INDEKS TEMATYCZNY

filozofia sowiecka / radziecka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kulturowe aspekty osobowości (Sapir i Linton a współczesna kulturologia radziecka). Studia Filozoficzne, nr 11, 121-134, 1988. Bochat, Tomasz.

Entwicklung des philosophischen Denkens in der UdSSR in der Nachkriegszeit. Ruch Filozoficzny, XLV (4), 341-368, 1988. Petrenko, E. L. i Schewtschenko, W. N.

Współczesne radzieckie poszukiwania etyczne i aksjologiczne. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 201-217, 1987. Madejski, Aleksander.

Historia sztuki w ujęciu radzieckiej teorii "sztuki produkcyjnej" lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-182, 1987. Sikorski, Cezary.

Estetyka Lwa Trockiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 101-119, 1987. Szkołut, Tadeusz.

Wątki nietzscheańskie w filozofii rosyjskiej i radzieckiej. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 77-97, 1985. Dobieszewski, Janusz.

Obraz fenomenologii w filozofii radzieckiej. [Rec. Kritika fienomienołogiczeskogo naprawlenija sowriemiennoj burżuaznoj fiłosofii]. Studia Filozoficzne, nr 7,176-178, 1985. Szmyd, Jan.

Dyskusje wokół pojęcia modelu w filozofii radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 139-150, 1984. Ryk, Leszek.

Spór o Plechanowa w literaturze radzieckiej lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-202, 1983. Musiał, Zbigniew.

"Fiłosofskije Nauki" w roku 1979. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 5, 151-158, 1980. Jedynak, Stanisław.

"Woprosy Fiłosofii" w 1979 r. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 10, 141-147, 1980. Jedynak, Stanisław.

Metodologia nauki w Związku Radzieckim. Problemy struktury i oceny wiedzy naukowej. Krzyżanowski, Leszek (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 175-191, 1980. Nekrašas, Evaldas.

Myśl filozoficzna radzieckiego Tadżykistanu. Studia Filozoficzne, nr 11, 181-186, 1980. Pędziwiatr, Maria.

Od tłumacza. Włodzimierz Wiernadski jako uczony i myśliciel. Studia Filozoficzne, nr 10, 61-66, 1980. Rybkowski, Jan.

Współcześni badacze radzieccy o Edmundzie Husserlu. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-149, 1979. Jadacki, Jacek Juliusz.

Problem wzajemnego stosunku myślenia i języka. (Sprawozdanie z dyskusji, która toczyła się na łamach "Woprosów Fiłozofii" w 1977 roku). Studia Filozoficzne, nr 11, 133-143, 1979. Mizińska, Jadwiga i Bytniewski, Paweł.

Niektóre problemy metodologiczne historii filozofii w radzieckim czasopiśmiennictwie filozoficznym. Studia Filozoficzne, nr 12, 131-142, 1979. Szperling, Danuta.

Wszechstronny rozwój jednostki jako element socjalistycznej kultury w koncepcjach radzieckich teoretyków z lat 1961-1975. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 269-281, 1978. Laskowska-Stasiuk, Joanna.

Filozofia radziecka a sowietologia. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-17, 1978. Ochocki, Kazimierz.

Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna w Moskwie. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-197, 1977. Dziamski, Seweryn.

Problemy rozwoju filozofii radzieckiej. (W 250-lecie Akademii Nauk ZSRR). Czertowicz, Mirosław (tłum.), Morawiec, Kazimierz (popr.). Studia Filozoficzne, nr 2, 3-20, 1975. Jowczuk, M. T. i Bogdanow, B. W.

"Naucznyj Kommunizm". Nowe radzieckie czasopismo. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-152, 1975. Kosiczew, A. D.; Kozikow, I. A. i Głagolew, W. F.

Etyka z Związku Radzieckim w oczach zachodnioniemieckiego sowietologa. [Rec. Ehlen, Peter. Die philosophische Ethik in der Sowjetunion]. Etyka, t. 14, 316-318, 1975. Ochocki, Kazimierz.

Filozofia w radzieckiej Armenii. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-78, 1975. Towmasjan, S. S. i Chaczikian, J. I.

Badania z zakresu etyki w ZSRR (kilka uwag teoretycznych). (Tłum. anonim.). Etyka, t. 13, 95-105, 1974. Charczew, Anatolij.

Problematyka człowieka i historia filozofii w "Woprosach Fiłosofii" w 1973 r. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-201, 1974. Migasiński, Jacek.

