INDEKS TEMATYCZNY

filozofia polityki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nieświadomość tego, co zostało utracone. Polemika z Habermasem. Pressje, 28, 234-241, 2012. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Religia, rozum i to, co zostało utracone: dyskusja z Jurgenem Habermasem. Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt V: Religia a prawo i państwo, 25, 175-190, 2011. Korab-Karpowicz, Julian W.

Tezy o Marksie. Z punktu widzenia libertarianizmu. Edukacja Filozoficzna, vol. 52, 93-101, 2011. Sikora, Paweł.

Otwartość, dwuznaczność, autentyczność. Casus Heideggera. Ruch Filozoficzny, t. LXVIII, nr 2, 327-342, 2011. Sikora, Paweł.

Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu. Słupskie Studia Filozoficzne, nr 10, 71-86, 2011. Sikora, Paweł.

Homo sacer w świecie chaosu. Szkic o związkach Agambena z Nancym i Serres’em. Analiza i Egzystencja, nr 12, 203-223, 2010. Bogusławski, Marcin.
WERSJA ZMIENIONA w: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki. Ratajczak, M. et al. (red.). Poznań, Wyd. Poznańskie, 207- 231, 2010.

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Korab-Karpowicz, W. Julian.

(Bio)władza a sprawa polska - notatki na marginesach. [Rec. Staniszkis, Jadwiga. O władzy i bezsilności]. Forum Myśli Wolnej, nr 30-31, 60-69, 2006-2007. Bogusławski, Marcin.

"Wolność i własność jako kategorie podmiotowości człowieka w filozofii libertarianizmu" w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Jaremczuk, Kazimierz (red.), 99-113. Tarnobrzeg, Wyd. PWSZ, 2006. Sikora, Paweł.

On the Power of Virtue: Universalism of Plato’s Political Philosophy. Dialogue and Universalism, nr 13:7-8, 135-149, 2003. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Emerson o Konstytucji amerykańskiej (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 47-63 , 1989. Gromczyński, Wiesław.
Emerson o Konstytucji amerykańskiej (II). Studia Filozoficzne, nr 7-8, 213-229, 1989.

Technokrata i polityka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 57-70, 1989. Kurczewska, Joanna.

Spór o Platona. Znak, nr 408, 56-67, 1989. Legutko, Ryszard.

Społeczeństwo obywatelskie i prawa polityczne jednostki w Heglowskim modelu państwa. Studia Filozoficzne, nr 6, 35-46, 1989. Panasiuk, Ryszard.

Teoria kompetencji komunikacyjnej Jürgena Habermasa i jej związki ze sposobem pojmowania ideologii politycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-156, 1989. Szczepański, Marek.

O niektórych zasadach polityki społecznej. [Rec. Ethical Principles for Social Policy. Howie, J. (ed.)]. Etyka, nr 23, 168-173, 1988. Tittenbrun, Krzysztof.

Prawda i polityka. [Rec. Kołakowski, Leszek. Bałwochwalstwo polityki]. Znak, nr 389, 115-120, 1987. Gowin, Jarosław.

Demokracja i racjonalność. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-97, 1987. Hołówka, Jacek.

Heglowskie ujęcie wojny jako środka racjonalizacji. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-152, 1987. Jakubowski, Marek N.

Społeczeństwo obywatelskie a politea i res publica. Studia Filozoficzne, nr 9, 7-24, 1987. Kowalewski, Zdzisław.

Państwo i społeczeństwo obywatelskie w filozofii politycznej Hegla. [Rec. The State and Civil Society. Studies in Hegel's Political Philosophy. Pelczynski, Z. A. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-188, 1986. Kozłowski, Marek.

Kontrowersje wokół Arystotelesowskich kategorii paidagōgikē i politikon dzoon. Studia Filozoficzne, nr 7, 99-114, 1986. Szołtysek, Adolf E.

Między czasem minionym a przyszłym - Hannah Arendt i zerwanie tradycji. Znak, nr 380-381, 23-42, 1986. Śpiewak, Paweł.

Andrzej Frycz Modrzewski - inspiracje klasyczne i nowatorstwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 199-211, 1985. Błachowicz, Grzegorz.

Eric Voegelin: polityka i transcendencja. Znak, nr 370-371, 126-147, 1985. Legutko, Ryszard.

Francesco Guicciardini o koncepcjach społeczno-politycznych Niccolò Machiavellego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 29-54, 1985. Malarczyk, Jan.

Przyczynek do krytyki marksistowskiej krytyki Hegla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 5-11, 1985. Siemek, Marek J.

Polityka jako religia. [Rec. Debray, Regis. Critique of Political Reason]. Studia Filozoficzne, nr 3, 208-213, 1984. Magala, Sławomir.

Państwo w historii. [Sprawozdanie z sympozjum "Ewolucja współczesnego państwa w różnych formach społecznych", Wolfebüttel, 1981]. Studia Filozoficzne, nr 9, 173-176, 1981. Magala, Sławomir.

Problem wojny i pokoju we współczesnej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 125-137, 1981. Ochocki, Kazimierz.

Teoria i praktyka socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-115, 1980. Botwina, Ryszard.

Lukács i filozofia. Lukács i Stalin: wyjałowienie leninizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-46, 1980. Łoziński, Jerzy.

Baasizm - polityczna doktryna socjalistycznej partii odrodzenia arabskiego - Baas. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-127, 1979. Fryzeł, Tadeusz.

