INDEKS TEMATYCZNY

filozofia średniowieczna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Uwagi na temat miejsca powstania oraz autorstwa Quaestiones disputatae super octo libros Physicorum Aristotelis zawartych w rkps. BJ 688. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 145-151, 1989/1990. Grzesik, Tadeusz.

Działalność translatorska Wilhelma z Moerbeke w odniesieniu do niektórych traktatów Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 43-53, 1989/1990. Judycka, Joanna.

Zwei Versionen der Quaestiones super De generatione et corruptione des Aegidius von Orleans. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 107-117, 1989/1990. Kuksewicz, Zdzisław.

Próba reaktywowania burydanizmu na Uniwersytecie Praskim w drugim ćwierćwieczu XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 91-105, 1989/1990. Markowski, Mieczysław.

Henryk z Hesji (zm. 1397) jako autorytet polskiej późnośredniowiecznej komentarystyki biblijnej. Stanisława z Zawady (zm. 1491) komentarz do Księgi Rodzaju. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 119-139, 1989/1990. Szafarkiewicz, Maria.

Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 73-89, 1989/1990. Wielgus, Stanisław.

Nie znany rękopis z księgozbioru św. Jana Kantego i krakowska kwestia o heretykach. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 141-144, 1989/1990. Włodek, Zofia.

Współtwórca polskiej mediewistyki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 5-26, 1989/1990. Zieliński, Edward.

Wątki naturalizmu i racjonalizmu w dwunastowiecznej szkole w Chartres. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 89-108, 1989. Boczar, Mieczysław.

Scholastyka. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-24, 1989. Domański, Juliusz.

Pogląd Jana z Janduno na zasadę jednostkowienia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 109-116, 1989. Kwietniewska, Małgorzata.

Ocena dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu na przełomie XIII i XIV wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 73-87, 1989. Morawiec, Edmund.

Polskie piśmiennictwo filozoficzne w trzechsetleciu od Witelona do Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 12, 175-179, 1988. Markowski, Mieczysław.

Pierwsze oceny dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 237-249, 1987. Morawiec, Edmund.

Tomasz z Erfurtu i jego dzieło. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 142-149, 1985. Gabler, Dariusz.

[Rec. Sokołow, Wasilij Wasil'ewicz. Sredniewiekowaja fiłosofija]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 212-214, 1984. Kuligowska-Podlecka, Ewa.

[Rec. Bérubé, Camille. De l'homme à Dieu selon Duns Scot, Henri de Gand et Olivi]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 221-227, 1984. Zieliński, Edward.

Idea pokoju w polskiej myśli filozoficznej w XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 145-149, 1983. Kuksewicz, Zdzisław.

Zawartość pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1982. Bakies, Bogdan.

O krytyce metafizyki klasycznej w średniowieczu i nowożytności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-159, 1982. Morawiec, Edmund.

Roberta Grosseteste'a traktat "O świetle" w perspektywie inspiracji umysłowych łacińskiego Zachodu na przełomie XII i XIII wieku (wraz z przekładem traktatu "O świetle"). Studia Filozoficzne, nr 11, 7-17, 1981. Boczar, Mieczysław.

Problem sensu i metodologicznego autentyzmu badań nad filozofią średniowieczną. Studia Filozoficzne, nr 4, 63-71, 1981. Legowicz, Jan.

Sens i znaczenie kosmogonii światła w oksfordzkim środowisku umysłowym w początkach XIII wieku. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-149, 1980. Boczar, Mieczysław.

Myśl antyczna w tradycji szartryjskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 17-26, 1980. Boczar, Mieczysław.

Gilson i filozofia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 134-144, 1980. Gogacz, Mieczysław.

Aktualność tradycji: "Vivarium" w r. 1978. [Rec. Vivarium - An International Journal for the Philosophy and Intellectual Life of the Middle Ages and Renaissance, XVI]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-188, 1980. Grochal, Zbigniew Paweł.

Odkrywanie jednostki ludzkiej w XII wieku. [Rec. Morris, C. The Discovery of the Individual, 1050-1200]. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-171, 1979. Boczar, Mieczysław.

