INDEKS TEMATYCZNY

MARX, Karl (MARKS, Karol)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Tezy o Marksie. Z punktu widzenia libertarianizmu. Edukacja Filozoficzna, vol. 52, 93-101, 2011. Sikora, Paweł.

 

Relacyjność bytu społecznego a filozoficzne antynomie. Colloquia Communia, 2(43), 119-127, 1989. Orzeł, Józef.

Własność jako przedmiot teoretyczny. Colloquia Communia, 4-5(39-40), 89-109, 1988. Mejbaum, Wacław.

Marks i moralność w oczach Anglosasów. [Rec. Marx and Morality. Nielsen, Kai & Patten, Steven C. (eds)]. Etyka, nr 23, 174-177, 1988. Wojciechowski, Krzysztof.

Marks i Wittgenstein: filozofia i społeczeństwo. Wojcieszak, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 123-135, 1987. Bassols, Alejandro Tomasini.

Pojęcie "pracy" i "pracy produkcyjnej" w "Kapitale" Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 8, 77-88, 1987. Kocikowski, Andrzej.

Wokół problemu introspekcji w filozofii Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-9, 1987. Murawski, Krzysztof.

Relacja pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim u Hegla i Marksa. Studia Filozoficzne, nr 9, 81-95, 1987. Orzeł, Józef.

Historyczne działanie Marksa w świetle jego materialistycznego pojmowania dziejów. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 3-9, 1986. Fleischer, Helmut.

Koncepcje rewolucji i ruchu społecznego a zagadnienie osobowości - aktualność myśli marksowskiej. Niecikowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 21-28, 1986. Golubović, Zagorka.

Historia i utopiści według Hegla i Marksa. Popławski, Tadeusz; Bołtuć, Piotr (tłum.). Colloquia Communia, 1(24), 5-21, 1986. d'Hondt, Jacques.

Owoce wykorzystania marksowskiej koncepcji realnego humanizmu przez niemieckich teoretyków komunistycznych w walce z faszyzmem. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 29-33, 1986. Kätzel, Siegfried.

Marksowska idea negatywnie zniesionego kapitalizmu. Szkic do rekonstrukcji. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 51-58, 1986. Kozłowski, Marek.

Karol Marks i nasza era. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-19, 1986. Kozłowski, Marek.

Struktura filozofii Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-33, 1986. Lorenc, Włodzimierz.

Epistemologia Hegla i Marksa a zagadnienie prawdy. Colloquia Communia, 1(24), 39-59, 1986. Mejbaum, Wacław.

Aktualność Marksa. [Rec. Singer, Peter. Marx]. Etyka, nr 22, 284-289, 1986. Mendelski, Tadeusz.

Marks a teoria realnego socjalizmu. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 259-270, 1986. Ochocki, Aleksander.

Lingwistyczne zainteresowania Marksa, Engelsa i Lenina. Studia Filozoficzne, nr 9, 115-135, 1986. Rogowska, Barbara.

Karol Marks - polityka, nauka i filozofia. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 11-20, 1986. Sandkühler, Hans Jorg.

O Platonia, Kanie i 11 tezie. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 53-66, 1986. Symotiuk, Stefan.

Kontrowersje wokół kategorii "idiealnoje". [Rec. Kłassen, Erich Griegorowicz. Idiealnoje. Koncepcja Karla Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 188-192, 1986. Szołtysek, Adolf E.

Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla. Problem podmiotu i substancji w heglowskiej filozofii dziejów. Colloquia Communia, 1(24), 61-72, 1986. Walentowicz, Halina.
Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla (cz. II). Colloquia Communia, 2-3, 271-287, 1986.

Dialektyczny stosunek myśli Marksa do świata XX wieku. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 13-25, 1985. Avineri, Shlomo.

Marks a Proudhon. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 151-161, 1985. Bartkiewicz, Magdalena.

Człowiek rozszczepiony u Marksa. Przyczynek do kwestii wiary. Niecikowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 95-102, 1985. Bertrand, Michèle.

Marks a etyka. Siemek, Marek J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 27-31, 1985. Földesi, Tamás.

Implikacje późnych polemik politycznych Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 129-150, 1985. Hołówka, Jacek.

Pojęcie i rzeczywistość. Wpływ Hegla na Marksowską koncepcję prawdy. [Rec. Prokopczyk, Czesław. Truth and Reality in Marx and Hegel. A Reassessment]. Studia Filozoficzne, nr 10, 114-122, 1985. Kozłowski, Marek.

