INDEKS TEMATYCZNY

antropologia filozoficzna / filozofia człowieka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Życie niebiańskie anioła jako kontynuacja ewolucji człowieka. Podstawowe założenia Swedenborgiańskiej angelologii" w: Odcienie gnozy. Piróg, Mirosław (red.), 140-162. Katowice, KOS, 2007.  Czardybon, Barbara.

Podmiot jako byt otwarty: problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina. Lublin, Wyd. UMCS, 2007. Gurczyńska-Sady, Katarzyna.

 

Ja - bliźni - wspólnota (Karola Wojtyły teoria uczestnictwa). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 159-169, 1990. Galarowicz, Jan.

Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 299-310, 1990. Kusak, Leszek.

Modele antropologiczne a "człowiek ewangelii". Znak, nr 422-423, 43-61, 1990. Wolicka, Elżbieta.

Problem sensu w analizie egzystencjalnej V. E. Frankla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 234-241, 1990. Wolicki, Marian.

Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 7-20, 1989/1990. Szostek, Andrzej.

Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 73-89, 1989/1990. Wielgus, Stanisław.

Czy człowiek jest homo religiosus? Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 239-252, 1989/1990. Zdybicka, Zofia J.

Człowiek faustyczny. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 25-32, 1989. Borgosz, Józef.

Filozoficzne problemy rozpoznawania czynów i zamiarów. [Rec. Grimen, Harald. Aspects of Act-Identification and Intention-Identification. An Essay on Identificatory Practicies in Human Life]. Studia Filozoficzne, nr 12, 191-193, 1989. Chmielewski, Adam.

Filozoficzna identyfikacja godności osoby. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 191-207, 1989. Gogacz, Mieczysław.

Problem relacji Ja - Ty w filozofii Johanna Gottlieba Fichtego. Studia Filozoficzne, nr 9, 135-143, 1989. Jantos, Małgorzata.

Pomiędzy uniwersalizmem a totalizmem. Filozofia marksistowska wobec zagadnień duchowego wnętrza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-199, 1989. Lorenc, Włodzimierz.

Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-58, 1989. Pawłowski, Kazimierz.

O godności człowieka jako osoby. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 163-182, 1989. Piluś, Henryk.

Główne trudności teorii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-81, 1989. Stępień, Antoni B.

Człowiek jako autokreator. Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-63, 1989. Szostek, Andrzej.

Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficznoprawnych XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-111, 1989. Szyszkowska, Maria.

Antropologiczne aspekty spotkania. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-123, 1989. Węgrzecki, Adam.

Z antropologii Schopenhauera. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-17, 1989. Wolniewicz, Bogusław.

Pozycja wartości w antroposferze. Szkic z pogranicza antropologii filozoficznej i aksjologii. Studia Filozoficzne, nr 12, 95-104, 1988. Gołaszewska, Maria.

Uwagi o filozoficznym "problemie alter ego". Roczniki Filozoficzne, 36(1), 149-157, 1988. Judycki, Stanisław.

Teilhard de Chardin. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988. Płużański, Tadeusz.

Gombrowicz wobec "dylematu formy". Studia Filozoficzne, nr 11, 55-73, 1988. Worwąg, Michał.

Między "początkiem" a zmartwychwstaniem. Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 53-95, 1987/1988. Chudy, Wojciech.

Epistemologiczne podstawy filozofii Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 108-122, 1987/1988. Półtawski, Andrzej.

Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-24, 1987. Chudy, Wojciech.

Antropologia - ale jaka? [Polemika z: Wojciechowski, Tadeusz S. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii]. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 233-237, 1987. Dec, Ignacy.

O cielesnej podstawie ludzkiego istnienia w ujęciu Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 75-91, 1987. Panasiuk, Ryszard.

Ricoeurowska antropologia ułomności. Studia Filozoficzne, nr 10, 149-163, 1987. Świątek, Krzysztof.

