INDEKS TEMATYCZNY

ARYSTOTELES ze Stagiry


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Posłowie. O życiu i twórczości Arystotelesa" w: Arystoteles. Dzieła wszystkie. T. 6, 846-921. Warszawa, WN PWN, 2001. Podbielski, Henryk.

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Etyka nikomachejska Arystotelesa (próba odczytania). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 173-181, 1989. Korolec, Bartłomiej.

Ocena dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu na przełomie XIII i XIV wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 73-87, 1989. Morawiec, Edmund.

Dzieła wszystkie Arystotelesa w poprawionym przekładzie angielskim. [Rec. The Complete Works of Aristotle. Barnes, J. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-164, 1989. Wesoły, Marian.

Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-23, 1988. Hadryś, Henryk.

Kwadrat aksjologiczny Nicolaia Hartmanna. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-111, 1987. Czarnik, Tadeusz.

Społeczeństwo obywatelskie a politea i res publica. Studia Filozoficzne, nr 9, 7-24, 1987. Kowalewski, Zdzisław.

Relacyjna teoria substancji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 53-74, 1987. Życiński, Józef.

Kontrowersje wokół Arystotelesowskich kategorii paidagōgikē i politikon dzoon. Studia Filozoficzne, nr 7, 99-114, 1986. Szołtysek, Adolf E.

Czy idea jest eidosem? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-167, 1985. Czarnawska, Mirosława.

Filozofia a psychoterapia. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 67-79, 1985. Wais, Jadwiga.

O uwarunkowaniach Arystotelesowej interpretacji teorii idei. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-56, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, R. 1586/87). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 31-53, 1984. Darowski, Roman.

Idea bezzałożeniowości w filozofii Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-18, 1984. Dębowski, Józef.

Spór o przedmiot "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 93-107, 1983. Jaroszyński, Piotr.

Główne filozoficzne koncepcje zmiany. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 41-76, 1983. Kiczuk, Stanisław.

Arystotelesowska koncepcja prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 17-48, 1983. Wesoły, Marian.

Cel jako przyczyna w filozofii Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 221-232, 1981. Górniak, Jacek.

Gniew i strach w "Etyce" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 49-73, 1981. Korwin-Łopuszański, Jerzy.

Zagadnienie uniwersaliów u Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 215-218, 1980. Bartel, Tomasz.

Arystoteles a epistemologia Ptolemeusza. Ruch Filozoficzny, XXXVIII, 17-20, 1980. Dąmbska, Izydora.

Kilka uwag o rozwoju badań nad logiką Arystotelesa w ostatnim czterdziestoleciu. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 193-201, 1980. Dąmbska, Izydora.

Pochwała filozofii Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 213-214, 1980. Gogacz, Mieczysław.

Zagadnienie metodologiczne w Etyce Nikomachejskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 221-225, 1980. Podrez, Ewa.

Materia a zagadnienie pluralizmu bytowego w metafizyce Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 218-221, 1980. Walentynowicz, Tomasz.

Światowy Kongres Arystotelesowski w Tessalonikach. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 121-125, 1979. Dąmbska, Izydora.

Rocznica Arystotelesowska w "Meandrze". [Rec. Meander, styczeń 1979]. Studia Filozoficzne, nr 9, 188-190, 1979. Jedynak, Stanisław.

Arystotelesowska koncepcja dowodu naukotwórczego i jego klasyfikacja w ujęciu Jana od Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 85-120, 1979. Jemioł, Paulin.

De quodam Aristoelis epistularum fragmento arabice traditio. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 135-138, 1979. Plezia, Marian.

[Rec. Aristoteles. Problemata physica. Flasher, Helmut (tłum.)]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 172-175, 1979. Regner, Leopold.

Arystoteles dzisiaj. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 127-128, 1979. Voisé, Waldemar.

[Rec. Louis, Pierre. La découverte de la vie. Aristote]. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 145-153, 1979. Zięba, Stanisław.

Arystotelesa koncepcja rzeczy indywidualnej i jej własności. Romkowska, Ewa (tłum.), Kasia, Andrzej (oprac.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 231-240, 1978. Georgiadis, Kostas.

Arystotelesa koncepcja wyjaśniania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-131, 1978. Wesoły, Marian.

Etyka a polityka według Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 41-52, 1977. Banaszczyk, Tadeusz.

Uwagi o arystotelesowskiej koncepcji prawdy. Studia Filozoficzne, nr 11, 115-125, 1977. Wesoły, Marian.

Rozwój arystotelesowskiej dialektyki. Simbierowicz, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 169-179, 1976. Dżochadze, Dawid W.

Arystotelesowska teoria nauki (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-168, 1976. Nowak, Ludwik.
Arystotelesowska teoria nauki (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-41, 1976.

[Rec. Kullmann, Wolfgang. Wissenschaft und Methode: Interpretationen zur aristotelischen Theorie der Naturwissenschaft]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 324-332, 1976. Porawski, Roman.

Arystotelesa koncepcja substancji a współczesne pojęcie układu fizycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-187, 1976. Synowiecki, Adam.

[Rec. Veath, H. B. Aristotle. A Contemporary Appreciation]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 149-151, 1976. Żegleń, Urszula.

Geneza i ewolucja arystotelesowskiego rozumienia dialektyki. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 71-83, 1974. Dżochadze, Dawid.

