INDEKS TEMATYCZNY

PLATON


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Homo platonicus - wolny czy zniewolony? Bataille’owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, nr 19-20, 169-200, 2007. Bogusławski, Marcin.

On the Power of Virtue: Universalism of Plato’s Political Philosophy. Dialogue and Universalism, nr 13:7-8, 135-149, 2003. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth. Dialogue and Universalism, 11:11-12, 75-86, 2001. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Myśl - słowa nie wypowiedziane. Platon: Theajtet, Sofista, Fileb. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-175, 1990. Danek, Zbigniew.

Rola mitu w argumentacji platońskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1990. Przełęcki, Marian.

Wątki naturalizmu i racjonalizmu w dwunastowiecznej szkole w Chartres. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 89-108, 1989. Boczar, Mieczysław.

Spór o Platona. Znak, nr 408, 56-67, 1989. Legutko, Ryszard.

Czy mieszkańcy platońskiej jaskini odkryją nierealność oglądanych przez siebie cieni? Studia Filozoficzne, nr 9, 97-108, 1989. Stanisławek, Jędrzej.

[Rec. Richard, Marie-Dominique. L'enstreignement oral de Platon. Une nouvelle interpretation du platonisme]. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 212-216, 1988. Kijewska, Agnieszka.

Argumentacja etyczna w "Gorgiaszu" Platona. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-12, 1988. Przełęcki, Marian.

Ontologia archaiczna a ontologia Platona. Na marginesie rozważań nad Mircei Eliadego koncepcją wiecznego powrotu. Studia Filozoficzne, nr 10, 179-189, 1987. Adamus, Maria.

Ku nowej interpretacji Platona. Wesoły, Marian (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 3-18, 1987. Krämer, Hans.

O możliwości koherentnej rekonstrukcji ontologii Platona. [Rec. Sayre, Kenneth M. Plato's Late Ontology. A Riddle Resolved]. Studia Filozoficzne, nr 9, 163-174, 1986. Blandzi, Seweryn.

O paradoksach Platońskiego "Parmenidesa". Studia Filozoficzne, nr 6, 47-62, 1986. Przełęcki, Marian.

O Platonia, Kanie i 11 tezie. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 53-66, 1986. Symotiuk, Stefan.

Obrazy są korzeniami myśli. Znak, nr 380-381, 3-32, 1986. Wolicka, Elżbieta.

Czy idea jest eidosem? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-167, 1985. Czarnawska, Mirosława.

O platońskim ideale moralnym. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 19-31, 1985. Przełęcki, Marian.

Platoński ład duszy. Krzeczkowski, Henryk (tłum.). Znak, nr 370-371, 147-165, 1985. Voegelin, Eric.

Filozofia a psychoterapia. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 67-79, 1985. Wais, Jadwiga.

Parmenides jako wprowadzenie do platońskiej dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-36, 1984. Bołtuć, Piotr.

O uwarunkowaniach Arystotelesowej interpretacji teorii idei. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-56, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Rozwój myśli greckiej jako droga ku Platońskiej idei. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-62, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Platon Witwickiego. Uwagi o przekładzie. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-10, 1984. Domański, Juliusz.

Człowiek - współtwórczy element wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 10, 37-51, 1984. Grajkowska, Wanda.

Platon Hare'a. [Rec. Hare, Richard M. Plato]. Etyka, nr 21, 198-201, 1984. Miłuński, Zbigniew.

O platońskiej koncepcji filozofii. Studia Filozoficzne, nr 10, 11-19, 1984. Przełęcki, Marian.

Zerwanie jedności konstytutywnej słowa, muzyki i tańca a platońska krytyka teatru. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 157-160, 1980. Moutsopoulos, Evangelos.

Ψεύδοσ i ψεύδησ w filozofii Platona. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 121-133, 1979. Dąmbska, Izydora.

Wyjście z jaskini na górę Moria (esej o kulturze i cywilizacji). Znak, nr 300, 508-533, 1979. Grygiel, Stanisław.

O tym, czego nie ma. (Na marginesie "Sofisty" Platona). Studia Filozoficzne, nr 10, 13-21, 1979. Przełęcki, Marian.

Pojęcie - słowo. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 83-112, 1978. Krąpiec, Mieczysław A.

Śmierć i umieranie w filozofii starożytnej Grecji. Studia Filozoficzne, nr 3, 133-142, 1978. Miśkiewicz, Wioletta.

Platon z punktu widzenia semantyki. [Rec. Vlastos, Gregory. Platonic Studies]. Studia Filozoficzne, nr 8, 145-150, 1976. Boczar, Mieczysław.

[Rec. Martin, Gottfried. Platons Ideenlehre]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 54-60, 1976. Wróblewski, Witold.

Problem liczby jako "pojęcio-miary" w języku u Platona. Studia Filozoficzne, nr 9, 15-25, 1975. Legowicz, Jan.

Szkic z dziejów idealizmu obiektywnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-51, 1974. Konarzewski, Krzysztof.

[Rec. Brès, Y. La psychologie de Platon]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 180-186, 1973. Wróblewski, Witold.

Dwa studia o Platonie. Kraków, Ossolineum, 1972. Dąmbska, Izydora.

[Rec. Maurer, Reinhart. Platons 'Staat' und die Demokratie Historisch-systematische Überlegungen zur politischen Ethik]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 246-251, 1971. Wróblewski, Witold.

Platon, ale jaki? (Kilka uwag na marginesie książki Z. J. Czarneckiego "Religia i społeczeństwo w poglądach Platona"). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 201-214, 1970. Wróblewski, Witold.

"Platona ideał wolności ascetycznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 9-34. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

Sokrates. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964; wyd. 6 2001. Krońska, Irena.

Arcydialog Platona. Znak, nr 106, 371-400, 1963. Stróżewski, Władysław.

Nad ostatnim dialogiem Platona. [Rec. Platon. Prawa]. Znak, nr 88, 1443-1452, 1961. Stróżewski, Władysław.

"W sprawie klasyfikacji nauk u Platona i u Arystotelesa" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 239-250. Warszawa, PWN, 1960. Siwecki, Jerzy.

[Rec. Friedländer, Paul. Platon. Band I. Seinswahrheit und Lebenswirklichkeit. Band II. Die platonischen Schriften. Erste Periode]. Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 21-22, 1958. Elzenberg, Henryk.

Sokrates. Warszawa, PAX, 1958. Krokiewicz, Adam.