INDEKS TEMATYCZNY

czas


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Husserlowskie odkrywanie wewnętrznej świadomości konstytuującej czas. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 133-139, 1990. Bielawka, Maria.

Świadomość czasu w filozofii Brentany. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 123-131, 1990. Galewicz, Włodzimierz.

Kosmologia Bellerta i skwantowany czas. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-107, 1990. Rydzyńska, Ewa.

Bergson i Husserl: jedna czy dwie koncepcje czasu? Studia Filozoficzne, nr 1, 71-81, 1990. Szymańska-Świątek, Elżbieta.

Czas i przyczynowość w ogólnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 5-21, 1989/1990. Heller, Michał.

Żyjemy w czasie, lecz cóż wiemy o tym? Znak, nr 407, 46-54, 1989. Cichowicz, Stanisław.

Uwagi w sprawie tzw. strzałki czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-40, 1990. Kukowski, Jarosław.

Newtonowskie pojęcie przestrzeni i czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-153, 1989. Mazierski, Stanisław.

Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu. Znak, nr 407, 34-45, 1989. Wolicka, Elżbieta.

Czas a tożsamość przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-85, 1989. Zając, Mirosław.

Relacyjny czas fizyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-53, 1988. Chyliński, Zygmunt.

Metafizyka i czas u Kanta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 191-223, 1988. Rolewski, Jarosław.

Dynamiczna koncepcja rzeczywistości materialnej według R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 12-27, 1988. Słotwiński, Michał.

Peter Kroes o czasie. [Rec. Kroes, Peter. Time: Its Structure and Role in Physical Theories]. Studia Filozoficzne, nr 11, 189-193, 1988. Szczęsna, Anna.

Aktualne i ostateczne. Rozważania o przeżywaniu czasu. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 5-22, 1987/1988. Wolicka, Elżbieta.

Przeszłość, przyszłość i technokraci. (Analiza kategorii czasu w ideologii technokratycznej). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 199-237, 1987. Kurczewska, Joanna.

"Czas i inne". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 181-197, 1987. Skarga, Barbara.

Czy czas jest formą wewnętrznego doznania? Studia Filozoficzne, nr 11, 143-146, 1987. Srzednicki, Jan.

Kategoria czasu w filozofii Mikołaja Taurellusa (1547-1606). Studia Filozoficzne, nr 3, 59-67, 1986. Folaron, Stefan.

Nieciągłe symetrie przestrzeni i czasu. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 127-160, 1986. Piersa, Henryk.

Kilka uwag w sprawie potocznego pojmowania czasu. Studia Filozoficzne, nr 9, 39-46, 1986. Snihur, Stefan.

Symetrie ciągłe czasu i przestrzeni a zasady zachowania w fizyce. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 83-103, 1985. Piersa, Henryk.

[Rec. Welte, Bernhard. Zwischen Zeit und Ewigkeit]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 82-84, 1985. Żelazny, Mirosław.

Metafizyka czasu i wieczności w późnych poglądach F. W. J. Schellinga. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-123, 1985. Żelazny, Mirosław.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. Ingarden, Roman (przedmowa), 7-17. Warszawa, PWN, 1956; wyd. 2 rozsz. 1984. Białobrzeski, Czesław.

Kilka dowolnych uwag na temat teorii czasu. Znak, nr 359, 1368-1382, 1984. Węcławski, Tomasz.

"Myślenie istotne" Martina Heideggera jako kontynuacja nietzscheańskiej filozofii czasu. Studia Filozoficzne, nr 1, 69-84, 1984. Żelazna, Jolanta.

Czas jako problem antropologiczno-filozoficzny w filozofii krytycznej I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-103, 1984. Żelazny, Mirosław.

[Rec. The Study of Time. Proceedings of the Third Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Lawrence, N.; Park, D. (eds)]. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 209-210, 1983. Hajduk, Zygmunt.

Źródła Bergsona teorii trwania a psychologia i spirytualizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 133-157, 1983. Waszkinel, Romuald.

Obrachunek z czasem i materią. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 5-25, 1982. Sedlak, Włodzimierz.

O ewolucji czasowej w fizycznych teoriach kwantowych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 29-41, 1982. Wiślicki, Wojciech.

Wieczny powrót i wieczne powracanie w filozofii Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 61-72, 1982. Żelazny, Mirosław.

Koncepcja czasu w jodze klasycznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 143-153, 1981. Głuchowski, Gerard.

Czasowe łamigłówki. [Rec. Park, David. The Image of Eternity. The Roots of Time in the Physical World]. Znak, nr 321, 363-368, 1981. Heller, Michał i Voisé, Waldemar.

Nicość i pełnia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 169-190, 1981. Skarga, Barbara.

Świat ekspresji M. Merleau-Ponty'ego a czas. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 227-240, 1981. Sujecka, Alicja.

O czasie z różnych punktów widzenia. [Sprawozdanie z Czwartej Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Studiów nad Czasem, Alpbach 1979]. Znak, nr 308, 245-248, 1980. Heller, Michał.

