INDEKS TEMATYCZNY

etyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Korab-Karpowicz, W. Julian.

On the Power of Virtue: Universalism of Plato’s Political Philosophy. Dialogue and Universalism, nr 13:7-8, 135-149, 2003. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Wkład ks. T. Ślipki w rozwój etyki tomistycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-107, 1990. Biesaga, Tadeusz.

Nowe argentyńskie czasopismo etyczne. [Rec. Cuadernos de etica. 1986-1987]. Etyka, nr 25, 368-373, 1990. Curyło-González, Irena.

Pytanie: jak żyć? jako podstawowe pytanie etyczne (zarys analizy). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 225-234, 1990. Filek, Jacek.

Odpowiedzialność i osoba. Próba analizy doświadczenia etycznego. Znak, nr 427, 64-74, 1990. Galarowicz, Jan.

Etyka ks. Ślipko na tle innych współczesnych ujęć chrześcijańskiej filozofii moralnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-101, 1990. Podrez, Ewa.

Kryteria oceny moralnej w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 59-70, 1990. Rutkowski, Mirosław.

Obrona realizmu w etyce. [Rec. Brink, David O. Moral Realism and the Foundations of Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 4, 295-302, 1990. Rutkowski, Mirosław.

O postaciach irracjonalizmu empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 63-74, 1990. Szmyd, Jan.

Buddyjska etyka "współczucia" i etyka "współodczuwania" Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 141-150, 1990. Szymańska, Beata.

Etyka św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych badań. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 90-98, 1990. Ślipko, Tadeusz.

Zasada konstytutywna wartości moralnej w etyce św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 59-78, 1989. Bednarski, Feliks W.

Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 7-20, 1989/1990. Szostek, Andrzej.

Relatywizm w etyce. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1989. Fritzhand, Marek.

O etyce globalnej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 5-23, 1989. Fritzhand, Marek.

U źródeł współczesnej myśli etycznej. [Rec. Brentano, Franz. O źródle poznania moralnego. Porębski, Czesław (tłum.)]. Znak, nr 409, 114-117, 1989. Galarowicz, Jan.

Juliana Ochorowicza koncepcja etyki naukowej. Studia Filozoficzne, nr 11, 147-156, 1989. Gawor, Leszek.

Sumienie, kontemplacja, mądrość (z problematyki podstaw etyki). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 65-71, 1989. Gogacz, Mieczysław.

Etyka nikomachejska Arystotelesa (próba odczytania). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 173-181, 1989. Korolec, Bartłomiej.

Komu potrzebna jest filozofia Ayn Rand? Studia Filozoficzne, nr 2, 157-165, 1989. Nowotarski, Bartłomiej.

Myśl etyczna księdza profesora Tadeusza Ślipko. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-46, 1989. Podrez, Ewa.

Teoria "bezstronnego obserwatora" w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-100, 1989. Rutkowski, Mirosław.

Krytyka panującej moralności jako wprowadzenie do etyki Fryderyka Nietzschego. Colloquia Communia, 2(43), 155-162, 1989. Sukiennik, Włodzimierz W.

Społeczny sens cnoty. Studia Filozoficzne, nr 12, 105-109, 1988. Górnicka, Joanna.

Czy teorie etyczne różnicują postawy moralne? Etyka, nr 24, 91-103, 1988. Hołówka, Jacek.

Utopia etyczna Mariana Przełęckiego. Etyka, nr 24, 51-70, 1988. Jadacki, Jacek J.

Argumentacja etyczna w "Gorgiaszu" Platona. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-12, 1988. Przełęcki, Marian.

Pojęcie "sympathy" w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 13-25, 1988. Rutkowski, Mirosław.

O możliwości przejścia od zdań orzekających do powinnościowych w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-103, 1988. Rutkowski, Mirosław.

Kilka uwag na temat przedmiotu i zadań etyki w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka, nr 24, 19-24, 1988. Smoczyński, Paweł J.

Samobójstwo: w poszukiwaniu definicji. Etyka, nr 23, 27-61, 1988. Szawarski, Zbigniew.