Dialektyka możliwości i rzeczywistości. (Przyczynek do ontologii marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 1, 73-92, 1974. Jedynak, Stanisław.

Pojęcie sprawiedliwości u Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-169, 1973. Banaszczyk, Tadeusz.

Wolność moralna w ujęciu Sokratesa i Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 113-30, 1973. Gałkowski, Jerzy W.

Arystotelesowsko-tomistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 5-23, 1971. Adamczyk, Stanisław.

Arystotelesowskie i bolzanowskie pojęcie nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 78-90, 1971. Lubański, Mieczysław.

Arystotelesowa koncepcja ruchu. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 5-25, 1969. Adamczyk, Stanisław.

Poznanie naukowe u Arystotelesa: niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969. Kwiatkowski, Tadeusz.

Problem genezy i sensu antynomii metafizyki i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-31, 1969. Legowicz, Jan.

Arystotelesowska koncepcja ruchu jako punktu wyjścia dowodu kinetycznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-197, 1969. Ziemiański, Stanisław.

Arystoteles i Aleksander Wielki. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 43-53, 1968. Plezia, Marian.

Nieznany mistrz paryski Jan de Damoisiau i komentarze do dzieł Arystotelesa w Rkp IV F 8 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 133-138, 1968. Włodek, Zofia.

Obiektywizm poznania ludzkiego w nauce arystotelesowo-tomaszowej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 59-72, 1967. Adamczyk, Stanisław.

Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według arystotelizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-19, 1967. Chojnacki, Piotr.

"Arystotelesa teoria wolności elitarnej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 35-47. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

Z dziejów perypatetyckiego opisu dobra. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 51-63, 1966. Kowalczyk, Stanisław.

Arystotelesa koncepcja substancji: ogólna teoria i wybór tekstów. Żeleźniak, Tadeusz (przekład i opracowanie). Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1966. Krąpiec, Albert M.

Uwagi o arystotelesowskim podziale kategorii ilości. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 69-74, 1966. Lubański, Mieczysław.

Ku metafizyce ewolucji. Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Teilhard de Chardin. Znak, nr 149, 1360-1384, 1966. Stróżewski, Władysław.

L'influence des sophistes sur Aristote, Épicure, stoiciens et sceptiques. Warszawa-Wrocław, Ossolineum, 1966. Wiśniewski, Bohdan.

Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek filozofii i nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 33-52, 1965. Chojnacki, Piotr.

O sylogistyce Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-101, 1965. Iwanicki, Józef.

"Anonimowy wykład 'Etyki nikomachejskiej' Arystotelesa w rękopisie Biblioteki Jagielońskiej" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 22-41. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Korolec, Jerzy.

O rozumienie Arystotelesa. [Polemika z: Adamczyk, Stanisław]. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 129-131, 1965. Krąpiec, Mieczysław A.

Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1975; wyd. 3 1989. Leśniak, Kazimierz.

Próba wyprowadzenia sylogistyki arystotelesowej z rachunku zdań. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-238, 1965. Nieznański, Edward.

Arystotelesowo-tomistyczna koncepcja formy substancjalnej. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 5-15, 1964. Adamczyk, Stanisław.

Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Struktura bytu]. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 99-103, 1964. Adamczyk, Stanisław.

"Lionarda Aretina 'Isagogicon disciplinae moralis' a 'Etyka Eudemejska'" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 55-71. Warszawa, PWN, 1964. Gromska, Daniela.

Zagadnienie przedmiotu "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 17-26, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Rola przyczyny w poznaniu naukowym u Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 27-37, 1964. Ziemiański, Stanisław.

Przyjaźń, jej miejsce i zadanie w systemie filozofii moralnej Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 14-31, 1963. Kasperkiewicz, Karolina Maria.

Dialektyka Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 81-101, 1963. Kwiatkowski, Tadeusz.

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

Szesnastowieczny rękopis biblioteki kapitulnej w Wojniczu. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 173-187, 1962. Regner, Leopold.

Prawo tożsamości u Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 133-136, 1961. Kwiatkowski, Tadeusz.

Ontycznopsychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 5-39, 1960. Adamczyk, Stanisław.

"W sprawie klasyfikacji nauk u Platona i u Arystotelesa" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 239-250. Warszawa, PWN, 1960. Siwecki, Jerzy.

Różnica miedzy istotą a istnieniem substancjalnym w nauce Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 103-127, 1959. Adamczyk, Stanisław.

Arystoteles o postrzeżeniu estetycznym. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-165, 1959. Tatarkiewicz, Władysław.

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych, czyli o dwu pojęciach mądrości. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 45-65, 1955/1957. Kalinowski, Jerzy.

Pojęcie "istoty rzeczy". Myśl Filozoficzna, nr 3, 135-146, 1956. Kotarbiński, Tadeusz.

Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. Wąsik Wiktor (oprac.); Grzybowski, Konstanty (wstęp); (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1956. Petrycy, Sebastian z Pilzna.

Przydatki do Etyki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp). Warszawa, PWN, 1956. Petrycy, Sebastian z Pilzna.

Z dziejów teorii dzieła literackiego. Uwagi na marginesie "Poetyki" Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 133-173, 1948. Ingarden, Roman.

Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne. Lublin, Nakładem Tow. Nauk. KUL, 1948. Korcik, Antoni.