zagrożenie dla wolności. Krytyczna analiza "Frankfurt Cases".

Szymański, Kamil. Debata Samuela P. Huntingtona z Francisem Fukuyamą.

Grabowska, Barbara. Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki feminizmu.

Stefaniuk, Tomasz. Religijne, społeczne i kulturowe funkcje meczetu.

RECENZJE

Rojek, Krzysztof. Dlaczego "wciskanie kitu" jest groźniejsze od kłamstwa? [Rec. Frankfurt, H. G. O wciskaniu kitu]..

KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA

Rojek, Krzysztof. "Co i jak poznajemy przez obrazy?" - edycja druga, Kazimierz Dolny, 2-4 września 2015.

Rojek, Krzysztof. II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015, Lublin, 12-13 grudnia 2015.

Kwartalnik Filozoficzny t. XLIII, nr 1

Kwartalnik Filozoficzny t. XLIII, nr 2

Kwartalnik Filozoficzny t. XLIII, nr 3

Kwartalnik Filozoficzny t. t. XLIII, nr 4

Lectiones & Acroases Philosophicae VIII, 1

ERNST CASSIRER : ZWISCHEN MYTHOS UND WISSENSCHAFT = BETWEEN MYTH AND SCIENCE

Giel, Joanna. Vorwort. 7-

Acham, Karl. Die Mythisierung des Staates. Ernst Cassirers Kritik des Totalitarismus. 19-

Schlitte, Annika. Die Philosophie der symbolischen Formen und das Raumproblem. 57-

Scholtz, Gunter. Der Mensch als animal symbolicum bei Schleiermacher und Cassirer. 79-

Stępień, Tomasz. Cassirer und Heidegger in Davos und die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Technowissenschaften.

109-

Bauer, Katharina. Zwischen Mythos und Wissenschaft - und darüber hinaus. Über die vermittelnde Rolle der Kunst bei Ernst Cassirer. 129-

Różanowski, Ryszard. Ernst Cassirers "Philosophie der symbolischen Formen" und die "Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg". 147-

Mnich, Roman. Einige Bemerkungen über Ernst Cassirers Rezeption in Russland. 163-

Biagioli, Francesca. Cassirer's View of the Mathematical Method as a Paradigm of Symbolic. 193-

Lectiones & Acroases Philosophicae VIII, 2

GEOMETRIA I RZECZYWISTOŚĆ

Rosiak, Marek. Czym jest rozciągłość. Studium z pogranicza ontologii i transcendentalnej fenomenologii.

Piwowarczyk, Marek. On the Ontological Status of Parts of Substances in St. Thomas' Metaphysics and Roman Ingarden's Ontology.

Konik, Roman. Kilka uwag o przestrzeni w kontekście malarstwa nowożytnego.

Walerich, Elżbieta. Status przestrzeni w koncepcji Henriego Bergsona.

Leszczyński, Damian. Is there Anybody Out There?

PRZEKŁADY

Husserl, Edmund. Obiektywność i świat doświadczenia.

Smith, Barry. Podstawowe pojęcia ontologii formalnej .

Lingua ac Communitas ???

Logic and Logical Philosophy Vol 24, No 1

Sayward, Charles. A Fregean conception of singular existence. 3-18.

Rönnedal, Daniel. Quantified temporal alethic-deontic logic. 19-59.

Łupkowski, Paweł; Leszczyńska-Jasion, Dorota. Generating cooperative question-responses by means of erotetic search scenarios. 61-78.

Drobyshevich, Sergey. On classical behavior of intuitionistic modalities. 79-104.

Gołosz, Jerzy. In defence of an argument against truthmaker maximalism. 105-109.

Epstein, Richard L. Reflections on temporal and modal logic. 111-139

Logic and Logical Philosophy Vol 24, No 2

Shramko, Yaroslav. Is time reversible? 143-153.

Epstein, Richard L.; Buitrago-Díaz, Esperanza. A propositional logic of temporal connectives. 155-200.

Tkaczyk, Marcin. A spurious confusion in temporal logic. 201-216.

Bondoni, Davide.To found or not to found? That is the question! 217-240.

Skura, Tomasz; Wiśniewski, Andrzej. A system for proper multiple-conclusion entailment. 241-253.

Casati, Filippo; Fujikawa, Naoya. Better Than Zilch? 255-264.

Ciuciura, Janusz. Paraconsistency and Sette’s calculus P1. 265-273.

Logic and Logical Philosophy Vol 24, No 3

Bednarska, Kaja; Indrzejczak, Andrzej. Hypersequent Calculi for S5: The Methods of Cut Elimination. 277-311.

Citkin, Alex. A meta-logic of inference rules: Syntax. 313-337.

Moniri, Morteza; Maleki, Fatemeh Shirmohammadzadeh. Neighborhood Semantics for Basic and Intuitionistic Logic. 339-355.

Łupkowski, Paweł. Question dependency in terms of compliance and erotetic implication. 357-376.

Rasmussen, Mattias Skipper. Dynamic Epistemic Logic and Logical Omniscience. 377-399.

BOOK REVIEWS

Antunes, Henrique. [Rec. Kapsner, Andreas. Logics and Falsifications: A New Perspective on Constructivist Semantics]. 401-405.

Logic and Logical Philosophy Vol 24, No 4

MEREOLOGY AND BEYOND (I). Varzi, A.C. and Gruszczyński, R. (eds).

Gruszczyński, Rafał; Varzi, Achille C. Mereology then and now. 409-427.

Cotnoir, A. J. Abelian mereology. 429-447.

Polkowski, Lech T. Mereology and uncertainty. 449-468.

Tsai, Hsing-chien. Notes on models of first-order mereological theories. 469-483.

Pietruszczak, Andrzej. Classical mereology is not elementarily axiomatizable. 485-498.

Hellman, Geoffrey; Shapiro, Stewart. Regions-based two dimensional continua: The Euclidean case. 499-534.

Coppola, Cristina; Gerla, Giangiacomo. Mereological foundations of point-free geometry via multi-valued logic. 535-553.

Logos i Ethos nr 1(38)

Logos i Ethos nr 2(39)

Nowa Krytyka 34

Kochan, Jerzy. Materializm historyczny jako teoria i metodologia.

Nowicki, Florian. Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury a marksizm.

Baranowski, Mariusz. Wokół welfare economics Oskara Langego.

Szelegieniec, Paweł. Gospodarka planowa w ujęciu Michała Kaleckiego.

Kochan, Ewa. Róża Luksemburg i bunt mas.

Siermiński, Michał. Dziedzictwo luksemburgizmu a kwestia niepodległości Polski.

Wojtaszak, Andrzej. Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz "Pismach zbiorowych".

Czapniak, Sławomir. Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana.

Moll, Łukasz. Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy.

Ozimek, Magdalena. Dyskursywna orientacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje.

Wiktor, Zbigniew. Marksizm i socjalizm w XXI wieku.

Iwasiński, Łukasz. Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii Szkoły Frankfurckiej.

Nikodem, Michał. Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego.

Łukaszewicz Alcaraz, Aleksandra. Architektoniczność jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenko. Konteksty konstruktywizmu.

Nowa Krytyka 35

Kochan, Jerzy. Real Socialism and the Problem of Real and Formal Socialization.

Ozimek, Magdalena. Politolożka czyta Gramsciego: od hegemonii do polityczności.

Siermiński, Michał. Uśmiechnięta czaszka Leszka Kołakowskiego.

Wierzbińska, Greta Julianna. Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia.

Choińska, Bogna. Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy.

Pytlik, Michał. Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego.

Kochan, Tymoteusz. Polityczna reprodukcja kapitału.

Mika, Bartosz. Ruchliwość społeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej - przykład Trójmiejskich stoczniowców.

Winczewski, Damian. Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej.

Moll, Łukasz. Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne`a Balibara.

Marzęda, Witold. Ideologia pustosłowia - dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych firm.

Czapnik, Sławomir. Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu.

Karwat, Mirosław. Umysłowe pożytki z przewrotności / O książce Jana Kurowickiego O pożytku ze zła wspólnego /.

Wiktor, Zbigniew. Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy.

Polish Journal of Philosophy vol. 9, 1

ARTICLES

Gut, Arkadiusz. Overcoming Logical Psychologism (Frege’s Influence on Husserl).