Problem podmiotu-noumenu w filozofii I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 3, 75-87, 1987. Żelazny, Mirosław.

Wolność jednostki ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-101, 1986. Grzegorczyk, Andrzej.

Człowiek w ontologii społecznej G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 11, 49-57, 1986. Płużański, Tadeusz.

Uwagi o marksistowskim materializmie. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 145-166, 1986. Stępień, Antoni B.

Antropologia "Redemptor hominis". Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 41-55, 1985/1986. Szostek, Andrzej.

Nowe czasopismo międzynarodowe. [Rec. Mensch - Natur - Gesselschaft. 1984]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 211-218, 1985. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Egzystencjalistyczne interpretacje filozofii Stirnera. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-76, 1985. Gromczyński, Wiesław.

Afirmacja i bunt w myśli Fryderyka Nietzschego i Alberta Camusa. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 143-151, 1985. Wysokiński, Ryszard K.

Metafizyka czasu i wieczności w późnych poglądach F. W. J. Schellinga. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-123, 1985. Żelazny, Mirosław.

Istnienie poszczególne i światło. Jednostka wobec Absolutu w filozofii Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-149, 1985. Zychowicz, Jacek.

Filozofia człowieka u Cypriana Norwida. Znak, nr 351-352, 192-198, 1984. Bieńkowska, Ewa.

Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 195-220, 1984. Chuda, Mirosława A.

Współczesna myśl filozoficzna, antropologia filozoficzna, Bloch. Studia Filozoficzne, nr 8, 77-103, 1984. Czajka, Anna.

Człowiek - współtwórczy element wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 10, 37-51, 1984. Grajkowska, Wanda.

Doświadczenie sytuacji granicznych w ujęciu Karla Jaspersa jako forma autentycznego życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-181, 1984. Piecuch, Czesława.

Zagadnienie granicy w filozofii Hegla jako główny problem osobowości. Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1984. Stolarczyk, Elżbieta Zofia.

Pochwała życia. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-136, 1984. Tymieniecka, Anna Teresa.

Rola kategorii "spotkania" w antropologii filozoficznej J. Tischnera. Studia Filozoficzne, nr 1, 55-68, 1984. Wieczorek, Krzysztof.

Problemy filozoficzne w antropologii. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 219-250, 1984. Wojciechowski, Tadeusz.

Czas jako problem antropologiczno-filozoficzny w filozofii krytycznej I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-103, 1984. Żelazny, Mirosław.

Problem wartości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 247-256, 1983. Buda, Stanisław.

Czym jest antropologia filozoficzna? Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 173-193, 1983. Coreth, Emerich.

Obraz człowieka. Malczewski, Marek i Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 239-248, 1983. Gehlen, Arnold.

[Rec. Haeffner, Gerd. Philosophische Antropologie]. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 125-128, 1983. Herbut, Józef.

Czy koniec antropologii filozoficznej? Korcz, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 267-277, 1983. König, Eckhard.

Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 203-217, 1983. Murawski, Krzysztof.

Marksowska koncepcja człowieka i problem interpretacji danych archeologicznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 85-93, 1983. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek, czas, historia (Hegel Kojève`a). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 87-94, 1983. Panasiuk, Ryszard.

Główne dzieło Gehlena "Der Mensch" i mit antropologii empiryczno-biologicznej. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 249-266, 1983. Rügemer, Werner.

Teatr energetyczny: biologia i pożądanie. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-114, 1983. Szewczyk, Kazimierz.

Kreatywistyczny model człowieka w filozofii J. Ortegi y Gasseta. (W setną rocznicę urodzin filozofa). Studia Filozoficzne, nr 4, 69-85, 1983. Wieczorek, Krzysztof.

Viktora Emila Frankla koncepcja osoby. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 109-123, 1983. Wolicki, Marian.

Antropologia filozoficzna. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 123, 1982. Czajka, Anna.

