INDEKS TEMATYCZNY

etyka marksistowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Etyka: nowe perspektywy. Zagórska, Wiesława (tłum.). Etyka, nr 25, 251-269, 1990. Gusiejnow, Abdusalam A.

Relatywizm w etyce. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1989. Fritzhand, Marek.

Potrzeba i wartość w aksjologii marksistowskiej. Etyka, nr 22, 195-213, 1986. Wojciechowski, Krzysztof.

Relatywistyczna etyka marksizmu. [Rec. Fisk, Milton. Ethics and Society. A Marxist Interpretations of Value]. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-200, 1984. Wojciechowski, Krzysztof.

Etyka marksowska a etyka marksistowska . Studia Filozoficzne, nr 3, 27-47, 1983. Fritzhand, Marek.

IV Międzynarodowa konferencja etyków krajów socjalistycznych. Etyka, t. 18, 313-321, 1980. Klimowicz, Ewa.

Wartości i klasy społeczne. Unitarna interpretacja aksjologii marksistowskiej w świetle adaptacyjnej wykładni materializmu historycznego. Etyka, t. 17, 93-121, 1979. Buczkowski, Piotr i Nowak, Leszek.

Kształtowanie i upowszechnienie moralności socjalistycznej w społeczeństwie. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-139, 1979. Lang, Wiesław.

Myśl etyczna młodego Marksa. Wyd. 2 popr. i poszerz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1978. Fritzhand, Marek.

O znaczeniu etyki polskiej z lat 1863-1918. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-131, 1978. Jedynak, Stanisław.

Zadania etyki marksistowskiej w badaniach nad osobowością. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-11, 1977. Fritzhand, Marek.

Metodologiczne problemy etyki marksistowskiej. [Rec. Archangielskij, Ł. M. Kurs lekcyj po marksistsko-leninskoj etikie]. Etyka, t. 15, 232-236, 1977. Łuczkowska, Jolanta.

Uwagi o stanie i zadaniach etyki marksistowskiej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 7, 33-39, 1977. Michalik, Mieczysław.

Heteronomiczne i autonomiczne koncepcje moralności. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-189, 1975. Michalik, Mieczysław.

W kwestii badań nad językiem moralności. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 127-132, 1974. Archangielski, Leonid.

Badania z zakresu etyki w ZSRR (kilka uwag teoretycznych). (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 95-105, 1974. Charczew, Anatolij.

O istocie marksistowskiej etyki. Etyka, t. 13, 13-26, 1974. Gołowko, Nadieżda.

Społeczne i moralne implikacje rewolucji naukowo-technicznej. Etyka, t. 13, 49-76, 1974. JJaroszewski, Tadeusz M.

Problem etyki w radzieckich dyskusjach filozoficznych lat dwudziestych. Etyka, t. 13, 133-149, 1974. Ochocki, Kazimierz.

Etyka w ZSRR. [Rec. Charczew, A. G. i Jakowlew, B. D. Oczerki istorii marksistsko-leninskoj etiki w SSSR]. Etyka, t. 13, 247-249, 1974. Ochocki, Kazimierz.

Badania w zakresie etyki marksistowskiej na Węgrzech. (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 115-120, 1974. Szabó, István.

Humanizm a marksistowska teoria społeczeństwa. a. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 119-134, 1973. Michalik, Mieczysław.

O swoistości etyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-30, 1971. Fritzhand, Marek.

Etyczne i historyczne uzasadnienie socjalizmu. Etyka, t. 7, 77-99, 1970. Rudziński, Roman.

Intuicjonizm, etyka normatywna, marksizm. Etyka, t. 5, 113-128, 1969. Fritzhand, Marek.

O problemach moralnych naszej epoki. [Rec. Szyszkin, A. F. i Szwarcman, K. A. XX wiek i moralnyje cennosti czełowieczenstwa]. Etyka, nr 5, 152-155, 1969. Michalik, Mieczysław.

Etyka w "Woprosach Fiłosofii" (1968). [Rec.]. Etyka, nr 5, 188-196, 1969. Michalik, Mieczysław.

O możliwości i potrzebie etycznej oceny prawa. Etyka, t. 3, 83-90, 1968. Jankowski, Henryk.

Problemy marksistowskiej analizy pojęć moralnych. [Rec. Ash, William. Marxism and the Moral Concepts]. Etyka, nr 3, 253-263, 1968. Szawarski, Zbigniew.

W. I. Lenin o kryterium moralności komunistycznej. Etyka, t. 3, 29-30, 1968. Żyro, Emilia.

Prawo jako przedmiot oceny etycznej. Etyka, t. 2, 233-287, 1967. Jankowski, Henryk.

Drogowskazy. Wyd. 2 uzup. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Jankowski, Henryk.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

Zasada walki klas i rewolucji proletariackiej w systemie etycznym młodego Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3, 113-141, 1961. Fritzhand, Marek.

W kręgu problemów etyki marksistowskiej. [Rec. Kautsky, Karol. Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 261-5, 1960. Jankowski, Henryk.

"Zagadnienia moralne w pismach Władysława Spasowskiego" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 219-259, 1960. Chylińska, Helena.

"Marksizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 7-62, 1960. Fritzhand, Marek.

"Determinizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 101-133, 1960. Jankowski, Henryk.

"Koncepcja człowieka i cel wychowania w ujęcia Antoniego Makarenki" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 261-306, 1960. Lewin, Aleksander.

"Pesymizm a racjonalizm" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 135-173, 1960. Soldenhoff, Stanisław.

"Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 175-217, 1960. Suchodolski, Bogdan.

"Moralność i polityka" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 63-100, 1960. Wiatr, Jerzy.

O elementarnych normach moralnych. Artykuł dyskusyjny. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-28, 1956. Fritzhand, Marek.

Nowa książka z etyki marksistowskiej. [Rec. Szyszkin, A. Osnowy kommunisticzeskoj morali]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 183-188, 1956. Jankowski, Henryk i Turski, Ryszard.