Czy dobra wola jest wartością bezwzględną? Studia Filozoficzne, nr 6, 91-97, 1987. Borowski, Henryk.

Prawda podstawą etyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 229-233, 1987. Gogacz, Mieczysław.

O istocie czynów moralnie nadobowiązkowych. Studia Filozoficzne, nr 6, 99-109, 1987. Górnicka, Joanna.

Wierność i świadectwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 33-39, 1987. Grzegorczyk, Andrzej.

Etyka wyrzeczenia i utylitaryzm. Studia Filozoficzne, nr 11, 41-50, 1987. Hołówka, Jacek.

Iśa - próba interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-164, 1987. Kudelska, Marta.

Współczesne radzieckie poszukiwania etyczne i aksjologiczne. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 201-217, 1987. Madejski, Aleksander.

Teoria idealnego obserwatora. Studia Filozoficzne, nr 5, 75-86, 1987. Rutkowski, Mirosław.

Interpretacja obowiązku w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 8, 29-49, 1987. Rutkowski, Mirosław.

Na odsiecz człowiekowi etycznemu. [Rec. Lewis, Hywel D. Freedom and Alienation]. Studia Filozoficzne, nr 9, 199-206, 1987. Stawiński, Janusz.

Racjonalne uzasadnianie w etyce i w prawie. [Rec. Etica e diritto. Gainformaggio, L. & Lecaldano, E. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-200, 1987. Wróblewski, Jerzy.

Homerowy ideał bohatera. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-144, 1986. Dembińska-Siury, Dobrochna.

O tzw. maksymalizacji dobra jako zasadzie obowiązku. Studia Filozoficzne, nr 12, 29-38, 1986. Elzenberg, Henryk.

Uwagi do "Bhagawadgity". Studia Filozoficzne, nr 12, 49-54, 1986. Elzenberg, Henryk.

Problemy etyki XXI wieku. [Rec. Ethics and Problems of 21st Century. Goodpaster, K. E. & Sayre, K. M. (eds.)]. Etyka, nr 22, 297-301, 1986. Przyłuska-Fiszer, Alicja.

Marks a etyka. Siemek, Marek J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 27-31, 1985. Földesi, Tamás.

Język i świat: wprowadzenie do Traktatu logiczno-filozoficznego. Colloquia Communia, nr 2, 11-48, 1984. Sady, Wojciech.

Filozoficzno-psychologiczna analiza osiowych objawów schizofrenii i wiążących się z nimi konsekwencji: estetycznych i etycznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-175, 1984. Zalewski, Grzegorz.

O odpowiedzialności sokratejskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-15, 1985. Zawadzki Franciszek.

O wykładach z etyki Profesor Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 329-337, 1984. Cichoń, Władysław.

O przedmiocie etyki i o etyce. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 167-185, 1984. Styczeń, Tadeusz.

Działania pokojowe a postawy etyczne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 141-159, 1989. Grzegorczyk, Andrzej.

Pojęcie godności jako element poznawczej regulacji ludzkiego zachowania. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 57-76, 1983. Grzegorczyk, Andrzej.

Teoantropocentryzm etyki Ambrożego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 180-202, 1983. Nawrocka, Anna.

Czego etyka nie powinna zapomnieć filozofowi znad Garonny? Roczniki Filozoficzne, 31(2), 27-31, 1983. Styczeń, Tadeusz.

Godność i odpowiedzialność. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 93-106, 1983.  Szawarski, Zbigniew.

Etyka i prawo karne wobec zagadnienia wolności woli. Dąmbska, Izydora (wprowadzenie), 123-124. Etyka, nr 20, 125-159, 1983. Twardowski, Kazimierz.

Czy można pogodzić Schelera z Kantem? Uwagi w sprawie sporu o tzw. materialną i formalną etykę. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-156, 1983. Zalewski, Andrzej.

Przerywanie ciąży a etyka. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 107-123, 1982. Gula, Janusz.