List do Karola Marksa. Siemek, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 121-128, 1985. Negt, Oskar.

Marks pojutrze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 85-94, 1985. Ochocki, Aleksander.

Społeczne źródła "świadomości fałszywej". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 103-110, 1985. Perkowska, Halina.

Karol Marks o roli czasu w działaniu społecznym. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-62, 1985. Pešek, Jiři.

Znaczenie Marksowskiej krytyki dla opanowania współczesnych zagrożeń ludzkości. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 37-53, 1985. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich.

Przyczynek do krytyki marksistowskiej krytyki Hegla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 5-11, 1985. Siemek, Marek J.

Marks a Hegel - przyczynek do problemu metody. [Rec. Meiners, Reinhard. Methodenprobleme bei Marx und ihr Bezug zur Heglischen Philosophie]. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 223-230, 1984. Walentowicz, Halina.

Obecność Marksa w kulturze filozoficznej XX wieku. [Konferencja Jabłonna 25-28.10.1984]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 201-203, 1985. Wypych, Włodzimierz.

Marks i metafizyka Hegla. Studia Filozoficzne, nr 3, 57-64, 1983. Aleksandrowicz, Dariusz.

Antynomie krytyki marksizmu. (W setną rocznicę śmierci Karola Marksa). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 3-16, 1983. Borgosz, Józef.

Praca ludzka i jej twórcza moc. Studia Filozoficzne, nr 4, 19-32, 1983. Cackowski, Zdzisław.

Marksowska koncepcja świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 235-246, 1983. Chmielecki, Andrzej.

O wartości poznania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 201-215, 1983. Dziamski, Seweryn.

Etyka marksowska a etyka marksistowska . Studia Filozoficzne, nr 3, 27-47, 1983. Fritzhand, Marek.

Aktywizm epistemologii K. Marksa a przekroczenie tradycyjnego empiryzmu i racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 17-34, 1983. Jaroszewski, Tadeusz M.

Karol Marks i marksologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-158, 1983. Ochocki, Kazimierz.

Radykalny antykonstrukcjonizm M. Heideggera a marksowska nauka o "stronie czynnej". Studia Filozoficzne, nr 3, 95-107, 1983. Ożarowski, Jan.

Marksowska koncepcja człowieka i problem interpretacji danych archeologicznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 85-93, 1983. Panasiuk, Ryszard.

Dwie ontologie: Hegla? Marksa? Lukácsa? Studia Filozoficzne, nr 10, 3-14, 1983. Ślęczka, Kazimierz.

Marksowska koncepcja emancypacji społecznej w teorii i praktyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-168, 1983. Waserman, Jerzy.

Dialektyka "istoty" i "istnienia" człowieka we wczesnych pismach Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-17, 1983. Zdanowicz, Piotr.

"Nie jestem marksistą". [Polemika z: Mucha, Janusz. Społeczne funkcje nauk społecznych w rozumieniu ich twórców]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 137-142, 1982. Tittenbrun, Jacek.

K. Marks i F. Engels o społeczeństwie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 17-38, 1982. Walentowicz, Halina.

Marksizm a filozofia. [Polemika z: Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 147-154, 1981. Jasiński, Bogusław.

Fryderyk Nietzsche - problemy recepcji. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-115, 1981. Mackiewicz, Witold.

Społeczne funkcje nauk społecznych w rozumieniu ich twórców. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-100, 1981. Mucha, Janusz.

Hegel, Marks i współczesność. [Rec. Mercier-Josa, Solange. Pour lire Hegel et Marx]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-176, 1981. Puszko-Miś, Hanna.

Perspektywy rewolucyjne II połowy XIX wieku w świetle korespondencji K. Marksa i F. Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-131, 1981. Walentowicz, Halina.

Feuerbach, Marks i lewica heglowska w kwartalniku "The Philosophical Forum". Studia Filozoficzne, nr 11, 173-179, 1980. Kozłowski, Marek.

Pisma wybrane Karola Marksa. [Rec. Marks, Karol. Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm]. Studia Filozoficzne, nr 11, 191-199, 1980. Manias, Władysław.

Marksowska koncepcja ideologii. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-132, 1980. Raciborski, Jacek.

Czym jest uspołecznienie. (Na podstawie Kapitału Marksa). Studia Filozoficzne, nr 11, 33-49, 1979. Walentowicz, Halina.

Myśl etyczna młodego Marksa. Wyd. 2 popr. i poszerz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1978. Fritzhand, Marek.