Gabriela Marcela koncepcja filozofii. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 169-187, 1982. Dec, Ignacy.

Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 189-218, 1982. Dec, Ignacy.

Człowiek. Czajka, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 125-147, 1982. Fahrenbach, Helmut.

Uwagi na temat antropologii filozoficznej. Krzemieniowa, Krystyna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7-8. 31-48, 1982. Horkheimer, Max.

Kim jest człowiek. [Rec. Staudinger, Hugo i Schlüter. Wer ist der Mensch_ Entwurf einer offenen und imperativen Anthropologie]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 165-169, 1982. Lazari-Pawłowska, Ija.

O wartościach ludzkich. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 31-42, 1982. Płużański, Tadeusz.

Alberta Camusa człowiek paradoksalny. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 27-58, 1982. Stasik, Barbara.

Prawda o człowieku a etyka. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 41-95, 1982. Styczeń, Tadeusz.

Człowiek jako podmiot czy człowiek jako funkcja? [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego]. Znak, nr 322-323, 620-635, 1981. Chudy, Wojciech.

Człowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 117-128, 1981. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek jako istota realizująca się w czynie. (Antropologia Karola Wojtyły a Henri Eya analiza świadomości). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 135-174, 1981. Półtawski, Andrzej.

Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka René Girarda. Studia Filozoficzne, nr 9, 47-64, 1981. Rowiński, Cezary.

Zagadka Raskolnikowa. Z problemów filozoficznej interpretacji postaci Dostojewskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 315-356, 1980. Gromczyński, Wiesław.

Wolność i determinizm w antropologii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 5-19, 1980. Panasiuk, Ryszard.

Rewolucja naukowo-techniczna a rewolucja człowieka jako gatunku społecznokulturowego. Tezy zarysu hipotezy roboczej. Studia Filozoficzne, nr 2, 129-150, 1980. Rybkowski, Jan.

O podpatrywaniu twórczych tajników przyrody. Studia Filozoficzne, nr 9, 63-69, 1980. Sandauer, Artur.

Człowiek i wszechświat w dziele Jorge Luis Borgesa. Studia Filozoficzne, nr 8, 89-96, 1980. Wojcieszak, Janusz.

Osoba i świat w ujęciu E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-179, 1979. Czarkowski, Józef.

Problem aktualizowania się wartości osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 113-128, 1979. Kasperkiewicz, Karolina Maria.

Człowiek jako jedyny twórca sensu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-23, 1979. Kuczyński, Janusz.

Problemy modelu człowieka w społeczeństwie zaawansowanej rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-73, 1979. Obuchowski, Kazimierz.

Przyczynek do problematu ontycznych determinant człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 47-60, 1979. Warenica, Janusz.

Człowiek w interpretacji Ernsta Blocha. Studia Filozoficzne, nr 3, 41-55, 1978. Czajka, Anna.

Homo sapiens - homo creator. Próba uogólnienia definicji twórczości. Studia Filozoficzne, nr 6, 45-52, 1978. Hubert, Jerzy Z.

Człowiek, system, informacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-144, 1978. Lubański, Mieczysław.

Biologia w roli filozofii człowieka. [Rec. Selye, Hans. Stres okiełznany]. Studia Filozoficzne, nr 10, 168-173, 1978. Smoczyński, Paweł J.

Twórczość - rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 3-12, 1978. Suchodolski, Bogdan.

[Rec. Coreth, Emerich. Was ist der Mensch? Grundzüge einer philosophischen Antropologie]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 143-146, 1977. Herbut, Józef.

Dialektyka konstytuowania osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 63-72, 1977. Obuchowski, Kazimierz.

Marks - antropologia i praxis. Studia Filozoficzne, nr 6, 39-53, 1977. Panasiuk, Ryszard.

Kazimierza Dąbrowskiego filozofia człowieka. [Rec. Dąbrowski, Kazimierz. Trud istnienia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-171, 1977. Szyszkowska, Maria.

