INDEKS TEMATYCZNY

fenomenologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Realny byt w filozoficznych badaniach H. Conrad-Martius. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-60, 1990. Machnacz, Jerzy.

Sztuka a nierzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 207-214, 1990. Mróz, Piotr.

Czy Ingarden jest fenomenologiem? Studia Filozoficzne, nr 5, 119-129, 1989. Okopień, Krzysztof.

O melancholii epistemologicznego pejzażu. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-103, 1988. Głowacki, Marek K.

Filozoficzny dialog Alfreda Schuetza i Arona Gurwitscha. [Rec. Schuetz, Alfred & Gurwitsch, Aron. Briefwechsel 1939-1959. Grathoff, R. (wyd.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 165-174, 1988. Piłat, Robert.

Postulat fenomenologii u E. Husserla i M. Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-105, 1988. Rożdżeński, Roman.

Sens działania społecznego według fenomenologii. Ciechorski, Wojciech (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 5, 105-116, 1988. Schuetz, Alfred.

Wątki fenomenologiczne w polskich badaniach nad filmem. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-161, 1987. Kluszczyński Ryszard W.

Fenomenologia słowa. Studia Filozoficzne, nr 5, 87-105, 1987. Kwiatkowski, Stanisław.

Kartezjańska i "psychologiczna" droga do transcendentalnej fenomenologii. Studia Filozoficzne, nr 1, 33-46, 1987. Środa, Krzysztof.

Zarys fenomenologii pragnienia. Studia Filozoficzne, nr 5, 107-125, 1987. Zalewski, Andrzej.

Fenomenologia i spekulacja. Machnacz, Jerzy (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 34(1), 273-287, 1986. Conrad-Martius, Hedwig.

Fenomenologia monachijska (szkic historyczno-biograficzny). Roczniki Filozoficzne, 34(1), 167-188, 1986. Machnacz, Jerzy.

Poglądy filozoficzne Hedwig Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 189-237, 1986. Machnacz, Jerzy.

Problemy "wglądu w istotę" w fenomenologicznej fazie rozwoju poglądów filozoficznych Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-188, 1986. Skarżyńska, Teresa.

Międzynarodowy Kongres Fenomenologiczny. [Frankfurt n/Menem, 21-26.06.1985]. Studia Filozoficzne, nr 5, 196-199, 1986. Szmyd, Jan.

Paradoksy kognitywnej refleksyjności. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 125-146, 1986. Zalewski, Andrzej.

Fenomenologia i dialektyka pracy (próba zarysu filozofii Jana Szewczyka). Colloquia Communia, 1(18), 69-78, 1985. Czajkowska, Ewa i Czajkowski, Waldemar.

Aleksandra Pfändera koncepcja fenomenologii. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 83-142, 1985. Krokos, Jan.

Obraz fenomenologii w filozofii radzieckiej. [Rec. Kritika fienomienołogiczeskogo naprawlenija sowriemiennoj burżuaznoj fiłosofii]. Studia Filozoficzne, nr 7,176-178, 1985. Szmyd, Jan.

Formy poznania ejdetycznego (koncepcja i rola "istoty" w epistemologii fenomenologicznej). Studia Filozoficzne, nr 10, 37-62, 1985. Widomski, Jacek.

Gombrowicz i Husserl. O fenomenologicznych inspiracjach w "Dzienniku". Znak, nr 354-355, 611-628, 1984. Kowalczyk, Andrzej St.

Edmunda Husserla deklarowana koncepcja fenomenologii. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 167-202, 1984. Krokos, Jan.

Funkcje języka w metodzie fenomenologicznej Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-67, 1984. Lisak, Andrzej.

Uprzedzenie jako istotowa struktura świadomości. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-63, 1984. Zalewski, Andrzej.

Aktywność fizyczna w zwierciadle fenomenologii. [Rec. Arnold, Peter J. Meaning in Movement, Sport and Physical Education]. Studia Filozoficzne, nr 7, 190-192, 1983. Kosiewicz, Jerzy.

Zarys fenomenologii świadomości u E. Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 105-128, 1982. Galarowicz, Jan.

Ingardenowska krytyka bergsonizmu jako teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 11, 23-41, 1981. Borzym, Stanisław.

Psychiatria fenomenologiczna czyli sztuka rozumienia człowieka. [Rec. Berg, Jan Hendrik van der. Inne istnienie. Zasady psychopatologii fenomenologicznej]. Znak, nr 322-323, 641-653, 1981. Galarowicz, Jan.

Sądy ontologiczne a istnienie. Studia Filozoficzne, nr 2, 45-57, 1981. Galewicz, Włodzimierz.

Niektóre problemy Husserlowskiej teorii konstrukcji przestrzeni. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 125-163, 1981. Judycki, Stanisław.

Fenomenologia i społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 6, 65-85, 1981. Tittenbrun, Jacek.

Tractatus contra phenomenologiam. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-31, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Fenomenologia a marksizm. Teoria poznania i teoria nauki. Dubrownik 13.III-5.IV.1978. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 129-136, 1979. Jakubowski, Marek N.

Fenomenologia a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 6, 69-93, 1979. Łoziński, Jerzy.