Etyka a osobowość filozofa. Uwagi o pojęciu filozofii i żywotach filozofów w XIV i XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 147-160, 1979. Domański, Juliusz.

Średniowieczna nauka o supozycjach terminów. (Przyczynek do genealogii semiotyki). Studia Filozoficzne, nr 8, 33-37, 1979. Pelc, Jerzy.

O modystach - karta z dziejów semiotyki średniowiecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 35-37, 1979. Pelc, Jerzy.

Kilka uwag o filozofii przyrody w XV wiecznej Europie Łacińskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-59, 1979. Swieżawski, Stefan.

Problem realności czasu w "Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis" Benedykta Hesse - najznakomitszego przedstawiciela burydanizmu na Krakowskim Uniwersytecie w XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1979. Wielgus, Stanisław.

Uwagi o późnośredniowiecznym nominalizmie. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 201-207, 1979. Włodek, Zofia.

Wschód i Zachód. [Rec. Czałojan, W. K. Wostok i Zapad. Priemstwiennost' w fiłosofii anticznogo i sriedniowiekowo obszczestwa]. Studia Filozoficzne, nr 2, 230-233, 1976. Palacz, Ryszard.

Główne rysy średniowiecznej filozofii armeńskiej. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 47-59, 1974. Arewszatian, S. S. i Grigorian, G. O.

Rozwój filozofii średniowiecznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 6, 75-99, 1973. Kuksewicz, Zdzisław.

Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1973. Kurdziałek, Marian.

Problem Arystotelesa w wieku XV. Studia Filozoficzne, nr 6, 63-73, 1973. Swieżawski, Stefan.

[Rec. Michalski, Konstanty. La philosophie au XIVe siècle : six études]. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 131-135, 1972. Kałuża, Zenon.

[Rec. Combes, André. Bulletin de l'Association "Les Amis de Monsiegneur André Combes"]. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 135-138, 1972. Kałuża, Zenon.

[Rec. Birkenmayer, Aleksander. Ètudes d'histoire des sciences et de la philosophie du moyen âge]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 299-301, 1972. Mincer, Wiesław.

Corpus mysticum a corpus politicum. Uwagi na temat przygotowywanego dzieła o filozofii XV-go wieku. Znak, nr 212, 186-197, 1972. Swieżawski, Stefan.

Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa, PWN, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.

Szkice o filozofii średniowiecznej (II). Filozofia a nauka: wzajemne powiązania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 92-109, 1971.
Szkice o filozofii średniowiecznej (III). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 65-89, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.

Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 5-39, 1971. Kurdziałek, Marian.

Pierwsza średniowieczna opozycja przeciw tomizmowi. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-80, 1970. Kuksewicz, Zdzisław.

Filozofia a religia. Ze szkiców o filozofii średniowiecznej. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 86-113, 1970. Kuksewicz, Zdzisław.

De Siger de Brabant à Jacques de Plaisance, La théorie de l'intellect chez les averroïstes latins des XIIIe et XIVe siècles. Wrocław, Ossolineum, 1968. Kuksewicz, Zdzisław.

Anonimowy wstęp do 'Compendium Logicae' Piotra ze Zgorzelca. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 139-146, 1968. Wójcik, Kazimierz.

O typach metafizyki średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-54, 1967. Gogacz, Mieczysław.

O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 49-71, 1967. Kurdziałek, Marian.

Średniowieczna filozofia arabska. Warszawa, PWN, 1967. Mrozek-Dumanowska, Anna.

"Polska filozofia średniowieczna - charakter, tendencje i główne kierunki" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 7-38. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Seńko, Władysław.

Jeden z kryzysów myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 85-110, 1967. Swieżawski, Stefan.

Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 83-105, 1966. Kurdziałek, Marian.

"Ontologiczne i metodologiczne podstawy krakowskiej filozofii moralnej w początkach XV w. (1400-1425)" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 7-21. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Czartoryski, Paweł.

"Anonimowy wykład 'Etyki nikomachejskiej' Arystotelesa w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 22-41. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Korolec, Jerzy.

