INDEKS TEMATYCZNY

NIETZSCHE, Friedrich


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

F. Nietzsche: średniowiecze i chrześcijaństwo. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-214, 1990. Kasia, Andrzej.

Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 299-310, 1990. Kusak, Leszek.

Komentarz do komentarza Heideggera do domniemanego komentarza Nietzschego do komentarza Hegla o potędze negatywności. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 125-131, 1989. Kołakowski, Leszek.

Rewizja marksistowskiego obrazu Nietzschego? O wewnętrznym związku fragmentarycznej filozofii. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 59-85, 1989. Pepperle, Heinz.

Krytyka panującej moralności jako wprowadzenie do etyki Fryderyka Nietzschego. Colloquia Communia, 2(43), 155-162, 1989. Sukiennik, Włodzimierz W.

Wokół Nietzschego. Znak, nr 400, 104-109, 1988. Gowin, Jarosław.

Nietzsche, politeizm i parodia. Matuszewski, Krzysztof (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 59-77, 1988. Klossowski, Pierre.

Klossowski, Pierre. Pozór filozofa oszusta, fantazmat i zasada rzeczywistości. Banasiak, Bogdan (tłum.). Colloquia Communia, 1-3(36-38), 79-81, 1988.

Teoria wiedzy Fryderyka Nietzschego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 79-105, 1988. Patyna, Wojciech.

Polskość Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 1, 121-134, 1988. Pietrzak, Józef.

Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę? [Rec. Djurić, Mihajlo. Nietzsche und die Metaphysik]. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-153, 1987. Kusak, Leszek.

Egzystencjalne ugruntowanie potrzeby myślenia: Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-66, 1987. Kwiatkowski, Stanisław.

Etyczne aspekty emancypacji kobiet w ujęciu Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-151, 1987. Pietrzak, Józef.

Fryderyk Nietzsche a antysemityzm. Studia Filozoficzne, nr 7, 117-132, 1987. Pietrzak, Józef.

Idea nadczłowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 3, 101-116, 1986. Pietrzak, Józef.

Losy jednej myśli. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-176, 1986. Pietrzak, Józef.

Zaratustra jako nauczyciel radości. Studia Filozoficzne, nr 11, 125-145, 1986. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Rola analizy psychologicznej w nietzscheańskiej koncepcji filozofii sztuki. Studia Filozoficzne, nr 11, 177-188, 1986. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Nietzsche i Baeumler, czyli o możliwości pozytywnej metafizyki faszystowskiej. Skwieciński, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 147-164, 1986. Kiss, Endre.

Wątki nietzscheańskie w filozofii rosyjskiej i radzieckiej. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 77-97, 1985. Dobieszewski, Janusz.

Między buntem a nadzieją. Interpretacje nihilizmu rosyjskiego na tle filozofii Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 49-76, 1985. Filipowicz, Stanisław.

Religia jako nihilistyczna "wola mocy". Colloquia Communia, 3-6(20-23), 147-164, 1985. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Apollińskie i Dionizyjskie (Nietzsche: "Narodziny tragedii"). Żelazny, Mirosław (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 181-189, 1985. Jung, Carl Gustav.

Dekadencja i nihilizm w filozofii F. W. Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 119-134, 1985. Kaniowski, Władysław.

Ścieżkami Zaratustry. Łazarski, Aleksander T. (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 101-117, 1985. Odujew, Stefan F.

Relatywizm etyczny Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 129-142, 1985. Pietrzak, Józef.

Immoralizm Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 10, 93-108, 1985. Pietrzak, Józef.

Twórczość Fryderyka Nietzschego w piśmiennictwie polskim. Bibliografia adnotowana (1948-1984). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 233-244, 1985. Szczepański, Tomasz.

Nietzsche. Wodziński, Cezary (tłum.). Colloquia Communia, 3-6(20-23), 165-179, 1985. Szestow, Lew.

Afirmacja i bunt w myśli Fryderyka Nietzschego i Alberta Camusa. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 143-151, 1985. Wysokiński, Ryszard K.