McLeod, Stephen K. Two Philosophies of Need.

Shand, John. Free Will and Subject.

Soldati, Gianfranco. Methodological Problems in the Phenomenology of Time.

CRITICAL DISCUSSION

Volberg, Mats. Implications of Paternalism and Buck-passing: A Reply to Quong.

BOOK REVIEWS

Polish Journal of Philosophy vol. 9, 2

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 103

Schaar, Maria van der. Kazimierz Twardowski : A Grammar for Philosophy.

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 104

METAPHYSICS IN CONTEMPORARY PHYSICS. Bigaj, Tomasz; Wüthrich, Christian (eds).

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 106

TRADITION OF THE LVOV-WARSAW SCHOOL. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja; Jadacki, Jacek; Woleński, Jan (eds).

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki T. 24, nr 1

AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA PODMIOTU W PERSPEKTYWIE BADAŃ KOGNITYWISTYCZNYCH

Przybysz, Piotr. Przedmowa.

Klawiter, Andrzej; Wiener, Dawid. Emocje w odbiorze dzieła sztuki. Ujęcie fenomenologiczne w parafrazie kognitywistycznej.

Przybylski, Łukasz. Fenomenologiczne źródła problematyki ucieleśnienia.

Paprzycka, Katarzyna. Jak teorię teorii odróżnić od modelu modelu?

Bremer, Józef. Przyczynowość skierowana ku dołowi i jej rozumienie w biologii.

Wiertlewska-Bielarz, Jadwiga. Specyfika Dennettowskich narzędzi do myślenia.

Malinowska. Joanna. Qualia: między świadomością a odruchowością

Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i sociologii teoretycznej t. 61

Woleński, Jan. O formule Radbrucha.

Gizbert-Studnicki, Tomasz. Metafizyka pozytywizmu prawniczego.

Leszczyński, Jerzy. O pewnych aporiach normatywnej teorii wykładni prawa.

Nowak, Ewa. Ewolucja i osobliwość. Pojęcie prawa według Emmanuela Lévinasa.

Sulikowski, Adam. Prawo po śmierci boga. Prawoznawstwo a niektóre konstatacje współczesnej filozofii.

Potrzeszcz, Jadwiga. Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności.

Chauvin, Tatiana. Osoba fizyczna czy człowiek? Kilka refleksji na temat podmiotu prawa.

Młynarska-Sobaczewska, Anna. Konkretyzacja norm praw człowieka.

Golecki, Mariusz Jerzy. Precedens sądowy w świetle ewolucji brytyjskiego pozytywizmu prawniczego.

Bekrycht, Tomasz. Prawo pozytywne - faktyczność i obowiązywanie - przemoc i przymus.

Pichlak, Maciej. Krytyczny pozytywizm prawniczy Kaarlo Tuoriego.

Stępień, Mateusz. Zasadnicze wątki konfucjańskiej refleksji nad prawem.

Eliasz, Katarzyna; Załuski, Wojciech. Critical Remarks on Alf Ross’s Probabilistic Concept of Validity.

Dyrda Adam. Spory prawnicze a pragmatyczność teorii prawa.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1(93)

POLEMIKA

Nowaczyk, Adam. Jak czytać Ajdukiewicza? 9-26.

Maciaszek, Janusz. Składalność znaczeń w teorii dyrektywalnej. 27-46.

Nowaczyk,  Adam. Odpowiedź Januszowi Maciaszkowi. 47-52.

ROZPRAWY

Kleszcz, Ryszard. Kazimierz Twardowski o kształceniu filozofów. 53-72.

Murawski, Roman. Henryk Struve i Władysław Biegański - między tradycyjną a nową logiką. 73-86.

Książek, Andrzej. Filozofia Władysława Tatarkiewicza. 87-108.

Pachla, Filip. Antyreligijny program Davida Hume’a. 109-126.

Klicki, Grzegorz. Jednoznaczność w języku religijnym? Analiza krytyczna koncepcji Williama Alstona. 127-140.

Piechaczek, Sławomir. Philosophia corporea jako ideał filozoficznego myślenia w ujęciu Emila Ciorana. 141-158.

Tercz, Jakub. Bliźni w filozofii Deleuze’a. 159-172.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Czy przestaniemy być ludzcy? Kafka, Arendt i Agamben. 173-188.

Bobryk, Jerzy; Horecka, Aleksandra. Nieuchwytna intersubiektywność. 189-208.

Palczewski, Rafał. W poszukiwaniu modelu wrażliwości kontekstowej czasownika "wiedzieć". 209-226.

Koterski, Artur. Zarys ISOTYPE’u. Idea statystyki obrazkowej Metodą Wiedeńską. 227-250.

RECENZJE

Łagosz, Marek. Realizm spekulatywny, czyli o "czworzeniu się" przedmiotów. [Rec. Harman, G. Traktat o przedmiotach]. 251-262.

Lesczyński, Damian. Ontologia wirtualności. [Rec. Gurczyński, Jacek. Czym jest wirtualność]. 263-272.

Wilczewska, Sylwia. O sceptycyzmie bez sceptycyzmu. [Rec. Ziemińska, Renata. Historia sceptycyzmu]. 273-276.

Chmielewski, Adam. Z punktu widzenia kobiety. [Rec. Derra, Aleksandra. Kobiety (w) nauce]. 277-286.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 2(94)

STATUS ZWIERZĄT

Tyburski, Włodzimierz. Człowiek i świat zwierząt w horyzoncie myślowym doby nowożytnej (wybrane stanowiska). 11-24.

Woleński, Jan. Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm. 25-34.

Łojek, Jacek; Łojek, Anna. Człowiek i koń - próba równoważenia interesów. 35-50.

Kaleta, Tadeusz. Antrozoologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami. 51-64.

Hołówka, Jacek. Czy istnieją zwierzęta ze statusem osoby? 65-88.

RELIGIA

Kleczkowska, Katarzyna. Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności - pomiędzy postulatem a praktyką. 89-104.

Pawliszyn, Mirosław. O możliwości zbawienia zwierzęcia innego niż człowiek. 105-116.

Chlewicki, Maciej. Chrześcijaństwo a współczesne pojmowanie relacji człowiek - zwierzę. 117-130.

Kowalik, Łukasz. Humanistyczny sens antropomorfizmu. 131-158.

ETYKA

Galewicz, Włodzimierz. Konsekwencjalizm, dobro zwierząt i pierwszeństwo ludzi. 159-178.

Górnicka-Kalinowska, Joanna. Czy jesteśmy coś winni zwierzętom? 179-190.

Ziemińska, Renata. Moralne argumenty za wegetarianizmem. 191-204.

Lazari-Radek, Katarzyna de. Czy wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta? Między teorią a praktyką. 205-218.

Piekarski, Michał. Czy pytanie o myślenie zwierząt jest pytaniem z zakresu etyki? Dyskusja na tle poglądów Kartezjusza. 219-236.

PRAWO I NAUKA

Hermeliński, Wojciech. Ludzie gorsi od zwierząt? Karanie okrucieństwa wobec zwierząt. 237-246.

Pietrzykowski, Tomasz. Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa. 247-260.

Pełka, Michał. Teoria ważenia dóbr w ujęciu Roberta Alexy’ego w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego. 261-276.

Dulak, Józef. Metody alternatywne do badań na zwierzętach. 277-286.

Elżanowski, Andrzej. Moralność naukowców eksperymentujących na zwierzętach. 287-300.

Pietrzak, Zbigniew. Uczeni i zwierzęta. O interakcjach i wynikających z nich barierach w procedurach badawczych. 301-316.

Potempska, Anna. Zasada zastąpienia w badaniach eksperymentalnych modelujących procesy biochemiczne u ludzi (głos w dyskusji). 317-318.

LITERATURA I SZTUKI WIZUALNE

Kurylewicz, Gabriela. Pies filozoficzny - na marginesie metafizyki Platona i Tomasza z Akwinu. 319-326.

Pienińska, Małgorzata A. Między parabolą a żywym stworzeniem. Nauczyciele sieroty J.I. Kraszewskiego. 327-338.

Piechota, Dariusz. Wizerunki zwierząt w horrorze przełomu XIX i XX wieku. 339-350.