O potrzebie norm bezwarunkowo obowiązujących. [Polemika z: Haecker, Hans-Joachim. O fikcji ogólnie obowiązujących norm etycznych. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 135-139, 1982]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 141-147, 1982. Lazari-Pawłowska, Ija.

Refleksje wokół pracy ks. Ślipko "Życie i płeć człowieka". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-220, 1982. Podrez, Ewa.

Prawda o człowieku a etyka. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 41-95, 1982. Styczeń, Tadeusz.

Elzenberg i realizm praktyczny Kotarbińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 301-317, 1982. Zubelewicz, Jan.

Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre`a). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 227-244, 1981. Bukowski, Jerzy.

Etyka jako teoria powinności moralnej. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 119-123, 1981. Inlender, Bogusław.

Doktryna etyczna Piotra Abelarda. Studia Filozoficzne, nr 1, 149-159, 1981. Siemieński, Krzysztof.

Psychologizm w teorii etycznej D. Hume'a. Studia Filozoficzne, nr 10, 111-122, 1981. Skarbek, Władysław W.

Wątki humanistyczne w koncepcji etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 33-50, 1981. Smoczyński, Paweł J.

Współczesna dyskusja o moralności i etyce. Bombik, Mieczysław (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 221-246, 1980. Mader, Johann.

Zagadnienie metodologiczne w Etyce Nikomachejskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 221-225, 1980. Podrez, Ewa.

Czy naśladować starożytnych Greków i Rzymian. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-85, 1980. Winniczuk, Lidia.

Etyka a osobowość filozofa. Uwagi o pojęciu filozofii i żywotach filozofów w XIV i XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 147-160, 1979. Domański, Juliusz.

O pojęciu kategorii etycznych. Zagórska, Wiesława (tłum.). Etyka, t. 17, 123-134, 1979. Dżafarli, Tejmuraz M.

Uwrażliwianie sumienia. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 145-149, 1979. Gałkowski, Jerzy W.

Powtórka z etyki. [Rec. Rosen, Bernard. Strategies of Ethics and Instructor's Manual]. Etyka, t. 17, 272-276, 1979. Hołówka, Jacek.

Etyka polska w kręgu szkoły lwowsko-warszawskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 119-130, 1979. Jedynak, Stanisław.

Zależność i niezależność etyki od obrazu świata. Znak, nr 284, 163-170, 1978. Elzenberg, Henryk.

Nowe tendencje etyki zachodniej. [Rec. Szwarcman, K. A. Nowyje tiediencii w razwitii sowriemiennoj burżuaznoj etiki]. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-175, 1978. Jedynak, Stanisław.

Jak zalety moralne stają się występkami. Szawiel, Tadeusz (tłum.). Znak, nr 284, 183-197, 1978. MacIntyre, Alasdair.

Etyka i przerywanie ciąży. Etyka, t. 16, 51-80, 1978. Szawarski, Zbigniew.

III Międzynarodowa Konferencja Etyków w Karl-Marx-Stadt 17-20.IX.1977 r. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-176, 1978. Trębicki, Jerzy.

Porządek dóbr w etyce Władysława Tatarkiewicza. Etyka, t. 16, 131-146, 1978. Wiśniewski, Ryszard.

Główne problemy klasycznej etyki burżuazyjnej. Zwoliński, Z. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 119-132, 1977. Irrlitz, Gerd.

Uwagi do artykułu: Czy etyka jest logiką chcenia? Roczniki Filozoficzne, 25(2), 129-131, 1977. Kamiński, Stanisław.

Psychoterapia, etyka i wychowanie. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-101, 1977. Promieńska, Halina.

Czy etyka jest logiką chcenia? Roczniki Filozoficzne, 25(2), 97-127, 1977. Styczeń, Tadeusz.

Kłopoty z aktem prostym. Uwagi na marginesie książki T. Ślipki: "Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej". Roczniki Filozoficzne, 25(2), 157-163, 1977. Szostek, Andrzej.

Relacja między złotą regułą i zasadą wzajemności. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-117, 1977. Żuk-Łapińska, Ludmiła.

Rola etyki w życiu człowieka i społeczeństwa. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 168-175, 1979. Ślipko, Tadeusz.

