INDEKS TEMATYCZNY

HABERMAS, Jürgen


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nieświadomość tego, co zostało utracone. Polemika z Habermasem. Pressje, 28, 234-241, 2012. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Religia, rozum i to, co zostało utracone: dyskusja z Jurgenem Habermasem. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt V: Religia a prawo i państwo, 25, 175-190, 2011. Korab-Karpowicz, Julian W.

 

Ciągłość i zmiana teorii krytycznej (przyczynek do analizy poglądów Jürgena Habermasa). Studia Filozoficzne, nr 9, 159-175, 1989. Szahaj, Andrzej.

Teoria kompetencji komunikacyjnej Jürgena Habermasa i jej związki ze sposobem pojmowania ideologii politycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-156, 1989. Szczepański, Marek.

Pojęcie hermeneutyki w teorii krytycznej Jurgena Habermasa. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-57, 1988. Zakrzewska, Elżbieta.

Rozum a opinia publiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-70, 1987. Czerniak, Stanisław.

Habermas i jego krytycy. (Na marginesie "Wstępu" Jarosława Rainki do "Teorii i praktyki"). Studia Filozoficzne, nr 11, 181-197, 1987. Witkowski, Lech.

Między filozofią a nauką (uwagi krytyczne o teorii krytycznej Jürgena Habermasa). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 173-204, 1986. Dudziak, Sławomir.

Kontynentalna i anglo-amerykańska filozofia nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-61, 1986. Hajduk, Zygmunt.

Tezy do dyskusji o książce Jürgena Habermasa "Teoria i praktyka". Colloquia Communia, 4-5(27-28), 205-206, 1986. Jakubowski, Marek N. i Kaniowski, Andrzej M. i Szahaj, Andrzej.
D
yskusja o książce Jürgena Habermasa "Teoria i praktyka". [Uczestnicy: Jakubowski, Marek N.; Kaniowski, Andrzej; Rainko, Stanisław; Wunderland, Zbigniew; Jasiński, Bogusław; Dudziak, Sławomir P.; Szahaj, Andrzej; Jasińska, Aleksandra; Kolarzowski, Jerzy; Szczupaczyński, Jerzy]. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 207-224, 1986.

Glosa do "Teorii i praktyki" Jürgena Habermasa. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 225-228, 1986. Jasiński, Bogusław.

Jürgen Habermas wobes sporów filozoficznych wokół epoki nowoczesności. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 29-63, 1986. Kaniowski, Andrzej M.

Twórczość Jürgena Habermasa w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 229-238, 1986. Kolarzowski, Jerzy.

Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 101-120, 1986. Mendelski, Tadeusz.

Habermas a tradycja "Dialektyki Oświecenia". Colloquia Communia, 4-5(27-28), 79-100, 1986. Pieniążek, Paweł.

Krytyka ideologii technokratycznej w ujęciu Jürgena Habermasa - literalna treść i społeczno-kulturowe funkcje. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-201, 1986. Szczepański, Marek.

Podział czy rozproszenie rozumu? O dyskusji między Habermasem i Foucault. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 59-69, 1986. Waldenfels, Bernhard.

Interes - poznanie - dyskurs - prawda. Jürgena Habermasa teoria poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 139-159, 1985. Szahaj, Andrzej.

Kolonializacja życia codziennego (Jürgen Habermas i konieczność historyczna). Studia Filozoficzne, nr 7, 141-151, 1984. Magala, Sławomir.

Myśl i emancypacja. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-15, 1982. Rainko, Stanisław.

Racjonalne społeczeństwo a doświadczenia Polski. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 37-46, 1981. Kaniowski, Andrzej M.

Krytyczna teoria Jürgena Habermasa a punkt widzenia hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 77-97, 1980. Kaniowski, Andrzej M.

Rozumienie i emancypacja. Spór między teorią krytyczną a hermeneutyką. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 301-328, 1979. Krasnodębski, Zdzisław.

Materializm historyczny a ontologia bytu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-39, 1978. Kaniowski, Andrzej M.

Szkoła frankfurcka a marksizm (1942-1976). Studia Filozoficzne, nr 5, 87-111, 1978. Malinowski, Antoni.

Habermasowska koncepcja kapitalizmu w świetle pracy "Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus". Studia Filozoficzne, nr 8, 111-124, 1976. Kaniowski, Andrzej M.

W kręgu lewackich mistyfikacji: H. Marcuse, M. Horkheimer, J. Habermas. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 23-39, 1970. Żurawicki, Seweryn.