Bandura, Agnieszka. Zwierzęta w sztuce współczesnej: sacrum - decorum - profanum. 351-370.

ŚWIADOMOŚĆ I POZNANIE

Gut, Arkadiusz; Wróblewski, Zbigniew. Czy reprezentacje mentalne zwierząt są nieprzezroczyste? 371-382.

Pisula, Wijciech. Poziomy świadomości. 383-398.

Francuz, Grzegorz. Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją? 399-416.

Schetz, Adriana. Nie(neo)behawiorystyczne teorie uczenia się ludzi i innych zwierząt. 417-430.

Gzyra, Dariusz. Zdolność do odczuwania w teorii praw zwierząt Toma Regana. 431-446.

Dziobkowski, Bogdan. Czy zwierzęta mają doznania? 447-460.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 3(95)

ROZPRAWY

Drozdowicz, Zbigniew. Oświeceniowa destrukcja współczesnej kultury w świetle poglądów Alasdaira MacIntyre’a. 7-22.

Głąb, Anna. Świat po apokalipsie. Etyka według Cormaca McCarthy’ego. 23-38.

Szczęch, Szymon. Myślenie a kwestia zła. Unde bonum? w filozofii Hannah Arendt. 39-56.

Dąbrowski, Andrzej. Kontrowersje wokół intencjonalnego charakteru emocji. 57-74.

Komorowska-Mach, Joanna. Pojęcie introspekcji w psychologii potocznej. 75-90.

Białek, Michał. Przegląd badań współczesnej kognitywistyki nad efektem przekonań. 91-108.

Jęczmińska, Kinga. Trzy antykartezjańskie teorie świadomości. 109-124.

Korbak, Tomasz. Apercepcja transcendentalna w kantowskim modelu epigenezy czystego rozumu. 125-142.

Łaciak, Piotr. Racjonalność świata jako irracjonalny fakt w filozofii krytycznej Kanta. 143-158.

Borowiecki, Łukasz. Miejsce "tego, co mistyczne" w strukturze Traktatu Wittgensteina. 159-176.

Jarocki, Jacek. Historyczne i systematyczne ujęcie monizmu neutralnego. 177-194.

Wejman, Katarzyna. Doświadczenie obrazu w fenomenologii E. Husserla i J.-P. Sartre’a. 195-212.

Chmielewski, Adam. Teoria działania w zastosowaniu do sztuki. 213-224.

Zaręba, Marta. Interpretacja działań negatywnych w świetle Davidsonowskiej teorii działania. 225-242.

Łełyk, Mateusz. O dwóch podejściach do analizy związków forycznych. 243-264.

RECENZJE

Sady, Wojciech. Nieodpowiedzialnie o związkach epistemologii z nauką. [Rec. Grygiel, W. Stephana Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość]. 265-274.

Makarewicz, Irena. Kto tu naprawdę rządzi? [Rec. Gazzaniga, M.S. Kto tu rządzi - ja czy mój mózg?]. 275-284.

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 4(96)

Weiss, Szewach. Wspomnienia ze spotkania z Martinem Buberem. 11-12.

Bednarz, Irena. Martin Buber w ocenie polskich filozofów. 13-44.

Buber, Martin. Eliasz. 45-80.

WIARA I TRADYCJA

Krajewski, Stanisław. Czy Martin Buber był filozofem żydowskim? 81-100.

Nowak, Marek. Dwa typy wiary? Św. Tomasz i inni. 101-116.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Dwa typy milczenia. 117-130.

Brejdak, Jaromir. Buberowski projekt religii jako obecności. 131-148.

Listkowska, Bożena. Walka o realistyczną wizję Boga, człowieka i świata w myśli Martina Bubera. 149-170.

Kornacka-Sareło, Katarzyna. Ontologia kabały żydowskiej oraz jej etyczne implikacje w myśli dialogicznej Martina Bubera. 171-186.

Kutyła, Dorota Halina. Chasydzka baśń Bubera. 187-202.

DIALOG I MISTYKA

Kłocińska, Agata. Relacja Ja-Ty według Martina Bubera a doświadczenie mistyczne. 203-220.

Szabat, Marta. Problematyczność relacji Ja-Ty w pismach Martina Bubera. 221-232.

Glinkowski, Witold P. Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności. 233-242.

Jantos, Małgorzata. Filozofia dialogu przeciw paternalizmowi w medycynie. 243-252.

Jewuła, Artur. Emmanuela Lévinasa z Martinem Buberem spór o wzajemność relacji. 253-266.

Szkwarek, Magdalena. Jorge Luis Borges i Martin Buber - dialog pisarza z filozofem. 267-276.

POMYSŁY I POWINNOŚCI

Gadacz, Tadeusz. Problem relacji społecznych w filozofii Martina Bubera. 277-288.

Jedynak, Anna. Buber: odpowiedzialność i sens. 289-304.

Wieczorek, Renata. Filozofia Martina Bubera z perspektywy epistemologicznej. 305-320.

Kowalik, Łukasz. Martin Buber i teologia niezależna. 321-344.

Przanowska, Małgorzata. Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania. 345-364.

Bialer, Olga. Filozofia polityczna Martina Bubera - realna "trzecia droga" czy anarchistyczna utopia? 365-382.

KONTROWERSJE I NIEDOPOWIEDZENIA

Prokopiuk, Jerzy. Martin Buber i C.G. Jung w sporze. 383-392.

Hanuszkiewicz, Wojciech. Zasada dialogiczna w ujęciu Martina Bubera i Wilhelma von Humboldta. 393-406.

Gołaszewski, Filip. Intersubiektywność w ujęciu Martina Bubera i Edmunda Husserla. Porównanie teorii. 407-420.

Dobieszewski, Janusz. Buber, Bachtin i rosyjskie okolice. 421-440.

Mazurek, Sławomir. Buber i rosyjski renesans. Paralelizmy i granice. 441-452.

Hołówka, Jacek. Przebłyski relacji wewnętrznych. 453-476.

Dziobkowski, Bogdan. Religia u Wittgensteina i Bubera. 477-490.

Rocznik Filozoficzny Ignatianum XXI, nr 1

Rocznik Filozoficzny Ignatianum XXI, nr

Rocznik Historii Filozofii Polskiej ???

Roczniki Filozoficzne t. 63, nr 1

Gut, Przemysław. Filozofia XVII wieku i jej historia - wprowadzenie. 9-12.

Drozdowicz, Zbigniew. Luki pojęciowe w systemie kartezjańskim. 13-27.

Kopciuch, Leszek. Idee filozofii społecznej Thomasa Hobbesa w późniejszych koncepcjach filozofii dziejów. 29-47.

Wawrzonkowski, Krzysztof. O spostrzeżeniach zmysłowych i ideach nabytych w filozofii Kartezjusza. 49-64.

Stegliński, Tomasz. Pierre Chanet, polemista i filozof instynktu, oraz Marin Cureau de la Chambre - historia pewnego sporu. 65-84.

Sztajer, Sławomir. Kartezjusz Chomsky’ego. Uwagi o znaczeniu myśli Kartezjusza dla badań Chomsky’ego nad językiem i poznaniem. 85-100.

Żukowski, Bartosz. Między Kartezjuszem a Berkeleyem. Zapomniany rozdział z dziejów brytyjskiej filozofii wczesnonowożytnej. 101-115.

Wojciechowski, Eugeniusz. Sylogistyka Venna i pewna konwencja notacyjna. 117-138.

Galus, Wiesław. Architektura świadomości. Część I: Logika i morfologia sieci neuronowej. 139-171.

Krzemianowski, Rafał. Leibniza koncepcja związania substancjalnego. List G.W. Leibniza do B. des Bossesa z 5 lutego 1712 roku - komentarz i tłumaczenie. 173-191.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Maziarz, Damian. [Rec. Pera, Marcello. Dlatego powinniśmy nazywać siebie chrześcijanami. Liberalizm, Europa, Etyka. 193-200.

Mamełka, Tomasz. [Rec. Eberl, Jason T. Thomistic Principles and Bioethics]. 200-209.

Puzia, Robert. [Rec. Розвиток філософської думки в Україні. Вільчинський, Юрій (red.)]. 210-212.