Z tradycji osiemnastowiecznej filozofii człowieka. [Rec. Helwetius, Claude A. O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 169-172, 1977. Wojnar-Sujecka, Janina.

Racjonalność i racjonalizacja a dialektyka podmiotowo-przedmiotowa. (Wybrane problemy z historii filozofii apriorycznej). Studia Filozoficzne, nr 5, 153-168, 1977. Żurkowska-Jastrzębska, Grażyna.

Koncepcja człowieka w "Metafizyce" Algazela. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 143-164, 1976. Bromski, Paweł.

Pascala człowiek ukryty. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 201-219, 1976. Kępczyńska, Małgorzata.

O twórczości w perspektywie kosmologicznej. [Rec. Bril, Jacques. L'Invention comme phénomène anthropologique]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-175, 1976. Lorenc, Iwona.

Ingardena droga do realizmu a jego koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-39, 1976. Półtawski, Andrzej.

Filozofia techniki jako filozofia człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 47-55, 1976. Skolimowski, Henryk.

Dylematy unikalności człowieka. Znak, nr 265, 1048-1954, 1976. Ślaga, Szczepan W.

Człowiek przez okna systemu. (Refleksja nad dziełem M. A. Krąpca OP "Ja - człowiek", Lublin 1974). Znak, nr 260, 213-234, 1976. Tischner, Józef.

Idea systemu względnie izolowanego w antropologii filozoficznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1976. Węgrzecki, Adam.

Człowiek i jego struktura materialna oraz swoista natura i funkcje jego psychiki. Studia Filozoficzne, nr 3, 147-169, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Antropo- i socjotwórcza rola narzędzi pracy. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-169, 1975. Czarnecki, Zdzisław J.

Ingardenowska koncepcja osoby. Studia Filozoficzne, nr 7, 125-141, 1975. Gołaszewska, Maria.

Koncepcja człowieka w filozofii Miguela de Unamuno. Studia Filozoficzne, nr 9, 125-139, 1975. Górski, Eugeniusz.

Homo creator versus homo contemplator. Dialektyka a fenomenologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 67-86, 1975. Kuczyński, Janusz.

Uwagi o problemie stosunku marksizmu do fenomenologii: rewolucja i prawda - Lenin i Husserl. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 55-66, 1975. Łoziński, Jerzy.

Metafizyka realistyczna a fenomenologiczna analiza świadomości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 189-197, 1975. Półtawski, Andrzej.

Świadomość a działanie w filozofii Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-151, 1975. Półtawski, Andrzej.

Jaurèsowskie "syntezy filozoficzne". Studia Filozoficzne, nr 7, 3-21, 1975. Wojnar-Sujecka, Janina.

Poglądy Władysława Witwickiego z zakresu filozofii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 7, 93-113, 1974. Borowiecka, Ewa.

Filozoficzne i ogólnometodologiczne problemy badania środowiska ludzkiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-15, 1974. Cackowski, Zdzisław.

Garść uwag o filozofii Eugeniusza Minkowskiego. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 1-5, 1974. Dąmbska, Izydora.

"Struktura mentalna" - propozycja C. Levi-Straussa dotycząca koncepcji człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-87, 1974. Folkierska, Andrea.

Homo physicus w perspektywie filozoficzno-społecznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 115-125, 1974. Krawczyk, Zbigniew.

Problematyka człowieka i historia filozofii w "Woprosach Fiłosofii" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-201, 1974. Migasiński, Jacek.

Niektóre aspekty marksistowskiej kategorii potrzeby. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-147, 1974. Poliński, Daniel.

Psychoanaliza a filozofia człowieka. Znak, nr 241-242, 882-895, 1974. Winid, Boguchwał.

Wprowadzenie w model technokratyzmu (na tle teorii upodabniającej ewolucji). Studia Filozoficzne, nr 7, 71-90, 1973. Bańka, Józef.

