INDEKS TEMATYCZNY

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu. Słupskie Studia Filozoficzne, nr 10, 71-86, 2011. Sikora, Paweł.

Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla. Principia, t. LI-LII, 61-75, 2009. Sikora, Paweł.

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel - Heidegger. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007. Sikora, Paweł.

"Zagadnienie relacji: Byt - Istnienie w Heglowskiej Nauce logiki na tle metafizycznej tradycji" w: Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia. Jakuszko, Honorata (red.), Jedynak, Stanisław (red.), Zachariasz, Andrzej (red.), Zdybel, Jolanta (red.), 311 - 335. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

Freedom and Tradition. Dialogue and Humanism, 2:2, 79-84, 1992. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Heglowska wizja ekspansji i kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 127-145, 1990. Sikorski, Cezary.

Hegel i argument ontologiczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 25-37, 1989. Aleksandrowicz, Dariusz.

Heglowska koncepcja religii ludowej jako próba syntezy filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 27-44, 1989. Krakowski, Jerzy.

Społeczeństwo obywatelskie i prawa polityczne jednostki w Heglowskim modelu państwa. Studia Filozoficzne, nr 6, 35-46, 1989. Panasiuk, Ryszard.

Hegel a współczesne nauki przyrodnicze. Studia Filozoficzne, nr 12, 153-161, 1989. Such, Jan.

Drzewo wiedzy i drzewo życia. Filozofia objawienia Franza Rosenzweiga w polemice z idealizmem Georga Wilhelma Friedricha Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 225-248, 1988. Gadacz, Tadeusz.

Rachunek różniczkowy w poglądach G. W. F. Hegla. Studia Filozoficzne, nr 9, 43-52, 1988. Hadryś, Henryk.

Heglowskie pojęcie podmiotowości. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-13, 1988. Siemek, Marek.

Dialektyka sądu i wypowiedzi. Studia Filozoficzne, nr 9, 169-194, 1988. Żukrowska, Aleksandra.

Antyczna geneza filozofii Hegla i Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-147, 1987. Fiut, Ignacy S.

Aktualność rozumu - aktualność Hegla. [Rec. Buhr, M., D'Hondt, Klenner, H. Aktuelle Vernuft. Drei Studien zur Philosophie Hegels]. Studia Filozoficzne, nr 7, 179-183, 1987. Jakubowski, Marek N.

Heglowskie ujęcie wojny jako środka racjonalizacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-152, 1987. Jakubowski, Marek N.

Heglowskie pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 51-80, 1987. Nowicki, Światosław F.

Relacja pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim u Hegla i Marksa. Studia Filozoficzne, nr 9, 81-95, 1987. Orzeł, Józef.

O cielesnej podstawie ludzkiego istnienia w ujęciu Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 75-91, 1987. Panasiuk, Ryszard.

Ująć nieskończoność. Uwagi o dialektycznej filozofii Hegla. Colloquia Communia, 1(24), 165-175, 1986. Aleksandrowicz, Dariusz.

Historia i utopiści według Hegla i Marksa. Popławski, Tadeusz; Bołtuć, Piotr (tłum.). Colloquia Communia, 1(24), 5-21, 1986. d'Hondt, Jacques.

Sens - Racjonalność - Etyczność. (O socjologicznych konsekwencjach helgowskiej filozofii ducha obiektywnego). Colloquia Communia, 1(24), 141-163, 1986. Dudziak, Sławomir.

Mitologia rozumu. [Rec. Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.)]. Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 180-183, 1986. Jakubowski, Marek N.

Moralność a duch dziejów (refleksje nad myśleniem o wartościach u Hegla). Colloquia Communia, 1(24), 211-217, 1986. Jeziorowski, Artur.

Państwo i społeczeństwo obywatelskie w filozofii politycznej Hegla. [Rec. The State and Civil Society. Studies in Hegel's Political Philosophy. Pelczynski, Z. A. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-188, 1986. Kozłowski, Marek.

Nowatorstwo czy kontemplacja. Koncepcja działania w heglowskiej filozofii prawa. Colloquia Communia, 1(24), 189-194, 1986. Kuderowicz, Zbigniew.

"Fenomenologia ducha": droga do rzeczywistości myślenia. Studia Filozoficzne, nr 5, 39-53, 1986. Lorenc, Iwona.

Fenomen "uznania" pod postacią konfliktu świadomości pana i niewolnika. Paradowski, Ryszard (tłum.). Colloquia Communia, 1(24), 23-37, 1986. Matroszyłowa, Nelja W.