Smuga-Fries, Eulalia. Teaching Ethics to Engineering Students. Interview with Professor Ibo Van De Poel Made on 25th September, 2014 at the Technical University of Delft by Eulalia Smuga-Fries during Her Internship There. 213-216.

Roczniki Filozoficzne t. 63, nr 2

Kijewska, Agnieszka. Wprowadzenie: Konferencja "Homo Mysticus: Nicholas of Cusa and Rhineland Mysticism". 9-12.

Kijewska, Agnieszka. Mystical Interpretation of the Exile and Return to Paradise in Eriugena's Periphyseon. 13-26.

Kwaśniak, Bernadetta. Le désert dans la spiritualité de saint Pierre Damien. 27-36.

Anzulewicz, Henryk. Scientia mystica sive theologia - Alberts des Grossen Begriff der Mystik. 37-58.

Szymona, Wiesław. Poznanie Boga w mistyce spekulatywnej Mistrza Eckharta. 59-68.

Kazimierczak-Kucharska, Anna. Tożsamość bez zróżnicowania w mistycznej myśli Mistrza Eckharta. 69-84.

Stępień, Tomasz. The Understanding of Symbols and Their Role in the Ascent of the Soul to God in Pseudo-Dionysius the Areopagite and Nicholas of Cusa. 85-103.

Pasqua, Herve. Unitrinité et triunité selon l’hénologie cusaine. 105-123.

Soto-Bruna, María-Jesús. «Imago repraesentationis creata». Liberté et union avec l’Absolu: mystique spéculative et réflexion sur l’accès à Dieu chez Nicolas de Cues. 125-143.

Grondkowska, Barbara. The Stages of Love in Cusanus’ Sermon VII Remittuntur ei peccata multa. 145-156.

Koszkało, Martyna. Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles. 157-186.

Juruś, Dariusz. Czy etyka troski może prowadzić do zaniku troski? 187-206.

Kłos, Jan. Wolność w myśli Ludwiga von Misesa (1881-1973). 207-237.

Galus, Wiesław. Architektura świadomości. Część II: Struktura molekularna i biofizyka pamięci. 237-261.

RECENZJE

Gębura, Błażej. [Rec. Oppy, Graham. The Best Argument Against God]. 263-270.

Starościc, Anna. [Rec. Kitchter, Philip. Life After Faith. The Case for Secular Humanism]. 270-277.

Puzia, Robert. [Rec. Stepan Ivanyk, Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej]. 278-280.

Roczniki Filozoficzne t. 63, nr 3

Pruss, Alexander R. One Body: Overview. 7-19.

Murphy, Mark C. Pruss on the Requirement of Universal Love. 21-30.

Taliaferro, Charles. Benjamin Louis Perez, Feel the Love! Reflections on Alexander Pruss’ Essay in Christian Sexual Ethics. 31-41.

Trakakis, Nick N. What’s Love Got to Do with It? 43-54.

Hamilton, Christopher. Alexander Pruss on Love and the Meaningfulness of Sex. 55-74.

Archard, David. One Body but Many Kinds of Sex and Procreation: A Liberal Response. 75-85.

Griffiths, Paul J. On Alexander Pruss’s One Body On Alexander Pruss’s One Body. 87-105

Wielenberg, Erik J. Homosexual Sex and the One-Flesh Union. 107-117.

Kąkol, Tomasz. So Pleasant, so Addictive: Some Remarks on Alexander Pruss’ Work One Body. 119-128.

Hershenov, David B. Prussian Reproduction, Proper Function and Infertile Marriages. 129-141.

Watt, Helen. Intending Reproduction as One’s Primary Aim: Alexander Pruss on ‘Trying for a Baby’. 143-154.

Pruss, Alexander R. One Body: Responses to Critics. 155-175.

Roczniki Filozoficzne t. 63, nr 4

Olesiak, Jarosław. The "Logic" of Aristotelian Causality: An Analysis of the Genesis of Artifacts. 7-34.

Janeczek, Stanisław. Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej (Cz. 1). 35-65.

Janeczek, Stanisław. Oświeceniowa kultura naukowa w kontekście filozoficznym. Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej (Cz. 2). 67-114.

Maziarz, Damian. U źródeł myśli libertariańskiej. 115-127.

Galus, Wiesław. Architektura świadomości. Część III: Wola i sens istnienia. 129-168.

Dutkowska, Anna. Epistemologiczno-eksplanacyjny wymiar problemu niejęzykowych myśli w koncepcji José Luisa Bermúdeza. 169-185.

Chalmers, David; Jarocki, Jacek. Matriks jako metafizyka. 187-229.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Tatarczak, Michał. [Rec. Philosophy of Pseudoscience. Reconsidering the Demarcation Problem. Pigliucci, Massimo i Boudry, Maarten (red.)]. 231 - 239.

Charzyński, Rafał. "Filozofia na uczelniach katolickich: metafizyka i filozofia Boga". Lublin, KUL, 18 maja 2015 roku. 241-244.

Ruch Filozoficzny vol. 71, nr 3

Wiśniewski, Ryszard. Od redakcji. 5

Pożegnanie Profesora Leona Gumańskiego 1921-2014. 7-11.

ARTYKUŁY

Parszutowicz, Przemysław. Esej o człowieku. 15-30.

Grzeszczuk, Justyna. Holizm teoriokomunikacyjny a makroillokucja. 31-51.

Pietrzak, Marcin. Pojęcia definicji i quasi-definicji perswazyjnej. 53-68.

Kożuchowski, Józef. Filozofia a ideał ścisłości nauk szczegółowych - ujęcie Josefa Piepera. 69-82.

Bernaś, Krzysztof. Metafizyka w kinie Andrzeja Żuławskiego - interpretacja twórczości w świetle filozofii Arthura Schopenhauera i współczesnych nauk biologicznych. 83-110.

Gawron, Agnieszka. Samotność czy wspólnota? - ambiwalentny wymiar kampu. 111-128.

Czernik, Jakub. "Nie ze mną trzeba być, lecz we mnie…" Problem samotności, indywidualizmu i wspólnoty w twórczości Adama Mickiewicza. 129-139.

Piskorz, Grażyna. Między samotnością a samotnością. Bohaterowie "Skrzydeł ołtarza" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 141-160.

RECENZJE

Bukowski, Jerzy. [Rec. Węgrzecki, Adam. Wokół filozofii spotkania]. 163-166.

Barcikowska, Malina. [Rec. Kulka, Tomáš. Sztuka a kicz. Dudzic, K.; Wanik, A. (tłum.)]. 167-173.

Kasperek, Anna. [Rec. Szocik, Konrad. Ateizm filozoficzny. Zarys historii i krytyka neotomistyczna]. 175-177.

Kobierzycki, Tadeusz. [Rec. Jusiak, Janusz. Między zdarzeniem dźwiękowym a znaczeniem. Szkice z filozofii muzyki]. 179-201.

Wiśniewski, Ryszard. [Rec. Dziemidok, Bohdan. Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem. Szkice z aksjologii stosowanej]. 203-210.

Michalski, Karl. [Rec. Müller, Wolfgang. Die Dichter der Philosophen. Essays über den Zwischenraum von Denken und Dichten]. 211-218.

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

Głogowska, Celina. Głębokie różnice zdań i ich uwarunkowania. Międzynarodowa Konferencja "Deep Disagreements. Philosophical and Legal Perspectives". Uniwersytet Humboldta, Berlin 11-13 czerwca 2015 r. 221-226.

Kostyszak, Maria. Komunikat o działaniach Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego Laudacja dr Katarzyny Kuczyńskiej na forum OW PTF Wrocław 03 II 2016. 227-235.

Ruch Filozoficzny vol. 71, nr 4

ARTYKUŁY

Preyer, Gerhard. On Contemporary Philosophy of Mind From the 1950s Years to the Present. 7-27.

Pacholik-Żuromska,  Anita; Żuromski, Daniel. The epistemological aspect of self- knowledge in the light of psychological externalism. 29-44.

Skawińska, Joanna. The Role of Gesture in Verbal Communication. 45-62.

Cyzman, Marzenna. “Is There a Problem about Fictional Discourse"? J. Searle vs. R. Rorty. 63-76.

Januszkiewicz, Michał. Hermeneutic Triangle. Ethics - Identity - Understanding. 77-86.