Trójsfera indyjskiej etyki. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 69-84, 1976. Byrski, Maria Krzysztof.

O etyce indyjskiej (szkic syntetyczny). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-218, 1976. Cyboran, Leon.

Etyczne wskazania Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 33-45, 1976. Lazari-Pawłowska, Ija.

Etyczne treści Bhagawadgity. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 103-115, 1976. Lazari-Pawłowska, Ija.

Władysław Tatarkiewicz - filozof najwyższych wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-91, 1976. Pelc, Jerzy.

[Rec. An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice. Murphy, J. G. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 152-155, 1975. Mazurek, Franciszek.

Moralność a etyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-131, 1975. Michalik, Mieczysław.

Dietrich von Hildebrand - fenomenolog i metafizyk moralności. Znak, nr 256, 1278-1288, 1975. Siemianowski, Antoni.

Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza. Etyka, t. 14, 255-267, 1975. Tyburski, Włodzimierz.

Działanie moralne w etyce Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 83-110, 1974. Gałkowski, Jerzy W.

Najważniejsze problemy etyki. W., A. (tłum.). Znak, nr 245, 1422-1454, 1974. Hartmann, Nicolai.

Metodologiczne typy etyki. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 5-18, 1974. Kamiński, Stanisław.

F. Bogacki o etyce i moralności. Studia Filozoficzne, nr 12, 127-135, 1974. Tyburski, Włodzimierz.

Leopardi - w poszukiwaniu podstaw etyki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 59-74, 1974. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Pojęcie sprawiedliwości u Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-169, 1973. Banaszczyk, Tadeusz.

Etyczne aspekty problematyki osobowości. Studia Filozoficzne, nr 5, 73-89, 1973. Michalik, Mieczysław.

Ewolucja poglądów etycznych Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-91, 1973. Porębski, Czesław.

Rewolucja naukowo-techniczna a etyka. Studia Filozoficzne, nr 7, 119-128, 1973. Promieńska, Halina.

"Ethics". [Rec. vol. 82, 1971/1972]. Studia Filozoficzne, nr 8, 125-131, 1973. Promieńska, Halina.

Etyka polska. Z wczesnych poglądów etycznych Jana Hempla. Etyka, t. 12, 95-124, 1973. Szmyd, Jan.

Antynomie etyki heroicznej. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 85-104, 1973. Turek, Leszek.

Etyka w "The Philosophical Quarterly". [Rec. vol. 21, 1971]. Etyka, t. 12, 189-192, 1973. Żuk-Łapińska, Ludmiła.

Nie popaść w niewolę słów wielkich. Rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Jankowskim, redaktorem naczelnym czasopisma "Etyka". [Rozmawiał Jan Guranowski]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 172-186, 1973.

Spór o powinność moralną. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 5-39, 1972. Gałkowski, Jerzy W.

Nauczanie etyki w szkołach wyższych. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-151, 1972. Glińska, Alicja.

Myśli etyczne Kartezjusza. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1972. Indan, Franciszek.

Feuerbach a etyka współczesna. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 19-34, 1972. Jankowski, Henryk.

Etyka teoretyczna Aleksandra Świętochowskiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 69-80, 1972. Jedynak, Stanisław.

Filozofia a etyka. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 137-146, 1972. Szyszkin, A. F. i Szwarcman, K. A.

Refleksje o etyce pracy. Znak, nr 216, 843-863, 1972. Tischner, Józef.

Wolność i absurd. Uwagi o etyce Alberta Camusa. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 52-61, 1972. Wojtyński, Jan.

Problematyka sumienia w poglądach etycznych Hegla. Etyka, t. 8, 41-52, 1971. Bal, Karol.

Wstęp do etyki. [Rec. Garner, Richard T. & Rosen, Bernard. Moral Philosophy. A Systematic Introduction to Normative Ethics and Metaphysics]. Etyka, t. 8, 195-197, 1971. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

System etyczny Adama Smitha. Studia Filozoficzne, nr 5, 119-133, 1971. Jedynak, Stanisław.