Śmierć Boga w filozofii Fryderyka Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 135-145, 1985. Żelazny, Mirosław.

[Rec. Schneider, Ursula. Grundzüge einer Philosophie des Glücks bei Nietzsche]. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 228-230, 1985. Żelazny, Mirosław.

"Myślenie istotne" Martina Heideggera jako kontynuacja nietzscheańskiej filozofii czasu. Studia Filozoficzne, nr 1, 69-84, 1984. Żelazna, Jolanta.

Chaos i logos. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 257-265, 1983. Żelazny, Mirosław.

"Nowa fala" w badaniach filozofii Fryderyka Nietzschego. [Rec. Nietzsche. Literaturmagazin, 12]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 166-170, 1982. Górniak, Krystyna.

Zejście Zaratustry. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 43-58, 1982. Mackiewicz, Witold.

Polemika Artura Gorskiego z Fryderykiem Nietzschem. Z dziejów recepcji niemieckiej filozofii życia w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 243-273, 1982. Miklaszewska, Justyna.

Wiedza radosna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 59-77, 1982. Pietrzak, Józef.

Wieczny powrót i wieczne powracanie w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 61-72, 1982. Żelazny, Mirosław.

Kultura antyku jako wizja przyszłości. (Kilka uwag o "Narodzinach tragedii" Fryderyka Nietzschego). Studia Filozoficzne, nr 1, 117-127, 1981. Górniak, Krystyna.

Fryderyk Nietzsche - problemy recepcji. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-115, 1981. Mackiewicz, Witold.

Wpływ Schopenhauera i Wagnera na twórczość młodego Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 9, 65-84, 1981. Żelazny, Mirosław.

Koncepcja sztuki F. W. Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-211, 1976. Kaniowski, Władysław.

Literatura i los. Znak, nr 254, 1025-1030, 1975. Bieńkowska, Ewa.

[Rec. Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Band 2, 1973]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 288-297, 1975. Gumański, Leon.

Wydanie dzieł Nietzschego. [Rec. Nietzsche-Werke. Kritische Gesamtausgabe. Colli, G. & Montinari, M. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 150-151, 1975. Kaniowski, Władysław.

Metafizyka ciała - krytyka i inspiracja. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-121, 1975. Urbanowski, Bohdan.

Nietzsche i Hegel: spór o historię. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-129, 1973. Bieńkowska, Ewa.

[Rec. Müller-Lauter, Wolfgang. Nietzsche: Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze Seiner Philosophie]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 17-20, 1973. Gumański, Leon.

Nietzsche: religia jako źródło degradacji osobowości. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-114, 1973. Kaniowski, Władysław.

Nietzscheańska koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 5, 217-228, 1973. Kaniowski, Władysław.

Poznanie i czyn (Stanisław Brzozowski - Fryderyk Nietzsche). Studia Filozoficzne, nr 4, 79-103, 1973. Walicki, Andrzej.

Dwie twarze losu. Fragment szkicu o Fryderyku Nietzschem. Znak, nr 222, 1634-1648, 1972. Bieńkowska, Ewa.

Powroty Zaratustry. [Rec. Odujew, S. F. Tropami Zaratustry]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 271-279, 1972. Urbankowski, Bohdan.

"Fryderyk Nietzsche: wolność przeciwko społeczeństwu" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 329-339. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kuczyński, Janusz.

Zgubna doktryna nietzscheańska. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-16, 1965. Gawecki, Bolesław J.

Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965. Gillner, Helmut.

Dekadencja kultury mieszczańskiej w analizach Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-90, 1962. Kuczyński, Janusz.

Swoistość metody filozoficznej Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-173, 1961. Gillner, Helmut.

Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Weiss, Tomasz.

[Rec. Schlechta, Karl. Der Fall Nietzsche]. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 41-43, 1959. Elzenberg, Henryk.

Nietzsche a faszyzm. Myśl Współczesna, nr 3, 305-329, 1947. Lukács, György.
Nietzsche jako prekursor estetyki faszystowskiej. Hertz, Paweł (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 3-28, 1947.