Etyka w ZSRR. [Rec. Charczew, A. G. i Jakowlew, B. D. Oczerki istorii marksistsko-leninskoj etiki w SSSR]. Etyka, t. 13, 247-249, 1974. Ochocki, Kazimierz.

"Fiłosofskije Nauki". [Rec. 1973]. Studia Filozoficzne, nr 10, 104-112, 1974. Poliński, Daniel.

Filozoficzne zagadnienia astronomii współczesnej. Moskiewskie sympozjum ku czci 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 173-180, 1973. Butryn, Stanisław.

"Problemy dialektyki" - nowy periodyk filozofów radzieckich. [Rec. 1972]. Studia Filozoficzne, nr 8, 119-124, 1973. Jedynak, Stanisław.

"Fiłosofskije Nauki". [1970-1971]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 237-244, 1972. Butryn, Stanisław.

Problemy teorii osobowości w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 221-235, 1972. Daszkiewicz, Tadeusz.

Radzieckie Towarzystwo Filozoficzne. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 267-268, 1972. Jedynak, Stanisław.

Przegląd "Woprosow Fiłosofii" [1970-1971]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 209-220, 1972. Morawiec, Kazimierz.

Rozwój filozofii marksistowskiej w ZSRR. [Rec. Istoria fiłosofii, t. VI. Istoria fiłosofii w SSSR, t. III.]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 265-268, 1972. Ochocki, Kazimierz.

Kompendium dorobku filozofii radzieckiej. [Rec. Okułow, A. Ł. Sovietskaja fiłosofskaja nauka i jejo probliemy. Krotkij oczerk]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 131-134, 1971. Komorowski, Adam.

Problemy i kierunki rozwoju współczesnej etyki radzieckiej. Musiał, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 7, 7-38, 1970. Iwanow, W. G. i Koblakow, W. P. i Charczew, A. G.

Czy nauki przyrodnicze mogą się obyć bez filozofii? Współczesna filozofia radziecka o stosunku wzajemnym filozofii i przyrodoznawstwa. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 143-153, 1969.
Konsekwencje sojuszu nauk przyrodniczych z idealizmem filozoficznym. Filozofia radziecka o stosunku filozofii i przyrodoznawstwa (II). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 94-102, 1969.
Materializm dialektyczny jako metodologia nauk przyrodniczych. Współczesna filozofia radziecka o stosunku wzajemnym filozofii i przyrodoznawstwa. Człowiek i światopogląd, nr 10, 81-89, 1969. Butryn, Stanisław.

"Fiłosofskije Nauki" - plany i propozycje. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 93-96, 1969. Grieckij, Milij N.

Filozofia w czasopiśmie Białoruskiej Akademii Nauk. [Rec. Wiesci Akademii Nawuk B.S.S.R. Seryja hramadskich nawuk]. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-147, 1969. Jedynak, Stanisław.

Czasopismo filozoficzne radzieckiego szkolnictwa wyższego. [Rec. Fiłosofskije Nauki, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-159, 1969. Morawiec, Kazimierz.

Rozmowa z kierownictwem redakcji "Woprosy Fiłosofii". Człowiek i Światopogląd, nr 2, 105-113, 1969.

Filozoficzne czasopisma radzieckie o problemach etyki. Etyka, nr 3, 123-139, 1968. Żyro, Emilia.

Radzieccy estetycy i teoretycy sztuki o komizmie. Estetyka, IV, 173-198, 1963. Dziemidok, Bohdan.

Stan obecny radzieckiej myśli estetycznej. Biedka, Eugeniusz (tłum.). Estetyka, II, 217-222, 1961. Kagan, M. S.

Lenin a walka ze współczesnym pozytywizmem. [Rec. Mitin, M. B. W. I. Lenin i bor'ba protiw sowriemiennogo pozitiwizma]. Studia Filozoficzne, nr 5, 128-130, 1961. Puterman, Załma.

Teorie filozoficzne a baza ekonomiczna. [Rec. debaty sowieckich filozofów na temat przekładu książki Thomson, George. The First Philosophers]. Studia Filozoficzne, nr 6, 198-203, 1960. Puterman, Załma.

Z dziejów filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961. Rudniański, Stefan.

Wszechzwiązkowa konferencja poświęcona filozoficznym problemom przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-217, 1959. Such, Jan.

Z ruchu filozoficznego w ZSRR. Myśl Filozoficzna, nr 2, 340-345, 1954. Kubski, Jacek.

Radziecka myśl filozoficzna lat ostatnich. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 400-411, 1949. Łubnicki, Narcyz.