Analiza sposobu życia wyrazów: etyka, moralność, obyczaj, zwyczaj w polskim języku potocznym. Etyka, t. 9, 145-169, 1971. Kloska, Gerhard.

Etyka sudańska. [Rec. Nordenstam, Tore. Sudanese Ethics]. Etyka, t. 9, 246-252, 1971. Kurczewski, Jacek.

Etyka a ideał zdrowia psychicznego w psychoanalizie. Etyka, t. 8, 53-65, 1971. Promieńska, Halina.

O głównym problemie etyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 6-54, 1971. Styczeń, Tadeusz.

Wykłady z etyki. Etyka, t. 9, 171-222, 1971. Twardowski, Kazimierz.

Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego. Etyka, t. 9, 91-112, 1971. Ziembiński, Zygmunt.

Etyka w świetle psychologii rozwojowej. [Rec. Piaget, Jean. Rozwój ocen moralnych u dziecka]. Etyka, nr 8, 198-201, 1971. Żuk-Łapińska, Ludmiła.

Jeszcze o prawie natury. [Polemika z: Grygiel, S. Ludzka twarz prawa natury]. Znak, nr 188-189, 220-229, 1970. Gałkowski, Jerzy W.

Nurty współczesnej etyki polskiej. [Rec. Etyka, 1966-1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 7,75-89, 1970. Glińska, Alicja.

Problemy i kierunki rozwoju współczesnej etyki radzieckiej. Musiał, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 7, 7-38, 1970. Iwanow, W. G. i Koblakow, W. P. i Charczew, A. G.

Filozofia egzystencji a etyka sytuacyjna Jean Paul Sartre`a. Etyka, t. 7, 39-75, 1970. Jaroszewski, Tadeusz M.

Etyka w USA w latach 1945-1969. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 245-255, 1970. Jedynak, Stanisław.

Polskie czasopisma humanistyczne. [Rec. Etyka, numery 1, 1966 - 5,1969]. Studia Filozoficzne, nr 3, 227- 234, 1970. Kujawa, Ewa.

Analiza etyki XX-wiecznej. [Rec. Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory]. Etyka, nr 7, 188-191, 1970. Nowak, Leszek.

Filozoficzne problemy w etyce. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 60-69, 1970. Szawarski, Zbigniew.

Kantowska idea etyki autonomicznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-126, 1970. Trębicki, Jerzy.

Osoba ludzka a prawo naturalne. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 53-59, 1970. Wojtyła, Karol.

Dylematy moralne Ameryki. [Rec. Ethics. An International Journal of Social, Political and Legal Philosophy, vol. 79, 1968/69]. Etyka, t. 7, 207-215, 1970. Zwoliński, Zbigniew.

Henryk Elzenberg jako teoretyk etyki. Etyka, t. 4, 91-102, 1969. Czeżowski, Tadeusz.

Odczyty filozoficzne. Wyd. 2, popr. i rozsz. Toruń, PWN, 1969. Czeżowski, Tadeusz.

Ludzka twarz prawa natury. Znak, nr 175, 1-30, 1969. Grygiel, Stanisław.
Odpowiedź. [Polemika z: Tischner, Józef]. Znak, nr 180, 754-760, 1969.
Kilka słów w odpowiedzi. [Polemika z: Gałkowski, J. Jeszcze o prawie natury]. Znak, nr 188-189, 230-238, 1970.

Etyka Vaniniego. Etyka, t. 4, 139-149, 1969. Nowicki, Andrzej.

Etyka w "Philosophy and Phenomenological Research" vol. 26-27, 1965-67. [Rec.]. Etyka, t. 4, 210-212, 1969. Rosińska, Zofia.

O nieskwapliwej rewolucji w etyce. [Rec. Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory]. Roczniki Filozoficzne, 17(2), 157-159, 1969. Styczeń, Tadeusz.

Wstęp do filozofii moralnej. [Rec. Mabbott, J. D. An Introduction to Ethics]. Etyka, t. 4, 199-203, 1969. Szawarski, Zbigniew.

