INDEKS TEMATYCZNY

byt


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcylinki

Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera. Colloquia Communia, nr 1(74), 17-34, 2003. Sikora, Paweł.

"Zagadnienie relacji: Byt-Istnienie w Heglowskiej Nauce logiki na tle metafizycznej tradycji" w: Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia. Jakuszko, Honorata (red.), Jedynak, Stanisław (red.), Zachariasz, Andrzej (red.), Zdybel, Jolanta (red.), 311-335. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995; dodr. 2000. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

Teoria analogii bytu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1993. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Czy byt zachorował na anemię? Opis objawów i próba diagnozy. Wolicka, Elżbieta (tłum.). Znak, nr 425-426, 110-120, 1990. Hersch, Jeanne.

Realny byt w filozoficznych badaniach H. Conrad-Martius. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-60, 1990. Machnacz, Jerzy.

Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki - separacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-87, 1990. Maryniarczyk, Andrzej.

O kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-35, 1989. Poręba, Marcin.

Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-160, 1988. Maryniarczyk, Andrzej.

Byt. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 63-85, 1988. Perzanowski, Jerzy.

Ontologie i ontologiki. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 87-99, 1988. Perzanowski, Jerzy.

Metody metafizyki. Ujęcie z pozycji przedmiotu metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-64, 1987. Gogacz, Mieczysław.

Problemy metody formowania pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-93, 1987. Maryniarczyk, Andrzej.

Marburska teoria bytu: problem obiektywności. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-50, 1986. Czarnawska, Mirosława.

Marburska teoria bytu: przedmiot jako niewiadoma poznania. Studia Filozoficzne, nr 7, 77-84, 1986. Czarnawska, Mirosława.

Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-39, 1986. Gogacz, Mieczysław.

Wokół sporu o przedmiot i strukturę filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-179, 1986. Lorenc, Włodzimierz.

"Byt" i "sens". Krytyka transcendentalna jako samowiedza kryzysu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1984. Głowacki, Marek K.

Analiza logiczna pewnych argumentów filozoficznych opartych na Leibniza zasadzie dostatecznej racji bytu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 11-19, 1984. Nieznański, Edward.

Natorpa pojęcie bytu. Z zagadnień interpretacji tekstu filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 10, 85-97, 1983. Czarnawska, Mirosława.

Między konkretystycznym a abstrakcyjnym pojęciem bytu. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 75-92, 1982. Bakies, Bogdan.

Zawartość pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1982. Bakies, Bogdan.

Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-62, 1982. Dec, Ignacy.

Klasy przedmiotów orzekania a znaczenie terminu "ens". Studia Filozoficzne, nr 7-8, 59-64, 1982. Gułkowski, Jerzy.

W sprawie konkretystycznego i abstrakcyjnego pojęcia bytu. [Polemika z Bakies, B.]. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 219-222, 1982. Wawrzyniak, Andrzej.

Ontologiczny punkt wyjścia Sartre`a. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-136, 1981. Bukowski, Jerzy.

Spiritus mataphysicae in corpore logicorum czyli o dziedzinie przedmiotowej języka i starej zagadce bytu. [Polemika z: Przełęcki, Marian. O tym, czego nie ma]. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-140, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Louis Lavelle: nowa ontologia i stara metafizyka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 245-273, 1980. Migasiński, Jacek.

Nie ma tego, co nie istnieje. [Polemika z: Jadacki, Jacek Juliusz. Spiritus mataphysicae In corpore logicorum ...]. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-148, 1980. Przełęcki, Marian.

Próba reinterpretacji teorii aktu i możności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-23, 1980. Bakies, Bogdan.

Irracjonalność bytu według Jean-Paul Sartre’a. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 133-154, 1979. Nowaczyk, Jan.

Byt i istnienie w filozofii Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-142, 1977. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Z dziejów metafizyki w Polsce w XVII wieku. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 48-98, 1976. Czerkawski, Jan.

Negacja dynamiki rzeczywistości w filozoficznych poglądach eleatów. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-135, 1976. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Od Ksenofanesa do Plotyna. Historyczne kształtowanie się pojęcia bytu. Studia Filozoficzne, nr 12, 79-91, 1976. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Teoria bytu i istoty w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Studia Gdańskie, t. II, 97-150, 1976. Gólski, Grzegorz.

Dylematy Jaspersowskiej filozofii bytu. Studia Filozoficzne, nr 8, 95-109, 1976. Rudziński, Roman.