Pojęcie praktyki w filozoficznej antropologii. Studia Filozoficzne, nr 8, 7-33, 1973. Jaroszewski, Tadeusz M.
Pojęcie praktyki w antropologii filozoficznej (II). Studia Filozoficzne, nr 9, 2-24, 1973.

Nietzscheańska koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 5, 217-228, 1973. Kaniowski, Władysław.

Atomy i ludzie. Antropologia w fizyce Epikura. Znak, nr 223, 31-46, 1973. Krońska, Irena.

Antropologia filozoficzna Ludwika Feuerbacha. (W setną rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 6, 35-62, 1973. Łubnicki, Narcyz.

Socjologia kultury i filozofia w myśli Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-126, 1973. Mencwel, Andrzej.

Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. (Próba ujęcia tematu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 135-173, 1973. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek w filozofii Aureliusza Augustyna. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-207, 1973. Płużański, Tadeusz.

O metodzie antropologii filozoficznej. Na marginesie "Osoby i czynu" K. Wojtyły oraz "Książeczki o człowieku" Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 105-114, 1973. Styczeń, Tadeusz.

Poglądy estetyczne Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-111, 1973. Światło, Ruta.

Filozofia i ludzkie sprawy człowieka. Znak, nr 223, 18-30, 1973. Tischner, Józef.

Filozofia człowieka w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-32, 1973. Wojnar-Sujecka, Janina.

Teologia a filozofia człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 263-269, 1973. Zuberbier, Andrzej.

Różne oblicza czasu. [Rec. Guitton, Jean. Sens czasu ludzkiego i Zalewski, Sylwester. Czas i istnienie]. Znak, nr 217-218, 1116-1124, 1972. Iwanowski, Piotr.

Szkic marksistowskiej filozofii człowieka. [Rec. Kakabadze, Zurab. Czełowiek kak fiłosofskaja problema]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 251-255, 1972. Jedynak, Stanisław.

Marksizm a L. Feuerbach (I). L. Feuerbach: antropologia i filozofia religii. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 35-48, 1972. Kozłowski, Roman.
Marksizm a L. Feuerbach (II). Marks i Engels o filozofii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 260-272, 1972.

Dialektyka miłości i śmierci w antropologii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 5-18, 1972. Panasiuk, Ryszard.

Homo agens. Antyhumanizm Marksa czy Althussera? Człowiek i Światopogląd, nr 9, 82-106, 1972. Płużański, Tadeusz.

Problemy filozofii człowieka. [Rec. Kakabadze, Zurab. Czełowiek kak fiłosofskaja problema]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 231-239, 1972. Sztumski, Wiesław.

Współczesna filozofia człowieka. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 176-188, 1972. Urbankowski, Bohdan.

Zagadnienie "reditio" w komentarzu Bacona do "Liber de causis". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-148, 1972. Wróbel, Jan.

Filozofia a przyrodoznawstwo w "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-129, 1971. Butrym, Stanisław.

[Rec. Dufrenne, Mikel. Pour l'homme]. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 137-143, 1971. Gałkowski, Jerzy W.

Człowiek - animal symbolicum. Platforma przyrodniczo-teologicznego dialogu. Znak, nr 199, 15-27, 1971. Hałaczek, Bernard.

Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 5-39, 1971. Kurdziałek, Marian.

Problem człowieka we współczesnej filozofii. [Rec. Problema czełowieka w sowriemiennoj fiłosofii]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 135-144, 1971. Siniugina, Larysa.

Struktura człowieka w ujęciu Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 6, 45-62, 1971. Węgrzecki, Adam.

Model lingwistyczny i jego pozalingwistyczne przygody. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 10, 66-80, 1970. Chetan, Oktawian.

Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa, PWN, 1970. Nowicki, Andrzej.

Człowiek - istota religijna. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 5-17, 1970. Pastuszka, Józef.

Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 5-16, 1970. Suchodolski, Bogdan.

O życiu wiecznym człowieka. Joachimowicz, Leon (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 55-116, 1970. Trentowski, Bronisław.

Aktualna problematyka antropologii filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-61, 1969. Bejze, Bohdan.
Aktualna problematyka antropologii filozoficznej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-47, 1969.

Człowiek jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-133, 1969. Gołaszewska, Maria.

Sartre'a filozofia wolności i jej krytyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-146, 1969. Gromczyński, Wiesław.

Człowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre'a. Warszawa, PWN, 1969. Gromczyński, Wiesław.

Antynomie natury i kultury (elementy antropologii filozoficznej w polskiej teorii kultury fizycznej). Studia Filozoficzne, nr 3, 77-94, 1969. Krawczyk, Zbigniew.

Filozoficzna analiza pojęcia ojczyzny. Studia Filozoficzne, nr 1, 45-64, 1969. Kuczyński, Janusz.

Materializm dialektyczny. Warszawa, PZWS, 1969; wyd. 3 ANS, 1987. Ładosz, Jarosław.

Giovanni Imperiale (1596-1670), jego Muzea i Noce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 145-158, 1969. Nowicki, Andrzej.

Świadomość tragiczna jako kategoria antropologii filozoficznej Anatola Łunaczarskiego. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 43-62, 1969. Turek, Leszek.

Humanizm Ericha Fromma: potrzeby ludzkie - miłość - rzeczywistość i wizje przyszłości. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 259-278, 1969. Wieczorek, Zbigniew.

Krytyka "antropologizmu" czyli zamach na podstawowe zagadnienie filozofii. [Rec. Průcha, Milan. Kult člověka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-215, 1968. Morawiec, Kazimierz.

Koncepcja człowieka w uchwałach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym) na tle współczesnych humanizmów. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 51-73, 1968. Pastuszka, Józef.

XI Tydzień Filozoficzny KULu: Filozofia człowieka. Znak, 168, 818-822, 1968. Stępień, Antoni B.

Koncepcja człowieka w psychoanalizie Freuda. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 73-84, 1967. Pastuszka, Józef.

Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Płużański, Tadeusz.

Mounier. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Płużański, Tadeusz.

Erich Fromm: perspektywy i reedukacje. Znak, nr 155, 593-636, 1967. Stróżewski, Władysław.

Antropologia Hobbesa. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-211, 1967. Suchodolski, Bogdan.

[Rec. Landmann, Michael. Philosophische Anthropologie: menschliche Selbstdeutung in Geschichte und Gegenwartvon]. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 208-210, 1967. Witwicki, Tadeusz.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.

Koncepcja człowieka - bliźniego w egzystencjalizmie. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 5-18, 1966. Pastuszka, Józef.

"Psychiczne", "duchowe" w człowieku według materializmu dialektycznego i według tomizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 17-74, 1965. Iwanicki, Józef.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

Filozofia życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kuczyński, Janusz.

Marksizm a jednostka ludzka. Przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1965. Schaff, Adam.

Filozofia człowieka. Wyd. 3 rozsz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Schaff, Adam.

Metodologiczne kłopoty z antropologią filozoficzną. [Polemika z: Osiński, Włodzimierz. Antropologia filozoficzna - nowa nauka o człowieku]. Znak, nr 119, 618-620, 1964. Siemianowski, Andrzej.

Z chrześcijańskiej filozofii człowieka. Znak, nr 123, 1026-1062, 1964. Stróżewski, Władysław. [Jan Nizwandowski].

"Awicenny filozoficzna teoria człowieka" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 205-220. Warszawa, PWN, 1964. Swieżawski, Stefan.

"Koncepcja człowieka u Blaise Pascala" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 365-377. Kraków, PWN, 1964. Węgrzecki, Adam. 