Kantowskie "a priori" w interpretacji Hermanna Cohena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 161-189, 1980. Święcicka, Krystyna.

Trzy spotkania z czasem. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 21-23, 1980. Voisé, Waldemar.

Separacja czasowa. Studia Filozoficzne, nr 10, 203-208, 1979. Augustynek, Zdzisław.

Problem realności czasu w "Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis" Benedykta Hesse - najznakomitszego przedstawiciela burydanizmu na Krakowskim Uniwersytecie w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1979. Wielgus, Stanisław.

[Rec. The Study of Time. Proceedings of the Second Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Lawrence, N. (eds)]. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 168-172, 1978. Hajduk, Zygmunt.

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość a istnienie. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-11, 1977. Augustynek, Zdzisław.

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w teorii względności (streszczenie). Roczniki Filozoficzne, 25(3), 54-57, 1977. Augustynek, Zdzisław.

Czas w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 93-117, 1977. Chlewiński, Zdzisław.

Globalny czas w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 37-45, 1977. Heller, Michał.

Czas a wieczność. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 71-84, 1977. Mazierski, Stanisław.

Wyznaczanie kosmicznych interwałów czasu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 25-36, 1977. Rudnicki, Konrad.

Zagadnienie nieskończoności czasu globalnego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 47-54, 1977. Skarżyński, Edmund.

Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozoficzna problematyka doktryn i ideologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 5-19, 1977. Szacka, Barbara.

Czas w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 11-24, 1977. Szpikowski, Stanisław.

W niewoli czasu? [Sprawozdanie z posiedzenia Warszawa, 23.10.1976]. Ruch Filozoficzny, XXXV (1-2), 7-9, 1977. Terlecka, Małgorzata.

Czas istotnym elementem bytu zmiennego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 59-70, 1977. Wojciechowski, Tadeusz.

Iana Hinckfussa relacyjna teoria czasu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 85-91, 1977. Zalewski, Sylwester.

Nie będziesz używał terminu "empiryczny" nadaremnie. [Rec. Zwart, P. J. About Time. A Philosophical Inquiry into the Origin and Nature of Time]. Znak, nr 279, 1085-1089, 1977. Życiński, Józef.

Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość a czas. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-112, 1976. Augustynek, Zdzisław.

Stawanie się zdarzeń. Studia Filozoficzne, nr 5, 5-16, 1976. Augustynek, Zdzisław.

Logika czasu. [Rec. Gardies, Jean-Louis. La logique du temps]. Studia Filozoficzne, nr 8, 151-157, 1976. Kowalski, Zdzisław.

Ingardena droga do realizmu a jego koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-39, 1976. Półtawski, Andrzej.

Nieskończoność czasu według Zdzisława Augustynka. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 106-113, 1976. Wątroba, Józef Jacek.

Problem czasu w kwartalniku "Philosophy East and West". [Rec. April 1974]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 191-193, 1976. Zajączkowski, Andrzej.

Fazy Ingardena, "durée réelle" Bergsona, strumień Williama Jamesa. Metaforyczne warianty rozumienia czasu czy wykluczające się pojęcia czasu? Hołówka, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 27-43, 1975. Fizer, John.

[Rec. The Study of Time. Proceedings of the First Conference of the International Society for the Study of Time. Fraser, J. T.; Haber, F. C.; Müller, G. H. (eds)]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 184-189, 1975. Hajduk, Zygmunt.

Czas. (Kilka uwag fizyka). Studia Filozoficzne, nr 5, 107-113, 1975. Subotowicz, Mieczysław.

[Rec. Mostiepanienko, A. M. Prostranstwo i wremja w makro- mega- i mokromire]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 282-284, 1975. Sztumski, Wiesław.

Odpowiedź polemiście. [Polemika z: Ulanowski, Jerzy]. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-170, 1974. Augustynek, Zdzisław.

Space-time manifolds and relativity of time. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 49-56, 1974. Heller, Michał.

Główne zagadnienie filozofii a problem upływu czasu w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4, 99-103, 1974. Stolarczyk, Zofia.

Czy musimy odrzucić koncepcję czasu Leibniza? [Polemika z: Augustynek Z., Leibniza definicja czasu]. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-168, 1974. Ulanowski, Jerzy.

Ruch chronozoficzny w Polsce i za granicą. Ruch Filozoficzny, XXXII (4),259-261, 1974. Voisé, Waldemar.

O rzekomo określonej przeszłości. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 99-104, 1973. Geach, Peter Thomas.

Skala czasu. Znak, nr 230, 1070-1080, 1973. Heller, Michał.

Spór o teorie czasu. [Polemika z: Zalewski, S. Czas i istnienie]. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 135-140, 1973. Wojciechowski, Tadeusz.

Leibniza definicja czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-77, 1972. Augustynek, Zdzisław.