Koncepcja bytu w ujęciu Gustava Siewertha. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 161-194, 1974. Pachciarek, Paweł.

Logika Hegla jako dialektyczny "moment przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-23, 1974. Synowiecki, Adam.
Logika Hegla jako dialektyczny "model przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (II). Studia Filozoficzne, nr 10, 25-37, 1974.

Rekonstrukcja metafizyki zawartej w "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-248, 1973. Ruciński, Brunon J.

Zagadnienie przeciwstawienia "esse - id quod est" w "De Hebdomadibus" Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 253-259, 1972. Gułkowski, Jerzy.

Ontyczna wspólnota bytów. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 85-94, 1971. Zdybicka, Zofia J.

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970. Cichowicz, Stanisław.

Pojęcie bytu według Tomasza de Vio Kajetana (na podstawie komentarza do "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-157, 1969. Kuc, Leszek.

Nigdy dosyć pomyślane. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-94, 1968. Cichowicz, Stanisław.

O metafizycznej strukturze bytu substantywnego. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 163-175, 1968. Wojtacha, Eugeniusz.

Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 17-48, 1967. Krąpiec, Mieczysław, A.

Czy tak zwane pierwsze zasady tomistycznej filozofii bytu są naprawdę pierwsze. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 215-229, 1967. Rutowski, Tadeusz.

Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą? Roczniki Filozoficzne, 14(1), 33-41, 1966. Dudak, Krescenty.

Arystotelesa koncepcja substancji: ogólna teoria i wybór tekstów. Żeleźniak, Tadeusz (przekład i opracowanie). Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1966. Krąpiec, Albert M.

Byt czyli niedole filozofii. [Rec. Gilson, Étienne. Byt i istota]. Studia Filozoficzne, nr 3, 214-222, 1965. Cichowicz, Stanisław.

Filozofia bytu a zagadnienie wartości. Znak, nr 130, 424-433, 1965. Krąpiec, Mieczysław A.
Tatarkiewicz, Władysław; Rybicki, Paweł; Stępień, Antoni; Grzegorczyk, Andrzej; Czeżowski, Tadeusz. Dyskusja. Tamże, 433-438.

Moralność i byt. [Polemika z: Stróżewski, Władysław. Etyka afirmacji]. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 113-122, 1965. Rodziński, Adam.

Teoria istnienia realnego i tzw. sposoby istnienia u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 33-41, 1965. Siemianowski, Antoni.

Arystotelesowskie szkoły w patrystyce. (Z problemów filozoficzno-terminologicznych w tekstach patrystycznych). Roczniki Filozoficzne, 13(1), 5-12, 1965. Wojtacha, Eugeniusz.

Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Struktura bytu]. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 99-103, 1964. Adamczyk, Stanisław.

Zagadnienie przedmiotu "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 17-26, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Wprowadzenie do metafizyki. Kraków, Wyd. Znak, 1964. Stępień, Antoni Bazyli.

Ontologia czy aitiologia? Uwagi o naturze metafizyki z powodu książek M. Jaworskiego i S. Swieżawskiego Byt oraz S. Kamińskiego i M. A. Krąpca Z teorii i metodologii metafizyki. Znak, nr 111, 1069-1076, 1963. Kalinowski, Jerzy.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

Dwie podstawy tłumaczenia problemu zła. Roczniki Filozoficzne, 8 (1), 55-70, 1960. Krąpiec, Mieczysław A.

O ostatecznych przesłankach w filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 41-72, 1959. Kamiński, Stanisław.

Trascendentalia i uniwersalia. (Próba ustalenia ich znaczeń). Roczniki Filozoficzne, 7 (1), 5-39, 1959. Krąpiec, Mieczysław A.

Zastosowanie analogii w dowodzeniu istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 149-173, 1958. Bejze, Bohdan.

O istocie i jedności filozofii. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 5-17, 1958. Kalinowski, Jerzy.

Zagadnienie jednostkowienia bytów materialnych. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 97-148, 1958. Krąpiec, Mieczysław A.

Z problematyki badań nad recepcją tomaszowego ujęcia bytu w tomizmie średniowiecznym. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 19-37, 1955/1957. Gogacz, Mieczysław.

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949; wyd. 3 Kraków, Znak, 1999. Swieżawski, Stefan.

Styl tomizmu. Na marginesie "De ente et essentia" św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficze, t. I, 123-137, 1948. Granat, Wincenty.