Schematy i człowiek. Szkice filozoficzne. Kraków, Znak, 1963. Grzegorczyk, Andrzej.

Fichte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Kuderowicz, Zbigniew.

Antropologia filozoficzna - nowa nauka o człowieku. Znak, nr 113, 1253-1271, 1963. Osiński, Włodzimierz.

Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 45-60, 1963. Pastuszka, Józef.

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963; wyd. 2 1968. Suchodolski, Bogdan.

Sprzeczności schopenhauerowskiego indywidualizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 101-131, 1962. Garewicz, Jan.

[Rec. Schoeps, Hans-Joachim. Was ist der Mensch. Philosophische Antropologie als Geistesgeschichte der neuesten Zeit]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 278-280, 1962. Pieczyński, Mieczysław.

Człowiek prawdziwy i człowiek rzeczywisty w filozofii renesansu. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-187, 1962. Suchodolski, Bogdan.

Filozofia "człowieka zbiorowego". [Rec. Gramsci, Antonio. Pisma wybrane]. Studia Filozoficzne, nr 3, 223-239, 1962. Szacki, Jerzy.

O baconowskim królestwie człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-29, 1961. Suchodolski, Bogdan.

W stronę antropologii filozoficznej. [Rec. Walicki, Andrzej. Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-185, 1961. Szacki, Jerzy.

Filozofia francuskiego oświecenia i poszukiwanie człowieka konkretnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 143-192, 1960. Baczko, Bronisław.

Istota człowieka w ujęciu Marksa. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-34, 1960. Fritzhand, Marek.

Katolicka teoria wolności człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-71, 1960. Keller, Józef.

Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej a teoria ewolucji. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 53-123, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Rozum i tajemnica. Kraków, Znak, 1960. Swieżawski, Stefan.

[Rec. Stavenhagen, Kurt. Person und Persönlichkeit Untersuchungen zur Anthropologie und Ethik]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 159-164, 1959/1960. Pieczyński, Mieczysław.

Problem filozoficznej teorii człowieka. Znak, nr 60, 698-713, 1959. Swieżawski, Stefan.

Materializm antropologiczny Mikołaja Czernyszewskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-181, 1959. Walicki, Andrzej.

Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 2012.  Kołakowski, Leszek.

Postawy życiowe wg S. Kierkegaarda. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 105-125, 1958. Pastuszka, Józef.

"Prawa osoby" przeciw prawom człowieka. Istotny sens personalizmu chrześcijańskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-167, 1955. Kołakowski, Leszek.

U podstaw materialistycznej teorii wychowania. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-43, 1955. Suchodolski, Bogdan.

Pierwiastki duchowe człowieka w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, II-III, 60-79, 1949-1950.
Teksty wybrane z dzieł św. Tomasza z Akwinu. Adamczyk, S. (tłum.). Tamże, 80-84. Adamczyk, Stanisław.

Integralna definicja osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, II-III, 85-109, 1949-1950. Granat, Wincenty.

Zagadnienie człowieka w mądrości starobabilońskiej. Roczniki Filozoficzne, II-III, 205-230, 1949-1950. Manthey, Franciszek.

Św. Tomasz z Akwinu - "antropolog" w ujęciu G. K. Chestertona a w poglądach uczonych. Roczniki Filozoficzne, II-III, 377-397, 1949-1950. Mroczkowski, Przemysław.

Homo platonicus w wiekach średnich (Jan Szkot Eriugena, Alcher z Clairvaux, Wilhelm z Conches i Hugon ze św. Wiktora jako przedstawiciele platońskiej filozofii człowieka. Roczniki Filozoficzne, II-III, 251-297, 1949-1950. Swieżawski, Stefan.

Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 1958; wyd. 3 2002. Ossowska, Maria.

Przyroda, zwierzęcość, człowieczeństwo, bestializm. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 418-421, 1948. Minkowski, Eugeniusz.