INDEKS TEMATYCZNY

asercja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Okres pseudowarunkowy lub quasi-warunkowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 37-42, 1987. Osadnik, Wacław.

Dedukcja a behawiorystyczne pojęcie asercji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 59-65, 1985. Stanosz, Barbara.

Z zagadnień pragmatycznej charakterystyki fenomenu dyskusji. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 121-193, 1970. Majdański, Stanisław.

Kartezjańska koncepcja przekonania. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-123, 1971. Marciszewski, Witold.

Kierunki polskich badań nad tradycyjną asertoryczną logiką formalną. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-176, 1966. Nieznański, Edward.

O wartości logicznej i charakterze asertywnym zdań w dziele literackim. Estetyka, I, 97-128, 1960. Pelc, Jerzy.

Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne. Lublin, Nakładem Tow. Nauk. KUL, 1948. Korcik, Antoni.