Etyka w "The Philosophical Quarterly", vol. 17, 1967. [Rec.]. Etyka, t. 4, 208-210, 1969. Szawarski, Zbigniew.

Etyka w "The Philosophical Quarterly". [Rec. vol. 18, 1968]. Etyka, t. 5, 196-202, 1969. Szawarski, Zbigniew.

Empiryzm a etyka. [Rec. Monro, H. Empiricism and Ethics]. Znak, nr 180, 799-804, 1969. Szostek, Andrzej.

Etyczny sens patriotyzmu. Etyka, t. 5, 27-40, 1969. Wiatr, Jerzy.

Problem doświadczenia w etyce. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 5-24, 1969. Wojtyła, Karol.

O niewłaściwych metodach krytyki tak zwanej "etyki neopozytywistycznej". Etyka, t. 3, 45-56, 1968. Fritzhand, Marek.

Artykuły o treści etycznej w "Philosophy" (1965-1966). Etyka, nr 3, 241-246, 1968. Jedynak, Stanisław.

Problematyka etyczna w De Civitate Dei św. Augustyna. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 67-74, 1968. Lohr, Mikołaj.

Czesław Znamierowski. Sylwetka uczonego i myśliciela. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-60, 1968. Łubnicki, Narcyz.

U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 7-127, 1968. Rodziński, Adam.

Zawartość etyczna "Zeitschrift für Philosophische Forschung" (roczniki 1965 i 1966). Etyka, t. 3, 246-250, 1968. Trębicki, Jerzy.

Spór o "dobre racje" w etyce. Etyka, t. 2, 21-47, 1967. Fritzhand, Marek.

[Rec. Kerner, George C. The Revolution in Ethical Theory]. Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 125-128, 1967. Gumański, Leon.

Artykuły o treści etycznej w "The Philosophical Review" (1964-1965) [Rec.]. Etyka, t. 2, 305-309, 1967. Jedynak, Stanisław.

"Obraz rozmyślań własnych" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 7-14. Warszawa, PWN, 1967. Kotarbiński, Tadeusz.

Etyka technologii i technologia etyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 107-142, 1967. Lem, Stanisław.

"Etyka zawodowa". (Trzecia doroczna konferencja etyków). Studia Filozoficzne, nr 4, 227-235, 1967. Michalik, Mieczysław.

Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim. Warszawa, PWN, 1967. Skarga, Barbara.

Wprowadzenie do etyki personalistycznej. Znak, nr 159, 1113-1120, 1967. Rodziński, Adam.

Etyka czy teologia moralna. Znak, nr 159, 1083-1095, 1967. Styczeń, Tadeusz.

Tradycyjne i współczesne ujęcia etyki. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 75-90, 1967. Styczeń, Tadeusz.

Teoria decyzji a etyka. Etyka, t. 2, 7-18, 1967. Szaniawski, Klemens.

Etyka a teologia moralna. Znak, nr 159, 1077-1082, 1967. Wojtyła, Karol.

Niepublikowany rękopis Adama Mahrburga: Wykłady etyki, Warszawa 1890/91 r. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 339-381, 1966. Dembowski, Bronisław.

Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń, PWN, 1966; wyd. 2 Toruń, Wyd. UMK, 2005. Elzenberg, Henryk.

Zagadnienie prawdy w etyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 11-34, 1966. Fritzhand, Marek.

Zagadnienie formalnej etyki egzystencjalnej w ramach teologii moralnej. Znak, nr 139-140, 104-113, 1966. Kozłowski, Józef.

O twórczości Marii Ossowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-10, 1966. Lazari-Pawłowska, Ija.

U podstaw poglądów etycznych Czesława Znamierowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 135-164, 1966. Perz, Zygmunt.

Etyczny numer "The Philosophical Quarterly" [Rec. No. 59, April 1965]. Etyka, t. 1, 346-351, 1966. Szawarski, Zbigniew.

Etyka i Nauka. II ogólnopolska konferencja etyków. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-187, 1966. Szawarski, Zbigniew.

"Ontologiczne i metodologiczne podstawy krakowskiej filozofii moralnej w początkach XV w. (1400-1425)" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 7-21. Wrocław - Warszawa - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Czartoryski, Paweł.

