INDEKS TEMATYCZNY

człowiek / człowieczeństwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Założenia światopoglądowe psychologicznych koncepcji człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-155, 1989. Zamiara, Krystyna.

Renesansowe koncepcje godności człowieka. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 251-281, 1987. Czerkawski, Jan.

Koncepcje człowieka w kulturze náhuatl. Etyka, nr 21, 131-149, 1984. Curyło-González, Irena.

Uwagi do problemu naturalistycznego pojmowania człowieka. Lazari-Pawłowska, Ija (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 45-53, 1984. Franzen, Winfried.

Kierunki formalizacji informacyjnych procesów człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-149, 1984. Kołwzan, Wiktor.

Transgresyjna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-44, 1984. Kozielecki, Józef.

Koncepcja człowieka w naukach przyrodniczych. Hałaczek, B. (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 133-142, 1984. Luyten, Norbert A.

Prawdziwy świat człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-51, 1983. Gogacz, Mieczysław.

Antropologiczna wizja kondycji ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 59-81, 1983. Grzegorczyk, Andrzej.

Mechanizm rozwoju paleoantropologii w świetle historii człowieka z Piltdown. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 53-81, 1983. Hałaczek, Bernard.

Rozwój paleoantropologii w świetle drzew rodowych człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-96, 1984. Hałaczek, Bernard.

Dialektyka "istoty" i "istnienia" człowieka we wczesnych pismach Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-17, 1983. Zdanowicz, Piotr.

Miejsce ewolucji człowieka w bioelektronicznej wizji życia. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 67-95, 1982. Kalisz, Joanna.

Zło w dialogu kuszenia. Znak, nr 328, 3-40, 1982. Tischner, Józef.

[Rec. Models of Man. Chapman, Anthony I. & Jones, Dylan M. (eds.)]. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 73-76, 1981. Bardecki, Adam.

Człowiek i wspólnota w Defensor pacis Marsyliusza z Padwy. (Problem niekonsekwencji w awerroizmie jako arystotelizmie neoplatonizującym). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 57-68, 1981. Gogacz, Mieczysław.

Człowiek i jego relacje. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 185-198, 1981. Gogacz, Mieczysław.

Doświadczenie człowieka i świadczenie człowiekowi. (Kardynał Karol Wojtyła: filozof-moralista). Znak, nr 309, 263-274, 1980. Styczeń, Tadeusz.

Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 309, 275-289, 1980. Szostek, Andrzej.

Ochrona środowiska wewnętrznego człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-138, 1979. Broszkiewicz, Jerzy.

Dwa modele humanizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-57, 1979. Gromczyński, Wiesław.

Metodologiczne uwarunkowania przyrodniczej antropogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 117-138, 1979. Hałaczek, Bernard.

Działalność twórcza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 25-34, 1978. Cackowski, Zdzisław.

"Zła filozofia" przyrodników. [Polemika z: Dobrzańska, Janina i Dobrzański, Jan. Nienaukowa krytyka]. Studia Filozoficzne, nr 4, 139-154, 1978. Madejski, Aleksander.

Człowiek i kosmos w ujęciu marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 225-229, 1978. Panasiuk, Ryszard.

Dialektyka człowieka i teorie osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-23, 1978. Rożalska-Czyżkowska, Bożena.

Etyka i przerywanie ciąży. Etyka, t. 16, 51-80, 1978. Szawarski, Zbigniew.

Filogenetyczne zaczątki ludzkiej inteligencji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-202, 1977. Hałaczek, Bernard.

O marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego - nieco inaczej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-93, 1977. Sztompka, Piotr.

Ujęcie kompleksowe w poznaniu człowieka. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 3, 87-92, 1976. Angełow, Stefan.

Technika - praca - człowiek. Studia Filozoficzne, nr 6, 15-26, 1975. Olszewski, Eugeniusz.

[Rec. Lotz, Johannes B. Ich-Du-Wir. Fragen un dem Menschen. Knecht, J. (Hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 166-171, 1975. Pachciarek, Paweł.

Człowiek jako twórca kultury (medytacja filozoficzno-teologiczna). Znak, nr 255, 1122-1130, 1975. Swieżawski, Stefan.

Próba ontologii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 61-88, 1974. Kuczyński, Janusz.

Człowiek w perspektywach społeczeństwa konsumpcyjnego i społeczeństwa wychowującego. Studia Filozoficzne, nr 5, 5-17, 1973. Suchodolski, Bogdan.

Człowiek jako przedmiot i podmiot oceny estetycznej. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 31-54, 1972. Kuczyńska, Alicja.

Unikalność w biologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-99, 1972. Mickiewicz, Elżbieta.

