INDEKS TEMATYCZNY

LENIN, Władimir Iljicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Koncepcja materii a geometryzacja oddziaływań fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-38, 1988. Kalinowski, Marek W.

Kantowska "rzecz sama w sobie" a Leninowskie pojęcie materii. Studia Filozoficzne, nr 8, 51-64, 1987. Grodziński, Eugeniusz.

Aksjologia Leninowskiego programu "wyzwolenia pracy". Studia Filozoficzne, nr 8, 89-101, 1987. Lipiński, Andrzej W.

Filozofia w nowej edycji "Dzieł wszystkich" Włodzimierza Lenina. Studia Filozoficzne, nr 10, 127-131, 1987. Ładosz, Jarosław.

Lingwistyczne zainteresowania Marksa, Engelsa i Lenina. Studia Filozoficzne, nr 9, 115-135, 1986. Rogowska, Barbara.

Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii. [Polemika z: Musiał, Zbigniew. Z historii leninowskiej definicji materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 123-137, 1980. Lebiedziński, Włodzimierz.

Jeszcze raz o leninowskim pojęciu materii. [Polemika z: Lebiedziński, Włodzimierz. Jeszcze raz o dialektycznym pojęciu materii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 139-140, 1980. Musiał, Zbigniew.

Lenin i filozofia. Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 3-28, 1979. Althusser, Louis.

Z historii leninowskiej definicji materii. Studia Filozoficzne, nr 5, 67-76, 1979. Musiał, Zbigniew.

Czynnik subiektywny w rozwoju społecznym. Lenin a Plechanow. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-148, 1978. Borkowska, Judyta.

Krytyka teorii II Międzynarodówki. Lenin - Gramsci - Lukács. Studia Filozoficzne, nr 7, 87-99, 1978. Borkowska, Judyta.

Lenin o rewolucyjnej przemocy - racje moralne a realizm polityczny. Etyka, t. 16, 7-36, 1978. Glińska, Alicja.

Lenin. Studium struktury myśli. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 3-20, 1978. Lukács, György.
Lenin. Studium struktury myśli (II). Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 3-16, 1978.
Lenin. Studium struktury myśli (III). Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 3-21, 1978.

Filozoficzne i polityczne tendencje dezinterpretacji myśli Lenina w Republice Federalnej Niemiec. Skwierciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 145-156, 1977. Finger, Otto.

Lenin i Plechanow wobec rewolucji rosyjskiej. (Wybrane zagadnienia teoretyczne). Studia Filozoficzne, nr 10, 97-107, 1977. Gortat, Radzisława i Marciniak, Piotr.

Uwagi o problemie stosunku marksizmu do fenomenologii: rewolucja i prawda - Lenin i Husserl. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 55-66, 1975. Łoziński, Jerzy.

Aktualność Leibniza teorii "reprezentacji" i na niej opartego określenia istoty prawdy "realnej". Studia Filozoficzne, nr 8, 35-43, 1974. Gordon, Mieczysław.

Lenin, państwo i teoria imperializmu. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 83-90, 1974. Zangheri, Renato.

Lenin o filozofii Feuerbacha (III). Człowiek i Światopogląd, nr 1, 78-91, 1973. Kozłowski, Roman.

Lenin a socjologia burżuazyjna. Studia Filozoficzne, nr 3, 61-81, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Niektóre problemy teoretyczne w leninowskiej koncepcji wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-92, 1972. Glińska, Alicja.

Filozofia polityki, aspiracje teorii i program dla praktyki. Studia Filozoficzne, nr 9, 67-72, 1972. Lipiec, Józef.

Z historii wydania dzieła W. I. Lenina "Materializm a empiriokrytycyzm". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 157-169, 1972. Musiał, Zbigniew.

Żywioł i świadomość. Leninizm z perspektywy wielkiego sporu (I). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 5-22, 1972. Turek, Leszek.

Leninowska koncepcja dialektyki jako teorii poznania i logiki. [Rec. Kopnin, P. W. Fiłosofskije idei W. I. Lenina i łogika]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 131-137, 1971. Banasiewicz, Wiesław.

Filozoficzne idee W. I. Lenina a współczesne przyrodoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-25, 1971. Frołow, Iwan T.

Lenin o kwestii kobiecej. Etyka, t. 8, 7-22, 1971. Glińska, Alicja.

Leninowska koncepcja kultury - teoria i praktyka. [Rec. Kossak, Jerzy. Lenin i kultura]. Studia Filozoficzne, nr 5, 239-242, 1971. Kaczocha, Włodzimierz.

Ontologiczna koncepcja państwa w politycznych pismach Lenina. Studia Filozoficzne, nr 4, 101-115, 1971. Lipiec, Józef.

Lenin jako filozof. [Rec. Lenin kak fiłosof. Rozental, M. M. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-184, 1971. Ochocki, Kazimierz.

W. I. Lenin a materializm dialektyczny. [Rec. Kopnin, P. W. W. I. Lenin i matierialisticzeskaja dialektika]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 131-139, 1971. Siniugina, Larysa.

O logicznej strukturze leninowskiego pojęcia materii. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-38, 1971. Synowiecki, Adam.

Marksistowsko-leninowskie ujęcie materii a idealizm fizykalny. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 80-89, 1971. Sztumski, Janusz i Sztumski, Wiesław.

Leninowska koncepcja materii a fizyka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 2, 110-122, 1970. Butrym, Stanisław.

Lenin a współczesna radziecka filozofia fizyki. [Rec. wybranych tekstów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 235-243, 1970. Butryn, Stanisław.

