INDEKS TEMATYCZNY

aksjologia / teoria wartości


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Idea narodu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 61-66, 1990. Musiał, Zbigniew.

Próba rekonstrukcji i "przekraczanie" aksjologii Romana Ingardena. (Wstęp do opracowania). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 99-109, 1990. Pawlica, Jan.

Zagadnienie składania wartości. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 215-223, 1990. Porębski, Czesław.

Z aksjologii Elzenberga. Etyka, nr 25, 7-16, 1990. Wolniewicz, Bogusław.

Pojęcie wartości perfekcyjnej w aksjologii formalnej Henryka Elzenberga. Etyka, nr 25, 87-101, 1990. Zubelewicz, Jan.

Interaksjologiczne wyznaczniki wartości. Studia Filozoficzne, nr 9, 43-54, 1989. Gołaszewska, Maria.

Poglądy aksjologiczne Talcotta Parsonsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-135, 1989. Klimowicz, Ewa.

Problem relatywizacji systemowej sądów wartościujących. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 271-280, 1989. Łyda, Zbigniew.

Przyszłość aksjologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-29, 1989. Pawlica, Jan.

O pewnych rozumieniach ocen pierwotnych i wtórnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-64, 1989. Tobor, Zygmunt.

Problemy aksjologiczne w filozofii Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 267-273, 1989. Zirk-Sadowski, Marek.

Marksistowska teoria wartości. Studia Filozoficzne, nr 12, 17-26, 1988. Borowski, Henryk.

Rękopisy etyczne (I). Schrade, Ulryk i Wolniewicz, Bogusław (przygot. i wstęp), 249. Etyka, nr 24, 249-264, 1988. Elzenberg, Henryk.

Czym są kryteria aksjologiczne? Studia Filozoficzne, nr 12, 77-83, 1988. Galewicz, Włodzimierz.

Pozycja wartości w antroposferze. Szkic z pogranicza antropologii filozoficznej i aksjologii. Studia Filozoficzne, nr 12, 95-104, 1988. Gołaszewska, Maria.

Socjologiczne implikacje filozofii wartości F. Znanieckiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-168, 1988. Marczuk, Stanisław.

Problem aksjologiczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 35-47, 1988. Mejbaum, Wacław.

Filozofia wartości J. Tischnera. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-39, 1988. Rudzińska, Krystyna.

Współczesne klasyfikacje humanizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 351-382, 1988. Schrade, Ulrich.

Realizm w teorii wartości. Przyczynki do krytyki relatywizmu aksjologicznego. Zięba, Maciej St. (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 97-105, 1987/1988. Crosby, John F.

Kwadrat aksjologiczny Nicolaia Hartmanna. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-111, 1987. Czarnik, Tadeusz.

Analiza momentu domagania się. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-126, 1987. Filek, Jacek.

Współczesne radzieckie poszukiwania etyczne i aksjologiczne. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 201-217, 1987. Madejski, Aleksander.

Odwrót od relatywizmu kulturowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-81, 1987. Pawłowska, Joanna.

Problem konfliktu wartości. Studia Filozoficzne, nr 6, 61-79, 1987. Żuk-Łapińska, Ludmiła.

O relacjonizmie aksjologicznym - pochwała i krytyka. Na marginesie "Estetyki rzeczywistości" M. Gołaszewskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 129-139, 1986. Bogusz, Ewa.

Osoba i kultura. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-94, 1986. Buda, Stanisław.

Reprodukcja wartości osobowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-80, 1986. Płużański, Tadeusz.

Aksjologia formalna Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 83-104, 1986. Schrade, Ulrich.

Potrzeba i wartość w aksjologii marksistowskiej. Etyka, nr 22, 195-213, 1986. Wojciechowski, Krzysztof.

Myśl Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 55-73, 1986. Wolniewicz, Bogusław.

Ewolucja aksjologicznych i społecznych przekonań Henryka Elzenberga. Studia Filozoficzne, nr 12, 105-110, 1986. Zubelewicz, Jan.

O różnych pojęciach stosunku "fundowania" między wartościami. Studia Filozoficzne, nr 1, 67-79, 1985. Galewicz, Włodzimierz.

