INDEKS TEMATYCZNY

historia logiki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mojżesz Presburger - życie i twórczość. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 199-212, 1990. Zygmunt, Jan.

Sekcja logiki na polskich zjazdach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-86, 1989. Suchoń, Wojciech.

Symbolizm w logice. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 285-294, 1988. Murawski, Roman.

Półwiecze rozwoju sylogistyki w Polsce (1910-1960). Studia Filozoficzne, nr 6, 127-133, 1986. Suchoń, Wojciech.

Zasługi Galena na polu logiki. Studia Filozoficzne, nr 6, 135-157, 1986. Świderek, Jolanta.

Philosophical Logic in the Netherlands after 1940. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 175-205, 1985. Barth, E. M.

Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, R. 1586/87). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 31-53, 1984. Darowski, Roman.

Ludwik Borkowski jako kontynuator logiczno-metodologicznych prac szkoły lwowsko-warszawskiej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 7-17, 1984. Kamiński, Stanisław.

Research in Logic in Australia, New Zealand and Oceania: Its Brief History and Its Present State. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 127-162, 1984. Routley, Richard.

Zasługi Tadeusza Kotarbińskiego dla historii logiki. Studia Filozoficzne, nr 5, 55-61, 1984. Żarnecka-Biały, Ewa.

Logic and Methodology in Finland since 1940 (I). Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 1-16, 1982/83. Rantala, Veikko.

Zasługi Kanta i Bolzana w odnowie logiki niemieckiej. (Dwie rocznice - 1781). Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 49-55, 1981. Moese, Henryk.

Bibliografia logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-176, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.
Bibliografia logiki polskiej. Część II. 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 2, 151-175, 1980.

U źródeł współczesnej logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 8, 39-56, 1979. Jadacki, Jacek Juliusz.

Średniowieczna nauka o supozycjach terminów. (Przyczynek do genealogii semiotyki). Studia Filozoficzne, nr 8, 33-37, 1979. Pelc, Jerzy.

Tadeusz Czeżowski i historia logiki. Studia Filozoficzne, nr 8, 15-18, 1979. Voisé, Waldemar.

Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 113-122, 1976. Kamiński, Stanisław.

Z historii rozwoju logiki matematycznej. [Rec. Studies in the History of Mathematical Logic. Surma, S. J. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 156-158, 1976. Perzanowski, Jerzy.

Adam Burski i jego Dialectica Ciceronis. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 3-15, 1974. Dąmbska, Izydora.

Zarys logiki matematycznej. Wyd. 3 popr. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 6 1984. Grzegorczyk, Andrzej.

[Rec. Polish Logic 1920-1939. Papers by Ajdukiewicz, Chwistek, Jaśkowski, Jordan, Leśniewski, Łukasiewicz, Słupecki, Sobociński and Wajsberg in English Translations]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 251-253, 1971. Czeżowski, Tadeusz.

Z zagadnień średniowiecznej logiki. [Rec. Piotr Hiszpan. Traktaty logiczne]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 151-157, 1970. Głuchowski, Gerard.

Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (z okazji 50-lecia Uczelni). Roczniki Filozoficzne, 16(1), 123-170, 1969. Majdański, Stanisław i Wojtkiewicz, Czesław.

Z zagadnień formalnych logiki średniowiecznej. Ruch Filozoficzny, XXVII (4), 249-258, 1969. Narbutt, Olgierd.

Anonimowy wstęp do 'Compendium Logicae' Piotra ze Zgorzelca. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 139-146, 1968. Wójcik, Kazimierz.

Stanisław Jaśkowski (1906-1965). Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 187-198, 1967. Dubikajtis, Lech.

"Logika w starożytnych Indiach" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 351-359. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Korcik, Antoni.

Zarys historii logiki. [Rec. Scholtz, Heinrich. Zarys historii logiki]. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-173, 1966. Korcik, Antoni.

Najnowsza historia logiki. [Rec. Kneale, William. The Development of Logic]. Studia Filozoficzne, nr 2, 206-208, 1963. Czeżowski, Tadeusz.

Krakowskie rękopisy logiczne XIII, XIV i XV w. Ruch Filozoficzny, XX (4), 249-259, 1961. Tarnowska, Irena.

Historia logiki. Spis bibliograficzny z lat 1956-1959. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 9-19, 1960. Kamiński, Stanisław.

Pierwszy radziecki podręcznik logiki matematycznej. [Rec. Nowikow, P. S. Elemienty matiematiczeskoj łogiki]. Studia Filozoficzne, nr 6, 182-187, 1960. Stonert, Henryk.

[Rec. Jungii, Joachimi. Logica Hamburgensis]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 156-157, 1959/1960. Voisé, Waldemar.

Refleksje na marginesie Wykładów z dziejów logiki Tadeusza Kortarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-184, 1958. Greniewski, Henryk.

Uwagi z historii logiki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 164-176, 1957. Grzegorczyk, Andrzej.

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

Weryfikacja sylogistyki Arystotelesa metodą Gergonne’a. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 5-15, 1955/1957. Korcik, Antoni.

Pojęcie wywodu inferencyjnego u Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 17-26, 1955/1957. Korcik, Antoni.

Olympiodor o stosunku logiki do filozofii w szkole stoików, perypatetyków i platoników. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 27-29, 1955/1957. Korcik, Antoni.

Sylogistyka u Apulejusza. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 98-135, 1955/1957. Regner, Leopold.

Logika Mikołaja Mościckiego (Z badań nad logiką polską doby Odrodzenia). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 1, 43-69, 1957. Ziemski, Stefan i Spirało, Antonina.

Przyczynek do historii klasycznej teorii opozycji zdań asertorycznych. Roczniki Filozoficzne, IV, 33-49, 1954.
Teoria sylogizmu Hospiniana i Leibniza. Roczniki Filozoficzne, IV, 51-70, 1954.
Metoda Leibniza interpretacji logiki Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, IV, 71-78, 1954.
Metoda Couturata rozwiązania problemu Leibniza dotyczącego ilości podmiotów i orzeczników w zdaniach. Roczniki Filozoficzne, IV, 79-86, 1954. Korcik, Antoni.

Logika i nowa metodologia Adama Burskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 188-216, 1954. Średzińska, Irena.

Z zagadnień logiki polskiej doby Odrodzenia. Myśl Filozoficzna, nr 4, 58-68, 1953. Ziemski, Stefan.

Kilka danych o dziejach logiki w pracach Komisji Edukacji Narodowej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 213-227, 1952. Czeżowski, Tadeusz.

Stan i potrzeby historii logiki formalnej.  Przegląd Filozoficzny, nr 4, 389-394, 1948. Bocheński, Innocenty.

O logice stoików. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 173-198, 1948. Krokiewicz, Adam.

Logika tradycyjna (zarys dziejów). Lwów, Lwowska Biblioteka Pedagogiczna, 1938; wyd. 2 Łódź, Księgarnia Naukowa, 1946. Kaczorowski,Stanisław.