Marksowska kategoria uczonego burżuazyjnego. Etyka, t. 15, 7-30, 1977. Buczkowski, Piotr.

Marksa krytyka Proudhona. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 107-126, 1977. Labica, Georges.

Marks - antropologia i praxis. Studia Filozoficzne, nr 6, 39-53, 1977. Panasiuk, Ryszard.

Marksa koncepcja twórczości. Rodzińska, A. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1977. Parsons, Howard.

Althussera czytanie "Kapitału". [Rec. Althusser, Louis i Balibar, E. Czytanie "Kapitału"]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 172-176, 1977. Stolarczyk, Zofia.

Karol Marks: dialektyka i struktura świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 31-53, 1976. Kopel, Jerzy.

Dialektyka ewolucji teoretycznej młodego Marksa. Nowicki, Światosław Florian (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 11-19, 1975. Althusser, Louis.

Szkice o strukturalizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975; wyd. 2 1983. Schaff, Adam.

Marks: łagodna ekonomia praktyczna i brutalna historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-52, 1974. Ochocki, Aleksander.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji a metoda idealizacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-154, 1974. Such, Jan.

Aktywizm a kwestia realizmu teoriopoznawczego w filozofii Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 11-31, 1973. Jaroszewski, Tadeusz M.

"Logika" Hegla i "Kapitał" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 103-129, 1973. Mendelski, Tadeusz.

Powstanie i rozwój realnego humanizmu Karola Marksa - walka z alienacją. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-51, 1973. Ochocki, Aleksander.

Uwagi o metodzie dialektycznej Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 61-73, 1973. Pałubicka, Anna i Kmita, Jerzy.

Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. (Próba ujęcia tematu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 135-173, 1973. Panasiuk, Ryszard.

O stosunku Marksa do Hegla. Siemek, Marek J. (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 133-154, 1972. Althusser, Louis.

Mit o dwóch Marksach (I). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 68-91, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.
Czy młody Marks był materialistą? Człowiek i Światopogląd, nr 4, 23-45, 1972.

Określenie i zakres znaczeniowy pojęcia "praktyka" w filozofii Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 9, 43-65, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.

Filozofia praktyki a kreacjonizm. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 92-118, 1972. Kuczyński, Janusz.

Model nauk empirycznych w koncepcji twórców marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 35-64, 1972. Nowak, Leszek.

Młody Marks a współczesne niemarksistowskie interpretacje marksizmu. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 61-74, 1972. Ojzerman, T. I.

Louis Althusser - destrukcja przedmiotowości. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 61-83, 1972. Płużański, Tadeusz.

Homo agens. Antyhumanizm Marksa czy Althussera? Człowiek i Światopogląd, nr 9, 82-106, 1972. Płużański, Tadeusz.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-34, 1972. Such, Jan.

Filozofia a przyrodoznawstwo w "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-129, 1971. Butrym, Stanisław.

"Czy potrzebna jest reinterpretacja metody badawczej Karola Marksa?" [Polemika z: Żurawicki, S. Czy potrzebna...]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 106-109, 1971. Kmita, Jerzy.

O właściwe rozumienie metodologicznych badań nad Marksem. [Polemika z: Żurawicki, Seweryn. Jeszcze raz w sprawie...]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 113-115, 1971. Nowak, Leszek.

Hegel i Marks: Dwie filozofie polityki. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-99, 1971. Panasiuk, Ryszard.

Jeszcze raz w sprawie "Czy potrzebna jest reinterpretacja metody badawczej Marksa?". [Polemika z: Kmita, Jerzy]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 76-79, 1971. Żurawicki, Seweryn.

Hegel i Marks w oczach filozofa argentyńskiego. [Rec. Raurich, Hector. Notas para la actualidad de Hegel y Marx]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 317-320, 1970. Górski, Eugeniusz.

Miejsce pracy w Marksowskim humanizmie. Etyka, t. 6, 113-131, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

Człowiek w perspektywie Teilharda i Marksa. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 76-86, 1970. Płużański, Tadeusz.

Refleksje nad zagadnieniem pracy w marksistowskiej filozofii człowieka. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 105-126, 1969. Ochocki, Aleksander.

Jeszcze o młodym Marksie. [Rec. Łapin, N. I. Mołodoj Marks]. Studia Filozoficzne, nr 1, 221-224, 1969. Panasiuk, Ryszard.

Miejsce "Kapitału" K. Marksa w rozwoju metodologii nauk [Polemika z: Topolski, Jerzy. Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 3, 133-143, 1969. Żurawicki, Seweryn.  