Posłuszna, Elżbieta; Posłuszny, Jacek. The Trouble with Ressentiment. 87-104.

Jakapi, Roomet. Propositional Revelation and the Deist Controversy: A Note. 105-111.

Szymańska-Lewoszewska, Marta. Religion and Politics George Berkeley’s Understanding of Ireland’s Wellbeing in Early and Late Editions of The Querist. 113-128.

Hanczewski, Paweł. Learning from Scotland’s problems: George Berkeley and his ‘Plan’ for Ireland. 129-143.

Spryszak, Przemysław. Berkeley on Certainty: A Dilemma. 145-153.

Grzeliński, Adam. From The Querist to Siris and Back. Berkeley’s Social Philosophy 1737-1752. 155-169.

Wawrzonkowski, Krzysztof. On Paths of Imagination. Pico’s Way towards Understanding Man. 171-188.

Michalski, Rafał. Die Auseinandersetzung zwischen Herder und Kant zum Thema der Natur der Sprache. 189-208.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I RAPORTY

Szahaj, Andrzej. Good Community. 211-217.

Stachowska, Iwona. Local Dimensions of Global Responsibility. 219-223.

RECENZJE

Kupś, Tomasz. [Rec. Basile, Giovanni Pietro. Kants Opus postumum und seine Rezeption]. 227-229.

Markwart, Anna. [Rec. Otteson, James R. Adam Smith]. 231-235.

Grzeliński, Adam. [Rec. Hutton, Sarah. British Philosophy in the Seventeenth Century]. 237-240.

Wincław, Dawid. [Rec. Hostyński, Lesław. Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji]. 241-244.

Studia Metodologiczne t. 34

Studia Metodologiczne t. 35

Studia Philosophiae Christianae rok 51, nr 1

Jaworski, Marian. Antropologiczne podstawy modlitwy : studium filozoficzno-religijne.

Koprowski, Piotr. Janusza Stanisława Pasierba mistyczne inspiracje wizji człowieka.

Olesiak, Jarosław. Nature and Necessity in Aristotle's "Physics".

Papuziński, Andrzej. The Reform of the Quality of Life Indicators in the EU from the Perspective of Sustainable Development.

Piekarski, Michał. Problem formy logicznej : Wittgenstein a Leibniz.

Płotka, Magdalena. Uprawnione prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica.

Szydłowski, Marek;Tambor, Paweł. Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia «ex nihilo» w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Porwolik, Marek. [Rec. Piekarski, Michał. Logika-Gramatyka-Pragmatyka : ewolucja wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem].

Prokop, Marek P. [Rec. Rocznik Tomistyczny, nr 1, 2012].

Kroczak, Justyna. [Rec. Obolevitch, Teresa. Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego].

Kobyliński, Andrzej. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "The Current "Social-ethical" Trends and The Issue of Justice in the Context of Central Europe and in Contemporary Russian Thought", Trnavska Univerzita, 4 listopada 2014.

Studia Philosophiae Christianae rok 51, nr 2

Cebula, Adam. [Published in 1993].

Finnis, John. Grounds and Preparations for the Main Thesis of «Veritatis Splendor».

Seifert, Josef. The Splendor of Truth and Intrinsically Immortal Acts I : A philosophical Defense of the Rejections of. Proportionalism and  Consequentialism in «Veritatis Splendor».

Liptay, John. Natural Law, Biological Knowledge, and The Claims of Evolutionary Ethics.

Moń, Ryszard. To What Extent do Circumstances Affect the Nature of Actions?

Nedevska, Jasmina. Do Principles of Natural Law Depend on Conceptions of Human Nature?

Głowala, Justyna. In Defence of the Rationality of Ethics : «Veritatis Splendor» and Robust Conception of Moral Agency.

Adam Cebula. Martyrdom, Suicide and Absolute Negative Norms.

McCarthy, Anthony. Unintended Morally Determinative Aspects (UMDAS) : Moral Absolutes, Moral Acts and Physical Features in Reproductive and Sexual Ethics.

Madigan, Patrick. Recognition and Restraint : Relocating a Just Peace Christian Ethics Aaron Tyler Expressive Individualism, the Cult of the Artist as Genius, and Milton's Lucifer

Studia Philosophiae Christianae rok 51, nr 3

Cebula, Adam. [Opublikowana w 1993].

Seifert, Josef. The Splendour of Truth and Intrinsically Immortal Acts II : A Philosophical Defense of the Rejection of Proportionalism and Consequentialism in «Veritatis Splendor».

Mrozek, Michał. Teologia encykliki "Veritatis Splendor" św. Jana Pawła II w świetle "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu (I-II, q. 18, a. 6) .

Wierzejski, Wojciech. Sumienie a praktyczna racjonalność : jak pogodzić tradycyjne pojęcie sumienia z roszczeniami do nieskrępowanej wolności?

Czekalski, Rafał. Subjectivity and Objectivity in Postconciliar Views on Morality.

Stoiński, Andrzej. Podmiotowość moralna osoby w perspektywie politycznego postulatu równej "wolności do".

Andryszczak, Piotr. Próba przezwyciężenia relatywizmu - przypadek Alsdaire'a Macintyre'a.

Szklarska, Anna. Czy prawda może być przemocą?

Gierycz, Michał. The European Union's Axiological Credo and Morality Policy Tensions.

Studia Philosophiae Christianae rok 51, nr 4

 

Studia Philosophica Wratislaviensia X, 1

Roszyk, Maksymilian. Davida Bloora ujęcie opozycji relatywizm-absolutyzm. 7-

Nalichowski, Jakub. Czy filozofia polityki Kanta pozostaje w zgodzie z założeniami jego projektu filozofii krytycznej. O wewnętrznej sprzeczności Kantowskiej teleologii. 23-

Staroszczyk, Michał. Przemoc symboliczna w dobie biopolityki. Sankcjonowanie izolacji na podstawie rozwoju koncepcji eugeniki oraz pojęcia inteligencji. 39-

Chodasewicz, Krzysztof. Ożywione artefakty? Analiza wybranych argumentów przeciwko sztucznemu życiu. 53-

Wewiór, Przemysław. Pokój religijny a rozwój naukowo-techniczny w pismach Francisa Bacona. 77-

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Myślenie jako zaangażowanie w rzeczywistość - Heideggerowska rewizja idealizmu i realizmu. 91-

Brylla, Dorota. Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem. 107-

PRZEKŁADY

Walerich-Szymani, Ewa. Komentarz do przekładu wybranych wczesnych pism teoretycznych Friedricha Hölderlina. 125-

Hölderlin, Friedrich. Wczesne pisma teoretyczne. 131-

Giel, Joanna. Od tłumacza. 139-

Husserl, Edmund. Ernst Cassirer, Fragmenty korespondencji. 141-

RECENZJE

Skorupka, Alfred. O filozofii politycznej u Francisa Fukuyamy. [Rec. Fukuyama, Francis. Political Order and Political Decay. From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy]. 147

Studia Philosophica Wratislaviensia X, 2

Krasicki, Jan. Pokój i "Święty-pokój". Rozważania nad nowoczesną ideą pokoju i "sprawami z tym związanymi". 7-

Majcherek, Janusz A. Hipertrofia moralności jako instrument biowładzy. 29-

SYMPOZJUM NA TEMAT KSIĄŻKI MARKA ROSIAKA Studia z problematyki realizmu-idealizmu

Skowron, Bartłomiej. O świadomościowej konstytucji świata i realistyczno-idealistycznej gigantomachii. 43-

Leszczyński, Damian. Idealistyczny realizm Marka Rosiaka. 63-

Kobiela, Filip. Jak uczynić nasze wrażenia dorzecznymi? 73-

Bielawka, Maria. W obronie przedmiotu czysto intencjonalnego. 79-

Piwowarczyk, Marek. Realisty problemy z rozciągłością. 89-

Rosiak, Marek. Ile idealizmu w realizmie. 101-

PRZEKŁADY

Grygieńć, Janusz. Czy możliwy jest niemetafizyczny uniwersalizm liberalny? Seyli Benhabib teoria demokracji liberalnej i deliberacyjnej. 119-

