INDEKS TEMATYCZNY

matematyka / metodologia matematyki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kryteria istnienia abstraktów. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 167-187, 1991. Czarnocka, Małgorzata.

O problemie Locke`a-Berkeleya w filozofii matematyki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 3-14, 1990. Batóg, Tadeusz.

Różne oblicza jednego pytania. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 3-14, 1990. Heller, Michał.

Philosophy of Mathematics in the Popperian School. Ruch Filozoficzny, XLVI (4), 375-381, 1989. Gillies, Donald A.

Na czym polega praca matematyków? [Rec. Livingston, Eric. The Ethnometodological Foundations of Mathematics. Garfinkel, Harold (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-173, 1988. Czyżewski, Marek.

Rachunek różniczkowy w poglądach G. W. F. Hegla. Studia Filozoficzne, nr 9, 43-52, 1988. Hadryś, Henryk.

Frege i Kant. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 107-139, 1988. Lubomirski, Andrzej.

Matematyka i wyobraźnia w teorii grawitacji. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 187-201, 1987. Heller, Michał.

Cantor, Pascal i Eudoksos. [Rec. Gardies, Jean-Louis. Pascal entre Eudoxe et Cantor]. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-215, 1986. Murawski, Roman.

"Humanizacja" matematyki, czyli o nowych prądach w filozofii matematyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 67-79, 1986. Murawski, Roman.

O pewnych figurach liczbowych. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 105-114, 1985. Jakóbczyk, Franciszek.

Zagadnienie quasi-empiryzmu matematyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 186-193, 1985. Lemańska, Anna.

Struktura i strukturalizm w matematyce a kierunek strukturalistyczny w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 115-129, 1985. Sozański, Tadeusz.

Uwaga w sprawie wielkiego twierdzenia Fermata. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-181, 1984. Boncler, Tadeusz.

Uzasadnianie jako dialog. Studia Filozoficzne, nr 7, 29-36, 1984. Kałuszyńska, Elżbieta i Mejbaum, Wacław.

Komputerowa metoda dowodzenia? Studia Filozoficzne, nr 7, 21-28, 1984. Lubański, Mieczysław.

Zagadnienie wielkości niestandardowych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 53-68, 1984. Lubański, Mieczysław.

Z rozważań nad zagadnieniem prawdy w matematyce. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 89-104, 1984. Lubański, Mieczysław.

G. Cantora filozofia teorii mnogości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 75-88, 1984. Murawski, Roman.

Zagadnienie istnienia w matematyce (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 182-186, 1983. Lubański, Mieczysław.
Zagadnienie istnienia w matematyce (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 147-151, 1984.

Relacyjny charakter wiedzy w świetle filozoficznej koncepcji nauki A. N. Whiteheada. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1983. Motycka, Alina.

Matematyka a fizyka. Przykład oddziaływania. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 216-218, 1983. Napiórkowski, Kazimierz.

Problem usprawiedliwienia nieskończoności z punktu widzenia matematyki. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 218-230, 1983. Trzęsicki, Kazimierz.

Problem Locke`-Berkeleya, Kant, Poincaré i matematyczna zasada indukcji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 59-83, 1982. Lubomirski, Andrzej.

Rola analogii między skończonością i nieskończonością w stawianiu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 65-85, 1981. Buczek, Anna.

Liczę, więc jestem. [Rec. Lakatos. Imre. Proofs and Refutations. The Logic of Mathematical Discovery]. Znak, nr 311-312, 751-756, 1980. Heller, Michał.

O stopniach niepewności w matematyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 91-94, 1980. Pelc, Andrzej.

Matematyczne a leibnizjańskie pojmowanie identyczności. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-128, 1980. Przygodzka, Anna.

Rola analogii w formułowaniu zagadnień matematycznych. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 161-253, 1978. Buczek, Anna.

Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 167-213, 1978. Dąmbska, Izydora.

O relacjach między pojęciem modelu w fizyce i matematyce. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 89-95, 1978. Wrona, Stanisław.

Czy matematyka konstruktywna jest prawdziwsza od klasycznej? [Rec. Trostnikow, W. I. Konstruktywne procesy w matematyce]. Studia Filozoficzne, nr 7, 142-145, 1977. Stanisławek, Jędrzej.

Uwagi o roli matematyki w poznaniu świata fizycznego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 189-195, 1977. Wrona, Stanisław.

Analiza niestandardowa - nowe słowo w podstawach rachunku różniczkowego i całkowego. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-124, 1976. Krajewski, Stanisław.

Matematyka a rzeczywistość. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 13-23, 1976. Lubański, Mieczysław.

Z zagadnień symulacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-112, 1976. Lubański, Mieczysław.

Nowoczesna teoria rekursji. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-140, 1976. Rutkowski, Aleksander.

Matematyka a ontologiczna estetyka Ingardena. Półtawski, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 51-56, 1976. Smith, Barry.

Zagadnienie systematyzacji matematyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 219-234, 1973. Lubański, Mieczysław.

O ewolucji niektórych metalogicznych i matematycznych poglądów G. Fregego w świetle I tomu "Nachgelassene Schriften". Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 245-251, 1972. Dąmbska, Izydora.

O tak zwanym "nienadążaniu" matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 95-102, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.

[Rec. The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971. Gumański, Leon.

O liczbach spełniających kongurencję (a) x2 - kx ≡ 0 (mod. 10n). Roczniki Filozoficzne, 19(3), 127-144, 1971. Jakóbczyk, Franciszek.