Epistemologia Hegla i Marksa a zagadnienie prawdy. Colloquia Communia, 1(24), 39-59, 1986. Mejbaum, Wacław.

Miejsce "Encyklopedii" w systemie G. W. F. Hegla (słowo od tłumacza). Colloquia Communia, 1(24), 73-77, 1986. Nowicki, Światosław F.

Heglowski klucz do astrologii. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 299-328, 1986. Nowicki, Światosław F.

Jednostka i państwo w filozofii politycznej Hegla. Colloquia Communia, 1(24), 177-187, 1986. Panasiuk, Ryszard.

Rozum krytyczny a pojednanie ogólnego i szczególnego w systemie "Sittlichkeit". Colloquia Communia, 1(24), 207-209, 1986. Sierocka, Beata.

Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla. Problem podmiotu i substancji w heglowskiej filozofii dziejów. Colloquia Communia, 1(24), 61-72, 1986. Walentowicz, Halina.
Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla (cz. II). Colloquia Communia, 2-3, 271-287, 1986.

Filozofia świadomości w "Fenomenologii ducha" w perspektywie myśli współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 63-76, 1986. Zychowicz, Jacek.

Koncepcja "Volksreligion" a heglowski ideał więzi społecznej. Colloquia Communia, 1(24), 195-206, 1986. Żarnowski, Mirosław J.

Polska bibliografia heglowska. Colloquia Communia, 1(24), 219-230, 1986.
Bibliografia heglowska (suplement). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 337-339, 1986.

Mistyka i praxis. (Na kanwie sympozjum "Hegel: filozofia dziejów, wolności i metody"). [KUL, 16-17.11.1984]. Colloquia Communia, 1(18), 199-211, 1985. Bołtuć, Piotr.

Filozofia Hegla jako system zontologizowanej refleksji. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 55-81, 1985. Chudy, Wojciech.

Czy rzeczywistość jest rozumna? Nowe źródła do filozofii prawa Hegla. Studia Filozoficzne, nr 10, 85-91, 1985. Jakubowski, Marek N.

Klasyczna wykładnia prawdy w świetle "Logiki" Hegla. Studia Filozoficzne, nr 7, 89-98, 1985. Kozłowski, Marek.

Pojęcie i rzeczywistość. Wpływ Hegla na Marksowską koncepcję prawdy. [Rec. Prokopczyk, Czesław. Truth and Reality in Marx and Hegel. A Reassessment]. Studia Filozoficzne, nr 10, 114-122, 1985. Kozłowski, Marek.

Nowe badania and Heglowską filozofią prawa. [Konferencja Bochum, 19-22.09.1984]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 199-201, 1985. Markiewicz, Barbara.

Raz jeszcze o "najstarszym programie niemieckiego idealizmu". [Rec. Mythologie der Vernunft. Hegels ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Jamme, Christoph und Schneider, Hans (Hrsg.)]. Studia Filozoficzne, nr 8-9. 180-182, 1985. Markiewicz, Barbara.

O potrzebie dialektyki wielowymiarowej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 149-161, 1985. Płużański, Tadeusz.

Hegel a współczesny marksizm włoski (niektóre problemy historii i teorii). Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 111-119, 1985. Preve, Costanzo.

Przyczynek do krytyki marksistowskiej krytyki Hegla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 5-11, 1985. Siemek, Marek J.

"Logika" Hegla a tradycja platońska. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 5-25, 1985. Synowiecki, Adam.

Naród w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 99-111, 1985. Żarowski, Mirosław J.

Rękopisy Hegla w Bibliotece Jagiellońskiej - listę zestawili H. Schneider i E. Zeische. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 182-185, 1985.

Omówienie wyników ekspertyzy rękopisu "eine Ethik". Studia Filozoficzne, nr 7, 184-186, 1984. Markiewicz, Barbara.

"Myślenie i działanie", "możliwe i rzeczywiste", czyli o "filozofii zjednoczenia". Studia Filozoficzne, nr 8, 47-59, 1984. Markiewicz, Barbara.

Zagadnienie granicy w filozofii Hegla jako główny problem osobowości. Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1984. Stolarczyk, Elżbieta Zofia.

Dwa stanowiska w sporze o aktualność filozofii Hegla. [Polemika z: Siemek, Marek J. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Aleksandrowicz, Dariusz. Filozoficzne założenia Lukácsa teorii wiedzy]. Studia Filozoficzne, nr 8, 177-190, 1984. Szlachcic, Krzysztof.