Benhabib, Seyla. (My i inni) Czy uniwersalizm jest etnocentryczny? 133-

Studia Philosophica Wratislaviensia X, 3

Kobiela, Filip. Jak to jest być filozofem. 9-

Mazur, Piotr Stanisław. Doświadczenie a metafizyka. 35-

Hołub, Grzegorz. Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia. 49-

Matuszkiewicz, Karol. Kazimierza Twardowskiego dyskusja z relatywizmem. 59-

Płoszczyniec, Antoni. Odpowiedzialność w filozofii Andrzeja Nowickiego. 81-

Giel, Joanna. Max Kalbeck a Eduard Hanslick. Próba rekonstrukcji wspólnych założeń estetycznych w odniesieniu do muzyki. 95-

Kazibut, Radosław. Eksperymentalny styl Roberta Boyle’a a Nowy Eksperymentalizm Iana Hackinga. Porównawcze studium filozoficzno-metodologiczne. 111-

Piwowarczyk, Marek; Rosiak, Marek. Rozciągłość w sieci. 127-

PRZEKŁADY

Taboł, Sebastian. Komentarz do tekstu Františka Drtiny Zasady wychowania według Locke’a w dwusetną rocznicę jego śmierci (28 października 1704). 139-

Drtina, František. Zasady wychowania według Locke’a w dwusetną rocznicę jego śmierci (28 października 1704). 145-

POLEMIKI I RECENZJE

Szlachcic, Krzysztof. Dysonanse w dzienniku lektur młodego badacza. [Żyszczyński, Radosław. Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz - trzy wersje nihilizmu]. 159-

Studia Semiotyczne XXVIII-XXIX

Pelc, Jerzy. Od wydawcy: Pożegnanie ze "Studiami Semiotycznymi". 5-30.

Pelc, Jerzy. Marian Przełęcki (ur. w Katowicach 17 maja 1923 r., zm. w Otwocku 9 sierpnia 2013 r.). 31.

Pelc, Jerzy. Barbara Stanosz (ur. w Warszawie 8 stycznia 1935 r., zm. w Warszawie 7 czerwca 2014 r.). 33-40.

Chwedeńczuk, Bohdan. Barbara Stanosz - jedność badawczego umysłu. 41-49.

Cieśliński, Cezary. Paradoksy Barbary Stanosz. 51-62.

Krajewski, Stanisław. Andrzej Grzegorczyk (1922-2014). 63-88.

Pelc, Jerzy. Edward Stankiewicz (ur. w Warszawie 17 XI 1920 r., zm. w New Haven 31 I 2013 r.). 89-98.

Wolniewicz, Bogusław. Piotr Geach (1916-2013). 99-106.

Pelc, Jerzy. Dwa pojęcia komunikacji. 107-119.

Maciaszek, Janusz. Filozoficzne tło Donalda Davidsona semantyki języka naturalnego. 121-144.

Jacek Wawer, Jak przygodne i jak a priori są przygodne prawdy a priori? 145-172.

Budzyńska, Katarzyna. Chris Reed, Znaki dyskursywne jako źródło i manifestacja inferencyjnych procesów poznawczych. 173-193.

Yaskorska, Olena. Katarzyna Budzyńska, Marcin Koszowy, Różnorodność dialogowych procesów poznawczych, s.195-228.

Węsierski, Michał R. Efekt Hermesa. Studium analityczne z semiotyki teoretycznej. 229-251.

Węsierski, Michał R. Semiozyczne własności wypowiedzi a adekwatność, efektywność i poprawność komunikacji w dobie rewolucji internetowej WEB 2.0. 253-281.

Saloni, Zygmunt. Terminy (użycie precyzyjne a użycie potoczne) - o wyrazie tiret i wyrazach zbliżonych.283-301.

Zawisławska, Magdalena. O problemach z koreferencją. 303-318.

Zaporowski, Andrzej. Słownik a plastyczność świata. Studium społeczno-humanistyczne. 319-334.

Orzechowski, Sylwester; Wacewicz, Sławomir; Żywiczyński, Przemysław. Problem ‘zmiany modalności’w hipotezach pierwszeństwa gestów w ewolucji języka: w stronę hipotez multimodalnych. 335-369.

Walentukiewicz, Wiesław. Czy dziecko nie popełnia błędów kategoryzacyjnych, używając imion własnych? 371-385.

Walentukiewicz, Wiesław. Pojęcia podstawowe dla odniesień imion własnych. 387-401.

Studia z Filozofii Polskiej

Studia z Historii Filozofii Vol 6 No 1

PRZEKŁADY

Kant, Immanuel; Fichte, Johann Gottlieb. Korespondencja (wybór). 9-14.

Cooper, Anthony Ashley; Lord Shaftesbury. Sensus communis. Esej o wolności dowcipu i humoru - część pierwsza. 15-26.

Hume, David. O równowadze handlu. 27-42.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Bad, Hersz. O kwestię autentyczności deklaracji Kanta z dnia 29 maja 1801, pt. Do publicznej wiadomości ("Nachricht an das Publicum"). 45-70.

ROZPRAWY

Żelazna, Jolanta. "Radykalne oświecenie" - demiurgiczna rola Spinozy w formowaniu idei oświecenia? 73-86.

Viliunas, Dalius. Od kiedy krytykujemy Kanta? Wersja litewska. 87-97.

Tomaszewska, Anna. Poznanie naoczne w filozofii Kanta według Benedykta Bornsteina. 99-114.

Kojkoł, Jerzy. Immanuel Kant w Polsce - wybrane problemy recepcji przełomu XIX i XX wieku. 115-136.

Kyslan, Peter. Zawiadomienie… Kanta. 137-148.

Pacholik-Żuromska, Anita. Literarische Psychoanalyse der Frauengestalten in den gewählten Erzählungen von Arthur Schnitzler. 149-167.

RECENZJE

Chojnacka Marta, Agata. [Rec. Marszałek, Izabela. Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła. Czy zło jest w nas, czy między nami?]. 171-175.

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Aboujaoude, Elisas. Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Andruszko, Robert (tłum.)]. 177-182.

Studia z Historii Filozofii Vol 6 No 2

PRZEKŁADY

Kant, Immanuel. Korespondencja (wybór). 9-13.

Hume, David. O uprzedzeniach moralnych. Szymańska-Lewoszewska, Marta (tłum.). 15-20.

Stevenson, Charles L. Definicje perswazyjne. Pietrzak, Marcin (tłum.). 21-43.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Hoene-Wroński, Józef Maria. Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta, oparta na ostatecznej zasadzie poznania (fragmenty). Chojnacka, Marta Agata i Kaśkiewicz, Kinga (tłum.). 47-56.

ROZPRAWY

Spryszak, Przemysław. O "teizmie empirycznym" w Dialogach o religii naturalnej Dawida Hume’a. 59-82.

Twardowski, Mirosław. Neowitalistyczna koncepcja życia Piotra Lenartowicza. 83-100.

Wróblewski, Michał. Kant okiem gnostyka. 101-112.

Kondrat, Aleksandra. Wybrane teorie lęku egzystencjalnego i sposoby jego przezwyciężenia. 113-130.

Krajniak, Wiktor. Historyczne uwarunkowania rozwoju logicznego empiryzmu i ahistoryczność jego dotychczasowej krytyki. 131-150.

Pakalski, Dariusz. Poglądy moralne i etyczne Mrongowiusza - ucznia Kanta. 151-160.

RECENZJE

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Musiał, Maciej. Intymność i jej współczesne odmiany. Studium z filozofii kultury]. 163-168.

Specht, Roman. [Rec. Pękala, Teresa. Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości]. 169-172.

Studia z Historii Filozofii Vol 6 No 3

PRZEKŁADY

Kant, Immanuel. Korespondencja (wybór): List do Ludwiga Borowskiego (między 2 a 22 marca 1790). Żelazny, Mirosław (tłum.). 13-15.

Leibniz, Gotfryd Wilhelm. List do Thomasiusa z lutego 1666. Gliński, Tomasz (tłum.). 17-19.

Kondylis, Panajotis. Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 1. Globalizacja, polityka, podział. Zieliński, Lech i Ziółkowska, Anna (tłum.). 21-26.

Kondylis, Panajotis. Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 2. Handel i wojna. Zieliński, Lech (tłum.). 27-32.