W odpowiedzi recenzentowi. [Polemika z recenzją A. Synowieckiego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 177-179, 1972. Augustynek, Zdzisław.

Różne oblicza czasu. [Rec. Guitton, Jean. Sens czasu ludzkiego i Zalewski, Sylwester. Czas i istnienie]. Znak, nr 217-218, 1116-1124, 1972. Iwanowski, Piotr.

O tzw. przeze mnie zdaniach temporalnych. Studia Filozoficzne, nr 6, 55-77, 1972. Leszczyński, Jan.

Czas - filozofia - nauka. Jak robić marksistowską teorię poznania? Studia Filozoficzne, nr 6, 97-110, 1972. Mejbaum, Wacław.

Spór o istotę filozofii nauki, czyli odpowiedź na replikę Autora. [Polemika z Z. Augustynkiem]. Studia Filozoficzne, nr 5, 181-186, 1972. Synowiecki, Adam.

Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-178, 1972. Twardowska, Bolesława.

Odpowiedź w sprawie czasu i przestrzeni. [Polemika z: Szczepański, Artur. O dwóch artykułach o czasie i przestrzeni fizycznej]. Studia Filozoficzne, nr 3, 177-180, 1971. Augustynek, Zdzisław i Misiek, Józef.

Odpowiedź na "Uwagi do odpowiedzi w sprawie czasu i przestrzeni". [Polemika z: Szczepański, Artur. Uwagi do odpowiedzi w sprawie czasu i przestrzeni]. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-185, 1971. Augustynek, Zdzisław i Misiek, Józef.

[Rec. Prior, Arthur. Past, Present and Future i Papers on Time and Tense]. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 18-21, 1971. Gumański, Leon.

Relatywizacja przestrzeni i czasu w szczególnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 35-52, 1971. Mazierski, Stanisław.

Uwagi do "Odpowiedzi w sprawie czasu i przestrzeni". [Polemika z: Augustynek, Zdzisław i Misiek, Józef. Odpowiedź w sprawie czasu i przestrzeni]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-182, 1971. Szczepański, Artur.

Własności czasu. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 2 1972. Augustynek, Zdzisław.

O dwóch artykułach o czasie i przestrzeni fizycznej. [Polemika z: Augustynek, Zdzisław. Definicja czasu przez abstrakcję. Misiek, Józef. O metryce czasu i przestrzeni fizycznej]. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-123, 1970. Szczepański, Artur.

Problemy czasu i przestrzeni. [Rec. Mostiepanienko, A. M. Problema uniwiersalnosti osnownych swojstw prostranstwa i wriemieni]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 112-117, 1970. Żytkow, Jan M.

Definicja czasu przez abstrakcję. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-83, 1969. Augustynek, Zdzisław.

O metryce czasu i przestrzeni fizycznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 129-135, 1969. Misiek, Józef.

Czas i przestrzeń Joyce'a (o epizodzie dramatycznym "Ulissesa"). Studia Filozoficzne, nr 6, 97-118, 1969. Taranienko, Zbigniew.

Człowiek i czas. Refleksje psychologiczne. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 5-23, 1967. Pastuszka, Józef.

Analiza krytyczna pewnych zagadnień fizyki relatywistycznej oraz fizycznej teorii przestrzeni i czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 139-161, 1966. Frejlak, Wojciech.

Zagadnienie lokalizacji czasoprzestrzennej w świetle zasad nieoznaczoności. Studia Filozoficzne, nr 4, 47-65, 1965. Chyliński, Zygmunt.

Teoriopoznawcza analiza struktury czasowej poszczególnych gatunków muzycznych. Studia Estetyczne, t. 1, 131-160, 1964. Lissa, Zofia.

Czy mamy dowód filozoficzny za początkiem czasowym wszechświata? Roczniki Filozoficzne, 11(3), 31-44, 1963. Kłósak, Kazimierz.

"Czas i przestrzeń a materia" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 205-255. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Augustynek, Zdzisław.

Czas, przestrzeń i grawitacja a fizyka mikroskopowa. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1961. Bażański, Stanisław i Plebański, Jerzy.

Czas, możliwość. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-63, 1961. Eilstein, Helena.

O entropii i strzałce czasu. [Rec. Reichenbach, Hans. The Direction of Time]. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-195, 1959. Trautman, Andrzej.

Problem obiektywności czasu i przestrzeni w świetle teorii względności. Studia Filozoficzne, nr 3, 103-120, 1958. Augustynek, Zdzisław i Majewski, Zbigniew.

Relatywistyczne pojęcie czasu według Einsteina. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 119-146, 1958. Sedlak, Włodzimierz.

Radziecka monografia o czasie i przestrzeni. [Rec. Swiderskij, W. J. Fiłosofskoje znaczenije prostranstwienno-wriemiennych priedstawlienij w fizikie]. Studia Filozoficzne, nr 2, 200-216, 1957. Such, Jan.

Współczesna teoria przestrzeni i czasu. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 4, 162-182, 1953. Fock, Władimir.