Pojęcie ducha obiektywnego w filozofii W. Diltheya na tle myśli G. W. F. Hegla, H. Rickerta i N. Hartmanna. Studia Filozoficzne, nr 8, 29-46, 1984. Zachariasz, Andrzej L.

Heglowska analiza dialektyczna rewolucji francuskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 77-83, 1983. Eecke, Wilfried Van.

Główne filozoficzne koncepcje zmiany. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 41-76, 1983. Kiczuk, Stanisław.

Dwie ontologie: Hegla? Marksa? Lukácsa? Studia Filozoficzne, nr 10, 3-14, 1983. Ślęczka, Kazimierz.

[Rec. Taylor, Chrales. Hegel and Modern Society]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 320-323, 1982/83. Dominiak, Grzegorz.

[Rec. Rademaker, Hans. Hegels Wissenschaft der Logik. Eine dastellende und erläutende Einführung]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 84-88, 1982/83. Panasiuk, Ryszard.

Heglowski program intelektualny i problem urzeczowienia. Studia Filozoficzne, nr 12, 145-159, 1981. Aleksandrowicz, Dariusz.

Wiara i rozum w systemie Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-186, 1981. Borowski, Henryk.

O heglowskiej filozofii pracy. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 139-144, 1981. Hermann, Istvan.

Hegel i postęp w historii. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 65-74, 1981. d'Hondt, Jacques.

Historyzm - dziejowość. Uwagi na marginesie filozofii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2, 59-65, 1981. Karkowski, Czesław.

Heglowska kategoria kultury i jej interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-167, 1981. Karkowski, Czesław.

Cierpienie a sens historii. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-97, 1981. Kuderowicz, Zbigniew.

Hegel jako prekursor myślenia systemowego. Studia Filozoficzne, nr 12, 87-105, 1981. Kuderowicz, Zbigniew.

Hegel i heglizm w Czechach i na Morawach. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 187-200, 1981. Loužil, Jaromír.

Symetrie. Studia Filozoficzne, nr 9, 37-46, 1981. Łoziński, Jerzy.

Od tłumacza. Krytyka i filozofia krytyczna. Studia Filozoficzne, nr 12, 41-44, 1981. Markiewicz, Barbara.

Sylogizm Heglowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 27-48, 1981. Nowicki, Światosław Florian.

Hic rhodus… W kręgu "świadomości uczciwej". Studia Filozoficzne, nr 12, 107-116, 1981. Ochocki, Aleksander.

Pojęcie identyczności i problem jednostki w filozofii Hegla. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 12, 129-137, 1981. Ojzerman, T. I.

Pedagogika Hegla. [Rec. Hegel, G. W. F. Textes pédagogiques. Traduction et présentation: Lé pedagogie de Hegel, par Bernard Bourgegois]. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-183, 1981. Panasiuk, Ryszard.

Nowe krytyczne wydanie dzieł Hegla i perspektywy studiów nad jego myślą. [Rec. Hegel, G. W. F. Gesammelte Werke]. Studia Filozoficzne, nr 5, 177-184, 1981. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 117-128, 1981. Panasiuk, Ryszard.

Hegel, Marks i współczesność. [Rec. Mercier-Josa, Solange. Pour lire Hegel et Marx]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-176, 1981. Puszko-Miś, Hanna.

Problemy rozwoju sztuki w estetyce Hegla. Studia Filozoficzne, nr 2, 103-118, 1981. Puszko-Miś, Hanna.

Człowiek zniewolony i sprawa wolności. (Hegel - Dostojewski - Descartes). Znak, 319-320, 123-142, 1981. Tischner, Józef.

O francuskich źródłach filozofii heglowskiej. [Rec. D'Hondt, Jacques. Hegel Secret]. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-192, 1980. Borgosz, Józef.

Hegel we Francji. Borgosz, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 9-20, 1980. D'Hondt, Jacques.

Hegel i Lukács. Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 47-57, 1980. Siemek, Marek.
Lukács i Hegel: Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (II). Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1980.

Myśl polityczna Hegla wobec Rewolucji Francuskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 131-163, 1979. Panasiuk, Ryszard.

Wpływ Schellinga na Hegla podczas ich współpracy w "Kritisches Jahrbuch der Philosophie". Garewicz, Jan (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 119-129, 1979. Sobotka, Milan.

Horyzonty heglowskiego racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 12, 69-84, 1978. Jastrzębska-Żurkowska, Grażyna.

Dialektyka Hegla w Rewolucji Portugalskiej 25 kwietnia. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 61-70, 1977. Jesuino, Jorge Correia.

