INDEKS TEMATYCZNY

filozofia chrześcijańska / katolicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"O autorze książki" w: Michalski, Konstanty. Między heroizmem a bestialstwem. 331-349. Wyd. 3, uzup. Kraków, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. Usowicz, Aleksander.

 

Czy filozofia chrześcijańska jest możliwa? Znak, nr 422-423, 62-73, 1990. Gałkowski, Jerzy W.

Etyka ks. Ślipko na tle innych współczesnych ujęć chrześcijańskiej filozofii moralnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-101, 1990. Podrez, Ewa.

O roli, jaką chrześcijaństwo wyznacza filozofii. Znak, nr 422-423, 19-30, 1990. Swieżawski, Stefan.

Pytanie o filozofię chrześcijańską. Znak, nr 422-423, 82-102, 1990. Tarnowski, Karol.

Wiara i czas. Przyczynek do chrześcijańskiej hermeneutyki dialogu. Znak, nr 407, 34-45, 1989. Wolicka, Elżbieta.

Rozmowy o filozofii. Chrześcijaństwo, filozofia i kontemplacja. Z profesorem Stefanem Swieżawskim rozmawiają Karol Tarnowski i Henryk Woźniakowski. Znak, nr 403, 3-24, 1988. Stefan Swieżawski.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie). Warszawa, PAX, 1987. Chojnacki, Piotr.
"Wstęp o życiu i twórczości filozoficznej Piotra Chojnackiego" w: tamże, 5-23. Warszawa, PAX, 1987. Szyszkowska, Maria.

Podstawowe pytanie filozofii. Na marginesie artykułu Juliána Matíasa "Filozofia a chrześcijaństwo". Znak, nr 370-371, 174-183, 1985. Gałkowski, Jerzy W.

Pojęcie "zdrowego rozsądku" we współczesnej filozofii katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-74, 1984. Zabieglik, Stefan.

Pojęcie materii w filozofii chrześcijańskiej i marksistowskiej. Studia Gdańskie, t. V, 221-247, 1983. Balbus, Jan.

O możliwości i niemożliwości istnienia "chrześcijańskiego egzystencjalizmu". Studia Filozoficzne, nr 7, 3-26, 1983. Toeplitz, Karol.

Katolicka krytyka filozofii Bergsona w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 275-299, 1982. Borzym, Stanisław.

O silne serce kultury. (Polemika syntetyzująca z ks. Józefem Tischnerem. Znak, nr 329, 242-253, 1982. Chudy, Wojciech.

Dietricha Bonhoeffera wizja świeckiego chrześcijaństwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 103-110, 1982. Grzywacz, Jan.

Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-72, 1981. Morawiec, Edmund.

Filozofia chrześcijanina jako poszukiwanie prawdy i jej kontemplacja. Znak, nr 321,215-221, 1981. Swieżawski, Stefan.

Religia a kultura w polskiej katolickiej myśli filozoficznej w latach 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-148, 1981. Szydłowski, Piotr.

Gilson i filozofia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 134-144, 1980. Gogacz, Mieczysław.

Encyklika "Aeterni patris" z perspektywy wieku. Opinie amerykańskie. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 295-306, 1979. Dembowski, Bronisław.

Filozofia w katolickich uczelniach Ameryki Północnej. Rozwój zewnętrznych struktur nauczania i studiów. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 123-146, 1978. Dembowski, Bronisław.

Tomizm - filozofia współczesna? Studia Filozoficzne, nr 9, 3-17, 1976. Płużański, Tadeusz.

Uwagi o stanie filozofii na katolickich uniwersytetach USA. Znak, nr 235, 104-114, 1974. Kowalczyk, Stanisław.

"Chrześcijanin w świecie". Studia Filozoficzne, nr 11, 125-134, 1974. Popławski, Stanisław.

[Rec. Chenu, M. D. Teologia materii. Cywilizacja techniczna i duchowość chrześcijańska. Scherer, Olga (tłum.)]. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 143-146, 1974. Sajdak-Michnowska, Eulalia.

Społeczne konsekwencje filozofii "pracy" Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 127-146, 1973. Mackiewicz, Witold.

O filozofii politycznej Jakuba Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 10, 65-81, 1973. Płużański, Tadeusz.

Personalizm chrześcijański: synteza czy eklektyzm? Studia Filozoficzne, nr 3, 99-118, 1973. Sarnowski, Stefan.

Glossa do "Mediocentryzmu katolickiego". Studia Filozoficzne, nr 7-8, 185-197, 1972. Kasia, Andrzej.

Mediocentryzm katolicki. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-43, 1971. Kasia, Andrzej.

Blondel - chrześcijańska filozofia działania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 46-57, 1971. Mrówczyński, Tadeusz.

Początki nowożytnego arystotelizmu chrześcijańskiego. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 41-56, 1971. Swieżawski, Stefan.

Katolicka doktryna prawa natury. Etyka, t. 6, 96-111, 1970. Grzybowski, Konstanty.

[Polemika z: Tischner, Józef. Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego]:
O metodzie naukowej, pogańskim realizmie i chrześcijańskim idealizmie. Znak, nr 193-194, 991-999, 1970. Półtawski, Andrzej.
Przedwczesne podzwonne tomizmowi? Znak, nr 193-194, 999-1001, 1970. Stępień, Antoni B.
Duch prawdy, duch wolności. Znak, nr 193-194, 1001-1004, 1970. Salij, Jacek.
Język filozofii a język Objawienia. Znak, nr 193-194, 1004-1013, 1970. Grygiel, Stanisław.
O co właściwie chodzi? Znak, nr 193-194, 1013-1027, 1970. Tischner, Józef.

Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 49-79, 1969. Gogacz, Mieczysław.

Co to jest personalizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 147-164, 1969. Sarnowski, Stefan.

Studium św. Tomasza u dominikanów w wieku XV. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 19-40, 1969. Swieżawski, Stefan.

Filozofia i polityka. [Rec. Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1969. Szewczyk, Jan.

Próba współczesnej moralistyki katolickiej. [Rec. Madinger, Herbert. Lebenskunde]. Studia Filozoficzne, nr 5, 216-219, 1969. Trębicki, Jerzy.

Z dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 177-190, 1968. Gogacz, Mieczysław.

O tendencjach we współczesnej filozofii katolickiej. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 6, 24-39, 1968. Minkevičius, Jakub.

O katolickie zastosowanie hermeneutyki. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 169-170, 978-1010, 1968. Schillebeeckx, Edward.

Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968. Znak, nr 171, 1195-1213, 1968. Stępień, Antoni B.

Tomizm a aggiornamento myśli chrześcijańskiej. Znak, 168, 780-792, 1968. Zdybicka, Zofia J.

Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego: studium analityczno-krytyczne. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1967. Jaworski, Marian.

Aktualny stan poglądów etyków i moralistów katolickich na zagadnienie godziwej obrony sekretu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 279-301, 1967. Ślipko, Tadeusz.

Filozofia na Kongresie Rzymskim we wrześniu 1966. Znak, nr 157-158, 1007-1019, 1967. Zdybicka, Zofia.

O filozofię pełną, żywą, przyjazną. Znak, nr 147, 1066-1086, 1966. Broniewski, Witold.

La philosophie à l'heure du Concile. Paris, Société d'Editions Internationales, 1965. Kalinowski, Jerzy i Swieżawski, Stefan.

Rozmowa o filozofii w okresie soboru. T., A. (tłum. z fr.). Znak, nr 133-134, 941-955, 1965.
Listy do redakcji. Znak, nr 137-138, 1693-1696, 1965. Kalinowski, Jerzy i Swieżawski, Stefan.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

Współczesne interpretacje tomizmu. Znak, nr 113, 1339-1353, 1963. Gogacz, Mieczysław.

Filozofia i postęp. (Sprawozdanie z kongresu w Münster, 21-25.10.1962). Znak, nr 104-105, 359-368, 1963. Krąpiec, Mieczysław A.

O niektórych przyczynach niepowodzeń personalizmu. Znak, nr 113, 1302-1313, 1963. Wilkanowicz, Stefan.

Katolicki nawrót do źródeł. (Na marginesie książki de Lubaca). Studia Filozoficzne, nr 4, 39-64, 1962. Kasia, Andrzej.

Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Jaroszewski, Tadeusz M.

Rozum i tajemnica. Kraków, Znak, 1960. Swieżawski, Stefan.

Warszawskie spotkanie filozoficzne 29.IV-1.V.1960. Znak, nr 77, 1399-1444, 1960.

W dyskusji nad staniem współczesnej filozofii katolickiej, zwłaszcza tomizmu, swoje głosy zamieścili: Leszek Kołakowski, Marian Przełęcki, Jan Strzelecki, Adam Stanowski, Andrzej Grzegorczyk, Antoni Stępień, Stanisław Kamiński, Bohdan Bejze, Jan Franciszek Drewnowski, Mieczysław Gogacz.

U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej. Znak, nr 53, 1288-1302, 1958. Drewnowski, Jan Franciszek.

W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Cz. 2, Argumentacja za istnieniem Boga z zależności treściowej poznawanych przez nas prawd, z porządku panującego w biokosmosie, z przygodności rzeczy oraz z ruchu, jaki występuje w przyrodzie. Warszawa, Pax, 1957. Kłósak, Kazimierz.

"Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 271-304. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Kroński, Tadeusz.

Polska myśl katolicka a fizyka współczesna (1945-1955). Warszawa, PWN, 1956. Sejneński, Henryk.

Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955. Chojnacki, Piotr.

"Prawa osoby" przeciw prawom człowieka. Istotny sens personalizmu chrześcijańskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 122-167, 1955. Kołakowski, Leszek.

O tak zwanym realizmie tomistycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 188-227, 1954. Kołakowski, Leszek.

Reakcja mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku. Myśl Filozoficzna, nr 3, 120-149, 1954. Kroński, Tadeusz.

J. Balmes - filozof hiszpański (1810-1848). Roczniki Filozoficzne, II-III, 326-343, 1949-1950. Winowska, Maria.

Konstanty Michalski (1879-1947). Kraków, Drukarnia "Powściągliwość i Praca", 1949. Usowicz, Aleksander i Kłósak, Kazimierz.

Myśl katolicka wobec teorii samorództwa. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.

Trwałe wartości filozofii chrześcijańskiej na tle nowoczesnych prądów filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, I, 1-41, 1948. Pastuszka, Józef.

Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Inst. Wyd. "Kultura", 1947. Chojnacki, Piotr.

Materialistyczna a katolicka koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 105-118, 1947. Pastuszka, Józef.

U źródeł chrześcijańskiej myśli. (Św. Augustyn - Św. Tomasz z Aquinu - mistrz Eckhart). Katowice, Księgarnia Św. Jacka, 1947. Sawicki, Franciszek.

Filozofia miłości. Wyd. 2 Kraków, Księgarnia Krakowska, 1945. Sawicki, Franciszek.