"Niektóre zagadnienia koncepcji duszy Michała z Biestrzykowa" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 42-117. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Kuksewicz, Zdzisław.

III Międzynarodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 1965. Legowicz, Jan.

"Wpływ burydanizmu na Uniwersytet Krakowski w pierwszej połowie XV wieku" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 118-151. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Markowski, Mieczysław.

"Charakterystyka albertyzmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 182-205. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Seńko, Władysław.

"Jana ze Słupczy kwestie filozoficzne 'De mixtione elementorum', 'De intellectu separato'" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 153-165. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Siemiątkowska, Zofia.

"Jana Taczela z Raciborza, opata mogilskiego, wykład 'Sentencji' na Uniwersytecie Krakowskim" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 166-181. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Włodek, Zofia.

Na temat filozofii chrześcijańskiej. [Rec. Böhner, Philotheus i Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej]. Studia Filozoficzne, nr 4, 154-161, 1964. Legowicz, Jan.

O filozofii średniowiecznej. [Rec. Böhner, Philotheus i Gilson, Étienne. Historia filozofii chrześcijańskiej, Pieper, Josef. Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, Heinrich, Władysław. Zarys historii filozofii średniowiecznej]. Znak, nr 116-117, 359-362, 1964. Stróżewski, Władysław.

Kalcydiusz - jedno ze źródeł filozofii średniowiecznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 111-137, 1962. Sulowski, Jan.

Filozofia Wilhelma z Conches i pierwociny metody przyrodniczej. Studia Filozoficzne, nr 4, 193-220, 1962. Sulowski, Jan.

Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1961. Gogacz, Mieczysław.

Duch filozofii średniowiecznej czy duch filozofii ortodoksyjnie chrześcijańskiej? [Rec. Gilson, Étienne. Duch filozofii średniowiecznej; Chrystianizm a filozofia]. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-196, 1961. Kasia, Andrzej.

Z badań nad materializmem średniowiecznym. [Rec. Ley, Herman. Studie zur Geschichte des Materialismus im Mittelalter]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1960. Kupis, Bogdan.

O radzieckich "Szkicach z historii filozofii średniowiecza". [Rec. Trachtenberg, O. W. Oczerki po istorii zapadno-jewropiejskoj sriedniowiekowoj fiłosofii]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 285, 1960. Gromczyński, Wiesław.

Wybrane poglądy filozoficzne Ihwan as-Safa z Basry (Głośnych lub Czystych Braci), encyklopedystów X wieku. Studia Filozoficzne, nr 6, 131-155, 1960. Mrozek, Anna.

"Z dziejów nominalizmu średniowiecznego" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 207-238. Warszawa, PWN, 1960. Salamucha, Jan.

"Robert Grosseteste. Filozof przyrody i uczony" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 251-291. Warszawa, PWN, 1960. Swieżawski, Stefan.

Jan z Janduno a augustynizm średniowieczny. Polemika z oceną poglądów awerroisty paryskiego dokonaną przez Mac Clintocka. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-97, 1959. Kuksewicz, Zdzisław.

Zagadnienie rewizji metody w badaniach nad filozofią średniowieczną. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-132, 1959. Legowicz, Jan.

Odkrycie nieznanego traktatu Boecjusza z Dacji. [Rec. Sajó, Geza. Un traité récemment decouvert de Boece de Dacie de mundi aeternitate]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 204-209, 1957. Kuksewicz, Zdzisław.

Filozoficzna nauka Alchera z Clairvaux o Bogu w świetle jej źródeł. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 79-94, 1955/1957. Lewicki, Jan.

Alfred Anglik a jego teoria życia. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 95-112, 1955/1957. Włodek, Zofia.

Modi significandi. Myśl Filozoficzna, nr 6, 80-115, 1956. Gansiniec, Ryszard.

Homo platonicus w wiekach średnich (Jan Szkot Eriugena, Alcher z Clairvaux, Wilhelm z Conches i Hugon ze św. Wiktora jako przedstawiciele platońskiej filozofii człowieka. Roczniki Filozoficzne, II-III, 251-297, 1949-1950. Swieżawski, Stefan.