INDEKS TEMATYCZNY

dobro


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dobro. Rozmyślania w Wilnie. Etyka, nr 25, 107-111, 1990. Elzenberg, Henryk.

Spór o dobro. Znak, nr 427, 36-47, 1990. Galewicz, Włodzimierz.

Wartość wewnętrzna i wartość zewnętrzna. Etyka, nr 25, 229-239, 1990. Galewicz, Włodzimierz.

Filozoficzne ujęcie dobra w Sumie Teologii św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 182-193, 1988. Kubiak, Władysław.

Wszelkie dobro się liczy. Etyka, nr 24, 25-38, 1988. Srzednicki, Jan.

Prawda i dobro w filozofii Franciszka Brentany. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 115-131, 1984. Galewicz, Włodzimierz.

O platońskiej koncepcji filozofii. Studia Filozoficzne, nr 10, 11-19, 1984. Przełęcki, Marian.

"Dobry" czy tylko "za dobry uważany"? [Polemika z: Jedynak, Anna i Jedynak, Andrzej. O wartości logicznej zdania oceniającego]. Etyka, t. 19, 203-206, 1981. Przełęcki, Marian.

"Prawda o dobru" w koncepcji moralności kard. K. Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 47-71, 1980. Kaczyński, Edward.

Zło i dobro. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 21-41, 1978. Gogacz, Mieczysław.

Dobro - imperatyw i korelat współpracy. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1978. Kuczyński, Janusz.

Kilka uwag dotyczących metafizycznej problematyki natury oraz pochodzenia dobra i zła. Studia Filozoficzne, nr 6, 17-28, 1978. Stróżewski, Władysław.

Zło i dobro. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 21-41, 1978. Gogacz, Mieczysław.

W sprawie tzw. subiektywnej definicji dobra. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 47-62, 1974. Juros, Helmut.

Dobro i zło w świetle logiki preferencji. [Polemika z: Wright, Georg Henrik von. The Logic of Preference]. Etyka, t. 12, 157-162, 1973. Nowak, Leszek.

"Błąd naturalistyczny" a tomistyczne określenie dobra. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 41-67, 1972. Juros, Helmut.

O właściwe rozumienie filozofii Proklosa. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 89-110, 1967. Gogacz, Mieczysław.

Błąd naturalistyczny. Etyka, t. 2, 289-297, 1967. Jedynak, Stanisław.

Z dziejów perypatetyckiego opisu dobra. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 51-63, 1966. Kowalczyk, Stanisław.

Traktat o różnorodności dóbr. [Rec. Wright, G. H. von. The Varieties of Goodness]. Studia Filozoficzne, nr 1, 184-189, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.

Uczciwość i dobroć. Znak, nr 130, 412-418, 1965. Tatarkiewicz, Władysław.
Ingarden, Roman; Tatarkiewicz, Władysław; Styczeń, Tadeusz; Grzegorczyk, Andrzej; Bortnowska, Halina. Dyskusja. Tamże, 419-423.

[Rec. Wright, G. H. von. The Varieties of Goodness]. Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 46-50, 1964. Znamierowski, Czesław.

Problematyka dobra w Enneadach Plotyna. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 5-13, 1963. Szymański, Władysław Kamil.

"Jak budować logikę dóbr?" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 21-28. Warszawa, PWN, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

Próba systematyzacji określeń piękna występujących w tekstach św. Tomasza (Przyczynek do rozwiązania problemu transcendentalności piękna). Roczniki Filozoficzne, 6(1), 19-51, 1958. Stróżewski, Władysław.

O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce. Na tle poglądów Tomasza z Akwinu, Hume’a i Kanta. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 13-31, 1958. Wojtyła, Karol.

Przydatki do Etyki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp). Warszawa, PWN, 1956. Petrycy, Sebastian z Pilzna.