Koncepcja podmiotu poznania w Fenomenologii ducha Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 251-265, 1976. Panasiuk, Ryszard.

Historiozofia Hegla między dialektyką i metafizyką. Próba interpretacji heglowskich pojęć "reformacja" i "rewolucja". Studia Filozoficzne, nr 1, 49-53, 1975. Bal, Karol.

Od Jana Jakuba Rousseau do Hegla. Początki "fenomenologii". Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 5-10, 1975. Besse, Guy.

Formy negacji w logice Hegla. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 5, 87-96, 1975. Henrich, Dieter.

Nowy Świat w heglowskiej filozofii dziejów i dialektyka niewspółczesności. Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 35-40, 1975. Klein, Angsar.

Hegel a problem filozoficznych uzasadnień istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 101-117, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

Pogodzenie i negacja: dialektyka Hegla a dialektyka młodoheglistów. Studia Filozoficzne, nr 1, 55-66, 1975. Panasiuk, Ryszard.

Hegel o dialektyce poznania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 5, 103-105, 1975. Pisarek, Henryk.

Zło i wina w filozofii Hegla. Feliksiak, Elżbieta (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 87-98, 1975. Sobotka, Milan.

Zdania przeciw zdaniom. Pewien aspekt dialektyki heglowskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 41-47, 1975. Soll, Ivan.

Numer "Woprosow Fiłosofii" z okazji Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego. [Rec. nr 8, 1974]. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-154, 1975. Stawiński, Janusz.

O Henricha ujęciu heglowskich form negacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 97-102, 1975. Synowiecki, Adam.

Dialektyka możliwości i rzeczywistości. (Przyczynek do ontologii marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 1, 73-92, 1974. Jedynak, Stanisław.

Szkic z dziejów idealizmu obiektywnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-51, 1974. Konarzewski, Krzysztof.

Dwie jedności. Kreacjonizm i Hegel jako przedmiot negacji. Studia Filozoficzne, nr 12, 17-37, 1974. Kuczyński, Janusz.

Heglowska "Dialektyka świadomości" a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-127, 1974. Markiewicz, Barbara.

Główne zagadnienie filozofii a problem upływu czasu w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4, 99-103, 1974. Stolarczyk, Zofia.

Logika Hegla jako dialektyczny "moment przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-23, 1974. Synowiecki, Adam.
Logika Hegla jako dialektyczny "model przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (II). Studia Filozoficzne, nr 10, 25-37, 1974.

Rozum i historia. Historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Wrocław, Ossolineum, 1973. Bal, Karol.

Nietzsche i Hegel: spór o historię. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-129, 1973. Bieńkowska, Ewa.

"Logika" Hegla i "Kapitał" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 103-129, 1973. Mendelski, Tadeusz.

O roli przemocy - dialektyka i historia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-59, 1973. Ochocki, Aleksander.

Autorytet dialektycznego rozumu (o Kongresie Heglowskim w Antwerpii). Studia Filozoficzne, nr 5, 287-292, 1973. P., T.

Logika Hegla w świetle teorii grafów. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-152, 1973. Synowiecki, Adam.

O stosunku Marksa do Hegla. Siemek, Marek J. (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 133-154, 1972. Althusser, Louis.

Nowe ujęcie Heglowskiej idei państwa. [Rec. Mańkowski, Borys S. Uczenije Giegiela o gosudarstwie i sowriemiennost]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 279-281, 1972. Sylwestrzak, Andrzej.

Hegel - spóźniona rocznica. Znak, nr 212, 198-203, 1972. Szpotański, Zenon.

Problematyka sumienia w poglądach etycznych Hegla. Etyka, t. 8, 41-52, 1971. Bal, Karol.

Hegel i Marks: Dwie filozofie polityki. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-99, 1971. Panasiuk, Ryszard.

Dostępność Absolutu. Problem metafizyki u Kanta i Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 183-227, 1970. Baczko, Bronisław.

Ideał społeczny Hegla a zagadnienie periodyzacji historii powszechnej. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 15-35, 1970. Bal, Karol.

Hegel i Marks w oczach filozofa argentyńskiego. [Rec. Raurich, Hector. Notas para la actualidad de Hegel y Marx]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 317-320, 1970. Górski, Eugeniusz.

Hegel a problem ciągłości kultury. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 36-58, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

Irracjonalizm przeciwko racjonalizmowi (Kierkegaard przeciwko Heglowi). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 78-98, 1970. Toeplitz, Karol.

