INDEKS TEMATYCZNY

dialektyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Relacyjność bytu społecznego a filozoficzne antynomie. Colloquia Communia, 2(43), 119-127, 1989. Orzeł, Józef.

Dialektyka abstrakcji i konkretu. Miejsce abstrakcji empirycznej w marksowskiej epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 65-72, 1988. Barański, Jarosław.

Sprzeczność dialektyczna a niesprzeczność. Ponikowski, Bogusław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 151-167, 1988. Colletti, Lucio.

Sprzeczność dialektyczna. Studia Filozoficzne, nr 9, 29-41, 1988. Kilijanek, Marek.

Dialektyka a teoria klas społecznych. Studia Filozoficzne, nr 9, 53-64, 1988. Kochan, Jerzy.

Dialektyka jedności i wielości w dziele literackim a jego ocena. Studia Filozoficzne, nr 9, 117-129, 1988. Kuźma, Erazm.

O dialektyce. [Zagajenie do dyskusji, w której udział wzięli Ewa Borowska, Ewa Kochan, Jerzy Kochan, Jerzy Krakowski, Józef Lipiec, Wacław Mejbaum, Józef Orzeł, Bogusław Ponikowski i Andrzej Raciborski]. Studia Filozoficzne, nr 9, 131-136 [dyskusja 137-149], 1988. Mejbaum, Wacław.

Dialektyka działalności a refleksja metodologiczna. Sikorska, Bożena (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 195-200, 1988. Nikiforow, Walery.

Dialektyka i synergetyka. Studia Filozoficzne, nr 5, 37-42, 1988. Such, Jan.

Lukács i problemy dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 35-47, 1986. Aleksandrowicz, Dariusz.

Ująć nieskończoność. Uwagi o dialektycznej filozofii Hegla. Colloquia Communia, 1(24), 165-175, 1986. Aleksandrowicz, Dariusz.

Między filozofią a nauką (uwagi krytyczne o teorii krytycznej Jürgena Habermasa). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 173-204, 1986. Dudziak, Sławomir.

Lukács i idea wiecznej metody. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 163-169, 1985. Aleksandrowicz, Dariusz.

O potrzebie dialektyki wielowymiarowej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 149-161, 1985. Płużański, Tadeusz.

Parmenides jako wprowadzenie do platońskiej dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-36, 1984. Bołtuć, Piotr.

Rzetelna metoda dialektyczna. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-168, 1984. Galarowicz, Jan.

Polska próba neoheglizmu. (Adam Żółtowski jako interpretator filozofii Hegla). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 291-317, 1984. Kuderowicz, Zbigniew.

Pojęcie języka w Dialektyce i Hermeneutyce F. D. Schleiermachera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 87-113, 1984. Potępa, Maciej.

Dialektyka rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-49, 1983. Krajewski. Władysław.

Wzajemne relacje dialektyki, logiki i teorii poznania a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 45-63, 1982. Lorenc, Włodzimierz.

Marcusego recepcja dialektyki postępu historycznego Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-85, 1981. Borgosz, Józef.

Dialektyka jako program nauk przyrodniczych. [Rec. Theorie und Labor - Dialektik als Program der Naturwissenschaften. Plath, P. and Sandkühler (hrsg.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 181-186, 1981. Borowicz-Sierocka, Beata.

Symetrie. Studia Filozoficzne, nr 9, 37-46, 1981. Łoziński, Jerzy.

Sylogizm Heglowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 27-48, 1981. Nowicki, Światosław Florian.

Dialektyka i marksizm w filozofii Galvanno Della Volpego. Studia Filozoficzne, nr 6, 87-99, 1981. Ponikowski, Bogusław.

Sprzeczność i jej zniesienie w filozofii Theodora W. Adorna. Studia Filozoficzne, nr 11, 59-75, 1980. Piórczyński, Józef.

Dialektyka jakościowa S. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 2, 69-81, 1980. Toeplitz, Karol.

Stanowisko teoretyczne J. P. Sartre`a w "Critique de la raison dialectique". Studia Filozoficzne, nr 7, 91-106, 1979. Łuka, Grażyna.

Theodora Adorna dialektyka podmiot-przedmiot. Studia Filozoficzne, nr 7, 107-122, 1979. Piórczyński, Józef.

Teoria i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 3, 71-88, 1979. Rudziński, Roman.