Język matematyczny i odwzorowanie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-69, 1971. Lubański, Mieczysław.

Arystotelesowskie i bolzanowskie pojęcie nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 78-90, 1971. Lubański, Mieczysław.

Dialogi o matematyce. [Rec. Rényi, Alfréd. Dialogue on Mathematics]. Znak, nr 197, 1471-1479, 1970. Heller, Michał.

[Rec. Foundations of Mathematics. Symposium Papers Commemorating the sixtieth birthday of Kurt Gödel]. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 197-200, 1970. Wojtkiewicz, Czesław.

Czy matematyka jest jedna? Z zagadnień filozofii matematyki, Znak, nr 185, 1441-1455, 1969. Lubański, Mieczysław.

Szkice z epistemologii matematyki. [Rec. Ładosz, Jarosław. Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jajko działalność konstruktywna]. Studia Filozoficzne, nr 3, 182-190, 1969. Lubomirski, Andrzej.

O grach (swobodnie). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-13, 1969. Steinhaus, Hugo.

Matematyka i sztuczne myślenie. [Rec. Nagel, Ernst i Newman, J. Twierdzenie Gödla]. Znak, nr 165, 376-380, 1968. Heller, Michał.

Empiryzm i aprioryzm. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-79, 1968. Lubański, Mieczysław.

Matematyka a nauki filozoficzne. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 63-75, 1968. Lubański, Mieczysław.

Filozofia matematyki. [Rec. Philosophy of Mathematics. Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-153, 1968. Lubomirski, Andrzej.

Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Ładosz, Jarosław.

"Paradoksy nieskończoności". [Rec. Bolzano, Bernard. Paradoksy nieskończoności]. Studia Filozoficzne, nr 2, 208-210, 1968. Pasenkiewicz, Kazimierz.

"W sprawie różnicy między naukami dedukcyjnymi i niededukcyjnymi" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 43-73. Warszawa, PWN, 1967. Kokoszyńska, Maria.

Niezależność hipotezy kontinuum a poglądy filozoficzne w podstawach matematyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 221-228, 1967. Marek, Wiktor.

O ilościowym charakterze przedmiotu matematyki. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 126-130, 1966. Kamiński, Stanisław.

Uwagi o arystotelesowskim podziale kategorii ilości. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 69-74, 1966. Lubański, Mieczysław.

Antologia współczesnej filozofii matematyki. [Rec. Philosophy of Mathematics. Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 165-173, 1966. Poznański, Edward.

Osiągnięcia duchowieństwa polskiego w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 31-43, 1964. Birkenmajer, Aleksander.

"Sprawdzalność empiryczna a matematyczna" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 73-76. Warszawa, PWN, 1964. Grzegorczyk, Andrzej.

Ilość a matematyka. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 87-91, 1964. Lubański, Mieczysław.

Matematyczny dowód na istnienie Boga w Philosophia Mathematica Erharda Weigla. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 65-80, 1963. Kołodziejczyk, Iwo.

Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962. Gierulanka, Danuta.

Oczywistość i synteza: dialog filozoficzny. Warszawa, PWN, 1962. Moniuszko, Antoni.

Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

Pierwsze systemy semantyki Leona Chwistka. Kraków, PWN, 1961. Pasenkiewicz, Kazimierz.

Formalistyczna filozofia matematyki. [Rec. Curry, Haskel B. Outlines of Formalist Philosophy of Mathematics]. Studia Filozoficzne, nr 6, 236-241, 1959. Lis, Zbigniew.

[Rec. Problemy konstruktownogo naprawlenija w matematikie]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 141-145, 1959. Majdański, Stanisław.

Bolzano a problem teorii nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 170-188, 1959. Patočka, Jan.

Przykłady zastosowania dyzjunkcji w rozumowaniu matematycznym. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 157-167 1958. Jakóbczyk, Franciszek.

Uwagi z historii logiki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 164-176, 1957. Grzegorczyk, Andrzej.

Aksjomaty nauk apriorycznych według Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 137-149, 1955/1957. Regner, Leopold.

Uwagi o zastosowaniach metod matematycznych w naukach biologicznych. Myśl Filozoficzna, nr 4, 159-165, 1955. Wierciński, Andrzej.

Podstawy matematyki na VIII Zjeździe Matematyków Polskich. Myśl Filozoficzna, nr 2, 328-330, 1954. Mostowski, Andrzej.

O tzw. konstruktywnych poglądach w dziedzinie podstaw matematyki. Myśl Filozoficzna, nr 1, 230-241, 1953. Mostowski, Andrzej.

O idealizmie w matematyce. Kosiński, A. (tłum.). Myśl Filozoficzna, nr 1 (3), 183-208, 1952. Aleksandrow, A. D.

Aksjomat, analityczność i aprioryzm. Myśl Filozoficzna, nr 4, 139-161, 1952. Suszko, Roman.

Matematyka a rzeczywistość. Chojna, St. (tłum.). Myśl Współczesna, nr 10 (41), 41-50, 1949. Klaus, Georg.

Logika matematyczna i teoria podstaw matematyki w ZSRR. Myśl Współczesna, nr 12, 390-396, 1949. Suszko, Roman.

Zagadnienia logiczne a matematyka. Myśl Współczesna, nr 7-8, 57-70, 1947. Jaśkowski, Stanisław.