Leninowska interpretacja Hegla. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 13-28, 1969. Płużański, Tadeusz.

Kierkegaard kontra Hegel. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 47-67, 1969. Płużański, Tadeusz.
Kierkegaard kontra Hegel (II). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 65-84, 1969.

O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Kaczmarek, Stefan.

Arcydzieło heglowskiej dialektyki po polsku. [Rec. Hegel, G. W. F. Fenomenologia ducha]. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-246, 1967. Kuderowicz, Zbigniew.

Stirner, Kierkegaard - krytycy Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 141-171, 1967. Niecikowski, Jerzy.

"Logika kierunkowa" L. S. Rogowskiego. [Rec. Rogowski, L. S. Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany]. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-243, 1967. Słupecki, Jerzy.

Sartre a Hegel. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-32, 1966. Gromczyński, Wiesław.

"Heglowska dialektyka wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 274-296, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kuderowicz, Zbigniew.

Aktualność filozofii politycznej Hegla we współczesnej myśli mieszczańskiej. [Rec. Fleischmann, Eugène. La Philosophie Politique De Hegel Sous Forme D'un Commentaire Des Fondements De La Philosophie Du Droit]. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-179, 1966. Panasiuk, Ryszard.

Krasiński a Hegel. Studia Filozoficzne, nr 3, 39-61, 1965. Janion, Maria.

O procesualnym charakterze dzieła muzycznego. Studia Estetyczne, t. 2, 91-105, 1965. Lissa, Zofia.

Z nowych badań nad Heglem. [Rec. Goldschmidt, Victor. État de nature et pacte de soumission chez Hegel. Garaudy, Roger. Contradiction et totalité dans la logique de Hegel]. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-238, 1965. Łagowski, Bronisław.

Estetyka Hegla i problem tzw. "końca sztuki". Studia Filozoficzne, nr 1, 109-116, 1965. Morawski, Stefan.

Międzynarodowy Kongres Heglowski. Studia Estetyczne, t. 2, 107-112, 1965. Patočka, Jan.

Hegel: Moralistyka a utopia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 227-265, 1964. Kuderowicz, Zbigniew.

Problem biurokracji we wczesnej twórczości Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-53, 1964. Panasiuk, Ryszard.

Logika heglowska a idea odpowiedzialności moralnej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 139-163, 1963. Kuderowicz, Zbigniew.

Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Misja filozofii i jej przemiany (Hegel, Feuerbach, Stirner). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 5-51, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Studia heglowskie. [Rec. Hegel-Studien, t. I, 1961]. Studia Filozoficzne, nr 2, 207-212, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Popularyzacja filozofii Hegla. [Rec. Kroński, Tadeusz. Hegel]. Studia Filozoficzne, nr 4, 233-236, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Koncepcje społeczeństwa zintegrowanego w twórczości Hegla i Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 215-260, 1962. Ładyka, Jerzy.

Hegel. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 2 1966. Kroński, Tadeusz.

Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń, Tow. Nauk. w Toruniu, 1964. Rogowski, Leonard Sławomir.

Relatywizm historyczny a etyka heglowska. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-112, 1961. Kuderowicz, Zbigniew.

Sens logiczny heglowskiej koncepcji sprzeczności zmiany i ruchu. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-41, 1961. Rogowski, Leonard Sławomir.

Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960. Kroński, Tadeusz.

Interesujące studium o filozofii heglowskiej. [Rec. Bakradze, K. S. Sistiema i mietod fiłosofii Giegiela]. Studia Filozoficzne, nr 5, 157-166, 1960. Kuderowicz, Zbigniew.

W sprawie oceny heglizmu. [Rec. Adorno, Theodor W. Aspekte der Hegelschen Philosophie]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 279-284, 1960. Kuderowicz, Zbigniew.

Hegel a Rousseau. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 136-166, 1959. Baczko, Bronisław.

Na marginesie nowej monografii o filozofii heglowskiej. [Rec. Findlay, J. N. Hegel: A Re-examination]. Studia Filozoficzne, nr 4, 185-190, 1959. Kuderowicz, Zbigniew.

Hegel a Rousseau. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 6, 87-118, 1958. Baczko, Bronisław.

Hegel i problemy filozofii historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 42-75, 1958. Kroński, Tadeusz.

Hegel, Marks i problemy alienacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 36-58, 1957. Baczko, Bronisław.

Problem zła moralnego w heglowskiej filozofii dziejów. Myśl Filozoficzna, nr 1, 24-54, 1957. Kroński, Tadeusz.

Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955. Schaff, Adam.