INDEKS TEMATYCZNY

czyn / czynność / działanie / działalność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Podmiotowość jako możność działania w ujęciu Paula Ricoeura" w: Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu. Pobojewska, Aldona (red.). Łódź, Wyd. AHE, 2011. Dominik, Karolina.

 

Roman Ingarden - metafizyk wolności. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 85-98, 1990. Półtawski, Andrzej.

Teoria pracy u Stanisława Brzozowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 71-92, 1990. Woźniak, Maria.

O podstawach kultury i doświadczeniu tajemnicy "życia" w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-95, 1989. Kwiecień, Krzysztof.

Krytyka koncepcji materializmu kulturowego Marvina Harrisa. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-132, 1988. Brozi, Krzysztof J.

Działanie, przeciwdziałanie, wartościowanie. Studia Filozoficzne, nr 12, 35-46, 1988. Cackowski, Zdzisław.

Eseje o działaniach i zdarzeniach Donalda Davidsona. [Rec. Davidson, Donald. Essays on Actions and Events]. Etyka, nr 23, 177-182, 1988. Gryz, Jarosław.

Problematyka filozoficzna w traktacie "De sortibus" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 176-182, 1988. Krajski, Stanisław.

Dialektyka działalności a refleksja metodologiczna. Sikorska, Bożena (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 195-200, 1988. Nikiforow, Walery.

Wola a działanie w teorii Ferdinanda Tönniesa. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-120, 1988. Przestalski, Andrzej.

O istocie czynów moralnie nadobowiązkowych. Studia Filozoficzne, nr 6, 99-109, 1987. Górnicka, Joanna.

Rozumność i wolność ludzkiego działania u Immanuela Kanta. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 109-127, 1987. Piłat, Robert.

Nowatorstwo czy kontemplacja. Koncepcja działania w heglowskiej filozofii prawa. Colloquia Communia, 1(24), 189-194, 1986. Kuderowicz, Zbigniew.

Poszukiwania filozofii chrześcijańskiej: koncepcja czynu Karola Wojtyły. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 289-297, 1986. Papuziński, Andrzej.

O pojęciu czynu w prawie karnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 211-224, 1985. Andrejew, Igor.

Pytanie o istotę wychowania. Wprowadzenie. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-134, 1984. Filek, Jacek.

Transgresyjna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-44, 1984. Kozielecki, Józef.

Problem wartości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 247-256, 1983. Buda, Stanisław.

Decyzja - bytem moralnym. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 48-65, 1983. Krąpiec, Mieczysław A.
O rozumienie bytu moralnego. W odpowiedzi na krytykę mego artykułu "Decyzja - bytem moralnym" kolegom T. Styczniowi i A. Szostkowi. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 91-102, 1983. Krąpiec, Mieczysław, A.

Racjonalność jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 7-15, 1983. Szaniawski, Klemens.

Idea racjonalności działań ludzkich w marksizmie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 315-320, 1983. Tuchańska, Barbara.

O pojęciu czynu moralnego. Etyka, nr 20, 7-22, 1983. Wróblewski, Jerzy.

Teleologizm a antropologia. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 97-108, 1982. Szostek, Andrzej.

Ku filozoficznej rekonstrukcji "działania". Ciechorski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 85-95, 1981. Böhler, Dietrich.

Przeciwdziałanie jako składowa aktywności ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 11-16, 1981. Cackowski, Zdzisław.

Człowiek i jego relacje. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 185-198, 1981. Gogacz, Mieczysław.

Paradoks przedmiotu odniesienia i problem rozumienia. Ciechorski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 98-105, 1981. Hoche, Hans Ulrich.

O planowaniu i pojęciach z nim związanych. Omówienie artykułu Profesora Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 29-32, 1981. Moese, Henryk.

Człowiek jako istota realizująca się w czynie. (Antropologia Karola Wojtyły a Henri Eya analiza świadomości). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 135-174, 1981. Półtawski, Andrzej.

Osobowa struktura samostanowienia. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 5-12, 1981. Wojtyła, Karol.

Racjonalność technicznych działań ludzi. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 101-107, 1981. Zacher, Lech.

Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego (na marginesie pracy K. kard. Wojtyły "Osoba i czyn"). Roczniki Filozoficzne, 28(2), 114-118, 1980. Krąpiec, Mieczysław A.

Problemy teorii umysłu w świetle efektów komisurotomii. Studia Filozoficzne, nr 9, 127-143, 1979. Cackowski, Zdzisław.

Koncepcja czynu moralnego w etyce Piotra Abelarda. Studia Filozoficzne, nr 10, 39-52, 1979. Domańska, Alicja.