Kondylis, Panajotis. Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 3. Demokracje nie prowadzą ze sobą wojen. 33-38.

Kondylis, Panajotis. Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o podział zasobów. 4. Konflikt kultur czy konflikty bez kultury. 39-44.

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Bad, Hersz. Geneza i zmierzch legendy "Kant-Laplace". Anna Szyrwińska (oprac.). 47-76.

ROZPRAWY

Horst, Falk; Verykios, Konstantin; Zieliński, Lech. Obserwacja rzeczywistości a tworzenie teorii w myśli Panajotisa Kondylisa. 79-92.

Błażej Baszczak. Bycie jako zdarzenie. Filozofia Hegla w interpretacji Jeana-Luca Nancy’ego. 93-107.

Wesołowska, Agnieszka. Aksjologiczność sfery egotycznej w ujęciu Tischnera. 109-126.

Kondrat, Aleksandra. Nieuświadomiona religijność w projekcie logoterapeutycznym Viktora Frankla. 127-143.

Brylla, Dorota. O nieateistycznym i akosmicznym charakterze panteistycznej filozofii Spinozy według Salomona Majmona. 145-161.

Borówka, Józef. Zarys poglądów społeczno-etycznych Szymona Budnego. 163-176.

Rzewuski, Paweł. Wizja dziejowej roli Polski w Kazaniach Jana Hempla. 177-193.

RECENZJE

Kondrat, Aleksandra. [Rec. Witkowski, Tomasz. Zakazana psychologia, t. 1: Pomiędzy nauką a szarlatanerią, Bez maski]. 197-201.

Dziczek, Szymon Paweł. [Rec. Pełka, Marcin. Szkice z filozofii polskiej. Oświecenie. Romantyzm]. 203-208.

Specht, Roman. [Rec. Friedländer, Saul. Refleksy nazizmu]. 209-213.

Chojnacka, Marta Agata. [Rec. Starzyński, Wojciech. Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej. Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion]. 215-217.

Maciejewski, Jakub. [Rec. Dybel, Paweł. Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera]. 219-223.

Lisecka, Magdalena. [Rec. Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych. Jakuszko, Honorata; Kopciuch, Leszek (red.)]. 225-231.

Studia z Historii Filozofii Vol 6 No 4

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu ???

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 40

Marciszewski, Marciszewski; Trzęsicki, Kazimierz. Foreword - Cognitive Science: A New Science with a Considerable Tradition. 7-

Marciszewski, Witold. On Accelerations in Science Driven by Daring Ideas: Good Messages from Fallibilistic Rationalism. 19-

Miłkowski, Marcin. Evaluating Artificial Models of Cognition. 43-

Gładziejewski, Paweł. Explaining Cognitive Phenomena with Internal Representations: A Mechanistic Perspective. 63-

Afeltowicz, Łukasz; Wachowski, Witold. How Far we Can Go Without Looking Under the Skin: The Bounds of Cognitive Science. 91-

Extended Cognitive System and Epistemic Subject Trybulec, Barbara. 111-

Konderak, Piotr. On a Cognitive Model of Semiosis. 129-

Havlík, Marek; Marvan, Tomáš. The Default Mode Network and the Problem of Determining Intrinsic Mental Contents. 145-

Hetmański, Marek. Metaphoric Confinement of Information. 161-

Trzęsicki, Kazimierz. How are Concepts of Infinity Acquired? 179-

Stacewicz, Paweł. Evolutionary Schema of Modeling Based on Genetic Algorithms. 219-

Astorga, Miguel López. Evolved Mechanisms Versus Underlying Conditional Relations. 241-

Wybraniec-Skardowska, Urszula. On Language Adequacy. 257-

Drozdek, Adam. Object-Oriented Programming and Representation of Objects. 293-

Schumann, Andrew; Akimova, Ludmila. Syllogistic System for the Propagation of Parasites. The Case of Schistosomatidae (Trematoda: Digenea). 303-

Marital Success from the Perspective of Kozielecki’s Transgression Model Dakowicz, Andrzej. 321

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 41

de Oliveira, Guilherme Sanches; Chemero, Anthony. Against Smallism And Localism. 9-

Baber, Chris. Thinking Through Tools: What Can Tool-Use Tell Us About Distributed Cognition? 25-

Guthrie, Lisa G.; Vallée-Tourangeau, Frédéric. Interactivity And Mental Arithmetic: Coupling Mind And World Transforms And Enhances Performance. 41-

Myin, Erik; Hutto, Daniel D. Just Radical Enough. 61-

Miłkowski, Marcin. The Hard Problem Of Content: Solved (Long Ago). 73-

Korbak, Tomasz. Scaffolded Minds And The Evolution Of Content In Signaling Pathways. 89-

Thomsen, Knud. The Ouroboros Model Embraces Its Sensory-Motoric Foundations And Learns To Talk. 105-

Stadnik, Katarzyna. Language As a Memory Carrier Of Perceptually-Based Knowledge. Selected Aspects Of Imagery In Chaucer’s Knight’s Tale And Troilus And Criseyde. 127-

Kondor, Zsuzsanna. Theoretical Controversies-Terminological Biases: Consciousness Revisited. 143-

Pokropski, Marek. Affectivity And Time: Towards A Phenomenology Of Embodied Time-Consciousness. 161-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 42

Reichardt, Bastian. Disagreement, Cognitive Command, and the Indexicality of Moral Truth. 7-

Botting, David. Being Reasonable. 17-

Dziemidowicz-Gryz, Barbara. On the Learnability of Classes of Minimal Grammars With Respect to Some Linear Preordering Relations. 37-

Topa-Bryniarska, Dominika. Ontological Structures in an Editorial as a Mechanism for the Creation of Meaning in Persuasive Press Texts. 49-

Święczkowska, Halina. On the Formal Approach to Describing Natural Language. Notes on the Margin of Leśniewski’s Ontology. 67-

Ma, Lei. Truth-Graph Method: a Handy Method Different from that of Leśniewski’s. 79-

Piętka, Dariusz; Stacewicz, Paweł. A Decision Logic Approach to Mill’s Eliminative Induction. 113-

Trzęsicki, Kazimierz. Indeterministic Temporal Logic. 139-

Surowik, Dariusz. Logic of Algorithmic Knowledge. 163-

Ciuciura, Janusz. Algebraization of Jaśkowski’s Paraconsistent Logic D2. 173-

Beni, Majid Davoody. On Logic, Syntax, and Silence. 195-

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Volume 43

Milewska, Anna Justyna; Jankowska, Dorota; Cwalina, Urszula; Citko, Dorota; Więsak, Teresa; Acacio, Brian; Milewski, Robert. Significance of Discriminant Analysis in Prediction of Pregnancy in IVF Treatment. 7-

Borowska, Marta. Entropy-Based Algorithms in the Analysis of Biomedical Signals. 21-

Babińska, Magdalena; Chudek, Jerzy; Chełmecka, Elżbieta; Janik, Małgorzata; Klimek, Katarzyna; Owczarek, Aleksander. Limitations of Cox Proportional Hazards Analysis in Mortality Prediction of Patients with Acute Coronary Syndrome. 33-

Malinowski, Paweł; Milewski, Robert; Ziniewicz, Piotr; Milewska, Anna Justyna; Czerniecki, Jan; Więsak, Teresa; Morgan, Allen; Surowik, Dariusz; Wołczyński, Sławomir. Classification of Patients Treated for Infertility Using the IVF Method. 49-

Borowska, Marta; Brzozowska, Ewelina; Oczeretko, Edward. The Hilbert Transform in Analysis of Uterine Contraction Activity 61-

Ćwiklińska-Jurkowska, Małgorzata M. Visualization and Comparison of Single and Combined Parametric and Nonparametric Discriminant Methods for Leukemia Type Recognition Based on Gene Expression. 73-

Krzyżak, Michalina; Piotrowska, Katarzyna; Maślach, Dominik; Sowa, Paweł; Pędziński, Bartosz; Macek, Paweł; Karczewski, Jan. The Use of the Health Disparities Calculator in Analysis of the Lung Cancer Burden in Urban and Rural Populations in the Świętokrzyskie Province (Poland): 1999-2010. 101-