U podstaw aksjologii Dietricha von Hildebranda. Znak, nr 365, 27-40, 1985. Galewicz, Włodzimierz.

Analityczne podejście do aksjologii prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 49-65, 1985. Wróblewski, Jerzy.

Czesława Znamierowskiego rozważania o ocenie (uwagi krytyczne). Studia Filozoficzne, nr 7, 59-78, 1984. Dąbrowski, Stanisław.

Od "wartości czegoś" do "wartości samej". Studia Filozoficzne, nr 6, 187-204, 1984. Filek, Jacek.

Koncepcja etyki w ujęciu Kazimierza Twardowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 27-39, 1984. Hostyński, Lesław.

Relatywizm etyczny. Etyka, nr 21, 7-23, 1984. Lazari-Pawłowska, Ija.

Wybrane problemy filozofii wartości. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-152, 1984. Marczuk, Stanisław.

Życie zwrócone ku wartościom. [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Trud i sens ludzkiego życia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-192, 1984. Smoczyński, Paweł J.

Aksjologiczne wątki w twórczości naukowej Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 323-328, 1984. Węgrzecki, Adam.

Aksjologiczne założenia psychiatrii humanistycznej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 219-237, 1983. Kępczyńska, Małgorzata.

Nowość jako aksjologiczna kategoria inkontrologii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 5-20, 1983. Nowicki, Andrzej.

Od wartości przedmiotowej do podmiotowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-143, 1983. Płużański, Tadeusz.

Dwa pojęcia humanizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 239-266, 1983. Schrade, Ulrich.

Racjonalność jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 7-15, 1983. Szaniawski, Klemens.

Aksjologia moralna Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 1-7, 1981. Dąmbska, Izydora.

Aksjologiczne uwarunkowania racjonalizacji socjalistycznego systemu społeczno-ekonomicznego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 17-25, 1981. Dziamski, Seweryn.

Uwagi do tematu wartości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 200-209, 1981. Gogacz, Mieczysław.

Filozofia, metodologia i antypozytywizm prawniczy Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 15-32, 1981. Wróblewski, Jerzy.

Tadeusz Czeżowski jako nauczyciel akademicki. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 9-21, 1981. Zwinogrodzki, Zbigniew.

O swoistości wartości moralnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-119, 1980. Cichoń, Władysław.

Aksjologia Władysława Tatarkiewicza. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 163-173, 1980. Wiśniewski, Ryszard.

Aksjologia ciała. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-139, 1979. Krawczyk, Zbigniew.

Społeczna rzeczywistość wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 59-69, 1979. Rożalska-Czyżkowska, Bożena.

Życie ludzkie jako dobro i miara wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 23-33, 1978. Cackowski, Zdzisław.

Wychowanie a wartości. (Na marginesie książki Karola Kotłowskiego Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław 1976). Studia Filozoficzne, nr 12, 109-126, 1978. Cichoń, Władysław.

O obiektywnym charakterze wartości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 215-217, 1978. Dziamski, Seweryn.

Internalizacja wartości. Etyka, t. 16, 81-102, 1978. Gołaszewska, Maria.

Wartościowanie techniki jako proces "przesiewania" wiedzy naukowej i wyboru nowych możliwości technicznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 75-90, 1977. Bańka, Józef.

O pojęciu i wartości zdrowia. Etyka, t. 15, 63-75, 1977. Hołówka, Jacek.

O wartościach, humanizmie i innych sprawach spornych. [Polemika z: Ziemba, Zdzisław. W odpowiedzi Leszkowi Nowakowi; Puszko, Hanna. Jak rozwijać marksistowską aksjologię. Na marginesie książki L. Nowaka "U podstaw marksistowskiej aksjologii"]. Etyka, t. 15, 205-218, 1977. Nowak, Leszek.

Bezwzględność i względność w aksjologii etycznej prof. Władysława Tatarkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-38, 1977. Ślipko, Tadeusz.

W odpowiedzi Leszkowi Nowakowi. [Polemika z: Nowak, Leszek. Odpowiedź Zdzisławowi Ziembie]. Etyka, t. 15, 199-204, 1977. Ziemba, Zdzisław.