W. I. Lenin - poznanie i działanie. Studia Filozoficzne, nr 2, 16-28, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.

O gnoseologicznym ujęciu centralnych kategorii filozoficznych u Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-50, 1970. Jedynak, Stanisław.

Leninowska koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 138-150, 1970. Kasia, Andrzej.

Lenin a klasyczna filozofia niemiecka. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 5-26, 1970. Kozłowski, Roman.

Rewolucja a ciągłość kultury w poglądach Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 51-70, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

O leninowskiej koncepcji materii z perspektywy fizyki współczesnej. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 1970, 30-45, 1970. Majewski, Zbigniew.

Stulecie urodzin Lenina w radzieckich czasopismach filozoficznych. [Rec. Woprosy Fiłosofii, nr 1-9, 1969; Fiłosofskije Nauki, nr 1-5, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-194, 1970. Morawiec, Kazimierz.

O leninowskich zasadach i sposobach krytyki filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-109, 1970. Nijakowski, Mieczysław.

Nauka i polityka. W sprawie uprawiania marksistowskiej teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1970. Ochocki, Aleksander.

Losy historyczne dorobku filozoficznego W. I. Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 123-137, 1970. Ochocki, Kazimierz.

Lenin: społeczeństwo przyszłości i droga doń wiodąca. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-186, 1970. Panasiuk, Ryszard.

Lenin a problem nieskończoności we współczesnej kosmologii. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 46-59, 1970. Skarżyński, Edmund.

Lenin jako filozof. (W setną rocznicę urodzin). Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 141-145, 1970. Soldenhoff, Stanisław.

Lenin i filozofia subiektywnego idealizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 151-170, 1970. Wolniewicz, Bogusław.

Leninowska interpretacja Hegla. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 13-28, 1969. Płużański, Tadeusz.

Problemy determinizmu społecznego i moralności w pracach W. I. Lenina. Etyka, t. 3, 11-26, 1968. Szyszkin, A. F.

W. I. Lenin o kryterium moralności komunistycznej. Etyka, t. 3, 29-30, 1968. Żyro, Emilia.

"Lenin i pojęcie materii" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 5-28. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Amsterdamski, Stefan.

Lenin. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Martel, Karol.

"Lenin i problem socjologii" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 381-399. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Molska, Alina.

"Leninowska krytyka filozofii Kanta na tle walk z idealizmem subiektywnym w dziedzinie gnoseologii" w: Materiały sesji naukowej ku czci 90 rocznicy urodzin Lenina, 101-118. Poznań, PWN, 1961. Kaczmarek, Stefan.

"Metodologiczne znaczenie 'Zeszytów filozoficznych' Lenina dla rozwoju marksizmu w Polsce" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 9-107. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

"Lenin o interpretacji dzieła literackiego" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 108-143. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Morawski, Stefan.

"Lenin o formach rewolucji socjalistycznej" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 229-301. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Waldenberg, Marek.

"Lenin a problemy działalności ekonomicznej i socjalnej współczesnego państwa burżuazyjnego" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 144-228. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Zawadzki, Sylwester.

O stosunkach poglądów gnoseologicznych Lenina i Plechanowa. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-69, 1960. Cackowski, Zdzisław.

O pewnych problemach leninowskiej teorii odbicia i klasycznej koncepcji prawdy. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 49-94, 1960. Krajewski, Władysław.
O pewnych problemach leninowskiej teorii odbicia i klasycznej definicji prawdy. Część II. Studia Filozoficzne, nr 4, 95-117, 1960.

Sesja leninowska. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 300-311, 1960. R., J.

Omówienie filozoficznego referatu Jarosława Ładosza i dyskusji nad nim, w której udział wzięli Marek Fritzhand, Władysław Krajewski, Brodowski, Czesław Nowiński, Helena Eilstein, Tadeusz Jaroszewski, Andrzej Nowicki, a następnie socjologicznej części sesji.

Lenin o formach rewolucji socjalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 3-48, 1960. Waldenberg, Marek.

Materiały leninowskiej sesji naukowej PAN. Myśl Filozoficzna, nr 2, 285-289, 1957. Mrówczyński, Tadeusz.

Leninowskie pojęcie materii a idealizm fizyczny. Myśl Filozoficzna, nr 4, 183-221, 1953. Eilstein, Helena.

Lenin w sprawie wojny i pokoju. Myśl Filozoficzna, nr 4, 88-124, 1952. Morawiecki, Wojciech.

Lenin o znaczeniu wojującego materializmu. Nowicki, Janusz (tłum.). Myśl Filozoficzna, nr 2, 26-41, 1952. Okułow, A.

Niektóre zagadnienia marksistowskiej teorii agrarnej w pracach Lenina. Myśl Filozoficzna, nr 3, 163-200, 1952. Zawadzki, Józef.

Czterdziestolecie "Materializmu i empiriokrytycyzmu". Myśl Współczesna, nr 11, 162-175, 1949. Cogniot, Georges.

Potężna ideowa broń leninizmu. (Na czterdziestolecie książki Lenina "Materializm a empiriokrytycyzm"). Myśl Współczesna, nr 11, 176-189, 1949. Georgjew, F.

Kosmopolityzm - ideologia imperializmu. (Na marginesie "Materializmu i empiriokrytycyzmu" Lenina). Myśl Współczesna, nr 11 (42), 135-151, 1949. Schaff, Adam.

Pogląd Lenina na elektrony a najnowsze odkrycia fizyki. Grochowska, Ewa (tłum.). Myśl Współczesna, nr 6-7, 350-373, 1948. Kedrow, Wł.