Myśl polityczna wczesnych fabian. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 167-192, 1979. Grinberg, Daniel.

O odwadze cywilnej. Studia Filozoficzne, nr 4, 26-40, 1979.  Libelt, Karol Fryderyk.
O odwadze cywilnej (II). Studia Filozoficzne, nr 5, 89-112, 1979.

Myśl polityczna Hegla wobec Rewolucji Francuskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 131-163, 1979. Panasiuk, Ryszard.

Rozum i uniwersum. (Filozofia polityczna J. K. Szaniawskiego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 63-96, 1979. Pieróg, Stanisław.

Mill i Marcuse o polityce Comte`a. (Z dziejów interpretacji doktryny). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 192-208, 1979. Skarga, Barbara.

Z powojennych koncepcji tzw. socjalizmu bezpaństwowego. Poglądy Bronisława Siwika. Studia Filozoficzne, nr 6, 123-133, 1979. Śliwa, Michał.

Elementy filozofii politycznej. [Rec. Srzednicki, Jan T. J. Elements of Social and Political Philosophy]. Studia Filozoficzne, nr 4, 188-190, 1978. Dyoniziak, Ryszard.

Fabianie i socjaliści gildyjni. (Filozofia państwa i społeczeństwa). Studia Filozoficzne, nr 2, 151-168, 1976. Ehrlich, Stanisław.

Dwie postawy wobec kryzysu ethosu demokratyczno-patriotycznego: Bolesław Limanowski (1835-1935) i Zygmunt Balicki (1858-1916). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 189-210, 1975. Kurczewska, Joanna.

Tożsamość narodowa jako zjawisko polityczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-123, 1975. Modzelewski, Wojciech.

Esej o historii powszechnej i badania nad historią Sarmacji. Próba aforyzmów o wolności. Hinz, Henryk (podanie do druku, przypisy i wstęp), 3-6. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 6-27, 1975. Potocki, Jan.

Pojęcie sprawiedliwości u Arystotelesa. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-169, 1973. Banaszczyk, Tadeusz.

O filozofii politycznej Jakuba Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 10, 65-81, 1973. Płużański, Tadeusz.

Filozofia polityki Antonio Gramsciego. Studia Filozoficzne, nr 6, 17-29, 1972. Lipiec, Józef.

Filozofia polityki, aspiracje teorii i program dla praktyki. Studia Filozoficzne, nr 9, 67-72, 1972. Lipiec, Józef.

G. B. Mably doradcą Polaków. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 97-116, 1972. Sylwestrzak, Andrzej.

Władza a władza polityczna (państwo). Analiza pojęć. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-86, 1971. Cackowski, Zdzisław.

Ujawnianie bytu w państwie. (Ontologia i polityka Martina Heideggera). Studia Filozoficzne, nr 4, 87-100, 1971. Ożarowski, Jan.

Hegel i Marks: Dwie filozofie polityki. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-99, 1971. Panasiuk, Ryszard.

Locke jakiego nie znamy. Wczesne pisma polityczne Locke'a. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 45-59, 1970. Ogonowski, Zbigniew.

Heglowska koncepcja państwa i religii. [Rec. Hegel, G. W. F. Zasady filozofii prawa]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 132-140, 1969. Płużański, Tadeusz.

Aktualność filozofii politycznej Hegla we współczesnej myśli mieszczańskiej. [Rec. Fleischmann, Eugène. La Philosophie Politique De Hegel Sous Forme D'un Commentaire Des Fondements De La Philosophie Du Droit]. Studia Filozoficzne, nr 3, 171-179, 1966. Panasiuk, Ryszard.

Filozofia, państwo i polityka w twórczości młodoheglistów. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-127, 1966. Panasiuk, Ryszard.

Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 3 1989. Leśniak, Kazimierz.

Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Czartoryski, Paweł.

Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa, PWN, 1963. Kowalski, Jerzy.

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

[Rec. Murray, A. An Introduction to Political Philosophy]. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 36-39, 1965. Filipiak, Teodor.

Tomasz Morus. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962. Petsch, Danuta.

Ojczyzna, naród, rewolucja: problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1962. Szacki, Jerzy.

"Moralność i polityka" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 63-100, 1960. Wiatr, Jerzy.

Pojęcie prawdy politycznej a ewolucja struktury politycznej kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 152-181, 1957. Chodak, Szymon.

Idee polityczne Alberta Laponneraye’a. Myśl Filozoficzna, nr 1, 55-77, 1957. Litwin, Jakub.  

Solidaryzm klasowy Labour Party w doktrynie i w polityce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 135-163, 1956. Bauman, Zygmunt.

W sprawie przeciwstawności burżuazyjnego i proletariackiego pojmowania imperializmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-34, 1956. Hirszowicz, Maria.

O możliwości pokojowego współistnienia państw socjalistycznych i kapitalistycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-35, 1955. Morawiecki, Wojciech.

Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. Wąsik Wiktor (oprac.); Grzybowski, Konstanty (wstęp); (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1956. Petrycy, Sebastian z Pilzna.

Polityka państwa socjalistycznego a prawa ekonomiczne. Myśl Filozoficzna, nr 2, 3-42, 1955. Widerszpil, Stanisław.

Z dziejów rozwoju marksistowskiej teorii państwa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 264-290, 1954. Hochweld, Julian.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.