Zalewska, Magdalena; Genowska, Agnieszka; Jamiołkowski, Jacek; Nowak, Rafał; Szpak, Andrzej; Maciorkowska, Elżbieta. The Use of Cluster Analysis for Non-Continuous Variables in the Assessment of Dietary Behaviours and Physical Activities in Primary School Children. 121-

Sowa, Paweł; Pędziński, Bartosz; Krzyżak, Michalina; Maślach, Dominik; Wójcik, Sylwia; Szpak, Andrzej. The Computer-Assisted Web Interview Method as Used in the National Study of ICT Use in Primary Healthcare in Poland - Reflections on a Case Study. 137-

Laskowski, Maciej. Using 2D and 3D Computer Games to Detect Colorblindness - a Comparative Study. 147-

Żyła, Kamil. Perspectives of Simplified Graphical Domain-Specific Languages as Communication Tools in Developing Mobile Systems for Reporting Life-Threatening Situations. 161-

Roszak, Magdalena; Kołodziejczak, Barbara; Półjanowicz, Wiesław; Bręborowicz, Andrzej; Ren-Kurc, Anna; Kowalewski, Wojciech. E-learning Portal Tools for Medical Education. 177-

Rybka, Joanna; Plechawska-Wójcik, Małgorzata; Tokarek, Tomasz. A Study of Telemedical Applications Based on User Experience. 195-

Kołodziejczak, Barbara; Roszak, Magdalena; Ren-Kurc, Anna; Bręborowicz, Andrzej; Kowalewski, Wojciech. Creating Digital Question Databases: Use of Self-Tests in Teaching Medical Subjects. 211-

Górkiewicz, Maciej; Chmiel, Izabela. The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D): Is It Suitable for Use with Older Adults? 229-

Sztuka i Filozofia nr 46

HEIDEGGER O SZTUCE, ARCHITEKTURZE, PRZESTRZENI I RZEŹBIE

Michalski, Karl. Martina Heideggera filozofia architektury.

Kaźmierczak, Magda. Ucieleśnienie miejsc i otwieranie przestrzeni - spotkanie Martina Heideggera z Eduardo Chillidą.

ARCHITEKTURA A FENOMENOLOGIA

Wejman, Katarzyna. Ciało w architekturze - neofenomenologiczna typologia architekury Hermanna Schmitza.

Śwwitek, Gabriela. Atmosfery, charaktery i nastroje. Empiryczne i fenomenologiczne koncepcje przestrzeni architektonicznej.

PRZEKŁADY

Derrida, Jacques. Punkt szaleństwa / żadnego szaleństwa. Architektura maintenant.

Goodman, Nelson. Jak znaczą budynki.

RECENZJE

Michalski, Karl. Chata Heideggera. [Rec. ].

Chrześcijańska, Martyna. Współczesne wieże Babel. Międzynarodowy projekt pałacu encyklopedycznego jako forma uprzestrzenniania. [Rec. ].

Tekstoteka Filozoficzna nr 4

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 58

FILOZOFIA MATEMATYKI

Zagadnienia Filozoficzne w Nauce nr 59

FILOZOFIA FIZYKI

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LI, z. 1 (203)

ZAWARTOŚĆ FILOZOFICZNA:

Kokowski, Michał. Uniwersytet nowego humanizmu. 17-43.

Kołtun, Aleksandra. A microparadigm and a scientifi c microcommunity - Kuhn revisited. 59-72.

Roszak, Piotr. [Rec. Dodds, M. J. Unlocking Divine Action: Contemporary Science & Thomas Aquinas]. 73-82.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LI, z. 2 (204)

Hetmański, Marek. Proceduralno-kognitywny charakter ideału obiektywności. 97-110.

Dębowski, Józef. O obiektywności prawdy i jej podstawach ontycznych. 111-124.

Sady, Wojciech. Rewolucje naukowe a problem obiektywności naukowej wiedzy. 125-136.

Łukasik, Andrzej. Mechanika kwantowa a problem obiektywności. 137-146.

Trybulec Barbara. Grupa jako podmiot stanów intencjonalnych - indywidualizm a obiektywizm. 147-156.

Kołtun, Aleksandra. "Obiektywność skonstruowana"? Kategoria obiektywności w postkonstruktywistycznych studiach nad nauką i technologią. 157-166.

Kapusta, Andrzej. Problem obiektywności w medycynie na przykładzie pojęcia choroby (), p. 167-174

Kubić, Andrzej. Obiektywność, eksternalizm i sceptycyzm. 175-182.

Trybulec, Marcin. Pismo jako środek obiektywizacji języka i poznania. 183-190.

Kuszyk-Bytniewska, Mariola. Problematyzacja obiektywności w naukach społecznych. 191-198.

Kawalec, Paweł. [Rec. Danks, David. Unifying the Mind: Cognitive Representations as Graphical Models]. 199-202.

Martinelli, Edoardo. [Rec. Being Amoral: Psychopathy and Moral Incapacity. Schramme, Thomas (red.)]. 203-206.

SPRAWOZDANIE.

Kawalec, Paweł. Konferencja naukoznawcza "A New Organon: Science Studies in Poland between the Wars", 20-21 lutego 2015, Konstancja (Niemcy). 207-208.

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LI, z. 3 (205)

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WŚRÓD DYSCYPLIN NAUKOZNAWCZYCH

Kawalec, Paweł; du Vall, Barbara. Edytorial: Prawo własności intelektualnej wśród dyscyplin naukoznawczych.

Ostaszewski, Jacek; du Vall, Katarzyna; du Vall, Paweł.  "Niczego nie odpuścić" - wspomnienie profesora Michała du Vall.

Hertrich-Woleński, Jan. Sprzeczność … i co dalej?

Adamczak, Alicja; Kruk, Michał. Ochrona własności intelektualnej jako przedmiot obligatoryjny w szkołach wyższych.

Godzwon, Zofia. Warunki ochrony własności intelektualnej w uczelniach oraz jednostkach badawczych i rozwojowych w Polsce.

Jedynak, Piotr. Enterprise Resource Management - New Dimensions and Problems.

Kasprzycki, Dariusz. Własność wyników badań w kontekście zarządzania własnością intelektualną.

Kurek, Halina. Język prawny i prawniczy na przełomie wieków (perspektywy badawcze i zagrożenia).

Markiewicz, Ryszard. Kłopoty z programem źródłowym.

Okoń-Horodyńska, Ewa. W poszukiwaniu podejścia do studiowania o zarządzaniu własnością intelektualną (IP) - dla Michała.

Ożegalska-Trybalska, Justyna. Podmiot praw do wytworów intelektualnych tworzonych na uczelniach.

Stanisławska-Kloc, Sybilla. Problematyka praw własności intelektualnej w ustawie o Polskiej Akademii Nauk.

Strzałka, Kazimierz. Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Geneza powstania, sposób funkcjonowania i znaczenie dla koncepcji uniwersytetu badawczego

Zagadnienia Naukoznawstwa t. LI, z. 4 (206)

Świgoń, Marzena. Dzielenie się wiedzą i informacją w różnych dziedzinach nauki na polskich uczelniach.

Jachimczyk, Adam. Otwarte dane badawcze. Casus polskich instytutów badawczych.

Purc, Ewelina; Wałachowska, Karolina; Żaliński, Adam; Mielniczuk, Emilia; Patynowska, Ewelina; Łaguna, Mariola  Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań.

Dąbrowski, Andrzej. Filozofia informacji Luciano Floridiego (ekspozycja nieformalno-logiczna).

Rogińska, Maria. Czy nauka milczy o sensach i wartościach? Przypadek polskich przyrodników.

Derdziuk, Andrzej. Kompetencje personalne i społeczne a sprawności moralne. Perspektywa teologicznomoralna.

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Musielewicz, Michael. [Rec. Biermann, Frank. Earth System Governance. World politics in the Anthropocene].

Kawalec, Paweł. [Rec. Kublikowski, Robert. Definicje i rozwój wiedzy: od Arystotelesa do Putnama].

KRONIKA

Kruk, Michał. Sprawozdanie z konferencji: Miejsce nauk podstawowych w kształceniu wyższym, Warszawa, 25 czerwca 2015 r.

Kawalec, Paweł. Obchody 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa podczas X Zjazdu Filozofi cznego, Poznań, 15-19 września 2015 r.