Filozofia na rozdrożu (analizy metodologiczne). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 2 Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2009. Czeżowski, Tadeusz.

Intelektualne oraz antyintelektualne postawy w etyce. Znak, nr 135, 1102-1128, 1965. Grygiel, Stanisław.

Przeżycie moralne a etyka. Znak, nr 135, 1129-1146, 1965. Krąpiec, Mieczysław A.

O rodzajach relatywizmu etycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-18, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.

Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1975; wyd. 3 1989. Leśniak, Kazimierz.

Moralność i byt. [Polemika z: Stróżewski, Władysław. Etyka afirmacji]. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 113-122, 1965. Rodziński, Adam.

Przyczynek do zagadnienia możliwości etyki jako nauki. Pieczyński, Mieczysław (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 159-177, 1965. Schottlaender, Rudolf.

[Rec. D'Arcy, Eric. Human Acts: an essay in their moral evaluation]. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 214-216, 1965. Soldenhoff, Stanisław.

Społeczno-wychowawcze konsekwencje niektórych sposobów uprawiania etyki. Znak, nr 135, 1090-1101, 1965. Stanowski, Adam.

Style rozważań etycznych. Znak, nr 135, 1083-1089, 1965. Stępień, Antoni.

Pierwsza ogólnopolska konferencja etyków. Studia Filozoficzne, nr 4, 136-142, 1965. Szawarski, Zbigniew.

Etyka. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-11, 1964. Fritzhand, Marek.

Etyka marksistowska jest otwarta. [Rec. Popelová, Jiřina. Etika (k historicke a současné problematice mravni teorie)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 174-176, 1964. Jedynak, Stanisław.

Pojęcie samobójstwa bezpośredniego i pośredniego w świetle współczesnych dyskusji. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 57-75, 1964. Ślipko, Tadeusz.

Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków, Znak, 1963; wyd. popr. i uzup. Toruń, Wyd. UMK, 2002. Elzenberg, Henryk.

Możliwość etyki naukowej u Johna Locke’a. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 87-109, 1963. Styczeń, Tadeusz.

Poglądy etyczne prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Znak, nr 94, 506-526, 1962. Olejnik, Stanisław.

[Rec. Vinding Kruse, Frederik. Erkenntnis und Wertung. Das Grundproblem der Erkenntnislehre und Ethik]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 47-50, 1962. Pieczyński, Mieczysław.

O integralną koncepcje kultury. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 89-100, 1962. Rodziński, Adam.

Freudyzm, etyka i życie społeczne. [Rec. Piere, Richard La. The Freudian Ethics]. Znak, nr 83, 722-727, 1961. Bortnowska, Halina.

Humanizm i etyka. [Rec. Osborn, Reuben. Humanism and Moral Theory]. Znak, nr 87, 1295-1301, 1961. Bortnowska, Halina.

O uprzejmości. Nauka św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 51-74, 1961. Szymański, Władysław Kamil.

Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2002. Krokiewicz, Adam.

Książki o etyce. [Rec. Schlick, Moritz. Zasady etyki. Perelman, Chaim. O sprawiedliwości. Wojtyła, Karol. O możliwości zbudowania...]. Znak, nr 80, 265-275, 1961. Stróżewski, Władysław.

Metafizyczne podstawy etyki.  Znak, nr 83, 651-662, 1961. Szymański, Władysław Kamil.

Uwagi o etyce jako nauce empirycznej. [Polemika z: Ossowska, Maria. Główne modele systemów etycznych]. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-162, 1960. Czeżowski, Tadeusz.

"Ideał zbawienia na gruncie etyki czystej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 41-54. Warszawa, PWN, 1960. Elzenberg, Henryk.

Pozytywizm etyczny Emila Durkheima. Toruń, PWN, 1960. Indan, Franciszek.

Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1960; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2000. Krokiewicz, Adam.

Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985. Leśniak, Kazimierz.  

"Parę uwag na temat rozróżnienia przyjemności cielesnych i duchowych w etyce starożytnej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 167-171. Warszawa, PWN, 1960. Ossowska, Maria.

