INDEKS TEMATYCZNY

filozofia historii / historiozofia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zdrowe społeczeństwo. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 195-224, 1990. Chałubiński, Mirosław.

O pojęciu katastrofizmu historiozoficznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 117-136, 1990. Soin, Maciej.

Historiozofii spotkanie z historią. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 343-355, 1989. Floryńska, Halina.

Miejsce Condorceta w kręgu oświeceniowej refleksji nad historią ludzką (zarys problematyki badawczej). Studia Filozoficzne, nr 6, 19-34, 1989. Grygorowicz, Marek.

Metamorfozy samoświadomości. Mesjanizm i eschatologia w historiozofii Mikołaja Bierdiajewa. Znak, nr 413-415, 116-140, 1989. Wodziński, Cezary.

O pewnej historiozofii. [Rec. Hall, John A. Powers and Liberties. The Causes and Consequences of the Rise of the West]. Studia Filozoficzne, nr 1, 163-166, 1988. Czajkowski, Waldemar.

Eseje heretyckie z filozofii historii. Warszawa, In Plus, 1988. Patočka, Jan.

Między "początkiem" a zmartwychwstaniem. Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 53-95, 1987/1988. Chudy, Wojciech.

Wiedza i historia. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-56, 1987. Aleksandrowicz, Dariusz.

Formy irracjonalizmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-26, 1987. Czarnecki, Zdzisław J.

Postęp w dziejach a socjalizm. (Uwagi na kanwie historiozofii Maxa Adlera). Studia Filozoficzne, nr 6, 127-138, 1987. Czerwińska, Ewa.

Przeszłość, przyszłość i technokraci. (Analiza kategorii czasu w ideologii technokratycznej). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 199-237, 1987. Kurczewska, Joanna.

Historyczność. Filozoficzny kontekst pojęcia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 3-16, 1987. Migasiński, Jacek.

Karla Jaspersa koncepcja "epoki osi" jako próba przezwyciężenia relatywizmu kulturowego. Studia Filozoficzne, nr 11, 25-39, 1987. Reputakowski, Piotr.

Między filozofią a nauką (uwagi krytyczne o teorii krytycznej Jürgena Habermasa). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 173-204, 1986. Dudziak, Sławomir.

Karol Marks i nasza era. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-19, 1986. Kozłowski, Marek.

Recepcja poglądów Herdera w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Studia Filozoficzne, nr 7, 47-47-61, 1986. Labus, Tadeusz.

Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla. Problem podmiotu i substancji w heglowskiej filozofii dziejów. Colloquia Communia, 1(24), 61-72, 1986. Walentowicz, Halina.
Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla (cz. II). Colloquia Communia, 2-3, 271-287, 1986.

Jana Patočki "Eseje heretyckie". [Rec. Patočka, Jan. Essais heretiques sur Ia philosophie de l'histoire]. Znak, nr 356, 984-990, 1984. Baran, Bogdan.

Historiozofia Oswalda Spenglera. Studia Filozoficzne, nr 6, 109-128, 1984. Kaniowski, Władysław.

Refleksja historiozoficzna Kazimierz Brodzińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21-58, 1983. Kurczak, Justyna.

Historiozoficzna koncepcja schizofrenii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 283-293, 1983. Zalewski, Grzegorz.

Dialektyka "istoty" i "istnienia" człowieka we wczesnych pismach Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-17, 1983. Zdanowicz, Piotr.

Historia i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury Mikołaja Bierdiajewa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 87-102, 1982. Wodziński, Cezary.

Realność personalnego sensu historii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-9, 1981. Bartnik, Czesław.

Kultura antyku jako wizja przyszłości. (Kilka uwag o "Narodzinach tragedii" Fryderyka Nietzschego). Studia Filozoficzne, nr 1, 117-127, 1981. Górniak, Krystyna.

Motyw regresu w filozofii europejskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-143, 1981. Trębicki, Jerzy.

Kryzys naszych czasów. Diagnoza współczesnej cywilizacji w twórczości P. Sorokina. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-48, 1981. Wodzyńska, Maria.

Przesłanki i konsekwencje cyklicznej koncepcji rozwoju. Studia Filozoficzne, nr 7, 65-77, 1980. Puszko-Miś, Hanna.

Prolegomena do dyskusji nad sensem dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-31, 1979. Bartnik, Czesław.

Historia, egzystencja, wolność. Studia Filozoficzne, nr 3, 33-45, 1979. Kasia, Andrzej.

Przesłanki dialogu filozofii marksistowskiej i chrześcijańskiej o sensie życia i dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 47-58, 1979. Rudziński, Roman.

Teodycea historiozoficzna Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 16, 147-161, 1978. Curyło-González, Irena.

Koncepcja więzi społecznej i wizja dziejów w doktrynie społecznej Piotra A. Kropotkina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 89-123, 1978. Rydzewski, Włodzimierz.

Jednostka, wspólnota i przyroda w anarchokomunizmie Kropotkina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 125-165, 1978. Socha-Turońska, Irena.

Cieszkowski: romantyzm dla przeszłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 47-61, 1978. Urbankowski, Bohdan.

Przyszłość i historia (przesłanki prospekcji historycznej w filozofii niemieckiego oświecenia). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-151, 1977. Czarnecki, Zdzisław.

Podstawowe założenia myśli filozoficznej i społecznej S. Vivekanandy. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 165-180, 1977. Justyński, Janusz.

Zróżnicowania koncepcji czasu a historiozoficzna problematyka doktryn i ideologii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 5-19, 1977. Szacka, Barbara.

Życie - kultura - cywilizacja. Historiozofia Oswalda Spenglera jako wyraz kryzysu i krytyki kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 103-139, 1976. Kołakowski, Andrzej.