Świat, dzieje, mit i polityka. [Rec. Brand, Gerd. Welt, Geschichte Mythos und Politik]. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-167, 1979. Michalski, Krzysztof.

Heidegger i teologia. Znak, nr 295-296, 110-119, 1979. Tarnowski, Karol.

Problem fenomenologii realistycznej (w związku z książką Andrzeja Półtawskiego: Świat - Spostrzeżenie - Świadomość). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 116-122, 1978. Jaworski, Marian.

Miejsce filozofii Witkacego we współczesnej mu filozofii polskiej. (Monadyzm biologiczny a reizm i fenomenologia). Studia Filozoficzne, nr 3, 79-94, 1978. Michalski, Bohdan.

Fenomenologiczny nurt socjologii wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 2, 83-97, 1977. Niżnik, Józef.

Czy fenomenologia może się przydać psychologii współczesnej? Znak, nr 271, 35-45, 1977. Szewczyk, Władysław.

Fenomenologia a socjologia. Znak, nr 279, 1040-1053, 1977. Tischner, Józef.

O fenomenologicznej i tzw. psychofizjologicznej koncepcji teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-33, 1976. Hempoliński, Michał.

Fenomenologia a marksizm. Problemy filozofii praktycznej. Dubrownik 1 III - 2 IV 1976. Studia Filozoficzne, nr 8, 179-183, 1976. Lorenc, Włodzimierz.

Kilka uwag na marginesie artykulu D. M. Rasmussena "The Marxist Critique of Phenomenology". Studia Filozoficzne, nr 1, 71-76, 1976. Łoziński, Jerzy.

Fenomenologia uczuć Maxa Schelera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 99-120, 1975. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Subiektywizm czy subiektywność? [Głos w dyskusji między M. Gogaczem a J. Tischnerem]. Znak, nr 252, 795-798, 1975. Jarnuszkiewicz, Antoni.

Homo creator versus homo contemplator. Dialektyka a fenomenologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 67-86, 1975. Kuczyński, Janusz.

"Analecta Husserliana". [1971, 1972, 1974]. Studia Filozoficzne, nr 4, 177-184, 1975. Markiewicz, Barbara.

Marksizm a fenomenologia we współczesnej filozofii włoskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-48, 1975. Nowicki, Andrzej.

Metafizyka realistyczna a fenomenologiczna analiza świadomości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 189-197, 1975. Półtawski, Andrzej.

Dietrich von Hildebrand - fenomenolog i metafizyk moralności. Znak, nr 256, 1278-1288, 1975. Siemianowski, Antoni.

Marksistowska krytyka fenomenologii a filozofia Romana Ingardena. [Sprawozdanie z konferencji w Jadwisinie, 19-22.06.1975]. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-14, 1975.

Fenomenologia tego, co implikowane. (Tłum. zbiorowe). Roczniki Filozoficzne, 22(1), 73-89, 1974. Barlett, Steven.

Filozofia a nauki szczegółowe w środowisku krakowskim. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-139, 1974. Kuderowicz, Zbigniew.

Fenomenologiczna koncepcja nauki i historii według Ante Pazanina. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1974. Markiewicz, Barbara.

Marksizm a tradycja hermeneutyczna. Studia Filozoficzne, nr 11, 69-86, 1974. Siemek, Marek J.

Tomizm a fenomenologia. Znak, nr 240, 790-798, 1974. Stępień, Antoni B.

[Rec. Phaenomenologica, vol. 46-58, 1972-1973]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 196-206, 1973. Gumański, Leon.

Fenomenologia egzystencjalna. [Rec. Luijpen, Wilhelmus A. M. Fenomenologia egzystencjalna]. Znak, nr 228, 795-806, 1973. Iwanowski, Piotr.

Co nowego w ostatniej pracy Husserla? Studia Filozoficzne, nr 4-5, 3-14, 1970. Ingarden, Roman W.

Studia z estetyki. T. 3. Warszawa, PWN, 1970. Ingarden, Roman.

Fenomenologia i analiza. [Rec. Philosophy and Phenomenological Research, vol. XIX, 1968/69]. Studia Filozoficzne, nr 3, 244-251, 1970. Zwoliński, Zbigniew.

Byt i zewnętrzność. [Rec. Henry, Michel. L'essence de la manifestation]. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-234, 1967. Hoffman, Piotr.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.

[Rec. Strasser, Stephan. Phänomenologie und Erfahrungswissenschaft vom Menschen]. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 16-19, 1967. Pieczyński, Mieczysław.

O zasadnicze pytanie metafizyki (zarys problematyki). Znak, nr 127, 3-23, 1965. Stróżewski, Władysław.

Amerykański fenomenolog o strukturze moralnego doświadczenia. [Rec. Schrag, Calvin O. The Structure of moral experience: A Phenomenological and Existential Analysis]. Studia Filozoficzne, nr 3, 205-209, 1964. Gromczyński, Wiesław.

"Fenomenologia" ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 93-105, 1964. Kłósak, Kazimierz.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963. Ingarden, Roman.

Metafizyka a ontologia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 85-99, 1961. Stępień, Antoni B.

Fenomenologia. Znak, nr 48, 637-649, 1958. Stępień, Antoni B.