Husserlowska krytyka psychologizmu w aksjologii. Etyka, t. 14, 211-228. 1975. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Odpowiedź Zdzisławowi Ziembie. [Polemika z: Ziemba, Zdzisław. Wartość podmiotu społecznego]. Etyka, t. 14, 289-307, 1975. Nowak, Leszek.

Wartości podmiotu społecznego. [Polemika z: Nowak, Leszek. U podstaw marksistowskiej aksjologii]. Etyka, t. 14, 269-288, 1975. Ziemba, Zdzisław.

O potrzebie międzynarodowych dyskusji aksjologicznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-18, 1974. Fritzhand, Marek.

Kryzys ekologiczny a niektóre problemy metaetyki i aksjologii ogólnej. Etyka, t. 13, 151-175, 1974. Wróblewski, Jerzy.

Teoria wartości Alexiusa Meinonga. Etyka, t. 12, 57-78, 1973. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Z krytyki książki Piotra Graffa. [Polemika z: Graff, Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych]. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 147-164, 1973. Dąbrowski, Stanisław.

O statusie teoretycznym niektórych zagadnień aksjologicznych. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 105-119, 1973. Dziamski, Seweryn.

Logika uczuć. Doktryna miłości i nienawiści F. Brentana. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 19-48, 1972. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Aksjologia Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-156, 1972. Jedynak, Stanisław.

W poszukiwaniu istoty pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-64, 1972. Stróżewski, Władysław.

Aksjologia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Etyka, t. 9, 65-90, 1971. Rudziński, Roman.

Aksjologiczne i deontyczne normy moralne. Etyka, t. 7, 133-143, 1970. Czeżowski, Tadeusz.

O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. Warszawa, PWN, 1970. Graff, Piotr.

Humanizm a ateizm, Znak, nr 188-189, 187-203, 1970. Kłoczowski, Jan Andrzej.

O naukowy autorytet aksjologii. [Rec. Drobnickij, Oleg G. Mir ożiwszich priedmietow. Problem cennosti i marksistskaja fiłosofia]. Etyka, t. 6, 180-185, 1970. Koper, Roman.

Uwagi o pojęciu wartości. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 158-171, 1970. Najder, Zdzisław.

Impresje aksjologiczne. Znak, nr 188-189, 204-219, 1970. Tischner, Józef.

Czy intuicja jest źródłem poznania etycznego? Studia Filozoficzne, nr 3, 109-122, 1969. Fritzhand, Marek.

Człowiek jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-133, 1969. Gołaszewska, Maria.

Złudzenia oświeceniowe i snobizm ekspertów (teorie i wartościowania). Studia Filozoficzne, nr 1, 167-174, 1969. Jankowski, Henryk.

Marks i Engels wobec alternatywny: jednostka - społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-46, 1969. Kuderowicz, Zbigniew.

Antropologia a system wartości u Schelera. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 233-247, 1969. Trębicki, Jerzy.

Biologia i wartości. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 35-78, 1968. Lem, Stanisław.

U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 7-127, 1968. Rodziński, Adam.

Filozofia wartości. (Wstęp do numeru). Znak, nr 130, 399-407, 1965. Stróżewski, Władysław.

Koncepcja wartości u Dietricha von Hildebranda. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 43-55, 1964. Szymeczko, Miriam Hildegarda.

"O wynikaniu norm z norm" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 241-245. Warszawa, PWN, 1964. Ziembiński, Zygmunt.

Schematy i człowiek. Szkice filozoficzne. Kraków, Znak, 1963. Grzegorczyk, Andrzej.

Etyka afirmacji. Znak, nr 89, 1461-1481, 1961. Stróżewski, Władysław.

Teoria wartości Czesława Znamierowskiego. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 5-27, 1961. Ślipko, Tadeusz.

"Jak budować logikę dóbr?" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 21-28. Warszawa, PWN, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

U podstaw etyki Marksa. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-37, 1958. Fritzhand, Marek.

Norma aksjologiczna. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 327-344, 1949. Znamierowski, Czesław.