Całość, nieokreślenie i człowiek. Szkice filozoficzne (I). Człowiek i Światopogląd, nr 4, 36-58, 1971. Litwin, Jakub.

Czym jest człowiek? Człowiek i Światopogląd, nr 9, 5-24, 1970. Cackowski, Zdzisław.

Człowiek i wspólnota w refleksji Pawła Tillicha. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 34-49, 1970. Jakubowska, Janina.

Leninowska koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 138-150, 1970. Kasia, Andrzej.

Człowiek w perspektywie Teilharda i Marksa. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 76-86, 1970. Płużański, Tadeusz.

Człowiek - istota twórcza, socjalizm - wartość ludzka. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 419-433, 1969. Cackowski, Zdzisław.

Filozoficzna i socjologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 15-22, 1969. Szczepański, Jan.

Człowiek poznający i poznanie człowieka. Znak, nr 186, 1619-1626, 1969. Wolicka, Elżbieta.

Dowód antropologiczny na istnienie Boga opracowany przez Jean Delanglade’a. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 157-162, 1968. Cygan, Jerzy.

Człowiek i czas. Refleksje psychologiczne. Roczniki Filozoficzne, 15(4), 5-23, 1967. Pastuszka, Józef.

J. G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa, PWN, 1965. Adler, Emil.

Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Arthura Schopenhauera. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. Garewicz, Jan.

Człowiek i Bóg w metafizyce. Znak, nr 127, 24-51, 1965. Grygiel, Stanisław.

Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, PWN, 1964. Baczko, Bronisław.

"Z badań nad funkcjami postaw" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 291-310. Kraków, PWN, 1964. Gołaszewska, Maria.

O wolności woli. Znak, nr 119, 597-609, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Summa technologiae. Kraków, Wyd. Literackie, 1964. Lem, Stanisław.

Wprowadzenie do metafizyki. Kraków, Wyd. Znak, 1964. Stępień, Antoni Bazyli.

Cassirer. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Spór o nową wizję świata. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 165-174, 1963. Keller, Józef.

Na marginesie "Człowieka" Teilharda de Chardin. Znak, nr 113, 1314-1338, 1963. Stróżewski, Władysław.

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963; wyd. 2 1968. Suchodolski, Bogdan.

Człowiek prawdziwy i człowiek rzeczywisty w filozofii renesansu. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-187, 1962. Suchodolski, Bogdan.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

O baconowskim królestwie człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-29, 1961. Suchodolski, Bogdan.

Filozofia francuskiego oświecenia i poszukiwanie człowieka konkretnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 143-192, 1960. Baczko, Bronisław.

Istota człowieka w ujęciu Marksa. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-34, 1960. Fritzhand, Marek.

Katolicka teoria wolności człowieka. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-71, 1960. Keller, Józef.

Psychoanaliza a psychologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-65, 1960. Reykowski, Janusz.

Problem filozoficznej teorii człowieka. Znak, nr 60, 698-713, 1959. Swieżawski, Stefan.

U podstaw etyki Marksa. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-37, 1958. Fritzhand, Marek.

Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 2012.  Kołakowski, Leszek.

Alternatywy psychanalitycznej teorii kultury. Myśl Filozoficzna, nr 3, 68-106, 1957. Suchodolski, Bogdan.

Człowiek i społeczeństwo w poglądach N. G. Czernyszewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 84-111, 1956. Chmaj, Ludwik.

Materialistyczna teoria antropogenezy i jej przeciwnicy. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 92-114, 1955. Stęślicka, Wanda.

Osoba ludzka - jej natura i zadania. Znak, nr 26, 361-377, 1950. Swieżawski, Stefan.

Cielesne podobieństwa i psychiczne różnice między człekokształtnymi a człowiekiem. Roczniki Filozoficzne, II-III, 25-46, 1949-1950. Chojnacki, Piotr.

Mimika człowieka jako wyraz psychiczny. Roczniki Filozoficzne, II-III, 146-171, 1949-1950. Pastuszka, Józef.

Człowiek religijny. Roczniki Filozoficzne, II-III, 125-145, 1949-1950. Usowicz, Aleksander.

Dwie osie życia ludzkiego. Znak, nr 15, 33-57, 1949. Suchodolski, Bogdan.

Przyroda, zwierzęcość, człowieczeństwo, bestializm. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 418-421, 1948. Minkowski, Eugeniusz.

O wielorakości życia człowieka. Znak, nr 12, 417-444, 1948. Suchodolski, Bogdan.

Materialistyczna a katolicka koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 105-118, 1947. Pastuszka, Józef.

Greckie koncepcje człowieka w dobie hellenistycznej. Roczniki Filozoficzne, II-III, 231-250, 1949-1950. Plezia, Marian.

Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 87-104, 1947. Świeżawski, Stefan.