Wymiary dialektyki. Kilka propozycji w sprawie dialektycznej teorii rzeczywistości oraz dialektycznej metody badań. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-39, 1979. Such, Jan.

Dialektyka człowieka i teorie osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-23, 1978. Rożalska-Czyżkowska, Bożena.

Dialektyka a rewolucja. Kęsik, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 5-31, 1977. Besse, Guy.

Dialektyka bytu i fetysze świadomości. Studia Filozoficzne, nr 1, 15-28, 1977. Kopel, Jerzy.

O dialektyce. Borgosz, Józef (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 33-52, 1977. Sève, Lucien.

Racjonalność i racjonalizacja a dialektyka podmiotowo-przedmiotowa. (Wybrane problemy z historii filozofii apriorycznej). Studia Filozoficzne, nr 5, 153-168, 1977. Żurkowska-Jastrzębska, Grażyna.

Rozwój arystotelesowskiej dialektyki. Simbierowicz, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 169-179, 1976. Dżochadze, Dawid W.

Dialektyka i struktura świadomości społecznej. Mannheim. Studia Filozoficzne, nr 8, 75-93, 1976. Kopel, Jerzy.

Siła materialistycznej dialektyki. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-28, 1975. Buhr, Manfred.

Homo creator versus homo contemplator. Dialektyka a fenomenologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 67-86, 1975. Kuczyński, Janusz.

Dialektyka i "praxis". Studia Filozoficzne, nr 1, 87-99, 1975. Magala, Sławomir.

Pogodzenie i negacja: dialektyka Hegla a dialektyka młodoheglistów. Studia Filozoficzne, nr 1, 55-66, 1975. Panasiuk, Ryszard.

Dialektyka i dialog. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 79-86, 1975. Perelman, Chaïm.

Walka klas i marksistowskie odwrócenie dialektyki heglowskiej. Chełstowski, Bogdan (tłum.), Borgosz, Józef (popr. tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 29-34, 1975. Sève, Lucien.

Zdania przeciw zdaniom. Pewien aspekt dialektyki heglowskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 41-47, 1975. Soll, Ivan.

Negacje i powtórzenia w procesie rozwoju. Studia Filozoficzne, nr 12, 29-43, 1975. Sztumski, Wiesław.

Geneza i ewolucja arystotelesowskiego rozumienia dialektyki. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 71-83, 1974. Dżochadze, Dawid.

Heglowska "Dialektyka świadomości" a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-127, 1974. Markiewicz, Barbara.

O naturze dialektyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1974. Nowak, Leszek.

Marks: łagodna ekonomia praktyczna i brutalna historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-52, 1974. Ochocki, Aleksander.

Trzy modele historii dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-111, 1974. Stróżewski, Władysław.

Logika Hegla jako dialektyczny "moment przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-23, 1974. Synowiecki, Adam.
Logika Hegla jako dialektyczny "model przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (II). Studia Filozoficzne, nr 10, 25-37, 1974.

Próba formalizacji zasad dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 51-69, 1974. Sztumski, Wiesław.

System i dialektyka. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 51-55, 1974. Zajecaranović, Gligorije.

Gra całości. Migasiński, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 75-80, 1973. Axelos, Kostas.

Idealizm a dialektyka w filozofii dziejów młodego Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-112, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

"Logika" Hegla i "Kapitał" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 103-129, 1973. Mendelski, Tadeusz.

Wartość - idealizacja - wartościowanie. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-163, 1973. Nowak, Leszek.

Z dziejów dialektyki marksistowskiej. (Historia i współczesność). Studia Filozoficzne, nr 6, 113-127, 1973. Ochocki, Kazimierz.

O roli przemocy - dialektyka i historia. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-59, 1973. Ochocki, Aleksander.

Uwagi o metodzie dialektycznej Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 61-73, 1973. Pałubicka, Anna i Kmita, Jerzy.

Celowa struktura nauk społecznych i dialektyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 117-127, 1972. Cieniawa, Stanisław.

Wiek dialektyki (I). Człowiek i światopogląd, nr 9, 5-19, 1972. Kuczyński, Janusz.
Wiek dialektyki (II). Dialektyczne społeczeństwo. Człowiek i światopogląd, nr 10, 86-101, 1972.