Analiza czynu ludzkiego w nowym oświetleniu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 5-37, 1960. Szymański, Władysław Kamil.

Zagadnienie ambicji według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 5-19, 1959. Bednarski, Feliks W.

Preliminaria do rozważań o stosunku etyki do nauk praktycznych. Moralność i nauka. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 27-67, 1959. Czuma, Ignacy.

Poglądy etyczne Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 9-17, 1959. Gromska, Daniela.

Główne modele systemów etycznych. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-21, 1959. Ossowska, Maria.

Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-44, 1959. Ossowski, Stanisław.

Hedonistyczna etyka Epikura. Warszawa, PWN, 1959. Pąkcińska, Maria.

Własność w pierwszej gminie chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 95-123, 1959. Rodziński, Adam.

Z problematyki jałmużny u św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 21-25, 1959. Strzeszewski, Czesław.

Spór o naturalną funkcję słowa. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 69-93, 1959. Ślipko, Tadeusz.

Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej. Znak, nr 60, 693-697, 1959. Wojtyła, Karol.

U podstaw etyki Marksa. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-37, 1958. Fritzhand, Marek.

Stałość w świetle nauki św. Tomasza z Aquinu. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 83-103, 1958. Kasperkiewicz, Karolina Maria.

Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 2012.  Kołakowski, Leszek.

Zasady etyki niezależnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-13, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

Stoicyzm i etyka Marka Aurelego. Studia Filozoficzne, nr 2, 128-152, 1958. Leśniak, Kazimierz.

Eudajmonizm: studium nad podstawami etyki. Lublin, TN KUL, 1958. Olejnik, Stanisław.

Sprawiedliwość i miłosierdzie w dysponowaniu dobrem materialnym. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 105-118, 1958. Rodziński, Adam.

Kłamstwo a słuszna obrona sekretu. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 63-82, 1958. Ślipko, Tadeusz.

O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce. Na tle poglądów Tomasza z Akwinu, Hume’a i Kanta. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 13-31, 1958. Wojtyła, Karol.

Etyka sytuacyjna. Znak, nr 40, 412-420, 1957. Bardecki, Andrzej.

Logika Spinozy jako doktryna moralna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 83-148, 1957.  Kołakowski, Leszek.

O pewnych przemianach etyki walki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957; wyd. 2 Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1977. Ossowska, Maria.

Zagadnienie woli w analizie aktu etycznego. Roczniki Filozoficzne, 5(1), 111-135, 1955/1957. Wojtyła, Karol.

W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 303-317, 1955/1957. Wojtyła, Karol.

Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta i Schelera. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 113-140, 1955/1957. Wojtyła, Karol.

Przydatki do Etyki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp). Warszawa, PWN, 1956. Petrycy, Sebastian z Pilzna.

Poglądy etyczne W. Bielińskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 124-156, 1954. Walicki, Andrzej.

O sytuacji w etyce polskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 131-162, 1952. Fritzhand, Marek.

Na manowcach idealizmu obiektywnego w etyce.  Myśl Współczesna, nr 9 (64), 222-259, 1951. Fritzhand, Marek.

Helwecjusz - twórca materialistycznej etyki francuskiego Oświecenia.  Myśl Współczesna, nr 10, 100-124, 1951. Wróblewski, Jerzy.

Etyka jako nauka empiryczna. Kwartalnik Filozoficzny, 18(2), 161-171, 1949. Czeżowski, Tadeusz.

Sądy wartościujące w etyce Durkheima. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 263-283, 1949. Indan, Franciszek.

Morał bajki dydaktycznej (studium z La Fontaine'a). Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 384-399, 1949. Szaniawski, Klemens.

[Rec. Selsam, Howard. Socialism and Ethics]. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 430-432, 1949. Szaniawski, Klemens.

Etyka i teoria wartości. Morawski, Stefan (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 276-282, 1948. Aiken, Henry David.

Logos i ethos. Znak, nr 13, 512-524, 1948. Swieżawski, Stefan.