POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

polskie czasopisma filozoficzne 2017


strona główna

polskie czasopisma filozoficzne
polskie książki filozoficzne
polskie książki filozoficzne od 2016

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Analiza i Egzystencja nr

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I Philosophia - Sociologia vol.

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej v

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej vol.

Argument: Biannual Philosophical Journal vol.

Art Inquiry. Recherches sur les arts

Avant: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej

Civitas Hominibus : Rocznik Filozoficzno-Społeczny

Civitas: Studia z Filozofii Polityki

Dialogi Polityczne. Polityka, Filozofia, Społeczeństwo, Prawo

Dialogue and Universalism

Diametros 51

WOKÓŁ RÓWNOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ

Chyrowicz, Barbara. Znaczenie liczby w kazusie ratowania życia. Dyskusja wokół stanowiska Johna Taureka. 1-27.

Głos, Aleksandra. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada równości i solidarności. 28-47.

Marchewka, Katarzyna. Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna. 48-64.

Nowak, Piotr Grzegorz. Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów. 65-89.

Sowada, Christoph. Alokacyjne konsekwencje wprowadzenia prywatnych dodatkowych/równoległych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwach kierujących się egoizmem, altruizmem lub zawiścią – perspektywa ekonomiczna. 90-112.

Żuradzki, Tomasz. Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych. 113-136.

EQUALITY AND DECENCY IN HEALTHCARE

Albertsen, Andreas. Priority to Organ Donors: Personal Responsibility, Equal Access and the Priority Rule in Organ Procurement. 137-152.

Grandis Giovanni De. Pharmacogenomic Inequalities: Strategies for Justice in Biomedical Research and Healthcare. 153-172.

Exter, André den. The Right to Healthcare under European Law. 173-195.

Edukacja Filozoficzna

Estetyka i Krytyka nr 45 (2/2017)

Sztabiński, Grzegorz. Żywe piękno współczesności.

Hudzik, Jan P. Czytając Adorna... Rzecz o teorii estetycznej.

Lorenc, Iwona. Sztuka jako doświadczenie językowe w fenomenologiczno-hermeneutycznym ujęciu Maurice’a Merleau-Ponty’ego.

Pękala, Teresa. Estetyczna natura wspomnienia.

Sosnowski, Leszek. O związkach sztuki i medycyny.

Frydryczak, Beata. W otulinie zapachów. Próba ujęcia zapachu i zmysłu węchu z perspektywy estetyki krajobrazu.

Nowak, Ewa. Ciała w glorii. Z antropologicznego archiwum estetyzacji.

Orlik, Piotr. Kryzys Lwa Tołstoja z lat 1874–1879 ukazany przez pryzmat uobecniania indyferencji.

Marzec, Andrzej. Martwy język greckiej "Nowej Fali" – filmowe strategie Yorgosa Lanthimosa.

Ziółkowska-Juś, Anna. Doświadczenie estetyczne w świecie późnej nowoczesności. W horyzoncie hermeneutyki Gianniego Vattimo.

Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL

Etyka

Fenomenologia

Filo-sofija

Filozofia Chrześcijańska

Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne

Filozofia Nauki nr 1

Werner, Konrad. Zarys internalizmu ekologicznego w filozofii umysłu. W poszukiwaniu kompromisu pomiędzy kartezjanizmem a enaktywizmem.

Sady, Wojciech. Niedookreślenie teorii przez dane empiryczne a rewolucja relatywistyczna w fizyce.

Luc, Joanna. Prawa przyrody jako przedmioty teoretyczne? Krytyczna analiza koncepcji Michaela Tooleya.

Remisiewicz, Łukasz. Biologia w socjologii — trzy sposoby wiązania.

Czernecka-Rej, Bożena. Uwagi o Józefa Marii Bocheńskiego koncepcji logiki.

Piekarski, Michał. Efekt Knobe’a, normatywność i racje działania.

Sikora, Marek. O współczesnej postaci sporu o realizm naukowy.

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Filozoficzne Aspekty Genezy

Filozofuj!

Folia Philosophica

Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica

Forum Philosophicum

Humaniora : Czasopismo Internetowe

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny

Idea: Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych

Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia

Kronos Philosophical Journal

Kultura i Społeczeństwo

Kultura i Wartości

Kwartalnik Filozoficzny

Lectiones & Acroases Philosophicae

Lingua ac Communitas

Logic and Logical Philosophy

Logos i Ethos

Nowa Krytyka

Organon

Polish Journal of Philosophy

Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities

Poznańskie Studia z Filozofii Nauki

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia

Prakseologia

Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej

Przegląd Filozoficzno-Literacki

Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria nr 1 (101)

Kowalik, Łukasz. Stoicka ontologia Leibniza. 7-32.

Czerniawski, Jan. Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności. 33-52.

Nowakowski, Andrzej. Przyczynowa wizja świata. 53-68.

Kosecki, Artur. O poglądach Carnapa, Ajdukiewicza i Quine’a na ontologię. 69-86.

Dehnel, Piotr. Pojęcie prawdy w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina. 87-110.

Ziobrowski, Jacek. Uzasadnienie przekonań. 111-124.

Buczkowska, Janina. Normatywność znaczenia a kryterium poprawności użycia wyrażeń. 125-140.

Puczyłowski, Tomasz A. Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności. 141-156.

Gęgotek, Joanna. Wyjaśnianie w geologii historycznej i paleontologii. 157-172.

Kaczmarek, Janusz. Czy ontologia może być podstawą dla kognitywistyki? 173-184.

Andrzejewski, Adam. Teatralizacja życia a estetyka codzienności. 185-202.

Żołud, Magdalena. Sztuka masowa z perspektywy narracyjnej koncepcji tożsamości. 203-214.

Alichniewicz, Anna. Doświadczenie monstrualnej cielesności. Próba analizy fenomenologicznej w świetle Medytacji kartezjańskich Husserla. 215-222.

Brylla, Dorota. Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. 223-236.

Czabanowski, Wojciech. Filozofia polityczna starożytnego Egiptu w Naukach dla króla Merikare. 237-258.

Przegląd Humanistyczny

Przegląd Tomistyczny: Filozofia, Teologia, Religia, Kultura Duchowa Średniowiecza

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Roczniki Filozoficzne

Ruch Filozoficzny 

Scripta Philosophica : Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL

Semina Scientiarum

ΣΟФΙΑ: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich

Studia Antyczne i Mediewistyczne

Studia Humanistyczne AGH

Studia Metodologiczne

Studia Philosophiae Christianae

Studia Philosophica Wratislaviensia

Studia Semiotyczne

Studia z Filozofii Polskiej

Studia z Historii Filozofii

Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

Sztuka i Filozofia

Tekstoteka Filozoficzna

Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja

Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne

Zagadnienia Naukoznawstwa