Dialektyka kategorii i ich historyczno-logiczna kolejność. [Rec. Szeptulin, A. P. Kategorii dialektiki]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 260-265, 1972. Modzelewski, Edward A.

O co właściwie chodzi w tzw. "integracji nauk"? [Polemika z: Synowiecki, A. Dialektyka a zagadnienie integracji nauk przyrodniczych]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 203-208, 1972. Nowiński, Czesław.

O integracji nauk i dialektyce. [Polemika z: Nowiński, Czesław]. Studia Filozoficzne, nr 10, 171-182, 1972. Synowiecki, Adam.

Leninowska koncepcja dialektyki jako teorii poznania i logiki. [Rec. Kopnin, P. W. Fiłosofskije idei W. I. Lenina i łogika]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 131-137, 1971. Banasiewicz, Wiesław.

Dialektyka a zagadnienie integracji nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 6, 105-119, 1971. Synowiecki, Adam.

W sprawie Leibniza dialektycznej koncepcji świata i poznania. Uwagi w związku z pracą Anny Simonovits: Dialektisches danken in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz, Akademie-Verlag, Berlin, 1968. Studia Filozoficzne, nr 3, 202-216, 1970. Gordon, Mieczysław.

Hegel a problem ciągłości kultury. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 36-58, 1970. Kuderowicz, Zbigniew.

Negatywna dialektyka Theodora W. Adorno. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 83-104, 1970. Żurawicki, Seweryn.

Poznanie naukowe u Arystotelesa: niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969. Kwiatkowski, Tadeusz.

Semiotyka wyrazów funkcyjnych w Dialektyce Abelarda. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 83-91, 1968. Dąmbska, Izydora.

Spór o rację bytu i przedmiot filozofii w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1967. Ochocki, Kazimierz.

Przezwyciężanie dogmatyzmu. [Rec. Havemann, Robert. Dialektik ohne Dogma?]. Studia Filozoficzne, nr 4, 77-109, 1965. Eilstein, Helena.

Hegel. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 2 1966. Kroński, Tadeusz.

Marksizm a Teilhardyzm. Studia Filozoficzne, nr 3, 101-134, 1966. Płużański, Tadeusz.

Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek filozofii i nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 33-52, 1965. Chojnacki, Piotr.

Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń, Tow. Nauk. w Toruniu, 1964. Rogowski, Leonard Sławomir.

Dialektyka Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 81-101, 1963. Kwiatkowski, Tadeusz.

Sens logiczny heglowskiej koncepcji sprzeczności zmiany i ruchu. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-41, 1961. Rogowski, Leonard Sławomir. .

Przyczynek do zagadnienia stosunku logiki formalnej i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 239-257, 1960. Narski, Igor.

Sokrates. Warszawa, PAX, 1958. Krokiewicz, Adam.

Krytyka niektórych poglądów na stosunek logiki do dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 118-151, 1957. Kokoszyńska, Maria.

Jeszcze raz o dialektyce i zasadzie logicznej sprzeczności. [Polemika z: Ładosz, Jarosław]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-213, 1957. Schaff, Adam.

Niektóre zagadnienia logiki formalnej w świetle teorii marksizmu-leninizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-78, 1955. Rolbiecki, Waldemar.

O zagadnieniu wolności i konieczności. Myśl Filozoficzna, nr 4, 100-125, 1953. Fritzhand, Marek.

Marian Smoluchowski jako filozof-materialista. Myśl Filozoficzna, nr 4, 232-248, 1952. Krajewski, Władysław.

Zasada dialektyczna jedności przeciwieństw. Uziembło, A. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10 (41), 12-31, 1949. Mc Gill, Y. J. i Parry, W. T.

Dialektyka zamieniona w swoje przeciwieństwo. Wudel, W.(tłum.). Myśl Współczesna, nr 10 (41), 32-36 i 37-40, 1949. Selsam, Howard i Wells, Harry, K.

Marksizm a tradycja kultury europejskiej. Myśl Współczesna, nr 2-3, 229-249, 1948. Schaff, Adam.

Marksizm a rozwój nauki. (Dyskusja z Ossowski, S. i Hochfeld, J.). Myśl Współczesna, nr 6-7, 245-263, 1948. Schaff, Adam.

Powstanie logiki wyższej. Myśl Współczesna, nr 3, 343-367, 1947. Wudel, Witold.