Historia - diachronia. (Przeciw Althusserowi). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-110, 1976. Rowiński, Cezary.

Naród w historiozofii Słowackiego. (Na podstawie pism filozoficznych i politycznych). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 141-175, 1976. Skoczyński, Jan.

Historiozofia Hegla między dialektyką i metafizyką. Próba interpretacji heglowskich pojęć "reformacja" i "rewolucja". Studia Filozoficzne, nr 1, 49-53, 1975. Bal, Karol.

Czytanie przyszłości. Krasiński i Cieszkowski: dwie wersje romantycznej filozofii historii. Znak, nr 238, 403-414, 1974. Bieńkowska, Ewa.

Problemy filozofii historii i historii filozofii w "Journal of the History of Ideas". [Rec. t. XXXIII, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 3, 187-192, 1974. Czarnecki, Zdzisław J.

Fenomenologiczna koncepcja nauki i historii według Ante Pazanina. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1974. Markiewicz, Barbara.

Jules Michelet wobec Prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. (W setną rocznicę śmierci Micheleta). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 142-203, 1974. Wodzyńska, Maria.

Rozum i historia. Historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Wrocław, Ossolineum, 1973. Bal, Karol.

Perspektywy filozofii dziejów. Studia Filozoficzne, nr 9, 93-103, 1973. Kuderowicz, Zbigniew.

Metafizyka heroizmu. Koncepcje genezyjskie i historiozofia Juliusza Słowackiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 81-98, 1972. Floryńska, Halina.

Dziejopisarstwo erudytów i kryzys historiozofii w drugiej połowie XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 243-267, 1972. Pomian, Krzysztof.

Historia i moralność w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 9, 25-40, 1971. Curyło, Irena.

Tillichowska "historia święta". Człowiek i Światopogląd, nr 6, 64-79, 1971. Jakubowska, Janina.

Współczesne modyfikacje historiozofii cyklicznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 39-53, 1971. Jastrzębska, Grażyna.

Vico. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1971. Krzemień-Ojak, Sław.

Ideał społeczny Hegla a zagadnienie periodyzacji historii powszechnej. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 15-35, 1970. Bal, Karol.

Polityka i historia. (Szkic o historiozofii Monteskiusza). Studia Filozoficzne, nr 1, 93-109, 1970. Stępień, Tadeusz.

Historia i współczesność. Próba rekonstrukcji historiozofii młodego Marksa zawartej w jego pismach powstałych przed rokiem 1844. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1968. Panasiuk, Ryszard.

Mit i historia w filozofii identyczności F. W. J. Schellinga. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 91-108, 1967. Orłowski, Aleksander.

Uwagi o teorii narodu na marginesie analizy nacjonalistycznej teorii narodu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-39, 1967. Zimand, Roman.

Zagadnienie historii filozofii. Warszawa, PWN, 1966; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Nauk. Semper, 2005. Swieżawski, Stefan.

Estetyka G. B. Vica. Studia Estetyczne, t. 1, 83-100, 1964. Krzemień-Ojak, Sław.

Hoene-Wrońskiego utopia historiozoficzna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 133-177, 1964. Sikora, Adam.

O historiozofii Stanisława Staszica. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-62, 1964. Szacka, Barbara.

Herder i Kant. Wielka XVIII-wieczna polemika filozoficzna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 117-138, 1963. Adler, Emil.

Notatki o współczesnej kontrreformacji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Kołakowski, Leszek.

Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Ideologia "społeczeństwa przemysłowego". [Rec. Aron, Raymond. Dimensions de la conscience historique]. Studia Filozoficzne, nr 4, 236-244, 1962. Płużański, Tadeusz.

Hegel. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 2 1966. Kroński, Tadeusz.

Libelt a historiozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 213-248, 1961. Ładyka, Jerzy.

Młody Schelling i romantyczna filozofia historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 53-95, 1961. Orłowski, Aleksander.

O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa, Czytelnik, 1961. Stawar, Andrzej.

Bakunin a problemy filozofii historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 175-212, 1961. Temkinowa, Hanna.

Problematyka więzi społecznej w historiozofii Iwana Kirejewskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 127-173, 1961. Walicki, Andrzej.

Mochnacki i problem historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 67-99, 1959. Szacki, Jerzy.

Materializm antropologiczny Mikołaja Czernyszewskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-181, 1959. Walicki, Andrzej.

Dwa artykuły o historii. [Rec. Hinshaw, Virgil. The Objectivity of History. Passmore, J. J. The Objectivity of History]. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-189, 1958. Buczyńska, Hanna.

Romantyczna koncepcja historii. Od Hegla do Marksa. Turowiczowa, Anna (tłum.). Znak, nr 52, 1958. Cottier, Marie-Martin.

Historyk przeciw pozytywizmowi. Znak, nr 52, 1126-1134, 1958. Górski, Karol.

Hegel i problemy filozofii historii. Studia Filozoficzne, nr 3, 42-75, 1958. Kroński, Tadeusz.

Emanuel Mounier o chrześcijaństwie, historii i postępie. Znak, nr 53, 1252-1264, 1958. Moysa, Stefan.

Lelewela "historia filozoficzna". Myśl Filozoficzna, nr 2, 54-83, 1956. Assorodobraj, Nina.

Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1955. Śladkowska, Anna.

Konferencja w sprawie kryterium postępowości w historii. Myśl Filozoficzna, nr 2, 226-234, 1955. Wojnar, Janina.

Filozofia historii w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica. Myśl Filozoficzna, nr 3, 138-173, 1953. Suchodolski, Bogdan.

Nowe próby historiozofii. Znak, nr 34, 233-254, 1952. Górski, Karol.

Engels a nauka historii. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 6-7, 264-273, 1948. Childe, V. Gordon.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.