Uwrażliwianie sumienia. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 145-149, 1979. Gałkowski, Jerzy W.

Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. Lachowska, Dorota (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 22-54, 1979. Schütz, Alfred.

Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 97-112, 1979. Szostek, Andrzej.

Działanie a praca, czyli o dwóch rozumieniach ogólności. (Na przykładzie koncepcji T. Parsonsa). Studia Filozoficzne, nr 11, 51-58, 1979. Tittenbrun, Jacek.

Świat jako dzieło sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 37-50, 1979. Urbankowski, Bohdan.

Próba określenia istoty pracy. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 73-82, 1978. Gałkowski, Jerzy W.

O działaniu twórczym. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 13-21, 1978. Góralski, Andrzej.

Homo sapiens - homo creator. Próba uogólnienia definicji twórczości. Studia Filozoficzne, nr 6, 45-52, 1978. Hubert, Jerzy Z.

Kłopoty z aktem prostym. Uwagi na marginesie książki T. Ślipki: "Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej". Roczniki Filozoficzne, 25(2), 157-163, 1977. Szostek, Andrzej.

Działanie człowieka a działanie Boga. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-120, 1976. Tanalski, Dionizy.

Potrzeby ludzkie a działanie. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 37-69, 1975. Gałkowski, Jerzy W.

Świadomość a działanie w filozofii Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-151, 1975. Półtawski, Andrzej.

Działanie a wiedza nomologiczna. Studia Filozoficzne, nr 4, 79-85, 1975. Siemianowski, Andrzej.

Etienne Gilsona koncepcja sztuki. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 139-158, 1975. Wołczyński, Andrzej.

Wykłady z materializmu dialektycznego (IX, X). Studia Filozoficzne, nr 3, 163-177, 1974. Cackowski, Zdzisław.

Działanie moralne w etyce Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 83-110, 1974. Gałkowski, Jerzy W.

Floriana Znanieckiego humanistyczna koncepcja działania. Studia Filozoficzne, nr 8, 91-104, 1974. Pacholski, Maksymilian.

[Rec. Wright, Georg Henrik von. An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 148-154, 1973. Gawrysiak, Tadeusz.

Poznanie i czyn (Stanisław Brzozowski - Fryderyk Nietzsche). Studia Filozoficzne, nr 4, 79-103, 1973. Walicki, Andrzej.

Działanie, praktyka, poznanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-118, 1972. Cackowski, Zdzisław.

Określenie i zakres znaczeniowy pojęcia "praktyka" w filozofii Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 9, 43-65, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.

Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-12, 1972. Kotarbiński, Tadeusz.

Aktywistyczna koncepcja procesu dziejowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 122-135, 1972. Topolski, Jerzy.

Czyn objawieniem osoby? [Polemika z: Wojtyła, Karol. Osoba i czyn]. Znak, nr 200-201, 200-208, 1971. Grygiel, Stanisław.

Blondel - chrześcijańska filozofia działania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 46-57, 1971. Mrówczyński, Tadeusz.

Zdania praktyczne a zdania teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 79-89, 1970. Kamiński, Stanisław.

Działanie społeczne a działanie indywidualne. Studia Filozoficzne, nr 3, 126-135, 1970. Nowak, Leszek.

Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego. Warszawa, PAX, 1967. Gawecki, Bolesław J.

Działanie i sumienie. Moralne konflikty nauki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-71, 1967. Pomian, Krzysztof.

O pewnych przykładach wykorzystania teorii informacji w psychologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 97-113, 1964. Ekel, Jerzy.

Metody badań nad działaniem. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 7-22, 1962. Jordan, Jan.

Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Kotarbiński, Tadeusz (przedm.) 5-7. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 6 rozsz. 1982. Pszczołowski, Tadeusz.

Zdania prakseologiczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-19, 1960. Kotarbiński, Tadeusz.

Analiza czynu ludzkiego w nowym oświetleniu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 5-37, 1960. Szymański, Władysław Kamil.

Cel a wartość moralna czynu. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-160, 1959. Keller, Józef.

Myśli o działaniu. Warszawa, PWN, 1957. Kotarbiński, Tadeusz.

Myślenie a działanie. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-144, 1957. Łubnicki, Narcyz.

Oceny i normy. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.

Wina i odpowiedzialność. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.

Co to są bohaterskie czyny i czy zawsze należy je spełniać? Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 120-130, 1948. Nowicki, Andrzej.

Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1957; wyd. 3 1963; wyd. 4 1966; Wrocław, Ossolineum, 1994; Warszawa, De Agostini, 2004. Ossowska, Maria.