Pojęcie ideologii u Marksa w świetle współczesnych interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 35-52, 1968. Folkierska, Andrea.

Koncepcja kultury w ujęciu Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-33, 1968. Kłoskowska, Antonina.

Historia i współczesność. Próba rekonstrukcji historiozofii młodego Marksa zawartej w jego pismach powstałych przed rokiem 1844. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1968. Panasiuk, Ryszard.

Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-33, 1968. Topolski, Jerzy.

Max Weber jako krytyk i uczeń Marksa. [Rec. Kozyr-Kowalski, Stanisław. Max Weber a Karol Marks]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 121, 1968. Walicki, Andrzej.

Zawartość etyczna I tomu "Kapitału" Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 7-30, 1967. Glińska, Alicja.

K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1967. Kachlak, Tadeusz.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

"Wyzwolenie i rozwój osobowości ludzkiej w filozofii Karola Marksa" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 340-358. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Jaroszewski, Tadeusz M.

"Antypozytywizm" Milana Kangrgi. [Rec. Kangrga, Milan. Etički problem u djelu Karla Marxa. Kritika moralne svijesti]. Studia Filozoficzne, nr 1, 210-214,1966. Jedynak, Stanisław.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.

Aksjologiczna treść pojęcia sprawiedliwości w poglądach Karola Marksa. Etyka, t. 1, 191-219, 1966. Żyro, Emilia.

Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Majler, Janina.

O Marksowskiej koncepcji alienacji estetycznej. Studia Estetyczne, t. 2, 271-288, 1965. Ochocki, Aleksander.

Engels. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Filozofia i ekonomia w pismach młodego Marksa. [Rec. Friedrich, Manfred. Philosophie und Ökonomie beim jungen Marx]. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-175, 1964. Orłowski, Aleksander.

Problem biurokracji we wczesnej twórczości Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-53, 1964. Panasiuk, Ryszard.

Radziecka praca o "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych 1844 r." Karola Marksa. [Rec. Pażitnow, L. N. U istokow rewolucjonnogo pierieworota w fiłosofii]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1963. Panasiuk, Ryszard.

Uwagi o strukturze myśli estetycznej Marksa. Studia Estetyczne, t. 1, 101-117, 1964. Pazura, Stanisław.

Z zagadnień "filozofii życia". [Rec. Fritzhand, Marek. Człowiek, humanizm, moralność: ze studiów nad Marksem]. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-201, 1962. Legowicz, Jan.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

Zasada walki klas i rewolucji proletariackiej w systemie etycznym młodego Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3, 113-141, 1961. Fritzhand, Marek.

Istota człowieka w ujęciu Marksa. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-34, 1960. Fritzhand, Marek.

Problemy interpretacji Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-26, 1959. Hirszowicz, Maria.

Karol Marks i klasyczna definicja prawdy. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-67, 1959. Kołakowski, Leszek.

Młody Marks a romantyczna koncepcja stosunku jednostki do społeczeństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 217-248, 1959. Kuderowicz, Zbigniew.

U podstaw etyki Marksa. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-37, 1958. Fritzhand, Marek.

O związku filozofii i polityki we wczesnych pracach Marksa. Lisowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 17-51, 1958. Lefebvre, Henri.

Hegel, Marks i problemy alienacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 36-58, 1957. Baczko, Bronisław.

Polemika w sprawie poglądów filozoficznych młodego Marksa. [Rec. Popitz, Heinrich. Der Entfremdete Mensch. Zeitkritik und Geschichtsphilosophie des Jungen Marx]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 210-218, 1957. Kuderowicz, Zbigniew.

U podstaw materialistycznej teorii wychowania. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-43, 1955. Suchodolski, Bogdan.

Marksa "Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej". W związku z nowym polskim wydaniem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 157-187, 1954. Bauman, Zygmunt.

Marks a emigracja polska w okresie wojny krymskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 44-63, 1953. Bobińska, Celina.

Marks i Engels a demokracja polska w latach czterdziestych XIX w. Myśl Filozoficzna, nr 3, 19-43, 1953. Katz, Henryk.

Niektóre problemy estetyki w pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 126-161, 1953. Siekierska, Jadwiga.

Zagadnienia metodologii badań społecznych w niektórych pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 228-265, 1952. Szczepański, Jan.

Z genezy marksizmu. Myśl Współczesna, nr 11-12 (66-67), 194-229, 1951. Litwin, Jakub.

Marks a idea wolności. Kołakowski, Leszek (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1949. Lefebvre, Henri.